Nee van college wordt toch weer ja tegen de Ja-Ja-Sticker

Nee van college wordt toch weer ja tegen de Ja-Ja-Sticker

11 februari 2022 – Wethouder Martina Huijsmans heeft in de oordeelsvormende vergadering van de commissie Economie, Financiën Bestuur op donderdag 10 februari beloofd dat het college toch gaat uitzoeken op welke manier de Ja-Ja-sticker in Delft ingevoerd kan worden.

STIP, GroenLinks, ChristenUnie, D66 en PvdA dienden in september 2019 de motie Ja tegen de Ja-Ja-sticker in. De motie werd aangenomen en het college moest volgens zo snel mogelijk met een concrete Delftse uitwerking van de Ja-Ja-sticker komen. Delft zou daarmee het voorbeeld van Amsterdam volgen. Die gemeente gebruikt de sticker sinds januari 2018. Doel van de sticker is het terugdringen van de papierberg aan folders en reclamedrukwerk dat op de deurmat valt. Met een Ja-Ja-sticker laten mensen weten folders wel te willen ontvangen. Wie geen sticker heeft, ontvangt geen drukwerk.

In november vorig jaar informeerde het college de raad over de uitvoering van de motie. Het college zei het te druk te hebben met corona en het herstelplan en geen tijd en geld te hebben voor het maken van nieuw beleid rond de Ja-Ja-sticker. Het college liet daarnaast weten dat ook de gemeentekoepel VNG niet van plan was om een landelijk model op te stellen gebaseerd op het Nee-Ja-stickerbeleid.

In de commissievergadering reageerden STIP, GroenLinks, ChristenUnie, D66 en PvdA op de brief van het college en ze spraken hun teleurstelling uit over het antwoord van het college. STIP noemde het pijnlijk dat het college de motie niet wilde uitvoeren. GroenLinks en D66 noemden het jammer.  De CDA-fractie merkte op de reactie van de coalitiepartijen op het niet uitvoeren van de motie door het college wat tam te vinden. ChristenUnie en PvdA wezen wethouder Huijsmans erop dat het college een aangenomen motie van de raad altijd moet uitvoeren. Daar drongen ook andere partijen op aan.

STIP wees onder meer op de plannen van de reclamebranche om zelf met een digitaal systeem te komen. Wie niks wil ontvangen, moet dat laten registreren. Wie wel folders wil, hoeft niks te doen.  Daarmee geeft de gemeente de regie uit handen, aldus STIP, om er de wethouder ook op te wijzen dat haast geboden is. Tevens wees STIP op de honderdduizenden kilo’s papier die andere gemeenten na de invoering van de sticker bespaard hebben.

In tegenstelling tot de collegebrief antwoordde de wethouder het een mooie motie te vinden, waar het college achter staat, maar waarbij voor de uitvoering het geld ontbreekt. Desondanks zei wethouder Huijsmans bereid te zijn tot een gesprek met de afvalverwerkers en een lobby voor een landelijke aanpak. De wethouder beloofde dat het nieuwe college er bij de begroting op terugkomt.

De VVD vond dat niet zo nodig en volgens Hart voor Delft hadden de indieners van de motie destijds voor financiële dekking moeten zorgen. De PvdA vroeg de wethouder naar de kosten. Huijsmans zei dat het maken van het beleid de gemeente tussen een halve ton en meer dan één ton kost. Ze sprak over een substantieel bedrag.

STIP liet aan het eind van het debat weten dit onderwerp mee terug te nemen naar de fractie. Die partij overweegt in de raadsvergadering op donderdag 10 maart een motie in te dienen om de financiële middelen explicieter te maken en de opdracht aan het college meer gewicht te geven.

Coronacrisis

Bij de maandelijkse bespreking van het coronabeleid wilde Hart voor Delft van wethouder Stephan Brandligt weten wat de coronacrisis Delft tot nu toe heeft gekost. De wethouder beloofde het uitgebreide antwoord schriftelijk met de raad te delen. Het korte antwoord was 13,8 miljoen euro, waarvan 4,4 miljoen ten laste van de gemeente. Dat bedrag gaf de gemeente aan coronamaatregelen uit in 2020 en 2021.

In het voorstel Aanwendingen bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis dat in de commissie werd besproken vraagt het college de raad akkoord te gaan om dit jaar 834.000 euro te besteden aan corona gerelateerde knelpunten. Het grootste deel van dat bedrag, 528.000 euro, zal volgens wethouder Bas Vollebregt worden gebruikt om culturele instellingen in Delft overeind te houden.

178.000 Euro gaat naar aanvullende capaciteit bij Toezicht en Handhaving. Onafhankelijk Delft en PvdA wilden van burgemeester Marja van Bijsterveldt weten of er nog wel extra handhavers nodig zijn als de coronamaatregelen verder worden versoepeld. De burgemeester wees in haar reactie ook op andere zaken in de stad, zoals de flitsbezorgers, die gehandhaafd moeten worden. Daarnaast verzekerde ze de commissie niet meer geld uit te geven dan nodig is. De ChristenUnie vroeg naar de besteding van extra rijksgeld voor de zorg. Wethouder Karin Schrederhof beloofde daar schriftelijk op te reageren. De ChristenUnie liet weten afhankelijk van dat antwoord al dan niet met een motie in de komende raadsvergadering te komen.

Bibob

De Wet Bibob (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) is anderhalf jaar geleden aangescherpt om de aanpak van ondermijning te versterken. Eind vorig jaar heeft het Delftse college de beleidsregel BIBOB Publiekrechtelijke beschikkingen; Horeca- en seksinrichtingen vastgesteld.

STIP, PvdA en D66 vroegen tijdens de bespreking van dit collegebesluit om aandacht voor de omstandigheden en positie van sekswerkers in Delft. Zij moeten volgens de fracties in een veilige omgeving kunnen werken. De PvdA wees op het gevaar dat sekswerkers in de illegaliteit verdwijnen als ze via onderverhuur en zonder vergunningen moeten werken. Daarnaast drongen STIP en D66 aan op een betere informatievoorziening voor de sekswerkers.

Burgemeester Van Bijsterveldt zegde toe dat ze laat kijken of de informatie op de website van de gemeente voldoet voor de sekswerkers. Daarnaast wees ze de commissie op de verdere uitwerking van het beleid, de samenwerking in de regio en op het gebrek aan geld uit Den Haag, waardoor de aanpak sober zal zijn. Geen van de fracties zag aanleiding om dit onderwerp verder in de raadsvergadering te bespreken.

Naamgeving

Het voorstel Verordening naamgeving en nummering (adressen) Delft is door de commissie donderdagavond als hamerstuk toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering op 10 maart. Verschillende fracties, waaronder STIP, D66 en PvdA vroegen wethouder Huijsmans naar de mogelijkheid om meer informatie bij en over de straatnamen in Delft te geven.

De reden om dat te doen zou volgens STIP kunnen zijn dat straatnamen van individuen of periodes controversieel kunnen zijn. Het CDA merkte daarbij op het gevoel te hebben dat straatnamen steeds politiek gevoeliger worden. Om politieke discussies over straatnamen te voorkomen heeft Delft een onafhankelijke straatnamencommissie. Dat systeem werkt niet volgens Hart voor Delft. Die partij pleit al langer voor het vernoemen van straten naar Delftse muzikanten, waarop het CDA met de suggestie kwam om een straat te vernoemen naar oud CDA-politica en in Delft geboren Hannie van Leeuwen.

Wethouder Huijsmans adviseerde de commissie dat de nieuwe raad na de verkiezingen een beeldvormende bijeenkomst houdt met de straatnamencommissie.

Subsidieverordening

De vaststelling van het voorstel Wijziging Algemene subsidieverordening gemeente Delft is na aandringen van D66 doorgeschoven tot na de gemeenteraadsverkiezingen. In het voorstel vraagt het college aan de raad de bevoegdheid om subsidieplafonds vast te stellen over te dragen aan het college. Volgens het college kan op die manier strakker worden gestuurd om binnen het bij de begroting beschikbaar gestelde bedrag te kunnen blijven.

Het voorstel riep in de commissievergadering veel vragen op. Daarnaast wilde de ChristenUnie antwoord op de vraag hoe aanpassingen in het subsidiekader kunnen helpen bij het kleiner maken van de tweedeling in de samenleving. Het college had die vraag beantwoord in een brief, maar die stelde de ChristenUnie enigszins teleur. De fractie had een meer proactieve houding van het college verwacht. Wethouder Martina Huijsmans liet de commissie de wens van de ChristenUnie mee te geven aan het nieuwe college. Dat nieuwe college komt naar verwachting voor de zomer met een voorstel waarin meer informatie en uitleg wordt gegeven over de aanpassing van de subsidieverordening.

Toezicht begroting

Hart voor Delft, CU en VVD voelden wethouder Brandligt aan de tand over de brief van de provincie over het toezicht op de begroting. De provincie oordeelt daarin dat de financiële positie van Delft fragiel blijft en dat het herstelplan waarmee het preventief toezicht in 2021 werd opgeheven niet meer in 2024, maar in 2025, leidt tot herstel van het structureel financieel evenwicht. Hart voor Delft liet weten daar behoorlijk geschrokken van te zijn en het oneens te zijn met financiële beleid van het college. De VVD zei zich eveneens zorgen te maken en vroeg de wethouder naar een volledig beeld van de financiële positie van Delft. De ChristenUnie wilde onder meer weten wat de effecten zijn voor Delft van het regeerakkoord.

Wethouder Brandligt zei de conclusie van de provincie te onderschrijven. Het verschuiven met een jaar van het financieel evenwicht schreef hij toe aan ontwikkelingen die onder meer te maken hebben met corona en het beleid van het kabinet. Hij herhaalde dat gemeenten in het algemeen en Delft in het bijzonder te weinig geld krijgen van het rijk om de taken uit te voeren. Delft lobbyt volgens hem al jaren voor meer geld van het rijk en de laatste jaren is de steun voor de lobby volgens de wethouder toegenomen. Wethouder Brandligt waarschuwde het nieuwe college dat er weinig financiële ruimte zal zijn voor nieuwe dingen. Dat is volgens hem een realiteit waar de nieuwe coalitie na de verkiezingen rekening mee moet houden.

Commissies vergaderen weer in de raadszaal

7 februari 2022 – De oordeelsvormende vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur wordt op 10 februari weer in de raadszaal gehouden. De vergadering begint om 20.00 uur.

De versoepelde coronamaatregelen maken het weer mogelijk dat de commissievergaderingen in het stadhuis plaatsvinden. De stand van zaken van het lokale coronabeleid komt ook in deze vergadering ter sprake. Daarnaast behandelt de commissie op verzoek van de fracties van ChristenUnie, STIP, GroenLinks, D66 en PvdA de afdoening van de motie Ja tegen de Ja-Ja-Sticker.

Verder buigt de commissie zich over het voorstel Verordening naamgeving en nummering (adressen) en het voorstel Wijziging Algemene Subsidieverordening. De commissie wordt gevraagd te adviseren over deze voorstellen zodat de raad er een formeel besluit over kan nemen.

STIP, PvdA en D66 hebben gevraagd om bespreking van de actualisering beleidsregel Bibob Horeca- en seksinrichtingen. De fracties hebben aanvullende vragen voor de burgemeester over deze brief van het college. De fracties van Hart voor Delft, CU en VVD hebben de brief van de provincie over het financieel toezicht op de begroting voor 2022 op de agenda gezet. Zij willen wethouder Stephan Brandligt vragen stellen over deze brief.

Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden bij de griffie via griffie@delft.nl. Vanwege de coronamaatregelen is de publieke tribune in de raadszaal beperkt toegankelijk. Belangstellenden kunnen de vergadering rechtstreeks via de webcast bekijken.

Agenda commissie Economie, Financiën en Bestuur

Debat slavernijverleden krijgt vervolg in de stad

19 januari 2022 – Een onderzoek naar de rol van Delft in het slavernijverleden komt er voorlopig niet. De fracties waren het er op dinsdag 18 januari in de oordeelsvormende vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur wel over eens dat ze samen met de stad, met bewoners en organisaties, in gesprek moeten over dit deel van de Delftse geschiedenis.

Het voorstel om een stadsgesprek op touw te zetten, kwam van wethouder Lennart Harpe. Hij reageerde op het debat dat de ChristenUnie, D66 en GroenLinks hadden aangezwengeld met de discussienota Het slavernijverleden van Delft.  In die nota vragen de drie fracties onder meer om meer aandacht voor het slavernijverleden en om onderzoek te doen naar de rol die Delft speelde. Door de geschiedenis van onze stad te kennen kunnen wij beter richting geven aan onze toekomst en de ongelijkwaardigheid uit het verleden een halt toe roepen in het heden, aldus de schrijvers van het discussiestuk. Of zoals de ChristenUnie het in de commissievergadering verwoordde; Als je je erin verdiept, merk je waar het nog steeds pijn doet.

Alle fracties waren het er in meer of mindere mate over eens dat het slavernijverleden aandacht verdient, maar enkele fracties betwijfelden of daar een diepgaand onderzoek voor nodig is. In de reactie op de nota had het college al duidelijk gemaakt dat zo’n onderzoek de gemeente één- tot tweehonderdduizend euro kan gaan kosten. En dan zou het volgens de VVD nog maar de vraag zijn of dat handvatten oplevert om huidige problemen aan te pakken.

GroenLinks wees erop dat zo’n onderzoek nodig is, omdat volgens die partij het niet gaat om symptomen te bestrijden maar om verdieping te krijgen. Ook de PvdA bleek geen groot voorstander van een onderzoek te zijn. Die partij las in de nota dat de onderzoeksvragen alle kanten op schieten. De PvdA ziet meer in een brede werkgroep met partners uit de stad en scholen om een eerste stap te zetten naar de verdere uitwerking van een plan. Tegelijkertijd zouden er volgens de PvdA concrete activiteiten gerealiseerd kunnen worden. Als voorbeeld noemde die fractie stadwandelingen, waarop STIP met het idee kwam om daar een deel van het budget voor stadsmarketing voor te gebruiken. Ook STIP zei gelet op de hoge kosten geen voorstander te zijn van een onderzoek.

Hart voor Delft pleitte voor een aanpak van de hedendaagse slavernij, waarbij migranten worden uitgebuit en onderbetaald. Een onderzoek en het oprakelen van het verleden ziet Hart voor Delft niet zitten. Herdenken daarentegen heeft volgens Hart voor Delft wel zin. De fractie van het CDA zei zich te kunnen vinden in de reactie van het college, waarin wordt voorgesteld om de lijn uit de beleidsnota Iedereen Delftenaar te volgen en om het actieplan Voorkomen discriminatie/bevorderen samenleven om te zetten in daden, zoals de organisatie van Keti Koti, de jaarlijks terugkerende Surinaamse feestdag ter viering van de afschaffing van de slavernij. Een onderzoek zou volgens SP niet moeten leiden tot boetedoening of het in hokjes stoppen van mensen. De SP wees op de bestaande ongelijkheid en pleitte ervoor om afstand te nemen van het slavernijverleden en om volgend jaar te herdenken dat de slavernij 150 jaar geleden werd afgeschaft.

Wethouder Harpe lichtte toe dat Delft bij het actieplan Voorkomen discriminatie van het rijk ook budget heeft gekregen dat gebruikt zou kunnen worden om er een stadsgesprek mee te organiseren. Daarnaast liet hij weten dat het college aanwezig zal zijn bij de viering van Keti Koti. Het faciliteren van een stadsgesprek zou volgens de wethouder een eerste stap kunnen zijn naar een bredere bewustwording over dit onderwerp. Alle fracties steunden zijn voorstel. De fracties van ChristenUnie, D66 en GroenLinks houden op korte termijn een eerste sessie met de stad. Daarna gaan ze in overleg met de wethouder bepalen hoe een breder stadsgesprek over het Delftse slavernijverleden opgezet zou kunnen worden.

Verzachten

In de commissie werd dinsdagavond vooral positief gereageerd op het voorstel Verzachten deel van de bezuinigingen. In dit voorstel worden de bezuinigingen op het Taalhuis (DOK), de vrijwillige taalcursussen, OPEN (DOK en VAK) en De Border verzacht. Het gaat in totaal om een bedrag van vierhonderdduizend euro. Het college geeft daarmee gehoor aan vier moties die in de raad werden aangenomen tijdens de behandeling in maart vorig jaar van het Herstelplan. Dat plan was nodig om de niet-sluitende begroting voor 2021 rond te krijgen.

D66, ChristenUnie, GroenLinks, STIP lieten weten content te zijn met het terugdraaien van de bezuinigingen, omdat de nadelige maatschappelijke effecten wellicht voor extra kosten zouden kunnen zorgen. De VVD vond dat een boterzachte onderbouwing. Die fractie was het deels eens met voorstel, maar bezuinigen doet nu eenmaal pijn en de raad moet niet alleen naar het rijk kijken, maar volgens de VVD ook eens in de spiegel kijken en zelf verantwoordelijkheid nemen. Hart voor Delft zei wel begrip te hebben voor dat betoog van de VVD en maakte duidelijk dat een niet-sluitende begroting een mislukt signaal van Delft om in Den Haag te laten merken dat de gemeente meer geld van het rijk nodig heeft.

De PvdA was eveneens tevreden met het voorstel, maar volgens die partij zit verder terugdraaien van de bezuinigingen er niet in. De PvdA stelde daarnaast vast dat de moties vorig jaar door zowel coalitie- als oppositiepartijen werden ingediend. Ook de SP was blij dat de bibliotheek, het buurthuis en het welzijnswerk iets meer financiële ruimte krijgen. Het CDA las tot zijn tevredenheid in het voorstel terug dat het college het belang van preventie onderschrijft. Dat gaat volgens die fractie de goede richting uit.

De VVD zei na de korte uitleg van de wethouders Stephan Brandligt, Bas Vollebregt en Karin Schrederhof met het voorstel te kunnen leven. De raad stelt het in de vergadering op donderdag 3 februari via een klap met de voorzittershamer vast.

Garanties

Het college gaat de verantwoordelijkheid voor  het nemen van financiële besluiten  voor een deel teruggeven aan de gemeenteraad. In de commissievergadering werd positief gereageerd op een brief van het college en de toelichting van wethouder Brandligt om de bevoegdheden van de raad en het college meer in balans te brengen.

Aanleiding voor de brief was de kapitaalstorting aan Stedin door het college eerder dit jaar. Het college nam dit besluit pas na overleg met de gemeenteraad maar toch wil de raad dergelijke financiële besluiten, waarbij het gaat om het verstrekken van leningen of garanties zelf nemen. Het college stelt voor om die bevoegdheid tot het verlenen van garanties en het verstrekken van leningen terug te brengen tot een bedrag van vijfhonderdduizend euro. Daarvoor moeten nog wel formeel de Verordening Gemeentegaranties Geldleningen en de Financiële verordening gemeente Delft worden aangepast. Dit voorstel komt binnenkort naar de raad.

Twee commissievergaderingen op de agenda

15 januari 2022 – Naast de eerder aangekondigde vergadering op dinsdag 18 januari van de commissie Economie,  Financiën en Bestuur wordt er deze week ook vergaderd op donderdag 20 januari door de commissie Ruimte en Verkeer. Beide vergaderingen worden in verband met de coronamaatregelen digitaal gehouden.

Op de agenda van de uitloopvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur staat onder meer de bespreking van het raadsvoorstel Verzachten deel van de bezuinigingen en de discussienota Delft en het slavernijverleden die is opgesteld door D66, ChristenUnie en GroenLinks. De vergadering begint dinsdagavond om 19.30 uur.

In de commissie Ruimte en Verkeer wordt donderdagavond vanaf 19.30 uur onder meer overlegd over het voorstel Definitieve verklaring van geen bedenkingen Rotterdamseweg 13C en het gewijzigd voorstel Lijst verzwaard advies en participatie

Verder bespreekt de commissie de informatiebrief over de pilot Afval op afroep in de binnenstad en de burgerbrief over de overlast door laden en lossen in de Breestraat. Op verzoek van de SP, Hart voor Delft, CDA en VVD behandelt de commissie tevens de brief van Kennemerland Beheer BV en de reacties daarop over de herontwikkeling van de Vulcanusweg.

Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden bij de griffie via griffie@delft.nl. U ontvangt na uw aanmelding een link om digitaal te kunnen inspreken.

Agenda commissie Economie, Financiën en Bestuur

Agenda commissie Ruimte en Verkeer

Commissie staat uitgebreid stil bij coronacrisis

14 januari 2022 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur is op donderdag 13 januari uitgebreid gesproken over de coronacrisis. De laatste ontwikkelingen kwamen aan bod en de commissie ging uitvoerig in debat over het rapport Effecten coronacrisis Delft dat de Delftse Rekenkamer had opgesteld.

Bij de bespreking van de laatste ontwikkelingen in de coronacrisis stelden diverse fracties vragen aan het college. D66 uitten zijn zorgen over de toename in het gebruik van alcohol en drugs onder studenten en jongeren. Hart voor Delft wilde weten wat de crisis de gemeente tot nu toe had gekost. GroenLinks vroeg onder meer waarom het college een parkeeractie van de Delftse ondernemers steunt om meer automobilisten naar de stad te lokken, terwijl het gemeentebeleid juist het fietsen en lopen promoot. STIP voegde eraan toe dat het college naast de parkeerbereikbaarheid van Delft met de regio meer zou moeten inzetten op de ov-bereikbaarheid. De ChristenUnie deelde haar zorgen over de toenemende polarisatie en de negatieve gevolgen voor kinderen bijvoorbeeld bij zwembaden waar ouders zonder toegangsbewijs niet worden toegelaten.

In haar reactie stond burgemeester Marja van Bijsterveldt onder meer stil bij de pijn en frustraties die ze zei te voelen bij ondernemers die voor snelle versoepelingen en soms financieel aan het eind van hun Latijn zijn. Ze wees op het overleg met de regio en de gemeentekoepel VNG en het perspectief voor de lange termijn dat binnen enkele weken gereed moet zijn. De burgemeester had ook een waarschuwing voor winkeliers die opengaan, terwijl ze volgens de regels gesloten moeten blijven. In Delft wordt daarop gehandhaafd, liet de burgemeester weten. Van Bijsterveldt beaamde de signalen dat het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren toeneemt. De burgemeester zei daar samen met de TU en studentenverenigingen scherp op te zijn. 

Wethouder Bas Vollebregt liet GroenLinks weten dat de parkeeractie niet het doel had om meer auto’s de stad in te krijgen, maar om bezoekers langer in de stad te houden. Hij verzekerde de commissie dat het college er tegelijkertijd alles aan doet om Delft ook voor fietsers aantrekkelijk te laten zijn. Wethouder Karin Schrederhof wees de VVD op het jaarverslag schuldhulpverlening, waarin die partij ook het aantal ondernemers terug kan vinden dat financieel in de knel zit. Wethouder Stephan Brandligt wees Hart voor Delft op de zesde coronarapportage, waarin een overzicht van de kosten is opgenomen.

Delftse Rekenkamer

Effecten coronacrisis Delft is de titel van het rapport dat de Delftse Rekenkamer voorafgaand aan de vergadering aan de commissie presenteerde. Het rapport en het bijbehorende conceptraadsvoorstel bevat dertien aanbevelingen aan college en raad om de negatieve effecten van de crisis zoveel mogelijk te beperken. De rekenkamer concludeert dat het college de afgelopen periode de noodzakelijke besluiten nam om die negatieve effecten tegen te gaan. De maatregelen met de grootste impact werden op rijksniveau genomen, zodat de gemeente hoofdzakelijk aan het uitvoeren was. De financieel-economische impact in Delft is volgens de Delftse Rekenkamer vooralsnog beperkt. De sociaal-maatschappelijke impact in Delft uit zich onder meer in toegenomen eenzaamheid en een scherpere tweedeling in de Delftse samenleving.

De aanbevelingen van de rekenkamer aan de raad komen erop neer dat de raad moet kijken hoe hij zijn volksvertegenwoordigende en kaderstellende rol weer volledig kan invullen, hoe de gemeente steun kan blijven bieden aan maatschappelijke, culturele en sportorganisaties en hoe de raad de positieve effecten van digitalisering kan behouden, maar als het gaat om het democratisch proces zo veel mogelijk moet kiezen voor fysieke bijeenkomsten. De rekenkamer stelt dat fysieke bijeenkomsten  belangrijk zijn om inzicht te krijgen in latente vragen en dat sommige burgers drempels ervaren voor digitaal contact.

In de commissie werd met veel waardering over het onderzoek gesproken. D66 sprak over een herkenbaar beeld. De VVD-fractie liet weten alle conclusies en aanbevelingen over te nemen en erkende dat de politiek door de digitalisering voor mensen soms lastig te volgen is. De SP miste in het rapport een aanbeveling over de aanpak van de tweedeling. Volgens de SP moet het college daar werk van maken, omdat door de coronacrisis de kloof tussen arm en rijk groeit. De SP wil dat het college het coronabeleid gaat evalueren, regelingen treft die armoede tegengaan en de wijken ingaat om te zien of er voldoende te doen is voor jongeren.

In de ogen van PvdA heeft het college het goed gedaan, maar ook de PvdA zou wel een plan van aanpak willen zien om iets te doen aan de groeiende tweedeling. De CDA-fractie sloot zich daarbij aan. Bovendien stelde het CDA voor dat de gemeenteraad en de commissie weer fysiek gaan vergaderen, tenzij het echt niet anders kan. STIP vroeg aandacht voor de eenzaamheid onder jongeren. Hart voor Delft pleitte net als het CDA voor fysieke commissie- en raadsvergaderingen. Volgens Hart voor Delft was er door het digitale vergaderen nauwelijks sprake contacten met bewoners en inspraak. De fractie liet weten die aanbeveling samen met het CDA te willen aanscherpen.

De ChristenUnie kon zich vinden in het betoog van de SP over de verschillen in de samenleving. Die fractie riep op om oog te hebben voor kwetsbare groepen en elkaar te helpen om uit de crisis te komen. GroenLinks deelde dat standpunt en prees het college dat volgens die partij door snel te handelen de crisis samen met de stad heeft aangepakt.

De gemeenteraad neemt op donderdag 3 februari een besluit over dit voorstel, waarin enkele aanbevelingen na het debat in de commissie worden aangepast.

APV

Een ruime meerderheid van de commissie sprak donderdagavond vol lof over het voorstel Actualisering APV. In de vernieuwde Algemene Plaatselijke Verordening (APV) komen onder meer regels die de invoering van een vergunningstelsel voor deeltweewielers mogelijk maken. Daarnaast worden in de APV nieuwe regels opgenomen, waarmee ondermijning en criminele bedrijvigheid beter bestreden kunnen worden.

STP liet weten dat een overbodige regel wat die fractie betreft wel geschrapt kon worden in de APV; het alcoholverbod in de binnenstad. STIP vindt die regel te veel, omdat openbare dronkenschap ook met andere regels bestreden kan worden en een biertje op stoep volgens STIP wel zou moeten kunnen. Andere fracties, waaronder CDA, VVD, D66 en Hart voor Delft lieten blijken daar geen voorstander van te zijn. Ook de burgemeester zei geen reden te zien om dat verbod uit de APV te halen. STIP zei bereid te zijn om met andere fracties te kijken naar compromissen om wellicht fasegewijs tot een verbod te komen. Het voorstel ging met STIP mee terug naar de fractie.

GroenLinks vroeg aandacht voor het manifest Ondermijnende criminaliteit. De ongeveer 40 burgemeesters die het manifest vorig jaar september ondertekenden, vinden dat de overheid veel meer moet doen tegen ondermijnende criminaliteit en dat dit onderwerp prominent op de politieke agenda van het nieuwe kabinet hoort. De burgemeesters pleiten onder meer voor de legalisering van softdrugs en voor meer geld voor de politie.

Burgemeester Van Bijsterveldt liet de commissie weten dat haar handtekening niet onder het manifest komt staan, omdat ze geen voorstander is dat softdrugs gelegaliseerd wordt. GroenLinks liet daarop weten het voorstel mee terug te nemen naar de fractie. En ook de PvdA en D66 gaan het voorstel nog een keer intern bespreken, voordat het voorstel door de gemeenteraad wordt behandeld.

Rietveld Theater

Overwegend positief werd door de fracties in de commissie gereageerd op het budgetneutraal investeringsvoorstel renovatie Rietveld Theater. De raad stelde voor de renovatie van het theater in de begroting al een investeringsbudget vast van 1,1 miljoen euro. Om het pand toekomstbestendig te maken en ook de zalen die nu nog dienstdoen als atelierruimtes geschikt te maken voor podiumkunsten stelt het college voor om dat investeringsbedrag budgetneutraal te verhogen naar 1,9 miljoen.

Eén inspreker hield namens het theater een wam pleidooi voor de renovatie van het theater, waardoor Delft een uitgebreider aanbod aan podiumkunstvoorstellingen krijgt. De andere inspreker liet weten niet te willen vertrekken uit de atelierruimte die hij al 35 jaar in het pand huurt. Alternatieve atelierruimtes zijn volgens hem minder en duurder. Daarnaast hekelde hij het gebrek aan overleg met de gemeente.

Nagenoeg alle fracties wezen op het belang van het Rietveld Theater dat zorgt voor een gevarieerd cultureel aanbod in de stad en omdat het door vrijwilligers wordt gerund ook voor verbinding met de stad. Dat beeldend kunstenaars voldoende ruimte nodig hebben om hun werk te maken werd door GroenLinks benadrukt. Ook zij hebben volgens die fractie goede faciliteiten nodig. D66 stelde dat Delft te weinig hoogwaardige atelierruimte heeft.

Andere fracties wilden van wethouder Bas Vollebregt onder meer weten of de investering de gemeente echt geen extra geld kost. De wethouder verzekerde de VVD dat het college geen cent extra kan uitgeven als de raad op 3 februari akkoord is gegaan met het voorstel. De VVD vroeg om een financieel plafond omdat de kosten in eerdere plannen op 8 ton werden geraamd.

Hart voor Delft rekende nog verder terug en wees erop dat in 2019 nog werd uitgegaan van een investeringsbedrag van 4 ton. De duurste variant die toen uit onderzoeken naar voren kwam, kostte 1,4 miljoen euro. De fractie van Hart voor Delft had liever een nieuwe plek voor amateurtheater gezien. Een budgettair neutrale investering noemde Hart voor Delft ongeloofwaardig.

In zijn toelichting ging de wethouder uitgebreid in op de financiële onderbouwing van het voorstel. De stijging van de investeringskosten zijn volgens wethouder Vollebregt toe te schrijven aan stijgende bouwkosten en scherpere berekeningen. Daarnaast legde de wethouder uit dat met de laatste van drie atelierhuurders nog wordt gekeken naar een alternatieve ruimte. De wethouder beloofde de commissie en de inspreker met hem in gesprek te blijven over het vinden van een geschikte ruimte. Vollebregt beaamde dat de gemeente op dit moment niet beschikt over veel alternatieven. Hij wees de commissie erop dat het aan de raad is om daar eventueel extra middelen voor beschikbaar te stellen.

De fractie van het CDA liet weten het voorstel mee terug te nemen naar de fractie. Voor het CDA is nog niet helder in hoeverre de kasstromen van de gemeente dit voorstel budgetneutraal kunnen laten zijn. Het voorstel wordt daarom als bespreekonderwerp toegevoegd aan de raadsvergadering op donderdag 3 februari.

Doorgeschoven

Rond middernacht kwam de commissie niet meer toe aan de bespreking van de afdoening van de motie Ja tegen de Ja-Ja-sticker. Dat onderwerp is door de commissie doorgeschoven naar volgende maand. De maandelijkse bespreking van de ontwikkelingen binnen de Metropoolregio is doorgeschoven naar de uitloopvergadering van de commissie. Die wordt op dinsdag 18 januari gehouden en begint om 19.30 uur.

Beeldvorming: herstel

3 december 2021 – De commissie Economie, Financiën en Bestuur heeft op donderdag 2 december een digitale beeldvormende bijeenkomst gehouden met leden van de Taskforces Herstel Bezoekerseconomie en Herstel Techindustrie, op initiatief van de raadsleden Daylam Dag (STIP) en Nick den Hollander (PvdA).

Deze Taskforces zijn vrij snel na het uitbreken van de COVID-crisis samen met partners in de stad opgericht om duurzaam herstel van de bezoekerseconomie en de techindustrie te stimuleren en faciliteren, onder andere op basis van het denken in scenario’s.

De Taskforces hebben goed gefunctioneerd en in de digitale sessie werden commissieleden en andere geïnteresseerden bijgepraat. Hierbij lag de nadruk niet zozeer op de inhoudelijke opbrengsten, maar vooral op het bieden van inzicht in de wijze lessen uit deze waardevolle manier van samenwerken, en daarnaast op het vooruitblikken op deze samenwerking in de toekomst.

Na een inleiding van de voorzitter en twee leden op de werkwijze van de Taskforces was er ruim tijd voor vragen en discussie. Aan het einde van de sessie werd door de commissieleden grote waardering uitgesproken richting de Taskforces en benadrukten zij het belang van het blijven uiten van deze waardering, en het blijven volgen van de vorderingen van deze samenwerking in de toekomst.

Kijk de beeldvormende bijeenkomst terug

Commissie wil actie na schokkende verkrachtingscijfers

1 december 2021 – In de uitloop van de oordeelsvormende vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur op dinsdag 30 november hebben diverse fracties ervoor gepleit dat Delft zich aansluit bij het project Safe Streets. Ze deden dat tijdens de bespreking van de collegereactie op vragen van de PvdA en STIP over de schokkende verkrachtingscijfers onder studenten.

Aan het begin van de zomer maakte Amnesty International bekend dat 11 procent van de vrouwelijke en 1 procent van de mannelijke studenten in Nederland tijdens hun studietijd is verkracht. De Studentenraad van de TU Delft liet weten dat ze zich was rot geschrokken en noemde de cijfers ongelooflijk schokkend. Ook het bestuur van de TU was geschrokken en wees naar de gemeente om samen met zorginstellingen actie te ondernemen.

De fracties van STIP en PvdA stelden schriftelijke vragen. Zij vroegen het college onder meer naar cijfers en wat de gemeente doet om verkrachtingen tegen te gaan en bespreekbaar te maken. Die vragen kwamen terug in de vergadering. STIP wees daarin onder meer op het belang van een cultuurverandering en van preventie. Het project Safe Streets kan er volgens STIP voor zorgen dat de openbare ruimte veiliger wordt.

In de beantwoording van de schriftelijke vragen schrijft het college onder meer dat de verantwoordelijkheid om verkrachtingen tegen te gaan door het Rijk in beginsel bij het onderwijs wordt gelegd. De PvdA stelde dat de mensen hierbij wel naar de gemeente kijken en dat de gemeente instanties kan helpen die hulp nodig hebben. Safe Streets zou wat de PvdA ook een goed begin zijn om de aangiftebereidheid te laten toenemen. De PvdA wees daarbij naar het Centrum Seksueel Geweld dat slachtoffers steunt en helpt bij het eventueel doen van aangifte.

D66 zei blij te zijn dat de TU Delft de zaak serieus oppakt. Daarnaast vroeg D66 aan wethouder Lennart Harpe om de raad via de veiligheidsmonitor jaarlijks te rapporteren over het aantal meldingen en aangiftes van verkrachtingen. Het aantal meldingen daalde de afgelopen jaren van 16 in 2019, naar 9 vorig jaar en 6 meldingen in de eerste helft van dit jaar. Ook D66 pleitte voor aansluiting bij Safe Streets en dat deden ook de fracties van GroenLinks, VVD en ChristenUnie. De CDA-fractie benadrukte ook het belang van preventie en voorlichting. Dat laatste is volgens het CDA vooral een taak van de TU en de studentenverenigingen.

Hart voor Delft wees op de verantwoordelijkheid van de studenten zelf. Die fractie liet weten geen voorstander te zijn om iets te ondertekenen. Volgens Hart voor Delft valt het wel mee, omdat er sprake was van één aangifte. Waarop STIP reageerde dat het Amnesty-rapport juist aantoont dat het veel vaker voorkomt en dat er zelden aangifte wordt gedaan. GroenLinks verweet Hart voor Delft victim blaming (het slachtoffer de schuld geven) toen de fractie het had over ladderzatte studenten om vijf uur ’s ochtends, het drankgebruik in studentenverenigingen en de kwetsbaarheid van vrouwen. De straten zouden volgens Hart voor Delft veiliger gemaakt moeten worden door de APV aan te passen en straatintimidatie strafbaar te stellen.

Wethouder Harpe beloofde de commissie dat de raad via de veiligheidsmonitor inzicht krijgt in de politiecijfers over zedendelicten. Daarnaast lichtte hij toe hoe het Centrum Seksueel Geweld en de GGD samenwerken en dat op scholen #MeToo bijeenkomsten worden gehouden om jongeren weerbaar te maken op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast informeerde hij de commissie dat er een regionaal plan van aanpak komt dat aansluit op het landelijke programma Geweld hoort nergens thuis.  De wethouder zegde toe dat plan met de raad te delen, zodra het gereed is.

De wethouder sprak ook zijn waardering uit voor het project Safe Streets. Gemeenten die zich daarbij aansluiten pakken in de openbare ruimte problemen rond veiligheid van vrouwen en meisjes aan. in samenwerking met relevante organisaties en vrouwen en meisjes zelf, onder andere door middel van onderzoek, bewustwording onder vrouwen én mannen en maatregelen in de openbare ruimte. Harpe waarschuwde de commissie wel dat die maatregelen moeten passen binnen het beperkte budget van de gemeente. Hij beloofde de commissie daarom te gaan kijken wat de gemeente wel en niet zou kunnen doen als de raad besluit om zich bij Safe Streets aan te sluiten. De wethouder stuurt daar begin volgend jaar een brief over naar de raad.

Onderzoek dat in de la belandde, zorgt voor stevig debat

28 november 2021 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur heeft burgemeester Marja van Bijsterveldt in haar rol als portefeuillehouder openbare orde en veiligheid uitgelegd waarom een onderzoek uit 2017 binnen de Delftse moslimgemeenschappen beter geheim kan blijven en wat ze gaat doen om de vertrouwensbreuk met die gemeenschappen te herstellen.

De burgemeester deed dat tijdens de bespreking in de commissie van de antwoorden van het college op schriftelijke vragen van CDA, GroenLinks, Onafhankelijk Delft en PvdA. Een inspreker vulde de lijst met vragen namens de nog niet in de raad gekozen partij BIJ1 donderdagavond verder aan. Aanleiding voor de vragen was het bericht Undercover naar de moskee: geheim onderzoek naar islamitische organisaties dat de NRC op 15 oktober 2021 publiceerde.

Het artikel beschrijft hoe bureau NTA in diverse Nederlandse gemeenten, waaronder in Delft, binnen de moslimgemeenschappen onderzoek deed naar mogelijke radicalisering. Burgemeester Van Bijsterveldt herhaalde in de commissie dat dat onderzoek noodzakelijk werd geacht. Nadat in 2013 jonge Delftenaren vertrokken naar Syrië en Irak werden rond 2017 door professionals en gemeenschappen zorgen en signalen geuit over een mogelijk nieuw radicaliseringsproces binnen jihadistische netwerken.

Het artikel in de NRC en daaropvolgende berichten in de media zorgden voor veel verontwaardiging binnen de Delftse moslimgemeenschap en de lokale politiek. De verontwaardiging richtte zich niet op het feit dat er een onderzoek was uitgevoerd maar op de bewering in de media dat dit in het geheim zou zijn gebeurd. Volgens de informatie vanuit het college is van een geheim onderzoek nooit sprake geweest.

In het debat zei Onafhankelijk Delft te hopen op een goede afloop. Die fractie zei onder meer moeite te hebben met het vinden van de waarheid, omdat de media het ene beweren en de gemeente het andere. Onafhankelijk Delft vroeg de burgemeester inzicht te geven in het proces dat vooraf ging aan het onderzoek. Dat zou volgens Onafhankelijk Delft veel zorgen weg kunnen nemen.

GroenLinks zei geschrokken te zijn van het onderzoek, omdat dat volgens die partij niet strookt met het uitgangspunt om samen te werken met de moslimgemeenschappen die de gemeente zelf van informatie voorzien. In dit onderzoek naar radicalisering was volgens GroenLinks geen sprake van samenwerking of bruggen bouwen. Ook GroenLinks wilde weten hoe het nu verder moet.

De PvdA sprak over een delicate kwestie. De PvdA refereerde aan het uitgelekte NTA-onderzoek in de gemeente Ede waarvoor het college daar excuses maakte. Maar in Delft is het NTA-rapport, waar de PvdA met de VVD om vroeg, nog niet boven water. Het college beroept zich op vertrouwelijkheid. Volgens de PvdA zou de burgemeester er goed aan doen om het onderzoek zo snel mogelijk met de raad, en met de islamitische gemeenschap, te delen.

Ook het CDA vroeg om openheid en om inzage in het rapport. Net als het CDA wilde de VVD onder meer weten waarom het college de raad niet eerder had geïnformeerd. Dat had de portefeuillehouder volgens de VVD eerder dit jaar kunnen doen. De commissie besprak toen de quick scan naar radicalisering en politiek extremisme. CDA en VVD hadden daar in 2019 om gevraagd. De resultaten van het NTA-onderzoek komen daar niet in terug. Meer openheid was ook waar de fracties van D66, Hart voor Delft, STIP en ChristenUnie bij de burgemeester op aandrongen.

Burgemeester Van Bijsterveldt zei in haar reactie tijdens het debat veel zorgen, verontwaardiging en pijn te horen. Ze liet weten zich daar deels in te herkennen, omdat ze ook verrast was. Ook liet ze weten dat er inmiddels een gesprek met het bestuur van de Turkse moskee is geweest en dat een gesprek met het Marokkaanse moskeebestuur op de rol staat. De burgemeester ging inhoudelijk niet in op het onderzoek, maar wees naar de offerte die openbaar is gemaakt. Daarin staan onder meer de werkzaamheden en dat het onderzoek de classificatie geheim kreeg.

De openbaarmaking van de offerte was volgens diverse fracties niet voldoende. GroenLinks noemde het onbestaanbaar dat er een offerte over zo’n precair onderwerp werd opgesteld na alleen mondelinge afspraken. GroenLinks had het over handjeklap. STIP vroeg naar notulen en of er dan niet een onderzoeksopzet beschikbaar was of die desnoods uit het rapport gelicht kon worden. De burgemeester liet weten daar naar op zoek te gaan en ook naar informatie die inzicht geeft in de onderzoekmethodiek. Daarnaast liet ze de PvdA weten dat het onderzoek vooraf juridisch getoetst was. Ook die toets wil Van Bijsterveldt met de raad delen.

De burgemeester stelde de commissie tevens voor om een bijeenkomst met NTA te arrangeren waarin de raad, in beslotenheid, vragen kan stellen aan het onderzoeksbureau. Ze verzekerde de commissie dat bij het onderzoek in Delft in tegenstelling tot dat in Ede geen heimelijke gesprekken zijn gevoerd. In Delft waren de geïnterviewden op de hoogte van het onderzoek. Het onderzoek is volgens Van Bijsterveldt sterk vertrouwelijk, omdat er met de mensen waarmee is gesproken afspraken over de vertrouwelijkheid zijn gemaakt. De portefeuillehouder wees ook op het WOB-verzoek van dagblad NRC om het onderzoek openbaar te maken. Dat wordt volgens haar de komende tijd bekeken.

Dat het onderzoek nooit met de raad is gedeeld en dat er met de resultaten nooit iets is gebeurd, kwam volgens Van Bijsterveldt door het simpele feit dat er geen nieuws in stond. Ze liet de commissie weten dat er geen grootse bevindingen waren en dat er geen aanleiding was om het beleid aan te passen. Het rapport ging de la in en werd niet vertaald in beleid.

De SP en andere fracties waren na de toelichting door burgemeester Van Bijsterveldt enigszins, maar nog niet helemaal tevreden en gerustgesteld. De SP zei de suggestie van een besloten sessie met NTA een goed idee te vinden om in die bijeenkomst ook te bespreken hoe over dit onderwerp verder in openheid over gesproken kan worden. Ook Onafhankelijk Delft zei met NTA om de tafel te willen.

GroenLinks en PvdA lieten weten de reactie van de burgemeester mager te vinden. Zij nemen het onderwerp mee terug naar de fractie. De VVD stelde voor om eerst de toegezegde extra informatie en een eventuele besloten sessie met NTA af te wachten, voordat dit onderwerp terug komt  in de raadsvergadering.

Antwoorden college zijn voer voor debat

22 november 2021 – De commissie Economie, Financiën en Bestuur houdt op donderdag 25 november haar oordeelsvormende vergadering. De online vergadering begint om 19.00 uur.

In deze vergadering bespreekt de commissie verschillenden onderwerpen waarover fracties schriftelijke vragen hebben gesteld aan het college. Onafhankelijk Delft, D66 en STIP stelden die vragen over het volgen van bewoners op sociale media. Daarnaast buigt de commissie zich, op verzoek van Onafhankelijk Delft, GroenLinks, PvdA en CDA, over de reactie van het college op de recente berichtgeving over krachtenveldanalyses die gemeenten, waaronder Delft, hebben laten uitvoeren.

De PvdA, STIP en D66 hebben de reactie van het college op schriftelijke vragen over verkrachtingen geagendeerd. D66, ChristenUnie en GroenLinks willen praten over de antwoorden van het college op schriftelijke vragen over Delft en het slavernijverleden. In deze vergadering wordt de commissie ook om advies gevraagd over het voorstel Beleid toeristische verhuur van woonruimte Delft.

Insprekers kunnen in de vergadering digitaal hun zegje te doen. Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden bij de griffie via griffie@delft.nl. Insprekers ontvangen daarna de link om via Teams deel te nemen aan de vergadering. Belangstellenden kunnen de vergadering rechtstreeks bekijken via de onderstaande link.

Agenda commissie Economie, Financiën en Bestuur

Geldzorgen domineren debat over Cultuurkader

14 oktober 2021 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur hebben op dinsdag 12 oktober nagenoeg alle fracties geconstateerd dat het financieel lastig wordt om de ambities uit het voorstel Cultuurkader Delft 2021 – 2030 Cultuur, motor van Delft in ontwikkeling te realiseren, laat staan om de culturele basis op orde te houden.

Cultuur in Delft is inclusief, past bij ons DNA en maakt de stad aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te bezoeken. Met die woorden omschrijft het college in het voorstel wat cultuur in Delft zou moeten zijn. De ambities en doelen voor de komende negen jaar zijn uitgewerkt in drie programmalijnen: Meedoen met Cultuur, Stedelijke Aantrekkelijkheid en Cultuur en Innovatie. Het voorstel werd vorige maand al in de commissie besproken, maar toen ontbrak volgens veel fracties de financiële onderbouwing van het voorstel. Het college kwam de afgelopen weken met die onderbouwing, maar veel fracties deelden dinsdagavond hun zorgen over het overeind houden van de cultuursector in Delft en plaatsten vraagtekens bij de voorgestelde ambities.

GroenLinks vroeg onder meer aandacht voor het financieel tekort op de cultuurhuizen in de wijken en de financiële posities van DOK en theater De Veste. GroenLinks constateerde net als andere fracties dat nog niet helder was, wat er nodig is om de culturele basis in Delft op orde te krijgen. STIP bepleitte de komst van een poppodium en kreeg van wethouder Bas Vollebregt de toezegging dat hij het nachtleven meeneemt in de nog op te stellen Horeca- en Retailvisie.

De programmalijn Meedoen met Cultuur staat voor het CDA op één. Die fractie bestempelde de financiële paragraaf als niet-hoopgevend. De fractie was in het debat op zoek naar financiële ruimte om eventueel geld van het sociaal domein naar de cultuursector te schuiven. Ook het verhogen van kostendekkendheid van museum Prinsenhof zou wat het CDA betreft mogelijk wat extra geld voor cultuur kunnen opleveren.

D66 noemde cultuur het kind van de rekening. Die fractie sprak haar zorg uit dat er voor veel mooie woorden in het voorstel geen financiële dekking is. Net als vorige maand vroeg D66 aandacht voor de Fair Practice Code. Deze gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie nodigt naar eigen zeggen uit tot kritische reflectie en biedt een handreiking voor hoe de sector samen tot een toekomstbestendige arbeidsmarkt en beroepspraktijk komt. Daarnaast vroeg D66 aandacht voor expositieruimte 38CC dat een subsidie is misgelopen en op omvallen staat. D66 zei ermee in zijn maag te zitten en riep andere fracties op mee te denken om 38CC de winter door te helpen.

Hart voor Delft had geen goed woord over voor de bezuinigingen op DOK en VAK en bekritiseerde de musical Willem van Oranje die is uitgesteld. De fractie vroeg wethouder Vollebregt de subsidie van één miljoen voor de musical te schrappen, maar volgens de wethouder is er helemaal geen sprake van subsidie. De initiatiefnemers huren voor hun toekomstige theater vijf jaar lang een kavel van de gemeente voor twee ton per jaar. Onder de streep houdt de gemeente daar zelfs een paar centen aan over. Het uitstel van de musical betekent volgens Vollebregt dat de hele periode van vijf opschuift en niet dat dit de gemeente extra geld kost. Van Hart voor Delft vond ook dat er bij de klimaatambities geld kan worden weggehaald voor cultuur.

Net als GroenLinks vroeg ook de VVD om nog meer duidelijkheid. De VVD-fractie vroeg wethouder Vollebregt om een uitvoeringsagenda op te stellen en om aan de hand daarvan de kosten inzichtelijk te maken. Ook de SP zag nog veel open eindjes in het cultuurkader. Daarnaast herinnerde de SP de commissie aan het heftige debat vorige maand. Nu was er volgens de SP nog weinig te horen over wat de coalitiepartijen aan cultuur willen doen. Het jaar na jaar bezuinigen op bibliotheek was volgens de SP een verkeerde beweging. De SP riep andere partijen op om bij de begroting echt geld vrij te maken voor de bibliotheek.

De PvdA sloot zich daarbij aan en zei ook mee te willen denken over extra steun voor 38CC. De PvdA uitte haar zorgen over de Delftse cultuur in de toekomst. De fractie rekende voor dat er op dit moment twee ton te kort is voor de basis op orde en drie ton te weinig om de ambities uit het cultuurkader te realiseren.

Wethouder Vollebregt beaamde dat er financieel nog onduidelijkheid bestaat en hij wees op de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad om de financiële keuzes te maken. Wat de basis op orde is, is volgens de wethouder ook een politieke vraag. Die vraag wordt door het college meegenomen in een verkenning naar wat nodig is om die basis overeind te houden. In die verkenning wordt ook gekeken hoe cultuur kan worden meegenomen in gebiedsontwikkelingen. De PvdA wilde daar vorige maand een motie over indienen. Maar dat is nu, na de toezegging van de wethouder, niet meer nodig.

Ook beloofde Vollebregt dat onderzocht gaat worden wat de effecten en kosten zijn van de Fair Practice Code. D66 liet weten dat de code eigenlijk een plek verdient in de culturele basis. De fractie zei daarover een motie te overwegen. Het schuiven met geld tussen verschillende domeinen werd door de wethouder afgeraden. Hij zei tegen het CDA meer te verwachten van de samenwerking tussen zorg- en culturele instellingen.

Aan het eind van het debat kondigden diverse fracties moties en/of amendementen aan. De voorstellen van partijen om extra geld uit te trekken voor cultuur of culturele instellingen worden behandeld bij de begrotingsbehandeling op donderdag 4 november. Het voorstel over het cultuurkader wordt in de raadsvergadering op donderdag 18 november verder besproken.

Tarieven

Het college gaat de tarieven voor de afvalstoffenheffing en het rioolheffing niet anders berekenene. Dat is de conclusie uit de collegebrieven die de commissie dinsdagavond ook op de agenda had staan. In deze brieven gaat het college uitgebreid in op eerdere toezeggingen, onder meer uit de raadsvergadering van 5 juli 2018, om uit te zoeken of tarieven niet eerlijker verdeeld en veel groener gemaakt zouden kunnen worden. De fracties van VVD, D66 en Hart voor Delft hadden om bespreking van de brieven gevraagd, omdat ze er nog niet van overtuigd waren dat het echt zo ingewikkeld is om het tarievensysteem te wijzigen.

Wethouder Stephan Brandligt legde uit dat de landelijke wetgeving de gemeente weinig vrijheid geeft om het tariefstelsel aan te pakken. Hij sprak de hoop uit dat de wet zo wordt gewijzigd dat gemeenten hun belastingen kunnen vergroenen. Differentiatie van de rioolheffing was volgens de wethouder afgevallen, omdat het daarbij gaat om minimale prijsverschillen. Wethouder Martina Huijsmans benadrukte dat alle voor- en nadelen van een tarievenwijziging waren bekeken en dat de conclusie is; laten we het systeem houden zoals het nu is.

De VVD liet weten een amendement of motie te overwegen over dit onderwerp bij de begroting. Hart voor Delft zei dat het college met het uitzoekwerk de toezegging deels had afgedaan. Die partij was er nog niet helemaal van overtuigd dat er niet gesleuteld kan worden aan de tarieven voor de afvalstoffenheffing. Ook D66 zei van plan te zijn dit onderwerp te betrekken bij de begroting.

Initiatiefvoorstel

Overwegend positief met hier en daar een vraag werd in de commissie gereageerd op het initiatiefvoorstel Delftse principes voor digitale soevereiniteit.  De fracties van STIP, Onafhankelijk Delft, D66 en GroenLinks maakten dit voorstel, omdat ze vinden dat de gemeente Delft door het intern gebruik van vrije en open source software onafhankelijk moet blijven van leveranciers.  

Wethouder Huijsmans liet weten het voorstel te omarmen. Ze beschreef het voorstel als een eerste stap die wellicht kan leiden tot een sneeuwbaleffect waarbij andere gemeenten zich aansluiten. Het einddoel is volgens de wethouder nog lang niet bereikt. Ze verwacht dat leveranciers over hun software gaan nadenken als veel gemeenten vragen stellen over hun digitale soevereiniteit. De commissie besloot het voorstel als hamerstuk toe te voegen aan de agenda van de komende raadsvergadering.