Commissie Algemeen buigt zich over dringende zaken

Commissie Algemeen buigt zich over dringende zaken

1 juli 2024 – In de laatste commissievergadering voor de zomervakantie worden doorgaans onderwerpen besproken die geen uitstel dulden om na de zomer in de verschillende vakcommissies aan bod te komen. Die onderwerpen staan daarom op de agenda van de commissie Algemeen die op donderdag 4 juli in de raadszaal in het stadhuis op de Markt wordt gehouden. De vergadering begint, eerder dan gebruikelijk, om 19.00 uur.

Een van de voorstellen waarover de gemeenteraad voor de zomervakantie een besluit over moet nemen is het voorstel Crisis- en herstelwet omgevingsplan TU Delft Campus Zuid. Dit plan maakt een aantal projecten van de TU Delft en de sportschuif van de gemeente mogelijk. Daarnaast omvat dit omgevingsplan ook de aanpak van de Huismansingel. Die herstructurering loopt volgens het college veel vertraging op als het bestemmingsplan niet voor de zomer wordt vastgesteld.

De fracties van ChristenUnie, GroenLinks, STIP, D66 en VVD hebben om bespreking van de collegebrief over de afgelopen jaarwisseling gevraagd. De agenderende fracties wilden niet tot na de zomer wachten, omdat het dan voor de gemeente te kort dag wordt om eventuele maatregelen te nemen voor de komende jaarwisseling.

In deze vergadering buigt de commissie zich ook over het raadsvoorstel Algemene subsidieverordening. Samen met de Subsidieregeling vormt de verordening het subsidiekader in Delft. Het college gaat over de subsidieregels. De raad moet het wettelijk kader via de verordening vaststellen.

De commissie heeft ook nog het rapport Goed Bedoeld van de Delftse Rekenkamer op de agenda staan. De rekenkamer onderzocht op welke manier het inkoop- en aanbestedingsbeleid van Delft bijdraagt aan de realisatie van de gemeentelijke doelen voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Leden van de rekenkamer lichtten het onderzoek toe. Dat doen ze vanaf 19.00 uur, waarna aansluitende de vergadering begint.

Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen beide vergaderingen bijwonen in de raadszaal of thuis rechtstreeks of achteraf bekijken via de webcast die te vinden is op de website van de gemeenteraad.

Agenda en webcast commissie Algemeen

Fracties kiezen eigen pad op ingeslagen weg Kadernota

21 juni 2024 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Algemeen is op donderdag 20 juni uitgebreid gedebatteerd over de Kadernota 2024. In deze Kadernota stelt het college de gemeenteraad voor om door te gaan op de ingeslagen weg. Dat betekent volgens het college het beschikbare geld gebruiken voor het versterken van Delft, als een vitale, inclusieve en toekomstbestendige stad, met kansen voor alle Delftenaren.

Het college richt zich op drie opgaven in de stad: de gebiedsgerichte programma’s Delft-West en Innovatiedistrict Delft en de energietransitie. Daarnaast richt het college zijn aandacht op thema’s als armoede en wonen en het uitvoeren van projecten, zoals museum Prinsenhof. Voorlopig is er nog geld, maar vanaf 2026 wordt dat anders. De gemeenten ontvangen vanaf dat jaar structureel minder geld van het Rijk. Ook Delft verwacht dan een gat in de begroting. Binnen die smalle financiële bandbreedte zochten de fracties hun eigen financiële pad om ook nog andere dingen voor de stad te doen.

Sportverenigingen

De financiële toekomst van de gemeente pakt misschien somber uit, maar er zijn ook Delftenaren die de toekomst zonnig bekijken, zoals bleek tijdens de inspreekminuten van de vertegenwoordigers van de hockeyverenigingen Ring Pass en Hudito en honk- en softbalvereniging Blue Birds. Alle drie groeien ze qua ledental uit hun jasje en snakken ze naar meer ruimte en duurzame sportvoorzieningen. Die komen er met steun van de gemeente. Ring Pass pakt samen met de gemeente de sportkantine en de velden aan en Hudito kan doorgroeien als Blue Birds is verhuisd naar de Thijsseweg. Zij waren dan ook zeer te spreken over de samenwerking met de gemeente, al zou het af en toe wel wat sneller mogen.

Gewone Delftenaar

Hun standpunt dat sport voorziet in een gezonde en verbonden stad werden door veel fracties, waaronder Hart voor Delft gedeeld. Sportverenigingen moeten wat Hart voor Delft betreft de ondersteuning krijgen die ze verdienen. Maar de grootste oppositiepartij wees bij bespreking van de Kadernota ook op de zeven miljoen euro die Delft in 2023 overhield in het sociaal domein. Dat geld is volgens de grootste oppositiepartij gaan zitten in het maken van plannen. Hart voor Delft zou dat geld liever besteed zien aan nieuwe initiatieven waar de gewone Delftenaar iets aan heeft, zoals de bestrijding van blauwalg, een openluchtzwembad, de buurthuizen en het fietsparkeren.

Wijkrechtspraak

STIP liet weten blij te zijn met de ingeslagen weg die gaat richting een duurzaam Delft. In Delft West ziet STIP kansen voor een pilot met wijkrechtspraak. STIP wil graag dat het college meer doet om de eenzaamheid onder jongeren tegen te gaan. Daarnaast vindt STIP dat op het gebied van de energietransitie meer Delftenaren bereikt moeten worden. Voorts pleitte STIP voor de bouw van meer studentenwoningen en visies op de verdichting van de stad en hittestress.

Weerbaarheid

In het betoog van de VVD klonk de roep om minder overheidsbemoeienis en werd het college erop gewezen dat de positieve cijfers in de Kadernota niet de verdienste zijn van het college, maar van het jarenlang bijsturen door de oppositie. Als Delft in 2026 minder geld krijgt van het Rijk ontslaat dat de gemeente, volgens de VVD, niet om de eigen verantwoordelijkheid te nemen. In de ogen van de VVD lopen de financiën en ambities in Delft niet gelijk op en daar moet het college volgens die fractie wat aan doen door de financiële weerbaarheid te versterken.

Schoolontbijten

D66 constateerde tevreden dat de Kadernota aan alle Delftenaren tegemoet probeert te komen. De partij pleitte onder meer voor meer bedrijfsruimte in de wijken en (culturele) voorzieningen in de stad voor verschillende leeftijden en leefstijlen. D66 vroeg in de commissie steun om als gemeente op te komen voor kinderen in armoede en om de schoolontbijten in stand te houden, ook als het Rijk daar vanaf 2025 geen geld meer voor uittrekt. Voorts zei D66 de lokale journalistiek te willen ondersteunen met een extra financieel steuntje voor Omroep Delft.

Evenementen

Als het aan de SP ligt, geeft de gemeente meer geld uit aan cultuur, ontspanning en aan zaken die van Delft een fijne woonstad maken. De SP constateerde dat het college andere keuzes maakt en geld besteedt aan zaken die volgens de SP onnodig zijn zoals communicatie en centrummanagement. Geld dat wat de SP betreft beter zou kunnen gaan naar evenementen, buurthuizen, kinderboerderijen, wildopvang, cultuur, jeugdverenigingen, oefenruimtes en een poppodium.

Discriminatie

GroenLinks is tevreden dat het college halverwege deze raadsperiode doorgaat op de ingeslagen weg, met blijvende aandacht voor de gebiedsgerichte programma’s Delft-West en Innovatiedistrict Delft en de energietransitie. GroenLinks verwacht van het college nog wel dat er zichtbare plekken in de stad komen waar mensen discriminatie kunnen melden. Ook liet de fractie weten uit te kijken naar het strategische investeringsplan en naar hoe het college meer aandacht wil besteden aan het tegengaan van armoede onder kinderen en de toegenomen eenzaamheid onder Delftenaren.

Fietsenstalling

Delft is meer dan Delft West. Het CDA riep het college op om de rest van Delft niet uit het oog te verliezen. Het Fonds Delft 2040 is nagenoeg volledig gebruikt. Het geld dat over is, mag van het CDA terug naar de algemene reserve. De fractie pleitte onder meer voor een informatieknooppunt veiligheid en voor investeringen in de lokale media. Het plan van het college om in de binnenstad een inpandige fietsenstalling te realiseren, moet wat het CDA betreft pas worden uitgevoerd als duidelijk is hoe groot de behoefte daaraan is. De fractie pleitte voor een onderzoek om te voorkomen dat er een stalling komt die daarna halfleeg blijft.

Doorpakken

Het college moet volgens de PvdA blijven doorpakken op taaie onderwerpen, zoals armoede en kansen voor iedereen. De fractie wees de commissie erop dat het college op de goede weg is, maar dat er gure tijden aankomen. Volgens de PvdA is het onbestaanbaar dat het Rijk niet door onvoorziene omstandigheden met minder geld over de brug komt, maar louter door bureaucratisch beleid. De PvdA riep het college op om in 2025 onder meer door te pakken op de vergroening van de Gasthuisplaats, openbaar onderhoud en het bouwdepot voor jongeren. Daarnaast wil de fractie het optimale gebruik van de schaarse ruimte in Kerkpolder en de mogelijkheid voor een Parkeer + Reis terrein  bij de uitbreiding van het autoluw-plus gebied onderzocht willen zien.

Veiligheidsgevoel

De ingeslagen weg van het college is niet de weg die Onafhankelijk Delft wil volgen. Die partij stipte onder meer het veiligheidsgevoel aan en kondigde aan dat ze wellicht met een motie komt in de komende raadsvergadering om agenten niet langer alleen, maar altijd met zijn tweeën naar meldingen te laten gaan. Onafhankelijk Delft wil geen prestigieuze projecten meer, maar heeft op zijn wensenlijst onder meer: subsidie voor Westerpop, een spaarplan voor een buitenzwembad, meer buurthuizen, meer rekjes aan afvalbakken voor flesjes en blikjes en een eigen dierenambulance.

Bloei

Het voornemen uit de Kadernota 2024 om iedereen in Delft kansen te bieden, betekent volgens de ChristenUnie in het beleid oog hebben voor de mensen die niet meetellen en kwetsbaar zijn. De fractie sprak de wens uit voor een rechtvaardig beleid en drong er onder meer op aan om de investeringen in het Innovatiedistrict Delft ook ten goede te laten komen aan mensen met een praktijkopleiding. In de visie van de ChristenUnie moet het beleid van de gemeente geen groei als doel hebben, maar bloei.

We en wij

Volt zei uit veel plannen uit de Kadernota hoop te putten, maar wel een groot vraagteken te zetten bij 2026. Het college denkt dat jaar de tekorten deels te kunnen opvangen met een verhoging van de OZB en bezuinigingen op taken, maar volgens Volt zou het college ook eens kunnen onderzoeken hoe het verdienvermogen van de gemeente verbeterd kan worden. Volt liet weten met andere fracties te willen nadenken over een Fonds Delft 2050 en buurtbudgetten. Voorts wees de fractie op het gebruik van de woorden we en wij in de inleiding van de Kadernota waarmee soms het college, soms de raad en soms de gemeente worden bedoeld. Niet echt transparant, volgens Volt. Het aanpassen van de tekst, zou neerkomen op 20 amendementen in de komende raadsvergadering.

Reactie

In de reactie van het college op het debat gingen burgemeester en wethouders uitgebreid in op de projecten die op dit moment worden uitgevoerd in de stad. Wethouder Martina Huijsmans (financiën) wees de commissie onder meer op de voortzetting van die projecten die met tijdelijk geld van het Rijk worden gerealiseerd. De wethouder waarschuwde de commissie dat er vanaf 2026 minder geld van het Rijk komt en er spaarzaam met nieuwe plannen moet worden omgegaan. Van een ravijnjaar is voor Delft volgens Huijsmans geen sprake, maar wel van een substantiële greppel.  

Wethouder Maaike Zwart legde uit hoe investeringen in het Innovatiedistrict hun vruchten gaan afwerpen voor de hele stad en ook voor ook theoretisch en praktisch opgeleiden. Daarnaast lichtte ze onder meer toe dat het college werkt aan meer bedrijfsruimte in de wijken en dat er in de Kadernota meer geld is opgenomen voor evenementen in de wijken, waaronder de subsidie voor Westerpop. Ook ging de wethouder in op vragen over het warmtenet, isolatieplan, energiearmoede en circulair bouwen.

Cultuur is wel degelijk een speerpunt, benadrukte wethouder Frank van Vliet en met incidenteel geld wordt ook de cultuur in de wijken versterkt. De basis is daarmee volgens de wethouder op orde, maar voor een stap verder ontbreekt het geld. Met de stelselwijziging vanaf 2027 voor de lokale omroep in het vooruitzicht zei Van Vliet creatief mee te denken over een extra steuntje in de rug voor Omroep Delft. De lokale omroepen worden vanaf 2027 gefinancierd door het Rijk. De wethouder kondigde verder aan dat de raad voor de zomer de Visie op Groen krijgt en na de zomer wordt verdergegaan met de vergroening van de Gasthuisplaats.

Wethouder Karin Schrederhof legde uit dat in de Kadernota geld is uitgetrokken voor de sportverenigingen Ring Pass en Blue Birds maar nog niet voor Kerkpolder omdat daar sprake is van een gebiedsontwikkeling. Rugbyclub Thor hoeft niet op geld van de gemeente te rekenen, omdat dat een studentenvereniging is. Schrederhof lichtte toe dat er voor senioren wordt gebouwd en dat eenzaamheid wordt tegengegaan door collectief te bouwen. Voor Delft West worden uitvoeringsplannen gemaakt, die resultaten moeten opleveren die volgens de wethouder ook in andere wijken toepasbaar zijn.

In de jeugdzorg is geen sprake van een overschot, maar van een tekort op de begroting. Wethouder Joëlle Gooijer legde uit dat het college inzet op het dempen van de groei in de jeugdzorg. De wethouder liet weten met scholen te gaan praten over het voortzetten van de schoolmaaltijden. Ook zei de wethouder over het bredere armoedebeleid te moeten roeien met de riemen die het college heeft. De raad wordt binnenkort geïnformeerd over Langer en weer thuis en ook over het verbreden van de aanpak tegen eenzaamheid krijgt de raad snel een update. Wethouder Gooijer erkende dat er nog geen fysiek anti-discriminatiemeldpunt is. De wethouder beloofde eind dit jaar met een nota over de inclusieve stad naar de raad te komen en daarin ook een eventueel meldpunt op te nemen.

Burgemeester Marja van Bijsterveldt zei onder meer een onderzoek naar wijkrechtspraak te willen afwachten. De veiligheid in de Buitenhof wordt versterkt via geld uit het nationaal programma voor Delft West. De burgemeester verzekerde de commissie dat het informatieknooppunt veiligheid goed van de kant komt en over de inzet van agenten gaat de politie zelf en niet de gemeenteraad en zelfs niet de burgemeester.

De besluitvormende vergadering over de Kadernota 2024 houdt de gemeenteraad op donderdag 27 juni. Via moties en amendementen kunnen de fracties de voorstellen van het college dan nog bijsturen, wijzigen of aanscherpen.

Jaarstukken 2023

Na de toelichting van de voorzitter van de commissie Rekening en Audit op het advies van de commissie bij de jaarstukken blikten veel fracties niet alleen terug, maar ook vooruit op het komende financiële jaar en de beleidsplannen uit de Kadernota. Door de fracties van GroenLinks, STIP en Volt werden moties aangekondigd, zodat de jaarstukken volgende week in de raadsvergadering verder worden besproken.

Zienswijzen

De PvdA liet bij de bespreking van de conceptzienswijzen op de ontwerpbegrotingen voor 2025 van de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Delft deel van uitmaakt weten een amendement te overwegen bij de zienswijze op de ontwerpbegroting van Avalex. Die fractie en ook STIP zouden graag zien dat Avalex het aantal emissieloze vuilniswagens uitbreidt.  Wethouder Van Vliet lichtte toe dat liever als optie na een kosten/baten afweging in de zienswijze op te nemen en niet als doelstelling. PvdA gaat de komende week nadenken of de fractie een amendement indient.

De voorgestelde zienswijzen bij de overige gemeenschappelijke regelingen zijn door de commissie als hamerstuk toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering op donderdag 27 juni.

Kijk de vergadering van de commissie Algemeen terug

Commissie Algemeen bespreekt Kadernota 2024

17 juni 2024 – De commissie Algemeen bespreekt in haar oordeelsvormende vergadering op donderdag 20 juni de Kadernota 2024. De vergadering wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt en begint om 19.30 uur.

In deze kadernota stelt het college de raad voor om op de helft van deze raadsperiode het beschikbare geld te gebruiken voor het versterken van Delft, als een vitale, inclusieve en toekomstbestendige stad, met kansen voor alle Delftenaren.

Het college richt zich op drie opgaven in de stad: de gebiedsgerichte programma’s Delft-West en Innovatiedistrict Delft en de energietransitie. Daarnaast richt het college zijn aandacht op thema’s als armoede en wonen en het uitvoeren van projecten, zoals museum Prinsenhof.

Voorlopig is er nog geld, maar vanaf 2026 wordt dat anders. De gemeenten ontvangen vanaf dat jaar structureel minder geld van het Rijk. Ook Delft verwacht dan een gat in de begroting.

In de commissievergadering kunnen de fracties hun standpunten over de kadernota delen. Tevens bespreken de fracties in deze vergadering de Jaarstukken 2023 en de zienswijze gemeenschappelijke regelingen.

Belangstellenden die hun zegje over de kadernota willen doen, kunnen inspreken tijden de commissievergadering. U kunt zich als inspreker tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie via griffie@delft.nl.

In de besluitvormende vergadering op donderdag 27 juni stelt de gemeenteraad de kadernota en jaarstukken vast. Die vergadering begint om 20.00 uur. U kunt de vergaderingen bijwonen in de raadszaal of thuis bekijken via de uitzending op de website van de gemeenteraad.

Agenda en uitzending commissie Algemeen

Opstalsubsidie sportclubs laat commissie nog niet juichen

5 juni 2024 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen is op dinsdag 4 juni verdeeld gereageerd op het Handelingsperspectief gemeentelijke financiële ondersteuning opstallen sportverenigingen. Onder die noemer helpt de gemeente Delftse sportclubs financieel als het hen niet lukt om elders geld te vinden voor het verbouwen en verduurzamen van hun kantines, tribunes en kleed- en speelruimtes.

Het college legde de subsidieregeling voor aan Ring Pass en Blue Birds, omdat zij zochten naar duidelijkheid voor de uitbreiding en verplaatsing van hun sportaccommodaties. Beide verenigingen reageerden volgens het college positief.

Brasserskade

De inspreker die namens de verenigingen op sportpark Brasserskade in deze vergadering het woord voerde, was minder enthousiast. Hij wees er onder meer op dat er met de Delftse sportraad en andere sportclubs geen overleg is geweest en dat de regeling een lege huls is waar de gemeente geen geld voor heeft gereserveerd. Daarnaast wees de inspreker op de situatie van het sportpark op de Brasserskade, waar problemen zijn met parkeren, afval, verlichting en veiligheid en de toekomst van het park onduidelijk is.

De inspreker wees de commissie en wethouder Karin Schrederhof op de verouderde gebouwen op de Bras en hij riep de wethouder op om op gezette tijden met de clubs op de Brasserskade in overleg te gaan.

Hart voor Delft en D66 stelden eerder vragen over de situatie op het sportpark Brasserskade. Hart voor Delft zou graag zien dat de gemeente, net als voor Theater de Veste, eerst op zoek gaat naar geld. De fractie kondigde aan hier over een paar weken bij de bespreking in de raad van de Kadernota op terug te komen. D66 vroeg onder meer aandacht voor het half verharde parkeren en de verlichting bij en op sportpark Brasserskade. De fractie riep de verenigingen van de Brasserskade op om zelf onderling in overleg te gaan en daarbij de wethouder uit te nodigen. D66 zei niet bezorgd te zijn over verbouwingen op de sportparken, maar wel over het verduurzamen van de sportgebouwen.

Kadernota

GroenLinks en STIP juichten wel. Die fracties lieten weten blij te zijn met de duidelijke regeling en dat sportverenigingen bij de gemeente kunnen aankloppen. GroenLinks kondigde aan bij de Kadernota een motie te overwegen om hiervoor geld opzij te zetten. Volgens Onafhankelijk Delft had de gemeente al veel eerder met een subsidieregeling moeten komen, omdat het onderhoud van de sportopstallen jarenlang een kwestie was van pappen en nathouden. De fractie vreest dat het achterstallig onderhoud op de sportparken de gemeente boven het hoofd groeit.

Ook het CDA was kritisch dat de raad al sinds 2017 wacht op een regeling. De CDA-fractie wees naar de schaakclub die ook een nieuw onderkomen nodig heeft en dat de ene sportclub de andere niet is. Omdat er geen geld is, zei het CDA aarzeling te hebben bij het succes van de nieuwe regeling. Net als de inspreker sprak de VVD over de subsidieregeling als een lege huls, omdat er geen financiële middelen zijn.

Verduurzaming

De PvdA benadrukte net als andere fracties het belang van sport en vroeg onder meer aandacht voor het verduurzamen van sportopstallen, omdat sportclubs daarmee op termijn goedkoper uit zijn in hun beheer en onderhoud. Een beetje vreemd stuk, zei Volt. Ook die fractie verbaasde zich over het ontbreken van geld. Net als de PvdA vroeg ook de ChristenUnie aandacht voor verduurzaming. Daarnaast wees de ChristenUnie op de eigen verantwoordelijkheid van verenigingen en de verschillende soorten verenigingen waarvan de ene misschien wat meer hulp nodig heeft om dingen te regelen dan de andere.

Wethouder Schrederhof legde de commissie uit dat de nieuwe regeling voortvloeit uit het Investeringsplan Sport. Met dat plan helpt de gemeente sportclubs om hun velden op orde te krijgen. De wethouder wees op de voortgangsrapportage die begin vorig jaar naar de raad werd gestuurd met de mededeling dat werd afgezien van een gebiedsvisie voor sportpark Brasserskade. De gemeente is nu bezig met Ring Pass en Blue Birds. Voor hun locaties is geld opgenomen in de Kadernota.

De wethouder legde uit dat met andere sportverenigingen die een opstalsubsidie aanvragen de situatie steeds per vereniging wordt bekeken. Als de gemeente met geld over de brug komt, wordt dat in de Kadernota opgenomen. De wethouder beloofde dat er in het najaar weer een voortgangsrapportage naar de raad wordt gestuurd en dat de Delftse Sportraad wordt geïnformeerd.

De aankondiging van diverse fracties om moties te willen indienen, betekent dat dit onderwerp terugkomt in de raadsvergadering over de Kadernota op donderdag 27 juni.

Asielopvang

De Spreidingswet verlangt dat de gemeente Delft 434 opvangplekken realiseert voor asielzoekers. Dat gebeurt op dit moment in het Manderspark waar 220 mensen, waaronder 50 kinderen, in de noodopvang zitten en in het Campanile hotel waar 170 asielzoekers worden opgevangen.

De commissie besprak dinsdagavond een brief van het college aan de raad over de stand van zaken rond de asielopvang, waaronder de verbeteringen die het COA moet doorvoeren op het Manderspark. Het college schrijft in de brief dat de schrijnende situatie daar voor de zomer moet zijn opgelost, maar wethouder Joëlle Gooijer liet de commissie weten dat dat in ieder geval niet gaat lukken.

Rattenplaag

De wethouder had daarmee meteen veel vragen beantwoord die door de fracties werden gesteld. Dat de situatie op het Manderspark schrijnend is, werd door Volt verwoord. De noodopvang was aanvankelijk bedoeld voor vijf maanden, maar bestaat inmiddels al bijna twee jaar. Volt wees onder meer naar de rattenplaag op het terrein en honderd meter lopen naar beschimmelde sanitaire voorzieningen. Onhoudbaar volgens Volt. Volt zei blij te zijn met de brief van college waarin staat dat het COA is gevraagd om zo snel mogelijk in actie te komen. Het COA moet onder meer voor betere woonunits en beter sanitair zorgen, de terreintoegang verbeteren en het nog niet gebruikte deel van het terrein voorzien van een sport- en speelplein.

Planning

Daarnaast moet volgens de Spreidingswet de gemeente nog een plek vinden waar asielzoekers duurzaam opgevangen kunnen worden. De huidige situatie is volgens de ChristenUnie niet menswaardig. De fractie vroeg zich af hoelang Delft nog moet wachten op het COA. Wethouder Gooijer liet de commissie weten vorige week een verbeterplan plus een planning van het COA te hebben gekregen. Over de woonunits neemt het COA eind deze maand een besluit en daarna moeten die wooncontainers nog worden aangeschaft, zodat de woonomstandigheden op het Manderspark niet voor de zomer verbeterd zullen zijn. Wat de ChristenUnie zou de gemeente desnoods zelf opvang moeten regelen.

Volgens STIP is het aan de gemeenteraad om scherp te blijven en te controleren. De PvdA wees op de internationale rechten van kinderen die in de noodopvang zitten. De VVD vindt dat de gemeente Delft voldoende heeft gedaan en dat hotels zijn bedoeld voor toeristen en het innen van toeristenbelasting. De PvdA maakte duidelijk dat het COA die belasting ook afdraagt aan de gemeente. De VVD vroeg de wethouder niet meer te doen dan noodzakelijk en dat is ook de wens van Hart voor Delft. Die fractie wees op het voornemen van het nieuwe kabinet om de Spreidingswet af te schaffen.

Daar gaat Delft, volgens wethouder Gooijer, niet op voorsorteren. De wethouder hield de commissie voor dat de Spreidingswet er nog steeds is en dat gemeenten zich daaraan moeten houden. Ze voegde eraan toe dat Delft zijn aandeel in het opvangen van asielzoekers ook zonder Spreidingswet blijft leveren. De wethouder noemde het heel erg dat er in Nederland een spreidingswet nodig is om solidair te zijn. Spreidingswet of niet, de stroom asielzoekers wordt er niet minder van, concludeerde D66.

Daarnaast verzekerde ze de CDA-fractie dat de gemeente de druk op het COA hoog houdt. Ook beloofde wethouder Gooijer de raad direct te informeren over het besluit van het COA om het Manderspark te verbeteren. Voorts zegde de wethouder toe dat de gemeente zelf gaat proberen om een buitenspeelruimte aan te leggen op het Manderspark.

Geen van de fracties zag na dit debat aanleiding om dit onderwerp nog verder in de komende raadsvergadering te bespreken.

Leerlingenvervoer

In deze commissievergadering werd ook kort de Beleidsregel Leerlingenvervoer gemeente Delft 2024 besproken. De gemeenteraad nam vorig jaar februari de Verordening leerlingenvervoer gemeente Delft 2023 aan. De verordening regelt dat ouders in bepaalde situaties een vergoeding kunnen krijgen voor het vervoer van hun kind naar school. De beleidsregel is bedoeld voor de uitvoering van dat vervoer.

Het college legde de nieuwe beleidsregel voor aan de commissie om er nog iets van te kunnen vinden, voordat het college er een besluit over neemt. Op wat tekstuele details na die wethouder Gooijer indien nodig laat aanpassen, reageerden de meeste fracties positief.

Rondvraag

Aan het eind van de vergadering wilde Onafhankelijk Delft van wethouder Gooijer tijdens de rondvraag weten of situaties zoals in Vlaardingen waar een 10-jarige meisje na de vermeende mishandeling door haar pleegouders zwaargewond in het ziekenhuis belandde zich ook in Delft voordoen. Dergelijke excessen zijn volgens de wethouder in Delft niet bekend en ze sprak de hoop uit dat die zich in Delft ook nooit zullen voordoen.

Kijk de commissievergadering terug

Afvalbeleidsplan maakt de tongen los in commissiedebat

31 mei 2024 – De commissie Ruimte en Verkeer heeft op donderdag 30 mei een groot deel van haar oordeelsvormende vergadering gebruikt voor een uitvoerig debat over het voorstel Afvalbeleidsplan Grip op Delfts Afval 2025-2030. Nagenoeg elke fractie reageerde kritisch op het plan dat het oude afvalbeleid voortzet en nieuwe maatregelen nog gaat onderzoeken.

Het nieuwe afvalbeleidsplan heeft als doel het voorkomen, verminderen en beter scheiden van huishoudelijk restafval, evenals meer hergebruik. De gemeente houdt rekening met gebruiksvriendelijkheid voor bewoners, kostenbesparing en milieueffecten. Inwoners worden aangemoedigd om mee te denken over de uitwerking van het plan na goedkeuring door de raad.

Verbetering

Uit onderzoek van Royal Haskoning blijkt dat het eerder ingevoerde Het Nieuwe Inzamelen een positieve stap was. Maar er is ruimte voor verbetering. Vooral keukenafval kan beter gescheiden worden, samen met papier, glas en textiel.

Door het bewoners zo makkelijk mogelijk te maken, is de verwachting dat zij hun afval beter gaan scheiden. Voor hoogbouwgebieden wordt onderzocht of nascheiden een betere optie is dan apart inzamelen van plastic en verpakkingen. Bij kleinschalige hoogbouw kan scheiden bij de bron nog steeds een haalbare optie zijn.

Daarnaast wil het college de mogelijk invoering van een recycletarief onderzoeken, evenals een grofvuiltarief.  Er worden vernieuwingen voorgesteld, zoals perscontainers en slimme afvalbakken. Tevens wordt onderzocht of verzamelcontainers voor restafval afsluitbaar kunnen zijn met elektronische toegangscontrole.

In het afvalplan wordt ook gesproken over de samenwerking met scholen om kinderen al op jonge leeftijd te leren over afvalscheiding en duurzaamheid. Voorts bevat het plan maatregelen zoals de invoering van een Ja-Ja-sticker voor ongeadresseerd drukwerk en het inzamelen en verwerken van luierafval, grondstofcoaches en beter toezicht.

Kritiek

De fractie van Hart voor Delft ziet een onderzoek naar de invoering van een recycletarief oftewel diftar niet zitten. Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven en houdt in dat de afvalstoffenheffing voor huishoudens afhangt van de hoeveelheid restafval die zij aanbieden. Volgens Hart voor Delft jaagt diftar (of een resttarief, zoals wethouder Van Vliet dat noemde) bewoners op onevenredige kosten. De fractie pleitte voor nascheiding, omdat het verminderen van de afvalstroom geen doel op zich moet zijn.

Wat de CDA-fractie betreft gaat heel Delft over op nascheiding en wordt er geen resttarief ingevoerd, omdat dat volgens het CDA leidt tot veel vuilniszakken naast de containers. Het ontbreken van (sociale) controle is volgens het CDA een van de redenen dat er nauwelijks steden zijn in de Randstad die werken met een resttarief. GroenLinks pleitte voor een burgerberaad om bewoners mee te laten denken over de invoering van de nieuwe maatregelen. GroenLinks merkte ook op dat die fractie in het afvalplan meer had willen lezen over het voorkomen van afval.

Lege pen

Met een losse knoop, een scheermesje en een lege pen bewees STIP dat het mogelijk is om na een maand slechts dertien gram restafval over te houden. De rest werd door STIP netjes gescheiden aangeboden. De fractie liet weten erg tevreden te zijn met het plan. D66 zei vooral blij te zijn dat vijf jaar na de motie Ja tegen de Ja-Ja-sticker de anti-reclamesticker eindelijk wordt ingevoerd. Omdat er in het plan veel onderzoeken worden aangekondigd zou D66 liever zien dat de raad een besluit neemt over het afvalbeleid als de resultaten van die onderzoeken bekend zijn. Dat is naar verwachting over een jaar. De PvdA sprak over een consistent beleid en Onafhankelijk Delft hekelde de verschillende manieren van afval inzamelen in de verschillende wijken in Delft. Onafhankelijk Delft zou liever één aanpak zien.

Solidariteit

De ChristenUnie sprak zijn waardering uit voor de inspanningen van het college om de afvaldoelstellingen te halen, maar zei ook teleurgesteld te zijn in de inhoud van het beleidsplan. De tekst of het resttarief leest volgens die fractie niet als een onderzoek, maar als een voorgenomen aanpak die niet goed uitpakt voor mensen die mensen die geen ruimte en tijd hebben om hun restafval te beperken. De ChristenUnie vindt een resttarief uit het oogpunt van solidariteit geen goed idee. Zeg gewoon dat de afvalinzameling duurder wordt, aldus de ChristenUnie.

Volt sloot zich aan bij de fracties die vrezen dat de gemeenteraad nadat het college de nieuwe afvalmaatregelen heeft onderzocht niet meer de kans krijgt om daar nog iets van te vinden. Net als D66 pleitte Volt voor het vaststellen van het beleid na de onderzoeken. De VVD drong erbij wethouder Van Vliet de resultaten van die onderzoeken met de raad te delen. Het voorgenomen resttarief is volgens de VVD een verkapte extra belasting. De SP pleitte onder meer voor het promoten van consuminderen en het voorkomen van restafval.

In zijn reactie op het debat lichtte wethouder Van Vliet onder meer toe dat de bronscheiding in de laagbouw van Delft goed gaat, maar bij de hoogbouw teleurstellend is. Onderzoek moet volgens de wethouder uitwijzen op welke plek bron- of nascheiding het beste werkt. Dat geldt ook voor de invoering van een resttarief. Van Vliet verzekerde de commissie dat de raad wordt geïnformeerd over het onderzoek, waarbij ook gekeken wordt naar de ervaringen met diftar in andere steden. Het is aan de raad om over de invoering daarvan een besluit te nemen, aldus de wethouder. Dat geldt ook voor de mogelijke invoering van een grofvuiltarief.

Wethouder Van Vliet waarschuwde GroenLinks dat een burgerberaad de gemeente weleens een half miljoen euro zou kunnen kosten. Die fractie overweegt daar toch een motie over in te dienen in de raadsvergadering op donderdag 13 juni. Ook andere fracties gaven aan dat ze moties gaan voorbereiden voor die raadsvergadering.

Gele Scheikunde

Het gebeurt niet vaak dat bewoners complimenten aan het college uitdelen over de participatie rondom een bestemmingsplan maar de vertegenwoordiger van Belangenvereniging TU Noord was vol lof over de totstandkoming van het voorstel Bestemmingsplan Gele Scheikunde. Samen met de TU Delft, de gemeente en de projectontwikkelaar konden de bewoners van meet af aan meepraten over het plan dat de bouw mogelijk maakt maximaal 304 woningen in en rondom het complex aan de Julianalaan plus 3900 vierkante meter ruimte voor winkels, horeca, kantoren en bedrijven. De twee portierswoningen blijven behouden.

Met hier en daar een zorg en een aandachtspunt werd door de fracties in de commissie over het algemeen positief gereageerd op dit bestemmingsplan. De commerciële ruimtes mogen wat de PvdA en diverse andere fracties ook ingevuld worden met niet-commerciële functies zoals een buurthuis of ateliers. De VVD deelde met wethouder Martina Huijsmans de zorg over voldoende parkeerruimte in dit gebied tussen de TU-campus en de binnenstad en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

Circulair bouwen

STIP merkte kritisch op dat het plan gebaseerd is op de oude woonvisie en dat er in het plan geen ruimte komt voor jongeren- of studentenwoningen. STIP zou in dit gebied ook graag meer ruimte zien voor deelvervoer en meer inzet op circulair bouwen. STIP kondigde aan bij de Kadernota wellicht met een motie te komen over circulair bouwen.

GroenLinks vroeg aandacht voor de zwartsteel, een zeldzame muurvaren die in het gebied groeit. De ChristenUnie zei blij te zijn met het behoud van de bomen in het plangebied. Samen met D66 liet de ChristenUnie weten het standpunt van STIP over circulair bouwen te steunen. Daarnaast zou D66 graag zien dat in bestemmingsplannen de klimaatadaptieve maatregelen meer geborgd worden.

Het CDA sprak de zorg uit over het drukke fiets- en autoverkeer dat elkaar in dit deel van Delft kruist en de onzekerheid rondom tramlijn 19. Volt zei blij te zijn met de aandacht voor deelmobiliteit en de bewonersparticipatie. Onafhankelijk Delft pleitte voor een herziening van het woonbeleid met als prioriteit meer sociale huurwoningen.

Wethouder Huijsmans zei de zorgen over de ontsluiting en bereikbaarheid van deze nieuwe buurt te delen, met name de bereikbaarheid met tramlijn 19. De wethouder lichtte daarnaast toe dat de gemeente projectontwikkelaars niet kan dwingen om circulair te bouwen. Wethouder Karin Schrederhof legde uit de planontwikkeling begon in 2019 gebaseerd op de vorige woonvisie. Dat betekent dat er 15,1% aan sociale huurwoningen en 20% aan middeldure koopwoningen. Schrederhof liet ook weten dat de gemeente op dit moment inventariseert welke ontmoetingsplekken nodig zijn in de stad.

Aan het eind van het debat kondigde D66 aan bij dit voorstel in de komende raadsvergadering amendement te willen indienen over meer groen in het plan.

Luchtkwaliteit

Op verzoek van de fracties van STIP, D66 en ChristenUnie stond de commissie donderdagavond ook stil bij de brief van het college over het Uitvoeringsprogramma Schone Lucht Akkoord. Hierin somt het college de maatregelen op die Delft alleen en met buurgemeenten neemt om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Met die luchtkwaliteit is het belabberd gesteld. In het rapport Luchtverontreiniging in de regio Haaglanden staat hoe de luchtkwaliteit is in regio Haaglanden concludeert de GGD dat de gezondheidsschade door luchtvervuiling in de regio Haaglanden vergelijkbaar is met de schade veroorzaakt door het meeroken van vijf sigaretten per dag. Landelijk is dit gemiddeld 4,6 sigaretten per dag. Dat leidt ertoe dat inwoners van deze regio vroegtijdig overlijden: gemiddeld 375 dagen eerder dan wanneer zij schone lucht inademen. Landelijk is dit cijfer 341 dagen. Met name de kwaliteit van leven gaat daarbij achteruit.

STIP, D66 en ChristenUnie deelden hun zorgen met de wethouders Schrederhof en Van Vliet en ook andere fracties sloten zich daarbij aan. Wethouder Van Vliet lichtte onder meer toe dat Delft werkt aan een schonere lucht door te streven naar minder auto’s, de invoering van nul-uitstootzones, schone vuilniswagens en overleg met de regio en GGD.

D66 wil nog meer en sneller inzet van het college zien en kondigde een motie aan voor de raadsvergadering op 13 juni. De ChristenUnie zei mee te willen denken over de inhoud van die motie.

Kijk de commissievergadering terug

Commissievergadering wijkt voor verkiezingen

30 mei 2024 – De oordeelsvormende vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen wordt in verband met de Europese verkiezingen niet op donderdag maar op dinsdag 4 juni gehouden. De vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.

De commissie bespreekt onder meer de collegebrief met de titel Handelingsperspectief gemeentelijke financiële ondersteuning opstallen sportverenigingen. Het college beschrijft hierin hoe Delftse sportverenigingen via een nieuwe subsidieregeling voor extra financiële steun in aanmerking kunnen komen om hun opstallen (kantines, kleedkamers) te onderhouden en te beheren. Dit onderwerp is op de agenda gezet door STIP, GroenLinks, Onafhankelijk Delft, Hart voor Delft en D66.

De fracties van de ChristenUnie, Volt, VVD, Hart voor Delft, Onafhankelijk Delft, PvdA, GroenLinks en STIP hebben gevraagd om bespreking van de verlengde opvang van 60 minderjarige vluchtelingen in hotel Campanile en de geplande kwaliteitsverbetering en uitbreiding van de asielopvang aan het Manderspark.

Voorts overlegt de commissie in deze vergadering over de Beleidsregel Leerlingenvervoer gemeente Delft 2024. Het college beloofde de raad bij de vaststelling van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Delft 2023 om de beleidsregel ook vast te laten stellen door de raad. De raad heeft echter die bevoegdheid niet. Het college wil echter wel graag de standpunten van de fracties horen, zodat het college na de bespreking in de commissie de beleidsregel kan vaststellen.

Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen beide vergaderingen bijwonen in de raadszaal of thuis rechtstreeks of achteraf bekijken via de webcast die te vinden is op de website van de gemeenteraad.

Agenda en webcast commissie Sociaal Domein en Wonen

Ruimte en Verkeer buigt zich over Gele Scheikunde

27 mei 2024 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer wordt op donderdag 30 mei onder meer het voorstel Bestemmingsplan Gele Scheikunde besproken. De vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.

Het bestemmingsplan maakt de herontwikkeling nodig van het gebouwencomplex Gele Scheikunde dat na ruim 70 jaar zijn oorspronkeljke onderwijsfunctie heeft verloren. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat in en rondom het complex maximaal 304 woningen plus 3900 vierkante meter ruimte voor winkels, horeca, kantoren en bedrijven. De twee bestaande portierswoningen blijven behouden.

De commissie overlegt in deze vergadering tevens over het voorstel Afvalbeleidsplan Grip op Delfts Afval 2025-2030. Met dit nieuwe plan wordt het huidige afvalbeleid voortgezet en worden maatregelen genomen die de afvalscheiding verder verbeteren. Een van die maatregelen is de invoering van de Ja-Ja-sticker. De gemeenteraad moet over dit voorstel een besluit nemen.

Voorts bespreekt de commissie het GGD rapport Luchtkwaliteit Haaglanden en de voortgang van het uitvoeringsprogramma Schone Lucht Akkoord. Op verzoek van PvdA, STIP en D66 praat de commissie over de reactie van het college op schriftelijke vragen van PvdA en GroenLinks over de toegankelijkheid van Delft. 

Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen beide vergaderingen bijwonen in de raadszaal of thuis rechtstreeks of achteraf bekijken via de webcast die te vinden is op de website van de gemeenteraad.

Agenda en webcast commssie Ruimte en Verkeer

Debat vol vragen over toekomst Theater de Veste

24 mei 2024 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur is op donderdag 23 mei uitvoerig gesproken over het voorstel Toekomst Theater de Veste.

Via dit voorstel vraagt het college de raad om akkoord te gaan met het voorgestelde voorkeursscenario: volledige nieuwbouw op een toekomstige plek in of in de buurt van de binnenstad van Delft. In dit scenario krijgt het theater een grote zaal met 800 plaatsen en een multifunctionele zaal met vlakke vloer voor de kleinere optredens. Tevens worden de toegankelijkheid en het binnenklimaat verbeterd.

Als de raad hiermee instemt, wordt de komende jaren verder gewerkt aan een financiële strategie voor zowel het investeringsbedrag als de dekking van de structurele lasten voor nieuwbouw. Vanaf 2028 gaat het college dan bekijken of de nadere verkenning voor het project nieuwbouw Theater de Veste opgestart kan worden.

Insprekers

Namens Cultuurhuis Delft en de Stichting Centrummanagement Delft hielden twee insprekers een warm pleidooi voor de bouw van een nieuw stadstheater. Ze pleitten beiden voor een nieuw theater, omdat het een plek is die mensen verbindt en een plek die de lokale economie versterkt. Hun wens om niet tot 2028 te wachten met de nadere verkenning vond bij diverse fracties in de commissie gehoor.

STIP zou liever vandaag dan morgen een nieuw theater in Delft zien, maar de fractie concludeerde zelf al dat dat niet haalbaar is. De partij steunt daarom het plan van het college om over vier jaar te beginnen met de verkennende fase. De SP onderstreepte het belang van cultuur voor de stad en stelde onder meer die cultuur het liefst verspreid over meerdere locaties in de stad te zien.

Duurkoop

De PvdA liet weten het voorstel van het college te steunen. Volgens de PvdA is het belangrijk dat het project na het akkoord van de raad niet stilligt tot 2028. GroenLInks herinnerde de commissie eraan dat het theater nog geen 30 jaar oud is en dat de raad indertijd koos voor goedkoop, wat nu duurkoop blijkt te zijn. Het college schat de kosten voor nieuwbouw op een bedrag tussen de 67 en 85 miljoen euro.  De financiering wordt volgens GroenLinks een zoektocht. De groei van Delft vraagt wat GroenLinks betreft om stevige investeringen, waarbij samenwerkingsverbanden nog hechter moeten worden om tot een goed plan te komen.

Hart voor Delft zei het volmondig eens te zijn met de standpunten van GroenLinks. Die fractie hoopt dat in 2035 de eerste voorstelling in het nieuwe theater is te zien. Daarom moet het college, volgens Hart voor Delft, niet wachten, maar nu al beginnen met het starten met de financiële strategie en de verkennende fase. D66 zette vraagtekens bij de financiële haalbaarheid van het voorkeursscenario voor nieuwbouw. De partij wees op het ravijnjaar 2026, waarin het Rijk met minder geld voor de gemeenten over de brug komt en het voornemen van het nieuwe kabinet om de btw op podiumkunsten flink te verhogen.

Geld van derden

De CDA-fractie sprak de hoop uit dat via fondsenwerving, geld van derden en een minimale inbreng van de gemeente een nieuw theater in Delft gebouwd kan worden. Het CDA zei geschrokken te zijn van de investeringsbedragen. Die kunnen volgens die partij leiden tot flinke bezuinigingen op andere culturele dossiers en hogere lasten voor de Delftenaren. De fractie herhaalde haar wens om nieuwbouw van het Delftse theater regionaal te bekijken en dan blijkt dat Delftenaren redelijk dichtbij naar grote theaters in de omgeving kunnen. Het CDA sprak de hoop uit dat er geld overblijft voor de overige cultuur in de stad.

Het is twee voor twaalf voor Theater de Veste constateerde Volt. Die fractie zei het voorstel en de onderbouwing van het college om de voorkeur voor nieuwbouw uit te spreken wel wat mager te vinden. Maar Volt drong er bij wethouder Frank van Vliet ook op aan om eerder dan 2028 te starten met de verkennende fase voor nieuwbouw.

Buikpijn

De investering in de cultuursector van misschien wel meer dan 90 miljoen bezorgt de ChristenUnie buikpijn. Volgens die fractie kan het niet zo zijn dat met publiek geld het culturele speelveld, waarop sommige culturele instellingen hun eigen broek moeten ophouden, verstoord wordt. Blijf met beide benen op de grond staan, klonk het advies van de ChristenUnie aan wethouder Van Vliet.

Dat Theater de Veste maar 30 jaar is meegegaan, is volgens Onafhankelijk Delft eigenlijk schandalig. De fractie zei sceptisch te zijn over de financiering, maar als er dan een nieuw theater moet komen, dan liefst op de huidige locatie, aldus Onafhankelijk Delft. Ook de VVD zei het belang van cultuur en het stadstheater te onderschrijven, maar nu al voorsorteren op nieuwbouw op de huidige locatie dat gaat de VVD te snel. Wethouder Van Vliet  zegde de VVD toe om de verkenning van het nieuwbouw scenario in samenhang te bezien met de rest van de cultuur portefeuille en te komen met een duidelijke prioriteitstelling gekoppeld aan het Integraal Huisvestigingsplan Cultuur. Daarnaast beloofde Van Vliet de VVD in de verdere verkenning duidelijk te maken hoe het selectiecriterium multifunctioneel zich verhoudt tot publieke instellingen met soortgelijke functies en hoe slim gecombineerd kan worden.

Menskracht

Wethouder Van Vliet legde uit dat die keuze nog niet is gemaakt. Het college heeft de voorkeur voor nieuwbouw op een plek in of bij de binnenstad. De wethouder stond – in zijn reactie op de vraag waarom het college niet meteen aan de slag gaat – stil bij het gebrek aan ambtenaren die de plannen voor een nieuw theater verder moeten uitwerken. Dat kost volgens de wethouder een leger aan kennis en menskracht die de gemeente op dit moment niet in huis heeft. Daarnaast wees Van Vliet op de vele andere grote opdrachten die de raad aan het college heeft gegeven.

De wethouder legde ook uit dat het college de komende jaren niet gaat stilzitten. Er wordt gewerkt aan een financiële strategie, een plan waarin staat hoe Delft de nieuwbouw van De Veste wil gaan betalen. En daarnaast krijgt de raad over een jaar een plan van het college over hoe het huidige theater nog even kan blijven draaien. De wethouder beloofde de commissie om op dat moment inzichtelijk te maken wat er nodig is aan ambtelijke capaciteit om dit project uit te voeren.

De fracties van Volt, D66, STIP, Hart voor Delft, CDA, GroenLinks en ChristenUnie kondigden moties aan.  De fracties denken dan aan aanscherping van het voorstel, het opnemen van betere kaders of het realiseren van voldoende ambtelijke capaciteit.  

Dat betekent dat dit voorstel over de toekomst van Theater de Veste verder wordt besproken in de raadsvergadering op donderdag 13 juni.

Evenementenkader

In overwegend positieve bewoordingen met hier en daar een kritische noot reageerde de commissie donderdagavond op het voorstel Evenementenkader Delft 2024. Dit evenementenkader biedt de basis voor de subsidieregeling evenementen. De subsidieregeling is noodzakelijk om invulling te geven aan de eerdere noodpakketten die in de programmabegroting 2024-2027 structureel zijn gemaakt om de noodlijdende sector te ondersteunen. Die subsidieregeling kan echter pas ter besluitvorming worden voorgelegd nadat het evenementenkader is vastgesteld.

Een vertegenwoordiger van de Cultuurtafel Delft gebruikte zijn inspreekminuten om de commissie aan te sporen te investeren in de huidige evenementen die in Delft worden gehouden.

Ook nieuwe initiatieven komen in aanmerking voor subsidie, maar uit het voorstel blijkt dat als het geld is verdeeld over de bestaande evenementen er nu voor de komende geen geld meer over is voor nieuwe evenementen. Nieuw in het evenementenkader zijn onder meer het subsidieplafond, de hogere subsidies die jaarlijks geïndexeerd worden en de meerjarige subsidies.

De VVD sprak over een deugdelijk financieel voorstel dat die fractie kan steunen. STIP had het over een stap in de goede richting. STIP liet weten in de komende raadsvergadering of bij de Kadernota te willen kijken naar de subsidiepot en naar de mogelijkheid om de Uitagenda breder onder de aandacht te brengen in de stad.

Hart voor Delft wil in de raadsvergadering op 13 juni een motie indienen om een selectiecommissie met bewoners te laten oordelen over de subsidieaanvragen die organisatoren uiterlijk 1 oktober ingediend moeten hebben. Wethouder Maaike Zwart legde uit dat die aanvragen zoals gebruikelijk ambtelijk worden behandeld.

Rietveld Theater

Uitstel van het besluit over de totale verbouwing van het Rietveld Theater aan Rietveld 49 noemde de inspreker namens het theater begrijpelijk maar niet wenselijk. Als het aan de vrijwilligers en gebruikers van het Rietveld Theater ligt, begint de verbouwing zo snel mogelijk en wordt niet gewacht op het Integraal Huisvestingsplan Cultuur.

In het voorstel Scenario analyse Rietveld 49 vraagt het college de raad akkoord te gaan om op basis van dat huisvestingsplan eind dit jaar te kiezen voor een totale verbouwing van het bestaande theatergebouw of te stoppen met de verbouwplannen.

Wat het college betreft vallen de scenario’s voor meer kostenbesparende verbouwingen, de verkoop van het gebouw en een plek elders in de binnenstad af. Maar in het debat waren de meningen daarover verdeeld. Zo pleitte de PvdA ervoor dat de gemeente toch nog eens buiten de binnenstad gaat kijken. Het Rietveld Theater huist nu tijdelijk in Hal 015 op Schieoevers en trekt daar redelijk wat publiek, maar volgens de inspreker grotendeels ander publiek dan de vaste bezoekers van het Rietveld Theater.

De VVD hekelde het feit dat in 2022 de raad 1,9 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor de verbouwing van het pand Rietveld 49. In het voorstel staat dat de gemeente nog eens 3,1 miljoen euro beschikbaar moet stellen om de totale verbouwing mogelijk te maken. Dat is volgens de VVD niet volgens de afspraak van het college met de raad. Ook Hart voor Delft en Onafhankelijk Delft toonden zich kritisch op de euro’s. Volgens Onafhankelijk Delft blijft alleen de optie mogelijk om te stoppen met de verbouwplannen, want Delft is geen rijke gemeente die extra miljoenen kan uitgeven.

Wethouder Van Vliet kreeg wel de steun van STIP en GroenLinks, waar andere partijen vooral vraagtekens zetten bij de gevolgen van het uitgestelde besluit voor het Rietveld Theater. De wethouder zei zich bewust te zijn van dat uitstel, maar hij legde de commissie ook voor dat het college met dit voorstel precies heeft gedaan waar de raad begin vorig jaar om vroeg, namelijk een vervolgtraject in kaart brengen om tot een integrale afweging te kunnen komen.

Voor veel fracties bleek de toelichting van de wethouder op de vele vragen niet voldoende. Volt, SP, D66, STIP en ChristenUnie sloten het debat af met de mededeling dat ze het voorstel voor intern beraad mee terugnemen naar hun fracties. CDA PvdA en VVD kondigden aan ze in de raadsvergadering op 13 juni bij dit voorstel wellicht een motie willen indienen over een mogelijk andere locatie buiten de binnenstad.   

Veel theater in Economie, Financiën en Bestuur

21 mei 2024 – De oordeelsvormende vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur staat op donderdag 23 mei voor een groot deel in het teken van cultuur. De vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.

In het overlegdeel van deze vergadering buigt de commissie zich onder meer over het voorstel Toekomstscenario’s Theater de Veste. Via dit voorstel vraagt het college de raad om akkoord te gaan met het voorgestelde voorkeurscenario: volledige nieuwbouw op een toekomstige locatie in of nabij de binnenstad van Delft. Bij dit scenario krijgt het theater een grote zaal met 800 plaatsen en een multifunctionele zaal met vlakke vloer voor de kleinere optredens. Tevens worden de toegankelijkheid en het binnenklimaat verbeterd.

Als de raad hiermee instemt, wordt de komende jaren verder gewerkt aan een financiële strategie voor zowel het investeringsbedrag als de dekking van de structurele lasten voor nieuwbouw. Vanaf 2028 gaat het college dan bekijken of de nadere verkenning voor het project nieuwbouw Theater de Veste opgestart kan worden.

De commissie bespreekt deze avond ook het voorstel Scenario’s Rietveld Theater. Het college heeft hierin zeven toekomstscenario’s voor het Rietveld Theater uitgewerkt. Deze variëren van niks doen (variant zeven) tot verbouwing van het totale pand (variant één). Dit laatste scenario komt het meest tegemoet aan het eerder opgestelde programma van eisen. De kosten voor deze variant bedragen rond de vijf miljoen euro.

Het college stelt de raad voor om scenario’s twee tot en met vijf af te laten vallen én te kiezen voor scenario zes: pas aan het einde van dit jaar bij het vaststellen van het Integraal huisvestingsplan een besluit te nemen over de varianten, niks doen of totaal verbouwen. In dit integraal huisvestingsplan wordt het hele culturele aanbod en al het cultureel vastgoed in beeld gebracht. De commissie wordt gevraagd over dit voorstel te adviseren, zodat de gemeenteraad een besluit kan nemen.

Daarnaast staat het voorstel Evenementenkader Delft 2024 op de agenda. Het evenementenkader biedt de basis voor de subsidieregeling evenementen. De subsidieregeling is noodzakelijk om invulling te geven aan de eerdere noodpakketten die in de programmabegroting 2024-2027 structureel zijn gemaakt om de noodlijdende sector te ondersteunen. De gemeenteraad moet eerst het evenementenkader vaststellen, voordat een besluit wordt genomen over de subsidieregeling voor evenementen. Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen beide vergaderingen bijwonen in de raadszaal of thuis rechtstreeks of achteraf bekijken via de webcast die te vinden is op de website van de gemeenteraad.

Agenda en webcast commissie Economie, Financiën en Bestuur

Commissie waardeert heldere Wmo-verordening

24 april 2024 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen is op dinsdag 23 april het voorstel Verordening maatschappelijke ondersteuning Delft 2024 als hamerstuk toegevoegd aan de agenda van de komende raadsvergadering. Die vergadering wordt na het mei-reces gehouden op donderdag 16 mei.

Bij de bespreking van de nieuwe Wmo-verordening gaven de fracties van de ChristenUnie, D66, VVD en PvdA te kennen veel waardering te hebben voor de inspanning van het college om de verordening begrijpelijker te maken en voor het overnemen van de aanbevelingen van de Adviesraad Sociaal Domein.

Wensen

De ChristenUnie deelde met de wethouders Karin Schrederhof en Joëlle Gooijer nog wel een paar wensen, zoals een jaarlijks contact met mensen die Wmo-ondersteuning krijgen en informatie over de Wmo voor 65-plussers. Wethouder Gooijer liet weten beide ideeën interessant te vinden. Maar de wethouder maakte ook een voorbehoud, omdat de Wmo ervoor is bedoeld dat mensen zelf ondersteuning aanvragen en het niet aan de gemeente is om hen daarop te wijzen. Daarnaast vroeg de ChristenUnie aandacht voor het versnellen van het aanvraagproces, de betrokkenheid van mantelzorgers, eventuele financiële problemen als het Persoonsgebonden budget (PGB) (tijdelijk) stopt.

Plaatjes

D66 en PvdA zouden graag zien dat de informatie over de nieuwe Wmo-regels niet alleen in begrijpelijke woorden maar ook in plaatjes worden vertaald. Wethouder Karin Schrederhof wees beide fracties op de website van Delft Support, waar heldere informatie over de Wmo is te vinden.

De VVD deelde met D66 de zorg over de komende eigen bijdrage die Wmo-klanten moeten gaan betalen, als het aan het kabinet ligt. De VVD vreest dat die maatregel de middeninkomens hard gaat raken. Wethouder Gooijer zei dat het wachten is op het nieuwe kabinet. Als de nieuwe wet van kracht wordt, legt het college de raad een voorstel voor om de verordening aan te passen.

Signaal

In het Delfts Kwartiertje gaf de CDA-fractie een signaal af richting de Stichting Librijn Openbaar Onderwijs. De stichting heeft de raad per brief geïnformeerd over een voorgenomen uitbreiding van de raad van toezicht van vijf naar zeven leden via de herbenoeming van een lid en de werving van twee nieuwe toezichthouders . Maar over het hoe en waarom is de raad niet ingelicht door Librijn.

De gemeenteraad moet instemmen met de (her)benoeming van nieuwe leden, en daarom is het volgens de CDA-fractie van belang dat de raad actief, adequaat en zo volledig mogelijk wordt geïnformeerd.

Librijn liet na vragen van het CDA weten een nadere toelichting niet nodig te vinden waarom uitbreiding van de raad van toezicht nodig is. Het CDA omschreef dat als bijzonder en stelde dat Librijn daarmee geen draagvlak creëert en de gemeenteraad niet goed in positie brengt om de juiste besluiten te nemen. Wethouder Gooijer stelde voor dat de raad via een brief het signaal van het CDA overbrengt naar Librijn. Meerdere partijen lieten weten het statement van het CDA te ondersteunen.

Hamerstukken

Het voorstel Verordening maatschappelijke ondersteuning Delft 2024 was niet het enige voorstel dat als hamerstuk werd toegevoegd aan de agenda van de komende raadsvergadering. In het proceduredeel van de oordeelsvormende vergadering besloot de commissie dat zonder verder overleg ook de voorstellen Toestemming vaststellen ontwerpbesluit 6e wijziging GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden en Toestemming aan het college verlenen voor het wijzigen GR GGD en VT Haaglanden als hamerstuk in de raadsvergadering op 16 mei kunnen worden vastgesteld.

Onafhankelijk Delft wees bij de korte bespreking van het voorstel Re-integratieverordening Participatiewet Delft 2023 op het belang van praktijkonderwijs en hulp aan jongeren die graag met hun handen willen werken. Ook dit voorstel werd door de commissie als hamerstuk toegevoegd aan de agenda van de raad op 16 mei.

Insprekers

In commissievergaderingen kunnen insprekers hun ideeën of standpunten over onderwerpen delen die op de agenda staan. Maar insprekers kunnen hun zegje ook doen over onderwerpen die niet op de agenda staan. De insprekers krijgen in dat geval geen reactie van een wethouder en de commissie gaat ook niet in debat.

In deze vergadering vroegen twee insprekers aandacht voor niet-geagendeerde onderwerpen. Een inspreker legde de vraag aan de commissie voor of het gerechtvaardigd is dat de gemeente twee handhavers van bouw- en woningtoezicht naar hem stuurde na een, in zijn ogen, onterechte klacht van een buurman.

De andere inspreker vroeg als ervaringsdeskundige met autisme aandacht voor de omstreden ABA-therapie. Uit onderzoek zou blijken dat deze intensieve therapie met de naam Applied Behavior Analysis (ABA) het gedrag van kinderen en jongeren met autisme kan veranderen. Ze wees op de vele klachten over deze omstreden therapie die traumatische gevolgen kan hebben voor de deelnemers.

De inspreker wil dat de gemeente stopt met het subsidiëren van deze therapie via het Persoonsgebonden budget. In lijn met de standpunten van de Nederlandse Vereniging voor Autisme pleitte ze voor meer begrip en ondersteuning voor mensen met autisme.

Kijk deze commissievergadering terug