Raad vindt aanpassing voorgestelde terrassenbeleid niet nodig

Raad vindt aanpassing voorgestelde terrassenbeleid niet nodig

17 mei 2024 – De gemeenteraad heeft in zijn vergadering op donderdag 16 mei de moties om het voorgestelde beleid voor terrassen en terrasboten op diverse punten aan te passen, verworpen.  Dat betekent dat het vernieuwde beleid, na twee uitgebreide commissiedebatten en een extra participatieronde met de horecaondernemers, bewoners en erfgoedorganisaties, door het college kan worden uitgevoerd.

De tweede participatieronde volgde op het eerste debat dat de commissie in november vorig jaar hield toen burgemeester Marja van Bijsterveldt als portefeuillehouder van het terrassen- en terrasbotenbeleid veel kritiek kreeg op de eerste versie van de beleidsplannen. Na extra overleg met alle betrokkenen oordeelde de commissie vorige maand in een tweede debat voornamelijk positief over de wijzigingen in het terrassenbeleid en terrasbotenbeleid.

Nieuwe regels

Er komt niet meer ruimte voor terrassen, maar de koek wordt wel iets anders verdeeld.  Horecazaken die nu geen terras hebben, kunnen daar vanaf nu wel in aanmerking voor komen. Grotendeels bepalend voor de nieuwe regels zijn veiligheid, vrije doorgang in de smalle straten en beeldkwaliteit.

De windschermen moesten aanvankelijk weg, maar die mogen in de zomer op de Markt blijven staan. Achter het stadhuis mogen windschermen het hele jaar staan, maar daar alleen nog aan de zijkanten. De ligtermijn voor de terrasboten wordt verschoven naar 1 april tot en met 31 oktober. Het maximaal aantal terrasboten is 20 geworden in plaats van de eerder voorgestelde achttien. Ook is de overgangsperiode naar het nieuwe beleid verlengd, net als de vergunningstermijn van drie naar vijf jaar.

De fracties van PvdA, ChristenUnie en GroenLinks trokken tijdens de raadsvergadering hun motie Terrasboten duurzaam in, nadat burgemeester Van Bijsterveldt had toegezegd dat ze in overleg gaat met de horecabranche over het terughoudend omgaan met terrasverwarming. De motie van STIP, Hart voor Delft en VVD met de titel Terrasboten langer in de sloten beoogde de terrassen al vanaf 1 maart op het water toe te staan. De meerderheid van de overige fracties verwierp deze motie.

Hart voor Delft kreeg steun van SP en STIP voor de motie Aanpassing terrassenbeleid voor behoud van schotten tijdens de zomerperiode op de Markt west en van STIP voor de motie Aanpassing terrassenbeleid voor toestemming van schotten tijdens de winterperiode op de gehele Markt. De raadsmeerderheid stemde tegen beide moties.

Gemeentewater

Om de regels uit het terrasbotenbeleid uit te kunnen voeren, is ook de Verordening Openbaar Gemeentewater Delft 2024 door de gemeenteraad vastgesteld. Hart voor Delft stemde tegen dit voorstel. STIP besloot om het amendement Terrasboten langer in de sloten in te trekken, omdat de raad niet had ingestemd met de gelijknamige motie.

Kop van de Buitenhof

Een ruime meerderheid van de raad is donderdagavond akkoord gegaan met het voorstel Masterplan en grondexploitatie Kop van de Buitenhof.  Hart voor Delft en SP stemden tegen dit voorstel. De Kop van de Buitenhof bestaat uit de Reinier de Graaf- en Juniusbuurt.

Voor dit deel van Delft zijn de afgelopen jaren plannen gemaakt voor de nieuwbouw voor twee scholen, een sporthal, een revalidatiecentrum en ongeveer 800 woningen met bijbehorende wijkvoorzieningen. Tenminste de helft van de nieuwe woningen moet betaalbaar zijn en 15 procent daarvan moeten sociale-huurwoningen worden. Maar er gaat niet alleen gebouwd worden, ook de inrichting van de wijken, de wegen en de fiets- en wandelroutes gaan op de schop om dit deel van Delft beter aan te sluiten op de rest van de stad. In de plannen is ruim aandacht voor vergroening, ecologie, biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Samen met Volt, GroenLinks. SP, ChristenUnie en PvdA kreeg STIP de steun van de voltallige raad voor de motie Kansen voor collectief wonen in de Buitenhof. Het college moet collectieve woonvormen meer onder de aandacht brengen in onder meer de Woonvisie en initiatieven van wooncoöperaties en collectieve particuliere opdrachtgevers ondersteunen. 

De raad stemde ook unaniem in met de motie Ruimte voor buurtverbinding in Buitenhof. Deze motie van STIP, GroenLinks, SP, Volt en ChristenUnie draagt het college onder meer op om met een stappenplan concreet te maken hoe de ambitie voor het realiseren van een kansrijke omgeving en een verbonden wijk vertaald kan worden in de programmering in de Kop van de Buitenhof.

In het masterplan wordt ook gesproken over het afschalen van de Prinses Beatrixlaan. Daarmee wordt bedoeld dat onderzocht wordt of de snelheid op de Prinses Beatrixlaan omlaag kan en of het aantal rijstroken van vier naar twee kan, zodat de laan ook veiliger wordt voor overstekend langzaam verkeer.

De motie Weg met de barrière van D66, GroenLinks en STIP werd met steun van PvdA, SP en Volt via een ruime meerderheid door de raad aangenomen. Volgens die motie moet het college in het onderzoek naar de Prinses Beatrixlaan uitgaan van een gehalveerde laan van tweemaal één rijstrook en de herinrichting van de kruising met de Westlandseweg en het Pierre van Hauweviaduct hierbij betrekken.

Klimaatneutraal

Delft is goed op weg om in 2050 klimaatneutraal te zijn, maar er is nog veel werk aan de winkel. Dat is de belangrijkste boodschap van het college aan de raad in het voorstel Routekaart Delft Klimaatneutraal 2050.  Deze routekaart geeft aan waar Delft nu staat in het terugdringen van de CO2-uitstoot en of de gemeente voldoende doet om de doelstellingen te halen. Er staan geen nieuwe plannen in, maar de routekaart kan periodiek wel geactualiseerd worden. Met uitzondering van de SP stemden alle partijen in de raad voor dit voorstel.

De toezegging van wethouder Maaike Zwart dat in de komende rapportages met meer aandacht gekeken wordt naar de handhaving op duurzaamheid, stemde Volt en GroenLinks zo tevreden dat ze hun motie Houd handhavingscapaciteit duurzaamheid in de gaten introkken.

Actieprogramma

Het Actieprogramma ruimtelijk-economische visie 2024-2026 zorgde eerder in de commissie al tot een uitvoerig debat en ook donderdag nam de raad uitgebreid de tijd om stil te staan bij dit actieprogramma dat voortvloeit uit de Ruimtelijk-economische visie 2030 die door de raad in maart 2018 werd vastgesteld.

Deze visie biedt zicht op de ontwikkeling van de Delftse economie en de ruimtelijke impact daarvan op de stad. Via het Actieprogramma 2019-2022 werd gewerkt aan het creëren van 10.000 extra banen op alle niveaus plus de daarbij benodigde 100.000 vierkante meters extra bedrijfsruimte in de periode tot 2040.

Omdat dit actieprogramma inmiddels is verlopen, stelde het college een nieuw programma voor de periode 2024-2026 op. In het nieuwe programma zijn vier actielijnen uitgestippeld: sterk ecosysteem, ruimte om te ondernemen, mensen om te ondernemen en te werken en voorzieningen voor leefbare wijken.

Via enkele moties droeg de raad het college op om nog meer werk te maken van betaalbare bedrijfsruimte, voortgangsrapportages en meer ruimte voor de stadsverzorgende economie.

Met uitzondering van de ChristenUnie stemden alle fracties voor de motie Red de REV die werd ingediend door VVD, STIP, SP, GroenLinks en Volt. Het college moet volgens de motie onder meer concreet maken welke maatregelen worden genomen om betaalbare bedrijfsruimte te realiseren en onderzoeken of het verdwijnen van die ruimte elders in Delft gecompenseerd kan worden.

Een ruime meerderheid stemde ook in met de motie Zicht houden op de Delftse economie. Alleen CDA, ChristenUnie en Volt stemden tegen deze motie van STIP die het college opdraagt om vanaf het tweede kwartaal van 2025 jaarlijks te rapporteren aan de raad over de voortgang van de ruimtelijk-economische visie.

Het college heeft ook de opdracht gekregen om tijdens de looptijd van het actieprogramma instrumenten te ontwikkelen om extra ruimte te creëren voor stadsverzorgende economie in Delft. GroenLinks, Volt, STIP en D66 formuleerden die opdracht in hun motie Meer stadsverzorgende economie in Delft. De motie werd door alle fracties, op Hart voor Delft na, gesteund.

De motie Raad aan het roer bij budget stadsmarketing van CDA en SP werd via tegenstemmen van D66, GroenLinks, PvdA, STIP en Volt door de meerderheid van de raad verworpen.

Jongerenparticipatie

Een ruime raadsmeerderheid heeft de motie Participatie anno nu van STIP, Volt en SP verworpen. Met deze motie wilden de indienende fracties onder meer laten onderzoeken hoe jongeren in Delft online hun ideeën en standpunten kunnen delen met de gemeente. De motie kreeg geen steun van de overige raadsfracties.

Blauwalg

De toezegging van wethouder Frank van Vliet dat hij met een advies komt naar de raad zodra de resultaten bekend zijn van het onderzoek in Zoetermeer naar de ultrasone aanpak tegen blauwalg was voor de fracties van VVD en Hart voor Delft voldoende om hun motie Nu werk maken van bestrijding blauwalg in de Grote Plas in te trekken.

De motie Aanpak van gevaar en overlast in de Delftse Schie die Hart voor Delft en VVD wel in stemming lieten brengen, werd verworpen. Alle overige fracties stemden tegen.

Benoemingen

Aan het begin van de vergadering werden Wieger Molkenboer en Mathijn Brink namens de fractie van STIP benoemd tot commissielid. Julian Gommers (STIP) is benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de commissie Economie, Financiën en Bestuur.

Hamerstukken

Via een klap met de voorzittershamer stemde de raad in met de voorstellen: Actualisering Algemene Plaatselijke Verordening voor Delft, Wijziging gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep, Subsidie Volkshuisvestingsfonds, Verordening maatschappelijke ondersteuning Delft 2024, Re-integratieverordening Participatiewet Delft 2023, Toestemming vaststellen ontwerpbesluit zesde wijziging gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden en Toestemming aan het college verlenen voor het wijzigen gemeenschappelijke regeling GGD en VT Haaglanden.

Kijk de raadsvergadering terug

Raadsvergadering begint een half uur eerder

13 mei 2024 – De gemeenteraad heeft op donderdag 16 mei zoveel onderwerpen op de agenda staan dat de raadsvergadering niet zoals gebruikelijk om 20.00 uur begint, maar een half uur eerder, om 19.30 uur.

Nieuwe gesprekken met horecaondernemers én bewoners in de binnenstad hebben geleid tot een bijgesteld beleid voor de terrassen en terrasboten, waarmee op hoofdlijnen ook de commissie Economie, Financiën en Bestuur kan leven. Toch lieten diverse fracties weten dat ze in de raadsvergadering moties bij dit onderwerp overwegen om dit beleid bij te sturen en aan te scherpen.

Om het nieuwe terrassen- en terrasbotenbeleid uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat de gemeenteraad besluiten neemt over de aangepaste Algemene Plaatselijke Verordening en de Verordening Openbaar Gemeentewater Delft. Ook bij die twee voorstellen zijn diverse fracties van plan om moties of amendementen in te dienen.

Onafhankelijk Delft, D66 ChristenUnie en STIP overwegen moties in te dienen bij het voorstel Masterplan en grondexploitatie Kop van de Buitenhof. Bij de bespreking van het voorstel Routekaart Delft klimaatneutraal 2050 dient de PvdA-fractie wellicht een motie in en overweegt Volt een amendement om de ambities in de routekaart bij te stellen.

De brief van het college over het Actieprogramma Ruimtelijk-Economische Visie 2024-2026 leidde in de commissie Economie, Financiën en Bestuurt tot een uitgebreid debat. In de commissie werd door de fracties verdeeld gereageerd; deels positief en deels kritisch.  Veel fracties kondigden moties aan die in de komende raadsvergadering worden ingediend.

Als STIP met een motie komt buigt de raad zich deze avond ook over de brief van het college over de stand van zaken rondom jongerenparticipatie. Voorts staat de bestrijding van blauwalg in de Delftse Plas op de agenda, omdat bij dat onderwerp door Onafhankelijk Delft een motie ia aangekondigd om dieper bodemonderzoek uit te laten voeren. Hart voor Delft en VVD beraden zich op eventuele moties.

Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadszaal of thuis rechtstreeks of achteraf bekijken via de webcast die te vinden is op de website van de gemeenteraad.

Agenda en webcast raadsvergadering

Deze week in de Stadskrant weer Raad in beeld

Raad in beeld is de titel van de pagina die een week na de reguliere vergadering van de gemeenteraad verschijnt.

Op deze pagina leest u onder meer welke besluiten de gemeenteraad heeft genomen, maakt u kennis met de fractievoorzitters en kunt u in de agenda zien welke vergaderingen er de komende weken op het programma staan.

Rinske Wessels – fractievoorzitter GroenLinks (FOTO: BAS KIJZERS)

Rinske Wessels volgde in 2017 uit nieuwsgierigheid de cursus Ja, ik wil in de raad. Ze meldde zich daarna al snel aan bij GroenLinks Delft. Ze was enkele jaren gemeenteraadslid en sinds 2022 is ze fractievoorzitter. Iedereen meekrijgen met de verduurzaming, daar werkt ze graag aan mee. Haar vurigste wens? Dat het warmtenet er komt.

Raad in beeld Stadskrant

Kijk in de wijk: Voordijkshoorn heeft veel gezichten

10 april 2024 – Het mag op de stenige plekken wel wat groener, de activiteiten in de wijk mogen bekender worden en eenrichtingsverkeer zou het in sommige smalle straten een stuk veiliger maken. Het zijn een paar ideeën van bewoners die raads- en commissieleden op dinsdag 9 april meekregen tijdens Kijk in de wijk. Deze keer in Voordijkshoorn.

Er werd niet alleen gekeken, er werd vooral ook veel gesproken, door bewoners, ondernemers en actievelingen die zich inzetten voor de wijk. In het bomvolle zaaltje van wijkcentrum De Parel, onder in de Vermeertoren vertelt de wijkregisseur dat de gemeente vorig jaar weer is gestart met de wijkregie. Een paar uur per week.

De bewoners komen naar hem toe met ideeën en wensen en de wijkregisseur ondersteunt. De wijkverbinder van Delft voor Elkaar legt uit hoe ze bewoners activeert in een wijk met veel gezichten. Op de tafels liggen folders van Doel Delfland. In de Van Adrichemstraat en Van Groenewegenstraat kan iedereen bij Doel Delfland binnenlopen voor activiteiten, dagbesteding, extra zorg of een maaltijd.

Seniorenhonk

In wijkcentrum De Parel gebeurt veel; activiteiten voor kinderen, samen eten. Buurtinitiatief Fantastisch Foreest zet veel op touw; Fantastisch Frozen met een ijsbaantje op het Foreestplein, politiekids, de Berenclub, burendag en vanaf 3 mei in het gezondheidscentrum in de Vermeertoren een seniorenhonk, waar ouderen terecht kunnen voor koffie, een luisterend oor en dingen doen waar ze zin in hebben. Waarom weten we dat niet? vraagt een van de bewoners in het zaaltje. Hij vraagt om een wijkblad, een wijkkrant. Daar wordt aan gewerkt, klinkt het.

Het praatje van de stadsbouwmeester wordt door een andere bewoner onderbroken. Hij wijst naar buiten, naar de Van Beresteynstraat. Let ook op de bomen, waarschuwt de bewoner. De stadsbouwmeester knikt. Hij kent de bomen. Die staan op omvallen, verzekert de bewoner hem, terwijl de stormachtige wind tegen de Vermeertoren beukt en er nog wat natgeregende raadsleden binnendruppelen. De Parel is het startpunt voor Kijk in de wijk.

Foreestplein

Langs twee wandelroutes en een fietsroute gaat iedereen de wijk in. Van de naoorlogse Kuyperwijk tot de nieuwbouw in de Harnaschpolder. Daartussen de Ecoduswijk met laagbouw uit de jaren ’90. En de Hoornse Hof van voor en na 2000. De horecaondernemer op het Foreestplein wil zijn familierestaurant het liefst verplaatsen en uitbreiden. Om zo meer aansluiting met het winkelcentrum te krijgen, vertelt hij, terwijl hij naar het zebrapad kijkt. Dat duurde twee jaar voordat het er lag. De supermarktondernemer wijst op de verkeersdrukte op en rond het plein. Voor zijn winkel wordt vooral geparkeerd door autobezitters die in de Hof van Delft moeten zijn. Daar moet betaald worden. Voor de supermarkt en in de rest van Voordijkshoorn is het parkeren gratis. De verkeersdrukte is groot. Ook op het plein. Wat de ondernemers betreft, zou eenrichtingsverkeer een hoop verkeersgedoe oplossen.

Smalle straten

Ook op andere plekken in de wijk klinkt de roep om eenrichtingsverkeer. De smalle straten staan vol auto’s. Er wordt gewezen op onoverzichtelijke situaties. Gevaarlijk voor fietsers en dat geldt niet alleen in het oude deel van de wijk. Ook bij de nieuwbouw aan de Glaskloksingel is het uitkijken geblazen, vertelt de bewoner die een fietser ‘in’ haar auto kreeg. De drempels liggen er op onlogische plekken. De uitritten van de woonerven zijn onoverzichtelijk en de fietsende jongen reed kijkend op zijn telefoon zo ‘in’ haar auto. De fietser was erg geschrokken en de auto had wat krassen, maar die is toch al oud, en de bruggen vertelt ze zijn prachtig, maar die leuningen belemmeren het uitzicht ook.

Groener

Op het Stanislas-terrein spreekt de organisator van Westerpop de wens uit dat de gemeente met een soort garantstelling komt voor het geval dat het tweejaarlijkse festival een keer niet kan doorgaan door extreem weer.  Bij de Stichting Pop Oefenruimten Delft wordt een kijkje genomen waar bands en muzikanten kunnen oefenen zonder burengerucht te veroorzaken en buurtinitiatief Groene Molen laat zien hoe de buurt groener en duurzamer gemaakt wordt.

Compassie

De buurtsportcoach is blij met het initiatief van de Lions Club om sportboxen aan te schaffen, waar op het plein de sportattributen in kunnen worden opgeslagen. Scheelt een hoop gesjouw met sportspullen. Bij het Apostolisch Genootschap wordt vol trots vertelt over de ruimte die wordt geboden voor bezinning en samenzijn en gesprekken over levensvragen. Het genootschap zegt op die manier te willen bijdragen aan een duurzame wereld waar mensen met compassie en solidair samenleven.

Nevel Nemas

Samenleven wordt ook gedaan aan de Tuindersvaart bij Nevel Nemas.  In deze woongemeenschap voor 55-plussers delen 45 bewoners in 34 woningen al ruim tien jaar lief en leed met elkaar. In hetzelfde complex is de Smaragd gevestigd. Daar wonen mensen met een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Ze krijgen hulp van beroepskrachten. Overlast door jongeren in de buurt en op het schoolplein van De Schatkaart hebben de aandacht van de buurtsportcoaches en de wijkagent.

Ruimtegebrek

De flatcoach van Vidomes in de Schuijlenburchstraat en Van Alkemadestraat licht toe hoe de flatcoaches bewoners helpen door wonen, zorg en welzijn te verbinden. Ook bewoners van de Van Alkemadestraat pleiten voor eenrichtingverkeer om onder meer de oversteek naar de speeltuin veiliger te maken. Aan de andere kant van de wijk wijst de voorzitter van Hockey- en Tennisclub Ring Pass op de centrale functie van zijn vereniging voor Delft en op het ruimtegebrek van de club. Het sportterrein werd in 1990 gebouwd voor 600 leden. De club telt inmiddels 1400 leden en die delen nog steeds twee kleedkamers en twee toiletten. Hoge nood dus bij Ring Pass.

Onderweg naar de Van Blommesteinstraat wijst een bewoner op de flats in de Meermanstraat. Ze verbaast zich dat die gesloopt gaan worden. Tenminste dat gerucht gaat. Dat zou al voor het einde van dit jaar moeten gebeuren. De flatbewoners zijn al aan het verkassen en dat gaat volgens de stadsbouwmeester in een verrassend snel tempo. Zonde, zegt de wijkbewoner, zou een mooie plek zijn voor iedereen die dringend woonruimte nodig; jongeren, woningzoekenden, asielzoekers, statushouders en daklozen.

Binnentuin

In de Van Blommesteinstraat is de historische binnentuin zelfs voor echte Delvenaren een verrassing. Nooit geweten dat hier zo’n prachtige tuin is en ik woon hier twee straten verderop, zegt een bewoner. De tuin is prachtig vertelt een bewoner van het complex maar er zijn ook zorgen. Over de aflopende erfpacht die het bijna onmogelijk maakt voor kopers om een hypotheek te krijgen en over de bereikbaarheid van de woningen. Het gebeurt nogal eens, vertelt een bewoner, dat er busjes worden geparkeerd die de doorgang voor scootmobielen en fietsers versperren. Een paaltje, liefst vandaag nog, zou een hoop hinder kunnen voorkomen, stelt ze voor.

Buurtkippenhok

De raads- en commissieleden nemen het mee. Op weg naar de laatste stop. In het inmiddels donkere Hof van Delftpark. In het Buurtkippenhok zitten de kippen inmiddels op stok. Het kippenhok is een initiatief van cateringbedrijf Firma van Buiten. Bij de Firma werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, de deelnemers krijgen begeleiding en een veilige werk- of stage-omgeving. Samen met vrijwilligers uit de buurt verzorgen de deelnemers de kippen en rapen ze de eitjes die vanuit kastjes worden verkocht. Een van de vrijwilligers vertelt enthousiast over de kippen, de deelnemers aan de dagbesteding en bezoekers die hij soms een kip in hun handen duwt. Als civiel ingenieur werkte hij over de hele wereld maar in het kippenhok heeft hij geleerd op tijd te komen. Zelfs als ik vijf minuten te laat ben, krijg ik dat te horen. Hij lacht. Het Buurtkippenhok verbindt de buurt en brengt kippen en mensen samen.

Terug in wijkcentrum De Parel maken de raads- en commissieleden de balans op. Voordijkshoorn blijkt een wijk te zijn die vol zit met verrassingen, ambities en initiatieven die hier en daar wel wat steun kunnen gebruiken.

Deze week Kijk in de wijk en tweemaal Economie, Financiën en Bestuur

8 april – Er komen drukke weken aan voor de leden van de gemeenteraad en voor de leden van de commissie Economie, Financiën en Bestuur. De raadsleden gaan op dinsdag 9 april op bezoek in Voordijkshoorn en de commissie Economie, Financiën en Bestuur houdt naast de reguliere vergadering op donderdag 11 april, een extra vergadering op woensdag 10 april.

Onder de noemer van Kijk in de Wijk neemt de raad aanstaande dinsdag van 17.00 tot 22.00 uur een kijkje in Voordijkshoorn. Langs diverse routes staan ontmoetingen met bewoners gepland om de raadsleden bij te praten over het reilen en zeilen in de wijk. Het programma is voor een groot deel samengesteld met bewoners die de afgelopen weken konden laten weten, waarover ze in gesprek willen met de raadsleden.

Programma Kijk in de wijk: Voordijkshoorn

De commissie Economie, Financiën en Bestuur houdt op woensdag 10 april, vanaf 20.30 uur, een extra vergadering over het terrassen- en terrasbotenbeleid. In samenhang met dit onderwerp bespreekt de commissie ook het voorstel Verordening Openbaar Gemeentewater Delft 2024. Die nieuwe verordening is nodig om het voorgestelde terrasbotenbeleid uit te kunnen voeren.

Agenda commissie Economie, Financiën en Bestuur 10 april

Een dag later, op donderdag 11 april, bespreekt de commissie Economie, Financiën en Bestuur vanaf 19.30 uur onder meer de voorstellen Actualisatie Algemene Plaatselijke Verordening, Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionale Belasting Groep en Toekomstvisie religieus erfgoed Delft.

De gemeentesecretaris komt de commissie bijpraten over de personele ontwikkelingen in de ambtelijke organisatie van Delft. Verder overlegt de commissie over het door het college opgestelde Actieprogramma Ruimtelijk-Economische Visie 2024-2026.

Agenda commissie Economie, Financiën en Bestuur 11 april

Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen beide vergaderingen bijwonen in de raadszaal of thuis rechtstreeks of achteraf bekijken via de webcast die te vinden is op de website van de gemeenteraad.

(UPDATE) Kijk in de wijk: Voordijkshoorn

3 april 2024 – Delftse gemeenteraadsleden komen op dinsdag 9 april naar Voordijkshoorn voor een wijkbezoek. Tijdens dit bezoek wandelen en fietsen zij samen met wijkbewoners, ondernemers en organisaties uit de wijk langs diverse plekken: plekken waar ontmoeting plaatsvindt, plekken waar iets aan de hand is of was en plekken die heel speciaal of juist heel gewoon zijn voor Voordijkshoorn.

Foto: Alyssa van Heyst

U bent van harte uitgenodigd om tussen 17:00 en 22:00 uur met het programma mee te doen. Wilt u iets kwijt over uw wijk, heeft u wensen of ideeën die u met de raadsleden wilt delen? Meld u dan aan via griffie@delft.nl. Dit kan tot en met zondag 7 april.

Programma

Het wijkbezoek begint en eindigt bij wijkcentrum de Parel aan de van Beresteynstraat 99.

Het programma ziet er als volgt uit:

17:00 uur                      Inloop bij wijkcentrum de Parel

17:30 uur                      Start programma (met gelijktijdig een maaltijd):

 • Opening door raadslid Julian Gommers en commissielid Soraida Janssen
 • Introductie door Joyce Hendriks van wijkcentrum de Parel
 • Introductie door wijkagent Ivo van Prehn
 • Introductie door wijkregisseur Rob Tupan
 • Introductie door stadsbouwmeester Tako Postma
 • Toelichting op Doel Delfland door Simon Hoep

18:15 uur                      Indeling in routes en kennismaking

18:30 uur                      Start routes

20:30 uur                      Terugkomst bij wijkcentrum de Parel en bespreken opbrengst van de routes

21:00 uur                      Gezamenlijke afsluiting

21:30 uur                      Borrel

Routes

Na een gezamenlijke aftrap splitsen de deelnemers op in drie groepen die verschillende routes door de wijk afleggen. Er zijn routes van verschillende lengtes, en één van de routes wordt met de fiets afgelegd.

Route A – fietsroute

 • Stichting Westerpop (Stanislas terrein)
 • Stichting POP Oefenruimten
 • Buurtinitiatief Groene Molen
 • Hockey- en Tennisclub Ring Pass
 • Appartementencomplex EcoDUS

Route B – wandelroute

 • ondernemers van Foreestweg
 • Apostolisch Genootschap en Wereldparels
 • Waterwoningen
 • Hof van Delftpark
 • Het Buurtkippenhok

Route C – wandelroute

 • van Foreestplein: Sportbox en buurtsportcoach
 • Buurtinitiatief Fantastisch Foreest
 • Woonvereniging Nevel Nemas
 • Gemiva – woonlocatie Smaragd
 • Basisschool de Schatkaart
 • Flatcoach van Schuijlenburchstraat/van Alkemadestraat

Kijk in de wijk: Voordijkshoorn

23 maart 2024 – Leden van de gemeenteraad van Delft brengen op dinsdag 9 april een bezoek aan de wijk Voordijkshoorn. Tijdens dit bezoek wandelen of fietsen raadsleden langs kenmerkende plekken in Voordijkshoorn. Ook gaan zij met bewoners, ondernemers en organisaties uit de wijk in gesprek.

Foto: Alyssa van Heyst

PvdA-commissielid Marc van Pelt en CDA-fractievoorzitter Frank Visser hebben zin in het bezoek aan de wijk Voordijkshoorn. De kans om met collega-raadsleden ongedwongen en informeel met bewoners en ondernemers uit de wijk in gesprek te gaan, laten ze zich niet ontnemen. En dat is goed, vinden ze. Want de stad bestuur je niet alleen vanuit het stadhuis, vertellen ze in de Stadskrant.

Frank Visser (links) en Marc van Pelt bij de fiets- en voetgangerstunnel onder de Prinses Beatrixlaan door, een belangrijke toegangspoort tot de wijk Voordijkshoorn. “Deze plek was tot enige tijd geleden onderwerp van gesprek voor wat betreft een veilige verkeerssituatie”, aldus Visser en Van Pelt. “En de kraan op de foto laat zien dat er werkzaamheden zijn in het kader van de energietransitie.” Foto: Erwin Dijkgraaf

U bent van harte uitgenodigd mee te doen. Aanmelden kan uiterlijk tot en met zondag 7 april. Meer informatie over de locaties en het programma volgt later in de Stadskrant, via de website van de gemeenteraad en de website van de gemeente.

Beeldvorming: veilig en schoon open zwemwater

22 maart 2024 – De gemeenteraad houdt op donderdag 11 april een beeldvormende thema-avond over de mogelijkheden voor veilig en schoon open zwemwater in Delft.

Tijdens deze beeldvormende sessie vertellen betrokken ambtenaren van de gemeente, de provincie Zuid-Holland en het hoogheemraadschap van Delfland de raad en anderen aanwezigen meer over hun verantwoordelijkheden op het gebied van open zwemwater.  

Blauwalg

Hierna gaan ze dieper in op de mogelijke kansen binnen Delft voor schoon en veilig open zwemwater. Ook wordt aandacht besteed aan de problematiek rondom blauwalg in de Delftse Hout. Inwoners van Delft zijn van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. Dat geldt ook voor vertegenwoordigers van organisaties die zich bezighouden met water.

Aanmelden

De thema-avond start om 19:30 uur. De bijeenkomst duurt ongeveer twee uur. De locatie wordt later via de website van de gemeenteraad onder het kopje ‘Vergaderkalender’ bekendgemaakt. Wilt u erbij zijn? Dan ontvangt de griffie graag vooraf uw aanmelding via de mail.

Deze week in de Stadskrant weer Raad in beeld

Raad in beeld is de titel van de pagina die een week na de reguliere vergadering van de gemeenteraad verschijnt.

Op deze pagina leest u onder meer welke besluiten de gemeenteraad heeft genomen, maakt u kennis met de fractievoorzitters en kunt u in de agenda zien welke vergaderingen er de komende weken op het programma staan.

Sivan Maruf – fractievoorzitter D66 (FOTO: BAS KIJZERS)

D66-fractievoorzitter Sivan Maruf vertelt hoe prachtig hij politiek vindt, ervan droomt om architect te worden en hoe hij de Buitenhof, de wijk waarin hij is opgegroeid en nog steeds woont, levendiger en bedrijviger zou willen maken.

Raad in beeld Stadskrant

Raad akkoord met appartementenplan op oud C&A-pand

8 maart 2024 – De gemeenteraad is in de besluitvormende vergadering op donderdag 7 maart akkoord gegaan met het voorstel Bestemmingsplan Paradijspoort C&A-locatie. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk dat boven op het voormalige winkelpand van C&A maximaal 50 woningen worden gebouwd. Op Hart voor Delft na stemden alle fracties voor het voorstel.

Voor het plan geldt een maximale bouwhoogte van vijftien meter. Die hoogte wordt niet voor het hele bestemmingsvlak toegestaan. Voor andere delen gelden maximale hoogtes van vijf en tien meter. In de commissievergadering hadden enkele omwonenden en de Commissie Behoud Stadsschoon van Delfia Batavorum duidelijk gemaakt dat ze een gebouw van vijftien meter boven op het dak van de voormalige C&A niet zien zitten. De omwonenden spraken de vrees uit hun uitzicht en zonlicht kwijt te raken en daar inkijk voor terug te krijgen.

In het licht

Behoud Stadsschoon pleitte voor het terugbrengen van de maximaal toegestane bouwhoogte naar twaalf meter om zo de karakteristieke kleinschaligheid van de Delftse binnenstad zoveel mogelijk te behouden. Hart voor Delft probeerde dat voor elkaar te krijgen met het amendement Houd de omwonenden C&A-locatie in het licht en in het zicht. Dat amendement werd verworpen, omdat alle andere partijen tegen stemden. Een motie met dezelfde titel en hetzelfde doel die ook door Hart voor Delft werd ingediend, werd ook verworpen. Die motie kreeg wel de steun van CDA, Onafhankelijk Delft, PvdA en VVD.

Tijdens het uitvoerige debat maakte wethouder Martina Huijsmans duidelijk dat in het bestemmingsplan gekozen is voor een maximale bouwhoogte van vijftien meter, zodat een goed plan ontwikkeld kan worden dat voldoende volume biedt om er betaalbare woningen te realiseren. Ook wethouder Karin Schrederhof liet de raad weten blij te zijn dat het college de ruimte krijgt om met de ontwikkelaar in gesprek te gaan over het realiseren van betaalbare woningen op deze plek in de binnenstad.

De wethouders reageerden daarmee op de motie Betaalbaar wonen, ook in de binnenstad die werd ingediend door Volt en SP. Behalve de VVD, stemden alle raadsfracties voor deze motie. Het college moet in gesprek gaan met de ontwikkelaar met als doel het bereiken van minimaal 40 procent betaalbare woningen binnen het project.

De motie Maak de Achtersack Leefbaarder van CDA, D66 en PvdA werd eveneens door een ruime raadsmeerderheid aangenomen. Alleen de VVD-fractie stemde tegen deze motie die het college vraagt om met de bewoners rondom de Achtersack na te denken over hoe dit binnenplein achter het voormalige C&A-pand leefbaarder en groener gemaakt kan worden.

Strippenkaart

Wie in Delft zijn of haar afval naar de milieustraat van Avalex brengt, moet dat sinds 1 februari doen met de Avalexpas die fungeert als strippenkaart. Na maximaal twaalf bezoekjes binnen een jaar aan de milieustraat moet vanaf het dertiende bezoek betaald worden. Die toegang gaat per bezoek 16,90 euro kosten, pinnen bij de poort.

Contant geld wordt bij de milieustraat niet aangenomen. Daar komt misschien verandering in, omdat de raadsmeerderheid donderdagavond instemde met de motie Contant geld van Onafhankelijk Delft, ChristenUnie en STIP. De fracties van D66, GroenLinks en PvdA stemden tegen. De motie draagt het college op om zich binnen Avalex in te spannen contante betalingen aan te nemen. Wethouder Frank van Vliet legde uit dat gemeenten veertien jaar geleden besloten om alleen nog pinnen toe te staan, hoewel bij de klantenbalie in het stadskantoor gewoon contant betaald kan worden.

Bij diverse regionale instanties zoals de milieustraat kan dat niet, maar wethouder Huijsmans beloofde de wens om contant te kunnen betalen onder de aandacht te brengen bij de diverse gemeenschappelijk regelingen waar Delft bij is aangesloten. Dat is ook de opdracht van de aangenomen motie.

De fracties van de ChristenUnie, Hart voor Delft en CDA zagen hoe hun motie Avalexpas is geen kaart gebaseerd op een aanname door een minieme meerderheid van negentien stemmen tegen (D66, GroenLinks, PvdA en STIP) en zeventien stemmen voor van de overige partijen werd verworpen. Wethouder Van Vliet lichtte toe dat het besluit om de strippenkaart in te voeren niet alleen op basis van aannames was genomen, maar ook is gebaseerd op feiten en cijfers.

Handhaving

De bespreking van de collegebrief over het Uitvoeringsbeleid Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingswet 2024-2028 had in de commissievergadering al een hoog technisch gehalte. De motie Duidelijkheid over duurzame doelen die D66 en GroenLinks donderdagavond bij dit onderwerp indiende, liet volgens de CDA-fractie aan duidelijkheid alles te wensen over.  Uitleg van D66 veranderde daar weinig aan. Ook andere fracties vroegen zich af wat de indieners met de motie beoogden en welk probleem er werd opgelost.

In het uitvoeringsbeleid beschrijft het college hoe de komende jaren de gemeentelijke VTH-taken uitgevoerd gaan worden. Met de motie wilden D66 en GroenLinks het college opdragen ook strenger te handhaven op regels voor natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen, waarop nu volgens de Omgevingswet nog niet strikt op gecontroleerd hoeft te worden. D66 en GroenLinks trokken hun motie in, nadat wethouder Huijsmans beloofde de motie over te nemen en de tekst in het uitvoeringsbeleid te verduidelijken.

Jeugdhulp

De gemeenteraad stelde vorig jaar september de verordening Jeugdhulp gemeente Delft 2024 vast. Deze verordening is sinds 1 januari 2024 van kracht. De nadere regels om de verordening uit te voeren zorgden donderdagavond, net als eerder in de commissievergadering voor een uitgebreid debat. In de nieuwe aanvullende regels worden vier artikelen uit de verordening uitgewerkt. Dit zijn: inhoud van en criteria voor een individuele voorziening, individuele voorziening in de vorm van vervoer en persoonsgebonden budget. De kritische noten die in de commissievergadering klonken, waren door de fracties voor de raadsvergadering vertaald in vier moties.

Alleen de motie Behandel dyscalculie niet anders werd door een nipte meerderheid van negentien stemmen voor en zeventien stemmen tegen aangenomen door de raad. De indieners van de motie PvdA, Onafhankelijk Delft, Hart voor Delft en GroenLinks kregen de steun van ChristenUnie, SP en Volt.

Dyscalculie is een leerstoornis op het gebied van rekenen.  De motie draagt het college op om jongeren met dyscalculie niet bij voorbaat uit te sluiten van ondersteuning via jeugdhulp en voor deze groep, gelijkwaardig aan dyslexie (niet goed kunnen lezen) individuele afwegingen te maken en dit door te voeren in de nadere regels voor de jeugdhulp.

De motie Ruimte voor het oordeel van de zorgprofessional van Volt en SP werd gesteund door Onafhankelijk Delft, maar de meerderheid van de overige raadsfracties verwierp de motie. Dezelfde drie fracties stemden voor de motie Vergoeding van Vaktherapie voor Kinderen in de Nadere Regels Jeugdhulp Gemeente Delft 2024 van Volt, maar de overige partijen stemden tegen.  De motie Evaluatie van de Effecten van Nadere Regels Jeugdhulp Gemeente Delft 2024 werd eveneens door een meerderheid van de raad verworpen. Deze motie van Volt en Hart voor Delft kreeg de steun van Onafhankelijk Delft en SP.

Onafhankelijk Delft trok de motie Jongeren hebben de toekomst, mogen zij die dan even? in, nadat wethouder Joëlle Gooijer had uitgelegd dat jongeren al worden betrokken bij de totstandkoming van het jeugdbeleid en op regionaal niveau ook meepraten over hun ervaringen met de jeugdzorg. De fractie zou ook graag zien dat jongeren op andere beleidsterreinen hun zegje kunnen doen. Daarover zijn aan het college schriftelijke vragen gesteld door STIP. Onafhankelijk Delft liet weten de beantwoording daarop te willen afwachten.

Actuele motie

De raad stemde in deze vergadering unaniem in met de actuele motie Delft kan niet door de helft. De fracties van CDA, PvdA, Hart voor Delft, ChristenUnie, Onafhankelijk Delft, STIP en Volt dienden deze motie in om, net als veel andere gemeenten, hun vrees uit te spreken dat het Rijk steeds meer taken overdraagt aan de gemeenten zonder extra financiële middelen en dat het Rijk van plan is om vanaf 2026 van plan is jaarlijks drie miljard euro te bezuinigen op het gemeentefonds.

De motie roept het nieuw te vormen kabinet onder meer op om structureel voldoende geld en bevoegdheden te geven aan de gemeenten, zodat ze zonder in geldnood te komen, hun taken kunnen uitvoeren. Het college moet die oproep onder de aandacht brengen van de informateur, de onderhandelende partijen, de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en het actiecomité Raden in verzet.

Herstemming

In de vorige raadsvergadering op donderdag 1 februari eindigde de stemming over de motie Goed digitaal bestuur met een beetje hulp die Volt indiende in een ‘gelijk spel’ van 17 voor en 17 tegen. Volt, CDA, ChristenUnie, Onafhankelijk Delft, PvdA, SP en STIP stemden voor de motie. D66, GroenLinks, Hart voor Delft en VVD stemden tegen.

Dat betekende dat er donderdagavond een herstemming over de motie plaatsvond. De aangepaste motie van Volt werd gesteund door Onafhankelijk Delft en SP, maar de meerderheid van de overige fracties verwierp de motie in deze herstemming.

Benoemingen

In deze vergadering zijn Robin Haijkens en Wilhelmina van den Hoek benoemd als lid van de Referendumkamer Delft. Vincent van Stipdonk werd geïnstalleerd als lid van de Delftse Rekenkamer.

Hamerstukken

Via een klap met de voorzittershamer stemde de gemeenteraad in met de voorstellen Begrotingswijziging decembercirculaire 2023, Wijziging Parkeerverordening Delft 2020 en Planning- en controlcyclus 2024.

Kijk de raadsvergadering terug