Debat vol vragen over toekomst Theater de Veste

Debat vol vragen over toekomst Theater de Veste

24 mei 2024 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur is op donderdag 23 mei uitvoerig gesproken over het voorstel Toekomst Theater de Veste.

Via dit voorstel vraagt het college de raad om akkoord te gaan met het voorgestelde voorkeursscenario: volledige nieuwbouw op een toekomstige plek in of in de buurt van de binnenstad van Delft. In dit scenario krijgt het theater een grote zaal met 800 plaatsen en een multifunctionele zaal met vlakke vloer voor de kleinere optredens. Tevens worden de toegankelijkheid en het binnenklimaat verbeterd.

Als de raad hiermee instemt, wordt de komende jaren verder gewerkt aan een financiële strategie voor zowel het investeringsbedrag als de dekking van de structurele lasten voor nieuwbouw. Vanaf 2028 gaat het college dan bekijken of de nadere verkenning voor het project nieuwbouw Theater de Veste opgestart kan worden.

Insprekers

Namens Cultuurhuis Delft en de Stichting Centrummanagement Delft hielden twee insprekers een warm pleidooi voor de bouw van een nieuw stadstheater. Ze pleitten beiden voor een nieuw theater, omdat het een plek is die mensen verbindt en een plek die de lokale economie versterkt. Hun wens om niet tot 2028 te wachten met de nadere verkenning vond bij diverse fracties in de commissie gehoor.

STIP zou liever vandaag dan morgen een nieuw theater in Delft zien, maar de fractie concludeerde zelf al dat dat niet haalbaar is. De partij steunt daarom het plan van het college om over vier jaar te beginnen met de verkennende fase. De SP onderstreepte het belang van cultuur voor de stad en stelde onder meer die cultuur het liefst verspreid over meerdere locaties in de stad te zien.

Duurkoop

De PvdA liet weten het voorstel van het college te steunen. Volgens de PvdA is het belangrijk dat het project na het akkoord van de raad niet stilligt tot 2028. GroenLInks herinnerde de commissie eraan dat het theater nog geen 30 jaar oud is en dat de raad indertijd koos voor goedkoop, wat nu duurkoop blijkt te zijn. Het college schat de kosten voor nieuwbouw op een bedrag tussen de 67 en 85 miljoen euro.  De financiering wordt volgens GroenLinks een zoektocht. De groei van Delft vraagt wat GroenLinks betreft om stevige investeringen, waarbij samenwerkingsverbanden nog hechter moeten worden om tot een goed plan te komen.

Hart voor Delft zei het volmondig eens te zijn met de standpunten van GroenLinks. Die fractie hoopt dat in 2035 de eerste voorstelling in het nieuwe theater is te zien. Daarom moet het college, volgens Hart voor Delft, niet wachten, maar nu al beginnen met het starten met de financiële strategie en de verkennende fase. D66 zette vraagtekens bij de financiële haalbaarheid van het voorkeursscenario voor nieuwbouw. De partij wees op het ravijnjaar 2026, waarin het Rijk met minder geld voor de gemeenten over de brug komt en het voornemen van het nieuwe kabinet om de btw op podiumkunsten flink te verhogen.

Geld van derden

De CDA-fractie sprak de hoop uit dat via fondsenwerving, geld van derden en een minimale inbreng van de gemeente een nieuw theater in Delft gebouwd kan worden. Het CDA zei geschrokken te zijn van de investeringsbedragen. Die kunnen volgens die partij leiden tot flinke bezuinigingen op andere culturele dossiers en hogere lasten voor de Delftenaren. De fractie herhaalde haar wens om nieuwbouw van het Delftse theater regionaal te bekijken en dan blijkt dat Delftenaren redelijk dichtbij naar grote theaters in de omgeving kunnen. Het CDA sprak de hoop uit dat er geld overblijft voor de overige cultuur in de stad.

Het is twee voor twaalf voor Theater de Veste constateerde Volt. Die fractie zei het voorstel en de onderbouwing van het college om de voorkeur voor nieuwbouw uit te spreken wel wat mager te vinden. Maar Volt drong er bij wethouder Frank van Vliet ook op aan om eerder dan 2028 te starten met de verkennende fase voor nieuwbouw.

Buikpijn

De investering in de cultuursector van misschien wel meer dan 90 miljoen bezorgt de ChristenUnie buikpijn. Volgens die fractie kan het niet zo zijn dat met publiek geld het culturele speelveld, waarop sommige culturele instellingen hun eigen broek moeten ophouden, verstoord wordt. Blijf met beide benen op de grond staan, klonk het advies van de ChristenUnie aan wethouder Van Vliet.

Dat Theater de Veste maar 30 jaar is meegegaan, is volgens Onafhankelijk Delft eigenlijk schandalig. De fractie zei sceptisch te zijn over de financiering, maar als er dan een nieuw theater moet komen, dan liefst op de huidige locatie, aldus Onafhankelijk Delft. Ook de VVD zei het belang van cultuur en het stadstheater te onderschrijven, maar nu al voorsorteren op nieuwbouw op de huidige locatie dat gaat de VVD te snel. Wethouder Van Vliet  zegde de VVD toe om de verkenning van het nieuwbouw scenario in samenhang te bezien met de rest van de cultuur portefeuille en te komen met een duidelijke prioriteitstelling gekoppeld aan het Integraal Huisvestigingsplan Cultuur. Daarnaast beloofde Van Vliet de VVD in de verdere verkenning duidelijk te maken hoe het selectiecriterium multifunctioneel zich verhoudt tot publieke instellingen met soortgelijke functies en hoe slim gecombineerd kan worden.

Menskracht

Wethouder Van Vliet legde uit dat die keuze nog niet is gemaakt. Het college heeft de voorkeur voor nieuwbouw op een plek in of bij de binnenstad. De wethouder stond – in zijn reactie op de vraag waarom het college niet meteen aan de slag gaat – stil bij het gebrek aan ambtenaren die de plannen voor een nieuw theater verder moeten uitwerken. Dat kost volgens de wethouder een leger aan kennis en menskracht die de gemeente op dit moment niet in huis heeft. Daarnaast wees Van Vliet op de vele andere grote opdrachten die de raad aan het college heeft gegeven.

De wethouder legde ook uit dat het college de komende jaren niet gaat stilzitten. Er wordt gewerkt aan een financiële strategie, een plan waarin staat hoe Delft de nieuwbouw van De Veste wil gaan betalen. En daarnaast krijgt de raad over een jaar een plan van het college over hoe het huidige theater nog even kan blijven draaien. De wethouder beloofde de commissie om op dat moment inzichtelijk te maken wat er nodig is aan ambtelijke capaciteit om dit project uit te voeren.

De fracties van Volt, D66, STIP, Hart voor Delft, CDA, GroenLinks en ChristenUnie kondigden moties aan.  De fracties denken dan aan aanscherping van het voorstel, het opnemen van betere kaders of het realiseren van voldoende ambtelijke capaciteit.  

Dat betekent dat dit voorstel over de toekomst van Theater de Veste verder wordt besproken in de raadsvergadering op donderdag 13 juni.

Evenementenkader

In overwegend positieve bewoordingen met hier en daar een kritische noot reageerde de commissie donderdagavond op het voorstel Evenementenkader Delft 2024. Dit evenementenkader biedt de basis voor de subsidieregeling evenementen. De subsidieregeling is noodzakelijk om invulling te geven aan de eerdere noodpakketten die in de programmabegroting 2024-2027 structureel zijn gemaakt om de noodlijdende sector te ondersteunen. Die subsidieregeling kan echter pas ter besluitvorming worden voorgelegd nadat het evenementenkader is vastgesteld.

Een vertegenwoordiger van de Cultuurtafel Delft gebruikte zijn inspreekminuten om de commissie aan te sporen te investeren in de huidige evenementen die in Delft worden gehouden.

Ook nieuwe initiatieven komen in aanmerking voor subsidie, maar uit het voorstel blijkt dat als het geld is verdeeld over de bestaande evenementen er nu voor de komende geen geld meer over is voor nieuwe evenementen. Nieuw in het evenementenkader zijn onder meer het subsidieplafond, de hogere subsidies die jaarlijks geïndexeerd worden en de meerjarige subsidies.

De VVD sprak over een deugdelijk financieel voorstel dat die fractie kan steunen. STIP had het over een stap in de goede richting. STIP liet weten in de komende raadsvergadering of bij de Kadernota te willen kijken naar de subsidiepot en naar de mogelijkheid om de Uitagenda breder onder de aandacht te brengen in de stad.

Hart voor Delft wil in de raadsvergadering op 13 juni een motie indienen om een selectiecommissie met bewoners te laten oordelen over de subsidieaanvragen die organisatoren uiterlijk 1 oktober ingediend moeten hebben. Wethouder Maaike Zwart legde uit dat die aanvragen zoals gebruikelijk ambtelijk worden behandeld.

Rietveld Theater

Uitstel van het besluit over de totale verbouwing van het Rietveld Theater aan Rietveld 49 noemde de inspreker namens het theater begrijpelijk maar niet wenselijk. Als het aan de vrijwilligers en gebruikers van het Rietveld Theater ligt, begint de verbouwing zo snel mogelijk en wordt niet gewacht op het Integraal Huisvestingsplan Cultuur.

In het voorstel Scenario analyse Rietveld 49 vraagt het college de raad akkoord te gaan om op basis van dat huisvestingsplan eind dit jaar te kiezen voor een totale verbouwing van het bestaande theatergebouw of te stoppen met de verbouwplannen.

Wat het college betreft vallen de scenario’s voor meer kostenbesparende verbouwingen, de verkoop van het gebouw en een plek elders in de binnenstad af. Maar in het debat waren de meningen daarover verdeeld. Zo pleitte de PvdA ervoor dat de gemeente toch nog eens buiten de binnenstad gaat kijken. Het Rietveld Theater huist nu tijdelijk in Hal 015 op Schieoevers en trekt daar redelijk wat publiek, maar volgens de inspreker grotendeels ander publiek dan de vaste bezoekers van het Rietveld Theater.

De VVD hekelde het feit dat in 2022 de raad 1,9 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor de verbouwing van het pand Rietveld 49. In het voorstel staat dat de gemeente nog eens 3,1 miljoen euro beschikbaar moet stellen om de totale verbouwing mogelijk te maken. Dat is volgens de VVD niet volgens de afspraak van het college met de raad. Ook Hart voor Delft en Onafhankelijk Delft toonden zich kritisch op de euro’s. Volgens Onafhankelijk Delft blijft alleen de optie mogelijk om te stoppen met de verbouwplannen, want Delft is geen rijke gemeente die extra miljoenen kan uitgeven.

Wethouder Van Vliet kreeg wel de steun van STIP en GroenLinks, waar andere partijen vooral vraagtekens zetten bij de gevolgen van het uitgestelde besluit voor het Rietveld Theater. De wethouder zei zich bewust te zijn van dat uitstel, maar hij legde de commissie ook voor dat het college met dit voorstel precies heeft gedaan waar de raad begin vorig jaar om vroeg, namelijk een vervolgtraject in kaart brengen om tot een integrale afweging te kunnen komen.

Voor veel fracties bleek de toelichting van de wethouder op de vele vragen niet voldoende. Volt, SP, D66, STIP en ChristenUnie sloten het debat af met de mededeling dat ze het voorstel voor intern beraad mee terugnemen naar hun fracties. CDA PvdA en VVD kondigden aan ze in de raadsvergadering op 13 juni bij dit voorstel wellicht een motie willen indienen over een mogelijk andere locatie buiten de binnenstad.   

Veel theater in Economie, Financiën en Bestuur

21 mei 2024 – De oordeelsvormende vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur staat op donderdag 23 mei voor een groot deel in het teken van cultuur. De vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.

In het overlegdeel van deze vergadering buigt de commissie zich onder meer over het voorstel Toekomstscenario’s Theater de Veste. Via dit voorstel vraagt het college de raad om akkoord te gaan met het voorgestelde voorkeurscenario: volledige nieuwbouw op een toekomstige locatie in of nabij de binnenstad van Delft. Bij dit scenario krijgt het theater een grote zaal met 800 plaatsen en een multifunctionele zaal met vlakke vloer voor de kleinere optredens. Tevens worden de toegankelijkheid en het binnenklimaat verbeterd.

Als de raad hiermee instemt, wordt de komende jaren verder gewerkt aan een financiële strategie voor zowel het investeringsbedrag als de dekking van de structurele lasten voor nieuwbouw. Vanaf 2028 gaat het college dan bekijken of de nadere verkenning voor het project nieuwbouw Theater de Veste opgestart kan worden.

De commissie bespreekt deze avond ook het voorstel Scenario’s Rietveld Theater. Het college heeft hierin zeven toekomstscenario’s voor het Rietveld Theater uitgewerkt. Deze variëren van niks doen (variant zeven) tot verbouwing van het totale pand (variant één). Dit laatste scenario komt het meest tegemoet aan het eerder opgestelde programma van eisen. De kosten voor deze variant bedragen rond de vijf miljoen euro.

Het college stelt de raad voor om scenario’s twee tot en met vijf af te laten vallen én te kiezen voor scenario zes: pas aan het einde van dit jaar bij het vaststellen van het Integraal huisvestingsplan een besluit te nemen over de varianten, niks doen of totaal verbouwen. In dit integraal huisvestingsplan wordt het hele culturele aanbod en al het cultureel vastgoed in beeld gebracht. De commissie wordt gevraagd over dit voorstel te adviseren, zodat de gemeenteraad een besluit kan nemen.

Daarnaast staat het voorstel Evenementenkader Delft 2024 op de agenda. Het evenementenkader biedt de basis voor de subsidieregeling evenementen. De subsidieregeling is noodzakelijk om invulling te geven aan de eerdere noodpakketten die in de programmabegroting 2024-2027 structureel zijn gemaakt om de noodlijdende sector te ondersteunen. De gemeenteraad moet eerst het evenementenkader vaststellen, voordat een besluit wordt genomen over de subsidieregeling voor evenementen. Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen beide vergaderingen bijwonen in de raadszaal of thuis rechtstreeks of achteraf bekijken via de webcast die te vinden is op de website van de gemeenteraad.

Agenda en webcast commissie Economie, Financiën en Bestuur

Beeldvorming: toekomst theater De Veste

22 april 2024 – Raads- en commissieleden hebben zich op donderdag 18 april bij laten praten over de toekomst van theater De Veste. Tijdens de beeldvormende presentatie werd onder meer gesproken over de wenselijkheid voor een groter theater en de manieren waarop dit gerealiseerd kon worden.

De raadsleden kregen een uitleg over de visie voor de toekomst, de ruimtelijke mogelijkheden en de financiën. Hierbij kwamen vijf scenario’s aan bod. 

Belangrijkste uitkomst is het aan de raad voorgestelde voorkeursscenario: volledige nieuwbouw op een toekomstige locatie in of nabij de binnenstad van Delft. Bij dit scenario krijgt het theater een grote zaal met 800 plaatsen en een multifunctionele zaal met vlakke vloer voor de kleinere optredens. Ook wordt het theater dan beter toegankelijk voor mensen met een beperking en verbetert het binnenklimaat.

Als de raad hiermee instemt dan wordt de komende jaren verder gewerkt aan een financiële strategie voor nieuwbouw en aan een uitwerking van wat er in de tussentijd tot nieuwbouw nodig is en hoe het huidige theater tijdens de bouw kan blijven functioneren. Vanaf 2028 gaat het college bekijken of de nadere verkenning voor het project nieuwbouw Theater de Veste opgestart kan worden.

Het voorstel van het college wordt op 23 mei 2024 besproken in de commissie Economie, Financiën en Bestuur en op 13 juni 2024 in de raadsvergadering.

Presentaties beeldvormende bijeenkomst donderdag 18 april 2024

Uitvoerig debat Actieprogramma ruimtelijk economische visie

15 april 2024 – Het Actieprogramma ruimtelijk economische visie 2024-2026 heeft in de oordeelsvormende vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur op donderdag 11 april voor veel discussie en vragen gezorgd. Naast veel positieve opmerkingen waren er ook kritische geluiden.

Dit actieprogramma vloeit voort uit de Ruimtelijk economische visie 2030 die door de raad in maart 2018 werd vastgesteld. De visie biedt zicht op de ontwikkeling van de Delftse economie en de ruimtelijke impact daarvan op de stad. Via het Actieprogramma 2019-2022 werd gewerkt aan het creëren van 10.000 extra banen op alle niveaus plus de daarbij benodigde 100.000 vierkante meters extra bedrijfsruimte in de periode tot 2040.

Actielijnen

Omdat dit actieprogramma inmiddels is verlopen stelde het college een nieuw programma voor de periode 2024-2026 op. In het nieuwe programma heeft het college vier actielijnen uitgestippeld: sterk ecosysteem, ruimte om te ondernemen, mensen om te ondernemen en te werken en voorzieningen voor leefbare wijken.

De fracties van Volt, STIP, ChristenUnie en GroenLinks hadden om bespreking gevraagd om door te praten over de antwoorden van het college op schriftelijke vragen die de ChristenUnie en GroenLinks hadden gesteld.

Veel fracties gebruikten het debat om eigen accenten te leggen in het actieprogramma en aandacht te vragen voor onder meer de stadsverzorgende economie. Die term uit het actieprogramma verwijst naar de bedrijven en beroepen die noodzakelijk zijn voor het leefbaar houden van de stad, zoals bakkerijen, werkplaatsen, loodgieters en monteurs. Wat GroenLinks betreft moet voor die bedrijvigheid ruimte in de wijken, waaronder Delft-West, worden gevonden, omdat die bedrijven niet alleen voor werkgelegenheid zorgen, maar ook de sociale verbondenheid in een wijk versterken. De toekomst van Delft moet niet alleen worden bedacht, maar ook worden gemaakt, aldus GroenLinks.

Betaalbare bedrijfsruimte

In het actieprogramma verwerkte het college ook de opdracht van de raad om in Delft-West betaalbare bedrijfsruimte te vinden, te ontwikkelen en te behouden. Die opdracht verwoordden de fracties van D66, STIP, Hart voor Delft en GroenLinks vorig jaar juni in een motie die unaniem door de raad werd aangenomen. Dat er nu aandacht in het actieprogramma is voor de betaalbare bedrijfsruimte werd nagenoeg door alle fracties positief ontvangen, maar onder andere D66 wees erop dat het college de motie nog niet helemaal heeft uitgevoerd. Er moet onder meer nog met de corporaties gekeken worden naar de herontwikkeling van plinten in bestaande gebouwen.

Ook Volt wilde van wethouder Maaike Zwart weten, waarom er in het actieprogramma daarover weinig concrete plannen staan. De wethouder wees naar de verdere uitwerking van het actieprogramma en dat de raad daarover later wordt geïnformeerd. STIP was in elk geval tevreden met het programma dat er nu ligt. Economie mag wat STIP betreft vaker in de commissie besproken worden. Het belang van de economie zou STIP met een uitspraak van de raad in een motie willen markeren. STIP is ook van plan om in de komende raadsvergadering een motie in te dienen die het college vraagt om de voortgang van het actieprogramma aan de raad te rapporteren.

Eindhoven

De ChristenUnie had onder meer vragen over de onderlinge samenhang van de actielijnen in het programma. Daarnaast wees die fractie naar de regio Eindhoven, waar onderwijs, bedrijven en overheid erin geslaagd zijn om alle neuzen dezelfde richting op te laten kijken als het gaat om het stimuleren van de economie.

Wethouder Zwart lichtte onder meer toe dat met het realiseren van betaalbare bedrijvigheid onder meer is begonnen in het innovatiedistrict Delft. Voor andere plekken in de stad, in de wijken en nog te ontwikkelen delen zoals het Kabeldistrict en Schieoevers worden nog plannen uitgewerkt en daar moet ook nog geld worden gevonden. En niet alleen geld, maar ook economische ambtenaren met specifieke kennis zijn nodig en die zijn schaars. De wethouder benadrukte dat die ambtenaren nodig zijn om tot actie te komen.

China

Onafhankelijk Delft gaf als tip aan de wethouder om eens naar China te kijken. Daar worden bedrijfspanden van vier verdiepingen gebouwd, die op de begane grond een godsvermogen kosten voor de succesvolle bedrijven en hele goedkope ruimte bieden aan startende bedrijven op de vierde etage. Naar mate ze succesvoller worden, kunnen ze een verdieping zakken. Een interessant idee, zei de wethouder, die er ook op wees dat er wordt nagedacht in Delft over bedrijfsruimte in hogere dichtheden en een efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte.

Als het aan de VVD ligt, zet Delft vooral in op het verbeteren van het vestigingsklimaat voor ondernemers door de lasten voor hen te verlagen. Ook zou Delft volgens de VVD moeten werken aan een herkenbaar economisch profiel. Wethouder Zwart beloofde de VVD dat de raad meer inzicht krijgt in het soort banen en bedrijven die in Delft te vinden zijn.

Campagne

De CDA-fractie wees op de spanning tussen het realiseren van 10.000 extra banen en de ambitie om 15.000 extra woningen te bouwen in Delft plus de samenhang met verkeer en vervoer. In het actieprogramma had de fractie ook gelezen dat de bekendheid van Delft op het gebied van innovatie verspreid moet worden. Het CDA zei er geen voorstander van te zijn dat die zin een open eindje is voor een dure marketingcampagne. Maar zo’n campagne gaat er toch komen, liet wethouder Zwart weten. Voor het innovatiedistrict worden een merknaam en een logo bedacht. Dat is niet zo uitzonderlijk, vertelde de wethouder, omdat Delft daarin voorging door Eindhoven, Leiden en Wageningen.

Hart voor Delft pleitte voor geen woorden, maar daden en die fractie zette vraagtekens bij de betrokkenheid van ondernemers en ook de stadsbouwmeester. De SP omschreef het actieprogramma als vaag en veel. Delft is volgens de SP een stad die zich altijd heeft gericht op de binnenstad. Wat de SP betreft is het nu tijd om de bedrijvigheid in de wijken te ontwikkelen.

Maakindustrie

De PvdA vroeg onder meer aandacht voor de maakindustrie, de noodzaak voor de raad om via een voortgangsrapportage geïnformeerd te blijven en banen op de campus. Volt zou graag meer aandacht voor de nieuwe economie zien, waarin bedrijven iets teruggeven aan de maatschappij. Dat gebeurt volgens wethouder Zwart al volop in het innovatiedistrict waar bedrijven werken aan oplossingen voor bijvoorbeeld circulair en de energietransitie.

Aan het eind van het debat lieten PvdA, STIP, ChristenUnie, CDA, VVD, GroenLinks, Volt en Onafhankelijk Delft weten dit onderwerp mee terug nemen naar hun fractie. Dat betekent dat dit onderwerp en eventuele moties op de agenda van de raadsvergadering op donderdag 16 mei komen te staan.

Hamerstuk

De commissie besloot na een kort debat dat het voorstel Wijziging GR Regionale Belasting Groep als hamerstuk op de agenda van de komende raadsvergadering gezet kan worden. Dat betekent dat de raad dit voorstel niet verder bespreekt maar via een klap met de voorzittershamer vaststelt.

Toekomstvisie

Het voorstel Toekomstvisie religieus erfgoed Delft dat voor bespreking op de agenda van de commissie stond, is doorgeschoven naar een latere commissievergadering. Dat gebeurt op verzoek van CDA, Volt, Onafhankelijk Delft, ChristenUnie, Hart voor Delft, VVD en D66, zodat ze meer ruimte hebben om de visie te toeten bij de achterban en maatschappelijke partners.

Delfts Kwartiertje

Na de antwoorden van wethouder Joëlle Gooijer op vragen van STIP over jongerenparticipatie in Delft kondigde die fractie aan te gaan nadenken over een motie die in de eerstvolgende raadsvergadering kan worden ingediend.

Commissie ziet meer evenwicht in terrassenbeleid

12 april 2024 – Nieuwe gesprekken met horecaondernemers én bewoners in de binnenstad hebben geleid tot een bijgesteld beleid voor de terrassen en terrasboten, waarmee op hoofdlijnen ook de commissie Economie, Financiën en Bestuur kan leven. Dat bleek tijdens de extra oordeelsvormende vergadering van deze commissie op woensdag 10 april.

De tweede participatieronde volgde op het kritische debat dat de commissie in november vorig jaar hield toen burgemeester Marja van Bijsterveldt als portefeuillehouder van het terrassen- en terrasbotenbeleid veel kritiek kreeg op de eerste versie van de beleidsplannen. Het college had de plannen naar de commissie gestuurd, om van de fracties te horen hoe zij over het nieuwe terrassen- en terrasbotenbeleid denken. De twee beleidsnota’s lagen op dit moment ook ter inzage, zodat alle belanghebbenden in de stad er op konden reageren.

Gastvrij

Die reacties waren niet mals. De voorgenomen wijzigingen in het beleid werden toen door diverse insprekers omschreven als de doodsteek voor de horeca in Delft. Ook woensdagavond kwamen zeven insprekende horecaondernemers op voor hun belangen en het belang van de stad om zo gastvrij mogelijk te zijn. Enkele ondernemers klaagden dat ze terrasruimte moeten inleveren of dat gasten in de wind moeten zitten, maar er klonken ook tevreden geluiden van de insprekers. De vertegenwoordiger van Delfia Batavorum liet weten dat de historische vereniging blij is dat in het herziene beleid in belangrijke mate tegemoet is gekomen aan de beleving en het behoud van de historische binnenstad. 

Gesprekken

De gesprekken die begin dit jaar met alle betrokkenen over het terrassenbeleid zijn gehouden, hebben voor diverse wijzigingen in dat beleid gezorgd. Er komt niet meer ruimte voor terrassen, maar de koek wordt wel iets anders verdeeld.  Zo kan het zijn dat zaken die nu geen terras hebben, daarvoor wel in aanmerking gaan komen. Grotendeels bepalend voor de nieuwe regels zijn veiligheid, vrije doorgang in de smalle straten en beeldkwaliteit.

De windschermen moesten aanvankelijk weg, maar die mogen in de zomer op de Markt blijven staan. Achter het stadhuis mogen windschermen het hele jaar staan, maar daar alleen nog aan de zijkanten. De ligtermijn voor de terrasboten wordt verschoven naar 1 april tot en met 31 oktober. Het maximaal aantal terrasboten is 20 geworden in plaats van de eerder voorgestelde achttien. Ook is de overgangsperiode naar het nieuwe beleid verlengd, net als de vergunningstermijn van drie naar vijf jaar. 

Debat

Om zoals D66 het verwoordde de nog bestaande pijnpunten bij de horecaondernemers te minimaliseren zochten diverse fracties binnen het herziene beleid naar mogelijkheden om de toegestane terrasruimte op te rekken. STIP stelde voor om de terrasboten het hele jaar in de grachten te laten liggen en om kadeterrassen bij de terrasboten toe te staan.

Burgemeester Van Bijsterveldt wees dat van de hand. In de winter liggen er geen boten, om de bewoners hun rust te gunnen en om onderhoud aan de kades mogelijk te maken. GroenLinks en PvdA waren content met de extra participatieronde na het commissiedebat in november. Volt daarentegen had die participatieronde in de vorm van co-creatie met bewoners liever in aanloop naar de eerste versie van het terrassenbeleid gezien. De burgemeester betwijfelde of dat voor het beleid veel verschil had gemaakt, omdat in dit vraagstuk heel veel belangen bij elkaar komen en niet iedereen tevredengesteld kan worden.

De CDA-fractie, die ook namens de ChristenUnie sprak, was blij met de betrokkenheid van de raad en de gelegenheid voor de commissie om het beleid bij te sturen. Daarnaast pleitte het CDA dat er voor bezoekers die niet per se op een terras willen zitten voldoende bankjes in de stad staan. De VVD zou graag zien dat in de lijst met uitzonderingsdagen ook de Bevrijdingsdag op 5 mei wordt opgenomen. Hart voor Delft zei nog een dubbel gevoel te hebben over het rommelige proces en de keuzes van het college in het beleid.

De SP constateerde tevreden dat het college creatief is omgegaan met de schaarse ruimte in de stad en citeerde Jules Deelder met de woorden: Binnen de perken zijn de mogelijkheden even onbeperkt als daarbuiten. Onafhankelijk Delft pleitte voor meer rolstoeltoegankelijke terrassen, waar rolstoelers ook aan een tafeltje kunnen zitten. De burgemeester beloofde dat punt onder de aandacht te brengen van de ondernemers.

Raadsvergadering

Om het nieuwe terrassen- en terrasbotenbeleid uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat de gemeenteraad besluiten neemt over de aangepaste Algemene Plaatselijke Verordening en de Verordening Openbaar Gemeentewater Delft. Diverse fracties kondigden aan in de raadsvergadering op donderdag 16 mei wellicht moties of amendementen in te dienen bij de bespreking van het terrassen- en terrasbotenbeleid en bij de vaststelling van de verordeningen.

Deze week Kijk in de wijk en tweemaal Economie, Financiën en Bestuur

8 april – Er komen drukke weken aan voor de leden van de gemeenteraad en voor de leden van de commissie Economie, Financiën en Bestuur. De raadsleden gaan op dinsdag 9 april op bezoek in Voordijkshoorn en de commissie Economie, Financiën en Bestuur houdt naast de reguliere vergadering op donderdag 11 april, een extra vergadering op woensdag 10 april.

Onder de noemer van Kijk in de Wijk neemt de raad aanstaande dinsdag van 17.00 tot 22.00 uur een kijkje in Voordijkshoorn. Langs diverse routes staan ontmoetingen met bewoners gepland om de raadsleden bij te praten over het reilen en zeilen in de wijk. Het programma is voor een groot deel samengesteld met bewoners die de afgelopen weken konden laten weten, waarover ze in gesprek willen met de raadsleden.

Programma Kijk in de wijk: Voordijkshoorn

De commissie Economie, Financiën en Bestuur houdt op woensdag 10 april, vanaf 20.30 uur, een extra vergadering over het terrassen- en terrasbotenbeleid. In samenhang met dit onderwerp bespreekt de commissie ook het voorstel Verordening Openbaar Gemeentewater Delft 2024. Die nieuwe verordening is nodig om het voorgestelde terrasbotenbeleid uit te kunnen voeren.

Agenda commissie Economie, Financiën en Bestuur 10 april

Een dag later, op donderdag 11 april, bespreekt de commissie Economie, Financiën en Bestuur vanaf 19.30 uur onder meer de voorstellen Actualisatie Algemene Plaatselijke Verordening, Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionale Belasting Groep en Toekomstvisie religieus erfgoed Delft.

De gemeentesecretaris komt de commissie bijpraten over de personele ontwikkelingen in de ambtelijke organisatie van Delft. Verder overlegt de commissie over het door het college opgestelde Actieprogramma Ruimtelijk-Economische Visie 2024-2026.

Agenda commissie Economie, Financiën en Bestuur 11 april

Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen beide vergaderingen bijwonen in de raadszaal of thuis rechtstreeks of achteraf bekijken via de webcast die te vinden is op de website van de gemeenteraad.

Delft gaat fossiele buitenreclame beperken

15 maart 2024 – Op digitale advertentieborden en de borden om lantaarnpalen zijn in Delft binnenkort geen reclames meer te zien van de fossiele industrie en fossiele producten zoals vliegreizen, cruisereizen en auto’s met een fossiele brandstofmotor.

Dat maakte wethouder Frank van Vliet bekend op donderdag 14 maart in de oordeelsvormende vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur. De fractie van GroenLinks had eerder schriftelijke vragen aan het college gesteld over de mogelijkheden van de gemeente om reclame voor fossiele brandstoffen, gokken en alcohol te beperken of te verbieden. Het college heeft geen bevoegdheden om gok- en alcoholreclames te verbieden, maar het college kan wel de fossiele reclame aanpakken.

Daar pleitte ook een inspreker namens Reclame Fossielvrij voor. Zij betoogde dat een verbod op fossiele reclame leidt tot een afname van fossiele grondstoffen en een toename van een beter en gezond klimaat.  Reclame Fossielvrij ziet zo’n verbod als een eerste stap in de goede richting die indertijd ook werd gezet naar het verbod op tabaksreclame.

GroenLinks wilde van wethouder Frank van Vliet weten welke stappen hij van plan is om te zetten richting een verbod. De wethouder liet weten dat na de volgende aanbesteding voor de A0-borden om lantaarnpalen en digitale borden geen advertenties voor fossiele producten te zien mogen zijn. VVD, SP en Onafhankelijk Delft maakten duidelijk dat zij dat geen taak van de gemeente vinden en ook de CDA-fractie zou liever zien dat dit landelijke geregeld wordt. De ChristenUnie zou graag zien dat ook de gokreclames, gericht op minderjarigen, aan banden worden gelegd.

STIP, PvdA en Volt waren tevreden met de reactie van de wethouder, waarbij de PvdA vroeg of erbuiten wel meer reclame gemaakt mag worden voor culturele uitingen. De wethouder zei dat die sector en ook de gemeente zelf meer zendtijd krijgen op de digitale borden. Overigens komt er geen fossiel reclameverbod in de bus- en tramhaltes, want die worden aanbesteed door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Dat gemeentelijke samenwerkingsverband is niet voor een verbod. De wethouder liet de commissie voorts weten dat hij een verbodsregel in de verordening niet nodig acht, omdat via de aanbestedingsprocedure wordt geregeld.

De commissie achtte dit onderwerp voldoende besproken, zodat dit niet terugkomt op de agenda van de raadsvergadering op donderdag 4 april.

Camera’s

Op verzoek van de fracties van D66, STIP en PvdA boog de commissie zich in deze vergadering ook op de antwoorden van het college op schriftelijke vragen van STIP over het cameratoezicht tijdens de afgelopen lichtjesavond. STIP heeft vragen gesteld over het gebruik van camera’s van het Chinese merk Dahua. Anderhalf jaar geleden stemde de raad in met een motie om in Delft geen gebruik meer te maken van de omstreden Chinese camera’s.

Een inspreker legde uit dat deze camera’s misbruikt zouden kunnen worden om mee te kijken via de software van de fabrikant of door de ingebouwde software in de camera’s zelf. Als er dan toezicht op massa’s mensen moet zijn, zou dat volgens de inspreker beter via infrarood sensoren kunnen. Daarvoor pleitte ook STIP opnieuw, om net als in Amsterdam, in Delft een sensorenregister op te stellen.

De fractie van STIP vroeg daar twee jaar geleden ook al om, maar het college lijkt daar geen aandacht meer voor te hebben. Dat werd ook bevestigd door burgemeester Marja van Bijsterveldt. Zij zei vraagtekens te zetten bij de actualiteit van het Amsterdamse sensorenregister. Ze vertelde dat Delft slechts een beperkt aantal camera’s telt en dat de camera’s tijdens de lichtjesavond niet door de gemeente, maar door de organisator, waren geregeld.

De burgemeester verzekerde ook de fracties van D66 en PvdA dat de gemeente in lijn met de aangenomen motie voorzichtig en zorgvuldig omgaat met het cameratoezicht en dat in het vervolg via de subsidieregels wordt opgenomen dat gebruik van camera’s van Chinese fabrikanten niet is toegestaan.

Adviesbureaus

Het agendapunt over de inzet van adviesbureaus, waarover Volt, CDA, en Hart voor Delft schriftelijke vragen aan het college hadden gesteld, is doorgeschoven naar de volgende vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur. In die vergadering op donderdag 11 april komt de gemeentesecretaris de commissie bijpraten over de ambtelijke organisatie. De fracties kunnen met hun vragen over adviesbureaus dan bij hem en bij wethouder Karin Schrederhof terecht.

Twee commissievergaderingen op één avond

11 maart 2024 – Op donderdag 14 maart houdt niet alleen de commissie Economie, Financiën en Bestuur haar oordeelsvormende vergadering, maar ook de commissie Ruimte en Verkeer. De vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur begint om 19.30 uur. Naar verwachting start de vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer aansluitend rond 21.00 uur. Beide vergaderingen worden gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.

De commissie Economie, Financiën en Bestuur bespreekt onder meer de reactie van het college op schriftelijke vragen van STIP over het gebruik van camera’s tijdens Lichtjesavond. De fracties van CDA, Volt en Hart voor Delft hebben om bespreking gevraagd van de collegereactie op hun schriftelijke vragen over adviesbureaus. GroenLinks, D66, PvdA, STIP en Volt hebben nog nadere vragen na de beantwoording van het college op schriftelijke vragen over reclame.

Agenda en webcast commissie Economie, Financiën en Bestuur

De commissie Ruimte en Verkeer heeft die avond drie bespreekpunten op de agenda staan. Deze zouden eigenlijk in de reguliere vergadering op dinsdag 19 maart worden besproken, maar door de overvolle bespreekagenda van deze commissie is besloten om een deel van de agenda op 14 maart te behandelen.

De commissie bespreekt onder meer het voorstel Vaststellen Schieoevers Noord (Kabeldistrict en Nieuwe Haven) Herstelbesluit en het voorstel Voorkeursrecht Buitenhofdreef 2 (Rabobank). De ChristenUnie, STIP, VVD en Hart voor Delft hebben de collegebrief over de vaststelling van de Beleidsregels Parkeernormen Delft 2023 geagendeerd.

Agenda en website commissie Ruimte en Verkeer

Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen beide vergaderingen bijwonen in de raadszaal of thuis rechtstreeks of achteraf bekijken via de webcast die te vinden is op de website van de gemeenteraad.

Financiële risico’s Prinsenhof houden commissie alert

12 januari 2024 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Economie, Financiën bestuur hebben nagenoeg alle fracties positief gereageerd op het definitieve ontwerp voor de renovatie en restauratie van Museum Prinsenhof. Verschillende fracties deelden echter ook hun zorgen over de financiële risico’s die met de renovatie gemoeid zijn.

Daarmee leek het debat heel erg op de discussie die de commissie eind 2022 hield toen het voorlopig ontwerp voor het museum werd besproken. Ook toen was er veel lof voor het plan om het museum toegankelijker te maken, ook voor mensen met een handicap. Daarnaast worden de museale waarde en de duurzaamheid van het monumentale gebouw vergroot.

Dit gaat de gemeente 38 miljoen euro kosten. De raad heeft al ingestemd met een bedrag van 28 miljoen euro. Dat bedrag bestaat uit een schenking van tien miljoen euro van de familie Vlek en de maximale financiering door de gemeente van achttien miljoen euro. De resterende tien miljoen moet de gemeente via sponsoring, fondsenwerving en donaties binnenhalen.

Voor dat bedrag wordt naast het kloostercomplex ook de museumtuin aangepakt. Voor de herinrichting van het Sint Agathaplein wordt nog geld gezocht. Wethouder Frank van Vliet legde de VVD-fractie uit dat de raad daarover in een later stadium een besluit gaat nemen. De VVD reageerde kritisch op het voorstel Definitief ontwerp en businesscaseproject Prinsenhof Delft, omdat in dit voorstel ook rekening wordt gehouden met hogere exploitatielasten voor het museum vanaf 2027.

Ook andere fracties, waaronder de PvdA en Hart voor Delft, waren enigszins verbaasd dat die lasten jaarlijks met 450.000 euro stijgen, terwijl zij verwachtten dat de renovatie een lastenbesparing zou opleveren. Volgens de wethouder stijgen die lasten door de onderhoudskosten die de aanzienlijke uitbreiding van de noodzakelijke installaties met zich meebrengt. Die installaties zijn nodig om in het museum het binnenklimaat op orde te krijgen. Ook Onafhankelijk Delft zei bedenkingen te hebben bij het risicoprofiel en sprak ook over een mooi ontwerp.

De renovatie van het museum is volgens de CDA-fractie mogelijk het belangrijkste besluit dat de raad in deze raadsperiode gaat nemen. Het CDA zei positief terug te kijken op het proces, waarbij de stad nauw werd betrokken. Maar de fractie waarschuwde de wethouder ook voor het beeld dat in de stad leeft dat het gaat om een investering om meer toeristen naar Delft te halen. Wat het CDA betreft moet de gemeente het eerlijke verhaal over noodzakelijke investeringen vertellen. D66 sloot zich daarbij aan. Die fractie vindt dat het Prinsenhof een bewaarplaats van de geschiedenis en een ontmoetingsplek voor de stad moet zijn.

Als het aan het Hart voor Delft ligt, wordt de renovatie van museum Prinsenhof beschouwd als een risicovol project. Dat betekent dat de raad meer controle en grip houdt en vaker wordt geïnformeerd over de voortgang van het project, want zo stelde Hart voor Delft; de miljoenen vliegen ons rond de oren. GroenLinks sprak over een degelijk ontwerp en een nieuwe stap in de geschiedenis van het museum. STIP sprak de verwachting uit dat de hogere structurele lasten voor het museum in de toekomst niet ten koste mogen gaan van andere culturele instellingen in de stad. 

De ChristenUnie vroeg aandacht voor de Waalse kerk die onderdeel is van het complex en waar na de renovatie Delfts Blauw te zien zal zijn. Wethouder Van Vliet verzekerde de ChristenUnie dat het gebouw zijn uitstraling als kerk behoudt en dat ook de orgelconcerten mogelijk blijven. Ook Volt was positief over het definitieve ontwerp en deelde met andere fracties de zorgen over de hogere exploitatielasten.

Wethouder Van Vliet lichtte onder meer toe dat van de nog benodigde tien miljoen euro, inmiddels 5,5 miljoen binnen is. Hij verwacht dat een besluit van de raad sponsoren en fondsen over de streep kan trekken om ook een duit in het zakje te doen. De suggestie van de VVD om dat besluit uit te stellen tot juni bij de Kadernota wees hij resoluut van de hand. Ook zei hij volmondig ja op de vraag van de VVD of hij financieel in control was.

Daarnaast legde de wethouder uit dat de raad ook in control blijft als het gaat om het eventueel afschalen van het project, wanneer blijkt dat er onvoldoende budget is. Hij benadrukte dat de raad het budgetrecht heeft en dat de gevolgen van eventuele financiële tegenvallers worden voorgelegd aan de raad. De wens van Hart voor Delft om de renovatie van het Prinsenhof te behandelen als een risicovol project legde de wethouder terug bij de commissie, omdat dat een keuze is die de raad moet maken.

Hart voor Delft liet weten daarover wellicht in de raadsvergadering op donderdag 1 februari misschien een motie in te dienen. Ook de VVD komt in die vergadering met een motie of amendement.

Digitaal bestuur

Ga in gesprek met het college over goed digitaal bestuur, vraag het college om verbinding met gemeentelijke werkwijzen, maak afspraken over periodiek overleg en betrek inwoners beter en intensiever bij goed digitaal bestuur. Die aanbevelingen van de Delftse Rekenkamer aan de gemeenteraad staan centraal in het rapport Digitaal bestuur in Delft. Dit onderzoek werd donderdagavond in de commissie besproken. Diverse fracties spraken over een ingewikkeld rapport en ook de Rekenkamer zelf sprak over een rapport met een hoog abstractieniveau. In de presentatie gaven de leden van de Rekenkamer aan dat de uitkomsten vooral zijn bedoeld om de gemeente aan het denken te zetten over de digitalisering van werkwijzen en processen en de gevolgen daarvan voor bijvoorbeeld de dienstverlening van de gemeente.

Om daarvan een concreter beeld te krijgen, gaat de Delftse Rekenkamer als vervolg op dit onderzoek bekijken hoe bewoners in de praktijk klachten of aanvragen via de website van de gemeente kunnen indienen. De fracties lieten weten goed uit de voeten te kunnen met de aanbevelingen van de rekenkamer en blij te zijn met een verdiepingsslag. Daaruit moet ook blijken waar mensen die niet zo digitaal vaardig zijn tegenaan lopen.

Wethouder Huijsmans lichtte toe hoe het college aan de slag gaat met de aanbeveling om bewoners beter en intensiever te betrekken bij goed digitaal bestuur. Het college maakt een voorbehoud bij de aanbeveling om inzichtelijk te maken welke digitale systemen de gemeente gebruikt. Maar wat STIP betreft kan het college meer doen om bewoners te betrekken. De fractie zei te gaan nadenken over een motie. D66 vroeg de wethouder naar de bevestiging dat in Delft digitale systemen niet zo zijn ingericht dat de aanduiding van het geboorteland automatisch voor extra controles zorgt. De fractie overweegt op dat punt van non-discriminatie en algoritmes een motie. Dat betekent dat de raad op 1 februari verder praat over dit rapport en de aanbevelingen die dan verwerkt zijn in een voorstel.

Royal HaskoningDHV

In deze commissievergadering werd op verzoek van Hart voor Delft, SP en Volt ook doorgepraat over de antwoorden van het college op schriftelijke vragen van Hart voor Delft over de verkoop van het rijksmonument Mijnbouwstraat 120 door de TU Delft aan ingenieursbureau Royal HaskoningDHV.

Royal HaskoningDHV kreeg van de gemeente korting op de proceskosten voor het maken van een nieuwe bestemming voor het gebouw en van Parkeren Delft korting op de huur van parkeerplekken in de Zuidpoortgarage. De drie fracties die om bespreking hadden gevraagd, spraken hun verbazing uit dat zo’n welvarend bedrijf met korting werknemers kan laten parkeren, terwijl het gemeentebeleid juist minder auto’s in Delft wil. Wethouder Van Vliet wees de commissie erop dat de parkeerplekken tijdens werktijden worden gebruikt en dat op die momenten de parkeergarage nu voor een groot deel leeg is. Andere fracties spraken over het belang om gerenommeerde bedrijven naar Delft te halen, omdat die niet alleen bijdragen aan de lokale economie maar ook de positie van de stad in de regio en in de lobby naar het rijk versterken. Wethouder Maaike Zwart wees de commissie erop dat met de komst van Royal HaskoningDHV naar Delft een economische spin-off van jaarlijks anderhalf miljoen euro wordt verwacht.

Hart voor Delft en SP lieten weten bij dit onderwerp in de komende raadsvergadering wellicht moties in te dienen.

Jaarwisseling

In het Delfts Kwartiertje, waarin partijen kort vragen kunnen stellen aan het college, ging burgemeester Marja van Bijsterveldt in op haar besluit om daags na de afgelopen jaarwisseling de omgeving Debussystraat en omgeving Papsouwselaan en Herculesweg aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied. In dat gebied werden agenten tijdens de jaarwisseling met zwaar vuurwerk belaagd en moest de ME hen ontzetten.

De burgemeester ging uitgebreid in op vragen van D66 en andere fracties die wilden weten waarom het na jaren van relatieve rust tijdens de jaarwisseling zo mis kon gaan. Van Bijsterveldt zei dat ze samen met politie en justitie alles op een rij gaat zetten en dat de gemeenteraad in maart een evaluatie krijgt.

Volgens de burgemeester was er sprake van intensiever geweld met voornamelijk illegaal vuurwerk, waarop actie ondernomen moet worden. Daders worden strafrechtelijk vervolgd en de burgemeester kondigde aan dat er gesprekken met buurtvaders, ouders en het jongerenwerk gevoerd gaan worden.

Beeldvorming: Culturele instellingen uit Delft op bezoek bij de commissie Economie, Financiën en Bestuur

23 november 2023 – Organisaties uit het culturele veld hebben op donderdagavond 23 november leden van de commissie Economie, Financiën en Bestuur toegesproken. De avond was een wens van de woordvoerders Cultuur uit de commissie, bedoeld om kennis te maken en een beter overzicht te krijgen van de culturele instellingen in Delft.  

De 26 organisaties -allemaal leden van de Cultuurtafel- hielden een pitch van 3 minuten waarin zij vertelden over het doel, de doelgroep, de financiën en de samenwerkingspartners van de eigen organisatie.

De verscheidenheid aan organisaties maakt het moeilijk om ze te vergelijken. Onder de leden van de Cultuurtafel zijn bijvoorbeeld musea, (nomadische) festivals, theaters, en muziekgroepen. Uit de pitches bleek dat de problemen waar organisaties tegenaan lopen daarom ook divers zijn. Waarin zij niet verschilden was hun oproep aan de commissieleden om te (blijven) investeren in de cultuursector en vooral met de organisaties in gesprek te blijven om waar nodig te zoeken naar oplossingen.