Meerstemmig akkoord musical Willem van Oranje

Meerstemmig akkoord musical Willem van Oranje

20 november 2020 – Met een ruime meerderheid is de raad in de vergadering op donderdag 19 november akkoord gegaan met het voorstel om voor de musical Willem van Oranje een investeringskrediet van 630.000 euro beschikbaar te stellen. Daarmee kan de grond voor een tijdelijk theater aan de Heertjeslaan bouwrijp worden gemaakt.

De raad stemde ook in met een afsprakenpakket, waarbij de gemeentelijke kosten van 213.000 euro gedurende vijf jaar terugverdiend worden via de jaarlijkse huuropbrengsten. Het was echter geen eenstemmig besluit van de raad. Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft vroegen het college via een motie om een half jaar te wachten met het besluit om geld beschikbaar te stellen voor de musical. Beide fracties wezen op de coronapandemie en de mogelijke langdurige gevolgen. Dat tegengeluid werd alleen gesteund door Onafhankelijk Delft. De overige fracties verwierpen de motie.

Zij steunden om diverse redenen het voorstel van het college. STIP omschreef het initiatief als een culturele trekpleister voor Delft. De PvdA benadrukte dat de gemeente de huur terugverdient en nauwelijks financiële risico’s loopt. Groen Links zei onder meer voorstander te zijn van een bruisende stad en net als de PvdA zei het CDA dat Delft niet tegen een financieel debacle kan oplopen. De VVD sprak over een grote kans voor Delft en een flinke kans voor de ondernemers in de stad. D66 verwacht dat Willem van Oranje de musical de stad een boost geeft. Ook de SP zei de musical als een kans te zien.

Wethouder Bas Vollebregt beaamde dat het grootste financiële risico bij de initiatiefnemer van de musical ligt. Hij ziet de musical vooral als een middel dat Delft na de coronatijd kan helpen om er weer bovenop te komen. Delft kan 250.000 bezoekers per jaar na de pandemie, wat de wethouder betreft, goed gebruiken. Groep Stoelinga, Stadsbelangen Delft en Onafhankelijk Delft stemden tegen het voorstel. De overige fracties stemden voor.

Delflandplein

In het debat over de verkeersveiligheid op het Delflandplein waren alle partijen het erover eens dat er snel iets moet verbeteren. De vraag was hoe snel dat moet gebeuren. Wethouder Martina Huijsmans verwacht op korte termijn de resultaten van het vervolgonderzoek naar de effecten die verschillende maatregelen hebben op de verkeersveiligheid op de rotonde. De wethouder zei dat er daarna een voorstel voor de raad wordt gemaakt. Ze verwacht dat dat in het begin van het eerste kwartaal van 2021 gereed is.

De oppositiepartijen ChristenUnie, SP, Onafhankelijk Delft, Stadsbelangen Delft, CDA en Groep Stoelinga wilden via hun motie Quick wins veiligheid rotonde Delflandplein met snelle maatregelen die direct uitgevoerd kunnen worden dat voorstel niet afwachten. De SP stelde dat wachten op een voorstel geen zin heeft, want er worden volgens die partij nog steeds mensen platgereden. De coalitiepartijen dachten daar anders over. De PvdA vroeg de oppositie eerst de resultaten van het aanvullend onderzoek af te wachten. STIP pleitte ook voor snelle maatregelen om het Delflandplein veiliger te maken voor voetgangers en fietsers, maar nu maatregelen uitvoeren zou volgens STIP weleens kunnen leiden tot dubbel werk en dubbele kosten. Ook GroenLinks, VVD en D66 vroegen nog even geduld om aan de hand van het aangekondigde voorstel een integrale afweging te kunnen maken.

De motie werd door de tegenstemmen van alle coalitiepartijen verworpen. Wethouder Huijsmans stelden de oppositie enigszins gerust dat een deel van de gevraagde snelle maatregelen al worden uitgevoerd. Zo is het groen al flink gesnoeid en wordt er al gekeken naar de belijning en de borden om het Delflandplein verkeersveiliger te maken.

Deelvervoer

Het college wil medio volgend jaar een vergunningstelsel invoeren voor de aanbieders van deelvervoer op twee wielen. De brief van het college waarin staat hoe dat geregeld zou moeten worden werd vorige maand in de commissie besproken. Veel fractie spraken toen om verschillende redenen hun steun uit om een vergunningstelsel in te voeren. Door de aanbieders van deeltweewielers te binden aan regels zou volgens de ChristenUnie en Stadsbelangen Delft de overlast aangepakt kunnen worden. STIP zag in het vergunningstelsel de mogelijkheid om het deelvervoer uit te breiden. Op initiatief van die drie fracties besprak de raad donderdagavond vier moties, waarvan de motie Deelvoertuigen als first en last mile vervoersmiddel werd ingetrokken.

In die motie vroegen STIP, GroenLinks en VVD het college in aanloop naar de regulering van het deelvervoer op twee wielen te kijken naar het verbeteren van de laatste kilometer vanaf parkeerplaatsen en stations. De motie vroeg het college ook om over deze verbeteringen te rapporteren. Wethouder Huijsmans legde uit dat er op dat gebied al heel veel gebeurt. In de regio is het een hot item en in Delft is de gemeente in gesprek met ondernemers op Schieoevers en de TU en wordt er gekeken naar de mogelijkheden om de bereikbaarheid van en naar station Delft Campus te verbeteren. De wethouder beloofde de raad daarover te informeren. Dat antwoord was voor de indieners van de motie voldoende om hem in te trekken.

De motie Openbare ruimte als structurele stallingsfaciliteit voor productiemiddelen van commerciële ondernemingen vroeg het college de mogelijkheid te onderzoeken om deelvervoeraanbieders te laten betalen voor het gebruik van de openbare grond als parkeerplek voor hun tweewielers. Die motie van alle oppositiepartijen werd verworpen. De coalitiemeerderheid stemde tegen.

Dat gebeurde ook met de motie Onderzoek aangewezen locaties voor deelvoertuigen op twee wielen. Die motie van Stadsbelangen Delft, Groep Stoelinga en ChristenUnie vroeg het college onder meer werk te maken van vaste parkeerplekken voor het deelvervoer. De motie kreeg onvoldoende steun. D66, GroenLinks, Onafhankelijk Delft, PvdA, STIP en VVD stemden tegen.

De motie Waarborgen privacy in deelvervoer platformen werd unaniem door de raad aangenomen. Het college moet volgens die motie de kaders voor regulering uitbreiden met de eis dat aanbieders onderbouwen hoe de privacy van klanten wordt gewaarborgd. Dat moeten ze doen in een plan, waarin ze beschrijven hoe ze met gebruikersdata omgaan.

Artikel 1

In de commissievergadering had de motie Artikel 1 van de Grondwet prominent in Delft vorige maand al tot een redelijk fel debat geleid. De coalitiepartijen GroenLinks, VVD, STIP, PvdA en D66 hadden de motie in de vorige raadsvergadering ingetrokken om het er nog eens met de andere fracties over te hebben. De discussie in de raad herhaalde zich zonder dat de standpunten van de indieners als de niet-indieners waren veranderd. De motie vraagt het college om op een drukke plek in Delft prominent fysieke zichtbaarheid te geven aan Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet.

Onder andere het CDA wees erop dat het betrekken van de stad dat eerst als opdracht in de motie stond, was geschrapt. Dat zag de CDA-fractie niet als een verbetering. Die fractie had liever een initiatief uit de stad gezien.

Aanleiding voor de motie waren volgens GroenLinks de bespiegelingen eerder dit jaar in de raad toen fracties refereerden aan het gelijkheidsbeginsel en het verbod op discriminatie en de actuele ontwikkelingen in de samenleving. De coalitiepartijen die de motie mede ondertekenden spraken over een goed initiatief.

De SP sprak over uiterlijk vertoon en symboolpolitiek. Die partij betoogde dat de politiek moet zorgen voor gelijke en kansen voor iedereen. Dát werkt volgens de SP beter dan een kunstwerk. De ChristenUnie zei de motie te zien als een waarschuwing aan de raad zelf en wees onder meer op de door de politiek veroorzaakte ongelijkheid. Volgens Onafhankelijk Delft wordt gelijkheid niet gecreëerd met een beeld. Die fractie sprak van een overbodig initiatief.

De PvdA noemde het betreurenswaardig dat de SP een kernwaarde van de Nederlandse samenleving uiterlijk vertoon noemde. Wethouder Hatte van der Woude zei de motie met twee handen aan te grijpen en uit te willen voeren in de volle breedte van Artikel 1. Het enthousiasme van de wethouder bezorgde Stadsbelangen Delft een zichtbaar ongemakkelijk gevoel. Stadsbelangen Delft wees op het grote verschil tussen oppositie en coalitie en vroeg de indieners van de motie die gelijkheid in de kijker moet zetten de motie opnieuw in te trekken. Dat deden de indieners niet. De motie werd aangenomen met de steun van GroenLinks, VVD, STIP, PvdA, D66, ChristenUnie en CDA.

BOA’s in burger

Na middernacht ging een ruime meerderheid van de raad akkoord met de motie Duidelijke kaders inzetten mystery guest visits. De motie van Groep Stoelinga, VVD, STIP, D66 en Stadsbelangen Delft draagt het college onder meer op de inzet van BOA’s in burger te beperken als toezicht met duidelijk open identiteit van de toezichthouder niet werkbaar is. Voor de PvdA was het volstrekt onduidelijk wat daarmee werd bedoeld. De PvdA zei het huidige beleid afdoende te vinden. De fractie stemde tegen, net als de ChristenUnie.

Raadswissel

Matthijs Gouwerok en Kim Bosch luisteren naar de afscheidswoorden van de burgemeester.
Daylam Dag en Jip Enthoven zijn namens STIP benoemd tot raadslid.

Aan het begin van de digitale raadsvergadering nam burgemeester Marja van Bijsterveldt in een nagenoeg lege raadszaal afscheid van Kim Bosch en Matthijs Gouwerok. Zij zijn in de STIP-fractie opgevolgd door Jip Enthoven en Daylam Dag die direct na de afscheidswoorden werden benoemd tot raadslid.

Hamerstukken

De raad ging via een klap met de voorzittershamer verder akkoord met de Algemene subsidieverordening gemeente Delft 2018, de Erfgoednota Delft 2020-2030, het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2020-2036 en het voorstel Toevoegen tijdelijke voorziening ‘Uitvoering financieel arrangement’ aan verordening materiële financiële gelijkstelling Delft 2014.

Raad gaat weer digitaal besluiten nemen

16 november 2020 – De gemeenteraad komt op donderdag 19 november weer digitaal bij elkaar om besluiten te nemen over de onderwerpen die de afgelopen weken in de raadscommissies zijn besproken. De raadsvergadering begint om 20.00 uur.

Op de agenda staat (onder voorbehoud) onder meer het voorstel Musical Willem van Oranje. De fractie van Groep Stoelinga kondigde in de commissievergadering een motie aan om het plan een half jaar uit te stellen. CDA, Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft namen dit onderwerp voor bespreking mee terug naar hun fractie.

Daarnaast bespreekt de raad het verkeersveiligheidsonderzoek Delflandplein. Bij dat onderwerp zijn moties aangekondigd door GroenLinks en de VVD. De fractie van GroenLinks overweegt een motie over de positie van voetgangers en fietsers op het Delflandplein. De VVD-fractie overweegt een motie voorwaarden stellen aan het monitoren van de versmalling van de Voorhofdreef.

De gemeenteraad neemt in deze vergadering ook afscheid van twee leden van de STIP-fractie. Kim Bosch en Matthijs Gouwerok worden opgevolgd door Jip Enthoven en Daylam Dag.

Vanwege de coronamaatregelen blijft de publieke tribune in de raadszaal voorlopig gesloten. Pers en publiek kunnen de vergadering rechtstreeks bekijken via de webcast.

Agenda raadsvergadering

Raadsfracties over Programmabegroting 2021-2024

Bijna alle raadsfracties vroegen tijdens de (digitale) algemene beschouwingen op 15 oktober aandacht voor de verslechterde financiële situatie waarin de gemeente Delft zich op dit moment bevindt. Het is het college niet gelukt om de programmabegroting 2021-2024 financieel sluitend te krijgen. Hieronder vindt u de standpunten van de raadsfracties over de programmabegroting. 

Frank van Vliet, fractievoorzitter GroenLinks

Frank van Vliet, fractievoorzitter GroenLinks

‘Energie-armoede voorkomen’

Frank van Vliet: “De coronacrisis vraagt veel van ons allemaal en GroenLinks heeft diep respect voor alle mensen die de samenleving draaiende houden, van verpleger, tot pakketbezorger en tramchauffeur. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die ziek worden of hun inkomen verliezen. Voor die mensen moeten we er zijn!”

“Ondertussen verandert het klimaat en vermindert de biodiversiteit. Gemeente, ondernemers en inwoners kunnen dat alleen sámen stoppen. Daarom is het goed dat de gemeente extra geld vrijmaakt om wijken van het gas af te krijgen en inwoners te ondersteunen bij energiemaatregelen thuis. GroenLinks vraagt daarbij extra aandacht voor het voorkomen van energie-armoede. Iedereen moet mee kunnen komen met de energietransitie, ook mensen met een laag inkomen.”

“Delft gaat ook verder vergroenen. Goed zo, want mensen willen in een groene buurt wonen, een rondje kunnen lopen tussen mooie bomen met fijne schaduw. Groene ideeën vanuit de wijken verdienen maximale ondersteuning. Door meer in te zetten op schone mobiliteit en minder auto’s op straat, ontstaat ook meer ruimte voor groen in de straat. Samen met bewoners wordt het concreet.”

“Het benutten van de kracht van de stad ziet GroenLinks ook graag in de wijkcentra. Dat moeten nog meer de ontmoetingsplekken zijn vóór en van de wijk. Levendige wijkcentra zijn belangrijk, want teveel mensen voelen zich eenzaam.”

“Aan het Rijk zegt GroenLinks: geef ons niet alleen extra taken, maar ook het benodigde geld en de vrijheid om het op een goede, Delftse manier te regelen. Dat is nodig om financieel gezond aan de toekomst te bouwen.”

Matthijs Gouwerok, fractievoorzitter STIP

Matthijs Gouwerok, fractievoorzitter STIP

‘Blijven werken aan een sterke toekomst’

Matthijs Gouwerok: “STIP blijft werken aan een sterke toekomst voor Delft. Wij zijn daarom blij met de investeringen in de begroting die bijdragen aan onze stad op de korte en lange termijn. Er worden belangrijke stappen gezet op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit en de kenniseconomie. STIP heeft zich hier de afgelopen jaren hard voor ingezet. Hoewel er nog veel stappen te nemen zijn, is het mooi om te zien dat in deze begroting oog is voor alle Delftenaren, nu en in de toekomst.”

“Zo wordt er geïnvesteerd in duurzaamheid om Delft in 2050 energieneutraal te maken. Wat betreft STIP is dit een goed begin. Maar om de gestelde doelen te behalen, zullen er nog vele stappen gezet moeten worden. Hier zullen wij ons komende jaren hard voor blijven inzetten. Ook wordt er geïnvesteerd in de kenniseconomie. Daar is momenteel een tekort aan bedrijfsruimteruimte. Door de beoogde investeringen kunnen bijvoorbeeld innovatieve start-ups doorgroeien in Delft. Omdat de ruimte in de stad beperkt is en Delft de komende jaren zal groeien zetten we ook stappen naar een toekomstbestendige mobiliteit. Voorbeelden hiervan zijn de extra fietsenstalling op het station en mobiliteitshubs in de wijken.” 

“We zullen de komende jaren, versterkt door corona, voor allerlei uitdagingen staan. Daarnaast baren de tekorten op het sociaal domein grote zorgen. Een grote uitdaging is de groeiende problematiek omtrent eenzaamheid. STIP ziet een betere aansluiting van het cultuuraanbod in de wijken als een goede oplossing, zodat we elkaar kunnen blijven ontmoeten. Zo houden we Delft sterk, deze maanden, en ook in de toekomst.”

Christine Bel, fractievoorzitter D66

Christine Bel, fractievoorzitter D66

‘Werk aan een toekomst voorbij de crisis’

Christine Bel: “De coronacrisis raakt iedereen. Maar mensen kijken verschillend tegen de crisis en maatregelen aan. Dat maakt het niet makkelijker om gezamenlijk de crisis het hoofd te bieden en perspectief te houden op de toekomst. Het is jammer dat de begroting nog weinig zegt over de gevolgen van de coronacrisis en de visie op de samenleving zolang deze duurt. Tegelijkertijd moeten we ook voorbij de crisis denken en blijven investeren in de toekomst.”

“D66 stelt vast dat er in de begroting gelukkig ook belangrijke investeringen voor de toekomst staan. Investeringen in duurzame schoolgebouwen, een technisch mbo, toekomstbestendige banen op alle niveaus, in de energietransitie, mobiliteit en kwaliteit in de openbare ruimte.”

“Tegelijkertijd worden we als gemeente geconfronteerd met een structureel gat in de begroting. Hoewel D66 geen voorstander is van niet-sluitende begrotingen, moet de boodschap naar het Rijk helder zijn: zonder voldoende budget voor wettelijke taken kan de gemeente haar werk niet verantwoord doen. Dit leidt niet alleen tot tekorten, maar zorgt ervoor dat gemeenten voor de overige taken geen enkele sturingsmogelijkheid overhouden. Het kleedt de lokale democratie uit.”

“Delft kan niet wachten op het kabinet en moet dus op zoek naar mogelijkheden om het structurele gat te dichten. D66 wil de lasten niet op de Delftenaar afwentelen. Het woonlastenmandje wordt ook dit jaar alleen geïndexeerd. Om dit ook voor de toekomst te waarborgen, komt D66 samen met de VVD met een voorstel om de kwijtscheldingen onder te brengen bij het armoedebeleid.”

Rob van Woudenberg, fractievoorzitter CDA

Rob van Woudenberg, fractievoorzitter CDA

‘De samenleving weer centraal’

Rob van Woudenberg: “In ‘normale’ tijden vindt het CDA een sluitende begroting erg belangrijk. Meer geld uitgeven dan er binnenkomt, betekent problemen doorschuiven naar de volgende generatie. Maar we leven in een bijzondere periode. Daarom steunt het CDA het voorstel van het college om te blijven investeren in Delft, zonder de lasten te verhogen. Wij maken alleen wel enkele andere keuzes voor de investeringen.”

“In het sociaal domein kiest het CDA voor extra  budget voor jonge mensen, voor mensen die zorg behoeven en voor armoedebestrijding. Daarom willen wij investeren in passende dienstverlening, waarbij de Delftse inwoner en niet de zorgorganisatie centraal staat. Zodat wordt gewerkt mét mensen en niet over de hoofden van mensen heen.”

“Een goede woning is cruciaal voor een gezond leven en gaat eenzaamheid tegen. Om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, wil het CDA innovatieve woonvormen opzetten met inzet van technische innovaties.”

“Verenigingen zijn een broedplaats voor talentontwikkeling van jong en oud en van gemeenschapszin. In een tijd waarin het college nadenkt over een bijdrage van meer dan € 35 miljoen voor het Prinsenhof, wil het CDA juist investeren in onze eigen verenigingen. In sportverenigingen, maar vooral ook in muziek-, toneel – en kleinkunstverenigingen.”

“Mensen maken de samenleving en daarmee onze stad. Het is tijd voor een Delft waar niet de gemeente, maar de samenleving weer centraal staat. Alleen als we samen leven, zijn we als samenleving in staat om antwoorden te vinden op de grote problemen waar we momenteel mee kampen. Zo’n samenleving willen wij doorgeven aan de volgende generatie.”

Martin Stoelinga, fractievoorzitter Groep Stoelinga

Martin Stoelinga, fractievoorzitter Groep Stoelinga

‘College heeft zaakjes niet onder controle’

Martin Stoelinga: “Wij keuren deze niet sluitende begroting af. De uitgaven zijn € 6,5 miljoen hoger dan de inkomsten. Dat is nog nooit voorgekomen. Dit college heeft zijn zaakjes niet onder controle. De tering moet naar de nering gezet worden. Er moet veel meer bezuinigd worden dan nu het geval is. Bijvoorbeeld het prestigeproject van museum het Prinsenhof kan twee jaar uitgesteld worden. We denken dan ook dat de Provincie Zuid-Holland deze begroting zal afkeuren. Dat zou dan een mega-afgang voor Delft zijn. Dat is een onnodig risico daar er pas € 95 miljoen is bijgeschreven van de verkoop van Eneco.”

“Waar we wel mee kunnen leven is dat de woonlasten voor burgers gemiddeld met het inflatiepercentage van 1,7 procent zullen stijgen. De Avalex-kostenstijging van de afvalstoffenheffing met 3,1 procent is hoog en het gevolg van het dure en tegenvallende inzamelen van PMD. Maar dat hadden we al voorspeld.”

“We hebben de indruk dat de GroenLinks-wethouder financiën met slechte kaarten, politieke pokerspelletjes speelt met het Rijk. Dat is gedoemd te mislukken in coronatijd. Er is een robuust beleid nodig om onze financiën weer op orde te krijgen.”

Willy Tiekstra, fractievoorzitter PvdA

Willy Tiekstra, fractievoorzitter PvdA

‘Basis op orde en blijven investeren’

Willy Tiekstra: “De wereld is ingrijpend veranderd sinds Covid 19 ook ons land in zijn greep kreeg. De gevolgen zijn overal zichtbaar: in ons persoonlijke leven, op het werk, in de hele samenleving. De PvdA juicht het daarom toe dat het college in deze onzekere tijden koersvast blijft en de blik op de toekomst richt, zonder daarbij de gevolgen van de huidige crisis uit het oog te verliezen. Dat betekent: de basis, ook financieel, op orde hebben, maar ook blijven investeren. Wij zijn blij met de daarbij gemaakte keuzes, waardoor er extra wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van onze openbare ruimte, in verkeersveiligheid, sportvoorzieningen en de VAK, maar ook in de vestiging van een vmbo/mbo school in de nieuwe wijk Schieoevers.”

“De coronacrisis is ook een economische crisis, waardoor meer mensen in de schulden raken. De PvdA is dan ook blij dat in de begroting extra geld wordt vrijgemaakt voor schuldhulpverlening, onder andere voor zzp’ers en  ondernemers met financiële problemen. Ook is er extra inzet op hulp bij het vinden van een nieuwe baan en het wegwerken van onderwijsachterstanden, die door de tijdelijke sluiting van de scholen zijn ontstaan. En juist nu is het goed te weten dat de woonlasten voor de inwoners van Delft in 2021 niet stijgen.”

“Ooit komt er ook voor Delft een einde aan deze crisis. De PvdA gelooft in Delft als een stad waarin plaats is voor iedereen. Een stad dus, met goede voorzieningen, voldoende sociale woningen en betaalbaar vervoer. Daar zullen wij het college kritisch op blijven bevragen.”  

Lieke van Rossum, fractievoorzitter SP

Lieke van Rossum, fractievoorzitter SP

‘Niet concurreren, maar samenwerken’

Lieke van Rossum: “Er wordt veel gesproken over de coronamaatregelen. Het zorgsysteem piept en kraakt. De zorg heeft te weinig capaciteit, medewerkers zijn zowel overbelast als onderbetaald. Dan moeten wij niet naar elkaar wijzen maar naar de heersende politiek die dat veroorzaakt heeft. Want dit zijn directe gevolgen van het neoliberale bezuinigingsbeleid. Tijd dus voor flinke veranderingen in het systeem: geen concurrentie, maar samenwerking. In de zorg, maar ook in al die andere cruciale onderdelen van de maatschappij. De SP doet voorstellen om samen te werken aan verbetering van de Delftse zorg, onze inkomens, onze wijken en ons woningaanbod.”

“Iedereen zou een fatsoenlijk en betaalbaar dak boven zijn hoofd moeten hebben. Dat is niet zo. Lang niet meer iedereen kan in onze stad terecht. De gemeente wil 13.000 woningen bijbouwen in Delft, waarvan maar 1.000 (8 procent) sociale huurwoningen. Dat aantal moet omhoog naar minimaal een derde.”

“De gemeente moet aandringen bij de overheid op een minimumloon van € 14. Met dit bedrag kunnen mensen fatsoenlijk leven en het verkleint de kans op armoede sterk.”

“De corona-maatregelen zijn voor iedereen zwaar. Maar deze crisis legt ook haarfijn de ongelijkheid in Delft bloot. Uit onderzoek blijkt dat mensen die lagere inkomens hebben een grotere kans hebben om te overlijden aan corona. Deze gezondheidsongelijkheid moeten we keihard tegengaan. Wat de gemeente Delft in elk geval kan doen, is meer doen aan preventie en investeren in de geestelijke gezondheidszorg. De SP stelt voor om werk te maken van zowel extra begeleiding als opvang van verwarde personen.”

Dimitri van Rijn, fractievoorzitter VVD

Dimitri van Rijn, fractievoorzitter VVD

‘Werken aan een Delft voor iedereen’

Dimitri van Rijn: “We bevinden ons in een crisis van ongekende omvang. Meer dan ooit moeten wij ons inzetten om te beschermen wat waardevol is. Iedereen moet leveren én inleveren. Met deze begroting neemt het college zijn verantwoordelijkheid en zet stappen naar een nog mooier Delft.”

“Als VVD hebben wij hard gestreden voor banen, banen en banen, woningen bouwen voor iedereen, de kwaliteit van de openbare ruimte en sportinfrastructuur en voor het niet onnodig in de schulden jagen van Delftenaren. Goed nieuws: de woonlasten gaan, op inflatiecorrectie na, niet omhoog. De gemiddelde OZB-aanslag daalt. En door investeren in openbare ruimte en sportinfrastructuur kunnen we Delft groener, veiliger en beter bereikbaar maken. Werk is de beste sociale voorziening. Daarom willen we banen, voor denkers en doeners. In deze begroting wordt geïnvesteerd in ruimte voor maakindustrie. Geweldig dat Delft een nieuwe technische school krijgt voor vmbo en mbo. Hoogwaardig vakmanschap is hard nodig.”

“De VVD wil meer woningen voor starters, jonge gezinnen en ouderen. Wij zijn blij dat dit college werk maakt van meer goedkope en middeldure huur- en koopwoningen.”

“De stad, inclusief autobezitter en ondernemers, moet intensief betrokken worden bij de uitwerking van mobiliteitsoplossingen. De energietransitie vraagt een realistische en betaalbare aanpak. Wij willen als Volkspartij Voor een Duurzaam Delft de kar trekken en kritisch blijven op de haalbaarheid van de energiedoelstellingen.”

“In het sociaal domein moeten we scherpe keuzes maken. Wat ons betreft stoppen we met wat niet leidt tot aantoonbare resultaten. Zorg is bedoeld voor wie het echt nodig heeft. Dat vraagt maatwerk. Niets meer, niets minder.”

Joëlle Gooijer, fractievoorzitter ChristenUnie

Joëlle Gooijer, fractievoorzitter ChristenUnie

‘Aandacht voor wat echt telt’

Joëlle Gooijer: “Deze coronatijd is voor velen een tijd van verlies. Hoewel we de neiging hebben om te willen terugkeren naar het oude en vertrouwde, is het volgens de ChristenUnie nu de tijd om wissels om te zetten. Graag zouden we in de toekomst ruimte maken voor Zorg voor Elkaar, gaan we van een focus op economische Groei naar Bloei van de samenleving en maken we keuzes die goed zijn voor de schepping.”

“Zorg voor elkaar betekent onder andere dat we niet discussiëren over ‘het sociaal domein als kostenpost’ zonder de verhalen te kennen van onze jeugdigen in de jeugdzorg of de dakloze in de opvang. Een goede lokale journalistiek helpt daarbij.”

“De samenleving komt tot bloei als er een gezond evenwicht is tussen wonen, winkels, horeca en bedrijven, wanneer woningen geen winstfabrieken zijn als we mensen in de schulden nieuwe kansen bieden. Ook willen we dat er (vanuit de Enecomiljoenen) geld wordt vrijgemaakt om initiatieven te ondersteunen die verbinding tussen bevolkingsgroepen leggen en uitsluiting tegengaan.”

“Keuzes die goed zijn voor de schepping vragen extra investeringen; we steunen daarom het voorstel van het college om een deel van de Enecomiljoenen te bestemmen voor de noodzakelijke energietransitie en CO2-reductie.”

“Niet gecharmeerd zijn we het voorstel om het gratis ophalen van grofvuil te schrappen. Dit raakt mensen zonder auto onevenredig en zorgt voor meer illegale dumping naast vuilcontainers.”

“In de begrotingsraad zal de ChristenUnie voorstellen doen om in deze bijzondere tijd de wissels de goede kant op te zetten.”

Jolanda Gaal, fractievoorzitter Onafhankelijk Delft

Jolanda Gaal, fractievoorzitter Onafhankelijk Delft

‘Niet alles komt door corona!’

Jolanda Gaal: “Wij verheugden ons op een behoorlijke meevaller aangaande de Enecogelden en de begroting, welke zelfs een plus op de balans liet zien. Echter, corona trof ook ons mooie Delft en haar inwoners, ondernemers, zorgverleners en hulpen in de openbare ruimte. De horeca kreeg klap na klap. De inkomsten daalden en de kosten stegen, maar niet alles komt door corona! Het college sluit de begroting met een ernstig tekort. Dit mag niet voorkomen, zeker niet omdat wij nog een miljoenenschuld hebben aan de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Dit willen wij wel gezegd hebben.”

“Sporters nemen in aantallen toe, maar we zouden ook, gelet op de vergrijzing, graag een heel nieuw sportpark zien en dan wel één met een buitenzwembad.  Zomers worden steeds warmer. Veel bewoners die opgesloten zitten, zijn dan behoorlijk de klos. De plas in de Delftse Hout, juist altijd op de zomerse momenten met blauwalg, is een drama. Daarom willen wij zo graag een buitenzwembad of de plas laten baggeren, zodat daar gezwommen kan worden. Dit kost veel geld maar buitenrecreatiegebied is schaars en dát wat wij hebben, moeten wij optimaal benutten. Wij zijn nu druk met de gebiedsvisie, dus wij stellen dit zeker nog aan de orde.”

“Er zijn wijken in de stad zonder parkeerdruk. Toch moeten ook die wijken gaan meebetalen voor parkeren. Een soort collectieve schuld/boetedoening. Zo voelen inwoners dit. Onafhankelijk Delft ziet het meer als het uitmelken van inwoners. Sommige inwoners kunnen zich namelijk net een autootje veroorloven en moeten straks verplicht parkeren in de parkeergarages, een vergunning aanschaffen.”

Bram Stoop, fractievoorzitter Stadsbelangen

Bram Stoop, fractievoorzitter Stadsbelangen

‘Los het tekort op met Eneco-gelden’

Bram Stoop: “Stadsbelangen Delft kan niet akkoord gaan met een begroting die niet sluitend is. Het college presenteert een miljoenentekort, terwijl kortgeleden € 92 miljoen is ontvangen door de verkoop van Eneco aandelen. Geld dat van onze inwoners is. Het is de derde keer dat het college, waar Groen Links, PvdA, STIP en D66 al vanaf 1998 verantwoordelijk zijn, geen sluitende begroting kan leveren. Een brevet van onvermogen, vinden wij.”

“Het zou dit college sieren om het te verwachte tekort voor volgend jaar aan te vullen vanuit de Eneco-opbrengst. Groen Links-wethouder Brandligt heeft deze Eneco-gelden waarschijnlijk al gereserveerd voor de dure energietransitie die dit college erdoorheen wil drukken. Wij zijn hier faliekant op tegen. Een andere optie is dat investeringen, zoals de renovatie van het Prinsenhof  en versmalling Voorhofdreef of andere dure investeringen, voorlopig in de ijskast worden gezet. Dit heeft, gezien de huidige financiële situatie, nu even geen prioriteit, evenals de geldverslindende parkeertransitie. Je kunt geen geld blijven uitgeven als je een tekort hebt op te lossen.”

“In de afgelopen jaren zijn onze inwoners al geconfronteerd met forse bezuinigingen en verhogingen van de OZB. Delft is nog steeds één van de duurste steden in Nederland. Als je € 92 miljoen extra in kas hebt, is er geen sprake van een ernstig tekort. Wij willen niet dat onze inwoners in deze coronatijd extra worden belast. Los het tekort op met de opbrengst van Eneco-gelden en geef een positief signaal af aan onze inwoners.”

Raad maakt zich op voor begroting

2 november 2020 – De gemeenteraad van Delft stelt op donderdag 5 november tijdens de digitale raadsvergadering de Programmabegroting 2021-2024, de Belastingverordeningen 2021 en de Najaarsrapportage 2020 vast. De vergadering begint om 20.00 uur.

Bijna alle fracties vroegen tijdens de algemene beschouwingen op donderdag 15 oktober in de commissie Algemeen aandacht voor de verslechterde financiële situatie, waarin de gemeente Delft zich op dit moment bevindt.

In de programmabegroting stippelt het college ieder jaar de financiële plannen voor de komende vier jaar uit. Dat het in 2021 niet lukt om de eindjes aan elkaar te knopen, komt volgens het college niet alleen door de coronacrisis.

Er is volgens het college sprake van een stapeling van negatieve ontwikkelingen, waaronder rijksbezuinigingen en tekorten in het sociaal domein. Samen met andere gemeenten, de provincie Zuid-Holland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt het Delftse college de komende tijd de boodschap in Den Haag te blijven herhalen om met meer geld over de brug te komen.

De elf raadsfracties gaven in de vergadering van de commissie Algemeen hun kijk op de toekomst van Delft. Dat deden ze op zondag 1 november ook in de Stadskrant.

De raad kan aanstaande donderdag via amendementen, moties en richtinggevende uitspraken mogelijke wensen uiten tot bijsturing van het beleid. In aanloop naar de vergadering zijn door diverse fracties op 2 november vier moties voor een reactie voorgelegd aan het college.

Door de coronamaatregelen blijft de raadszaal ook op 5 november gesloten voor pers en publiek. De vergadering kan rechtstreeks worden bekeken via de webcast.

Agenda raadsvergadering

College moet aan de slag met ouderenhuisvesting

2 oktober 2020 – De raad heeft in de besluitvormende vergadering op donderdag 1 oktober unaniem ingestemd met het initiatiefvoorstel Passende woonvormen voor ouderen. De eerste raadsvergadering na het zomerreces begon al meteen herfstachtig. Het regende moties en amendementen.

In hun initiatiefvoorstel doen de zeven fracties van ChristenUnie, CDA, PvdA, GroenLinks, Stadsbelangen Delft, Groep Stoelinga en Onafhankelijk Delft aanbevelingen aan het college om aan de slag te gaan met de ouderenhuisvesting in Delft en concreet werk te maken van meer passende woonvormen voor ouderen. Over en weer werd door fracties veel waardering voor dit initiatief uitgesproken. Stadsbelangen Delft vond dit voorstel een voorbeeld van hoe coalitie en oppositie met elkaar kunnen samenwerken en concludeerde dat politiek ook kan binden.

Ook wethouder Karin Schrederhof liet weten het voorstel als een ondersteuning te zien en een aanmoediging om het huidige huisvestingsbeleid aan te scherpen. Dat aanscherpen deden de fracties zelf ook met twee amendementen. De indieners stelden voor de aanbeveling om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van huurbemiddeling te wijzigen in het bespreken met woningcorporaties van de mogelijkheid dat ouderen hun huur kunnen meenemen naar een nieuwe woningen of huurbemiddeling kunnen krijgen. De fracties van D66, STIP, GroenLinks en VVD dienden een amendement in om voor nieuwbouwlocaties geen bepaald percentage in bouwplannen op te nemen voor nieuwe woonvormen met gemeenschapszin, maar om ruimte te maken op wijkniveau voor deze woonvormen. Beide amendementen werden unaniem door de raad aangenomen. Ook met het initiatiefvoorstel gingen alle raadsfracties akkoord.

Grondstoffen

De eensgezindheid in de raad was ook groot bij de bespreking van de evaluatie Grip op grondstoffen. De fracties van CDA, STIP, D66 en ChristenUnie dienden de motie Aanpak minder bijplaatsingen afval in om een eind te maken aan het illegaal dumpen van afval bij de containers in Delft. Alle partijen gingen akkoord met de motie. Het college moet voor het eind van dit jaar een plan hebben om het illegaal bijplaatsen van afval naast containers tegen te gaan. Daarnaast moet het college op twee plekken in de stad experimenteren met containertuintjes en de effecten daarvan rapporteren aan de raad.

Geluid

Het Actieplan Geluid 2020-2022 riep in de commissie Economie, Financiën en Bestuur veel vragen op voor wethouder Stephan Brandligt, omdat er na de inspraak niks met de aan- en opmerkingen van bewoners en belangenverenigingen was gebeurd. Toch waren de meeste fracties tevreden, omdat Delft met dit plan voldoet aan de wet. Maar ook niet meer dan dat, constateerde de PvdA.

Het actieplan is bedoeld om de geluidhinder van (spoor)wegverkeer en industrieterreinen terug te dringen. De PvdA diende in de raadsvergadering de motie Integraal beleid terugdringen geluidsoverlast in om het college een integraal beleid tegen geluidsoverlast te laten opstellen. In de commissievergadering legde wethouder Brandligt uit dat geluidsoverlast veel dossiers kent en verdeeld is over diverse beleidsterreinen. Daarom reageerden ook de wethouders Karin Schrederhof en Martina Huijsmans op de motie van de PvdA.

Die gezamenlijke reactie van het college was voor de PvdA voldoende om de indruk te hebben dat het college de ernst van geluidsoverlast inziet en ermee aan de slag gaat. Ook het voorstel van wethouder Brandligt om er een beeldvormende sessie aan te wijden, werd door de PvdA positief ontvangen. De fractie trok de motie in.

Dat deden ook de fracties van STIP, ChristenUnie en GroenLinks met hun motie Minder geluidsoverlast door een verlaagde snelheid. De motie vroeg het college bij de behandeling van het definitieve Mobiliteitsplan te komen met (tijdelijke) maatregelen die kunnen worden genomen om versneld tot een verlaging van de snelheid naar 30 km/u te komen op een deel van de wegen in Delft. Op die manier zou volgens STIP een grote stap gezet kunnen worden in het terugdringen van het verkeerslawaai. Diverse fracties, waaronder D66, wezen de indieners van de motie erop dat die maatregelen al worden opgenomen in het mobiliteitsplan en dat voor het terugdringen van verkeersherrie een integrale oplossing nodig is. Ook wethouder Huijsmans wees naar de nieuwe Omgevingswet, de Omgevingsvisie en het toekomstige mobiliteitsplan. Dat antwoord stemden de indieners van de motie tevreden. De motie werd ingetrokken.

Rekenkameronderzoek

Het rapport Woningbouw Delft 2017-2040: Van goed naar nog beter van de Delftse Rekenkamer is door een ruime raadsmeerderheid aangenomen. Alleen Onafhankelijk Delft stemde tegen. De rekenkamer komt in haar rapport met vijf aanbevelingen voor raad en college om meer grip te krijgen en sturing te geven aan de lokale woningmarkt.

De aanbeveling om bij het koersen op 15.000 nieuwe woningen in 2040 een streefpercentage te hanteren van 130% werd via een amendement van CDA en ChristenUnie uit het voorstel geschrapt. Wethouder Karin Schrederhof liet de raad nogmaals weten dat de gemeente zo’n percentage niet nodig heeft, omdat er realistisch wordt gepland en 15.000 een richtgetal is en geen doel op zich.

De twee moties Actualiseren Woonvisie en Inzicht in duurzaamheid van woningen die de SP had ingediend, werden door een ruime meerderheid van de raad verworpen.  

Studentenhuisvesting

Wethouder Schrederhof is niet van plan om de maatregelen die Delft heeft genomen om starters en doorstromers op de lokale woningmarkt een kans te bieden wat te versoepelen. De mogelijkheid om bestaande woningen te verkameren zit en blijft zo goed als op slot.

Bij de bespreking van de eindevaluatie Studentenhuisvesting in goede banen probeerde STIP via de motie Gezamenlijk woningdelen voor starters en jongeren en de motie Kamers voor gemengde wijken te laten onderzoeken waarmee het gezamenlijk delen of verkameren van een bestaande woning toch mogelijk blijft. De wethouder wilde er niks van weten en ook in de raad kreeg STIP onvoldoende steun. Beide moties werden verworpen.

Ruime steun was er wel voor de motie Routekaart naar onzelfstandige studentenhuisvesting van STIP, PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en VVD. De fracties van Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft waren de enige tegenstemmers. In die routekaart moet het college omschrijven hoe gemeente Delft gaat sturen op het realiseren van 2500 extra studenteneenheden tot 2026 met voldoende onzelfstandige woningen om in de vraag van de studenten te voorzien.

Intocht

Het felle debat dat in de commissie Sociaal Domein en Wonen was gevoerd over het wel of niet direct stoppen met zwarte piet tijdens de komende intocht van Sinterklaas leidde donderdagavond in de raad tot twee moties om al dan niet versneld afscheid te nemen van de traditionele knecht van de Sint. D66, GroenLinks en STIP vroegen via de motie Sinterklaasfeest voor iedereen dat de raad zich zou uitspreken om in Delft zo snel mogelijk een intocht zonder zwarte pieten te willen zien. Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft stelden daar de motie Peiling Sinterklaas in Delft tegenover. Beide fracties wilden het college opdragen via een internetenquête te peilen of de Delftenaren voor of tegen zwarte piet en voor of tegen de roetveegpiet zijn. D66, GroenLinks en STIP wezen er onder meer op dat de aanwezigheid van zwarte piet betekent dat de intocht van Sinterklaas in Delft geen feest voor iedereen is.

De Stichting Sinterklaas Delft is van plan om het aantal zwarte pieten in 2022 terug te brengen naar nul. Eerder zou dat in 2023 gebeuren. Dit jaar bestaat de digitale intocht van Sint en pieten uit 50% roetveegpieten en in 2021 uit 75%. Bijna alle fracties spraken hun waardering uit voor de stichting en ook voor de burgemeester die het overleg om te stoppen met zwarte piet op gang bracht. Stadsbelangen Delft zei verbolgen te zijn dat D66, GroenLinks en STIP dit onderwerp via een artikel in de krant politiek hadden gemaakt. Ook de ChristenUnie was niet blij met de motie van de drie fracties. De ChristenUnie zei te geloven in de weg van de geleidelijkheid, omdat dat groepen bij elkaar brengt, terwijl het politieke debat juist de verschillen bloot legt en groepen niet bij elkaar brengt.

Een oproep van onder meer CDA, ChristenUnie en VVD om beide moties niet in stemming te brengen, vond na een schorsing gehoor bij de indieners van de moties. Ook burgemeester Marja van Bijsterveldt ontraadde de moties. Zij wees op de inhoud van het debat en dat de standpunten van alle fracties wel duidelijk waren. De burgemeester liet weten dat ze die standpunten en gevoelens van de raad met de Stichting Sinterklaas Delft gaat delen.

Mondkapjes

Na middernacht stemde de raad nog unaniem in met de actuele motie Gratis mondkapjes voor minima. De motie van Onafhankelijk Delft en GroenLinks vroeg het college om op diverse openbare plekken mondkapjes beschikbaar te stellen voor de minima, maar wethouder Schrederhof stelde een andere aanpak voor. Zij wil dat mensen in de bijstand, schuldhulpverlening en met een Tozo-uitkering een bijdrage ontvangen om zelf herbruikbare mondkapjes te kopen. Alle fracties spraken hun waardering uit voor de motie, behalve Groep Stoelinga die wel voor de motie stemde, maar zei tegenstander te zijn van hijgerige politiek.

Hamerstukken

Via een klap met de voorzittershamer stemde de raad verder onder meer in met de voorstellen Verklaring van geen bedenkingen studentenhuisvesting Balthasar van der Polweg – Korvezeestraat, rekenkamerrapport Voor waardevol samenspel en Fractievergoedingen 2019.

Benoeming

Aan het begin van de vergadering werd JanGeert van der Post benoemd tot commissielid. Hij volgt in de PvdA-fractielid Henk Boogaard op. Daarnaast vond de formele beëdiging plaats van Peter Castenmiller (voorzitter), Arthur van Lohuijzen, Erik Dolle en Vincent van Stipdonk tot lid van de Delftse Rekenkamer.  

Gemeenteraad vergadert weer digitaal

28 september 2020 – Na de drie oordeelsvormende vergaderingen van de commissies is het aan de gemeenteraad om op donderdag 1 oktober besluiten te nemen over de voorstellen die de afgelopen weken door de commissies zijn besproken. Dat gebeurt weer digitaal De raadsvergadering begint om 20.00 uur.

Op de agenda staat onder meer het initiatiefvoorstel Passende Woonvormen voor Ouderen. Dit is geen voorstel van het college maar is ingediend door de fracties van de ChristenUnie, CDA, PvdA, GroenLinks, Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga.

Daarnaast zijn er tijdens de afgelopen commissievergaderingen door diverse fracties moties en amendementen aangekondigd bij onder meer de evaluatie Grip op Grondstoffen, openbare ruimte Houttuinenplein, actieplan Geluid 2020-2022, de notitie Uitgangspunten Delftse Wateren en de intocht Sinterklaas.

In deze vergadering vindt ook personeelswisseling plaats. Henk Bogaard heeft bekendgemaakt dat hij namens de PvdA stopt als commissielid. Hij wordt opgevolgd door Jan Geert van der Post die in deze vergadering als commissielid wordt benoemd.

De raadsvergaderingen worden vanwege de coronamaatregelen digitaal gehouden. Dat betekent dat de publieke tribune in de raadszaal gesloten is voor pers en publiek. Zij kunnen de vergadering rechtstreeks via de webcast bekijken.

Agenda raadsvergadering