Griffie

De belangrijkste taak van de griffie is de gemeenteraad in brede zin te ondersteunen. Zo zorgen de griffiemedewerkers ervoor dat vergaderingen van raadscommissies en gemeenteraad in goede banen worden geleid.
In overleg met de voorzitters stellen zij de agenda’s voor de procedure- en overlegvergaderingen op. Zij adviseren de raad, presidium, commissies, fractievoorzittersoverleg (FvO) en de afzonderlijke leden.

De griffie is een aparte dienst, die rechtstreeks onder de gemeenteraad valt. De griffie werkt nauw samen met Bestuurlijke Procesondersteuning (BPO) om de voorbereiding van het besluitvormingsproces zo goed mogelijk voor te bereiden.

Taken van de griffie

De algemene opdracht aan de griffie valt uiteen in de volgende taken:

 • Voorbereiding, begeleiding en “follow up” van vergaderingen van raadscommissies, presidium, fractievoorzittersoverleg en de raad;
 • Ondersteuning en advisering van de griffier, de burgemeester en de voorzitters van de raadscommissies in hun hoedanigheid van respectievelijk secretaris en voorzitter van de raad en de raadscommissies;
 • ondersteuning bieden in contacten tussen de raad en burgers;
 • ondersteuning van individuele raadsleden;
 • beheer/beheersen van informatiestromen van en naar bestuursorganen;
 • toezicht op procedures, initiatief tot en medewerking aan wijziging van procedures;
 • voorlichting rond de raad, raadscommissies en de betreffende vergaderingen, alsmede het verzorgen van het representatie- en communicatiebeleid van de raad en zijn onderdelen;
 • het op basis van gemeentelijke regelgeving en rijksregelingen (doen) uitbetalen van vergoedingen en tegemoetkomingen aan raadsleden, fracties, fractievertegenwoordigers en voormalige raadsleden;
 • ondersteuning verlenen bij bijzondere instrumenten van de raad als het burgerinitiatief, enquête en referendumverordening.
 • contacten onderhouden met de instituten van de raad: de ombudsman en de Delftse Rekenkamer.
  In de werkplannen van de griffie worden deze taken jaarlijks uitgewerkt, en in een jaarplan aan het presidium voorgelegd.

Bij wie moet u zijn?

De griffie is een platte organisatie. De raadsgriffier wordt benoemd door de gemeenteraad en staat aan het hoofd van de griffie. De raadsgriffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. De griffier woont alle raadsvergaderingen bij en geeft leiding aan de griffie, het ambtelijk apparaat van de gemeenteraad.

Let op: we kunnen alleen vragen over de gemeenteraad beantwoorden. Voor alle andere vragen, over bijvoorbeeld paspoorten, inschrijvingen en zaken van het stadsloket kunt u 14015 bellen. Voor kwesties die het college betreffen kunt u gebruik maken van het contactformulier op delft.nl.

Griffie Delft
Postbus 78
2600 ME Delft
Telefoon 015 – 260 2416 (ma t/m vr 9.00 – 17.00 uur)
E-mail

Griffiemedewerkers

Raymond Jeene (raadsgriffier)
06 1293 3543 / 015 219 7952

Peter van der Valk (plv. raadsgriffier, commissiegriffier)
06 1089 0655 / 015 219 7176

Christine Madern (plv. raadsgriffier, commissiegriffier)
06 5357 0482 / 015 260 2419

Anton de Boer (plv. raadsgriffier, commissiegriffier)
06 4088 6380 / 015 260  2639

Helma Horree (raadsmedewerker)
06 4091 5153 / 015 260 2417

Rens Elst (communicatieadviseur)
06 1545 4963 / 015 219 7251

Anja van den Berg (algemeen secretaris)
06 4072 7352 / 015 260 2416