Gemeenteraad stelt Kadernota 2024 vast

Gemeenteraad stelt Kadernota 2024 vast

28 juni 2024 – De gemeenteraad heeft in de vergadering op donderdag 27 juni de Kadernota 2024 vastgesteld. De kadernota geldt als opmaat naar de programmabegroting 2025-2028 die na de zomer wordt aangeboden aan de raad. De fracties in de gemeenteraad probeerden via 23 moties het beleid voor de komende tijd bij te sturen.

Het vaststellen van de kadernota betekent dat de gemeenteraad instemt met de uitgezette koers van het college. Die koers richt zich op drie opgaven in de stad: de gebiedsgerichte programma’s Delft-West en Innovatiedistrict Delft en de energietransitie. Daarnaast richt het college zijn aandacht op thema’s als armoede en wonen en het uitvoeren van projecten, zoals museum Prinsenhof. Voorlopig is er nog geld, maar vanaf 2026 wordt dat anders.

De gemeenten ontvangen vanaf dat jaar structureel minder geld van het Rijk. Ook Delft verwacht dan een gat in de begroting. Binnen die smalle financiële bandbreedte zochten de fracties hun eigen financiële pad om ook nog andere dingen voor de stad te doen.

Een ruime meerderheid van de raad stemde in met het voorstel Kadernota 2024. De fracties van Hart voor Delft, Onafhankelijk Delft en SP stemden tegen het voorstel.

Van de 23 ingediende moties werden aan het eind van het debat in de raad acht moties ingetrokken en bij de stemming vier moties verworpen en elf moties aangenomen.

Verworpen

De vier moties die geen meerderheid in de raad haalden, waren: Ook sporters hebben ondersteuning nodig en Evenementen in de wijken (ingediend door SP), Extra fietsenstalling betekent toegankelijke openbare ruimte (ingediend door CDA) en Financiële toewijding buitenzwembad (ingediend door Onafhankelijk Delft en SP).

Ingetrokken

De acht moties waarover de raad niet stemde, werden door de indienende fracties ingetrokken nadat de portefeuillehouders hierop een reactie hadden gegeven, waaronder een aantal toezeggingen. De belofte van wethouder Maaike Zwart dat het college bij de raad aan de bel trekt bij onverwacht stijgende kosten van de aansluitingen op het warmtenet waren voor de VVD voldoende om de motie Geen financiële kink in het warmtenet in te trekken. Daarnaast trok de VVD de motie Financieel actieplan ‘Basis nu echt in balans’ in na de toezegging van wethouder Martina Huijsmans dat ze op tijd naar de raad komt met informatie over hoe Delft vanaf 2025 met het oog op het ravijnjaar financieel in balans en gezond denkt te blijven.

Onafhankelijk Delft was tevreden met de reactie van het college op de moties Bekijken aanstellen van een Afvalcoach, Realiseren van een opvanglocatie voor gewonde vogels in Delft en Westerpop. De ChristenUnie was content met de reactie van wethouder Frank van Vliet op de motie Cultuurverandering in aanpak Cultuur. Samen met de indieners D66 en Volt trok de ChristenUnie deze motie in. Daarnaast trokken ChristenUnie en SP hun gezamenlijke motie Een zeker vangnet voor mensen en kinderen in bestaansonzekerheid na de reactie van het college.

CDA en VVD besloten hun motie Vrijval Reserve Voorbereidingskosten Fonds Delft 2040 niet in stemming te laten brengen, nadat wethouder Huijsmans de fracties verzekerde dat de gemeenteraad de mogelijkheid heeft om voor de begroting hierover nog het debat te voeren en bij het begrotingsdebat eventueel een amendement in te dienen.   

Aangenomen

Elf van de vijftien in stemming gebrachte moties werden door de raad aangenomen.

STIP en Volt kregen de brede steun van de raad voor hun motie Strategisch verdichten in Delft. De tegenstemmen kwamen van CDA, Hart voor Delft en Onafhankelijk Delft. Het college moet volgens deze motie in het tweede kwartaal van 2025 samen met de stadsbouwmeester de raad inzicht bieden in de kansen en gevolgen voor het beleid op het gebied van het mengen en samenvoegen van wonen, werken en recreatie in Delft West, Innovatiedistrict Delft en de energietransitie.

De motie Samen Sterker; Verhoog de Giften die werd ingediend door STIP, PvdA, SP, Volt en ChristenUnie, geeft het college de opdracht om in aanloop naar de begroting 2026-2029 een voorstel te maken om de giftengrens in de bijstand te verhogen. Hart voor Delft en VVD stemden als enige partijen tegen de motie. De motie van STIP, SP en PvdA met de titel Delftse evenementen bekend bij iedereen vraagt het college om een voorstel te maken om lokale evenementen breder onder de aandacht te brengen onder bewoners uit de binnenstad en bezoekers aan de stad. CDA, D66 en Hart voor Delft waren de tegenstemmers.

Vorige maand stemde een ruime meerderheid van de raad al in met de motie Red de REV (Ruimtelijk Economische Visie). In deze vergadering dienden VVD, STIP, SP, GroenLinks en CDA een ‘vervolgmotie’ in Red de REV #2. Op Hart voor Delft na steunden alle partijen in de raad deze motie die het college onder meer opdraagt om bij de komende begroting geld te reserveren voor het programma betaalbare bedrijfsruimte.

Het college heeft via de motie Herbestemming van middelen voor de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Cultuur van D66, Volt en ChristenUnie de opdracht gekregen om bij de komende begroting in ieder geval drie miljoen euro uit de algemene reserve te herbestemmen voor de culturele huisvestingsopgaven. De motie kreeg op Hart voor Delft en VVD na de steun van alle partijen in de raad.

De motie Meer impact met kennis in Delft van GroenLinks werd met steun van de ChristenUnie, PvdA, STIP, VVD en Volt aangenomen. De overige fracties stemden tegen. Het college moet volgens deze motie de ontwikkeling van het Innovatiedistrict versterken door onder meer een duidelijk economisch profiel te kiezen dat past bij het DNA van Delft voor maak- en productiebedrijven.

Aan de raad te rapporteren wat, zowel op de korte en als op de lange termijn op nodig is om een duurzame samenwerking tussen sportverenigingen en maatschappelijke organisaties te faciliteren, op de huidige en eventueel toekomstige locaties. Zo luidt de opdracht aan het college van de motie Faciliteren maatschappelijke activiteiten sportverenigingen Kerkpolder die werd ingediend door SP en PvdA. De motie kreeg de brede steun van CDA, ChristenUnie, GroenLinks, Onafhankelijk Delft, STIP en Volt.

De motie Afvangen van auto’s bij invalswegen op P+R van PvdA, D66 en STIP vraagt het college om in de openbaarvervoer-visie aandacht te schenken aan parkeer- en reis-terreinen bij de invalswegen van Delft. Hart voor Delft en Onafhankelijk Delft stemden als enige fracties tegen deze motie.

De motie Parkeerkosten vergunning kwetsbare bezoekers buurt- en wijkcentra van Onafhankelijk Delft en D66 werd met een nipte meerderheid door de raad aangenomen, dankzij de steun van CDA, Hart voor Delft, PvdA, SP en Volt. Deze motie draagt het college op dit jaar nog te onderzoeken hoe kwetsbare bezoekers gratis kunnen parkeren bij buurthuizen en wijkcentra.

Brede steun was er in de raad ook voor de motie Behoedzaam verlengen afschrijvingstermijnen van ChristenUnie, CDA en VVD. Hart voor Delft en SP stemden tegen de motie die het college opdraagt om de verlenging van afschrijvingstermijnen van kapitaalgoederen in de openbare ruimte zorgvuldig te monitoren met het oog op behoud of zelfs verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. Het college moet hierover en over de gevolgen voor de lasten van de inwoners van Delft jaarlijks rapporteren bij de kadernota en de begroting.

Wie precies met we en wij in deze kadernota werden bedoeld was niet altijd even duidelijk en daarom dienden de fracties van Volt, CDA en SP de motie Wie zijn wij? in om daarmee het college in de financiële stukken de juiste duale rollen te laten weergeven. De motie werd door alle fracties, op Hart voor Delft na, gesteund.

Jaarstukken 2023

De Jaarstukken 2023 en het bijbehorende advies van de commissie Rekening en Audit zijn door de gemeenteraad unaniem vastgesteld. Bij het voorstel over de jaarstukken diende de fractie van GroenLinks de motie Breng de brede welvaart in beeld in. Die motie werd met steun van CDA, ChristenUnie, D66, PvdA, STIP en Volt aangenomen.

Het college krijgt daarmee de opdracht om een momentopname te maken van Delft om aan de hand van beschikbare cijfers van het CBS in beeld te brengen hoe de gemeente scoort op diverse aspecten van brede welvaart.  Wethouder Martina Huijsmans liet weten daarover graag het gesprek met de raad aan te gaan, om te bepalen hoe hierover in de volgende raadsperiode aan de raad kan worden gerapporteerd.

Volt en Onafhankelijk Delft trokken hun motie Rapporteren op eenzaamheid in na de toezegging van wethouder Joëlle Gooijer dat het college de raad jaarlijks een update gaat geven over eenzaamheid in Delft en hoe dit wordt tegengegaan. De eerste brief over dit onderwerp komt kort voor of kort na het zomerreces naar de raad.

Zienswijzen

De voorgestelde zienswijzen op de ontwerpbegrotingen voor 2025 van de gemeenschappelijke regelingen waar Delft deel van uitmaakt, werden, op één zienswijze na, via een klap met voorzittershamer vastgesteld. Datzelfde geldt voor de zienswijze op de begrotingswijziging 2024 van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoering Delft-Rijswijk.

De fracties van PvdA, STIP en GroenLinks dienden een amendement in om in de zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van Avalex meer nadruk te leggen op het belang van duurzaamheid en de inzet van emissieloze vuilniswagens. Hart van Delft, Onafhankelijk Delft en VVD stemden tegen het amendement, de meerderheid van de raad stemde voor. De geamendeerde zienswijze op de ontwerpbegroting van Avalex kreeg de steun van alle fracties, behalve van Hart voor Delft en Onafhankelijk Delft.

Bekijk de raadsvergadering terug

Wijk wordt betrokken bij vervolg scholenschuif Tanthof

24 september 2021 – Het college heeft bij monde van wethouder Lennart Harpe in de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen op donderdag 23 september laten weten dat voor het vervolg van de zoektocht naar nieuwe locaties voor de zes scholen in Tanthof een zorgvuldig participatietraject wordt opgetuigd.

De commissie besprak in deze vergadering het voorgenomen collegebesluit om niet door te gaan met het plan om op de locatie van de kinderboerderij in Tanthof de scholen te clusteren in één gebouw. De haalbaarheidsstudie wees uit dat deze optie qua inrichting met passen en meten wel uitgevoerd zou kunnen worden. Het college acht echter de juridische en financiële risico’s te groot om het plan door te zetten. In plaats daarvan gaat het college met de drie schoolbesturen opnieuw rond de tafel om de uitgangspunten en randvoorwaarden tegen het licht te houden.

Insprekers

Een van de drie insprekers maakte donderdagavond kenbaar dat de drie schoolbesturen teleurgesteld zijn dat er na negen jaar nog steeds geen oplossing is voor de huisvesting van de scholen in Tanthof. Die huisvesting voldoet volgens hen niet meer aan de eisen van de tijd. Zij hadden het liefst één gebouw gezien op een centrale plek in de wijk. De inspreker pleitte ervoor dat de raad nog voor de verkiezingen een besluit neemt.

De twee insprekende bewoners waren blij dat er geen megaschool op de plek van de kinderboerderij komt. Een bewoner adviseerde de commissie om nooit te veel kinderen in één gebouw naar school te laten gaan, vanwege de gevaren van een pandemie. De andere bewoner was blij dat het groen en de kinderboerderij met de kindertuin behouden blijft. Zij herinnerde de commissie aan de bezwaren en protesten van de bewoners en het belang van een goede participatie. Haar oproep om bewoners te betrekken en mee te laten denken vond gehoor in de commissie.

Meepraten

Maar meedenken of meepraten betekent volgens de VVD niet dat de bewoners automatisch hun zin krijgen. In de visie van de VVD moeten zij ook rekening houden met de belangen van de scholen en de leerlingen. De fractie wilde net als alle andere fracties in de commissie van het college weten hoe het vervolgproces eruit gaat zien. GroenLinks zei opgelucht te zijn dat het plan om te bouwen op het terrein van de kinderboerderij definitief van de baan is. Die fractie drong onder meer aan op een participatieproces, waarin alle partijen in de wijk betrokken worden en ook de kinderen kunnen meedenken.

De PvdA-fractie sprak over een verstandig besluit dat voelde als een anticlimax na de emoties in de afgelopen jaren. De PvdA zei de visie van de VVD te delen dat veel in participatie is geïnvesteerd. Hart voor Delft drong aan op blijvende samenwerking met de wijkbewoners en andere partijen. Voor de ChristenUnie was het duidelijk dat de locatie van de kinderboerderij van meet af aan een ingewikkelde plek was. Die fractie wilde van het weten waarom andere varianten niet eerder zijn onderzocht. STIP riep op om te komen tot goed onderwijs in Tanthof, veilig en bereikbaar en passend in de omgeving.

Bewoners

Voor het CDA was het een treurige avond, omdat volgens die fractie het onderwijs voor kinderen in gevaar komt. Toch bestempelde het CDA het voorgenomen collegebesluit als verstandig. De fractie sprak de wens uit dat in het vervolgtraject ook de ouderenhuisvesting aandacht krijgt. De inbreng van de SP zorgde voor onderling debat in de commissie. De SP zei verbaasd te zijn dat er in principe niet naar de voorkeur van de bewoners is gekeken. Zij zouden volgens de SP op één moeten staan.

Andere fracties verweten de SP dat die partij het protest van de bewoners steunde terwijl ook de SP wist dat er van plannen of besluiten nog geen sprake was. Ook zou de SP de belangen van andere belanghebbenden zoals de scholen buiten beschouwing hebben gelaten.  De SP-fractie zei de stem van de bewoners te hebben laten horen. Net als het CDA had D66 een groene campus bij de kinderboerderij een mooie oplossing gevonden. D66 zei het conceptbesluit van het college te steunen. Daarnaast sprak de fractie de wens uit dat de bewoners ook begrip hebben voor de belangen van de gemeente en de schoolbesturen. In de ogen van Onafhankelijk Delft is er wel een en ander misgegaan in de participatie en moet dat beter om zo snel mogelijk nieuwe scholen te realiseren waar iedereen blij van wordt.

Uitgangspunten

Wethouder Harpe wees er in zijn reactie op dat er van een gebrek aan participatie nooit sprake is geweest. Volgens de wethouder begint participatie zodra er een concreet voorstel ligt en dat was er nog niet. Het ging om een verkenning, waarbij in een vroeg stadium gesprekken met bewoners werden gevoerd en dat heeft tot misverstanden geleid, omdat er volgens de wethouder nog geen plan was. Harpe verzekerde de commissie dat het participatietraject zorgvuldig zal worden gewogen en met de raad zal worden gedeeld. Met de schoolbesturen wil hij de uitgangspunten en randvoorwaarden opnieuw gaan bekijken, eventueel aanvullen of aanscherpen.

De wethouder verwacht dat het vervolgtraject voor een groot deel voor de komende gemeenteraadsverkiezingen afgerond kan zijn. De afgelopen negen jaar is naar zijn zeggen heel veel informatie verzameld, waarbij ook is gekeken naar alternatieve locaties voor de scholen. Harpe sprak de hoop uit om in een mooi tempo te komen tot een gedragen huisvestingsvariant.  Tegelijk met het vinden van een geschikt alternatief voor de scholen wordt de wijkagenda aangepakt. Daarover zei wethouder Karin Schrederhof dat thema’s als wonen, winkels en leefbaarheid de nodige aandacht krijgen en dat een aantal van die onderwerpen samenhangen met de scholen in Tanthof. Ze liet de commissie weten de raad op de hoogte te houden.

Geen van de fracties zag tijdens het debat over de scholenschuif aanleiding om een motie aan te kondigen, zodat dit onderwerp niet op de agenda van de komende raadsvergadering komt te staan.

Urban sports

Doe een stap terug en begin een verbeterd proces van participatie, ontwerp en uitvoering, Dat voorstel kwam bij de bespreking van de brief van het college over skatevoorziening De Middenberm uit de mond van de inspreker die namens de Stichting Delft Urban Sports aandrong op een uitgebreid onderzoek naar een mogelijke plek voor urban sporten in Delft. De stichting beheert de huidige skatebaan die hard aan vernieuwing toe is. Het college heeft onderzoek laten doen naar de mogelijke uitbreiding van de skatebaan. Daarin concludeert dat die voorziening onvoldoende plek biedt voor andere urban sporten zoals freerunning en BMX.

Onafhankelijk Delft, STIP en GroenLinks vroegen wethouder Schrederhof nog eens goed te kijken naar de wensen van de stichting en de sporters te betrekken bij de plannen. Dat er al een aanbestedingstraject in gang was gezet ging GroenLinks net als de Stichting Delft Urban Sports wat te snel.

De wethouder legde uit dat er nu alleen kwalitatief onderzoek is gedaan en dat het kwantitatieve onderzoek nog volgt. De vernieuwing van de skatebaan gaat in samenwerking met de stichting door en daarbij helpt de gemeente met het werven van fondsen. Daarnaast wordt het onderzoek naar urban sporten in de Delft verdiept. De wethouder verzekerde de commissie dat de inbreng van de sporters onontbeerlijk is. Schrederhof zei na vragen van GroenLinks dat er na het onderzoek diverse scenario’s aan de raad zullen worden voorgelegd.

Zienswijze

Bij de bespreking van de conceptzienswijze evaluatie GR GGD-VT Haaglanden stelde de VVD voor de concepttekst te wijzigen. Het college stelde in zijn conceptzienswijze voor om niet standaard elke vier jaar te evalueren. De VVD wilde dat die passage uit de zienswijze wordt geschrapt.

Door niet standaard elke vier jaar te evalueren wordt volgens wethouder Schrederhof voorkomen dat de GGD op onderdelen constant aan het herstructureren is. Veel fracties, waaronder D66, STIP, SP, GroenLinks en PvdA zeiden zich te kunnen vinden in die aanpak. De VVD liet weten na de vergadering te gaan kijken in hoeverre haar tekstvoorstel voor de zienswijze aangepast kan worden.    

Jeugdzorg

In deze vergadering boog de commissie zich ook nog over de twee rekenkamerrapporten Informatievoorziening Jeugdzorg Delft en Gezamenlijk rekenkameronderzoek jeugdzorg H10. In het eerste rapport concludeert de Delftse Rekenkamer dat de gemeenteraad in grote lijnen goed wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen in de jeugdzorg. Het andere rapport belicht de jeugdzorg op regionaal niveau. Wethouder Harpe liet aan het begin van het bijna nachtelijke debat weten dat het college alle aanbevelingen uit het eerste rapport overneemt.

Hoewel de informatievoorziening aan de raad voldoende is, lieten diverse fracties weten dat die informatie wel beter kan. De ChristenUnie stelde dat de conclusie over de informatievoorziening aan de raad wat te rooskleurig was. Die fractie zei geen idee te hebben waar de raad in de jeugdzorg op stuurt. Door regelmatig informeel overleg krijgt de raad veel informatie, maar de ChristenUnie pleitte onder meer voor meer samenhang in de informatievoorziening en andere onderdelen binnen het sociaal domein. Ook Hart voor Delft pleitte voor het meer formeel informeren van de raad. De CDA-fractie sprak de behoefte uit om meer grip te krijgen op de regionale inkoop van jeugdzorg om zo de kostenstijgingen in de jeugdzorg te keren.

De PvdA verwacht dat meer formele afspraken er wellicht ook voor kan zorgen dat gemeenten meer samen optrekken op het gebied van jeugdzorg. Ook STIP zei de behoefte te hebben aan meer systematische en structurele informatie. In soortgelijke bewoordingen sloten de fracties van de SP, Onafhankelijk Delft en D66 zich daarbij aan.

Wethouder Harpe hoorde in de commissie dat de raad behoefte heeft aan meer concrete meetpunten in het jeugdzorgbeleid en houvast wil hebben aan meetbare doelen. De wethouder stelde de commissie voor daarover in gesprek te gaan met de raadswerkgroep Sociaal Domein om te kijken welke informatie de raad meer grip kan bieden. Harpe zei na dat gesprek met een voorstel terug te komen naar de raad. Daarnaast beloofde hij de commissie dat het college met een schriftelijke reactie komt op het regionale onderzoek naar de jeugdzorg. Het voorstel met de aanbevelingen van de rekenkamer is door de commissie als hamerstuk toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering op donderdag 30 september.