Commissie wacht avond vol wonen

Commissie wacht avond vol wonen

20 september 2020 – De commissie Sociaal Domein en Wonen komt voor de eerste keer na het zomerreces bij elkaar op donderdag 24 september. De commissie houdt die avond vanaf 19.30 uur haar reguliere oordeelsvormende vergadering.

Het wordt een avond die helemaal in het teken staat van wonen. De commissie bespreekt het initiatiefvoorstel Passende Woonvormen voor Ouderen. Dit voorstel is opgesteld door de fracties van de ChristenUnie, CDA, PvdA, GroenLinks, Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga.

Daarnaast buigt de commissie zich over het rapport van de Delftse Rekenkamer met de titel Woningbouw Delft 2017-2040 Van Goed Naar Nog Beter en de eindevaluatie van het college over het in goede banen leiden van de studentenhuisvesting in Delft.

Inspreken

De commissies vergaderen in de raadszaal, maar nog steeds zonder pers en publiek. Via de webcast-uitzendingen kunnen de vergaderingen rechtstreeks worden bekeken. Als u wilt inspreken, kunt u dat digitaal doen tijdens de vergadering. U kunt zich tot op de dag van de vergadering voor 12.00 uur aanmelden via griffie@delft.nl.

Mobiliteit

De commissie Ruimte en Verkeer is op deze avond ook actief met een beeldvormende bijeenkomst over het onderzoek naar en de enquête over mobiliteit die zijn uitgevoerd door de Bedrijven Kring Schieoevers en de Stichting Gebiedsfonds Delft Technology Park.

Naar de vergaderkalender

Delft uit de pas met coronabesmettingen

11 september 2020 – Net als in de rest van Zuid-Holland is het aantal coronabesmettingen in Delft de afgelopen dagen toegenomen. Maar Delft onderscheidt zich in de regio, omdat het in 80% van het aantal besmettingen gaat om mensen tussen de achttien tot dertig jaar. Burgemeester Marja van Bijsterveldt deelde dat donderdag 10 september mee tijdens de oordeelsvormende vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur.  

De burgemeester liet in haar corona-update weten dat er daarom extra aandacht uitgaat naar de studentenhuizen. Daar is het volgens de burgemeester ‘te gezellig’. Daarover voerde ze overleg met de minister en met TU Delft, alsook met de studentenverenigingen. Het idee is om studenten in te zetten die andere studenten wijzen op de maatregelen die nodig zijn om Covid-19 in te dammen. Daarnaast kondigde de burgemeester aan dat het toezicht op de horeca wordt versterkt en dat de gemeente hard werkt om in Delft zo snel mogelijk een teststraat te krijgen. Van Bijsterveldt stelde de commissie enigszins gerust dat het bij het aantal besmettingen steeds gaat om dagkoersen en dat er de laatste drie dagen geen ziekenhuisopnames zijn geweest.

De suggestie van Groep Stoelinga om in de Delftse supermarkten een senioren-uur in te voeren, noemde Van Bijsterveldt niet zo gek. Ze stelde voor om het idee dat ouderen hun eigen ‘veilige’ winkeltijd krijgen met de supermarkten te bespreken. Op de vraag van STIP wanneer Delft een teststraat krijgt, had de burgemeester niet direct een antwoord. Eerst zou dat eind september zijn, maar dat gaat niet meer lukken. “We doen wat we kunnen”, aldus burgemeester Van Bijsterveldt.

Begroting

De eerste wijziging in de begroting 2020 van de Regionale Belasting Groep heeft in de commissie niet geleid tot tekstwijzigingen in de reactie van het college op de begroting. Groep Stoelinga vroeg wethouder Stephan Brandligt wel om een specificatie van de wijziging. Brandligt weigerde dat, omdat de cijfers te vinden zijn in de begroting en de brief met de wijziging alle relevante informatie bevat.

Geen van de fracties zag aanleiding om dit stuk verder te bespreken. De gemeenteraad hoeft er ook geen besluit over te nemen in de komende raadsvergadering.

Geluid

Zeventien zienswijzen van bewoners en belangenverenigingen hebben niet gezorgd voor wijzigingen in het Actieplan Geluid 2020-2022.  De commissie vroeg in mei vorig jaar om het plan na de inspraak nog een keer te bespreken, voordat het door het college wordt vastgesteld. Dat er schijnbaar niks met de aan- en opmerkingen is gebeurd, leidde tot nogal wat vragen aan wethouder Brandligt. Toch waren de meeste fracties redelijk tevreden, omdat Delft met dit plan voldoet aan de wet. Maar ook niet meer dan dat, constateerde de fractie van de PvdA.

Het actieplan is bedoeld om de geluidhinder van (spoor)wegverkeer en industrieterreinen terug te dringen. De PvdA stelde dat geluidhinder een ernstig probleem kan zijn voor mensen. De fractie pleitte ervoor dat het college komt met een integrale visie op geluid. De PvdA acht zo’n visie noodzakelijk, gelet op het groeiend aantal inwoners van Delft.

Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga vroegen aandacht voor de Reinier de Graafweg en de toenemende geluidhinder als die weg wordt aangesloten op de A4. Volgens Groep Stoelinga betekent die aansluiting een doorgang dwars door Delft, van het Westland naar het Oostland. D66 wilde van de wethouder weten hoe Delft invloed kan uitoefenen op het vliegverkeer van en naar Rotterdam Airport. STIP zei blij te zijn dat in het actieplan diverse maatregelen zijn opgenomen die het verkeerslawaai moeten verminderen. STIP zou graag zien dat er meer pilots komen met straten waar niet harder gereden mag worden dan 30 km/u. Daarover las STIP niks in het actieplan. De fractie kondigde daarom een motie aan.

De VVD vond de bespreking van het plan overbodig, omdat de meeste maatregelen om geluidhinder tegen te gaan te vinden zijn in andere plannen van de gemeente. Een soortgelijke conclusie trok het CDA, terwijl GroenLinks zei wel wat te voelen voor de suggestie van STIP. Maar het verlagen van de snelheden op wegen is volgens Brandligt geen onderdeel van het Actieplan Geluid, maar van het Mobiliteitsplan 2040. En ook andere maatregelen die verkeerslawaai tegengaan, liggen volgens hem buiten de reikwijdte van het actieplan. De ChristenUnie had die maatregelen graag teruggezien in het actieplan.

Dat bracht STIP echter niet op andere gedachten. Die fractie wil in de raadsvergadering op donderdag 1 oktober een motie indienen. Ook de PvdA gaat nadenken over een motie, na de voor die fractie wat teleurstellende reactie van de wethouder. De PvdA spoorde wethouder Brandligt aan met de andere collegeleden rond de tafel te gaan zitten om te gaan werken aan een integraal geluidsplan. Ook Groep Stoelinga liet weten terug naar de fractie te gaan. De SP zei uit te kijken naar eventuele moties.

Prinsenhof

Overwegend positief waren de reacties in de commissie op de voortgangsrapportage van het college over het project Prinsenhof. Het Delftse monumentale museum is hard toe aan een grondige renovatie. In de rapportage is te lezen dat er een projectorganisatie is opgetuigd die onder meer bestaat uit een Raad van Advies voor het college en vijf werkgroepen.

De VVD herinnerde de wethouder aan de eerder gemaakte afspraken met de raad dat er een modulair ontwerp wordt opgesteld als basis voor de drie door de raad vastgestelde scenario’s. Groep Stoelinga wees op de gevolgen van de coronacrisis voor het toerisme en vroeg wethouder Bas Vollebregt de plannen in de ijskast te leggen en alleen de noodzakelijke boel op te knappen. De wethouder zei daar niks voor te voelen, omdat daarmee volgens hem geen recht zou worden gedaan aan het proces dat in gang is gezet.

De CDA-fractie zei een goed gevoel te hebben bij de gekozen aanpak en de ChristenUnie wees erop dat het Prinsenhof door de raad is aangemerkt als risicovol project. STIP zei dat Delft moet investeren in het toekomstbestendig maken van het museum. Volgens STIP verdient het gebouw de aandacht na jaren van achterstallig onderhoud.

De rapportage riep ook wel vragen op, omdat die inmiddels drie maanden oud is. Wethouder Bas Vollebregt lichtte de commissie daarom in over de laatste stand van zaken, zoals het aanbestedingsproces om te komen tot een ontwerpteam. Daarvan zijn er na een selectie van zestien gegadigden nog vijf over.

Verschillende fracties, waaronder het CDA, wilden van de wethouder weten welke rol de raad in het hele proces nog speelt. Vollebregt stelde voor om met een aantal raadsleden daar eens goed naar te kijken. Fractieleden van PvdA, SP en D66 lieten weten mee te zullen denken en ook om daar een beeldvormende bijeenkomst voor te gebruiken. De CDA-fractie was benieuwd of de gemeenteraad ook een beroep kan doen op de Raad van Advies. Daar had de wethouder moeite mee. Vollebregt zei de Raad van Advies niet in het politieke debat te willen betrekken, maar hij zei wel bereid te zijn om die raad een plek te geven in het proces.

Delftse wateren

De notitie Uitgangspunten Delftse wateren leverde geen debat op, maar wel heel veel technische vragen die de fracties volgens wethouder Vollebregt voor de vergadering hadden kunnen stellen. De wethouder legde uit dat de notitie was bedoeld als discussiestuk voor de commissie om input te geven over alles wat in Delft samenhangt met water.

Die input kwam er wel maar net als eerder op de avond wees ook deze wethouder op andere stukken en documenten van andere wethouders, waarin zaken al geregeld zijn.

Zoals bijvoorbeeld de trappetjes en relingen die Onafhankelijk Delft graag zou zien in de grachten. Die aanpassingen moeten het wat Onafhankelijk Delft betreft mens en dier makkelijker maken om uit het water te klauteren, mochten ze er onverhoopt in vallen. De fractie wil daarover in de komende raadsvergadering een motie indienen.

Nog steeds geen publiek in de raadszaal

9 september 2020 – De commissie Economie, Financiën en Bestuur houdt haar eerste oordeelsvormende vergadering na het zomerreces op donderdag 10 september. Alle commissievergaderingen beginnen sinds vorige week in de regel vanaf 19.30 uur. De commissies vergaderen in de raadszaal, maar nog steeds zonder pers en publiek. Via de webcast-uitzendingen kunnen de vergaderingen rechtstreeks worden bekeken.

Op de agenda van de commissie Economie, Financiën en Bestuur staan, onder voorbehoud, onder meer de bespreking van het actieplan Geluid 2020-2022, de voortgangsrapportage project Prinsenhof en de notitie Uitgangspunten Delftse wateren.

Als u wilt inspreken, kunt u dat digitaal doen tijdens de vergadering. U kunt zich tot op de dag van de vergadering voor 12.00 uur aanmelden via griffie@delft.nl.

Agenda commissie Economie, Financiën en Bestuur

Tevens wordt donderdag op initiatief van de commissie Ruimte en Verkeer door de raad een beeldvormende bijeenkomst gehouden over de verkeersveiligheid op de rotonde Delflandplein.  Deze bijeenkomst begint om 19.30 uur en wordt gehouden in Unit 71B, in winkelcentrum De Hoven aan de Troelstralaan in Delft.

Omdat de raad zoveel mogelijk verschillende weggebruikers wil horen en de ruimte vanwege de coronamaatregelen beperkt is, wordt een selectie gemaakt en ontvangt een beperkt aantal aanmelders een uitnodiging.  Zonder uitnodiging kunt u de beeldvormende sessie niet bijwonen.

Agenda commissie Ruimte en Verkeer

Voorlopig geen nascheiding van Delfts afval

4 september 2020 – Het nieuwe inzamelen wordt met het nodige maatwerk verder uitgerold over heel Delft en dat betekent dat er in ieder geval voor 1 januari 2022 geen sprake zal zijn dat Avalex het Delftse restafval met een machine gaat scheiden. Zoveel werd duidelijk tijdens het debat dat op donderdag 3 september werd gehouden in de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer.

De motie die in november 2019 unaniem door de raad werd aanvaard, droeg het college op om niet zonder meer het nieuwe inzamelen (HNI) in alle wijken in te voeren, de mogelijkheid te creëren voor nascheiding en te komen tot een maatwerkaanpak. De commissie besprak de brief van het college, waarin wordt uitgelegd wat er tot nu toe is gedaan met de opdrachten uit de motie.

Niet afgedaan

De meeste fracties in de commissie oordeelden donderdagavond dat het college in de brief inzicht geeft in de uitrol van het nieuwe inzamelen en over de maatwerkaanpak, maar niet over alternatieve manieren van afval inzamelen zoals nascheiding. Voor hen was de motie daarom nog niet afgedaan.

Ook de toezegging van het college om de raad de financiële onderbouwing van het nieuwe inzamelen te sturen, werd door de meeste fracties als niet-afgedaan beschouwd. Het college schrijft daarover in de brief dat Avalex is gevraagd in de aanbesteding voor de verwerking van afval, nascheiding mee te nemen. Het nieuwe contract gaat op 1 januari 2022 in. Wethouder Martina Huijsmans liet de commissie weten dat de vergelijking tussen nascheiding en bronscheiding pas mogelijk is als de aanbesteding is afgerond.

Inzicht

Verschillende fracties reageerden kritisch. Stadsbelangen Delft stelde dat Avalex geen zin lijkt te hebben om inzicht in de kosten te geven. De VVD wees onder meer naar Amsterdam en Utrecht waar nascheiding van PMD-afval meer winst oplevert dan bronscheiding. Ook de SP was teleurgesteld en de PvdA vroeg om meer inzicht in de kosten van nascheiding. STIP deelde grotendeels de inbreng van de VVD.

D66, ChristenUnie en GroenLinks waren iets milder in de kritiek, maar achtten de brief ook onvoldoende uitvoering geven aan de motie. D66 had meer inzicht in de financiën willen hebben. GroenLinks zei nog steeds voorstander te zijn van bronscheiding, maar uitte ook haar zorg of de doelstelling van minder restafval per inwoner wel wordt gehaald. De wethouder gaat kijken of meer uitleg aan bewoners daarbij kan helpen.

Dumpen

CDA en Onafhankelijk Delft wezen de wethouder ook op het illegaal dumpen bij de containers. Wethouder Huijsmans liet weten dat ze daarover in gesprek gaat met Avalex. Ook beloofde ze de raad op de hoogte te houden over de ontwikkelingen en de kosten van Avalex.

CDA en Stadsbelangen Delft gaan dit onderwerp verder in hun fracties bespreken. Het CDA komt in de raadsvergadering op 1 oktober wellicht met een motie over het illegaal dumpen van (bedrijfs)afval.

Metropoolregio

Bij de bespreking van de bestuurlijke stand van zaken binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) ging wethouder Martina Huijsmans in op vragen van de SP en ChristenUnie over de invloed van de raad op het dienstrooster van busmaatschappij EBS. De vervoerder schrapte vanwege de coronamaatregelen zonder overleg met Delft de Delfthopper en maakte van lijn 53 een belbus. De SP wees op de afspraken die zijn gemaakt over het busvervoer in Delft en dat dat niet de afspraak was. Toch gebeurde het. Uiteindelijk stond de Delfthopper volgens de wethouder vanwege de coronamaatregelen twee dagen stil en moet wat lijn 53 betreft gesproken worden met EBS en de MRDH.

Studentenhuisvesting

Het voorstel van het college aan de raad om een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het plan Studentenhuisvesting Balthasar van der Polweg-Korvezeestraat is door de commissie als hamerstuk toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering op donderdag 1 oktober. Het college moet dan wel enkele ontbrekende stukken op tijd naar de raad sturen.

GroenLinks en Onafhankelijk Delft wezen onder meer op de dwergvleermuis die in het plangebied is gesignaleerd, en waarmee in het woongebouw van 136 studentenwoningen ook rekening is gehouden, maar waarover tussen alle papieren niks was terug te vinden.

In de commissie werd redelijk positief op het plan gereageerd. Het dateert van 2013. Enkele fracties, waaronder GroenLinks, PvdA en D66 wezen op dat jaartal en de inmiddels bijgestelde normen die gelden voor zaken als duurzaamheid en klimaatadaptatie. Zij zeiden te hopen dat de ontwikkelaar het plan eventueel bijstelt naar de huidige normen.

STIP sprak van een net plan, maar was kritisch over het feit dat er alleen zelfstandige woningen komen. De fractie hield een pleidooi voor meer onzelfstandige woonruimte voor studenten, omdat dat volgens STIP in deze tijd meer bijdraagt aan het welzijn van studenten. De SP en Onafhankelijk Delft wezen op het gebrek aan woonruimte voor Delftse jongeren die geen student zijn.

De ChristenUnie sprak de hoop uit dat de studenten hun fietsen niet op, maar in de kelder parkeren. In het ontwerp moet daar volgens de ChristenUnie goed naar worden gekeken, omdat met een goed ontwerp een berg fietsen voor de deur kan worden voorkomen.

Planoptimalisatie

In deze vergadering boog de commissie zich op verzoek van de ChristenUnie, SP, D66, GroenLinks, CDA, VVD en Stadsbelangen Delft ook over de Quickscan planoptimalisatie. De provincie Zuid-Holland liet dit onderzoek uitvoeren om meer vaart te krijgen in de woningbouw. De scan beschrijft wat andere parkeernormen en een andere grondprijssystematiek financieel en ruimtelijk kunnen betekenen voor bestaande woningbouwplannen in de provincie.

De fracties waren niet heel erg onder de indruk van het provinciale onderzoek. Ze wezen onder meer op de hoge bevolkings- en woningdichtheid in Delft en wilden van wethouder Karin Schrederhof weten wat het college met de scan gaat doen. Volgens haar is het onderzoek niet bedoeld om in Delft meer woningen te bouwen. De wethouder legde uit dat de woningmarktafspraken gaan over aantallen en dat deze quickscan is bedoeld om sneller te kunnen bouwen. Volgens Schrederhof is de scan vooral nuttig voor kleinere gemeenten en richt Delft zich onder meer op de Woonmonitor die binnenkort weer op de agenda staat. In de komende raadsvergadering wordt de quickscan niet verder besproken.

ParkerenDelft

Wethouder Huijsmans hoorde bij de bespreking van de Evaluatie ParkerenDelft voornamelijk positieve reacties in de commissie. In 2016 besloten ParkerenDelft en de gemeente Delft het grootste deel van de gemeentelijke parkeertaken vanaf 2017 over te dragen aan ParkerenDelft.  Aan de hand van Kritische Prestatie Indicatoren beschrijft de evaluatie hoe de samenwerking sindsdien loopt, hoe de taken worden uitgevoerd en welke verbeteringen er mogelijk zijn.

CDA en VVD zeiden mogelijke verbeteringen in de handhaving te zien. De PvdA was benieuwd naar de leerpunten uit de evaluatie en D66 vroeg naar cijfers van voor 2017 om een vergelijking te kunnen maken. Dat zou volgens wethouder Huijsmans appels met peren vergelijken worden. De leerpunten zijn volgens de wethouder dat de indicatoren een opfrisbeurt kunnen gebruiken en dat de dienstverlening altijd beter kan. De commissie oordeelde dat met de evaluatie een toezegging van het college kon worden afgedaan.

Houttuinenplein

Het aanvankelijke plan om de stad mee te laten praten over de inrichting van het Houttuinenplein gaat, wat het college betreft, niet door. In een brief aan de raad, die donderdag tot een uitvoerig debat leidde in de commissie, legt het college uit dat de ruimte aan de noordkant van het station en naast het Huis van Delft te weinig ontwerpvrijheid biedt. Het college zegt in de brief onder meer af te zien van het burgerinitiatief om op het plein een fontein te realiseren. Het college sluit op voorhand een kunstwerk niet uit, maar dat zou dan wel moeten passen bij de omgeving en het toekomstige Huis van Delft.

GroenLinks liet er geen gras over groeien en zei al aan een motie te werken om het plein te verfraaien met artikel 1 (gelijke behandeling en discriminatieverbod) van de Grondwet. Hoe of waar dat gerealiseerd zou moeten worden, ligt volgens GroenLinks nog open. De VVD zei het voorstel van GroenLinks te steunen en de motie mee te willen indienen.

Voor de PvdA ging dat even te snel. Volgens de PvdA is de locatie prima geschikt voor de gemeente om ervaring op te doen met bewonersparticipatie. Bewoners zouden als het aan het PvdA ligt hun zegje kunnen doen over de inrichting en de sfeer van het plein, ook als de eisen al grotendeels zijn vastgelegd. De fractie van het CDA zei het idee van GroenLinks sympathiek te vinden, maar deelde ook het standpunt van de PvdA om de Delftenaren te laten meepraten over een plek waar iedereen langskomt.

STIP noemde het voornemen van GroenLinks positief. Stadsbelangen Delft vindt een motie nu te vroeg. De ChristenUnie kon zich vinden in de woorden van de PvdA en spoorde GroenLinks aan om de stad in te gaan en bewoners te vragen wat zij willen. Volgens GroenLinks staat een motie participatie niet in de weg. D66 zei het vooral van belang te vinden dat de raad in het proces een rol krijgt, zoals zeggenschap in het programma van eisen voordat het ontwerp wordt gemaakt.

Wethouder Huijsmans probeerde de verwachtingen te temperen door te stellen dat er geen budget is voor een kunstwerk en dat het gebied zijn beperkingen kent. Tegelijkertijd wees ze ook op het feit dat de raad gaat over het geld en dat de raad daarover moet beslissen.

De SP stelde voor een prijsvraag voor bewoners uit te schrijven om zo ideeën van bewoners op te halen. De ChristenUnie opperde om geld op te halen in te stad. Dat viel bij de PvdA in goeie aarde. De fractie kondigde aan ook over een motie te gaan nadenken. Het CDA liet weten te willen meedenken. GroenLinks zei tot de raadsvergadering op 1 oktober nog voldoende tijd te hebben om de aangekondigde motie te plooien.

Ruimte en Verkeer opent nieuw vergaderseizoen

29 augustus 2020 – Het zomerreces is voorbij en dat betekent dat het nieuwe vergaderseizoen van de gemeenteraad weer begint. De commissie Ruimte en Verkeer opent het nieuwe politieke jaar met een oordeelsvormende vergadering op donderdag 3 september. De vergadering begint om 19.30 uur.

De commissie bespreekt onder meer een voorstel van het college om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van 136 studentenwoningen aan de Balthasar van der Polweg/Korvezeestraat.

Op verzoek van de fracties van ChristenUnie, SP, D66, GroenLinks, CDA, VVD en Stadsbelangen Delft behandelt de commissie de brief van de provincie over de Quickscan planoptimalisatie. De provincie wil woningbouwplannen versnellen door onder meer anders om te gaan met de parkeernorm en de grondprijssystematiek.

Daarnaast bespreekt de commissie de afdoening van de motie om niet zonder meer overal in Delft het nieuwe inzamelen in te voeren, de memo Evaluatie ParkerenDelft en de brief van het college over de openbare ruimte Houttuinenplein.

Inspreken

Als u wilt inspreken, kunt u dat digitaal doen tijdens de vergadering. U kunt zich tot op de dag van de vergadering voor 12.00 uur aanmelden via griffie@delft.nl.

De publieke tribune in de raadszaal blijft vanwege de coronamaatregelen voorlopig gesloten. Pers en publiek kunnen deze vergadering rechtstreeks via de webcast bekijken.

Agenda commissie Ruimte en Verkeer