Commissie stuurt voorstellen als hamerstuk naar de raad

Commissie stuurt voorstellen als hamerstuk naar de raad

25 augustus 2023 – De commissie Economie, Financiën en Bestuur is het nieuwe vergaderseizoen van de gemeenteraad op donderdag 24 augustus begonnen met een korte oordeelsvormende vergadering, waarin alle voorstellen die werden besproken als hamerstuk naar de raad zijn gestuurd.

Dat betekent dat de raad in de besluitvormende vergadering op donderdag 12 september deze voorstellen niet meer bespreekt, maar ze via een klap met de voorzittershamer vaststelt.

Veiligheidsregio

In de commissievergaderingen wordt soms urenlang gedebatteerd, maar nu bleef de inbreng van de fracties heel beperkt. Bij het voorstel over het toetreden van de Veiligheidsregio Haaglanden tot de stichting Regiobeheer Veiligheidsregio’s konden de fracties hun wensen en bedenkingen kenbaar maken bij dit voornemen.

De fracties van CDA en Onafhankelijk Delft uitten de wens dat de Veiligheidsregio de mogelijkheid moet hebben om uit de stichting te stappen. Burgemeester Marja van Bijsterveldt zei dat die mogelijkheid er al is, maar dat de wens in de brief namens de raad aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio wordt verwerkt. Met die brief laat de raad de veiligheidsregio weten akkoord te gaan met de toetreding.

De Veiligheidsregio Haaglanden neemt daarmee straks deel aan een gezamenlijk bureau dat gespecialiseerd is in risicobeheer en dat collectief een ongevallenverzekering kan inkopen en schades kan afwikkelen. Hart voor Delft kreeg de bevestiging van de burgemeester dat het de bedoeling is dat in de toekomst ook voor andere risico’s collectieve verzekeringen worden ingekocht.

Regionale Belasting Groep

De commissie hield het donderdag ook kort bij het voorstel Wijziging gemeenschappelijk regeling Regionale Belasting Groep. Aanleiding voor de wijziging is een nieuwe wet die ervoor zorgt dat gemeenteraden meer grip en controle krijgen op samenwerkingsverbanden.

De CDA-fractie merkte op dat op de website van de Regionale Belasting Groep of op een andere plek dan wel duidelijk gemaakt mag worden wat de rechten van de gemeenteraad zijn. Wethouder Martina Huijsmans zei er geen bezwaar tegen te hebben om die wens voor te leggen aan het bestuur van de belastinggroep en om te kijken of ze er ook aandacht aan kan besteden in de Nota Verbonden Partijen die het college naar de gemeenteraad gaat sturen.

Begrotingswijziging

Ook het voorstel Zienswijze gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoering Delft Rijswijk begrotingswijziging 2023 werd door de commissie met weinig woorden als hamerstuk afgedaan. Onafhankelijk Delft zette vraagtekens bij de extra kosten voor Delft. Die vallen volgens wethouder Huijsmans juist erg mee. Omdat de indexering en doorberekening duidelijk maken dat de extra kosten vooral op het conto van Rijswijk komen, draait Rijswijk voor de meeste kosten in de gezamenlijke bedrijfsvoering op.

Kijk deze vergadering terug

Commissie Algemeen sleutelt aan zienswijzen

4 juni 2021 – In de vergadering van de commissie Algemeen zijn op donderdag 3 juni de conceptzienswijzen besproken die het college had opgesteld bij de financiële plannen van de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Delft deel van uitmaakt.

Gemeenschappelijke regelingen zijn regionaal georganiseerde instanties die voor een aantal gemeenten gezamenlijk diensten leveren of inkopen. Om de gemeenteraad invloed te laten hebben op het financiële doen en laten van deze regelingen, kregen de fracties de kans om de zienswijzen van het college op de verschillende begrotingsplannen aan te scherpen.

Tekstvoorstellen

De fracties konden de afgelopen weken hun wensen om de conceptzienswijzen van het college aan te passen via tekstvoorstellen kenbaar maken. Op de conceptzienswijzen van het college voor de GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (ontwerpbegroting 2022), GR GGD en VT (ontwerpbegroting), Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering Delft-Rijswijk (ontwerpbegroting 2022 en begrotingswijziging 2021), Omgevingsdienst Haaglanden (ontwerpbegroting) en Regionale Belasting Groep RBG (ontwerpbegroting) hadden de fracties geen op- of aanmerkingen. De commissie ging akkoord met de conceptzienswijzen.

Voor de zienswijzen op de Veiligheidsregio Haaglanden (ontwerpmeerjarenbegroting) en Avalex (ontwerpbegroting) werden van tevoren wel tekstvoorstellen ingediend.

Veiligheidsregio

STIP stelde voor om in de zienswijze op de ontwerpmeerjarenbegroting van de Veiligheidsregio op te nemen dat Delft  de oproep van Rijswijk om de verdeelsystematiek aan te passen ondersteunt. Burgemeester Marja van Bijsterveldt wees dat voorstel af, omdat Rijswijk ieder jaar vraagt om de kosten per gemeente anders te verdelen, terwijl het lang niet zeker is of dat voor Delft voordelig uitpakt. De burgemeester beloofde STIP daar in het najaar onderzoek naar te laten doen. STIP trok daarop het tekstvoorstel in en de commissie ging akkoord met de conceptzienswijze.

Avalex

In de conceptzienswijze op de begroting van Avalex liet de commissie tekstvoorstellen van de ChristenUnie en de VVD opnemen. De ChristenUnie vulde de zienswijze aan met de wens om in de volgende begroting van Avalex terug te lezen hoe de afvalinzamelaar de invoering van statiegeld op plastic relateert aan de kwaliteit van het PMD en wat dat voor de gemeentelijke opbrengsten kan betekenen.

De VVD liet in de zienswijze onder meer opnemen dat wijzigingen in de governance van Avalex niet gepaard moeten gaan met kostenverhoging en idealiter leiden tot kostenbesparingen. Daarnaast vulde de VVD de zienswijze aan met de vraag aan Avalex om in de begroting en meerjarenplannen expliciteit rekening te houden met de mogelijke toekomstige invoering van na-scheiding in delen van Delft. Alle fracties gingen akkoord met de gewijzigde conceptzienswijze.

Commissie Algemeen bespreekt zienswijzen

30 mei 2021 – In de vergadering van de commissie Algemeen op donderdag 3 juni bespreken de fracties de conceptzienswijzen van het college op de verschillende ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen waar Delft deel van uitmaakt. De vergadering vindt digitaal plaats en begint om 19.30 uur.

Wanneer u digitaal wilt inspreken in een commissievergadering kunt u zich op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden via griffie@delft.nl.

Beeldvorming

De commissie Ruimte en Verkeer houdt op dinsdag 1 juni, vanaf 19.30 uur, een digitale beeldvormende bijeenkomst over de Omgevingsvisie. De raads- en commissieleden worden bijgepraat over de Omgevingsvisie Delft 2040. Daarnaast is er aandacht voor de rol van de gemeenteraad in dit proces en de deelnemers gaan in gesprek met de stadsbouwmeester.

Belangstellenden die als toehoorder de beeldvormende bijeenkomsten willen volgen, kunnen zich aanmelden via griffie@delft.nl.