Gemeenteraad

Ken uw raadslid

Read more ...

Wat doet het fractievoorzittersoverleg

Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de fractievoorzitters en de burgemeester en komt voorafgaand aan elke raadsvergadering bijeen. (meer…)

Read more ...

Delftse Rekenkamer

De Delftse Rekenkamer doet onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid van het gemeentebestuur en vertaalt de onderzoeksresultaten in concrete aanbevelingen aan de raad. Dit onderzoek gebeurt op eigen initiatief aan de hand van vooronderzoek en/of op suggestie van de gemeenteraad.  Door de Delftse politiek goed te volgen, de kranten te lezen en gesprekken te...

Read more ...

Gemeenschappelijke regelingen

Een gemeenschappelijke regeling is een publiekrechtelijke overeenkomst tussen bepaalde bestuursorganen (zoals een gemeente), waarbij bepaald wordt dat taken en bevoegdheden centraal uitgevoerd worden. De instelling van een gemeenschappelijke regeling wordt geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Deze wet geeft drie vormen van gemeenschappelijke regelingen: een nieuw openbaar lichaam,vormen van een gemeenschappelijk orgaan ofeen gemeente als...

Read more ...

Raad in beeld webcast

Webcastuitzendingen De eerstvolgende uitzendingen: Donderdag 24 september 2020: commissie Sociaal Domein en Wonen 19.00 uur: Toelichting Delftse Rekenkamer op het rapport Woningbouw Delft 'Van goed naar nog beter' 19.30 uur: oordeelsvormende vergadering Bekijk de vergaderingen van de afgelopen maand: Donderdag 10 september 2020: commissie Economie, Financiën en Bestuur 19.30 uur: oordeelsvormende vergadering Donderdag 3 september...

Read more ...

Presidium en fractievoorzittersoverleg

Het presidium bestaat uit de (plv.)voorzitters van de raadscommissies en de burgemeester. De raadsgriffier is adviseur van het presidium. Het is het dagelijks bestuur van de gemeenteraad. Het presidium bereidt onder meer de agenda van de gemeenteraad voor en vergadert eenmaal per maand. De agenda en de besluitenlijsten van het presidium vindt u in de vergaderkalender....

Read more ...

Instrumenten van de raad

De gemeenteraad heeft een controlerende en kaderstellende taak. Om deze taken goed uit te voeren beschikt de raad over een aantal instrumenten, zoals: initiatiefvoorstelmotieamendementschriftelijke vrageninterpellatieraadsonderzoek (enquête) Initiatiefvoorstel De spelregels over initiatiefvoorstellen zijn opgenomen in het reglement van orde van de gemeenteraad (artikel 37). Met een initiatiefvoorstel (format voor raadsleden) kan een raadslid een eigen voorstel voorleggen aan...

Read more ...

College van B en W

De raad benoemt de wethouders, die samen met de burgemeester het college vormen. Het college is er voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college is hierover verantwoording schuldig aan de raad. De ambtenaren helpen het college het beleid uit te voeren. Het college is verantwoordelijk voor het handelen van de ambtenaren. Als het...

Read more ...

Referendumkamer Delft

De Referendumkamer Delft is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeenteraad. De referendumkamer: Adviseert de gemeenteraad over de vraag of het onderwerp van het referendumverzoek toelaatbaar is of niet;Adviseert de gemeenteraad over de vraagstelling voor referenda;Adviseert over de voorlichting van de gemeente inzake referenda en over de toekenning van bijdragen voor campagneactiviteiten.Houdt toezicht op de uitvoering...

Read more ...