Commissies

De gemeenteraad van Delft heeft verschillende adviescommissies die elk hun eigen onderwerpen behandelen.

De gemeenteraad laat zich adviseren door drie commissies:

Indien er geen reguliere commissievergaderingen zijn, kan de zogenaamde Algemene commissie onderwerpen uit meerdere commissies in één vergadering bespreken. Deze commissie heeft dus geen eigen werkterrein.

Daarnaast is er ook een commissie Rekening en Audit. Deze commissie adviseert de raad onder meer over het jaarverslag en de jaarrekening en is het centrale aanspreekpunt voor de Delftse Rekenkamer en de accountant.

Om goed geïnformeerd te worden over grote onderwerpen of projecten zoals de energietransitie of Prinsenhof beschikken de commissies over verschillende werkgroepen.


Wie zitten er in de commissie?

In de commissie zitten zowel raadsleden als commissieleden. Commissieleden zijn personen die op de laatste kieslijst van de partij staan maar niet als raadslid zijn gekozen. Elke fractie mag per commissie maximaal vier woordvoerders voordragen, waarvan er steeds maximaal twee aan tafel zitten bij een commissievergadering.

Hoe werkt een commissie?

De commissie heeft een aantal taken. Zij bereidt besluiten voor die in de gemeenteraad aan de orde komen, bijvoorbeeld de begroting of een bestemmingsplan.

De commissie bespreekt verder zaken die in de stad spelen met het college van B&W. Ook kan de bijdrage van insprekers leiden tot discussie tussen commissie en collegeleden.

Voordat de gemeenteraad besluiten neemt en beleid bijstuurt, houdt een commissie een beeldvormende bijeenkomst om meer informatie over een onderwerp of thema te verzamelen. Daarbij zoekt de commissies actief bewoners, bedrijven en instellingen op om met hen te praten over actuele zaken die op de politieke agenda staan. Daarna houdt de commissie een oordeelsvormende vergadering.

De commissievergadering bestaat uit twee delen. Elke commissie begint met een procedurevergadering. In de procedurevergadering besluit de commissie over de wijze waarop ingekomen stukken worden behandeld. Er vindt dus geen inhoudelijke bespreking van stukken plaats. De commissie kan bijvoorbeeld besluiten dat zij ter voorbereiding van de discussie met het college, eerst in gesprek wil met bewoners of bedrijven of een hoorzitting wil organiseren. Deze vergaderingen duren circa vijftien minuten.

Daarna volgt de overlegvergadering waarin stukken inhoudelijk worden besproken met het college.

Meer over het vergadermodel


Wat bespreekt een commissie?

Alle stukken die bij de gemeenteraad binnenkomen, worden op een pagina met ingekomen stukken geplaatst die voor een ieder toegankelijk is. Het gaat om stukken van het college van B&W maar ook brieven van burgers, bedrijven en instellingen.

Via deze lijst gaan stukken door naar de raad of naar een commissie. U kunt dus zelf nagaan welke stukken zijn binnengekomen en wat er mee gebeurt.

Elke maand vergaderen de commissie volgens een vastgesteld schema. Op het raadsinformatiesysteem kunt u de agenda’s en stukken vinden van de commissievergaderingen.

Indien u zich wilt aanmelden voor de wekelijkse attendering van de digitaal doorlopende lijst of de digitale commissie- of raadsagenda, kunt u dat doen via de griffie: per mail via griffie@delft.nl.