Delftse Rekenkamer

De Delftse Rekenkamer doet onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid van het gemeentebestuur en vertaalt de onderzoeksresultaten in concrete aanbevelingen aan de raad. Dit onderzoek gebeurt op eigen initiatief aan de hand van vooronderzoek en/of op suggestie van de gemeenteraad.
 

Door de Delftse politiek goed te volgen, de kranten te lezen en gesprekken te voeren met smaakmakers in de Delftse samenleving ontstaat een lijst van onderwerpen die het in onze ogen verdienen nader bekeken te worden. Daarna maakt de rekenkamer een keus welke onderwerpen voor nadere bestudering in aanmerking komt. Vervolgens doet zij voor het onderwerp dat boven aan de lijst staat een vooronderzoek om te bezien of een onderzoek van de rekenkamer een bijdrage levert aan helderheid en transparantie van beleid en zo bij kan dragen aan de taak uitoefening van de gemeenteraad.

Ondersteunen

Het jaarlijkse aantal onderzoeken is voorlopig vastgesteld op twee. De bedoeling van een rekenkamer is om de gemeenteraad te ondersteunen bij zijn controlerende taak. In een onderzoek is de rekenkamer dus niet in eerste instantie op zoek naar gemaakte fouten in het beleid of de uitvoering, maar proberen door achteraf te kijken naar de successen en verbeterpunten de gemeenteraad suggesties te doen om zijn bevoegdheden nog beter uit te kunnen voeren.

De rekenkamer probeert met haar adviezen het gemeentebestuur en zijn medewerkers scherp te houden zodat zij zo efficiënt en effectief mogelijk de taken in het belang van de Delftse gemeenschap kunnen uitvoeren.

Samenstelling

De rekenkamer bestaat uit een voorzitter en vijf leden.

Peter Castenmiller (voorzitter)
Kirsten Veldhuijzen
Vincent van Stipdonk
Arthur van Lohuijzen
Erik Dolle