Gemeenteraad stelt Kadernota 2024 vast

28 juni 2024 – De gemeenteraad heeft in de vergadering op donderdag 27 juni de Kadernota 2024 vastgesteld. De kadernota geldt als opmaat naar de programmabegroting 2025-2028 die na de zomer wordt aangeboden aan de raad. De fracties in de gemeenteraad probeerden via 23 moties het beleid voor de komende tijd bij te sturen.

Het vaststellen van de kadernota betekent dat de gemeenteraad instemt met de uitgezette koers van het college. Die koers richt zich op drie opgaven in de stad: de gebiedsgerichte programma’s Delft-West en Innovatiedistrict Delft en de energietransitie. Daarnaast richt het college zijn aandacht op thema’s als armoede en wonen en het uitvoeren van projecten, zoals museum Prinsenhof. Voorlopig is er nog geld, maar vanaf 2026 wordt dat anders.

De gemeenten ontvangen vanaf dat jaar structureel minder geld van het Rijk. Ook Delft verwacht dan een gat in de begroting. Binnen die smalle financiële bandbreedte zochten de fracties hun eigen financiële pad om ook nog andere dingen voor de stad te doen.

Een ruime meerderheid van de raad stemde in met het voorstel Kadernota 2024. De fracties van Hart voor Delft, Onafhankelijk Delft en SP stemden tegen het voorstel.

Van de 23 ingediende moties werden aan het eind van het debat in de raad acht moties ingetrokken en bij de stemming vier moties verworpen en elf moties aangenomen.

Verworpen

De vier moties die geen meerderheid in de raad haalden, waren: Ook sporters hebben ondersteuning nodig en Evenementen in de wijken (ingediend door SP), Extra fietsenstalling betekent toegankelijke openbare ruimte (ingediend door CDA) en Financiële toewijding buitenzwembad (ingediend door Onafhankelijk Delft en SP).

Ingetrokken

De acht moties waarover de raad niet stemde, werden door de indienende fracties ingetrokken nadat de portefeuillehouders hierop een reactie hadden gegeven, waaronder een aantal toezeggingen. De belofte van wethouder Maaike Zwart dat het college bij de raad aan de bel trekt bij onverwacht stijgende kosten van de aansluitingen op het warmtenet waren voor de VVD voldoende om de motie Geen financiële kink in het warmtenet in te trekken. Daarnaast trok de VVD de motie Financieel actieplan ‘Basis nu echt in balans’ in na de toezegging van wethouder Martina Huijsmans dat ze op tijd naar de raad komt met informatie over hoe Delft vanaf 2025 met het oog op het ravijnjaar financieel in balans en gezond denkt te blijven.

Onafhankelijk Delft was tevreden met de reactie van het college op de moties Bekijken aanstellen van een Afvalcoach, Realiseren van een opvanglocatie voor gewonde vogels in Delft en Westerpop. De ChristenUnie was content met de reactie van wethouder Frank van Vliet op de motie Cultuurverandering in aanpak Cultuur. Samen met de indieners D66 en Volt trok de ChristenUnie deze motie in. Daarnaast trokken ChristenUnie en SP hun gezamenlijke motie Een zeker vangnet voor mensen en kinderen in bestaansonzekerheid na de reactie van het college.

CDA en VVD besloten hun motie Vrijval Reserve Voorbereidingskosten Fonds Delft 2040 niet in stemming te laten brengen, nadat wethouder Huijsmans de fracties verzekerde dat de gemeenteraad de mogelijkheid heeft om voor de begroting hierover nog het debat te voeren en bij het begrotingsdebat eventueel een amendement in te dienen.   

Aangenomen

Elf van de vijftien in stemming gebrachte moties werden door de raad aangenomen.

STIP en Volt kregen de brede steun van de raad voor hun motie Strategisch verdichten in Delft. De tegenstemmen kwamen van CDA, Hart voor Delft en Onafhankelijk Delft. Het college moet volgens deze motie in het tweede kwartaal van 2025 samen met de stadsbouwmeester de raad inzicht bieden in de kansen en gevolgen voor het beleid op het gebied van het mengen en samenvoegen van wonen, werken en recreatie in Delft West, Innovatiedistrict Delft en de energietransitie.

De motie Samen Sterker; Verhoog de Giften die werd ingediend door STIP, PvdA, SP, Volt en ChristenUnie, geeft het college de opdracht om in aanloop naar de begroting 2026-2029 een voorstel te maken om de giftengrens in de bijstand te verhogen. Hart voor Delft en VVD stemden als enige partijen tegen de motie. De motie van STIP, SP en PvdA met de titel Delftse evenementen bekend bij iedereen vraagt het college om een voorstel te maken om lokale evenementen breder onder de aandacht te brengen onder bewoners uit de binnenstad en bezoekers aan de stad. CDA, D66 en Hart voor Delft waren de tegenstemmers.

Vorige maand stemde een ruime meerderheid van de raad al in met de motie Red de REV (Ruimtelijk Economische Visie). In deze vergadering dienden VVD, STIP, SP, GroenLinks en CDA een ‘vervolgmotie’ in Red de REV #2. Op Hart voor Delft na steunden alle partijen in de raad deze motie die het college onder meer opdraagt om bij de komende begroting geld te reserveren voor het programma betaalbare bedrijfsruimte.

Het college heeft via de motie Herbestemming van middelen voor de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Cultuur van D66, Volt en ChristenUnie de opdracht gekregen om bij de komende begroting in ieder geval drie miljoen euro uit de algemene reserve te herbestemmen voor de culturele huisvestingsopgaven. De motie kreeg op Hart voor Delft en VVD na de steun van alle partijen in de raad.

De motie Meer impact met kennis in Delft van GroenLinks werd met steun van de ChristenUnie, PvdA, STIP, VVD en Volt aangenomen. De overige fracties stemden tegen. Het college moet volgens deze motie de ontwikkeling van het Innovatiedistrict versterken door onder meer een duidelijk economisch profiel te kiezen dat past bij het DNA van Delft voor maak- en productiebedrijven.

Aan de raad te rapporteren wat, zowel op de korte en als op de lange termijn op nodig is om een duurzame samenwerking tussen sportverenigingen en maatschappelijke organisaties te faciliteren, op de huidige en eventueel toekomstige locaties. Zo luidt de opdracht aan het college van de motie Faciliteren maatschappelijke activiteiten sportverenigingen Kerkpolder die werd ingediend door SP en PvdA. De motie kreeg de brede steun van CDA, ChristenUnie, GroenLinks, Onafhankelijk Delft, STIP en Volt.

De motie Afvangen van auto’s bij invalswegen op P+R van PvdA, D66 en STIP vraagt het college om in de openbaarvervoer-visie aandacht te schenken aan parkeer- en reis-terreinen bij de invalswegen van Delft. Hart voor Delft en Onafhankelijk Delft stemden als enige fracties tegen deze motie.

De motie Parkeerkosten vergunning kwetsbare bezoekers buurt- en wijkcentra van Onafhankelijk Delft en D66 werd met een nipte meerderheid door de raad aangenomen, dankzij de steun van CDA, Hart voor Delft, PvdA, SP en Volt. Deze motie draagt het college op dit jaar nog te onderzoeken hoe kwetsbare bezoekers gratis kunnen parkeren bij buurthuizen en wijkcentra.

Brede steun was er in de raad ook voor de motie Behoedzaam verlengen afschrijvingstermijnen van ChristenUnie, CDA en VVD. Hart voor Delft en SP stemden tegen de motie die het college opdraagt om de verlenging van afschrijvingstermijnen van kapitaalgoederen in de openbare ruimte zorgvuldig te monitoren met het oog op behoud of zelfs verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. Het college moet hierover en over de gevolgen voor de lasten van de inwoners van Delft jaarlijks rapporteren bij de kadernota en de begroting.

Wie precies met we en wij in deze kadernota werden bedoeld was niet altijd even duidelijk en daarom dienden de fracties van Volt, CDA en SP de motie Wie zijn wij? in om daarmee het college in de financiële stukken de juiste duale rollen te laten weergeven. De motie werd door alle fracties, op Hart voor Delft na, gesteund.

Jaarstukken 2023

De Jaarstukken 2023 en het bijbehorende advies van de commissie Rekening en Audit zijn door de gemeenteraad unaniem vastgesteld. Bij het voorstel over de jaarstukken diende de fractie van GroenLinks de motie Breng de brede welvaart in beeld in. Die motie werd met steun van CDA, ChristenUnie, D66, PvdA, STIP en Volt aangenomen.

Het college krijgt daarmee de opdracht om een momentopname te maken van Delft om aan de hand van beschikbare cijfers van het CBS in beeld te brengen hoe de gemeente scoort op diverse aspecten van brede welvaart.  Wethouder Martina Huijsmans liet weten daarover graag het gesprek met de raad aan te gaan, om te bepalen hoe hierover in de volgende raadsperiode aan de raad kan worden gerapporteerd.

Volt en Onafhankelijk Delft trokken hun motie Rapporteren op eenzaamheid in na de toezegging van wethouder Joëlle Gooijer dat het college de raad jaarlijks een update gaat geven over eenzaamheid in Delft en hoe dit wordt tegengegaan. De eerste brief over dit onderwerp komt kort voor of kort na het zomerreces naar de raad.

Zienswijzen

De voorgestelde zienswijzen op de ontwerpbegrotingen voor 2025 van de gemeenschappelijke regelingen waar Delft deel van uitmaakt, werden, op één zienswijze na, via een klap met voorzittershamer vastgesteld. Datzelfde geldt voor de zienswijze op de begrotingswijziging 2024 van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoering Delft-Rijswijk.

De fracties van PvdA, STIP en GroenLinks dienden een amendement in om in de zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van Avalex meer nadruk te leggen op het belang van duurzaamheid en de inzet van emissieloze vuilniswagens. Hart van Delft, Onafhankelijk Delft en VVD stemden tegen het amendement, de meerderheid van de raad stemde voor. De geamendeerde zienswijze op de ontwerpbegroting van Avalex kreeg de steun van alle fracties, behalve van Hart voor Delft en Onafhankelijk Delft.

Bekijk de raadsvergadering terug