Stadsbouwmeester

De stadsbouwmeester bevordert de samenhang tussen de projecten, zo veel mogelijk samen met de stad. Over alles wat te maken heeft met de inrichting van de stad, de leefomgeving en de energietransitie kan de gemeenteraad advies vragen aan de stadsbouwmeester.

Tako Postma, stadsbouwmeester van Delft

Tako Postma is stadsbouwmeester van Delft sinds 1 oktober 2019. Zijn aanstelling is verlengd in mei 2023.

Hij heeft zich beziggehouden met de lange termijn, bijvoorbeeld met de omgevingsvisie Delft 2040, maar ook in een begeleidende rol met concrete projecten. Dat gaat om grote projecten in de stad, zoals de plannen voor de Kop Buitenhof, maar soms ook kleine plannen met veel impact voor de beleving van de stad, zoals de herinrichting van de Bagijnhof.

De stadsbouwmeester is regelmatig aanwezig bij de raadscommissie Ruimte en Verkeer. Hij is mede-organisator van het architectuurcafé in OPEN.

Hij komt graag in gesprek met alle inwoners van Delft die een bijdrage willen leveren aan de leefomgeving. Stuur een mail aan stadsbouwmeester@delft.nl of spreek hem aan.

Doel

De stadsbouwmeester heeft als doel om de samenhang tussen verschillende projecten binnen de stad te stimuleren en hierbij zo veel mogelijk samen te werken met de stad. De stadsbouwmeester heeft een vrije, inspirerende, verbindende en agenderende rol naar zowel de raad, het college als de ambtelijke organisatie en stimuleert het debat met de stad. Hierbij kan de stadsbouwmeester gevraagd en ongevraagd advies geven aan de supervisor, AOK, raad, college of ambtelijke organisatie.

Organisatie

De stadsbouwmeester is een adviseur van de gemeente en is gedurende zijn aanstelling zelf niet als architect actief in de stad. De stadsbouwmeester is in Delft geen functie conform de Woningwet. Dit betekent dat de stadsbouwmeester niet het bestaande welstandstoezicht vervangt, maar wel onderdeel is van de zogenaamde kwaliteitsketen. De stadsbouwmeester vervult zijn opdracht vanuit een stadsbreed perspectief, maar kan ook aansluiten bij kwaliteitsteams binnen de prioritaire gebiedsontwikkelingen en als adviseur van raad, college en ambtelijke organisatie.

Onafhankelijk

De stadsbouwmeester adviseert vanuit het algemeen belang en is derhalve onafhankelijk, echter wel gebonden aan de door de raad vastgestelde en met marktpartijen overeengekomen kaders voor projecten en stedelijk beleid.

Adviezen

In deze dossiermap zijn de adviezen van de stadsbouwmeester aan het gemeentebestuur van Delft te vinden.

Architectuur-café Delft

Elke derde donderdag van de maand organiseert de stadsbouwmeester het Architectuur-café, samen met ontwerpvereniging Delft Design. Architecten en stedenbouwers vertellen aan de hand van een thema over hun ontwerpen voor Delft. Zodat iedereen kennis kan nemen van de plannen die in de toekomst het gezicht van de stad bepalen. De avonden vinden plaats in OPEN en zijn gratis toegankelijk.

Kijk voor de agenda.