Burger en raad

Gemeenteraadsleden zijn volksvertegenwoordigers. Zij willen graag in contact komen met burgers, bedrijven en instellingen, zodat ze op de hoogte zijn van wat er leeft in de stad.

Regelmatig gebeurt dat via rondetafelgesprekken of externe oriëntaties. Maar u kunt ook op andere manieren in contact komen met raadsleden:

Brieven aan de raad

Diverse organisaties en instellingen hebben in de periode voor en na de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 aandacht gevraagd voor hun zaak. In dit overzicht treft u de brieven aan die de griffie van deze organisaties ontving.  

Vergaderdata en inspreken

De vergaderdata van de raads- en commissievergaderingen vindt u op deze website maar ook in de Stadskrant Delft. Als u wilt inspreken, kunt u zich vooraf aanmelden bij de griffie (015 – 260 2416) of aan het begin van de vergadering bij de commissiegriffier of de voorzitter van de vergadering. Mailen kan ook: griffie@delft.nl.

Ingekomen stukken

Via de griffie kunt u ook een vraag voorleggen aan de hele gemeenteraad. Wanneer u dit schriftelijk of per mail doet, verschijnt uw brief of mail bij de ingekomen stukken. Wilt u contact opnemen met een individueel raadslid of een fractie? Kijk dan verder op Ken uw raadslid.

Meer informatie over het raadsinformatiesysteem.