Raad is compleet na benoeming commissieleden

Raad is compleet na benoeming commissieleden

22 april 2022 – Bijna een maand na de installatie van de nieuwe gemeenteraad is de raad met de installatie van alle commissieleden helemaal compleet. In de raadsvergadering op donderdag 21 april werden in totaal 30 commissieleden benoemd.

Iedere raadsfractie kan, ongeacht het aantal zetels, maximaal drie kandidaten van de kieslijst aanwijzen als commissielid. Zij hebben geen stemrecht en mogen niet aan raadsvergaderingen deelnemen, maar ze kunnen namens hun fractie wel deelnemen aan de beeldvormende bijeenkomsten en oordeelsvormende commissievergaderingen.

Raadslid

Deze eerste reguliere vergadering stond grotendeels in het teken van benoemingen. Naast de installatie van de commissieleden werd Jorrit Treffers benoemd tot raadslid. Hij kon vorige maand niet bij de installatie van de nieuwe raad zijn. Treffers zit namens Volt in de raad.

Daarnaast stemde de raad per hamerslag in met de benoemingen van raadsleden in de werkgeverscommissie, de commissie Rekening en Audit en de raad van toezicht van Librijn Openbaar Onderwijs.

Frictiekosten DOK

Unaniem stemde de raad in met het voorstel Frictiekosten DOK bij verbouwing. De reorganisatiekosten die DOK had door de samenvoeging met VAK valt nu vrij, zodat DOK die kosten volledig kan dekken. Het gaat om 225.000 euro uit de reserve VAK-DOK en het restantbudget van 31.466 euro.

Een amendement van de SP om een extra budget van 550.000 euro in de algemene reserve van de gemeente vrij te maken voor de frictiekosten van de huidige reorganisatie van DOK kreeg geen meerderheid in de raad. Naast de SP stemden ChristenUnie en Onafhankelijk Delft vóór het amendement.

De overige acht fracties stemden tegen. Zij konden zich vinden in de uitleg van wethouder Bas Vollebregt. Hij beloofde de raad binnen twee maanden, na overleg met DOK, met een voorstel over de huidige frictiekosten te komen. Dat voorstel kan de raad betrekken bij de Kadernota.

Hamerstuk

De raad ging per hamerslag akkoord met het voorstel Opvang vluchtelingen uit Oekraïne. De raad gaf daarmee groen licht om de voorlopig verwachte opvangkosten van 910.000 euro via een begrotingswijziging bij de Kadernota te dekken uit de algemene reserve.

Gemeenteraad houdt eerste reguliere vergadering

19 april 2022 – De gemeenteraad houdt op donderdag 21 april zijn eerste reguliere vergadering na de verkiezingen. De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de raadszaal, in het stadhuis op de Markt.

In deze vergadering worden onder meer de raadsleden geïnstalleerd die op woensdag 30 maart verhinderd waren. Daarnaast worden de commissieleden geïnstalleerd. Commissieleden zijn personen die op de laatste kandidatenlijst staan van een partij, maar niet als raadslid zijn gekozen. Ieder partij mag maximaal drie commissieleden aanstellen.

De raad stelt in deze vergadering het voorstel Opvang vluchtelingen uit Oekraïne per hamerslag vast. Eerder lieten de fracties in de vergadering van de commissie Algemeen weten akkoord te kunnen gaan met het voorstel om de voorlopig verwachte opvangkosten van 910.000 euro via een begrotingswijziging bij de Kadernota te dekken uit de algemene reserve.

Het voorstel Frictiekosten DOK bij verbouwing kan wellicht wel tot een debat in de raad leiden. Na de bespreking in de commissie Algemeen liet de VVD weten dit voorstel mee terug te nemen naar de fractie en de SP kondigde een motie aan.

Formatie nieuwe coalitie Delft onder leiding van Huri Sahin

15 april 2022 – Huri Sahin is aangewezen als formateur voor de nieuw te vormen coalitie in Delft. Zij gaat de gesprekken leiden met de vertegenwoordigers van de raadsfracties van STIP, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie, op weg naar een nieuw college voor de periode 2022-2026.

Mevrouw Huri Sahin is werkzaam als directeur bij stichting LOKAAL Rotterdam, centrum voor democratie. Daarnaast is zij lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur, voorzitter van het Kinderrechtencollectief en voorzitter van adviescommissies voor het Fonds Podiumkunsten.

Verder is zij wethouder geweest in Oegstgeest, fractievoorzitter voor GroenLinks in de Provinciale Staten van Zuid-Holland en raadslid in Zoetermeer.

De vijf fracties starten nu onder haar leiding met de gesprekken om tot een coalitieakkoord te komen. De fracties volgen hiermee het advies dat informateur Pieter Guldemond heeft uitgebracht om, op basis van inhoudelijke overeenkomsten, met deze partijen een coalitie te vormen.

Advies informateur: coalitie van STIP, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie

6 april 2022 – De Delftse informateur Pieter Guldemond heeft woensdag verslag uitgebracht van de verkenning die hij heeft uitgevoerd, op weg naar een nieuwe coalitie voor Delft. Op basis van zijn opdracht adviseert de informateur een coalitie van STIP, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie.

De informateur heeft opdracht gekregen van de fractie van STIP om een advies uit te brengen over een samenstelling van partijen die een coalitie kunnen vormen. Het moet gaan om een coalitie die recht doet aan de verkiezingsuitslag en waarbij de inhoud centraal staat.

Gesprekken

Pieter Guldemond heeft gesprekken gevoerd met alle fracties in de gemeenteraad. Hij heeft onder meer besproken wat voor hen de belangrijkste thema’s zijn voor de komende vier jaar, welke coalities mogelijk zijn en wat voor de fracties belangrijk is in de samenwerking binnen de raad, tussen de raad en het college, en met de stad. Daarnaast heeft hij een gesprek gevoerd met de burgemeester, als voorzitter van raad en college.

Bevindingen

In zijn rapportage stelt de informateur vast dat alle fracties dezelfde thema’s noemen waarmee het stadsbestuur in de komende jaren in elk geval aan de slag moet. Dit zijn: wonen, de energietransitie, gelijke kansen voor iedereen en de financiële positie van Delft.

Binnen de raad leeft de wens om de samenwerking tussen coalitie en oppositie te verbeteren. Veel partijen zijn ook van mening dat het betrekken van de stad bij onderwerpen nog beter kan. Met name bij grote ontwikkelingen zoals de energietransitie en de woningopgave willen partijen inwoners en ondernemers een intensievere rol geven in het proces.

De informateur stelt vast dat alle partijen bereid zijn om deel te nemen in een coalitie. Vrijwel alle partijen hebben aangegeven dat – gezien de inhoudelijke overeenkomsten en zetelaantal – een coalitie met in elk geval STIP, D66 en GroenLinks een logische start lijkt. Ook constateert hij dat er voor deelname van de PvdA en ChristenUnie aan het college breed inhoudelijk en politiek draagvlak is. Hierbij is wel opgemerkt dat er op onder meer enkele ideologische thema’s goede afspraken nodig zijn.

Advies voor coalitie

De informateur adviseert daarom dat STIP, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie besprekingen starten om te komen tot een coalitie. Deze ruime meerderheidsvariant heeft de duidelijke voorkeur boven andere coalitiesamenstellingen. Op basis van de inhoudelijke overeenkomsten tussen deze partijen kan een coalitie gevormd worden die recht doet aan de verkiezingsuitslag. Tegelijkertijd ligt er bij deze partijen de opdracht om duidelijk te maken hoe zij als nieuw stadsbestuur de samenwerking tussen het college, de raad en de stad willen verbeteren.

Informateur presenteert eindrapportage

2 april 2022- De Delftse informateur Pieter Guldemond verkent de mogelijkheden voor een nieuwe coalitie voor Delft. Op woensdag 6 april brengt hij zijn eindverslag uit aan de fractievoorzitters. Dat gebeurt tijdens een openbare bijeenkomst in het stadhuis van Delft.

De informateur onderzoekt in opdracht van de fractie van STIP welke partijen samen een coalitie kunnen vormen. Dat doet hij op basis van de verkiezingsuitslag en de inhoudelijke agenda van de partijen.

Woensdag licht informateur Pieter Guldemond zijn rapport met bevindingen en advies toe, als afsluiting van het informatieproces. Aansluitend hebben fracties de mogelijkheid om vragen te stellen.

De openbare bijeenkomst begint om 19.00 uur in de raadszaal en duurt tot ongeveer 19.45 uur. De bijeenkomst is ook online te volgen, via de website van de gemeenteraad. Na de bijeenkomst komt het rapport van de informateur digitaal beschikbaar op die website.

Videobericht van de informateur

31 maart 2022 – Informateur Pieter Guldemond heeft donderdag 31 maart een tussentijds videobericht gedeeld over de voortgang van de informatie.

Voorgedragen door STIP

Guldemond werd vorige week door STIP voorgedragen als informateur. Guldemond was namens STIP wethouder in Delft van 2010 – 2014. Hij was daarna onder andere directeur van incubator YES!Delft. Op dit moment werkt Guldemond als leidinggevende bij Airbnb. Hij begeleidde in 2018 samen met oud-Groenlinksraadslid Wim Bot ook een succesvolle informatieronde.

Twee fases

Studenten Techniek in Politiek (STIP) werd op 16 maart de grootste partij van Delft. Dat betekent dat STIP het voortouw neemt in het vormen van een nieuw college. Dat vindt plaats in twee fases. De eerste fase is de ‘informatie’. In deze fase zoekt de informateur naar een meerderheid van partijen die met elkaar een coalitie willen vormen. De tweede fase is de ‘formatie’. Dan onderhandelen deze partijen met elkaar over de inhoud, wethouders en portefeuilleverdeling.

Delft heeft een nieuwe gemeenteraad

30 maart 2022 – De 39 leden van de Delftse gemeenteraad zijn woensdag 30 maart geïnstalleerd. De raadsleden legden de eed of belofte af voor de komende raadsperiode.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart zijn 21 raadsleden herkozen. De raad telt achttien nieuwe gezichten, waarvan er drie eerder actief waren als commissielid. Voor het eerst telt de gemeenteraad van Delft meer vrouwen dan mannen. Op 23 van de 39 zetels zit een vrouw.

Voordat burgemeester Marja van Bijsterveldt van iedereen individueel de eed of belofte afnam, wees zij de raadsleden op hun rol en verantwoordelijkheden in en buiten de raadszaal. Daarbij refereerde ze onder meer naar het vele werk dat de raad de komende vier jaar te wachten staat, zoals de ontwikkeling van Schieoevers, de duurzaamheidsopgave, de energietransitie en de bereikbaarheid van de stad.

Lintjes voor drie vertrekkende raadsleden

29 maart 2022 – Ineke van Geenen (CDA), Joëlle Gooijer (ChristenUnie) en Christine Bel (D66) zijn bij hun afscheid in de raadsvergadering op dinsdag 29 maart koninklijk onderscheiden. Ze werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Van Bijsterveldt reikte de koninklijke onderscheidingen uit aan (v.l.n.r.) Joëlle Gooijer, Ineke van Geenen en Christine Bel. (FOTO: Erwin Dijkgraaf
Burgemeester Van Bijsterveldt reikte de koninklijke onderscheidingen uit aan (v.l.n.r.) Joëlle Gooijer, Ineke van Geenen en Christine Bel. (FOTO: Erwin Dijkgraaf

Nadat de raad op grond van de brief van het hoofd centraal stembureau had vastgesteld dat de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart rechtmatig zijn verlopen, werd eveneens ingestemd met het voorstel tot toelating van de nieuw benoemde raadsleden.

De gemeenteraad nam afscheid van in totaal achttien raadsleden. Salwan al Jaberi (SP), Carla van Trigt (Onafhankelijk Delft), Marjon Kok (SP), Marnix Weiler (STIP), Timo Töns (GroenLinks), Vincent van Roon (D66), Nick den Hollander (PvdA), Goriska van Cooten (PvdA), Boris van Overbeeke (D66), Willy Tiekstra (PvdA), Ingrid Lips (GroenLinks), Frank van Vliet (GroenLinks), Rob van Woudenberg (CDA), Catherine Bij de Vaate (GroenLinks), Ineke van Geenen (CDA), Joëlle Gooijer (ChristenUnie), Christine Bel (D66) en Jan Peter de Wit (Hart voor Delft) werden één voor één toegesproken door burgemeester Marja van Bijsterveldt.

Van Geenen, Gooijer en Bel zaten twaalf jaar onafgebroken in de gemeenteraad. Het langstzittende  raadslid waar dinsdagavond afscheid van werd genomen, was Jan Peter de Wit. Hij werd in april 1998 raadslid en zat bijna 24 jaar onafgebroken in de raad.

Kijk de afscheidsraad terug

De stemmen zijn geteld! Wat nu?

22 maart 2022 – Nu de uitslag van de verkiezingen bekend is, gaan de politieke partijen uit de gemeenteraad samen overleggen over de vorming van een coalitie. STIP heeft als partij met de meeste stemmen in de gemeenteraad daartoe het voortouw genomen.

Pieter Guldemond gaat als informateur de mogelijkheden verkennen voor een nieuwe coalitie in Delft. Hij is hiervoor gevraagd door STIP. De opdracht van de informateur eindigt met een eindrapportage. Dat wordt een advies voor een nieuwe coalitie in de bestuursperiode 2022-2026.

Meerderheid

In Delft waar de gemeenteraad 39 zetels telt, wordt als regel gekeken naar een mogelijke samenwerking van partijen die samen een meerderheid (minstens 20 zetels) hebben. In deze gesprekken wordt onder meer een vergelijking van partijprogramma’s gemaakt en wordt gekeken welke partijen de komende vier jaar kunnen samenwerken. De partijen in deze coalitie leveren de wethouders voor het college van burgemeester en wethouders.

College

Wanneer de informatieve gesprekken achter de rug zijn, breekt de periode aan waarin de partijen een college samenstellen. De coalitiepartijen besluiten hoe de wethoudersportefeuilles zoals financiën, economische zaken en welzijnsbeleid worden verdeeld en welke wethouders hiervoor verantwoordelijk worden.

Wethouders zijn vaak ervaren raadsleden die hoog op de kandidatenlijst van hun partij stonden. Maar een partij mag ook een partijlid uit een andere plaats als wethouder ‘van buiten’ voordragen, bijvoorbeeld als die persoon veel bestuurlijke ervaring heeft op een bepaald terrein. Deze wethouder ‘van buiten’ moet wel in Delft gaan wonen.

Geen termijn

Er staat geen termijn voor de duur van de coalitieonderhandelingen. Wanneer de standpunten van partijen ver uiteen liggen kunnen de onderhandelingen lang duren, zeker wanneer partijen na weken praten besluiten om niet met elkaar verder te gaan. Het zoeken naar een meerderheid van partijen begint dan opnieuw.

Toch is het streven van partijen altijd om de onderhandelingen binnen een redelijk korte termijn af te ronden. Meestal zo’n vier tot zes weken. Dat is ook in het belang van de stad, omdat het demissionaire college eigenlijk geen nieuwe voorstellen aan de gemeenteraad kan doen, maar slechts de lopende zaken mag afronden.

Aan het eind van het formatieproces schuiven partijen doorgaans hun kandidaat-wethouders naar voren. In Delft gaat de raad daarna in gesprek  met de kandidaat-wethouders. Vervolgens moet de gemeenteraad de wethouders goedkeuren. Als dat is gebeurd kunnen college en raad echt aan de slag.

Definitieve verkiezingsuitslag gemeenteraad Delft

21 maart 2022 – De definitieve verkiezingsuitslag in Delft is bekend. Loco-burgemeester Stephan Brandligt heeft als plaatsvervangend voorzitter van het centraal stembureau tijdens de openbare zitting in de raadszaal op maandag 21 maart de definitieve zetelverdeling bekendgemaakt.

Zetelverdeling

STIP zes zetels, D66 zes zetels, GroenLinks zes zetels, Hart voor Delft vijf zetels, VVD drie zetels, PvdA drie zetels, SP twee zetels, CDA twee zetels, Onafhankelijk Delft twee zetels, ChristenUnie twee zetels, Volt twee zetels.

Gekozen kandidaat-raadsleden

STIP: Ida de Boer, Lisanne Fung Fen Chung, Jip Enthoven, Sophie Wentink, Stéphanie van Seters, Daylam Dag.

D66: Sivan Maruf, Minke van Velzen, Marijke Vuik, Janne Gerritsen, Harjo Schuurman, Heera Dijk

GroenLinks: Rinske Wessels, Cheraldine Osepa, Deyar Jaff, Klaas Herrema, Jeanique Romeijnders, Kristel Wattel

Hart voor Delft: Bram Stoop, Sylvia Grobben, Erwin Stoelinga, Coby de Koning, Marcel Koelewijn

VVD: Dimitri van Rijn, Miranda Voogt, Tessa van den Berg

PvdA: Karin Schrederhof, Leon Hombergen, Malou Janssen

SP: Lieke van Rossum, Joost van der Sluis

CDA: Frank Visser, Gerrit Jan Valk

Onafhankelijk Delft: Jolanda Gaal, Liedewei Timmermans

ChristenUnie: Bert van der Woerd, Yvonne Koelewijn

Volt: Kyra Gremmen, Jorrit Treffers

Als kandidaten afzien van hun zetel kunnen er zich nog wijzigingen voordoen.  

Processen-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezingen Delft

Installatie

De installatie van de nieuwe gemeenteraad van Delft vindt plaats op woensdag 30 maart om 21.00 uur in de raadszaal in het stadhuis op de Markt. Deze vergadering is voor iedereen toegankelijk en na afloop van de vergadering kan iedereen in de Burgerzaal tijdens een borrel kennismaken met de nieuwe raadsleden.

Afscheid

Van de vertrekkende gemeenteraad wordt op dinsdag 29 maart afscheid genomen tijdens de raadsvergadering in het stadhuis. Deze vergadering begint om 18.00 uur in de raadszaal.