Gemeenteraad

Ken uw raadslid

Read more ...

Wat doet het fractievoorzittersoverleg

Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de fractievoorzitters en de burgemeester en komt voorafgaand aan elke raadsvergadering bijeen. (meer…)

Read more ...

Delftse Rekenkamer

De Delftse Rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentebeleid. Maar de rekenkamer adviseert ook de raad hoe beleid en uitvoering beter kunnen. Daarbij probeert de rekenkamer met adviezen het bestuur en de medewerkers van de gemeente scherp te houden. Zodat zij zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen werken voor Delft. 

Read more ...

Gemeenschappelijke regelingen

Een gemeenschappelijke regeling is een publiekrechtelijke overeenkomst tussen bepaalde bestuursorganen (zoals een gemeente), waarbij bepaald wordt dat taken en bevoegdheden centraal uitgevoerd worden. De instelling van een gemeenschappelijke regeling wordt geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Deze wet geeft drie vormen van gemeenschappelijke regelingen: een nieuw openbaar lichaam,vormen van een gemeenschappelijk orgaan ofeen gemeente als...

Read more ...

Raad in beeld webcast

Webcastuitzendingen De uitzendingen van commissie- en raadsvergaderingen zijn te zien in het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad. De webcastuitzendingen vindt u in kalenderoverzicht bij de betreffende vergadering. Daar vindt u ook de uitzendingen die u wilt terugkijken. Schriftelijke verslagen Bent u op zoek naar oude vergaderstukken, commissie- of raadsagenda's? Die vindt u hier. Audioverslagen tot 2010 De...

Read more ...

Presidium en fractievoorzittersoverleg

Het presidium bestaat uit de (plv.)voorzitters van de raadscommissies en de burgemeester. De raadsgriffier is adviseur van het presidium. Het is het dagelijks bestuur van de gemeenteraad. Het presidium bereidt onder meer de agenda van de gemeenteraad voor en vergadert eenmaal per maand. De agenda en de besluitenlijsten van het presidium vindt u in de vergaderkalender....

Read more ...

Instrumenten van de raad

De gemeenteraad heeft een controlerende en kaderstellende taak. Om deze taken goed uit te voeren beschikt de raad over een aantal instrumenten, zoals: initiatiefvoorstelmotieamendementschriftelijke vrageninterpellatieraadsonderzoek (enquête) Initiatiefvoorstel De spelregels over initiatiefvoorstellen zijn opgenomen in het reglement van orde van de gemeenteraad (artikel 37). Met een initiatiefvoorstel (format voor raadsleden) kan een raadslid een eigen voorstel voorleggen aan...

Read more ...

College van B en W

De raad benoemt de wethouders, die samen met de burgemeester het college vormen. Het college is er voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college is hierover verantwoording schuldig aan de raad. De ambtenaren helpen het college het beleid uit te voeren. Het college is verantwoordelijk voor het handelen van de ambtenaren. Als het...

Read more ...

Referendumkamer Delft

De Referendumkamer Delft is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeenteraad. De referendumkamer: Adviseert de gemeenteraad over de vraag of het onderwerp van het referendumverzoek toelaatbaar is of niet;Adviseert de gemeenteraad over de vraagstelling voor referenda;Adviseert over de voorlichting van de gemeente inzake referenda en over de toekenning van bijdragen voor campagneactiviteiten.Houdt toezicht op de uitvoering...

Read more ...