Nog geen besluit over toekomst Theater de Veste

Nog geen besluit over toekomst Theater de Veste

14 juni 2024 – In de besluitvormende vergadering op donderdag 13 juni heeft de gemeenteraad geen besluit genomen over het voorstel Toekomst Theater de Veste. De raad is ermee akkoord gegaan dat het college met een reactie komt, omdat het huidige voorstel nog te veel vragen opriep.

In het ingetrokken voorstel sprak het college de voorkeur uit om Theater de Veste volledig te herbouwen op een toekomstige plek in of in de buurt van de binnenstad van Delft. Het nieuwe theater zou een grote zaal krijgen met 800 plaatsen en een multifunctionele zaal met vlakke vloer voor de kleinere voorstellingen.

Als de raad daar donderdagavond mee had kunnen instemmen, zou de komende jaren verder worden gewerkt aan een financiële strategie voor het investeringsbedrag en de dekking van de structurele lasten voor nieuwbouw. Daarna wilde het college vanaf 2028 bekijken of de nadere verkenning voor het project nieuwbouw Theater de Veste opgestart zou kunnen worden.

De VVD sprak in de raadsvergadering namens de oppositie- en coalitiepartijen die vier amendementen en drie moties hadden voorbereid dat de fracties daarmee kaders wilde meegeven aan het college. Wethouder Frank van Vliet beloofde de raad te reageren op alle gesprekken die over de toekomst van De Veste zijn gevoerd. Ook zei hij in te gaan op alle voorbereide amendementen en moties en alle uitgesproken zorgen mee te nemen.

Rietveld Theater

Een ruime meerderheid van de raad ging donderdagavond akkoord met het voorstel Scenario Rietveld Theater. De raad krijgt op basis van het Integraal Huisvestingsplan Cultuur eind dit jaar de keuze voorgelegd om het bestaande theatergebouw aan het Rietveld compleet te verbouwen of te stoppen met de verbouwplannen. Hart voor Delft en Onafhankelijk Delft stemden tegen het voorstel.

Deze twee fracties stemden ook tegen de motie Verbouwing Rietveld Theater die werd ingediend door D66, ChristenUnie en Volt. Die aangenomen motie geeft het college de opdracht om door te gaan met de verbouwplannen voor het Rietveld Theater en het integrale besluit daarover te nemen bij de besluitvorming over het Integraal Huisvestingsplan Cultuur. Het amendement Red het Rietveld Theater met respect voor de raad van de VVD kreeg de steun van Onafhankelijk Delft, maar de meerderheid van de overige fracties stemde tegen.

Evenementenkader

Het Evenementenkader Delft 2024 biedt de basis voor de subsidieregeling evenementen. De subsidieregeling is noodzakelijk om invulling te geven aan de eerdere noodpakketten die in de programmabegroting 2024-2027 structureel zijn gemaakt om de noodlijdende sector te ondersteunen. Die subsidieregeling kan echter pas ter besluitvorming worden voorgelegd, nadat het evenementenkader is vastgesteld. Dat kader stelde de raad donderdagavond met een ruime meerderheid vast. Hart voor Delft stemde als enige fractie tegen.

STIP, SP, PvdA en Volt kregen met de voorstemmen van D66 en GroenLinks een raadsmeerderheid achter zich voor de motie Verduurzamingsduwtje in de rug voor evenementen. Die motie draagt het college op om met evenementenorganisatoren om de tafel te zitten en te inventariseren wat er nodig is om, anders dan met subsidies, de evenementensector te helpen bijdragen aan de Delftse duurzaamheidsdoelen.

Afvalbeleidsplan

Na het uitvoerige commissiedebat over het voorstel Afvalbeleidsplan Grip op Delfts Afval 2025-2030 stond de raad opnieuw uitgebreid stil bij de plannen van het college het bestaande afvalbeleid voort te zetten en nieuwe maatregelen te gaan onderzoeken. De meerderheid van ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SP, STIP en Volt stemde voor het voorstel. De tegenstemmen kwamen van CDA, Hart voor Delft, Onafhankelijk Delft en VVD.

Uit de oppositie van de raad klonk de kritiek dat het beleidsplan geen verbeterstapjes, maar onderzoekstapjes bevat. Uit onderzoek van Royal Haskoning blijkt dat het eerder ingevoerde Nieuwe Inzamelen een positieve stap was, maar dat er ruimte is voor verbetering. Vooral keukenafval kan beter gescheiden worden, samen met papier, glas en textiel.

Door het bewoners zo makkelijk mogelijk te maken, is de verwachting dat zij hun afval beter gaan scheiden. Voor hoogbouwgebieden wordt onderzocht of nascheiden een betere optie is dan apart inzamelen van plastic en verpakkingen. Bij kleinschalige hoogbouw kan scheiden bij de bron nog steeds een haalbare optie zijn.

Daarnaast wil het college de mogelijk invoering van een recycletarief (resttarief oftewel diftar) onderzoeken, evenals een grofvuiltarief.  Er worden vernieuwingen voorgesteld, zoals perscontainers en slimme afvalbakken. Ook wordt onderzocht of verzamelcontainers voor restafval afsluitbaar kunnen zijn met elektronische toegangscontrole.

CDA, VVD en Hart voor Delft maakten duidelijk tegen de eventuele invoering van diftar te zijn, omdat dit gedifferentieerd betalen per afvalzak in geen enkele andere met Delft vergelijkbare gemeente is ingevoerd. Deze fracties verwachten dat dit systeem bewoners op hogere kosten jaagt en leidt tot het meer illegaal dumpen van afval.

Een amendement van CDA en ChristenUnie om als Delft zelf geen onderzoek te doen maar de raad op een later moment te informeren over onderzoeken naar een resttarief in vergelijkbare andere gemeenten werd door de raad unaniem aangenomen.  Het amendement Behoud Halen zonder te Betalen van VVD, Onafhankelijk Delft en CDA werd door de meerderheid van de raad via tegenstemmen van D66, GroenLinks, PvdA en STIP verworpen. Dat betekent dat het college naast een onderzoek naar het resttarief ook gaat bekijken wat het effect is van de eventuele invoering van een tarief voor het ophalen van grofvuil. Na deze onderzoeken komt het college met nieuwe voorstellen naar de raad.

CDA en VVD probeerden via hun motie Breng kosten twee systemen in beeld het college de kosten in kaart te laten brengen van het in stand houden van de inzameling van PMD-afval en de kosten wanneer Delft in zijn geheel zou overgaan op nascheiding van PMD. Die motie werd door de meerderheid van de coalitiepartijen plus Volt verworpen.

De meerderheid van de raad stemde wel in met de motie Betrekken van burgers en bedrijven bij afvalreductie van GroenLinks en Volt. Volgens die motie moet het college meer aandacht geven aan het verminderen van afval en daarbij bewoners en bedrijven meer betrekken. De raad verwacht van het college in het derde kwartaal van 2025 meer informatie over de voorgenomen participatiemethode. Ook stemde een ruime meerderheid van de raad, met uitzondering van Hart voor Delft en VVD, in met de motie Een eerlijk, draagkrachtig en solidair afvalbeleid. Die motie van ChristenUnie, CDA en D66 geeft het college de opdracht om bij de uitwerking van het afvalbeleid de principes van eerlijkheid, draagkracht en solidariteit expliciet te laten terugkomen, opdat de uitvoering goed doordacht wordt en de rekening billijk wordt verdeeld over inwoners ongeacht woonlocatie, woonsituatie en omvang van een meerpersoonshuishouden en levensfase.

Luchtkwaliteit

Met de luchtkwaliteit in Delft is het belabberd gesteld. In het rapport Luchtverontreiniging in de regio Haaglanden concludeert de GGD dat de gezondheidsschade door luchtvervuiling in de regio Haaglanden vergelijkbaar is met de schade veroorzaakt door het meeroken van vijf sigaretten per dag. Landelijk is dit gemiddeld 4,6 sigaretten per dag. Dat leidt ertoe dat inwoners van deze regio vroegtijdig overlijden: gemiddeld 375 dagen eerder dan wanneer zij schone lucht inademen. Landelijk is dit cijfer 341 dagen. Met name de kwaliteit van leven gaat daarbij achteruit.

Om het college sneller in actie te laten komen voor schonere lucht in Delft dienden D66, STIP, ChristenUnie, CDA, GroenLinks, SP en PvdA de motie Meer schone lucht voor betere gezondheid in. Wethouder Karin Schrederhof liet in haar reactie op de motie weten dat luchtkwaliteit binnen het college ook op andere terreinen dan het gezondheidsbeleid steeds meer aandacht krijgt en dat ook in de regio op dit gebied afspraken worden gemaakt. Met uitzondering van Hart voor Delft en VVD stemden alle raadsfracties voor de motie.

De raad verwacht van het college, op basis van de aanbevelingen van de GGD, binnenkort aan te geven welke acties om de luchtkwaliteit in Delft te verbeteren worden ondernomen en om in komende beleidsstukken over onder meer verkeer, energie en bouw concrete maatregelen en doelstellingen voor betere luchtkwaliteit op te nemen.

Persoonsgegevens

Bij de bespreking van het Convenant gemeente Delft en woningcorporaties over het ter beschikking stellen van persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen nam de raad twee moties aan. De motie Goede afspraken maken goede uitvoering van STIP, Onafhankelijk Delft, PvdA en Volt draagt het college op om onder meer in de werkafspraken met de woningcorporaties die toegang krijgen tot de persoonsgegevens van de gemeente een goede controle te borgen. Daarnaast moet het college over deze afspraken en procedures de raad nader informeren. De motie werd door alle fracties, met uitzondering van de VVD, gesteund.

De motie Een heldere focus in de aanpak van woonfraude van STIP en PvdA kreeg de steun van de raadsmeerderheid bestaande uit CDA, ChristenUnie, GroenLinks, Hart voor Delft, SP en Volt. D66, Onafhankelijk Delft en VVD stemden tegen. Die motie draagt het college onder meer op afspraken met woningcorporaties te maken over welke vormen van woonfraude zij prioriteren en welke niet. Daarnaast moet het college een aanpak afspreken per type woonfraude om te zorgen dat nette vormen van woningdelen of woningdelen als gevolg van het woningtekort niet onterecht worden benadeeld.

Sportverenigingen

Onder de noemer Handelingsperspectief gemeentelijke financiële ondersteuning opstallen sportverenigingen helpt de gemeente Delftse sportclubs financieel als het hen niet lukt om elders geld te vinden voor het verbouwen en verduurzamen van hun kantines, tribunes en kleed- en speelruimtes. De gemeente is nu bezig met Ring Pass en Blue Birds. Voor hun locaties is geld opgenomen in de Kadernota.

Wethouder Schrederhof legde uit dat met andere sportverenigingen die een opstalsubsidie aanvragen de situatie steeds per vereniging wordt bekeken. Als de gemeente met geld over de brug komt, wordt dat in de Kadernota opgenomen. De wethouder beloofde dat er in het najaar weer een voortgangsrapportage naar de raad wordt gestuurd en dat de Delftse Sportraad wordt geïnformeerd.

Daarmee omarmde ze de motie In samenspraak werken aan verbeterde sportkantines en -kleedkamers (opstallen) die werd ingediend door VVD, CDA, Hart voor Delft, D66, PvdA en SP. De motie werd unaniem aangenomen. Het college moet onder meer in overleg met de Sportraad en sportverenigingen om hen te informeren over de financiële steun die de gemeente kan bieden. Daarnaast verwacht de raad informatie over de voortgang van deze gesprekken en naar aanleiding daarvan eventueel een aangepaste subsidieregeling.

Aanwijzing

Raadslid Marcel Koelewijn (Hart voor Delft) is in deze vergadering aangewezen als plaatsvervangend lid van de Adviescommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Hamerstukken

De raad stemde via een klap met de voorzittershamer in met de voorstellen: Bestemmingsplan Gele Scheikunde, Verklaring van representativiteit van de Stichting Omroep Delft, Wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling MRDH in verband met gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen, inclusief toestemmingsbesluit en Nota grondprijzenbeleid Delft 2024-2028.

Kijk de raadsvergadering terug

Raadsagenda vol theater, scheikunde, afval, schone lucht en sport

10 juni 2024 – Bijna alle onderwerpen die de afgelopen weken in de commissievergaderingen zijn besproken, zijn door de fracties voor verdere bespreking toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering op donderdag 13 juni. Die vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.

De fracties van Volt, D66, STIP, Hart voor Delft, CDA, GroenLinks en ChristenUnie lieten na de commissiebehandeling weten dat ze moties overwegen bij het voorstel Toekomst Theater de Veste. Via dit voorstel vraagt het college de raad om akkoord te gaan met het voorgestelde voorkeursscenario: volledige nieuwbouw op een toekomstige plek in of in de buurt van de binnenstad van Delft. In dit scenario krijgt het theater een grote zaal met 800 plaatsen en een multifunctionele zaal met vlakke vloer voor de kleinere optredens. Tevens worden de toegankelijkheid en het binnenklimaat verbeterd.

In het voorstel Scenario analyse Rietveld 49 vraagt het college de raad akkoord te gaan om op basis van het Integraal Huisvestingsplan Cultuur eind dit jaar te kiezen voor een totale verbouwing van het bestaande theatergebouw of te stoppen met de verbouwplannen. Bij dit voorstel worden moties en of amendementen overwogen door SP, PvdA, VVD, CDA, D66, ChristenUnie, Onafhankelijk Delft en Volt.

Verder buigt de raad zich over het voorstel Evenementenkader Delft. Hart voor Delft en STIP hebben bij dit voorstel moties aangekondigd. D66 heeft een motie aangekondigd bij het voorstel Bestemmingsplan Gele Scheikunde. Ook bij het voorstel Afvalbeleidsplan Grip op Delfts Afval 2025-2030 zijn door veel fracties moties aangekondigd. Bij het GGD rapport Luchtkwaliteit Haaglanden – Voortgang Uitvoeringsprogramma Schone Lucht heeft D66 een motie aangekondigd.

STIP en Onafhankelijk Delft dienen wellicht een motie in bij het Convenant gemeente Delft en woningcorporaties over het delen van persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen. Verder wil de VVD en misschien ook D66 een motie indienen bij het Handelingsperspectief gemeentelijke financiële ondersteuning opstallen sportverenigingen.

Agenda en webcast raadsvergadering

Opstalsubsidie sportclubs laat commissie nog niet juichen

5 juni 2024 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen is op dinsdag 4 juni verdeeld gereageerd op het Handelingsperspectief gemeentelijke financiële ondersteuning opstallen sportverenigingen. Onder die noemer helpt de gemeente Delftse sportclubs financieel als het hen niet lukt om elders geld te vinden voor het verbouwen en verduurzamen van hun kantines, tribunes en kleed- en speelruimtes.

Het college legde de subsidieregeling voor aan Ring Pass en Blue Birds, omdat zij zochten naar duidelijkheid voor de uitbreiding en verplaatsing van hun sportaccommodaties. Beide verenigingen reageerden volgens het college positief.

Brasserskade

De inspreker die namens de verenigingen op sportpark Brasserskade in deze vergadering het woord voerde, was minder enthousiast. Hij wees er onder meer op dat er met de Delftse sportraad en andere sportclubs geen overleg is geweest en dat de regeling een lege huls is waar de gemeente geen geld voor heeft gereserveerd. Daarnaast wees de inspreker op de situatie van het sportpark op de Brasserskade, waar problemen zijn met parkeren, afval, verlichting en veiligheid en de toekomst van het park onduidelijk is.

De inspreker wees de commissie en wethouder Karin Schrederhof op de verouderde gebouwen op de Bras en hij riep de wethouder op om op gezette tijden met de clubs op de Brasserskade in overleg te gaan.

Hart voor Delft en D66 stelden eerder vragen over de situatie op het sportpark Brasserskade. Hart voor Delft zou graag zien dat de gemeente, net als voor Theater de Veste, eerst op zoek gaat naar geld. De fractie kondigde aan hier over een paar weken bij de bespreking in de raad van de Kadernota op terug te komen. D66 vroeg onder meer aandacht voor het half verharde parkeren en de verlichting bij en op sportpark Brasserskade. De fractie riep de verenigingen van de Brasserskade op om zelf onderling in overleg te gaan en daarbij de wethouder uit te nodigen. D66 zei niet bezorgd te zijn over verbouwingen op de sportparken, maar wel over het verduurzamen van de sportgebouwen.

Kadernota

GroenLinks en STIP juichten wel. Die fracties lieten weten blij te zijn met de duidelijke regeling en dat sportverenigingen bij de gemeente kunnen aankloppen. GroenLinks kondigde aan bij de Kadernota een motie te overwegen om hiervoor geld opzij te zetten. Volgens Onafhankelijk Delft had de gemeente al veel eerder met een subsidieregeling moeten komen, omdat het onderhoud van de sportopstallen jarenlang een kwestie was van pappen en nathouden. De fractie vreest dat het achterstallig onderhoud op de sportparken de gemeente boven het hoofd groeit.

Ook het CDA was kritisch dat de raad al sinds 2017 wacht op een regeling. De CDA-fractie wees naar de schaakclub die ook een nieuw onderkomen nodig heeft en dat de ene sportclub de andere niet is. Omdat er geen geld is, zei het CDA aarzeling te hebben bij het succes van de nieuwe regeling. Net als de inspreker sprak de VVD over de subsidieregeling als een lege huls, omdat er geen financiële middelen zijn.

Verduurzaming

De PvdA benadrukte net als andere fracties het belang van sport en vroeg onder meer aandacht voor het verduurzamen van sportopstallen, omdat sportclubs daarmee op termijn goedkoper uit zijn in hun beheer en onderhoud. Een beetje vreemd stuk, zei Volt. Ook die fractie verbaasde zich over het ontbreken van geld. Net als de PvdA vroeg ook de ChristenUnie aandacht voor verduurzaming. Daarnaast wees de ChristenUnie op de eigen verantwoordelijkheid van verenigingen en de verschillende soorten verenigingen waarvan de ene misschien wat meer hulp nodig heeft om dingen te regelen dan de andere.

Wethouder Schrederhof legde de commissie uit dat de nieuwe regeling voortvloeit uit het Investeringsplan Sport. Met dat plan helpt de gemeente sportclubs om hun velden op orde te krijgen. De wethouder wees op de voortgangsrapportage die begin vorig jaar naar de raad werd gestuurd met de mededeling dat werd afgezien van een gebiedsvisie voor sportpark Brasserskade. De gemeente is nu bezig met Ring Pass en Blue Birds. Voor hun locaties is geld opgenomen in de Kadernota.

De wethouder legde uit dat met andere sportverenigingen die een opstalsubsidie aanvragen de situatie steeds per vereniging wordt bekeken. Als de gemeente met geld over de brug komt, wordt dat in de Kadernota opgenomen. De wethouder beloofde dat er in het najaar weer een voortgangsrapportage naar de raad wordt gestuurd en dat de Delftse Sportraad wordt geïnformeerd.

De aankondiging van diverse fracties om moties te willen indienen, betekent dat dit onderwerp terugkomt in de raadsvergadering over de Kadernota op donderdag 27 juni.

Asielopvang

De Spreidingswet verlangt dat de gemeente Delft 434 opvangplekken realiseert voor asielzoekers. Dat gebeurt op dit moment in het Manderspark waar 220 mensen, waaronder 50 kinderen, in de noodopvang zitten en in het Campanile hotel waar 170 asielzoekers worden opgevangen.

De commissie besprak dinsdagavond een brief van het college aan de raad over de stand van zaken rond de asielopvang, waaronder de verbeteringen die het COA moet doorvoeren op het Manderspark. Het college schrijft in de brief dat de schrijnende situatie daar voor de zomer moet zijn opgelost, maar wethouder Joëlle Gooijer liet de commissie weten dat dat in ieder geval niet gaat lukken.

Rattenplaag

De wethouder had daarmee meteen veel vragen beantwoord die door de fracties werden gesteld. Dat de situatie op het Manderspark schrijnend is, werd door Volt verwoord. De noodopvang was aanvankelijk bedoeld voor vijf maanden, maar bestaat inmiddels al bijna twee jaar. Volt wees onder meer naar de rattenplaag op het terrein en honderd meter lopen naar beschimmelde sanitaire voorzieningen. Onhoudbaar volgens Volt. Volt zei blij te zijn met de brief van college waarin staat dat het COA is gevraagd om zo snel mogelijk in actie te komen. Het COA moet onder meer voor betere woonunits en beter sanitair zorgen, de terreintoegang verbeteren en het nog niet gebruikte deel van het terrein voorzien van een sport- en speelplein.

Planning

Daarnaast moet volgens de Spreidingswet de gemeente nog een plek vinden waar asielzoekers duurzaam opgevangen kunnen worden. De huidige situatie is volgens de ChristenUnie niet menswaardig. De fractie vroeg zich af hoelang Delft nog moet wachten op het COA. Wethouder Gooijer liet de commissie weten vorige week een verbeterplan plus een planning van het COA te hebben gekregen. Over de woonunits neemt het COA eind deze maand een besluit en daarna moeten die wooncontainers nog worden aangeschaft, zodat de woonomstandigheden op het Manderspark niet voor de zomer verbeterd zullen zijn. Wat de ChristenUnie zou de gemeente desnoods zelf opvang moeten regelen.

Volgens STIP is het aan de gemeenteraad om scherp te blijven en te controleren. De PvdA wees op de internationale rechten van kinderen die in de noodopvang zitten. De VVD vindt dat de gemeente Delft voldoende heeft gedaan en dat hotels zijn bedoeld voor toeristen en het innen van toeristenbelasting. De PvdA maakte duidelijk dat het COA die belasting ook afdraagt aan de gemeente. De VVD vroeg de wethouder niet meer te doen dan noodzakelijk en dat is ook de wens van Hart voor Delft. Die fractie wees op het voornemen van het nieuwe kabinet om de Spreidingswet af te schaffen.

Daar gaat Delft, volgens wethouder Gooijer, niet op voorsorteren. De wethouder hield de commissie voor dat de Spreidingswet er nog steeds is en dat gemeenten zich daaraan moeten houden. Ze voegde eraan toe dat Delft zijn aandeel in het opvangen van asielzoekers ook zonder Spreidingswet blijft leveren. De wethouder noemde het heel erg dat er in Nederland een spreidingswet nodig is om solidair te zijn. Spreidingswet of niet, de stroom asielzoekers wordt er niet minder van, concludeerde D66.

Daarnaast verzekerde ze de CDA-fractie dat de gemeente de druk op het COA hoog houdt. Ook beloofde wethouder Gooijer de raad direct te informeren over het besluit van het COA om het Manderspark te verbeteren. Voorts zegde de wethouder toe dat de gemeente zelf gaat proberen om een buitenspeelruimte aan te leggen op het Manderspark.

Geen van de fracties zag na dit debat aanleiding om dit onderwerp nog verder in de komende raadsvergadering te bespreken.

Leerlingenvervoer

In deze commissievergadering werd ook kort de Beleidsregel Leerlingenvervoer gemeente Delft 2024 besproken. De gemeenteraad nam vorig jaar februari de Verordening leerlingenvervoer gemeente Delft 2023 aan. De verordening regelt dat ouders in bepaalde situaties een vergoeding kunnen krijgen voor het vervoer van hun kind naar school. De beleidsregel is bedoeld voor de uitvoering van dat vervoer.

Het college legde de nieuwe beleidsregel voor aan de commissie om er nog iets van te kunnen vinden, voordat het college er een besluit over neemt. Op wat tekstuele details na die wethouder Gooijer indien nodig laat aanpassen, reageerden de meeste fracties positief.

Rondvraag

Aan het eind van de vergadering wilde Onafhankelijk Delft van wethouder Gooijer tijdens de rondvraag weten of situaties zoals in Vlaardingen waar een 10-jarige meisje na de vermeende mishandeling door haar pleegouders zwaargewond in het ziekenhuis belandde zich ook in Delft voordoen. Dergelijke excessen zijn volgens de wethouder in Delft niet bekend en ze sprak de hoop uit dat die zich in Delft ook nooit zullen voordoen.

Kijk de commissievergadering terug

Commissievergadering wijkt voor verkiezingen

30 mei 2024 – De oordeelsvormende vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen wordt in verband met de Europese verkiezingen niet op donderdag maar op dinsdag 4 juni gehouden. De vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.

De commissie bespreekt onder meer de collegebrief met de titel Handelingsperspectief gemeentelijke financiële ondersteuning opstallen sportverenigingen. Het college beschrijft hierin hoe Delftse sportverenigingen via een nieuwe subsidieregeling voor extra financiële steun in aanmerking kunnen komen om hun opstallen (kantines, kleedkamers) te onderhouden en te beheren. Dit onderwerp is op de agenda gezet door STIP, GroenLinks, Onafhankelijk Delft, Hart voor Delft en D66.

De fracties van de ChristenUnie, Volt, VVD, Hart voor Delft, Onafhankelijk Delft, PvdA, GroenLinks en STIP hebben gevraagd om bespreking van de verlengde opvang van 60 minderjarige vluchtelingen in hotel Campanile en de geplande kwaliteitsverbetering en uitbreiding van de asielopvang aan het Manderspark.

Voorts overlegt de commissie in deze vergadering over de Beleidsregel Leerlingenvervoer gemeente Delft 2024. Het college beloofde de raad bij de vaststelling van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Delft 2023 om de beleidsregel ook vast te laten stellen door de raad. De raad heeft echter die bevoegdheid niet. Het college wil echter wel graag de standpunten van de fracties horen, zodat het college na de bespreking in de commissie de beleidsregel kan vaststellen.

Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen beide vergaderingen bijwonen in de raadszaal of thuis rechtstreeks of achteraf bekijken via de webcast die te vinden is op de website van de gemeenteraad.

Agenda en webcast commissie Sociaal Domein en Wonen