Inspreken

U kunt bij een raadscommissie inspreken over een agendapunt (artikel 14).

Het spreekrecht (maximaal drie minuten en eventueel een reactie van maximaal twee minuten op het commissiedebat) kunt u tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur u per mail of telefonisch aanvragen bij de betreffende commissiegriffier.

Het is ook mogelijk om aan het begin van de commissievergadering bij de voorzitter of commissiegriffier spreektijd aan te vragen. Aan het begin van de vergadering bekijken de voorzitter en griffier hoeveel insprekers er zijn. Waar mogelijk worden agendapunten met insprekers naar voren gehaald.

In de vergaderkalender ziet u wanneer en waarover een commissie vergadert. Daar vindt u ook de schriftelijke stukken die bij de agenda horen en de besluiten die in eerdere vergaderingen zijn genomen.

Inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda van de commissievergadering kan ook. Ook hiervoor kunt u zich van te voren aanmelden bij de griffie. Aan het begin van de vergadering kunt u spreektijd (maximaal twee termijnen van respectievelijk drie en twee minuten) aanvragen bij de voorzitter of commissiegriffier. Als u inspreekt tijdens een vergadering kan er naar uw legitimatiebewijs gevraagd worden.

In de regel wordt een onderwerp dat niet op de agenda staat niet meteen inhoudelijk door de commissie besproken, maar zal door de commissie worden bepaald hoe uw inspraakreactie verder wordt afgehandeld. U weet dan tijdens de vergadering wat u van de commissie kunt verwachten. Na de vergadering worden inspraakreacties met de namen van de insprekers in het verslag opgenomen.