Commissie Sociaal Domein en Wonen

De commissie Sociaal Domein en Wonen adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen: drie decentralisaties, arbeid en inkomen, integratie en inburgering, emancipatie, jeugd/jeugdzorg, onderwijs, volksgezondheid en zorg, sport, wonen (inclusief studentenhuisvesting).

U kunt bij een raadscommissie inspreken. U informeert de commissie dan over uw standpunt. Dit spreekrecht (maximaal drie minuten) kunt u vooraf telefonisch of per mail aanvragen bij de commissiegriffier, 015-2602416 en griffie@delft.nl.