Werkgroepen

De verschillende adviescommissies van de gemeenteraad hebben diverse werkgroepen, waarin onderwerpen die op het werkterrein van een commissie liggen op een niet-politieke manier worden besproken. Deze werkgroepen helpen de commissies de debatten goed voor te bereiden en bieden de fracties de gelegenheid zich uitgebreid te laten informeren.


De commissie Ruimte en Verkeer heeft twee werkgroepen:

Werkgroep Energietransitie
De Werkgroep Energietransitie draagt zorg voor de inhoudelijke voorbereiding van alle plannen die te maken hebben met de Energietransitie, zoals de Verduurzaming van grootverbruikers, het Isolatieplan en Energiecoaches.

Rinske Wessels (GroenLinks, voorzitter)
Anne Stehouwer (STIP)
Brendan Analikwu (D66)
Coby de Koning (Hart voor Delft)
Tessa van den Berg (VVD)
Marc van Pelt (PvdA)
Mirte van der Vlist (ChristenUnie)
Jorrit Treffers (Volt)
Gerrit Jan Valk (CDA)
Joost van der Sluis (SP)

Werkgroep Leefomgeving
De Werkgroep Leefomgeving bespreekt plannen die samenhangen met de ruimtelijke ordening en leefbaarheid van Delft. De onderwerpen die deze werkgroep behandeld hebben allemaal invloed op de fysieke en sociale leefomgeving, zoals de Omgevingswet en Stedelijk Programmeren.

Avinash Krishnasing (VVD, voorzitter)
Lisanne Fun Fen Chung (STIP)
Brendan Analikwu (D66)
Klaas Herrema (GroenLinks)
Sonja Sint (Hart voor Delft)
Mick van der Steeg (PvdA)
Bert van der Woerd (ChristenUnie)
Lena van der Wal (Volt)
David Sarkisian (CDA)
Joost van der Sluis (SP)


De commissie Economie, Financiën en Bestuur heeft één werkgroep:

Werkgroep Prinsenhof
In het fractievoorzittersoverleg van 19 september 2022 is afgesproken om een werkgroep over Prinsenhof samen te stellen. De bedoeling is dat de werkgroep 3 á 4 keer per jaar wordt bijgepraat over alle ontwikkelingen in aanloop naar de definitieve besluitvorming over de verbouwing van het museum.

Gerrit Jan Valk (CDA, voorzitter)
Kelly Schut (PvdA)
Heera Dijk (D66)
Coby de Koning (Hart voor Delft)
Sonja Sint (Hart voor Delft)
Sophie Wentink (STIP)
Rinske Wessels (GroenLinks)
Dimitri van Rijn (VVD)
Wimke Schuurmans (ChristenUnie)
Liedewei Timmermans (Onafhankelijk Delft)


De commissie Sociaal Domein en Wonen heeft één werkgroep:

Werkgroep Sociaal Domein
In de raadswerkgroep Sociaal Domein wordt op een informele manier dieper ingegaan op actuele thema’s met betrekking tot het sociaal domein. Vaak worden hiervoor organisaties die actief zijn in het sociaal domein of beleidsmedewerkers van de gemeente uitgenodigd om een toelichting te geven op hun werkzaamheden. De technische bespreking in de werkgroep draagt bij aan een betere politieke discussie in de raadscommissie SDW.

Miranda Voogt (VVD, voorzitter)
Bo Verduijn (STIP)
Bram Stoop (Hart voor Delft)
Kyra Gremmen (Volt)
Armando Jubitana (SP)
Machteld Neubauer (CDA)
Frank Visser (CDA)
Harjo Schuurman (D66)
Wimke Schuurmans (ChristenUnie)
Sem Grootscholten (GroenLinks)
Cheraldine Osepa (GroenLinks)
Malou Janssen (PvdA)


De commissie Rekening en Audit heeft één werkgroep:

Werkgroep Leesbare begroting en jaarstukken
Naar aanleiding van de motie Leesbare begroting en jaarstukken, ingediend in november 2022, is een werkgroep bestaande uit zes leden van de commissie Rekening en Audit opgericht. Deze werkgroep werkt, samen met ambtenaren die betrokken zijn bij het opstellen van de gemeentelijke jaarrekening en begroting, voorstellen uit om de informatiewaarde en de leesbaarheid van deze stukken te verbeteren. Deze verbetervoorstellen zullen in de jaarlijkse financiële cyclus-documenten worden verwerkt vanaf de programmabegroting 2024.

Minke van Velzen (D66, voorzitter)
Jan Tilman (STIP)
Erwin Blonk (Volt)
Kristel Wattel (GroenLinks)
Lisette de Jongh Swemer (Hart voor Delft)
David Sarkisian (CDA)