Gemeenschappelijke regelingen

Een gemeenschappelijke regeling is een publiekrechtelijke overeenkomst tussen bepaalde bestuursorganen (zoals een gemeente), waarbij bepaald wordt dat taken en bevoegdheden centraal uitgevoerd worden.

De instelling van een gemeenschappelijke regeling wordt geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Deze wet geeft drie vormen van gemeenschappelijke regelingen:

  1. een nieuw openbaar lichaam,
  2. vormen van een gemeenschappelijk orgaan of
  3. een gemeente als centrumgemeente aanwijzen.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is het gebied dat de voormalige stadregio’s Rotterdam en Haaglanden omvat. Binnen dat gebied hebben de 24 gemeenten hun krachten gebundeld in het samenwerkingsverband Metropoolregio Rotterdam Den Haag om de internationale concurrentiepositie van de regio te versterken.

De missie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag luidt: “Wij werken aan een duurzame internationale Metropoolregio, waarin bewoners en bedrijven zich optimaal kunnen ontplooien en (internationale) bezoekers zich welkom voelen. Dit doen we door een betere positionering van ons internationaal concurrerende vestigingsklimaat en het uitvoeren van concrete projecten die de bestaande kracht van beide stedelijke regio’s bundelen. Daarbij dragen wij bij aan een positie van de Randstad als topregio in Europa.”

Delft wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door burgemeester Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart en wethouder Maaike Zwart als haar plaatsvervanger. De wethouders Verkeer en Vervoer van alle betrokken gemeenten zijn lid van de commissie Vervoersautoriteit. Hetzelfde geldt voor de wethouders Economie in de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat.

Als afvaardiging van de Delftse gemeenteraad zijn in de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat Kirstel Wattel (GroenLinks) en Eva Brussaard (Volt) benoemd. Hun plaatsvervangers zijn respectievelijk Daan Stellingwerf (Hart voor Delft) en Frank Visser (CDA)

In de adviescommissie Vervoersautoriteit zijn Bo Verduijn (STIP) en Daan Stellingwerf (Hart voor Delft) benoemd. Hun plaatsvervangers zijn respectievelijk Tessa van den Berg (VVD) en Jeanique Romeijnders (GroenLinks).

In de rekeningcommissie is Frank Visser benoemd, plaatsvervanger is Lena van der Wal (Volt).

Veiligheidsregio Haaglanden

In 2009 hebben de negen gemeenten uit de regio Haaglanden de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) opgericht. Met de per 1 oktober 2010 geldende Wet veiligheidsregio’s hebben de colleges van burgemeester en wethouders diverse taken en bevoegdheden in relatie tot branden- en rampenbestrijding en crisisbeheersing overgedragen aan de VRH.

De Veiligheidsregio Haaglanden bestaat uit de Brandweer Haaglanden en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR). Ook het beheer en de organisatie van de regionale alarmcentrale van de Brandweer Haaglanden en de Meldkamer Ambulancezorg horen bij de VRH. De gezamenlijke (multidisciplinaire) voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing door brandweer, politie, GHOR en gemeenten vindt plaats vanuit de VRH. Het algemeen bestuur van de VRH wordt gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Wethouder Maaike Zwart is de plaatsvervanger van burgemeester Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart. Delft wordt in de rekeningencommissie van de Veiligheidsregio Haaglanden vertegenwoordigd door Jolanda Gaal (Onafhankelijk Delft). Plaatsvervangend lid is Simon de Rijk (PvdA).

Omgevingsdienst Haaglanden

In de raadsvergadering van 24 mei 2012 heeft de gemeenteraad van Delft ingestemd met deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Haaglanden.  De Omgevingsdienst Haaglanden voert voor het gebied van Haaglanden de milieutaken uit voor de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. De Omgevingsdienst Haaglanden is een regionale uitvoeringsdienst voor de uitvoering van de vergunningverlening en handhavingstaken gerelateerd aan de diverse milieuwetten en de groene wetgeving. De doelstelling van de Omgevingsdienst Haaglanden is om bij de uitvoering van de genoemde taken te voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria, te zorgen voor specialismenvorming op inhoud en een bijdrage te leveren aan een constante en eenduidige taakuitvoering in de regio. Wethouder Martina Huijsmans is namens de gemeente lid van het algemeen bestuur en burgemeester Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart is haar plaatsvervanger.  In de rekeningcommissie van de Omgevingsdienst Haaglanden wordt Delft vertegenwoordigd door raadslid Frank Visser (CDA); plaatsvervangend lid is Jorrit Treffers (Volt).

GGD Haaglanden

Per 1 januari 2014 vormen de GGD Den Haag en de GGD Zuid-Holland West samen één regionale Gemeentelijke GezondheidsDienst: de GGD Haaglanden. GGD Haaglanden is de organisatie voor publieke gezondheid voor de inwoners van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Daarmee beschermt, bewaakt en bevordert de GGD Haaglanden de gezondheid van ruim 1 miljoen inwoners. De GGD Haaglanden heeft drie locaties, namelijk in Den Haag, Westeinde 128 (hoofdvestiging),  Zoetermeer, Croesinckplein 24-26 en in Delft, Van Bleyswijckstraat 93e.
De gemeente Delft wordt in het algemeen bestuur en in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd door wethouder Karin Schrederhof, wethouder Joëlle Gooijer is haar plaatsvervanger. In de rekeningcommissie van de GGD Haaglanden wordt Delft vertegenwoordigd door raadslid Malou Janssen (PvdA), plaatsvervangend raadslid is Frank Visser (CDA).

Collegeleden

Daarnaast zijn er verbonden partijen waarin  uitsluitend collegeleden zijn vertegenwoordigd. De benoemingen van collegeleden na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen zijn terug te vinden in dit raadsbesluit uit juli 2018.