Nieuw vergadermodel 2020

De samenhang tussen de stad en de gemeenteraad versterken plus de kennis en ervaring uit de stad meer benutten. De werkgroep vergadermodel heeft dit uitgewerkt en is tot concrete voorstellen gekomen waar de raad en het college van b en w nu actief mee aan de slag gaan.

Direct na de verkiezingen in maart 2018 sprak de gemeenteraad van Delft de ambitie uit om nadrukkelijk te investeren in de relatie met de stad. De raad wil minder tijd doorbrengen in het stadhuis, minder tijd spenderen aan vergaderingen en meer tijd doorbrengen in de stad, in de verschillende wijken en meer tijd spenderen aan gesprekken met de Delftenaren.

Alle tien fractievoorzitters gaven in juni 2018 de werkgroep Vergadermodel de opdracht om te komen tot een voorstel voor een verandering van de vergaderorde van de Delftse gemeenteraad en in een later stadium breder te kijken naar de verhouding bestuur/politiek en stad.

Deze werkgroep bestaat uit:

STIP Kim Bosch

D66 Boris van Overbeeke

OD Sylvia Grobben

VVD Miranda Voogt

CDA Rob van Woudenberg

PvdA Goriska van Cooten

SP Boris Duijff

CU Pieter van de Ven

SD Bram Stoop

Voorzitter Frank van Vliet

De werkgroep heeft zich breed georiënteerd. Ze hield enquête onder alle mensen die in de afgelopen vier jaar hebben ingesproken in de raadscommissies en hield met hen een workshop over de samenwerking van inwoners en de raad. Ook onderzocht de werkgroep de werkwijze van vele andere gemeenteraden in Nederland.

Deze overlegfase heeft geresulteerd in concrete voorstellen voor het aanpassen van de werkwijze, gebundeld in het rapport Goede raad van de stad! In een werksessie met raadsleden, wethouders en ambtenaren is uitgesproken dat meteen aan de slag wordt gegaan. Het college is gevraagd een visie op participatie op te stellen.

In grote lijnen komt het erop neer dat de gemeenteraad streeft naar een vergadermodel, waarbij in een vroeg stadium wordt gesproken met Delftenaren over onderwerpen die later op de agenda van de raad komen. Nadat de raad zich een beeld heeft gevormd, volgt de fase waarin partijen onderling debatteren over een voorstel. In de derde fase volgt de besluitvorming door de gemeenteraad.

De tijd van overleggen zit er nu op voor de raad. De rest van het jaar wordt gebruikt om door te doen en te proberen te komen tot een nieuw vergadermodel. Het streven is om eind 2019 de experimenteerfase af te ronden.

Voorstel voor aanpassingen in de werkwijze van de gemeenteraad van Delft 
Brief van werkgroep Vergadermodel over fase 1
Brief van werkgroep Vergadermodel over fase 2
Brief van college Nieuw vergadermodel gemeenteraad over fase 3
Routekaart voor vragen van burgers aan raadsleden
Brief van werkgroep Vergadermodel over stand van zaken
Brief van college reactie op stand van zaken Werkgroep Vergadermodel
Presentatie nieuw vergadermodel 2020
Langetermijnagenda college Bijgewerkte LTA college Langetermijnagenda college derde editie
Vergaderplanning 2020
Aanmeldformulier beeldvorming
Notitie Procedure Beeldvormende activiteiten