Sitemap

Pagina’s

 • Donderdag Raadsdag

  Beeld+oordeel+besluit=BOB

  De gemeenteraad van Delft gaat vanaf januari 2020 op een nieuwe manier vergaderen. Deze nieuwe structuur is gebaseerd op het BOB-model. BOB is de afkorting van beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.

  Kom naar de politieke avond

  In de nieuwe vergadercyclus is door de commissie- en raadsleden meer ruimte gemaakt om te luisteren naar en te praten met de bewoners, ondernemers en organisaties van Delft. Dat gebeurt in het stadhuis op de Markt of desgewenst op andere plekken in de stad. Meld u aan en kom naar de raad!

  Weekplanning vergadercyclus

  In de eerste week van de vierwekelijkse vergadercyclus houdt de commissie Ruimte en Verkeer haar oordeelsvormende vergadering. In de tweede week wordt die vergadering gehouden door de commissie Economie, Financiën en Bestuur en in de derde week vormt de commissie Sociaal Domein en Wonen een oordeel over de onderwerpen die op de agenda staan.

  Griffie

  De belangrijkste taak van de griffie is de gemeenteraad in brede zin te ondersteunen. Zo zorgen de griffiemedewerkers ervoor dat vergaderingen van raadscommissies en gemeenteraad in goede banen worden geleid.

  Kom in contact met de raad

  Gemeenteraadsleden zijn volksvertegenwoordigers. Zij willen graag in contact komen met burgers, bedrijven en instellingen, zodat ze op de hoogte zijn van wat er leeft in de stad.

  • Beeld+oordeel+besluit=BOB
   De gemeenteraad van Delft vergadert sinds januari 2020 op een nieuwe manier. Deze nieuwe structuur is gebaseerd op het BOB-model. BOB is de afkorting van beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.

   De raadscommissies die de raad advies geven, blijven bestaan, maar de manier waarop en wanneer ze dat doen verandert.   

   Beeldvorming: luisteren en vragen

   De raadscommissies doen bijvoorbeeld aan beeldvorming door stukken te lezen, op bezoek te gaan, in gesprek te gaan en vragen te stellen aan elkaar, de inwoners, betrokkenen, deskundigen, het college en de ambtenaren. In deze fase zijn goed luisteren en doorvragen belangrijk. Bij de beeldvorming nemen de raads- en commissieleden geen standpunten in en gaan ze ook niet met elkaar in discussie.

   De onderwerpen waar de commissies zich over laten informeren zijn deels afkomstig van de langetermijnagenda van het college.

   Oordeelsvorming: debatteren

   De oordeelsvorming gebeurt in commissievergaderingen. In deze fase nemen de commissie- en raadsleden een voorlopig standpunt in. Zij wisselen argumenten uit en proberen elkaar te overtuigen.

   Besluitvorming: beslissen 

   In de raadsvergadering gaan de raadsleden verder met het debat, leggen hun standpunten uit en nemen samen een besluit.

   Politieke avond

   De raadscommissies hebben in het nieuwe vergadermodel geen eigen aparte vergaderavond meer. Voortaan staat de donderdagavond centraal als de politieke avond van Delft. Deze avond begint in de regel om 19.30 uur.

   Alle reguliere commissie- en raadsvergaderingen zijn op de donderdagavonden, daarnaast vindt op de donderdagavond beeldvorming plaats (deels parallel aan sessies van andere commissies). In principe zijn wethouders niet aanwezig bij de beeldvorming, tenzij zij daarvoor uitgenodigd worden.

  • Kom naar de politieke avond
   In de nieuwe vergadercyclus is door de commissie- en raadsleden meer ruimte gemaakt om te luisteren naar en te praten met de bewoners, ondernemers en organisaties van Delft. Dat gebeurt in het stadhuis op de Markt of desgewenst op andere plekken in de stad. Meld u aan en kom naar de raad!

   Wanneer u in gesprek wilt met een commissie over een onderwerp dat u onder de aandacht wil brengen van de gemeenteraad kunt u dit aanvragen via het aanmeldformulier Beeldvorming.

   Dit formulier kunt u ingevuld terug mailen naar griffie@delft.nl 

   Wanneer de commissie aangeeft over uw onderwerp beeldvorming te willen doen, wordt deze beeldvormende avond georganiseerd in afstemming met de initiatiefnemers, twee of meer commissieleden, en de griffie.

  • Nieuw vergadermodel 2020
   De samenhang tussen de stad en de gemeenteraad versterken plus de kennis en ervaring uit de stad meer benutten. De werkgroep vergadermodel heeft dit uitgewerkt en is tot concrete voorstellen gekomen waar de raad en het college van b en w nu actief mee aan de slag gaan.

   Direct na de verkiezingen in maart 2018 sprak de gemeenteraad van Delft de ambitie uit om nadrukkelijk te investeren in de relatie met de stad. De raad wil minder tijd doorbrengen in het stadhuis, minder tijd spenderen aan vergaderingen en meer tijd doorbrengen in de stad, in de verschillende wijken en meer tijd spenderen aan gesprekken met de Delftenaren.

   Alle tien fractievoorzitters gaven in juni 2018 de werkgroep Vergadermodel de opdracht om te komen tot een voorstel voor een verandering van de vergaderorde van de Delftse gemeenteraad en in een later stadium breder te kijken naar de verhouding bestuur/politiek en stad.

   De werkgroep heeft zich breed georiënteerd. Ze hield enquête onder alle mensen die in de afgelopen vier jaar hebben ingesproken in de raadscommissies en hield met hen een workshop over de samenwerking van inwoners en de raad. Ook onderzocht de werkgroep de werkwijze van vele andere gemeenteraden in Nederland.

   Deze overlegfase heeft geresulteerd in concrete voorstellen voor het aanpassen van de werkwijze, gebundeld in het rapport Goede raad van de stad! In een werksessie met raadsleden, wethouders en ambtenaren is uitgesproken dat meteen aan de slag wordt gegaan. Het college is gevraagd een visie op participatie op te stellen.

   In grote lijnen komt het erop neer dat de gemeenteraad streeft naar een vergadermodel, waarbij in een vroeg stadium wordt gesproken met Delftenaren over onderwerpen die later op de agenda van de raad komen. Nadat de raad zich een beeld heeft gevormd, volgt de fase waarin partijen onderling debatteren over een voorstel. In de derde fase volgt de besluitvorming door de gemeenteraad.

   Dossier Vergadermodel

  • Vergadercyclus en -planning
   In de eerste week van de vierwekelijkse vergadercyclus houdt de commissie Economie, Financiën en Bestuur haar oordeelsvormende vergadering. In de tweede week wordt die vergadering gehouden door de commissie Ruimte en Verkeer en in de derde week vormt de commissie Sociaal Domein en Wonen een oordeel over de onderwerpen die op de agenda staan.

   Zo kunnen elke week twee niet-vergaderende commissies de donderdagavond gebruiken voor hun beeldvorming. De vierde week van de vergadercyclus is er raadsvergadering. Op die avond is er geen beeldvorming.

   Zoals in de oude vergaderstructuur gebruikelijk was, zijn ook in de nieuwe vergaderstructuur aparte avonden gereserveerd voor de behandeling van de cyclusdocumenten.

 • En verder
  • Burger en raad
   Gemeenteraadsleden zijn volksvertegenwoordigers. Zij willen graag in contact komen met burgers, bedrijven en instellingen, zodat ze op de hoogte zijn van wat er leeft in de stad.

   Regelmatig gebeurt dat via rondetafelgesprekken of externe oriëntaties. Maar u kunt ook op andere manieren in contact komen met raadsleden:

   Brieven aan de raad

   Diverse organisaties en instellingen hebben in de periode voor en na de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 aandacht gevraagd voor hun zaak. In dit overzicht treft u de brieven aan die de griffie van deze organisaties ontving.  

   Vergaderdata en inspreken

   De vergaderdata van de raads- en commissievergaderingen vindt u op deze website maar ook in de Stadskrant Delft. Als u wilt inspreken tijdens een commissievergadering kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de betreffende commissiegriffier. Mailen kan ook: griffie@delft.nl.

   Ingekomen stukken

   Via de griffie kunt u ook een vraag voorleggen aan de hele gemeenteraad. Wanneer u dit schriftelijk of per mail doet, verschijnt uw brief of mail bij de ingekomen stukken. Wilt u contact opnemen met een individueel raadslid of een fractie? Kijk dan verder op Ken uw raadslid.

   Meer informatie over het raadsinformatiesysteem.

   • Bellen of mailen raadslid

    U kunt op verschillende manieren in contact komen met de raad. Uiteraard kunt u individuele raadsleden bellen of mailen, maar u kunt uw vraag, wens of opmerking ook richten aan de hele gemeenteraad. Dat kan digitaal per e-mail of op papier.

    Brieven en e-mails gericht aan de gemeenteraad komen doorgaans binnen bij de griffie. De medewerkers van de griffie bekijken wat er met een brief moet gebeuren, zo nodig in overleg met de voorzitters van de verschillende commissies.

    Wanneer uw brief of e-mail bij de griffie binnenkomt, ontvangt u hiervan altijd een bericht van de griffie. Ook wordt uw brief op deze website gepubliceerd in de lijst ingekomen stukken. Vooraf wordt contact met u opgenomen. U kunt dan laten weten of u bezwaar hebt dat u NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) openbaar worden gemaakt. Dan kunnen ook eventuele onduidelijkheden in de brief (bv. over aan wie de brief is gericht) of de verdere behandeling van uw brief of mail worden besproken.

    Wanneer u niet wilt dat uw NAW-gegevens worden gepubliceerd op de website van de raad, worden deze gegevens in uw brief onleesbaar gemaakt. Wanneer het om privacygevoelige kwesties gaat in uw brief, wordt uw brief alleen aangeboden aan de fractievoorzitters. Uw brief komt dan niet in de lijst met ingekomen stukken.

    Wanneer uw brief gericht is aan het college, wordt uw brief ter kennisname in de regel ook doorgestuurd naar de gemeenteraad. Het college handelt uw brief in dat geval verder af. Wanneer uw brief gericht is aan de gemeenteraad, maar het gaat om een onderwerp dat onder de bevoegdheid valt van het college wordt uw brief eveneens doorgestuurd. Ook in dat geval handelt het college uw brief verder af. Afhankelijk van het onderwerp, ontvangt de raad dan wel een kopie van het antwoord.

    Nadat u een bericht van de griffie hebt ontvangen, is het aan de raadsfracties om te bepalen wat ze met uw brief doen. Het kan zijn dat ze deze voor kennisgeving aannemen. Ook kan het gebeuren dat uw brief door raadsfracties wordt betrokken in het politieke debat. In dat geval ontvangt u hierover bericht, bijvoorbeeld wanneer het onderwerp dat u onder de aandacht hebt gebracht, wordt besproken in een raadscommissie. Desgewenst kunt u zich dan aanmelden als inspreker om een nadere toelichting te geven aan de commissie.

    Mocht u vragen hebben over een brief of mail die u wilt schrijven of heeft geschreven, kunt u contact opnemen met de griffie (griffie@delft.nl))

   • Burgerinitiatief

    Alle Delftenaren van veertien jaar en ouder hebben het recht om de gemeenteraad een voorstel voor te leggen.

    Hiervoor zijn 300 handtekeningen nodig. Het voorstel bestaat uit een probleemstelling, een toelichting en een mogelijke oplossing.
    Niet alle onderwerpen kunnen via een burgerinitiatief aan de raad worden voorgelegd.

    De regels voor het burgerinitiatief zijn vastgelegd in de verordening op het burgerinitiatief.

   • Doe mee voor Delft
   • Inspreken

    U kunt bij een raadscommissie inspreken over een agendapunt (artikel 14).

    Het spreekrecht (maximaal drie minuten en eventueel een reactie van maximaal twee minuten op het commissiedebat) kunt u tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur u per mail of telefonisch aanvragen bij de betreffende commissiegriffier.

    Het is ook mogelijk om aan het begin van de commissievergadering bij de voorzitter of commissiegriffier spreektijd aan te vragen. Aan het begin van de vergadering bekijken de voorzitter en griffier hoeveel insprekers er zijn. Waar mogelijk worden agendapunten met insprekers naar voren gehaald.

    In de vergaderkalender ziet u wanneer en waarover een commissie vergadert. Daar vindt u ook de schriftelijke stukken die bij de agenda horen en de besluiten die in eerdere vergaderingen zijn genomen.

    Inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda van de commissievergadering kan ook. Ook hiervoor kunt u zich van te voren aanmelden bij de griffie. Aan het begin van de vergadering kunt u spreektijd (maximaal twee termijnen van respectievelijk drie en twee minuten) aanvragen bij de voorzitter of commissiegriffier. Als u inspreekt tijdens een vergadering kan er naar uw legitimatiebewijs gevraagd worden.

    In de regel wordt een onderwerp dat niet op de agenda staat niet meteen inhoudelijk door de commissie besproken, maar zal door de commissie worden bepaald hoe uw inspraakreactie verder wordt afgehandeld. U weet dan tijdens de vergadering wat u van de commissie kunt verwachten. Na de vergadering worden inspraakreacties met de namen van de insprekers in het verslag opgenomen.

   • Petitie

    U kunt een individueel standpunt duidelijk maken aan de gemeenteraad of de raad vragen aandacht te besteden aan een onderwerp. U kunt dat ook samen met medestanders doen door een petitie op te stellen en te overhandigen aan de gemeenteraad.

    Een petitie is een verzoek aan de gemeenteraad dat wordt ondersteund door mensen die hun handtekening onder het verzoek aan de raad hebben gezet. Vroeger moest u de straat op om handtekeningen te verzamelen. Dat kun u nog steeds doen, maar het hoeft niet in Delft.

    U kunt via het Delftse loket op de website Petities.nl een petitie starten en digitaal laten ondertekenen door medestanders. Wanneer u vindt dat u voldoende handtekeningen hebt, biedt u ze aan aan de gemeenteraad of het college van b en w.

    De petitie die u opstelt, moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De petitie mag bijvoorbeeld niet kwetsend of discriminerend zijn. Meer informatie over het opstellen van een petitie.

   • Referendum

    De raad neemt vaak besluiten via een raadsvoorstel.
    Vindt u dat de raad een ander besluit moet nemen, dan dat in dat voorstel staat, dan kunt u hiervoor een referendum organiseren. Een referendum is een stemming van alle kiesgerechtigden in Delft over een (voorgenomen) besluit van de gemeenteraad. Zolang het referendum loopt, neemt de raad nog geen besluit.

    Raadsleden hoeven zich niet te houden aan de uitslag van een referendum. Zij kunnen bij elk referendum bepalen of zij zich al dan niet aan de uitslag zullen houden. In de Referendumverordening staat exact omschreven hoe een referendum werkt.

    Referendumverordening

    Wilt u een referendum organiseren? De eerste stap om een referendum in te dienen, vindt plaats door het invullen van een door de gemeente verstrekt formulier, een zogenaamd inleidend verzoek. Een voorbeeld hiervan vindt u hieronder (aanvraagformulier).

    U kunt dan het beste eerst contact op te nemen met de griffie (griffie@delft.nl). De griffie stuurt u een formulier waarop de betreffende nummers al zijn ingevuld en adviseert u over hoe u de aanvraag goed indient. Ook zorgt de griffie ervoor dat er een digitale indienmogelijkheid komt.

    Voor ondersteuning van een inleidend verzoek zijn ten minste 800 papieren en/of digitale ondersteuningsverklaringen nodig. Het inleidend verzoek moet uiterlijk zes werkdagen vóór de dag van de behandeling van het concept-raadsbesluit schriftelijk bij de voorzitter van de raad zijn ingediend, samen met de bijbehorende handtekeningenlijsten. Vanaf dat moment gaat de procedure voor het referendum lopen.

    Meer informatie over de Referendumkamer Delft

   • Zienswijze bestemmingsplan

    Invloed op een bestemmingsplan

    Er is een vaste procedure voor de totstandkoming van bestemmingsplannen. Je kunt daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen.

    Aankondiging bestemmingsplan

    De gemeente Delft kondigt het voornemen tot het voorbereiden van een bestemmingsplan aan in de Delftse Post en op de website van de gemeente.

    Procedure bestemmingsplan

    In bepaalde gevallen wordt na de aankondiging van een bestemmingsplan eerst een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld. Op dit plan kan iedereen inspraakreacties indienen gedurende de inzagetermijn van vier weken.

    De gemeente Delft kondigt in de Delftse Post en op de website van de gemeente aan dat een voorontwerp plan ter inzage ligt. In de aankondiging wordt aangegeven hoe en wanneer je je mening aan de gemeente kenbaar kunt maken en waar je het bestemmingsplan kunt inzien.

    Het voorontwerp bestemmingsplan wordt ook aan de buurgemeenten, stadsgewest en provincie toegestuurd voor overleg. De reacties op het voorontwerp bestemmingsplan worden in een nota Inspraak en Overleg verwoord en beantwoord.

    Ontwerpbestemmingsplan

    Na het voorontwerp bestemmingsplan wordt het plan aangepast tot een ontwerp bestemmingsplan. In de gevallen waarin niet eerst een voorontwerp bestemmingsplan wordt opgesteld, wordt na de aankondiging van een voornemen tot het voorbereiden van een bestemmingsplan gestart met het opstellen van een ontwerp bestemmingsplan.

    Zienswijzen

    Op het ontwerp bestemmingsplan kunnen tijdens de inzagetermijn van zes weken zienswijzen ingediend worden. De gemeente Delft kondigt in de Delftse Post en op de websites van de gemeente en van de Staatscourant aan dat een ontwerp plan ter inzage ligt.

    In de aankondiging wordt aangegeven hoe en wanneer je je mening aan de gemeente kenbaar kunt maken en waar je het bestemmingsplan kunt inzien. De zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan worden in een nota Zienswijzen verwoord. Het is niet mogelijk om via e-mail een reactie te geven.

    Het plan wordt inclusief eventuele wijzigingen op basis van ingediende zienswijzen, door het college aangepast tot een bestemmingsplan en vervolgens in de raadscommissies behandeld en door de gemeenteraad vastgesteld.

    Beroep instellen

    Vervolgens is nog beroep mogelijk bij de Raad van State. Tegen het vastgestelde plan kan tijdens de inzagetermijn van zes weken beroep worden ingesteld. De gemeente Delft kondigt in de Delftse Post en op de al eerder genoemde websites van de gemeente en van de Staatscourant aan dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

    Je kunt alleen beroep instellen als je je zienswijze kenbaar hebt gemaakt tijdens de ontwerpfase van de bestemmingsplanprocedure. In de aankondiging wordt aangegeven hoe en wanneer je beroep kunt instellen en waar je het bestemmingsplan kunt inzien. De procedure bij de Raad van State duurt doorgaans een jaar.

    Verzoek om voorlopige voorziening

    Wil je voorkomen dat er al gebouwd wordt dan kun je in plaats van beroep in te stellen ook een ‘verzoek om een voorlopige voorziening’ indienen. Wordt dat verzoek toegekend, dan wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort tot een beslissing is genomen is over het verzoek. Je kunt alleen een verzoek doen om voorlopige voorziening als je je zienswijze kenbaar hebt gemaakt tijdens de ontwerpfase van de bestemmingsplanprocedure.

    Meer informatie

    Via de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is meer te vinden over de Wet ruimtelijke ordening. Op de website van de gemeente Delft onder kun je zien welke plannen op dit moment ter inzage liggen.

 • Gemeenteraad

  • College van B en W
   De raad benoemt de wethouders, die samen met de burgemeester het college vormen. Het college is er voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college is hierover verantwoording schuldig aan de raad.

   De ambtenaren helpen het college het beleid uit te voeren. Het college is verantwoordelijk voor het handelen van de ambtenaren. Als het college het beleid heeft uitgevoerd, controleert de raad de uitvoering. De burgemeester is voorzitter van de raad en het college. Als de burgemeester er niet is wordt het voorzitterschap van de raad overgenomen door een raadslid.

   Het college vergadert wekelijks. De besluitenlijsten worden ook iedere week gepubliceerd.

  • Delftse Rekenkamer
   De Delftse Rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentebeleid. Maar de rekenkamer adviseert ook de raad hoe beleid en uitvoering beter kunnen. Daarbij probeert de rekenkamer met adviezen het bestuur en de medewerkers van de gemeente scherp te houden. Zodat zij zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen werken voor Delft.
    

  • Gemeenschappelijke regelingen
   Een gemeenschappelijke regeling is een publiekrechtelijke overeenkomst tussen bepaalde bestuursorganen (zoals een gemeente), waarbij bepaald wordt dat taken en bevoegdheden centraal uitgevoerd worden.

   De instelling van een gemeenschappelijke regeling wordt geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Deze wet geeft drie vormen van gemeenschappelijke regelingen:

   1. een nieuw openbaar lichaam,
   2. vormen van een gemeenschappelijk orgaan of
   3. een gemeente als centrumgemeente aanwijzen.

   Metropoolregio Rotterdam Den Haag

   De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is het gebied dat de voormalige stadregio’s Rotterdam en Haaglanden omvat. Binnen dat gebied hebben de 24 gemeenten hun krachten gebundeld in het samenwerkingsverband Metropoolregio Rotterdam Den Haag om de internationale concurrentiepositie van de regio te versterken.

   De missie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag luidt: “Wij werken aan een duurzame internationale Metropoolregio, waarin bewoners en bedrijven zich optimaal kunnen ontplooien en (internationale) bezoekers zich welkom voelen. Dit doen we door een betere positionering van ons internationaal concurrerende vestigingsklimaat en het uitvoeren van concrete projecten die de bestaande kracht van beide stedelijke regio’s bundelen. Daarbij dragen wij bij aan een positie van de Randstad als topregio in Europa.”

   Delft wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door burgemeester Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart en wethouder Maaike Zwart als haar plaatsvervanger. De wethouders Verkeer en Vervoer van alle betrokken gemeenten zijn lid van de commissie Vervoersautoriteit. Hetzelfde geldt voor de wethouders Economie in de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat.

   Als afvaardiging van de Delftse gemeenteraad zijn in de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat Kirstel Wattel (GroenLinks) en Eva Brussaard (Volt) benoemd. Hun plaatsvervangers zijn respectievelijk Daan Stellingwerf (Hart voor Delft) en Frank Visser (CDA)

   In de adviescommissie Vervoersautoriteit zijn Bo Verduijn (STIP) en Daan Stellingwerf (Hart voor Delft) benoemd. Hun plaatsvervangers zijn respectievelijk Tessa van den Berg (VVD) en Jeanique Romeijnders (GroenLinks).

   In de rekeningcommissie is Frank Visser benoemd, plaatsvervanger is Lena van der Wal (Volt).

   Veiligheidsregio Haaglanden

   In 2009 hebben de negen gemeenten uit de regio Haaglanden de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) opgericht. Met de per 1 oktober 2010 geldende Wet veiligheidsregio’s hebben de colleges van burgemeester en wethouders diverse taken en bevoegdheden in relatie tot branden- en rampenbestrijding en crisisbeheersing overgedragen aan de VRH.

   De Veiligheidsregio Haaglanden bestaat uit de Brandweer Haaglanden en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR). Ook het beheer en de organisatie van de regionale alarmcentrale van de Brandweer Haaglanden en de Meldkamer Ambulancezorg horen bij de VRH. De gezamenlijke (multidisciplinaire) voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing door brandweer, politie, GHOR en gemeenten vindt plaats vanuit de VRH. Het algemeen bestuur van de VRH wordt gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Wethouder Maaike Zwart is de plaatsvervanger van burgemeester Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart. Delft wordt in de rekeningencommissie van de Veiligheidsregio Haaglanden vertegenwoordigd door Jolanda Gaal (Onafhankelijk Delft). Plaatsvervangend lid is Simon de Rijk (PvdA).

   Omgevingsdienst Haaglanden

   In de raadsvergadering van 24 mei 2012 heeft de gemeenteraad van Delft ingestemd met deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Haaglanden.  De Omgevingsdienst Haaglanden voert voor het gebied van Haaglanden de milieutaken uit voor de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. De Omgevingsdienst Haaglanden is een regionale uitvoeringsdienst voor de uitvoering van de vergunningverlening en handhavingstaken gerelateerd aan de diverse milieuwetten en de groene wetgeving. De doelstelling van de Omgevingsdienst Haaglanden is om bij de uitvoering van de genoemde taken te voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria, te zorgen voor specialismenvorming op inhoud en een bijdrage te leveren aan een constante en eenduidige taakuitvoering in de regio. Wethouder Martina Huijsmans is namens de gemeente lid van het algemeen bestuur en burgemeester Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart is haar plaatsvervanger.  In de rekeningcommissie van de Omgevingsdienst Haaglanden wordt Delft vertegenwoordigd door raadslid Frank Visser (CDA); plaatsvervangend lid is Jorrit Treffers (Volt).

   GGD Haaglanden

   Per 1 januari 2014 vormen de GGD Den Haag en de GGD Zuid-Holland West samen één regionale Gemeentelijke GezondheidsDienst: de GGD Haaglanden. GGD Haaglanden is de organisatie voor publieke gezondheid voor de inwoners van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Daarmee beschermt, bewaakt en bevordert de GGD Haaglanden de gezondheid van ruim 1 miljoen inwoners. De GGD Haaglanden heeft drie locaties, namelijk in Den Haag, Westeinde 128 (hoofdvestiging),  Zoetermeer, Croesinckplein 24-26 en in Delft, Van Bleyswijckstraat 93e.
   De gemeente Delft wordt in het algemeen bestuur en in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd door wethouder Karin Schrederhof, wethouder Joëlle Gooijer is haar plaatsvervanger. In de rekeningcommissie van de GGD Haaglanden wordt Delft vertegenwoordigd door raadslid Malou Janssen (PvdA), plaatsvervangend raadslid is Frank Visser (CDA).

   Collegeleden

   Daarnaast zijn er verbonden partijen waarin  uitsluitend collegeleden zijn vertegenwoordigd. De benoemingen van collegeleden na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen zijn terug te vinden in dit raadsbesluit uit juli 2018.

  • Instrumenten van de raad

   De gemeenteraad heeft een controlerende en kaderstellende taak. Om deze taken goed uit te voeren beschikt de raad over een aantal instrumenten, zoals:

   initiatiefvoorstel
   motie
   amendement
   schriftelijke vragen
   interpellatie
   raadsonderzoek (enquête)

   Initiatiefvoorstel

   De spelregels over initiatiefvoorstellen zijn opgenomen in het reglement van orde van de gemeenteraad (artikel 37).

   Met een initiatiefvoorstel (format voor raadsleden) kan een raadslid een eigen voorstel voorleggen aan de raad en het college. Een raadslid hoeft hierbij geen steun van andere raadsleden te hebben. Hierdoor is het raadslid niet alleen afhankelijk van voorstellen van het college maar kan hij of zij ook zelf onderwerpen op de agenda zetten.

   Motie

   Een raadslid dient een motie in wanneer hij of zij een uitspraak van de raad wil hebben (artikel 30 en artikel 35 en 35a).

   Het gaat daarbij niet om een wijziging van een voorgesteld raadsbesluit, maar om een uitspraak over het onderwerp dat wordt besproken. Een motie draagt het college op iets te doen of juist iets niet te doen.

   Een motie kan ook een verzoek of een opdracht aan bijvoorbeeld het presidium of een verzoek aan de rekenkamer zijn. Een motie wordt ingediend door één of meerdere raadsleden. De motie wordt tijdens de raadsvergadering besproken; vervolgens wordt hierover gestemd. Een bijzondere vorm is de motie van afkeuring of wantrouwen, die -indien door de raad aangenomen- kan leiden tot het vertrek van een collegelid.

   Delft heeft ook een zogenaamde ‘actuele motie’. Die worden als regel ingediend aan het einde van een raadsvergadering en gaan over een actueel thema dat niet op de raadsagenda staat.

   Amendement

   Een amendement (format voor raadsleden) is een voorstel van een raadslid om de tekst van een ontwerpbesluit aan te passen (artikel 30 en artikel 34).

   Als de meerderheid van de raad voor het amendement stemt, wordt het oorspronkelijke raadsbesluit gewijzigd. Een aangenomen amendement kan door het college niet naast zich neer worden gelegd.

   Voor de stemming kan het college wel haar ‘onaanvaardbaar’ uitspreken over een amendement. De raad neemt dat dan mee in zijn uiteindelijke beslissing.

   Schriftelijke vragen

   Een raadslid kan het college schriftelijke vragen stellen over actuele onderwerpen (artikel 39).

   De vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend en na de beantwoording door het college van B en W toegevoegd aan de lijst met schriftelijke vragen.

   Interpellatie

   In het verlengde van het vraagrecht, kan een raadslid een interpellatie (format voor raadsleden) aanvragen over een actueel onderwerp dat niet op de agenda van de raadsvergadering staat (artikel 40).

   De raad moet een verzoek tot interpellatie goedkeuren. Essentieel verschil tussen een interpellatie en een mondelinge vraag is dat bij het aanvragen van de interpellatie de aanvrager een inhoudelijke debat wil voeren en een uitspraak van de raad wil uitlokken. Het komt geregeld voor dat een interpellatie leidt tot een motie van afkeuring, waarin (een deel van) de raad het vertrouwen opzegt in een collegelid.

   Enquête

   De spelregels die gelden bij een raadsonderzoek (enquête) kun je lezen in het reglement van Orde van de gemeenteraad (artikel 41).

   Indien één of meer raadsleden de raad willen voorstellen nader onderzoek te willen doen naar het door het college van B en W gevoerde bestuur, wordt daarvoor een schriftelijk voorstel ingediend bij de voorzitter, met een omschrijving van het onderwerp van onderzoek en een toelichting.

  • Ken uw raadslid
  • Presidium en fractievoorzittersoverleg

   Het presidium bestaat uit de (plv.)voorzitters van de raadscommissies en de burgemeester. De raadsgriffier is adviseur van het presidium. Het is het dagelijks bestuur van de gemeenteraad.

   Het presidium bereidt onder meer de agenda van de gemeenteraad voor en vergadert eenmaal per maand. De agenda en de besluitenlijsten van het presidium vindt u in de vergaderkalender. De vergaderingen van het presidium zijn besloten.

   Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de fractievoorzitters en de burgemeester en komt voorafgaand aan elke raadsvergadering bijeen.

   Vier maal per jaar is er een inhoudelijk fractievoorzittersoverleg. Alle vergaderingen van de fractievoorzitters zijn besloten. De raadsgriffier is adviseur van het fractievoorzittersoverleg.

  • Raad in beeld webcast

   Webcastuitzendingen

   De uitzendingen van commissie- en raadsvergaderingen zijn te zien in het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad. De webcastuitzendingen vindt u in kalenderoverzicht bij de betreffende vergadering. Daar vindt u ook de uitzendingen die u wilt terugkijken.

   Schriftelijke verslagen

   Bent u op zoek naar oude vergaderstukken, commissie- of raadsagenda’s? Die vindt u hier.

   Audioverslagen tot 2010

   De gemeenteraad is in januari 2010 begonnen met het live uitzenden van de raads- en commissievergaderingen. De schriftelijke verslagen en geluidsopnamen van de commissie- en raadsvergaderingen tot die tijd zijn hier  te vinden.

  • Referendumkamer Delft
   De Referendumkamer Delft is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeenteraad.

   De referendumkamer:

   • Adviseert de gemeenteraad over de vraag of het onderwerp van het referendumverzoek toelaatbaar is of niet;
   • Adviseert de gemeenteraad over de vraagstelling voor referenda;
   • Adviseert over de voorlichting van de gemeente inzake referenda en over de toekenning van bijdragen voor campagneactiviteiten.
   • Houdt toezicht op de uitvoering van de verordening;
   • Adviseert bij geschillen tussen direct bij het referendum betrokken partijen

   adviezen referendumkamer

   Samenstelling

   De referendumkamer bestaat uit vijf leden die door de gemeenteraad zijn benoemd. De leden zijn:

   • Joop van Holsteijn (voorzitter), hoogleraar politieke wetenschap Universiteit Leiden
   • Gregor Rensen, oud-burgemeester van Brielle en waarnemend burgemeester van Maassluis.
   • Robin Haijkens, beleidsadviseur Bestuurlijke organisatie en besluitvorming gemeente Den Haag
   • Hermine van den Hoek
   • Marion Veerbeek, beleidsmedewerker juridische zaken bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

   Meer informatie

   Voor meer informatie over de Referendumkamer Delft kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer 015-260 2416 (ma t/m vr 9.00 – 17.00 uur) of per email: griffie@delft.nl.

  • Wat doet het fractievoorzittersoverleg

   Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de fractievoorzitters en de burgemeester en komt voorafgaand aan elke raadsvergadering bijeen.

   De agenda en de besluitenlijsten van het overleg zijn te vinden bij de stukken van de desbetreffende raadsvergadering. De vergaderingen van het fractievoorzittersoverleg zijn besloten. De raadsgriffier is adviseur van het fractievoorzittersoverleg.

   Kijk hiervoor op de vergaderkalender van de gemeenteraad.

 • Nevenfunctieoverzicht

  Nevenfuncties gemeenteraad

  NaamFunctiesBetaaldDatum melding
  Sophie (S.J.) WentinkAdviseur Mobiliteit & Infrastructuur bij Royal HaskoningDHVjamaart 2024
  Thierry (T.D.A.) Cüppers
  Jan (J.H.S.) Tilman
  Bo (B.M.J.) Verduijn

  Lisanne (L.M.) Fung Fen Chung
  Julian (J.) Gommers
  Anne (A.J.) Stehouwer
  Sivan (S.) Maruf
  Heera (H.L.O.) DijkMentor School’s cool Delft
  Model bij Daily Models / Dutch Casting
  Gastblogger bij In de Buurt
  Janne (J.) GerritsenAdviseur landbouw, natuur en water bij Lysias advies
  Minke (M.G.) van Velzen
  Harjo (H.J.) SchuurmanEigenaar Coffeebar Kek
  Brendan (B.O.) AnalikwuAfstudeerstagiair bij het Ministerie van Financiën
  Jelger (J.H.) GroeneveldSoftwareontwikkelaar bij CBS
  Sophie (A.S.) KoekDirecteur bedrijfsvoering Parnassia Groep
  Voorzitter Raad van Toezicht Stichting de Wilde Vaart
  ja
  nee
  april 2023
  Rinske (R.M.) WesselsZelfstandig ondernemer (ZZP) Samen Ruimte Maken – parttime coördinator coöperatieontwikkeling Energie Samen Zuid-Holland
  Voorzitter VvE Hugo de Grootstraat 113/115/117/119
  ja

  nee
  maart 2023
  Klaas (K.) HerremaSenior projectleider bij architecten Van Mourik te Den Haagjamaart 2023
  Deyar (D.) JaffAmbtenaar gemeente Den Haag, manager audits & contracten dienst SZW
  Cheraldine (C.F.) OsepaZelfstandig ondernemer (ZZP) Ubuntu Wellness Universe
  Jeanique (J.M.) Romeijnders
  Kristel (K.H.M.) WattelProgrammamanager Werklocaties bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaatjamei 2023
  Faye (E.F.) Bovelander
  Sem (S.P.) GrootscholtenDocent Bestuurskunde  Universiteit Leiden 
  FNV-functie Bedrijfsledengroep Universiteit Leiden
  ja
  nee
  november 2023
  Bram (A.J.) StoopVoorzitter VvE Chilipad Delft
  Sylvia (S.M.) GrobbenEigenaar Pizzabakkers Delft
  Lisette (L.J.F.) de Jongh SwemerSenior adviseur financiën bij DUO, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  Vrijwilliger bij de Zonnebloem Delft
  Kascommissie bij de Zonnebloem Delft
  Vrijwilliger bij Humanitas Home-start (nu pauze)
  Lid van de raad van afgevaardigden Laatste Eer
  Lid van Marketing commissie Laatste Eer
  Voedselbank inzamelen Ursula Parochie-Vredekerk
  Kamers met aandacht Delft (nu student)
  Ex-Pleegouder, jongeren begeleider (autodidact)
  Examentrainer exacte vakken VMBO
  Marcel (M.N.P.) KoelewijnBrugwachter Gemeente Leiden
  Fractiesecretaris Hart voor Delft
  Secretaris bestuur Vereniging Bewoners Organisatie Delft (VBDelft)
  ja
  nee
  nee
  maart 2023
  Coby (J.A.M.) de KoningLid van de raad van afgevaardigden Laatste Eer
  Vrijwilliger bij de Zonnebloem Delft West
  Penningmeester speeltuin Westerhonk
  ja
  nee
  nee
  maart 2023
  Sonja (S.M.) SintBestuurslid/penningmeester Belangenvereniging Zuidpoort
  Aïsha (A.R.H.) SriramBestuurslid Scope Delft – De Sociale Coöperatie
  Eigenaar Mirras Learning
  Energiehulp bij 015 Duurzaam
  Voorzitter Bewonerscommissie De Patrijs (Poptahof Noord 195-294)
  Penningmeester Huurdersraad Woonbron (VBD)
  Raad van Advies – Stichting SARE
  nee
  ja
  ja
  ja
  nee
  november 2023
  Daan (R.D.) StellingwerfWerkstudent bij Linklaters LLP
  Secretaris bij Stichting Wetswinkel Delfland
  Juridisch adviseur bij Stichting Wetswinkel Delfland
  ja
  nee
  nee
  maart 2024
  Dimitri (D.) van RijnPlv. commissaris Militaire productie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Tessa (T.V.) van den BergInterim-manager gemeente Haarlemmermeer
  Miranda (M.J.A.) VoogtSenior adviseur bij Min. VWS
  Avinash (A.S.) KrishnasingManager Service Pathé Delft
  Secretaris Stichting Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof
  Penningmeester Vereniging Stad- en Kinderboerderijen Nederland (VSKBN)
  Coördinator bij HIT-kamp scouting Nederland
  Student Integrale Veiligheidskunde te Breda (Avans Hogeschool)
  Wouter (W.) LabotsAdviseur Informatiebeveiliging bij Nationale Politie
  Lucas (L.L.G.M.) van WeesBestuurslid Internationale Betrekkingen Tafel en Human Capital Tafel KIGC 
  prichter en voorzitter Human Capital Netwerk VNO/NCW West MRA
  Lid Ledenraad Amnesty International
  Voorzitter Stichting Museum van Marken
  Bestuurslid VNO/NCW MRA
  Bestuurslid WFPMA
  EAPM Delegate
  Corporate Reviewer EFMD/Equis
  Lid van de Raad van toezicht (RvT) van de Open Universiteit
  nee
  nee
  nee
  nee
  nee
  nee
  nee
  nee
  ja
  april 2024
  Leon L.P.I.M. HombergenSenior adviseur Rijkswaterstaat
  Universitair docent TU Delft
  Voorzitter Stichting PvdA Fractie Delft
  Penningmeester VVE eigen appartementsblok
  Algemeen Bestuurslid Roze Netwerk PvdA     
  ja
  ja
  nee
  nee
  nee
  maart 2024
  Malou (M.) JanssenPost-doc Erasmus MC
  Arts in opleiding tot specialist in het Erasmus MC
  ja
  ja
  maart 2024
  Mick (R.M.) van der SteegVrijwilliger Klimaatmaat Delft
  Beleidsmedewerker OV provincie Zuid-Holland
  Beheerder natuurspeeltuin ‘t Verloren Strandje
  nee
  ja
  nee
  maart 2024
  Simon (S.J.W.) de Rijk
  Kelly (K.C.) SchutDirecteur/bestuurder bij Stichting Free a Girl Nederland
  Penningmeester Stichting PvdA Fractie Delft
  maart 2024
  Marc (M.J.) van Pelt
  eigenaar adviesbureau Marketingvanpelt
  secretaris Stichting Acties Lions Club Delft
  maart 2024
  Joost (J.H.A.) van der SluisVoorzitter SP Delft
  Directeur/vennoot CNOC v.o.f.
  DGA (eigenaar) Catullus BV
  Directeur PortMobile BV
  Armando (S.A.) JubitanaParttime bijles-docent jamaart 2023
  Daniëlla (D.M.M.) de Leeuw
  Frank (F.S.) VisserAmbtenaar bij de gemeente Den Haag
  Lid Beroepenveldcommissie MBO-opleidingen domein Zorg en Welzijn Maas College Rotterdam
  Lid Werkveldcommissie HBO-Bachelor Sociaal Juridische Dienstverlening NCOI Groep/NTI Hogeschool
  Trainer voor de Eduardo Frei Stichting (stichting voor internationale scholing en vorming van het CDA)
  Voorzitter Rekeningcommissie Omgevingsdienst Haaglanden (als raadslid)
  Lid Rekeningcommissie MRDH (als raadslid)
  Plv. lid Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat MRDH (als raadslid)
  Plv. lid Rekeningcommissie GGD Haaglanden (als raadslid)
  Voorzitter overleg Delftse Delegatie MRDH

  ja
  ja

  nee

  ja

  nee
  nee
  nee
  nee
  nee
  nee
  nee
  maart 2024
  Gerrit Jan (G.J.E.) ValkStrategie Manager Energietransitie bij TNO
  Eigenaar ‘Horus Debat & Training’
  Voorzitter VvE Bewonersparkeren Zuidpoort
  Machteld (M.J.M.) NeubauerVrijwilliger Omroep Delft (presentatie muziekprogramma)
  David (D.) Sarkisian
  Jolanda (J.J.S.M.) Gaal
  Liedewei (L.G.F.H.) TimmermansPrivacy/IT-jurist bij het ministerie van Justitie en Veiligheidjamaart 2023
  Mirjam (W.P.A.M.) Breedijk
  Gerrit (G.) van ReeAdministratiekantoor
  Carla (C.G.M.) van Tricht
  Bert (G.) van der WoerdEngagement manager Cap Gemini
  Fondswerver/coördinator Climate Stewards
  Vrijwilliger A Rocha Nederland
  Lid themawerkgroep Duurzaamheid en Klimaat van de ChristenUnie
  ja
  nee
  nee
  nee
  juni 2023
  Mirte (M.M.) van der VlistBodemadviseur bij TAUW B.V.
  Geert-Jan (G.J.C.) PutmansAfdelingsleider Gymnasium Novum Voorburg
  Secretaris PCI St. Ursula Delft
  Wimke (W.E.) Schuurmans-OosteromManaging consultant in het domein arbeidsmarkt en bestaanszekerheid bij BMC
  Soraida (S.G.) Jansen-Windster
  Kyra (K.J.M.) GremmenOnderzoeksadviseur bij gemeente Leidschendam-Voorburg
  Jorrit (J.) Treffers
  Eva (E.M.) BrussaardBeleidsmedewerker onderwijs bij de gemeente Leiden
  Bestuurslid fractiestichting Volt Delft
  Lena (L.M.) van der WalMede-oprichter, projectontwikkelaar & adviseur in eigen bedrijf (C’mon) (v.o.f.), www.cmon.world
  Vrijwilliger Van Marken Museum
  Erwin (E.) BlonkICT systeembeheerder Koole Terminals
  Vrijwilliger bij filmhuis Lumen
 • Processen-verbaal per stembureau

  Met onderstaand formulier stelt de burgemeester de uitkomst vast voor de gemeente Delft.

  Proces-verbaal

  Met het proces-verbaal legt het stembureau verantwoording af over het verloop van de stemming en over het tellen van de stemmen. Op basis van de processen-verbaal wordt de uitslag van de verkiezingen vastgesteld. Hieronder ziet u de processen-verbaal per stembureau.

  Stembureaus op 16 maart

  Nr.Stembureau
  1Nieuwe Kerk
  2Nieuwe Kerk
  3Rietveld Theater
  4OPEN Delft
  5Stadskantoor gemeente Delft
  6Museum Prinsenhof Delft
  7Hoogheemraadschap Delfland
  8Locatie Crommelinplein 1
  9Wijkcentrum De Parel
  10Locatie Het Kristal (stemtent)
  11Stanislaskapel Delft
  12Gymzaal Van Alkemadestraat
  13Gymzaal Van Tienhovenstraat
  14Hofkerk
  15Virgiel
  16Locatie Schrobbelaarstraat (stemtent)
  17Prins Mauritsschool
  18Wijkcentrum Delft Noord
  19Bethlehemkerk
  20Gymzaal Maria Duystlaan
  21Buccaneer Delft
  22Buurthuis Onder de Schie
  23Lijm & Cultuur
  24TU Aula
  25The Student Hotel
  26Vrijetijdscentrum De Wipmolen
  27Locatie Werkse!
  28Wijkwerk Wippolder
  29Buurthuis De Wending
  30Buurthuis Voorhof
  31Jongerencentrum The Culture
  32Marcuskerk
  33Abtswoude Bloeit!
  34Wijkcentrum De Vleugel
  35Vierhovenkerk
  36Locatie Fuutlaan 166
  37Locatie Tanthof West (stemtent)
  38Wijkcentrum Het Buitenhuis
  39Wijkcentrum De Hofstee
  40Gebouw Het Westlandhof
  41Locatie Tanthof Oost (stemtent)

  Bijzondere stembureaus

  Nr.Stembureau
  42Verpleeghuis De Bieslandhof
  Verslag waarnemer
  43Woonzorgcentrum Delfshove
  Verslag waarnemer
  44Woonzorgcentrum Stefanna
  Verslag waarnemer
  45Wooncentrum Die Buytenweye
  Verslag waarnemer
  46GGZ Delfland gebouw De Draeck
  Verslag waarnemer

  Stembureaus op 14 maart

  Nr.Stembureau
  50OPEN Delft
  51Stadskantoor gemeente Delft
  52Wijkcentrum De Parel
  53Locatie Het Kristal (stemtent)
  54Wijkcentrum Delft Noord
  55Buccaneer Delft
  56Lijm & Cultuur
  57Jongerencentrum The Culture
  58Wijkcentrum De Hofstee
  59PRO Grotius College

  Stembureaus op 15 maart

  Nr.Stembureau
  60OPEN Delft
  61Stadskantoor gemeente Delft
  62Wijkcentrum De Parel
  63Locatie Het Kristal (stemtent)
  64Wijkcentrum Delft Noord
  65Buccaneer Delft
  66Lijm & Cultuur
  67Jongerencentrum The Culture
  68Wijkcentrum De Hofstee
  69PRO Grotius College

  Tellen stembureaus 14 en 15 maart

  Nr.Stembureau
   Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen
  50OPEN Delft
  51Stadskantoor gemeente Delft
  52Wijkcentrum De Parel
  53Locatie Het Kristal (stemtent)
  54Wijkcentrum Delft Noord
  55Buccaneer Delft
  56Lijm & Cultuur
  57Jongerencentrum The Culture
  58Wijkcentrum De Hofstee
  59PRO Grotius College
  60OPEN Delft
  61Stadskantoor gemeente Delft
  62Wijkcentrum De Parel
  63Locatie Het Kristal (stemtent)
  64Wijkcentrum Delft Noord
  65Buccaneer Delft
  66Lijm & Cultuur
  67Jongerencentrum The Culture
  68Wijkcentrum De Hofstee
  69PRO Grotius College
   Blanco bijlage 1
   Blanco bijlage 2
 • RIS
 • Sitemap
 • Stadsbouwmeester

  De stadsbouwmeester bevordert de samenhang tussen de projecten, zo veel mogelijk samen met de stad. Over alles wat te maken heeft met de inrichting van de stad, de leefomgeving en de energietransitie kan de gemeenteraad advies vragen aan de stadsbouwmeester.

  Tako Postma, stadsbouwmeester van Delft

  Tako Postma is stadsbouwmeester van Delft sinds 1 oktober 2019. Zijn aanstelling is verlengd in mei 2023.

  Hij heeft zich beziggehouden met de lange termijn, bijvoorbeeld met de omgevingsvisie Delft 2040, maar ook in een begeleidende rol met concrete projecten. Dat gaat om grote projecten in de stad, zoals de plannen voor de Kop Buitenhof, maar soms ook kleine plannen met veel impact voor de beleving van de stad, zoals de herinrichting van de Bagijnhof.

  De stadsbouwmeester is regelmatig aanwezig bij de raadscommissie Ruimte en Verkeer. Hij is mede-organisator van het architectuurcafé in OPEN.

  Hij komt graag in gesprek met alle inwoners van Delft die een bijdrage willen leveren aan de leefomgeving. Stuur een mail aan stadsbouwmeester@delft.nl of spreek hem aan.

  Doel

  De stadsbouwmeester heeft als doel om de samenhang tussen verschillende projecten binnen de stad te stimuleren en hierbij zo veel mogelijk samen te werken met de stad. De stadsbouwmeester heeft een vrije, inspirerende, verbindende en agenderende rol naar zowel de raad, het college als de ambtelijke organisatie en stimuleert het debat met de stad. Hierbij kan de stadsbouwmeester gevraagd en ongevraagd advies geven aan de supervisor, AOK, raad, college of ambtelijke organisatie.

  Organisatie

  De stadsbouwmeester is een adviseur van de gemeente en is gedurende zijn aanstelling zelf niet als architect actief in de stad. De stadsbouwmeester is in Delft geen functie conform de Woningwet. Dit betekent dat de stadsbouwmeester niet het bestaande welstandstoezicht vervangt, maar wel onderdeel is van de zogenaamde kwaliteitsketen. De stadsbouwmeester vervult zijn opdracht vanuit een stadsbreed perspectief, maar kan ook aansluiten bij kwaliteitsteams binnen de prioritaire gebiedsontwikkelingen en als adviseur van raad, college en ambtelijke organisatie.

  Onafhankelijk

  De stadsbouwmeester adviseert vanuit het algemeen belang en is derhalve onafhankelijk, echter wel gebonden aan de door de raad vastgestelde en met marktpartijen overeengekomen kaders voor projecten en stedelijk beleid.

  Adviezen

  In deze dossiermap zijn de adviezen van de stadsbouwmeester aan het gemeentebestuur van Delft te vinden.

  Architectuur-café Delft

  Elke derde donderdag van de maand organiseert de stadsbouwmeester het Architectuur-café, samen met ontwerpvereniging Delft Design. Architecten en stedenbouwers vertellen aan de hand van een thema over hun ontwerpen voor Delft. Zodat iedereen kennis kan nemen van de plannen die in de toekomst het gezicht van de stad bepalen. De avonden vinden plaats in OPEN en zijn gratis toegankelijk.

  Kijk voor de agenda.

 • Stemmen voor de gemeenteraad

  Als inwoner van Delft kiest u op 16 maart een nieuwe gemeenteraad. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de stad. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. Inwoners van Delft kiezen elke 4 jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe gemeenteraad. De raadsleden doen hun werk namens de kiezers. Delft heeft 39 raadsleden. 

  Samenstelling gemeenteraad

  Vier jaar geleden werden zij gekozen uit tien partijen. Dit jaar doen twaalf partijen mee aan de verkiezingen. Op vrijdag 4 februari heeft het centraal stembureau tijdens een openbare zitting de kandidatenlijsten, aanduidingen (partijnamen), handhaving van de kandidaten en de lijstnummering definitief vastgesteld. 

  Proces-verbaal geldigheid en nummering kandidatenlijsten

  Om tijdens de verkiezingen te kunnen stemmen heeft u een stempas nodig. In de week van 21 februari krijgt u uw stempas via de post. Als u op 23 februari nog geen stempas hebt gekregen, kunt u deze tot 11 maart aanvragen bij de gemeente.

  Stempas aanvragen

  Op 16 maart zijn in Delft 41 stembureaus open. Het is ook mogelijk om uw stem eerder uit te brengen. Dit kan op 14 of 15 maart in een van de 10 stembureaus verspreid over de stad. Dit is vooral voor kiezers die door het coronavirus tot de risicogroepen horen. De stembureaus zijn open van 7.30 tot 21.00 uur.

  Stembureaus

  Kunt u 14, 15 of 16 maart niet zelf stemmen? Laat uw stem niet verloren gaan. Maar machtig iemand om namens u te stemmen.

  Machtigen via uw stempas

  Municipal elections will be held on Wednesday, 16 March 2022. As a resident of Delft you will choose a new city council. The council is the city’s highest governing body.

  Who is eligible to vote?


   

 • Vergaderingen
 • Verkiezingsprogramma’s

  De partijen die in Delft aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen zijn: GroenLinks, Studenten Techniek In Politiek (STIP), D66, Onafhankelijk Delft, VVD, CDA, SP (Socialistische Partij), Partij van de Arbeid (PvdA), ChristenUnie, Hart voor Delft, Bij1 en Volt.

  Als u meer wilt weten over de diverse standpunten van deze partijen kunt u de digitale stemhulp MijnStem Delft raadplegen.

  Wilt u weten wie de lijsttrekkers en wat hun belangrijkste speerpunten zijn? Lees dan hieronder de verkiezingspagina’s van de Stadskrant.

  Speciaal voor jongeren maakte Stichting Talent and Dreams oftewel STAD Delft tijdens het project de Stembus van Delft een overzicht met daarin de visie van alle partijen op diverse onderwerpen. De partijen staan in willekeurige volgorde. Lees meer

  Als u de volledige digitale verkiezingsprogramma’s wilt nalezen, kunt u hieronder klikken op de naam van een partij. • Werkgroepen

  De verschillende adviescommissies van de gemeenteraad hebben diverse werkgroepen, waarin onderwerpen die op het werkterrein van een commissie liggen op een niet-politieke manier worden besproken. Deze werkgroepen helpen de commissies de debatten goed voor te bereiden en bieden de fracties de gelegenheid zich uitgebreid te laten informeren.


  De commissie Ruimte en Verkeer heeft twee werkgroepen:

  Werkgroep Energietransitie
  De Werkgroep Energietransitie draagt zorg voor de inhoudelijke voorbereiding van alle plannen die te maken hebben met de Energietransitie, zoals de Verduurzaming van grootverbruikers, het Isolatieplan en Energiecoaches.

  Rinske Wessels (GroenLinks, voorzitter)
  Anne Stehouwer (STIP)
  Brendan Analikwu (D66)
  Coby de Koning (Hart voor Delft)
  Tessa van den Berg (VVD)
  Marc van Pelt (PvdA)
  Mirte van der Vlist (ChristenUnie)
  Jorrit Treffers (Volt)
  Gerrit Jan Valk (CDA)
  Joost van der Sluis (SP)

  Werkgroep Leefomgeving
  De Werkgroep Leefomgeving bespreekt plannen die samenhangen met de ruimtelijke ordening en leefbaarheid van Delft. De onderwerpen die deze werkgroep behandeld hebben allemaal invloed op de fysieke en sociale leefomgeving, zoals de Omgevingswet en Stedelijk Programmeren.

  Avinash Krishnasing (VVD, voorzitter)
  Lisanne Fun Fen Chung (STIP)
  Brendan Analikwu (D66)
  Klaas Herrema (GroenLinks)
  Sonja Sint (Hart voor Delft)
  Mick van der Steeg (PvdA)
  Bert van der Woerd (ChristenUnie)
  Lena van der Wal (Volt)
  David Sarkisian (CDA)
  Joost van der Sluis (SP)


  De commissie Economie, Financiën en Bestuur heeft één werkgroep:

  Werkgroep Prinsenhof
  In het fractievoorzittersoverleg van 19 september 2022 is afgesproken om een werkgroep over Prinsenhof samen te stellen. De bedoeling is dat de werkgroep 3 á 4 keer per jaar wordt bijgepraat over alle ontwikkelingen in aanloop naar de definitieve besluitvorming over de verbouwing van het museum.

  Gerrit Jan Valk (CDA, voorzitter)
  Kelly Schut (PvdA)
  Heera Dijk (D66)
  Coby de Koning (Hart voor Delft)
  Sonja Sint (Hart voor Delft)
  Sophie Wentink (STIP)
  Rinske Wessels (GroenLinks)
  Dimitri van Rijn (VVD)
  Wimke Schuurmans (ChristenUnie)
  Liedewei Timmermans (Onafhankelijk Delft)


  De commissie Sociaal Domein en Wonen heeft één werkgroep:

  Werkgroep Sociaal Domein
  In de raadswerkgroep Sociaal Domein wordt op een informele manier dieper ingegaan op actuele thema’s met betrekking tot het sociaal domein. Vaak worden hiervoor organisaties die actief zijn in het sociaal domein of beleidsmedewerkers van de gemeente uitgenodigd om een toelichting te geven op hun werkzaamheden. De technische bespreking in de werkgroep draagt bij aan een betere politieke discussie in de raadscommissie SDW.

  Miranda Voogt (VVD, voorzitter)
  Bo Verduijn (STIP)
  Bram Stoop (Hart voor Delft)
  Kyra Gremmen (Volt)
  Armando Jubitana (SP)
  Machteld Neubauer (CDA)
  Frank Visser (CDA)
  Harjo Schuurman (D66)
  Wimke Schuurmans (ChristenUnie)
  Sem Grootscholten (GroenLinks)
  Cheraldine Osepa (GroenLinks)
  Malou Janssen (PvdA)


  De commissie Rekening en Audit heeft één werkgroep:

  Werkgroep Leesbare begroting en jaarstukken
  Naar aanleiding van de motie Leesbare begroting en jaarstukken, ingediend in november 2022, is een werkgroep bestaande uit zes leden van de commissie Rekening en Audit opgericht. Deze werkgroep werkt, samen met ambtenaren die betrokken zijn bij het opstellen van de gemeentelijke jaarrekening en begroting, voorstellen uit om de informatiewaarde en de leesbaarheid van deze stukken te verbeteren. Deze verbetervoorstellen zullen in de jaarlijkse financiële cyclus-documenten worden verwerkt vanaf de programmabegroting 2024.

  Minke van Velzen (D66, voorzitter)
  Jan Tilman (STIP)
  Erwin Blonk (Volt)
  Kristel Wattel (GroenLinks)
  Lisette de Jongh Swemer (Hart voor Delft)
  David Sarkisian (CDA)


 • Zetelverdeling
 • Zoeken

  Ik wil vergaderstukken vinden

  Het raadsinformatiesysteem bevat alle informatie over vergaderingen van de raad en commissies.


  Ik wil meer weten over de raad

  De website van de gemeenteraad bevat informatie over het raadswerk, inspreken, participatie en nieuws over de raad.

 • Ja, ik wil contact met de raad
  Wilt u meer weten over de Delftse politiek of de gemeenteraadsverkiezingen? Of wilt u op de kandidatenlijst van uw politieke partij komen te staan? Bel of mail of dan naar één van de onderstaande raadsfracties. De contactgegevens vindt u op de websites.
 • Ja, zij zitten in de gemeenteraad

  Gemeenteraadsleden Delft vertellen over hun ervaringen

  Wilt u meebeslissen over de toekomst van Delft en haar inwoners? Ziet u een stap naar de lokale politiek wel zitten? Volg dan de gratis online cursus Politiek Actief en meld u aan bij een politieke partij. Mogelijk wordt u dan gekozen als raadslid tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

  Deze raadsleden gingen u voor

  Wilt u graag raadslid worden in Delft? Heel wat gemeenteraadsleden gingen u voor. Zij volgden de cursus Politiek Actief en werden gekozen als raadslid of werden commissielid. Ze vertellen graag over hun werk en wat dat betekent voor de stad, voor u en voor henzelf.

  Ineke van Geenen (Foto: Alyssa van Heyst)
  Cheraldine Osepa (Foto: Alyssa van Heyst)
  Sylvia Grobben (Foto: Alyssa van Heyst)
  Avinash Krishnasing (Foto: Alyssa van Heyst)
  Marcel Koelewijn (Foto: Alyssa van Heyst)
  Catherine bij de Vaate (Foto: Alyssa van Heyst)