Griffie

De belangrijkste taak van de griffie is de gemeenteraad in brede zin te ondersteunen. Zo zorgen de griffiemedewerkers ervoor dat vergaderingen van raadscommissies en gemeenteraad in goede banen worden geleid.
In overleg met de voorzitters stellen zij de agenda’s voor de procedure- en overlegvergaderingen op. Zij adviseren de raad, presidium, commissies, fractievoorzittersoverleg (FvO) en de afzonderlijke leden.

De griffie is een aparte dienst, die rechtstreeks onder de gemeenteraad valt. De griffie werkt nauw samen met Bestuurlijke Procesondersteuning (BPO) om de voorbereiding van het besluitvormingsproces zo goed mogelijk voor te bereiden.

Taken van de griffie

De algemene opdracht aan de griffie valt uiteen in de volgende taken:

 • Voorbereiding, begeleiding en “follow up” van vergaderingen van raadscommissies, presidium, fractievoorzittersoverleg en de raad;
 • Ondersteuning en advisering van de griffier, de burgemeester en de voorzitters van de raadscommissies in hun hoedanigheid van respectievelijk secretaris en voorzitter van de raad en de raadscommissies;
 • ondersteuning bieden in contacten tussen de raad en burgers;
 • ondersteuning van individuele raadsleden;
 • beheer/beheersen van informatiestromen van en naar bestuursorganen;
 • toezicht op procedures, initiatief tot en medewerking aan wijziging van procedures;
 • voorlichting rond de raad, raadscommissies en de betreffende vergaderingen, alsmede het verzorgen van het representatie- en communicatiebeleid van de raad en zijn onderdelen;
 • het op basis van gemeentelijke regelgeving en rijksregelingen (doen) uitbetalen van vergoedingen en tegemoetkomingen aan raadsleden, fracties, fractievertegenwoordigers en voormalige raadsleden;
 • ondersteuning verlenen bij bijzondere instrumenten van de raad als het burgerinitiatief, enquête en referendumverordening.
 • contacten onderhouden met de instituten van de raad: de ombudsman en de Delftse Rekenkamer.
  In de werkplannen van de griffie worden deze taken jaarlijks uitgewerkt, en in een jaarplan aan het presidium voorgelegd.

Bij wie moet u zijn?

De griffie is een platte organisatie. De raadsgriffier wordt benoemd door de gemeenteraad en staat aan het hoofd van de griffie. De raadsgriffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. De griffier woont alle raadsvergaderingen bij en geeft leiding aan de griffie, het ambtelijk apparaat van de gemeenteraad.

Let op: de Griffie kan alleen vragen over de gemeenteraad beantwoorden. Voor alle andere vragen, over bijvoorbeeld paspoorten, inschrijvingen en plannen in de stad, kunt u de gemeente Delft benaderen. Op delft.nl staat hoe u de gemeente en het college van burgemeester en wethouders kunt bereiken.

Griffie Delft
Postbus 78
2600 ME Delft
E-mail

Griffiemedewerkers

Jeroen Mimpen (raadsgriffier)
06 5357 4222

Anton de Boer (plv. raadsgriffier, commissiegriffier Sociaal Domein en Wonen en commissie Rekening en Audit)
06 4088 6380

Bastian Zoodsma (commissiegriffier Ruimte en Verkeer)
06 5273 9047

Bianca van Petegem (commissiegriffier Economie, Financiën en Bestuur)
06 3447 5329

Evelien Feddes (secretaris bewonersparticipatie)
06 2299 4703

Helma Horree (raadsmedewerker)
06 4091 5153

Rens Elst (communicatieadviseur)
06 1545 4963

Anja van den Berg (algemeen secretaris)
06 4072 7352