Bellen of mailen raadslid

U kunt op verschillende manieren in contact komen met de raad. Uiteraard kunt u individuele raadsleden bellen of mailen, maar u kunt uw vraag, wens of opmerking ook richten aan de hele gemeenteraad. Dat kan digitaal per e-mail of op papier.

Brieven en e-mails gericht aan de gemeenteraad komen doorgaans binnen bij de griffie. De medewerkers van de griffie bekijken wat er met een brief moet gebeuren, zo nodig in overleg met de voorzitters van de verschillende commissies.

Wanneer uw brief of e-mail bij de griffie binnenkomt, ontvangt u hiervan altijd een bericht van de griffie. Ook wordt uw brief op deze website gepubliceerd in de lijst ingekomen stukken. Vooraf wordt contact met u opgenomen. U kunt dan laten weten of u bezwaar hebt dat u NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) openbaar worden gemaakt. Dan kunnen ook eventuele onduidelijkheden in de brief (bv. over aan wie de brief is gericht) of de verdere behandeling van uw brief of mail worden besproken.

Wanneer u niet wilt dat uw NAW-gegevens worden gepubliceerd op de website van de raad, worden deze gegevens in uw brief onleesbaar gemaakt. Wanneer het om privacygevoelige kwesties gaat in uw brief, wordt uw brief alleen aangeboden aan de fractievoorzitters. Uw brief komt dan niet in de lijst met ingekomen stukken.

Wanneer uw brief gericht is aan het college, wordt uw brief ter kennisname in de regel ook doorgestuurd naar de gemeenteraad. Het college handelt uw brief in dat geval verder af. Wanneer uw brief gericht is aan de gemeenteraad, maar het gaat om een onderwerp dat onder de bevoegdheid valt van het college wordt uw brief eveneens doorgestuurd. Ook in dat geval handelt het college uw brief verder af. Afhankelijk van het onderwerp, ontvangt de raad dan wel een kopie van het antwoord.

Nadat u een bericht van de griffie hebt ontvangen, is het aan de raadsfracties om te bepalen wat ze met uw brief doen. Het kan zijn dat ze deze voor kennisgeving aannemen. Ook kan het gebeuren dat uw brief door raadsfracties wordt betrokken in het politieke debat. In dat geval ontvangt u hierover bericht, bijvoorbeeld wanneer het onderwerp dat u onder de aandacht hebt gebracht, wordt besproken in een raadscommissie. Desgewenst kunt u zich dan aanmelden als inspreker om een nadere toelichting te geven aan de commissie.

Mocht u vragen hebben over een brief of mail die u wilt schrijven of heeft geschreven, kunt u contact opnemen met de griffie (griffie@delft.nl))