Zienswijze bestemmingsplan

Invloed op een bestemmingsplan

Er is een vaste procedure voor de totstandkoming van bestemmingsplannen. Je kunt daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen.

Aankondiging bestemmingsplan

De gemeente Delft kondigt het voornemen tot het voorbereiden van een bestemmingsplan aan in de Delftse Post en op de website van de gemeente.

Procedure bestemmingsplan

In bepaalde gevallen wordt na de aankondiging van een bestemmingsplan eerst een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld. Op dit plan kan iedereen inspraakreacties indienen gedurende de inzagetermijn van vier weken.

De gemeente Delft kondigt in de Delftse Post en op de website van de gemeente aan dat een voorontwerp plan ter inzage ligt. In de aankondiging wordt aangegeven hoe en wanneer je je mening aan de gemeente kenbaar kunt maken en waar je het bestemmingsplan kunt inzien.

Het voorontwerp bestemmingsplan wordt ook aan de buurgemeenten, stadsgewest en provincie toegestuurd voor overleg. De reacties op het voorontwerp bestemmingsplan worden in een nota Inspraak en Overleg verwoord en beantwoord.

Ontwerpbestemmingsplan

Na het voorontwerp bestemmingsplan wordt het plan aangepast tot een ontwerp bestemmingsplan. In de gevallen waarin niet eerst een voorontwerp bestemmingsplan wordt opgesteld, wordt na de aankondiging van een voornemen tot het voorbereiden van een bestemmingsplan gestart met het opstellen van een ontwerp bestemmingsplan.

Zienswijzen

Op het ontwerp bestemmingsplan kunnen tijdens de inzagetermijn van zes weken zienswijzen ingediend worden. De gemeente Delft kondigt in de Delftse Post en op de websites van de gemeente en van de Staatscourant aan dat een ontwerp plan ter inzage ligt.

In de aankondiging wordt aangegeven hoe en wanneer je je mening aan de gemeente kenbaar kunt maken en waar je het bestemmingsplan kunt inzien. De zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan worden in een nota Zienswijzen verwoord. Het is niet mogelijk om via e-mail een reactie te geven.

Het plan wordt inclusief eventuele wijzigingen op basis van ingediende zienswijzen, door het college aangepast tot een bestemmingsplan en vervolgens in de raadscommissies behandeld en door de gemeenteraad vastgesteld.

Beroep instellen

Vervolgens is nog beroep mogelijk bij de Raad van State. Tegen het vastgestelde plan kan tijdens de inzagetermijn van zes weken beroep worden ingesteld. De gemeente Delft kondigt in de Delftse Post en op de al eerder genoemde websites van de gemeente en van de Staatscourant aan dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Je kunt alleen beroep instellen als je je zienswijze kenbaar hebt gemaakt tijdens de ontwerpfase van de bestemmingsplanprocedure. In de aankondiging wordt aangegeven hoe en wanneer je beroep kunt instellen en waar je het bestemmingsplan kunt inzien. De procedure bij de Raad van State duurt doorgaans een jaar.

Verzoek om voorlopige voorziening

Wil je voorkomen dat er al gebouwd wordt dan kun je in plaats van beroep in te stellen ook een ‘verzoek om een voorlopige voorziening’ indienen. Wordt dat verzoek toegekend, dan wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort tot een beslissing is genomen is over het verzoek. Je kunt alleen een verzoek doen om voorlopige voorziening als je je zienswijze kenbaar hebt gemaakt tijdens de ontwerpfase van de bestemmingsplanprocedure.

Meer informatie

Via de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is meer te vinden over de Wet ruimtelijke ordening. Op de website van de gemeente Delft onder kun je zien welke plannen op dit moment ter inzage liggen.