Nog geen besluit over toekomst Theater de Veste

14 juni 2024 – In de besluitvormende vergadering op donderdag 13 juni heeft de gemeenteraad geen besluit genomen over het voorstel Toekomst Theater de Veste. De raad is ermee akkoord gegaan dat het college met een reactie komt, omdat het huidige voorstel nog te veel vragen opriep.

In het ingetrokken voorstel sprak het college de voorkeur uit om Theater de Veste volledig te herbouwen op een toekomstige plek in of in de buurt van de binnenstad van Delft. Het nieuwe theater zou een grote zaal krijgen met 800 plaatsen en een multifunctionele zaal met vlakke vloer voor de kleinere voorstellingen.

Als de raad daar donderdagavond mee had kunnen instemmen, zou de komende jaren verder worden gewerkt aan een financiële strategie voor het investeringsbedrag en de dekking van de structurele lasten voor nieuwbouw. Daarna wilde het college vanaf 2028 bekijken of de nadere verkenning voor het project nieuwbouw Theater de Veste opgestart zou kunnen worden.

De VVD sprak in de raadsvergadering namens de oppositie- en coalitiepartijen die vier amendementen en drie moties hadden voorbereid dat de fracties daarmee kaders wilde meegeven aan het college. Wethouder Frank van Vliet beloofde de raad te reageren op alle gesprekken die over de toekomst van De Veste zijn gevoerd. Ook zei hij in te gaan op alle voorbereide amendementen en moties en alle uitgesproken zorgen mee te nemen.

Rietveld Theater

Een ruime meerderheid van de raad ging donderdagavond akkoord met het voorstel Scenario Rietveld Theater. De raad krijgt op basis van het Integraal Huisvestingsplan Cultuur eind dit jaar de keuze voorgelegd om het bestaande theatergebouw aan het Rietveld compleet te verbouwen of te stoppen met de verbouwplannen. Hart voor Delft en Onafhankelijk Delft stemden tegen het voorstel.

Deze twee fracties stemden ook tegen de motie Verbouwing Rietveld Theater die werd ingediend door D66, ChristenUnie en Volt. Die aangenomen motie geeft het college de opdracht om door te gaan met de verbouwplannen voor het Rietveld Theater en het integrale besluit daarover te nemen bij de besluitvorming over het Integraal Huisvestingsplan Cultuur. Het amendement Red het Rietveld Theater met respect voor de raad van de VVD kreeg de steun van Onafhankelijk Delft, maar de meerderheid van de overige fracties stemde tegen.

Evenementenkader

Het Evenementenkader Delft 2024 biedt de basis voor de subsidieregeling evenementen. De subsidieregeling is noodzakelijk om invulling te geven aan de eerdere noodpakketten die in de programmabegroting 2024-2027 structureel zijn gemaakt om de noodlijdende sector te ondersteunen. Die subsidieregeling kan echter pas ter besluitvorming worden voorgelegd, nadat het evenementenkader is vastgesteld. Dat kader stelde de raad donderdagavond met een ruime meerderheid vast. Hart voor Delft stemde als enige fractie tegen.

STIP, SP, PvdA en Volt kregen met de voorstemmen van D66 en GroenLinks een raadsmeerderheid achter zich voor de motie Verduurzamingsduwtje in de rug voor evenementen. Die motie draagt het college op om met evenementenorganisatoren om de tafel te zitten en te inventariseren wat er nodig is om, anders dan met subsidies, de evenementensector te helpen bijdragen aan de Delftse duurzaamheidsdoelen.

Afvalbeleidsplan

Na het uitvoerige commissiedebat over het voorstel Afvalbeleidsplan Grip op Delfts Afval 2025-2030 stond de raad opnieuw uitgebreid stil bij de plannen van het college het bestaande afvalbeleid voort te zetten en nieuwe maatregelen te gaan onderzoeken. De meerderheid van ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SP, STIP en Volt stemde voor het voorstel. De tegenstemmen kwamen van CDA, Hart voor Delft, Onafhankelijk Delft en VVD.

Uit de oppositie van de raad klonk de kritiek dat het beleidsplan geen verbeterstapjes, maar onderzoekstapjes bevat. Uit onderzoek van Royal Haskoning blijkt dat het eerder ingevoerde Nieuwe Inzamelen een positieve stap was, maar dat er ruimte is voor verbetering. Vooral keukenafval kan beter gescheiden worden, samen met papier, glas en textiel.

Door het bewoners zo makkelijk mogelijk te maken, is de verwachting dat zij hun afval beter gaan scheiden. Voor hoogbouwgebieden wordt onderzocht of nascheiden een betere optie is dan apart inzamelen van plastic en verpakkingen. Bij kleinschalige hoogbouw kan scheiden bij de bron nog steeds een haalbare optie zijn.

Daarnaast wil het college de mogelijk invoering van een recycletarief (resttarief oftewel diftar) onderzoeken, evenals een grofvuiltarief.  Er worden vernieuwingen voorgesteld, zoals perscontainers en slimme afvalbakken. Ook wordt onderzocht of verzamelcontainers voor restafval afsluitbaar kunnen zijn met elektronische toegangscontrole.

CDA, VVD en Hart voor Delft maakten duidelijk tegen de eventuele invoering van diftar te zijn, omdat dit gedifferentieerd betalen per afvalzak in geen enkele andere met Delft vergelijkbare gemeente is ingevoerd. Deze fracties verwachten dat dit systeem bewoners op hogere kosten jaagt en leidt tot het meer illegaal dumpen van afval.

Een amendement van CDA en ChristenUnie om als Delft zelf geen onderzoek te doen maar de raad op een later moment te informeren over onderzoeken naar een resttarief in vergelijkbare andere gemeenten werd door de raad unaniem aangenomen.  Het amendement Behoud Halen zonder te Betalen van VVD, Onafhankelijk Delft en CDA werd door de meerderheid van de raad via tegenstemmen van D66, GroenLinks, PvdA en STIP verworpen. Dat betekent dat het college naast een onderzoek naar het resttarief ook gaat bekijken wat het effect is van de eventuele invoering van een tarief voor het ophalen van grofvuil. Na deze onderzoeken komt het college met nieuwe voorstellen naar de raad.

CDA en VVD probeerden via hun motie Breng kosten twee systemen in beeld het college de kosten in kaart te laten brengen van het in stand houden van de inzameling van PMD-afval en de kosten wanneer Delft in zijn geheel zou overgaan op nascheiding van PMD. Die motie werd door de meerderheid van de coalitiepartijen plus Volt verworpen.

De meerderheid van de raad stemde wel in met de motie Betrekken van burgers en bedrijven bij afvalreductie van GroenLinks en Volt. Volgens die motie moet het college meer aandacht geven aan het verminderen van afval en daarbij bewoners en bedrijven meer betrekken. De raad verwacht van het college in het derde kwartaal van 2025 meer informatie over de voorgenomen participatiemethode. Ook stemde een ruime meerderheid van de raad, met uitzondering van Hart voor Delft en VVD, in met de motie Een eerlijk, draagkrachtig en solidair afvalbeleid. Die motie van ChristenUnie, CDA en D66 geeft het college de opdracht om bij de uitwerking van het afvalbeleid de principes van eerlijkheid, draagkracht en solidariteit expliciet te laten terugkomen, opdat de uitvoering goed doordacht wordt en de rekening billijk wordt verdeeld over inwoners ongeacht woonlocatie, woonsituatie en omvang van een meerpersoonshuishouden en levensfase.

Luchtkwaliteit

Met de luchtkwaliteit in Delft is het belabberd gesteld. In het rapport Luchtverontreiniging in de regio Haaglanden concludeert de GGD dat de gezondheidsschade door luchtvervuiling in de regio Haaglanden vergelijkbaar is met de schade veroorzaakt door het meeroken van vijf sigaretten per dag. Landelijk is dit gemiddeld 4,6 sigaretten per dag. Dat leidt ertoe dat inwoners van deze regio vroegtijdig overlijden: gemiddeld 375 dagen eerder dan wanneer zij schone lucht inademen. Landelijk is dit cijfer 341 dagen. Met name de kwaliteit van leven gaat daarbij achteruit.

Om het college sneller in actie te laten komen voor schonere lucht in Delft dienden D66, STIP, ChristenUnie, CDA, GroenLinks, SP en PvdA de motie Meer schone lucht voor betere gezondheid in. Wethouder Karin Schrederhof liet in haar reactie op de motie weten dat luchtkwaliteit binnen het college ook op andere terreinen dan het gezondheidsbeleid steeds meer aandacht krijgt en dat ook in de regio op dit gebied afspraken worden gemaakt. Met uitzondering van Hart voor Delft en VVD stemden alle raadsfracties voor de motie.

De raad verwacht van het college, op basis van de aanbevelingen van de GGD, binnenkort aan te geven welke acties om de luchtkwaliteit in Delft te verbeteren worden ondernomen en om in komende beleidsstukken over onder meer verkeer, energie en bouw concrete maatregelen en doelstellingen voor betere luchtkwaliteit op te nemen.

Persoonsgegevens

Bij de bespreking van het Convenant gemeente Delft en woningcorporaties over het ter beschikking stellen van persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen nam de raad twee moties aan. De motie Goede afspraken maken goede uitvoering van STIP, Onafhankelijk Delft, PvdA en Volt draagt het college op om onder meer in de werkafspraken met de woningcorporaties die toegang krijgen tot de persoonsgegevens van de gemeente een goede controle te borgen. Daarnaast moet het college over deze afspraken en procedures de raad nader informeren. De motie werd door alle fracties, met uitzondering van de VVD, gesteund.

De motie Een heldere focus in de aanpak van woonfraude van STIP en PvdA kreeg de steun van de raadsmeerderheid bestaande uit CDA, ChristenUnie, GroenLinks, Hart voor Delft, SP en Volt. D66, Onafhankelijk Delft en VVD stemden tegen. Die motie draagt het college onder meer op afspraken met woningcorporaties te maken over welke vormen van woonfraude zij prioriteren en welke niet. Daarnaast moet het college een aanpak afspreken per type woonfraude om te zorgen dat nette vormen van woningdelen of woningdelen als gevolg van het woningtekort niet onterecht worden benadeeld.

Sportverenigingen

Onder de noemer Handelingsperspectief gemeentelijke financiële ondersteuning opstallen sportverenigingen helpt de gemeente Delftse sportclubs financieel als het hen niet lukt om elders geld te vinden voor het verbouwen en verduurzamen van hun kantines, tribunes en kleed- en speelruimtes. De gemeente is nu bezig met Ring Pass en Blue Birds. Voor hun locaties is geld opgenomen in de Kadernota.

Wethouder Schrederhof legde uit dat met andere sportverenigingen die een opstalsubsidie aanvragen de situatie steeds per vereniging wordt bekeken. Als de gemeente met geld over de brug komt, wordt dat in de Kadernota opgenomen. De wethouder beloofde dat er in het najaar weer een voortgangsrapportage naar de raad wordt gestuurd en dat de Delftse Sportraad wordt geïnformeerd.

Daarmee omarmde ze de motie In samenspraak werken aan verbeterde sportkantines en -kleedkamers (opstallen) die werd ingediend door VVD, CDA, Hart voor Delft, D66, PvdA en SP. De motie werd unaniem aangenomen. Het college moet onder meer in overleg met de Sportraad en sportverenigingen om hen te informeren over de financiële steun die de gemeente kan bieden. Daarnaast verwacht de raad informatie over de voortgang van deze gesprekken en naar aanleiding daarvan eventueel een aangepaste subsidieregeling.

Aanwijzing

Raadslid Marcel Koelewijn (Hart voor Delft) is in deze vergadering aangewezen als plaatsvervangend lid van de Adviescommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Hamerstukken

De raad stemde via een klap met de voorzittershamer in met de voorstellen: Bestemmingsplan Gele Scheikunde, Verklaring van representativiteit van de Stichting Omroep Delft, Wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling MRDH in verband met gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen, inclusief toestemmingsbesluit en Nota grondprijzenbeleid Delft 2024-2028.

Kijk de raadsvergadering terug