Herdenking Delfts slavernijverleden krijgt steun en kritiek

Herdenking Delfts slavernijverleden krijgt steun en kritiek

30 september 2022 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur is op donderdag 29 september uitgebreid gesproken over de activiteiten die worden georganiseerd voor het herdenkingsjaar slavernijverleden Delft. In 2023 wordt 150 jaar afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Het college wil hieraan bijdragen via een onderzoek naar het lokale slavernijverleden.

De activiteiten in het herdenkingsjaar worden op touw gezet door het Kwartiermakers comité Slavernijverleden Delft. Twee vertegenwoordigers gebruikten hun inspreektijd in de commissie om steun te vragen voor hun voorbereidend werk en om de commissie te wijzen op het belang van een onderzoek.

Het verkennend historische onderzoek zal volgens het college begin 2023 leiden tot  een kort feitenrelaas. Het geeft inzicht in de rol van Delft en de Delftenaren, vult lacunes in de stadsgeschiedenis en helpt het Kwartiermakers comité bij het opzetten van een verantwoord herdenkingsjaar. Daarvoor wil het college het subsidiebudget eenmalig verhogen met 100.000 euro. Het onderzoek van het Stadsarchief Delft van 32.000 euro wordt betaald uit budget van Erfgoed Delft en de multiculturele expertise met 16.000 euro uit het budget voor integratie en tegengaan discriminatie. In een brief aan het comité legt het college uit geen geld te willen uittrekken voor een projectleider of het realiseren van een slavernijmonument.

De fractie van Hart voor Delft liet weten moeite te hebben met de financiering van het onderzoek. Hart voor Delft vroeg het college pas op de plaats te maken en de besteding van het voorgestelde budget te verduidelijken. D66 complimenteerde het college met het gewijzigde standpunt. Het vorige college wilde namelijk geen onderzoek laten doen en het initiatief volledig aan de stad overlaten. Het huidige college kiest voor een basisonderzoek. Wat D66 betreft mag dat ook een uitgebreid onderzoek zijn, waarvan de resultaten kunnen dienen voor educatieve en culturele activiteiten.

Een aspect dat volgens de PvdA in het onderzoek moet worden meegenomen is de vraag of er destijds ook Delftenaren waren die nadeel ondervonden van de slavernijhandel. STIP prees het initiatief uit de stad en wilde van het college weten hoe het herdenkingsfeest Keti Koti jaarlijks structureel gefinancierd kan worden. De CDA-fractie zei het terecht te vinden dat er een onderzoek komt, maar zo vlak voor de begrotingsbehandeling voelde die fractie zich wel verrast door de brief van het college.

Als het aan Onafhankelijk Delft ligt, wordt in het onderzoek ook gekeken naar de invloed van het slavernijverleden op de start van de technische universiteit. De VVD zei verbaasd te zijn dat het college na een stadsgesprek met 25 inwoners van standpunt is veranderd en nu wel een onderzoek wil instellen. Het geld dat daarvoor wordt benut, zou volgens de VVD beter direct besteed kunnen worden aan het bestrijden van racisme en discriminatie.

GroenLinks sprak zijn waardering uit voor het initiatief van de kwartiermakers en wees de VVD erop dat de deelnemers aan de twee stadsgesprekken een groot deel van de Delftenaren vertegenwoordigen. De ChristenUnie herinnerde de commissie aan de schriftelijke vragen die door de fractie samen met GroenLinks en D66 in 2021 werden gesteld, waarmee de bal aan het rollen werd gebracht.

Volt liet weten blij te zijn met de stappen die worden gezet voor het herdenkingsjaar. Die fractie vroeg meer duidelijkheid over de subsidieverdeling voor de andere thema’s van 2023; Vermeer en Antoni van Leeuwenhoek. De SP betoogde dat zonder begrip van het verleden de keuzes voor de toekomst op de tocht staan. Ook de SP zette vraagtekens bij het voorgenomen budget.

Wethouder Joëlle Gooijer legde uit dat het feitenonderzoek moet worden gezien als een eerste bouwsteen voor wat er verder nog ontdekt gaat worden. Ze zei zich ervan bewust te zijn dat geld maar één keer kan worden uitgegeven maar volgens de wethouder wordt discriminatie ook bestreden door juist nu gesprekken te voeren. Wethouder Frank van Vliet vulde aan dat het stadsarchief binnen zijn bestaande budget het onderzoek laat uitvoeren en dat de extra ton subsidie is bedoeld voor het aanjagen van themajaren. Die extra 100.000 euro is door het college opgenomen in de programmabegroting.

D66 liet aan het eind van het debat weten bij de begrotingsbehandeling terug te komen op dit onderwerp. Hart voor Delft en VVD overwegen moties in de eerstvolgende raadsvergadering van 18 oktober 2022.

Rekenkamerrapport

De gemeente Delft werkt op een passende manier samen met de TU Delft. Niet alle ambities kunnen door personeelsgebrek gerealiseerd worden en de resultaten zijn niet altijd even zichtbaar in de stad, maar de resultaten zijn er. Het college zou de raad wel beter kunnen informeren. Die conclusies staan in het rapport Samenwerking gemeente en TU Delft van de Delftse Rekenkamer. De commissie besprak dit rapport al in de commissievergadering op 25 augustus, maar toen zonder portefeuillehouder Marja van Bijsterveldt.

Zij reageerde donderdagavond op het onderlinge debat dat de commissie vorige maand over het rekenkamerrapport had gehouden. Van Bijsterveldt wees onder meer op de lusten die Delft heeft van de universiteit. Ze wees er onder meer op dat de economische impact van de TU voor de stad mega is. Over de lasten wordt nauw overlegd met de TU en de studentenverenigingen om die zoveel mogelijk te beperken. Wat beter zou kunnen volgens de burgemeester is de zichtbaarheid van de TU in de stad. Delft zou wat haar betreft vaker een proeftuin mogen zijn van de universiteit.

Ze beloofde de fractie van Volt om jaarlijks in de financiële stukken van de gemeente kort te reflecteren op de samenwerking met de TU. STIP kreeg de toezegging dat de burgemeester met het OWEE-bestuur gaat overleggen over de mogelijkheid om tijdens de ontvangstweek een passend programma aan te bieden aan mbo-studenten. De wens van diverse fracties om nauwer betrokken te zijn bij de totstandkoming van het convenant met de TU wees ze af. Dat is volgens haar aan het college en het TU-bestuur. Daarbij worden de wensen en opmerkingen die ze had gehoord meegenomen.

Onderwerpen die in het vernieuwde convenant een plek zouden moeten krijgen zijn volgens diverse commissies studentenhuisvesting en de instroom van buitenlandse studenten. STIP gaf aan, samen met GroenLinks en VVD, in de komende raadsvergadering een amendement op het raadsbesluit te overwegen.

Veiligheid

Maatschappelijk ongenoegen, cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit, jeugd en veiligheid, zorg en veiligheid en ondermijning zijn de prioriteiten die voor de komende vier jaar door politie en justitie zijn aangewezen in het regionaal beleidsplan ‘Coalitie voor de Veiligheid 2023-2026’. Het college zegt in het voorstel Zienswijze concept regionaal beleidsplan ‘Coalitie voor de Veiligheid 2023-2026’ deze regionale prioriteiten te herkennen.

Tijdens de bespreking van het voorstel bleken veel fracties aanvullende wensen te hebben. Zo vond de VVD de zienswijze erg beperkt en zou er meer duidelijkheid moeten komen over wat de prioriteitenlijst betekent voor het handelen van de politie in de wijken van Delft. De ChristenUnie miste high impact crimes als prioriteit in de lijst. Daarnaast vroeg die fractie zich af in hoeverre er lokaal iets gedaan kan en moet worden aan cybercrime.

GroenLinks sprak zijn tevredenheid uit over de zienswijze en over de uitgebreide aandacht in het plan voor preventie. Volt zei dat gender gerelateerde misdrijven een plek op de prioriteitenlijst verdienen. STIP sloot zich daarbij aan. De PvdA sprak over haatmisdrijven en D66 zei dat radicalisering blijvend aandacht van de politie moet krijgen. Hart voor Delft wil dat de politie meer zicht krijgt op de doelgroepen binnen jeugd en veiligheid.

Burgemeester Van Bijsterveldt legde de commissie uit dat de lokale wensen van de partijen een plek kunnen krijgen in het lokale veiligheidsplan dat de raad aan het eind van dit jaar behandelt. Het regionale plan is nodig om vast te stellen wat de politie nodig heeft om haar taken lokaal uit te voeren. Maar wat die lokale taken moeten zijn, daar kan de raad zich nog over uitspreken. Die uitleg stemde de commissie tevreden. Het voorstel is als hamerstuk toegevoegd aan de raadsvergadering op donderdag 18 oktober.

Veiligheidsregio

Ook bij de bespreking van het voorstel Reactie op Regionaal Risicoprofiel en Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Haaglanden draaide het om de vraag of de fracties zich konden vinden in de conceptreactie van het college op het risicoprofiel en het beleidsplan. De veiligheidsregio voorziet de komende vier jaar vijf risico’s die aandacht verdienen. Dit zijn: bedreiging volksgezondheid, terrorisme, verstoring van de energievoorziening, verstoring openbare orde en gevolgen van extreem weer.

Het college zegt zich in die onderwerpkeuze te kunnen vinden. Daarnaast schrijft het college in de conceptreactie dat de veiligheidsregio moet kijken naar bezuinigingsmogelijkheden en mogelijkheden om binnen de benoemde prioriteiten kostenbesparend te werken. Die opmerkingen zouden volgens Volt weleens gelezen kunnen worden als opgelegde bezuinigingsmaatregelen op de veiligheid. Burgemeester Van Bijsterveldt zei het met Volt eens te zijn dat dat niet de bedoeling was. Volgens haar worden alle verbonden partijen door het college gewezen op verstandig omgaan met geld en is de opmerking vooral bedoeld als aansporing voor meer efficiency. De burgemeester zegde toe dat dat in de zienswijze duidelijker wordt opgeschreven.

De PvdA drong er bij de portefeuillehouder op aan om de meerlaagse waterveiligheid als prioriteit op te laten nemen in het risicoprofiel. Meerlaagse waterveiligheid staat voor maatregelen die overstromingsschade moeten voorkomen. De PvdA las daarover niks terug in het plan terwijl Delft volgens die fractie een serieus probleem heeft als het misgaat met de beschermende dijkring in dit deel van Zuid-Holland. De partij liet weten dit voorstel mee terug te nemen naar de fractie om te kijken hoe dit aandachtspunt een plek kan krijgen in de zienswijze.

Commissievergadering en wandelen in Voorhof

24 september 2022 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur staat op donderdag 29 september opnieuw het rekenkameronderzoek naar de samenwerking met de TU Delft op de agenda. Dit onderwerp werd vorige maand al in de commissie besproken, maar omdat de portefeuillehouder afwezig was, is het rapport met het bijbehorende raadsvoorstel opnieuw op de agenda gezet. De commissievergadering begint om 20.00 uur.

De commissie bespreekt in deze vergadering ook het voorstel Zienswijze concept regionaal beleidsplan Coalitie voor de Veiligheid 2023-2026. In dit regionale veiligheidsplan staan onder meer de zaken benoemd die de komende jaren hoog op de takenlijst van de politie staan.

Op de agenda staat verder het voorstel Reactie op Regionaal Risicoprofiel en Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Haaglanden. In de veiligheidsregio werken de brandweer, gezondheidsdiensten en de politie-eenheid Den Haag samen. Om de vier jaar stellen ze een risicoprofiel op dat de basis vormt voor het regionale beleidsplan. Volgend jaar moeten die vernieuwd zijn.

Wanneer u tijdens het overlegdeel van de vergadering wilt inspreken op een van de agendapunten kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadszaal of thuis bekijken via de uitzending op de website van de gemeenteraad.

Wijkschouw Voorhof

Eerder die dag houdt de gemeenteraad een wijkschouw in Voorhof. Raadsleden beginnen hun wijkbezoek om 15.30 uur bij de Praktijkschool PrO Grotius aan de Vulcanusweg. Van daaruit starten drie wandelroutes en een fietsroute door Voorhof. Onderweg kunnen bewoners in gesprek met de raadsleden over hun wijk. Rond 18.30 uur komt iedereen terug in de praktijkschool en kan worden nagepraat. Bewoners die hun wensen en ideeën willen delen met de raadsleden kunnen zich tot uiterlijk maandag 26 september aanmelden via griffie@delft.nl.

Commissie zoekt naar rek in energietoeslag

9 september 2022 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen heeft de commissie op donderdag 8 september uitgebreid gesproken over het voorstel Aanvraagprocedure energietoeslag voor burgers met een laag inkomen. In het debat spraken veel fracties de vrees uit dat de toeslag en een extra aanvulling voor veel mensen niet voldoende zijn om de gestegen energiekosten te kunnen betalen.

Een inspreker die voor zijn moeder in Delft tevergeefs een aanvraag had ingediend, zei verbaasd te zijn dat de inkomensgrens van de bijstandsnorm in iedere gemeente verschillend is. Hij noemde onder meer Den Haag waar die grens op 130% van de bijstandsnorm is vastgesteld. De bijstandsnorm die Delft in het algemeen meestal hanteert, is 110%. Voor deze nieuwe regeling wil het college die direct instellen op 120%.

Prinsjesdag

Een huishouden dat moet rondkomen van een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kan van de gemeente 800 euro aan energietoeslag krijgen. Begin juli kondigde het kabinet aan dat dit bedrag wordt verhoogd naar 1300 euro. Wethouder Joëlle Gooijer maakte donderdagavond bekend dat Delftenaren die al 800 euro ontvingen de resterende toeslag van 500 euro eind dit jaar op hun rekening kunnen verwachten. Ook lichtte ze toe dat het college werkt aan een tweede voorstel. Omdat de toegekende toeslag voor sommige Delftenaren niet toereikend is, wil het college de individuele bijzondere bijstand openstellen voor de gestegen energiekosten. Gooijer sprak de hoop uit dat het kabinet op Prinsjesdag aankondigt daarvoor extra geld vrij te maken.

Studenten

Een grote groep Delftenaren die ondanks deze voorstellen in de kou blijft staan, zijn de studenten. Het kabinet adviseerde studentensteden om deze doelgroep uit te sluiten van de regeling. Het college wil de toeslag alleen beschikbaar stellen voor studenten met een eigen woning en een eigen energiecontract. STIP liet weten dat dat die fractie niet lekker zit. Volgens STIP wordt daarmee een onderscheid gemaakt tussen niet-studenten en studenten. De fractie van STIP zei de compensatie eerlijker te willen maken.

D66 sprak over moeilijke tijden en liet weten het eens te zijn met de verhoging naar de 120% bijstandsnorm. Ook D66 zei zich zorgen te maken over de studenten en ook over de betaalbaarheid van de toeslag die door het Rijk wordt gefinancierd.  Steeds meer mensen komen door de stijgende prijzen in de problemen stelde de SP vast. Volgens die partij zou het college moeten overwegen om de bijstandsnorm te verhogen naar 130%, omdat veel mensen die net buiten de boot vallen op korte termijn hulp nodig hebben.

Middeninkomens

Wat het CDA betreft is de voorgestelde norm van 120% prima. Die fractie wilde van de wethouder weten wat de gemeente gaat doen om iedereen te bereiken die recht op de toeslag heeft en hoe de gemeente gaat voorkomen dat ook de middeninkomens in de problemen komen. De VVD sprak eveneens haar bezorgdheid uit over de groep Delftenaren die de energierekening niet meer kunnen betalen. De VVD constateerde dat het Rijk geld beschikbaar stelt, maar dat lijkt net als bij andere extra gemeentelijke taken onvoldoende te zijn. De fractie van de VVD vroeg wethouder Gooijer met een overzicht te komen van die taken waar de gemeente onvoldoende geld van het Rijk voor krijgt.

Het ophogen van de bijstandsnorm naar 130% zou volgens Volt in Delft betekenen dat ongeveer 600 gezinnen extra geholpen zouden kunnen worden met een toeslag op de energiekosten. Volt vroeg naar de mogelijkheid om daar onderzoek naar te doen. Dat zou volgens Volt moeten kunnen als er tijdelijk extra ambtenaren worden ingezet. De ChristenUnie zei tevreden te zijn met het voorstel, maar het ook vreemd te vinden dat voor studenten andere voorwaarden gelden. Ook GroenLinks wees op de eisen waar studenten aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de toeslag. Studenten die met zijn vijven in een tochtig huis wonen, worden daardoor volgens GroenLinks niet bereikt.

Vreselijke keuze

Hart voor Delft vond dat andere fracties in het debat wel heel erg vaak hadden over studenten. Ze worden in een zielig hoekje gedrukt, aldus Hart voor Delft. Die fractie had liever gezien dat de regeling voor iedereen met een eigen woning tot 120% van de bijstandsnorm zou gelden. De PvdA wees op de vreselijke keuze waar steeds meer Delftenaren voor komen te staan: koken of stoken? De fractie liet weten blij te zijn met het voorstel, maar tegelijkertijd ook bang te zijn dat de maatregelen onvoldoende zijn.

Wethouder Gooijer beaamde dat de toeslag een druppel op de gloeiende plaat is. Van de verwachte 7000 Delftse huishoudens die recht hebben op de regeling heeft de helft tot nu toe een aanvraag ingediend. De wethouder zei dat daarvan 2100 aanvragen zijn toegekend. Ruim 700 aanvragen werden afgewezen, omdat ze boven de bijstandsnorm uitkomen of omdat het studenten zijn zonder eigen energiecontract.

Verzachten

De wethouder rekende de commissie voor dat het verder verhogen van de bijstandsnorm naar 130% de gemeente 1,6 miljoen euro exclusief studenten kost. Gooijer wees naar het Rijk dat aan de inkomens- en energiekostenknoppen kan draaien. De gemeente kan volgens wethouder Gooijer de effecten van de prijsstijgingen slechts verzachten. Daarnaast sprak ze de hoop uit dat het kabinet op Prinsjesdag aankondigt met extra geld over de brug te komen om een aanvullende regeling via de bijzondere bijstand mogelijk te maken.

STIP en Volt lieten aan het eind van het debat weten het voorstel mee terug te nemen naar hun fracties. STIP wil kijken of de gemeente meer kan betekenen voor studenten zonder eigen energiecontract. Dat betekent dat de gemeenteraad op donderdag 22 september verder praat over dit onderwerp.

Wijkversterkingsopgaven

De commissie boog zich in deze vergadering ook over de evaluatie en het vervolg van de pilot vijf wijkversterkingsopgaven Delft. In 2019 startte de gemeente in de wijken Kuijperwijk, Tanthof, Vrijenban, Voorhof en Buitenhof met wijkgerichte aanpak om samen met bewoners en instanties sociaalmaatschappelijke vraagstukken op te lossen. In 2021 werd de pilot geëvalueerd. De opbrengsten bleken volgens het college positief. Er kwamen mooie verbindingen en positieve energie tot stand; de manier van werken maakte verschil en er is zicht op wat er speelt in de wijken.

Eerder dat jaar moest de raad bij gebrek aan geld via het Herstelplan besluiten dat de pilot alleen wordt verlengd in de Voorhof (Poptahof) en Buitenhof NW (Reinier de Graafbuurt, Buitenhof Noord, Gillisbuurt en het Rode Dorp) wordt een meer programmatische aanpak voortgezet. Een vertegenwoordiger van de Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft gebruikte in de commissievergadering zijn inspreekminuten om duidelijk te maken teleurgesteld te zijn over dat besluit. Hij wees de commissie er onder meer op dat de afgelopen jaren heel veel aandacht uitging naar de vestiging van de scholen. Dat ging volgens hem ten koste van aandacht voor de vergrijzing en ouderenhuisvesting in de wijk. Hij sprak de wens uit dat de gemeente via het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid blijvend wil investeren in Tanthof.

Het kabinet presenteerde in juli van dit jaar dat programma. De doelstelling is om de leefbaarheid en veiligheid van de twintig meest kwetsbare gebieden in Nederland in vijftien tot twintig jaar op orde te brengen en het perspectief van de bewoners te verbeteren. Vooralsnog zegt het college in de wijken waar de pilot sinds 1 januari 2022 is gestopt te willen kijken hoe onderdelen van de pilot binnen de reguliere wijkaanpak een plek kunnen krijgen.

Diverse fracties, waaronder GroenLinks en Volt, vroegen wethouder Karin Schrederhof om de raad op de hoogte te houden van het vervolg van de meer lichtere wijkaanpak. ChristenUnie, D66, VVD, STIP en PvdA lieten weten het jammer te vinden dat de pilot niet kan worden voortgezet. Hart voor Delft stoorde zich aan foutjes in de evaluatie. Onafhankelijk Delft constateerde dat het geld altijd naar dezelfde wijken gaat.

De CDA-fractie vroeg de wethouder vooral te blijven zoeken naar extra geld van het Rijk om dat wellicht ook in andere wijken in te zetten. De fracties van SP en Volt vroegen de wethouder het complete onderzoek met de raad te delen. Wethouder Schrederhof beloofde dat te doen. Tevens garandeerde ze met rapportages over het vervolg van de pilot te komen, zodat de raad op de hoogte blijft van wat er in de wijken gebeurt. Geen van de fracties zag aan het eind van het debat aanleiding om dit onderwerp op de agenda van de komende raadsvergadering te zetten.

Hamerstukken

Aan het begin van de vergadering besloot de commissie dat de voorstellen Vaststellen wijzigingen huisvestingsverordening Delft 2019 inzake KOTA en Vaststellen verordening financiële en materiele gelijkstelling onderwijs gemeente Delft 2022 zonder verdere bespreking als hamerstuk konden worden toegevoegd aan de raadsagenda van donderdag 22 september.

Energietoeslag op agenda Sociaal Domein en Wonen

5 september 2022 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen bespreekt de commissie op donderdag 8 september onder meer het voorstel Aanvraagprocedure energietoeslag voor burgers met een laag inkomen. De vergadering begint om 19.30 uur.

De energiekosten zijn het afgelopen jaar fiks gestegen. Elke huishouden krijgt daarom een korting van 400 euro van het Rijk op de energiebelasting. Voor huishoudens met een laag inkomen heeft het Rijk een extra regeling aangekondigd. Zij kunnen 800 euro energietoeslag krijgen van de gemeente. Het Rijk heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld.

Het college stelt voor daarbij een inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm te hanteren. Dat is hoger dan de 110% die Delft gebruikt voor vrijwel alle regelingen in de bijzondere bijstand.

In deze vergadering behandelt de commissie ook het voorstel Wijzigingen huisvestingsverordening Delft 2019 inzake KOTA. KOTA betekent Kinderopvangtoeslagenaffaire. Dit voorstel maakt het mogelijk dat gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire eerder een nieuwe of passende woning vinden. In sommige gevallen zijn gedupeerden hun woning kwijtgeraakt, of is een relatie stukgelopen. Zij hebben behoefte aan woonruimte, of willen verhuizen om een nieuwe start te maken. Volgens de huidige verordening zijn dat geen urgente situaties. Om deze mensen te helpen wordt de verordening aangepast en kan aan gedupeerden urgentie worden verleend.

Een ander voorstel waar de commissie zich in deze vergadering over buigt, is het voorstel Vaststellen verordening financiële en materiele gelijkstelling onderwijs gemeente Delft 2022. Met deze verordening kan de gemeente een gericht aanvullend financieel beleid voeren met betrekking tot personeel en spullen die de scholen nodig hebben. De commissie eindigt de vergadering met de behandeling van Evaluatie en vervolg pilot vijf wijkversterkingsopgave in Delft.

Wanneer u tijdens het overlegdeel van de vergadering wilt inspreken op een van de agendapunten kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadszaal of thuis bekijken via de uitzending op de website van de gemeenteraad.

Agenda commissie Sociaal Domein en Wonen

Commissie wil make-over hotel Leeuwenbrug versnellen

2 september 2022 – Een fout in de bouwvergunning leidde in april dit jaar tot het stilleggen van de nieuw- en verbouwplannen van hotel Leeuwenbrug aan de Koornmarkt. De renovatie is zo ingrijpend dat er een uitgebreide vergunningprocedure gevolgd moet worden. In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer werd op donderdag 1 september gezocht naar de mogelijkheid om die procedure nog wat verder te versnellen.

Het zo snel mogelijk hervatten van de bouw was ook de wens die werd uitgesproken door de hoteleigenaar, een buurtbewoner en een bestuurslid van de naastgelegen synagoge. Achter het hotel is de voormalige Wilhelminaschool gesloopt en ligt nu een bouwput aan de Gasthuisplaats. Binnen het hotel is alles casco gestript. De eigenaar van het hotel wil in het nieuwe gebouw dat wordt toegevoegd aan het bestaande deel 31 appartementen maken voor gasten die daar gemiddeld een paar weken kunnen wonen. Hij noemde medewerkers van Ikea die in Delft een cursus volgen of mensen die door brand hun huis zijn kwijtgeraakt als voorbeeld. Ook de buurtbewoner en de vertegenwoordiger van de Stichting Behoud Synagoge Delft drongen er bij de commissie op aan om de vergunningprocedure te versnellen.

Om de bouwvergunning te kunnen verlenen dient de raad een verklaring van geen bedenkingen af te geven. In eerste instantie gaat dat nu om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Als de raad daarover een besluit heeft genomen, kunnen zes weken lang zienswijzen worden ingediend. Na die inspraakperiode wordt de definitieve verklaring van geen bedenkingen aan de raad gevraagd. Wethouder Martina Huijsmans zei te verwachten dat dat in december van dit jaar kan gebeuren.

In de commissie waren nagenoeg alle fracties het erover eens dat er snel een oplossing gevonden moet worden. Ook waren er kritische kanttekeningen. Het is niet de eerste keer dat een vergunningaanvraag hapert, omdat achteraf blijkt dat een uitgebreide procedure nodig was. CDA en Hart voor Delft wezen naar de watertoren aan het Kalverbos waar iets soortgelijks gebeurde.

Wethouder Huijsmans verzekerde D66 en GroenLinks dat de nieuwbouw van Leeuwenbrug geen gevolgen heeft voor de vergroening van de Gasthuisplaats. De SP maakte van de gelegenheid gebruik om te pleiten voor meer betaalbare woningen in Delft. Die fractie liet weten akkoord te gaan met het voorstel voor het afgeven van de ontwerpverklaring, maar ook een stop te willen op woonhotels. ChristenUnie en VVD deelden dat standpunt niet, omdat er volgens hen ook behoefte is aan tijdelijke woonruimte. 

Daarnaast vroegen diverse fracties, waaronder de PvdA, naar de mogelijkheid om de procedure te versnellen. Dat zou volgens wethouder Huijsmans kunnen als de raad via een amendement een volmacht aan het college geeft om de definitieve verklaring af te geven. De raad hoeft daar dan eind dit jaar niet meer over te vergaderen. De wethouder liet weten dat ze die mogelijkheid in het voorstel gaat opnemen. Alle fracties in de commissie kondigden aan in de raadsvergadering op donderdag 22 september hiervoor een amendement te willen indienen.  

Verkeersregelsystemen

In de commissie werd overwegend positief gereageerd op het voorstel Beheerplan Verkeersregelsystemen 2022-2025. Het is voor het eerst dat gemeente een plan maakt waarin staat hoe alle systemen die belangrijk zijn voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in de stad worden onderhouden. Het college wijst er in het voorstel ook op dat de jaarlijkse kosten 70.000 euro hoger uitvallen, omdat de systemen slimmer worden. Dat kost meer onderhoud.

In het debat werden diverse aandachtspunten naar voren gebracht. D66 plette voor meer groene golven voor fietsers. De PvdA vroeg wethouder Frank van Vliet in het beheerplan inkoopcriteria op te nemen. Die fractie wees op het gevaar dat slimme systemen gehackt kunnen worden en het zou ook onwenselijk zijn dat buitenlandse leveranciers kunnen ‘meekijken’. Ook GroenLinks wees daarop en vroeg net als STIP, Onafhankelijk Delft en ChristenUnie naar de informatiebeveiliging van dergelijke systemen. De VVD zei vooral benieuwd te zijn naar het financieel plaatje in de toekomst. De CDA-fractie zou willen dat de schoonmaakkosten van beplakte en met graffiti bespoten palen op de vervuiler worden verhaald.

Die wens van het CDA is volgens de wethouder moeilijk uitvoerbaar, omdat de dader lastig te achterhalen is. Van Vliet verzekerde de commissie dat informatiebeveiliging een belangrijk aandachtspunt is in het beheerplan en dat het ook wordt meegewogen in de aanbesteding van verkeersregelsystemen. De PvdA liet weten in de komende raadsvergadering met een amendement te komen over het opnemen van inkoopcriteria in het beheerplan.

Gevel tot gevel

In de wijken Voorhof, Buitenhof en Tanthof worden de komende jaren grote rioolwerkzaamheden uitgevoerd. Van het budget dat de raad daarvoor heeft gereserveerd wil het college zes miljoen euro gebruiken om de straten waar de riolering is gerenoveerd opnieuw in te richten. In het voorstel  Gevel tot gevel werkzaamheden openbare ruimte schrijft het college dat daarbij invulling kan worden gegeven aan ruimte voor groen, sporten en ontmoeting, een openbare ruimte die goed toegankelijk en verkeersveilig. Door werk met werk te maken, krijgen straten een 30 km-inrichting.

Bijna alle fracties lieten weten blij te zijn met dit voorstel. Het CDA las daarin dat het college voor de komende vier een half miljoen euro opzij heeft gezet om ambtelijke capaciteit vrij te maken voor de uitvoering van die plannen. Die kosten zouden wat het CDA vaker inzichtelijk gemaakt mogen worden. Die extra ambtelijke capaciteit is volgens wethouder Van Vliet onder meer nodig, omdat bewoners kunnen meepraten over de inrichting van hun straat of wijk.

Volt zou graag zien dat die participatie een stap verder gaat door een deel van het budget te laten beheren door bewoners of hen zelf in burgerberaden mee te laten beslissen over de vergroening en het onderhoud in hun buurt. Vragen waren er ook van de ChristenUnie en Hart voor Delft. De ChristenUnie wilde weten wat prioriteit heeft bij het aanpassen van straten; vergroening of verkeersveiligheid. Hart voor Delft vroeg de wethouder naar een meer specifieke invulling van de rioleringswerkzaamheden.

Ook de VVD-fractie vroeg de wethouder om een concreter plan. Die fractie noemde het volstrekt onduidelijk waar het extra bedrag aan besteed gaat worden. De VVD zei niet akkoord te kunnen gaan met het voorstel zonder een concreet plan. De SP sprak over een mooi plan. D66 zei behoefte te hebben aan een planning en ook STIP sloot zich bij die wens aan. GroenLinks benadrukte het belang van participatie en noemde de ideeën van Volt interessant.

In zijn reactie op het debat wees wethouder Van Vliet erop dat de raad de middelen al heeft vastgesteld. Door een deel van dat bedrag toe te wijzen aan de herinrichting van straten kan de gemeente volgens de wethouder net wat extra’s doen. Hij wees D66 op de Groenvisie en het Beleid Openbare Ruimte die vernieuwd worden en waarin wordt vastgelegd wat de kaders zijn voor de inrichting van de openbare ruimte. De VVD kreeg te horen dat met de werkzaamheden begonnen wordt in Voorhof en dat in het najaar wordt gestart met de bewonersparticipatie.

Voor Hart voor Delft en de VVD was dat antwoord niet voldoende. Zij nemen het voorstel mee terug naar de fractie. Ook D66 liet weten nog behoefte te hebben aan fractieberaad over het voorstel. Dat betekent dat de raad in de vergadering op donderdag 22 september hierover verder praat.

Hondenrenveld

De resolute afwijzing door het college van het verzoek van een bewoner om in Buitenhof-zuid een omheind hondenrenveld aan te leggen, leidde in de commissievergadering tot een kort debat dat wellicht nog een staartje krijgt in de raadsvergadering.

Onafhankelijk Delft, ChristenUnie, Hart voor Delft en PvdA hadden de bewonersbrief op de agenda gezet. Onafhankelijk Delft vond het een goed idee om een hondenveldje te realiseren waar honden veilig kunnen rennen. De kosten voor een hek en het onderhouden zou de gemeente volgens die fractie kunnen terugverdienen door het veld te verhuren aan uitlaatdiensten. Hart voor Delft zei de reactie van het college een beetje kaal te vinden. Die fractie wees op de verdwenen hondenveldjes en op het uitdaagrecht voor bewoners als zij met een goed plan komen. De PvdA bestempelde het antwoord van het college als een beetje laf. Net als Hart voor Delft pleitte de PvdA voor de aanleg van een omheind veld met een prullenbak en poepzakjes.

Wethouder Van Vliet bleef bij zijn afwijzing. Hij wees Hart voor Delft erop dat het uitdaagrecht alleen geldt voor bestaand beleid en niet voor nieuwe investeringen. De wethouder legde uit dat het college een integrale afweging maakte en kiest voor een zo breed mogelijk gebruik van het groen in de stad.

De fractie van GroenLinks kon zich vinden in die uitleg, maar stelde voor om een deel van het grasveld te omheinen als hondenrenveld. De PvdA kondigde voor de komende raadsvergadering een motie voor hondenveldjes aan.

Delfts Kwartiertje

In het vragenkwartiertje van de commissie kondigde de CDA-fractie een motie aan, nadat ze geen bevredigend antwoord van wethouder Frank van Vliet kreeg op de vraag waarom mantelzorgers moeten gaan betalen voor extra parkeeruren. Volgens het CDA konden mantelzorgers dat voorheen kosteloos doen. Met een motie in de raadsvergadering op donderdag 22 september wil de fractie dat zo houden.

Verkeerslichten en honden in Ruimte en Verkeer

29 augustus 2022 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer bespreekt de commissie op donderdag 1 september vanaf 19.30 uur onder meer het voorstel Beheerplan Verkeersregelsystemen 2022-2025 Gemeente Delft.

Deze systemen omvatten niet alleen verkeerslichten, maar ook telpunten en parkeerrouteborden die laten zien hoeveel plekken er vrij zijn in de parkeergarages. Het is voor het eerst dat het college een beheerplan heeft laten opstellen, om de basis op orde te krijgen, om inzicht te krijgen in het areaal en in de financiering. Daaruit blijkt onder meer dat de jaarlijkse onderhoudskosten voor nieuwe slimme verkeersinstallaties hoger zijn dan voor de traditionele systemen. Die jaarlijkse aanvullende kosten bedragen 70.000 euro. Het college stelt voor om dat bedrag mee te nemen bij het opstellen van de nieuwe begroting.

De commissie bespreekt voorts het voorstel Gevel tot gevel werkzaamheden openbare ruimte. De raad heeft zes miljoen euro beschikbaar gesteld voor in de bestemmingsreserve voor het gevel tot gevel werken in de openbare ruimte. Met behulp van dit budget kan in de komende jaren (niet structureel) bij de grote rioolwerkzaamheden in onder andere Voorhof, Buitenhof en Tanthof openbare ruimte opgeknapt worden.

Het voorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Koornmarkt 16 is op het laatste moment aan de agenda toegevoegd. Voor de locatie Koornmarkt 16 is een omgevingsvergunning aangevraagd. Dit betreft het uitbreiden van het logiesgebouw Hotel Leeuwenbrug. Voorwaarde om de vergunning te kunnen verlenen is dat de raad een verklaring van geen bedenkingen voor het project afgeeft.

Op verzoek van de fracties van Onafhankelijk Delft, ChristenUnie, Hart voor Delft en PvdA behandelt de commissie ook een burgerbrief over de suggestie om in Buitenhof Zuid een omheind hondenrenveld aan te leggen.

Wanneer u tijdens het overlegdeel van de vergadering wilt inspreken op een van de agendapunten kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadszaal of thuis bekijken via de uitzending op de website van de gemeenteraad.

Agenda commissie Ruimte en Verkeer

Commissie verwacht meer van samenwerking met TU Delft

26 augustus 2022 – De gemeente Delft werkt op een passende manier samen met de TU Delft. Niet alle ambities kunnen door personeelsgebrek gerealiseerd worden en de resultaten zijn niet altijd even zichtbaar in de stad, maar de resultaten zijn er. De gemeenteraad zou wel beter geïnformeerd kunnen worden door het college. Die conclusies staan in het rapport Samenwerking gemeente en TU Delft van de Delftse Rekenkamer. De commissie Economie, Financiën en Bestuur besprak het rapport in de oordeelsvormende vergadering op donderdag 25 augustus.

In een bestuurlijke reactie op het rapport liet het college weten de aanbevelingen over te nemen. Dat betekent dat het college de raad periodiek over de samenwerking met de universiteit gaat informeren. De ambities die zijn opgenomen in het convenant met de TU worden geactualiseerd en aan de inwoners wordt meer zichtbaar gemaakt wat de samenwerking oplevert.

In de commissie klonk veel steun voor de aanbeveling van de Delftse Rekenkamer aan de raad om aan te geven waar de samenwerking tussen de gemeente en de TU over moet gaan. De meeste fracties hadden daar wel duidelijke ideeën over en het liefst zouden ze die formeel vastgelegd zien in een nieuwe versie van het convenant. Die samenwerkingsovereenkomst bestaat al sinds 2016 en is ook volgens het rekenkamerrapport aan vernieuwing toe.

Als het aan STIP ligt, krijgt ‘verbinding’ daar een prominente plek in. Verbinding tussen de stad en de universiteit, tussen studenten en niet-studenten, maar ook verbinding met het mbo- en hbo-onderwijs.  Die verbreding met de mbo- en hbo-scholen werd ook genoemd door de fracties van Volt, Hart voor Delft, CDA en GroenLinks. Wat het CDA betreft zou het mbo ook moeten kunnen deelnemen aan de OWee.

GroenLinks noemde ook de verbinding met het bedrijfsleven en wees op startende kennisbedrijven in Delft die ruimte nodig hebben om door te groeien. De gemeente kan daar volgens die fractie samen met de TU een rol in spelen.

Niet alleen STIP, maar ook Volt, VVD, Hart voor Delft, D66 en PvdA drongen er bij het college op aan om ook afspraken in het convenant op te nemen over studentenhuisvesting. De ruimte op de campus kan beter worden benut voor wonen en voorzieningen. D66 en Hart voor Delft zien graag dat de TU en de gemeente nog meer aandacht geven aan het aanpakken van de studentenoverlast. Dat punt maakte ook de PvdA. Die fractie had het over sociale inbedding van de TU in de stad.

De TU Delft zou volgens de PvdA ook meer uitgedaagd moeten worden om de groei van het aantal studenten te beheersen. De SP liet weten voorstander te zijn van een beperking van de toestroom van buitenlandse studenten naar Delft. De ChristenUnie stelde dat de noodopvang voor asielzoekers op de campus het belang van de TU voor Delft aantoont.

Vanwege afwezigheid van de burgemeester wordt het debat in de raadsvergadering van donderdag 22 september voortgezet.

Subsidieverordening

Bij de bespreking van het voorstel Vaststellen Algemene Subsidieverordening gemeente Delft gebruikten verschillende fracties hun spreektijd om hun eigen accenten te zetten op het subsidiebeleid van de gemeente Delft. Over het voorstel zelf werden weinig opmerkingen gemaakt. De verordening wordt om de vier jaar geëvalueerd. Sinds 2018 werden kleine wijzigingen doorgevoerd. Nu gaat het om grotere technische aanpassingen en stelt het college voor om de oude verordening in te trekken en een nieuwe subsidieverordening vast te stellen. De meerderheid van de commissie kon zich daarin vinden.

Wethouder Joëlle Gooijer kreeg van de commissie vooral suggesties over de uitvoering van de nog uit te werken subsidieregeling mee. Zo stelde de VVD voor om subsidies altijd tijdelijk te laten zijn. De VVD pleitte er ook voor dat het college bij het verstrekken van subsidies nog scherper toetst op doelmatigheid en beleidsdoelstellingen.

Vlak voor het zomerreces stemde de raad in met het voorstel dat het college subsidieplafonds kan vaststellen. De PvdA wilde weten welke criteria het college daarbij gebruikt en hoe het college gaat voorkomen dat subsidieaanvragers bij het achteraf toekennen van subsidies achter het net vissen. Wethouder Joëlle Gooijer gaf aan dat dat lastig is maar hier wel naar te willen kijken. De ChristenUnie en STIP wezen op het belang van vertrouwen bij het uitkeren van subsidies. Volgens de ChristenUnie moeten instellingen die afhankelijk zijn van gemeentelijke steun ervan op aankunnen dat hun continuïteit niet in gevaar komt. Hart voor Delft zei meer inzicht te willen in de bevoegdheden van het college bij de subsidieverstrekking.

De CDA-fractie kondigde aan in de raadsvergadering van donderdag 22 september met een motie te willen komen. Die fractie drong er bij de wethouder op aan om duurzaamheidssubsidies alleen te verstrekken aan mensen die het echt nodig hebben. Volgens het CDA gebeurt het nu te vaak dat die subsidies worden verstrekt aan mensen die duurzaamheidsmaatregelen zoals zonnepanelen of elektrisch rijden zelf makkelijk kunnen betalen.

Delfts blauw

De commissie sprak in deze vergadering ook over de vragen die D66 eerder dit jaar stelde aan het college over de Europese erkenning van Delfts blauw. De Europese commissie wil industriële producten een beschermde status geven. Het Europese systeem voor geografische aanduidingen beschermt de namen van producten die uit bepaalde regio’s komen. Voor landbouwproducten en levensmiddelen die in een bepaald gebied worden gemaakt, bestaat die beschermde status al.

Parlementsleden willen deze bescherming nu uitbreiden naar niet-agrarische producten om bescherming van authenticiteit en speciale knowhow mogelijk te maken. In een eerdere studie werden Delfts blauw en Makkumer aardewerk aangemerkt als producten uit Nederland die hiervoor in aanmerking komen. D66 vroeg het college werk te maken van deze erkenning, maar in de beantwoording van de vragen wees het college op de beperkte ondersteunende rol die de gemeente hierbij kan spelen.

Wethouder Maaike Zwart herhaalde in de commissievergadering wat het college eerder had laten weten. De drie bestaande producenten van Delfts blauw moeten zelf het initiatief nemen om die erkenning aan te vragen via het ministerie van Economische Zaken. Als ze dat doen, stuurt het ministerie de aanvraag door naar de Europese commissie. De wethouder zei bereid te zijn om zo’n aanvraag te ondersteunen. De fracties van CDA, SP, GroenLinks en PvdA konden zich vinden in dat antwoord. Volt en Hart voor Delft lieten weten dat het college wel iets meer zou kunnen doen dat leidt tot Europese erkenning van Delfts blauw.

Wethouder Zwart acht die kans op dit moment klein. De producenten voeren komende week een eerste gesprek. Ze moeten nog op één lijn komen. De vraag is volgens de wethouder ook wat de meerwaarde is van Europese erkenning van een product dat al wereldberoemd is. Daarnaast zou het volgens haar ook denkbaar kunnen zijn dat niet het product, maar het ambacht erkend wordt. Daarover moeten de makers van de Delfts blauw het eerst eens worden, voordat het volgens de wethouder tijd is dat de gemeente er íets mee doet. Zwart noemde het nog te vroeg om als gemeente een voortrekkende rol te nemen maar als het zo ver is, is zij bereid om de ondernemers hierbij te ondersteunen D66 zei blij te zijn met de steun die de wethouder uitsprak.

Raad en commissies hervatten vergaderseizoen

23 augustus 2022 – Het zomerreces zit er weer op en het vergaderseizoen gaat weer beginnen. De commissie Economie, Financiën en Bestuur komt op donderdag 25 augustus bij elkaar in de raadszaal voor de oordeelsvormende vergadering.

De vergadering begint om 19.30 uur met een presentatie van de Delftse Rekenkamer over haar rapport Samenwerking gemeente en TU Delft. De fracties kunnen dan vragen stellen aan de rekenkamer. Het inhoudelijke debat wordt in het overleggedeelte van de vergadering gehouden.

De commissie buigt zich deze avond ook over het voorstel Vaststellen Algemene Subsidieverordening gemeente Delft. Elke vier jaar wordt deze verordening geëvalueerd. Dat gebeurde voor het laatst in 2018. Tussentijds zijn er kleine wijzigingsvoorstellen aan de raad voorgelegd, zoals onder meer het vastleggen van subsidieplafonds in de raadsvergadering van 7 juli 2022. Nu stelt het college voor om een aantal grotere wijzigingen door te voeren.

Verder bespreekt de commissie de antwoorden die het college gaf op schriftelijke vragen van D66 over de Europese erkenning van Delfts Blauw.

Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadszaal of thuis bekijken via de webcast. Insprekers kunnen zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur melden bij de griffie.

Positieve jaarrekening stemt commissie gematigd positief

24 juni 2022 – In de oordeelsvormende vergadering op donderdag 23 juni is in de commissie Economie, Financiën en Bestuur door de fracties in meer of mindere mate positief gereageerd op de Jaarrekening 2021.

Uit de jaarrekening blijkt dat, ondanks een positief rekeningresultaat, de financiële positie van Delft er structureel niet beter op wordt. Dat resultaat van ruim 23 miljoen euro schrijft het college toe aan incidentele oorzaken en aan extra ontvangen geld dat dit jaar en daarna wordt uitgegeven. Van dat resultaat wil het college ruim 21 miljoen euro besteden aan de plannen die in 2021 door corona of andere redenen nog niet uitgevoerd konden worden. De resterende 1,2 miljoen euro kan wat het college betreft naar de Algemene reserve Weerstandscapaciteit.

GroenLinks constateerde tevreden dat het college wil blijven investeren in de stad. Omdat er zoveel geld over is, stelde GroenLinks in de commissie voor om eens te kijken naar een andere manier van begroten. Dat zou volgens GroenLinks meer cyclisch kunnen of in fases. Maar een reactie van het college op die suggestie bleef uit.

Wethouder Martina Huijsmans liet wel weten dat het college de adviezen van de commissie Rekening en Audit overneemt. Die commissie van raadsleden wil dat het college gaat nadenken over nieuwe indicatoren en over de verhouding tussen incidentele en structurele baten en lasten. Daar was het CDA blij mee. Die fractie vroeg onder meer aandacht voor realistisch ramen. Ook vindt het CDA dat het college de jaarrekening in de Stadskrant op een begrijpelijke manier moet uitleggen de Delftenaren.

Als het aan Hart voor Delft ligt, heeft het college heel veel meer uit te leggen aan de gewone Delftenaren. Niet alleen dat Delft er financieel niet florissant voorstaat, maar ook dat er weinig plannen zijn om werk te maken van de bijstandsaanpak, het speeltoestellenbeheer, visies voor de Brasserskade en Delftse Hout en vertrekkende bedrijven uit Delft. Hart voor Delft wees op het rapport De Staat van Delft 2022. Het vorige college blikt daarin terug op de afgelopen vier jaar en in welke mate de gestelde beleidsdoelen zijn gehaald.

De SP wilde weten of er iets met die cijfers gebeurt. De fractie wees onder meer op veiligheid en eenzaamheid. De subjectieve veiligheid scoort gemiddeld in Delft 89%, maar in Poptahof ligt dat percentage jaar na jaar rond 65 en 70%. Eenzaamheid werd ook door STIP aangehaald. STIP liet weten dat helft van de jongeren in Delft stress en eenzaamheid ervaart. Voor alle Delftenaren ligt dat percentage op 40%.

De VVD was tevreden met de belofte van het college werk te maken van de adviezen van de commissie Rekening en Audit. Volt vroeg het college aandacht te hebben voor de toenemende energiearmoede. De ChristenUnie las in De Staat van Delft 2022 dat de gemeentelijke dienstverlening door de Delftenaren wordt beoordeeld met een 7,7. Het rapport spreekt over klanten en cliënten, maar dat suggereert volgens de ChristenUnie dat Delftenaren voor een paspoort ook in Rijswijk terecht kunnen. De ChristenUnie zei recht te willen doen aan alle Delftenaren en sprak de wens uit dat de gemeente voortaan niet meer spreekt over Delftenaren als klanten of cliënten.

De Staat van Delft 2022 inspireerde ook de PvdA. Die fractie wees onder meer op het hoge percentage eenzaamheid, het groot aantal schoolverlaters zonder diploma en het wisselende vertrouwen in het college. De Delftenaren geven zowel het college als de gemeenteraad een vertrouwensscore van 6,4. Onafhankelijk Delft las in de jaarrekening een klein positief resultaat en stelde vast dat de toekomstverwachtingen somber zijn. D66 drong aan op voortzetting van de wijkversterkingsopgave in de Buitenhof en vroeg het college om als er zich een nieuwe coronagolf aandient een volgende vaccinatieronde  extra per wijk onder de aandacht te brengen.

Wethouder Huijsmans liet weten dat 2021, net als 2020, door corona en het herstel daarna, een jaar was waarin niks vanzelfsprekend was. Wat haar betreft gaat het college de komende de tijd aan het werk, worden er stappen gezet, wordt het gesprek gevoerd en wordt er nog scherper gelet op financiële afwijkingen. Burgemeester Marja van Bijsterveldt ging onder meer in op het vertrouwen van de Delftenaren in het stadsbestuur. Ze vroeg de commissie om dat samen met het college op te pakken. Het vertrouwen in het openbaar bestuur is kwetsbaar, zei de burgemeester. Ze sprak de hoop uit dat blijvende inzet in kwetsbare wijken dat vertrouwen omhoog krikt.

Het voorstel Jaarrekening 2021 plus het voorstel met adviezen van de R&A-commissie worden in de raadsvergadering op donderdag 30 juni door de gemeenteraad vastgesteld. Volt liet weten wellicht met een motie te komen bij dit agendapunt.

Filmhuis Lumen

Het voorstel Garantstelling nieuwbouw Filmhuis Lumen kreeg de goedkeuring in de commissie van nagenoeg alle fracties. Eind 2020 besloot de raad al om budget beschikbaar te stellen voor een subsidie uit Fonds 2040 en voor de garantstelling van 1,2 miljoen euro op de hypotheek voor de nieuwbouw van Lumen.

De aanvraag voor de garantstelling is verhoogd, omdat de BNG Bank eist dat de gemeente garant staat voor de volledige hypotheek. De BNG Bank rekent een lagere rente, waardoor de exploitatie van het filmhuis volgens het college flink verbetert. Diverse fracties herhaalden blij te zijn met de verhuizing van Lumen naar Nieuw Delft en het streven van het filmhuisbestuur om ook andere doelgroepen uit de Delftse wijken naar Lumen te krijgen. De VVD had zijn twijfels. Niet over de verhoging van de garantstelling met 1,7 miljoen naar 2,9 miljoen euro, maar over het afdekken van het risico voor de gemeente.

Dat risico is er volgens wethouder Frank van Vliet nauwelijks. Als hij de resterende vragen van de VVD de komende dagen naar tevredenheid beantwoordt, dient de VVD in de raadsvergadering op donderdag 7 juli geen motie in. In dat geval wordt dit voorstel als hamerstuk toegevoegd aan de agenda.

Zienswijze

In het proceduredeel van de vergadering stelde de commissie vast dat de zienswijze op de ontwerpbegroting voor 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering Delft Rijswijk (GRB) ongewijzigd aan het GRB-bestuur kenbaar gemaakt kan worden.

Camera’s

Als het aan STIP ligt, gaat Delft niet meer in zee met bedrijven die samenwerken met overheden die mensenrechten schenden. De gemeente Delft zou daar scherper op moeten zijn en ook het inkoopbeleid op moeten aanpassen. STIP zei dat tijdens de bespreking van de antwoorden die de fractie had ontvangen van het college op vragen over omstreden camera’s. In Delft blijken vier camera’s te hangen van Chinese makelij. Volgens het college houden ze geen gevoelige locaties in de gaten.

STIP drong ook aan op meer informatie over het cameratoezicht in Delft. Andere gemeenten geven die informatie op hun website en dat zou Delft volgens STIP ook moeten doen. STIP kreeg veel bijval van andere fracties. Bijna alle fracties, waaronder D66, Onafhankelijk Delft, Volt, SP en GroenLinks vroegen wethouder Huijsmans of het college bereid is om het inkoopbeleid aan te passen. De VVD zei veiligheid boven privacy te willen stellen en de ChristenUnie vond dat de commissie niet de illusie moest hebben al het kwaad uit de wereld te kunnen helpen.

Wethouder Huijsmans wees de commissie erop dat in het huidige inkoopbeleid al rekening wordt gehouden met duurzaamheidsdoelen. Over het idee dat Delft, in navolging van Amsterdam, een sensorenregister zou moeten hebben, zei de wethouder eerst het gesprek te willen aangaan over wat er dan verplicht gemeld zou moeten worden. Dat gesprek zou de raad volgens Huijsmans zelf kunnen voeren in een beeldvormende bijeenkomst. Diverse partijen gaven te kennen die sessie te willen voorbereiden.

Burgemeester Marja van Bijsterveldt beloofde in het overleg met justitie en politie de zorg uit de commissie over te brengen over de onbekende herkomst van de camera’s die de politie gebruikt.

STIP liet aan het eind van het debat weten in de raadsvergadering van donderdag 7 juli met een motie te komen. De raad praat dan verder over dit onderwerp.

Bodycams

De Delftse toezichthouders en handhavers krijgen bodycams. Aan de invoering daarvan wordt gewerkt. Dat bleek tijdens de behandeling van de collegereactie op schriftelijke vragen van het CDA over bedreiging en geweld tegen diverse beroepsgroepen. STIP plaatste een paar kritische kanttekeningen bij het voornemen om de handhavers uit te rusten met bodycams. Die fractie wees onder meer op de risico’s van privacy schending en dataopslag. D66 wilde weten waarom het aantal meldingen van geweld en bedreiging is toegenomen. Burgemeester Van Bijsterveldt zei dat toe te schrijven aan de coronaperiode en de tijdgeest, waarin de lontjes korter worden. Ook de bereidheid van handhavers en hulpverleners om agressief gedrag te melden is toegenomen.

Volgens de burgemeester hoeft STIP zich geen zorgen te maken, omdat de invoering van bodycams heel zorgvuldig wordt voorbereid. De suggestie van Onafhankelijk Delft om de boa’s niet standaard van camera’s maar van een wapenstok te voorzien, wees Van Bijsterveldt van de hand. De burgemeester wees onder meer op de goede ervaringen in andere gemeenten met bodycams. Uit proeven blijkt dat ze de-escalerend werken. De VVD riep de commissie op om raadsbreed stelling te nemen tegen geweld. Dit onderwerp komt niet terug in de raadsvergadering. Volgens de fracties was het voldoende besproken.

Veiligheid

High Impact Crime (HIC) en fietsendiefstal, Overlast, Veiligheidsbeleving, Ondermijning, Radicalisering en polarisatie zijn de vijf prioriteiten die door het college zijn aangemerkt in het Uitvoeringsplan Veiligheid 2022. Dit plan is onderdeel van het Veiligheidsplan 2019-2022 en is een vervolg op het uitvoeringsplan 2019-2020.

Burgemeester Van Bijsterveldt kreeg in de commissiebehandeling van diverse fracties aandachtspunten en suggesties mee om het veiligheidsbeleid aan te scherpen. De ChristenUnie merkte daarbij op dat het college ook scherp moet zijn op de formulering van soorten overlast. Studenten- en jongerenoverlast kunnen volgens de ChristenUnie ook aangemerkt worden als woon- of geluidsoverlast. Maar die mening deelde de burgemeester niet. Overlast moet volgens haar benoemd worden om gericht aangepakt te kunnen worden.

De suggestie van het CDA om preventie niet bij de wijkagent te laten beginnen maar thuis en op school, deelde de burgemeester wel. Daar gaat de gemeente de komende tijd ook via de wijkaanpak meer op inzetten, liet Van Bijsterveldt weten. De CDA-fractie kwam daarnaast met het idee om net als andere grote steden het rioolwater op drugsgebruik te meten. Dat zou volgens het CDA kunnen helpen bij het maken van een gerichte drugsaanpak. Die suggestie nam de burgemeester niet over, omdat de metingen niet uitwijzen waar de drugs vandaan komen. Zij verwacht meer van een inzet die is gericht op voorlichting en op het voorkomen van drugsgebruik. STIP en Onafhankelijk Delft reageerden tevreden op het streven van het college om bewoners meer digitaal weerbaar te maken. Hoewel het met de veiligheid in Delft de goede kant op gaat, neemt de digitale criminaliteit toe.

Onafhankelijk Delft zou vaker de wijkagent willen zien en Hart voor Delft vroeg om concrete plannen voor de wijken Hof van Delft, Buitenhof, Voorhof en Wippolder. In die wijken komt meer dan één keer per dag een misdrijf voor en dat is wat Hart voor Delft betreft te veel. De fractie vroeg zich tevens af of het zin heeft om bewoners meer weerbaar te maken als ze niet eens zelfredzaam zijn.

Burgemeester Van Bijsterveldt wees op de beperkte capaciteit van de politie en de maximale inzet die er volgens haar voor zorgt dat de wijkagenten zo zichtbaar mogelijk zijn in de wijken. Daarnaast wees ze nogmaals op de toekomstige wijkversterkingsaanpak en de continue aanpak om in wijken overlast en vernieling tegen te gaan.

De VVD liet weten dat die fractie het liefst extra budget beschikbaar stelt voor de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. De VVD overweegt daarover bij de behandeling van de kaderbrief in de raadsvergadering op 30 juni een motie in te dienen. Ook de CDA-fractie wil in die vergadering met een motie komen. Onafhankelijk Delft liet weten dit onderwerp mee terug te nemen naar de fractie. Die fractie gaat nadenken hoe de wijkagent weer meer in beeld kan komen. Dat betekent dat het uitvoeringsplan ook op de agenda komt te staan van de raadsvergadering op donderdag 7 juli.

Commissie bespreekt Jaarrekening 2021

20 juni 2022 – De commissie Economie, Financiën en Bestuur buigt zich op donderdag 23 juni in haar oordeelsvormende vergadering onder meer over de Jaarrekening 2021. De vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadszaal.

Uit de jaarrekening blijkt dat, ondanks een positief rekeningresultaat, de financiële positie van Delft er structureel niet beter op wordt. Dat resultaat van ruim 23 miljoen euro schrijft het college toe aan incidentele oorzaken en aan extra ontvangen geld dat dit jaar en daarna wordt uitgegeven.

De commissie bespreekt verder het voorstel Garantstelling nieuwbouw Filmhuis Lumen. De raad besloot eerder om budget beschikbaar te stellen voor een subsidie uit Fonds 2040 en voor de garantstelling van 1,2 miljoen euro op de hypotheek voor de nieuwbouw van Lumen. De aanvraag voor de garantstelling is verhoogd, omdat de BNG Bank eist dat de gemeente garant staat voor de volledige hypotheek. De BNG Bank rekent een lagere rente, waardoor de exploitatie van het filmhuis volgens het college flink verbeterd.

Andere onderwerpen die op de agenda staan zijn antwoorden van het college op vragen van STIP over de inzet van omstreden camera’s in Delft en op vragen van de CDA-fractie over bedreiging en geweld van verschillende beroepsgroepen.

Op verzoek van de Christen Unie, CDA, STIP, Onafhankelijk Delft en D66 bespreekt de commissie ook het Uitvoeringsplan Veiligheid 2022. De fracties hebben vragen over de brief die het college daarover naar de raad heeft gestuurd.

Belangstellenden kunnen tijdens deze vergadering als inspreker hun zegje doen. Zij kunnen zich hiervoor tot op de dag van de vergadering 12.00 uur aanmelden bij de griffie. 

De commissievergadering is openbaar en kan in de raadszaal vanaf de publieke tribune worden gevolgd. Thuisblijvers kunnen de vergadering rechtstreeks bekijken via de website van de gemeenteraad.

Agenda commissie Economie, Financiën en Bestuur