Ontwerpplan Schieoevers Noord leidt tot uitvoerig debat

Ontwerpplan Schieoevers Noord leidt tot uitvoerig debat

10 juni 2022 – In de eerste reguliere oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer hebben de fracties op donderdag 9 juni uitgebreid de tijd genomen om het ontwerpbestemmingsplan Schieoevers Noord met elkaar te bespreken. De commissie sprak volgens de GroenLinks-fractie een beetje voor haar beurt, omdat in het ontwerpplan nog veel punten op de i gezet moeten worden en het college nog bezig is met het verwerken van de vele ingediende zienswijzen.

Normaal gesproken buigt de commissie zich pas over een bestemmingsplan als dat met een reactie van het college op alle zienswijzen van belanghebbenden voor besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. Zover is het nog niet en toch deelden vier insprekers donderdagavond hun zorgen over diverse aspecten van de ontwikkelingen in Schieoevers Noord.

Clubboot

De vertegenwoordiger van Studenten Rugby Club Thor liet weten dat de clubboot vanaf 2023 niet meer in de Nieuwe Haven kan liggen. Door de komst van roeivereniging Laga en de aanwezigheid van de waterscouts is de boot van Thor geschrapt uit het ontwerpbestemmingsplan. Een nieuwe plek heeft de rugbyclub nog niet gevonden. De insprekers namens Ontwikkelcombinatie Kabeldistrict en Bedrijvenkring Schieoevers (BKS) drongen er bij de commissie op aan de zorgvuldigheid in het hele planproces niet uit het oog te verliezen en bij de plannen ook rekening te houden met de afspraken uit het verleden. De vertegenwoordiger van Lijm & Cultuur hield een pleidooi te komen tot een definitief bestemmingsplan met minder detail, minder specifieke regels, meer op hoofdlijnen en meer experiment met als doel een versnelling van de integrale ontwikkeling.

De gemeente wil van Schieoevers Noord een levendig stedelijk gebied met ruimte voor innovatieve maakbedrijven maken; waar naast gewerkt ook gewoond wordt. In 2018 en 2019 voegde de gemeenteraad daar via moties onder meer aan toe dat bestaande bedrijven niet beknot mogen worden in hun bedrijvigheid. Hart voor Delft zei zich zorgen te maken over zaken als geluid, bereikbaarheid en milieucategorieën. Zorgen die ook naar voren kwamen in achttien zienswijzen van ondernemers die BKS met de raad had gedeeld.

Moties

De VVD noemde de ontwikkeling van Schieoevers Noord cruciaal voor de economische functie van Delft. Die fractie herinnerde de wethouders Stephan Brandligt en Martina Huijsmans aan de moties en opdrachten die het college kreeg van de raad. Ook de VVD spoorde de wethouders aan om alle zienswijzen zo snel mogelijk met de raad te delen. In het betoog van STIP klonk steun voor de ambities voor meer bedrijvigheid, duurzaam bouwen, maar ook zorgen over mogelijke beperkingen waar Lijm & Cultuur mee te maken krijgt. Als er woningen in de buurt komen, moet Lijm & Cultuur het misschien wat zachter aan doen. STIP dacht vooruit en vindt dat strengere geluidsregels niet ten koste mogen gaan van minder evenementen. Daar moet dan een andere plek voor worden gevonden, net als voor het dobberende clubhuis van Thor, betoogde STIP.

Risicoprofiel

GroenLinks benadrukte dat de gemeente in de toekomst in gesprek moet blijven met alle belanghebbenden. De fractie vroeg wethouder Huijsmans om een nieuwe hoogbouwvisie, maar de normen van hoogbouw zijn volgens de wethouder voor dit gebied vastgelegd in het kwaliteitskader. Zo’n visie moet voor de rest van Delft nog wel worden opgesteld. De CDA-fractie kon zich vinden in de woorden van STIP en VVD. Daarnaast pleitte de fractie ervoor om Schieoevers Noord toe te voegen aan de lijst met risicovolle projecten. Die projecten worden door de raad extra scherp in de gaten gehouden. Wethouder Brandligt zei dat niet nodig te achten, omdat Schieoevers Noord al is aangeduid in het risicoprofiel van de gemeente.

Zienswijzen

De PvdA sloot zich aan bij de fracties die zo snel mogelijk inzage willen in de zienswijzen op dit ontwerpbestemmingsplan. Dat de raad niet over alle informatie beschikt, maakt de bespreking ingewikkeld, concludeerde de PvdA. De SP stelde voor dat de TU mee zoekt naar een oplossing voor Thor en vroeg de wethouders of uitstel mogelijk was van de subsidie die Delft krijgt van het rijk voor de ontwikkeling van Schieoevers Noord. Dat zou volgens de SP veel druk van de ketel halen. Maar dat zit er volgens wethouder Huijsmans niet in, omdat het gaat om een impulsbijdrage die snel resultaat moet opleveren.

Burgerberaad

De ChristenUnie stelde de commissie voor om dit onderwerp niet alleen in vergadervorm te behandelen, maar om er ook op andere manieren over te praten voordat een definitief besluit wordt genomen. Wat de ChristenUnie betreft zou de commissie over de zienswijzen met de belanghebbenden kunnen praten. Volt kwam met het idee om dat eventueel in de vorm van een burgerberaad te doen. Volt sprak ook de wens uit om in deze gebiedsontwikkeling ook rekening te houden met zaken als klimaatverandering en sociale ongelijkheid. D66 acht het van belang dat toekomstige bewoners in het gebied prettig kunnen wonen.

Dezonering

De toelichting van wethouder Brandligt was vooral technisch. Hij legde onder meer uit dat het plan niet meer in delen kan worden opgeknipt. Dat levert vertraging op. Daarnaast wil Delft wonen en werken mixen en dat kan volgens de wethouder na dezonering van het hele gebied. De geldende milieucategorieën verdwijnen en voor elk bedrijf apart worden geluidsregels ingesteld. Die kunnen later of bij de komst van nieuwe bedrijven worden aangepast. Wethouder Huijsmans beloofde de commissie dat bij de definitieve stukken het college in een brief rapporteert over de afdoening van de moties.

Aan het eind van het debat lieten Onafhankelijk Delft, Hart voor Delft, SP en STIP weten dit onderwerp mee terug te nemen naar hun fracties. Dat betekent dat de raad hierover in de vergadering op donderdag 7 juli verder praat en stemt over eventuele moties.

Speelbos

Op verzoek van de SP, Onafhankelijk Delft en Hart voor Delft stond de commissie in deze vergadering ook stil bij het plan van Staatsbosbeheer om in het Abtswoudse Bos langs de Willem Dreeslaan en Alkstraat een speelbos voor kinderen aan te leggen. Omwonenden hoorden in oktober vorig jaar voor het eerst van dit plan. Ze voelden zich overvallen en vormden het bewonersinitiatief Geen Speelbos langs de Willem Dreeslaan en Alkstraat.

Een vertegenwoordiger van dit bewonersinitiatief liet als inspreker de commissie weten dat er inmiddels overleg is met Staatsbosbeheer en de omwonenden. De bewoners vrezen onder meer parkeeroverlast, hangjeugd en een gebrek aan handhaving. Die zorgen werden door diverse fracties voorgelegd aan wethouder Brandligt. Hij erkende dat het overleg tussen de omwonenden en Staatsbosbeheer in het begin stroef verliep. Inmiddels is het gesprek op gang gekomen en is het wachten op een plan dat mede door de inbreng van de bewoners is aangepast.

Op 21 juni aanstaande gaat Staatsbosbeheer weer met hen in gesprek. Volgens het bewonersinitiatief zou Staatsbosbeheer eind mei het nieuwe plan met de bewoners delen, maar dat is tot op heden niet gebeurt. Volt vroeg de wethouder er bij Staatsbosbeheer op aan te dringen dat dit minstens een week voor de informatiebijeenkomst gebeurt.

Gebruikersgroep

Die noodzaak zei de wethouder nu niet te zien. Volgens Brandligt moet de gemeente ruimte laten aan Staatsbosbeheer om zelf die verantwoordelijkheid te nemen. Ook acht hij het niet noodzakelijk dat de gemeente een bemiddelende rol oppakt. De gemeente overlegt volgens de wethouder regelmatig met Staatsbosbeheer ook als het gaat over handhaving. Brandligt legde ook uit dat de gemeente gaat meedoen in de gebruikersgroep van bewoners die Staatsbosbeheer inricht als naar verwachting over een jaar het speelbos wordt gerealiseerd.

Hart voor Delft liet weten dit onderwerp mee terug te nemen naar de fractie. Als uit dat beraad een motie volgt, komt dit bespreekpunt terug op de agenda van de raadsvergadering op donderdag 7 juli.

Kennismaking en commissievergadering

6 juni 2022 – De gemeenteraad houdt op dinsdag 7 juni kennismakingsbijeenkomst met de kandidaat-wethouders voor het nieuwe college van Delft.

Alle elf raadsfracties krijgen vanaf 20.00 uur in de raadszaal de kans om van gedachten te wisselen met de wethouderskandidaten. De kandidaten namens de coalitiepartijen zijn Maaike Zwart (STIP), Martina Huijsmans (D66), Frank van Vliet (GroenLinks), Karin Schrederhof (Partij van de Arbeid), en Joëlle Gooijer (ChristenUnie).

Ruimte en Verkeer

Nu de formatie bijna lijkt afgerond beginnen ook de reguliere commissievergaderingen weer. De commissie Ruimte en Verkeer trapt op donderdag 9 juni om 19.30 uur de nieuwe cyclus af. Het belooft een lange vergadering te worden, waarin onder meer de brief van het college over het ontwerpbestemmingsplan Schieoevers Noord (Kabeldistrict en Nieuwe Haven). Hart voor Delft, VVD en STIP hebben om bespreking van dit onderwerp gevraagd.

Door de fracties van SP, Onafhankelijk Delft en Hart voor Delft is om bespreking gevraagd van de brieven en reacties op het plan van Staatsbosbeheer om in afstemming met de gemeente in het Abtswoudse bos de paden te verbeteren en een natuurlijke speelplek voor de jeugd aan te leggen.

Belangstellenden kunnen tijdens deze vergadering als inspreker hun zegje doen. Zij kunnen zich hiervoor tot op de dag van de vergadering 12.00 uur aanmelden bij de griffie. 

De commissievergadering is openbaar en kan in de raadszaal vanaf de publieke tribune worden gevolgd. Thuisblijvers kunnen de vergadering rechtstreeks bekijken via de website van de gemeenteraad.

Agenda kennismaking kandidaat-wethouders

Agenda commissie Ruimte en Verkeer

Beeldvorming: Ontwerpbestemmingsplan Schieoevers Noord

12 mei 2022 – De commissie Ruimte en Verkeer is op donderdag 12 mei bijgepraat over het ontwerpbestemmingsplan Schieoevers Noord. Het initiatief hiervoor lag bij raadsleden Tessa van den Berg (VVD), Daylam Dag (Stip) en Coby de Koning (Hart voor Delft).

Doel van de avond was een technische toelichting op proces en inhoud van het ontwerpbestemmingsplan Schieoevers Noord. Daarnaast kregen vertegenwoordigers van Bedrijvenkring Schieoevers (BKS) en Lijm & Cultuur de gelegenheid om hun zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan toe te lichten.

De goed bezochte bijeenkomst, voorgezeten door Gerrit Jan Valk (CDA), begon met een toelichting van de programmadirecteur Schieoevers op het proces tot nu toe, de stand van zaken,  en de ambities voor Schieoevers Noord. Hierna volgde een technische toelichting op het ontwerpbestemmingsplan door betrokken ambtenaren en advies- en ingenieursbureau Antea. In deze toelichting kwamen de algemene uitgangspunten en opzet van het plan, de geluidregeling en actualisatie van de MER aan bod. De bijdrage vanuit de ambtelijke organisatie werd afgesloten met een toelichting op de vervolg procedure voor de vaststelling van het bestemmingsplan.

Bij de bijeenkomst waren ook de leden van Bedrijvenkring Schieoevers uitgenodigd. Aan het eind van de avond kregen vertegenwoordigers van de bedrijvenkring en van Lijm & Cultuur de gelegenheid om hun zienswijze toe te lichten. In hun bijdrage gingen zij in op de belangrijkste inhoudelijke aandachtspunten en de zorgen van ondernemers in het gebied. Zij spraken hierbij hun waardering uit voor de positieve resultaten die de verschillende betrokken partijen afgelopen jaren met elkaar hebben geboekt en deden tot slot een oproep voor organische ontwikkeling van het gebied en zorgvuldige besluitvorming door de raad.

Tijdens de bijeenkomst kregen de aanwezige raads- en commissieleden ruimte om technische vragen te stellen aan de aanwezige ambtenaren en betrokkenen vanuit Antea. Daarnaast konden zij de leden van Bedrijvenkring Schieoevers en Lijm & Cultuur vragen stellen over de zienswijze. Politieke bespreking van het onderwerp vindt plaats in de overlegvergadering van de commissie R&V van donderdag 9 juni as. en na het zomerreces bij de vaststelling van het definitieve bestemmingsplan. De commissie kijkt terug op een geslaagde avond waarin ruimte was voor technische verduidelijking, het uiten van zorgen van belanghebbenden, en waardering voor de constructieve samenwerking tussen alle partijen.

Kijk de beeldvormende bijeenkomst terug.

Bewoners Mozartlaan willen snel snelheidsremmers in hun straat

18 februari 2022 – Verkeersremmers zoals bloembakken en verhogingen plus een zebrapad; die moeten er volgens bewoners van de Mozartlaan snel komen, want sinds de aansluiting op de A4 ervaren zij de Mozartlaan als een racebaan. Twee bewoners gebruikten hun inspreekminuten in de vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op donderdag 17 februari om de verkeerssituatie onder de aandacht te brengen.

De bewoners hadden dat ook al met een brief aan de raad gedaan en die brief was door de fracties van Hart voor Delft, SP, ChristenUnie en CDA op de agenda gezet.

De fracties waren niet te spreken over de reactie van het college op de brief van de bewoners. Die reactie voelde wat de ChristenUnie betreft alsof er geen begrip is voor de bewoners die hinder ervaren. De bewoners kregen volgens de ChristenUnie een technisch antwoord en vervolgens gebeurt er niks. Snelheidsremmende maatregelen en een zebrapad zijn volgens Hart voor Delft broodnodig. De SP drong eveneens aan op snelle eenvoudige maatregelen en extra controles. Ook de CDA-fractie vroeg wethouder Huijsmans om in actie te komen.

Die directe actie bestaat volgens de wethouder uit het plaatsen van een smiley-bord dat de snelheid van weggebruikers toont. Dat bord wordt in de loop van maart geplaatst. De snelheden worden gemeten en aan de hand daarvan wordt bekeken welke andere maatregelen op de korte termijn genomen kunnen worden. De Mozartlaan inrichten als een 30-km straat is pas in 2024 aan de orde, omdat in dat jaar de straat op de schop gaat voor onderhoud aan de riolering.

De PvdA reageerde tevreden dat de wethouder na het smiley-bord ook bereid is om andere maatregelen te nemen. Wat STIP, Onafhankelijk Delft en GroenLinks betreft, wordt de Mozartlaan zo snel mogelijk een 30-km straat. De VVD ziet daar weinig heil in zolang er in de omliggende straten harder gereden mag worden. Volgens de VVD moet 30 km/u geen doel op zich zijn, maar moet er een reden voor zijn.

Hart voor Delft liet aan het eind van het debat weten dit onderwerp mee terug te nemen naar de fractie. Als dat intern overleg leidt tot een motie, dan komt dit bespreekpunt op 10 maart terug in de raadsvergadering.

Mijnbouwstraat

Veel lof klonk er in de commissie voor het Bestemmingsplan Mijnbouwstraat 120. Royal HaskoningDHV wil zijn kantoren in Rotterdam en Den Haag opheffen en verhuizen naar dit rijksmonument. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat het pand verduurzaamd wordt tot een kantoor met open ruimtes en overkapte binnenplaatsen. Diverse partijen spraken de wens uit dat het groen dat verdwijnt met geld dat Royal HaskoningDHV in het groenfonds stort terugkomt in de buurt. Het voorstel is door de commissie als hamerstuk toegevoegd aan de agenda van de komende raadsvergadering.

Parkeertransitie

De Evaluatie kaders parkeertransitie die in deze commissievergadering werd besproken is door Hart voor Delft mee teruggenomen naar de fractie. De fractie liet weten het verzoek van Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier om het tarief voor de eerste parkeervergunning te verlagen, te steunen. In het debat met wethouder Huijsmans werd door diverse fracties ook gewezen op de communicatie met bewoners die volgens hen voor verbetering vatbaar is.

Binnenstad

Bij de bespreking van de stand van zaken van het Project Ruimte in de Binnenstad had een inspreekster namens Belangenvereniging Zuidpoort kritiek op de bewonersparticipatie in dit project. Een vertegenwoordigster van de studentenverenigingen in de binnenstad vroeg in haar inspreektermijn aandacht voor het fietsparkeren. 

Het project omvat onder meer een strategie fietsparkeren in de binnenstad, een visie op de Gasthuisplaats en de herinrichting van het nieuwe autoluw-plus gebied. Diverse fracties lieten weten in meer of mindere mate teleurgesteld te zijn over de voortgang van het project. Wethouder Huijsmans reageerde af te willen van de visies en zo snel mogelijk aan de slag te willen gaan met de ruimte in de binnenstad. STIP zei het agendapunt verder in de fractie te gaan bespreken en wellicht met een motie te komen in de raadsvergadering op 10 maart.

Commissie positief over koerswijziging grondbeleid

18 februari 2022 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer is op donderdag 17 februari overwegend positief gereageerd op het voorstel Nota Grondbeleid 2022-2025. In dat voorstel spreekt het college uit dat de gemeente een meer actief en risicodragend grondbeleid voert om gestelde doelen en ambities te realiseren.

Daarnaast zegt het college vast te blijven houden aan het beleid uit de vorige nota. In de periode 2017-2022 ging de voorkeur uit naar een faciliterend en dienstverlenend grondbeleid en dat wil het college voortzetten.

De CDA-fractie liet weten verrast te zijn door de nota die zo kort voor de verkiezingen wordt voorgelegd aan de raad. Het zou volgens het CDA beter zijn als de nieuwe gemeenteraad daarover een besluit zou kunnen nemen. Ook de noodzaak voor een actiever grondbeleid las de CDA-fractie niet direct terug in de nota. Als het college die keuze wil maken, moet dat volgens het CDA eerst worden besproken met de raad.

Hart voor Delft was vooral benieuwd welke risicodragende projecten het college in gedachte heeft en GroenLinks drong er bij wethouder Bas Vollebregt op aan om ook de Erfpachtnota snel te actualiseren. Dat is volgens GroenLinks ook een belangrijk instrument voor de gemeente om ontwikkelingen in de stad in goede banen te leiden. Die nota dateert van 2005 en is volgens GroenLinks aan een update toe.

D66 zei tevreden te zijn met een koerswijziging waar die fractie naar eigen zeggen herhaaldelijk op heeft aangedrongen. Ook de ChristenUnie en de SP spraken hun steun uit voor dit voorstel. Wat de ChristenUnie betreft zou het nog wel een tandje risicovoller mogen en de SP zei blij te zijn dat de gemeente grip houdt op zaken die nog niet uit handen zijn gegeven. Ook de fracties van VVD en STIP lieten weten akkoord te gaan met het voorstel. Zij wezen de wethouder erop steeds zorgvuldig om te gaan met de risicoanalyse.

Wethouder Vollebregt maakte de CDA-fractie duidelijk dat er inhoudelijk in het beleid weinig veranderd. In de context is er wel veel veranderd volgens de wethouder. In de vorige nota ging het om de vraag hoe de gemeente ontwikkelaars kon verleiden om in Delft te gaan bouwen. Dat hoeft nu niet meer. De wethouder noemde de ontwikkeling van de internationale school als een voorbeeld waarbij de gemeente de aanjagersrol op zich nam.

Hij zei het met GroenLinks eens te zijn dat de Erfpachtnota toe is aan een nieuwe versie, maar door het gebrek aan ambtenaren is het daar nog niet van gekomen. Daarnaast stelde hij het CDA gerust dat de rol van de raad niet veranderd en dat een actief grondbeleid ook niet altijd hoeft te betekenen dat de gemeente grond koopt. Het kan volgens de wethouder ook betekenen dat in overleg met een ontwikkelaar wordt bekeken hoe de openbare ruimte in een plan benut kan worden.

Geen van de fracties zag aanleiding om dit onderwerp verder in de komende raadsvergadering te bespreken. In die vergadering op donderdag 10 maart wordt het voorstel als hamerstuk vastgesteld.

Nadeelcompensatie

Aan het voorstel Vaststellen Verordening nadeelcompensatie Delft 2022 maakten de coalitiepartijen geen woorden vuil. Opmerkingen en vragen aan wethouder Martina Huijsmans waren er van de fracties van CDA, SP, Hart voor Delft en ChristenUnie. De nieuwe verordening vervangt de huidige verordening nadeelcompensatie en die van planschade om te voldoen aan de regels van de Omgevingswet.

Omdat de invoering van die wet opnieuw is uitgesteld, zou de verordening volgens het CDA beter door de nieuwe raad drie maanden voor ingang van de Omgevingswet vastgesteld kunnen worden. De ChristenUnie deelde dat standpunt en die fractie had ook graag een lijst met verschillen tussen de nieuwe en oude regels gezien.

CDA, SP en Hart voor Delft maakten ook een punt van de 500 euro die aanvragers van nadeelcompensatie moeten betalen om een procedure bij de gemeente in gang te zetten. Wie in het gelijk wordt gesteld wordt, krijgt dat bedrag terug. Maar iemand met schade en ongelijk is volgens de SP dubbel de klos. Hart voor Delft had liever gezien dat bedrijven 500 euro zouden moeten betalen en bewoners 250 euro.

Wethouder Huijsmans legde uit dat volgens de regels van het rijk zo’n verschil niet gemaakt kan worden. De gemeente kon kiezen tussen minimaal 300 en maximaal 500 euro. De 500 euro is gekozen, omdat die volgens de wethouder bijna kostendekkend is. Daarnaast wees ze de commissie erop dat er heel wat voorafgaat, voordat iemand een nadeelprocedure start. De suggestie van het CDA om nog te wachten met de verordening nam de wethouder niet over. Zij merkte op dat Delft gereed is voor de Omgevingswet als de verordening is vastgesteld door de raad.

Dat gebeurt in de raadsvergadering van 10 maart. CDA en ChristenUnie maken er misschien nog een bespreekpunt van als ze na intern fractieberaad besluiten om moties in te dienen in die vergadering.

Geothermie

De commissie heeft het voorstel Bestemmingsplan Geothermie Rotterdamseweg als hamerstuk toegevoegd aan de agenda van de komende raadsvergadering. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat Geothermie Delft B.V. op het terrein van de TU Delft naast de al bestaande warmtekrachtcentrale aardwarmte gaat winnen uit een bron die naar verwachting warmte kan leveren voor ongeveer 5000 woningen in de wijken Voorhof en Buitenhof.

Een inspreker namens Belangenvereniging TU Noord vroeg bij de commissie onder meer aandacht voor mogelijke geluidsoverlast die tijdens het boren en in de productietijd kan voorkomen in de vorm van een bromtoon. De inspreker drong aan op een proactieve aanpak door de gemeente om die overlast te voorkomen.

Diverse fracties merkten verder net als de inspreker op dat het gaat om een ingewikkeld bestemmingsplan, waarbij verschillende overheidslagen betrokken zijn. De zorgen van de inspreker werden door de commissie met wethouder Brandligt gedeeld. Hij liet op zijn beurt weten dat hij de zorgen van bewoners kan overbrengen op het moment dat in de vergunningenprocedure het rijk aanklopt bij de gemeente voor een zienswijze. De wethouder zei de kans op bromtonen klein te achten. Elders in het land zijn die klachten niet bekend en ook over de huidige warmtekrachtcentrale zijn nooit klachten binnengekomen.

Brandligt liet de VVD weten dat met ondernemers in de buurt wordt gesproken over eventuele aansluiting op het toekomstige warmtenet. Wethouder Huijsmans stelde de VVD en STIP gerust dat de bereikbaarheid tijdens de bouw van de TU en Schieoevers onderdeel wordt van de omgevingsvergunning.

Ruimte en Verkeer sluit raadsperiode met volle agenda

14 februari 2022 – In de laatste oordeelsvormende vergadering van deze raadsperiode buigt de commissie Ruimte en Verkeer zich op donderdag 17 februari onder meer over het voorstel Nota Grondbeleid 2022-2025 en enkele bestemmingsplannen. De commissievergadering wordt gehouden in de raadszaal en begint om 19.30 uur.

Het grondbeleid is één van de middelen die de gemeente heeft om maatschappelijke, economische en ruimtelijke doelstellingen te realiseren. De nieuwe nota speelt onder meer in op een groeiend aantal woningen en banen en op het in balans houden van de leefomgeving.

De bestemmingsplannen die de commissie in deze vergadering behandelt, zijn Mijnbouwstraat 120 en Geothermie Rotterdamseweg. De commissie wordt ook gevraagd een advies aan de raad te geven over het voorstel Verordening nadeelcompensatie Delft 2022.

Op verzoek van de fracties van Hart voor Delft, SP, ChristenUnie en CDA bespreekt de commissie een bewonersbrief over het verkeer in de Mozartlaan. Volgens de briefschrijver is de Mozartlaan, door de aansluiting van de Reinier de Graafweg op de A4, niet alleen een sluiproute maar ook een racebaan geworden.

Verder staat de Evaluatie kaders parkeertransitie op de agenda en is door de fracties van ChristenUnie, Hart voor Delft, GroenLinks, STIP en VVD om bespreking gevraagd van de stand van zaken van het project Ruimte in de Binnenstad.

Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden bij de griffie via griffie@delft.nl. Vanwege de coronamaatregelen is de publieke tribune in de raadszaal beperkt toegankelijk. Belangstellenden kunnen de vergadering rechtstreeks via de webcast bekijken.

Agenda en webcastuitzending commissie Ruimte en Verkeer

Binnenstadbewoners blijft gang vol afvalbakken bespaard

21 januari 2022 – Bewoners in de binnenstad van Delft hoeven in de toekomst hun afval minder te scheiden dan de bewoners in de rest van de stad. In de toekomst kunnen de binnenstadbewoners het GFT en oud papier één keer per week voor hun huis neerzetten. Dat wordt opgehaald met kleine elektrische voertuigen. Hun restafval en PMD kunnen ze kwijt op inzamelplekken waar een vuilniswagen het afval voor nascheiding ophaalt.

Dat is de uitkomst van de pilot Afval op Afroep die vorig jaar in het gebied rond de Markt en het Oosteinde werd gehouden. Het evaluatieverslag werd donderdag 20 januari besproken in de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer. Bij dit bespreekpunt kon de commissie ook de brief van het college betrekken over de voortgang van HNI (Het Nieuwe Inzamelen) en de Aanpak Bijplaatsingen bij afvallocaties.

In de commissie kreeg wethouder Martina Huijsmans veel steun voor het toekomstige scenario voor de afvalinzameling in de binnenstad. Volgens Hart voor Delft zullen veel kleinbehuisden in het centrum van Delft opgelucht zijn dat restafval en PMD in één bak kunnen. Hart voor Delft zei echter niet te kunnen begrijpen waarom de wethouder vasthoudt aan de uitrol over de hele stad van HNI. De CDA-fractie kon zich ook vinden in het gekozen scenario voor de binnenstad. Die fractie vroeg onder meer aandacht voor plekken in de stad waar hardnekkig vuil naast containers wordt gedumpt. Daar mag wat het CDA betreft cameratoezicht komen.

De VVD herinnerde de wethouder aan de motie uit 2019, waarin de raad het college vroeg om bij de uitrol van het nieuwe inzamelen per wijk maatwerk toe te passen. De VVD stelde tevreden vast dat dat nu gebeurt in de binnenstad en constateerde kritisch dat er nog geen sprake is van maatwerk in andere delen van de stad.

De SP hekelde de inspraak of het gebrek daaraan in wijken waar HNI wordt ingevoerd. Bewoners ontvingen geen brief in de bus en konden alleen online reageren. D66 had niks dan lof voor de wethouder. Die fractie benadrukte dat bewoners goed waren betrokken en dat de ingeslagen weg de goede is. Ook GroenLinks was tevreden en deelde een compliment uit aan de wethouder, omdat er nu volgens die fractie sprake is van volledige afvalscheiding in de hele stad.

STIP was ook content en zei het eens te zijn met de scenariokeuze van het college. Wat dat voor de rest van de stad betekent, kan volgens STIP pas bekeken worden als de uitrol van HNI volledig is afgerond. De PvdA zei dat met de keuze voor een gedeeltelijke nascheiding recht is gedaan aan de evaluatie van de pilot in de binnenstad. De PvdA riep de wethouder op om op de kleintjes te blijven letten; kleine afvalboxen in kleine huizen.

In haar reactie herinnerde wethouder Huijsmans de commissie aan de discussie over het nieuwe inzamelen, waartoe de raad had besloten en de voor- en nadelen van nascheiding. Ze wees er onder meer op dat ook bij nascheiding het GFT apart ingezameld moet worden, omdat dat anders de afvalstroom te sterk vervuild en voor extra kosten in de verwerking zorgt. Nascheiding is sinds 1 januari wel een optie die in wijken ingevoerd zou kunnen worden als cijfers aantonen dat dat beter is. Maar dan moet eind dit jaar het nieuwe inzamelen wel in heel Delft, volgens de wethouder, zijn uitgerold. Ze lichtte verder toe in gesprek te zijn met woningcorporaties over het beter scheiden van afval door flatbewoners.

Over het dumpen van afval naast containers zei wethouder Huijsmans dat Den Haag op dit moment proefdraait met cameratoezicht. Deze hotspotbenadering zou eventueel ook in Delft kunnen werken. De wethouder wil de resultaten in Den Haag afwachten. Daarnaast worden de dumpplekken in Delft extra in de gaten gehouden en haalt Avalex de troep op, zodra er iets naast de container ligt.

Voor Hart voor Delft was de discussie daarmee nog niet helemaal afgedaan. Die fractie liet weten zich intern te gaan beraden over een eventuele motie. Dit onderwerp wordt daarom toegevoegd aan de bespreekagenda van de raadsvergadering op donderdag 3 februari.

Vulcanusweg

Op verzoek van de SP, Hart voor Delft, CDA en VVD boog de commissie zich in deze vergadering ook over de brieven die de raad had ontvangen over de herontwikkelingsplannen van Kennemerland Beheer BV aan de Vulcanusweg. Op het terrein van de oude Ford-garage en het huidige benzinestation wil de ontwikkelaar een plan maken voor een duurzaam en gemengd woonwerkgebied.

In een reactie van het college kreeg de ontwikkelaar te horen dat dat plan tot 2030 niet gerealiseerd kan worden, omdat de gemeente eerst aan de slag wil met Schieoevers en de gemeenteraad moties heeft aangenomen die de toekomst van de bedrijvigheid op Schieoevers waarborgen. Die reactie van het college werd in de commissie breed gesteund.

SP en Hart voor Delft vroegen wethouder Stephan Brandligt of de ontwikkelaar dan wellicht alvast kan beginnen met het maken van plannen, maar in zijn antwoord sloot hij aan op de woorden van het CDA. Die fractie wees erop dat de huidige bestemming van het terrein bedrijvigheid is. Het CDA zei woningbouw belangrijk te vinden, maar er moet in Delft volgens die fractie ook voldoende ruimte zijn voor maakbedrijvigheid.

Wethouder Brandligt noemde het ook nog te vroeg om nu al na te denken over plannen voor na 2030. Bovendien zei hij het eens te zijn met de ChristenUnie dat het de gemeente ook ontbreekt aan ambtelijke capaciteit om er naast de ontwikkelingen in Schieoevers nog wat bij te doen. 

Overlast

Het trottoir vol fietsen, luidruchtige bezorgers die op straat wachten op hun volgende opdracht en laad- en loswagens die de straat blokkeren. Bewoners in de Breestraat zijn de overlast van de flitsbezorgdienst in de voormalige sportschool zat. De brief die ze naar de raad stuurden was voor Onafhankelijk Delft, Hart voor Delft en CDA reden om hun zorgen met wethouder Huijsmans te delen. De drie fracties drongen aan op snelle en betere handhaving, op het binnen stallen van de fietsen en het voorkomen van overlast.

De wethouder liet weten verrast te zijn door de situatie en begrip te hebben voor de klachten van omwonenden. Maar concrete maatregelen om wat aan de overlast te doen, kunnen volgens haar niet direct worden genomen. Daarvoor moet onder meer de definitie van detailhandel in Delft worden aangepast. Als volgens die definitie de flitsbezorgdiensten geen winkels maar distributiecentra zijn, zou het eenvoudiger zijn om deze diensten uit de binnenstad te weren en ze te verplaatsen naar een bedrijventerrein.

De wethouder legde uit dat grote steden als Amsterdam en Rotterdam momenteel onderzoek doen naar de komst van dit soort diensten naar de binnensteden. Huijsmans zei de uitkomsten van die onderzoeken binnenkort te verwachten. Daarnaast zei ze dat met de pandeigenaar het gesprek wordt gevoerd en dat de flitsbezorgdiensten ook worden meegenomen in het Delftse retailonderzoek.

Voor D66 is het duidelijk dat deze diensten geen winkels zijn, want niemand kan er naar binnen om boodschappen te doen. De leefbaarheid is door de komst van dit distributiecentrum volgens D66 in het geding door de afgeplakte ramen, verrommeling op straat en sjezende bezorgers die binnen tien minuten hun bestelling moeten bezorgen. De ChristenUnie vond de reactie van de wethouder wat te lief en vergeleek de situatie van de bezorgers die op straat wachten met supermarktpersoneel dat de pauzes binnen doorbrengt. STIP zei blij te zijn met de onderzoeken in de grote steden en het drong erop aan ook de resultaten van het retailonderzoek af te wachten. GroenLinks riep de wethouder op om vaart te maken met regelgeving. De VVD wilde van de wethouder weten wanneer er meer informatie komt.

Wethouder Huijsmans beloofde de commissie dat het college in het tweede kwartaal met een brief aan de raad komt, waarin wordt ingegaan op de lopende ontwikkelingen, onderzoeken en het fietsparkeren.

Hart voor Delft had liever gezien dat er strenger zou worden opgetreden tegen de overlast en de afgeplakte ramen. De fractie kondigde een motie aan. Onafhankelijk Delft liet weten dit onderwerp mee terug te nemen naar de fractie om in de komende raadsvergadering eventueel ook met een motie te komen. 

Hamerstukken

De commissie besloot na een korte bespreking het voorstel van het presidium met de titel Lijst verzwaard advies en participatie als hamerstuk toe te voegen aan de agenda van de raadsvergadering. Volgens de planning treedt dit jaar de Omgevingswet in werking en daarmee verandert de procedure voor plannen die afwijken van het omgevingsplan. De raad heeft bij die plannen een bindend adviesrecht. Op de lijst staat in welke gevallen de raad daarvan gebruik wil maken en bij welke afwijkende plannen participatie verplicht is.

In de procedurevergadering besloot de commissie om het voorstel Definitieve verklaring van geen bedenkingen Rotterdamseweg 13C zonder verdere bespreking toe te voegen aan de hamerstukkenlijst van de komende raadsvergadering.

Delflandplein

De SP wilde in de rondvraag van wethouder Huijsmans weten hoe het staat met het verkeersveiliger maken van het Delflandplein. De wethouder antwoordde dat het groen zo nodig wordt gesnoeid en laag wordt gehouden. De voorbereidingen voor het werk aan de rotonde zijn in volle gang. Dat werk wordt volgens de wethouder als alles volgens planning verloopt voor de zomer uitgevoerd.

Twee commissievergaderingen op de agenda

15 januari 2022 – Naast de eerder aangekondigde vergadering op dinsdag 18 januari van de commissie Economie,  Financiën en Bestuur wordt er deze week ook vergaderd op donderdag 20 januari door de commissie Ruimte en Verkeer. Beide vergaderingen worden in verband met de coronamaatregelen digitaal gehouden.

Op de agenda van de uitloopvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur staat onder meer de bespreking van het raadsvoorstel Verzachten deel van de bezuinigingen en de discussienota Delft en het slavernijverleden die is opgesteld door D66, ChristenUnie en GroenLinks. De vergadering begint dinsdagavond om 19.30 uur.

In de commissie Ruimte en Verkeer wordt donderdagavond vanaf 19.30 uur onder meer overlegd over het voorstel Definitieve verklaring van geen bedenkingen Rotterdamseweg 13C en het gewijzigd voorstel Lijst verzwaard advies en participatie

Verder bespreekt de commissie de informatiebrief over de pilot Afval op afroep in de binnenstad en de burgerbrief over de overlast door laden en lossen in de Breestraat. Op verzoek van de SP, Hart voor Delft, CDA en VVD behandelt de commissie tevens de brief van Kennemerland Beheer BV en de reacties daarop over de herontwikkeling van de Vulcanusweg.

Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden bij de griffie via griffie@delft.nl. U ontvangt na uw aanmelding een link om digitaal te kunnen inspreken.

Agenda commissie Economie, Financiën en Bestuur

Agenda commissie Ruimte en Verkeer

Warmteplan Delft levert positieve reacties op

3 december 2021 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer is op donderdag 2 december overwegend positief gereageerd op het voorstel Warmteplan Delft 2021. Dit plan is een eerste versie van de visie op het aardgasvrij maken van alle gebouwen in Delft. In 2050 moet dat gerealiseerd zijn.

Twee insprekers namens belangenvereniging TU Noord en het Platform Energietransitie Delft spraken hun waardering uit over de totstandkoming van het voorstel, waarbij veel bewoners waren betrokken. De vertegenwoordiger van TU Noord wees erop dat die grote betrokkenheid niet direct geldt voor de uitvoering van het plan. In het voorstel staat dat voor elk van de dertien buurten in Delft een apart uitvoeringsplan wordt gemaakt. Als de raad het warmteplan heeft vastgesteld wordt met bewoners in de eerste buurt dat uitvoeringsplan gemaakt en het jaar daarop is de volgende buurt aan de beurt. De inspreker rekende voor dat volgens die werkwijze tot 2030 20% van de Delftse gezinnen weet waar ze aan toen zijn. De inspreker die namens het platform energietransitie zijn zegje deed riep de gemeente op om de verbinding met bewoners en in de uitvoering de verbinding met derden te zoeken. Ook pleitte hij voor een duidelijke organisatie en een helder proces.

GroenLinks constateerde dat de brede participatie heeft geleid tot een goed rapport. De fractie stelde onder meer dat daarmee een eerste slag is gemaakt. GroenLinks drong er bij wethouder Stephan Brandligt op aan om met een overzichtelijke planning te komen en om ook aandacht te schenken aan de overige 80% van de Delftenaren die niet in de eerste wijken wonen die aardgasvrij worden. Voor die groep kan het volgens GroenLinks ook belangrijk zijn om te gaan besparen.

Als het aan STIP ligt, gaat de gemeente vaart maken met het aardgasvrij maken van de stad. Hoewel er geen geld voor is, zou de gemeente volgens STIP nu al moeten beginnen met het maken van een isolatieplan. Hoe eerder een huis verduurzaamd is, hoe groter volgens STIP de resultaten zijn. De fractie riep de landelijke partijen in de commissie op om in Den Haag bij hun partijgenoten ‘knaken voor taken’ te vragen. STIP zei het lastig te vinden dat op dit moment niet duidelijk is of het Rijk vanaf 2023 met geld over de brug komt. STIP zou ook liever zien dat de lange-termijn-doelstelling voor 2050 wordt verschoven naar 2040 om zo het tempo te vergroten.

Ook D66 was positief over het voorstel. Die fractie stelde tevreden vast dat de gemeente eerst de wijken aanpakt waar de mensen met de hoogste energierekeningen wonen. D66 liet weten de suggestie van STIP te steunen om de ambities voor 2050 eerder te realiseren. Een prachtig stuk papier, zo omschreef de VVD het Warmteplan Delft, om eraan te voegen dat er nauwelijks geld is om het uit te voeren. Naast de betaalbaarheid zette de VVD ook vraagtekens bij het draagvlak in de wijken en het wooncomfort in de toekomst.

De CDA-fractie liet weten in grote lijnen met het warmteplan in te stemmen. Ook die fractie noemde betaalbaarheid een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast deelde het CDA zijn zorgen over de mogelijke geluidsoverlast door warmtepompen en de vraag wie de kosten betaalt als er grote investeringen nodig zijn in een forse uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk. De SP verwacht spannende tijden, omdat er nog zoveel onduidelijk is over de financiën. SP zou graag zien dat de gemeente woningen die al aardgasvrij zijn gaat monitoren om te zien of de toegepaste veranderingen verbeteringen zijn.

Volgens de PvdA is er veel werk aan de winkel. De PvdA maakte duidelijk dat het warmteplan eigenlijk nog geen plan is, maar een visie die flexibel moet zijn. De concrete plannen moeten nog uitgewerkt worden en wat de PvdA betreft is het dan logisch om te beginnen met isolatie. Ook energiearmoede vraagt volgens de PvdA voortdurend aandacht. De ChristenUnie had het eveneens over isolatie en wees op het nationaal isolatiemanifest dat die partij samen met onder meer CDA en GroenLinks heeft opgesteld. Dat manifest zou volgens de ChristenUnie lokaal vertaald kunnen worden. Hart voor Delft liet als enige partij weten geen voorstander te zijn van het warmteplan. Die fractie vindt dat er nog te veel vraagtekens staan achter de haalbaarheid, betaalbaarheid en het realistische gehalte van het plan.

Wethouder Brandligt verzekerde de insprekers en de commissie dat bewoners, ondernemers en andere partners in de stad betrokken blijven bij het opstellen van de wijkuitvoeringsplannen. Hij wil onder meer de samenwerking met bewonersverenigingen voortzetten en met hen in gesprek blijven. De wethouder wees ook op een digitale kaart die in de loop van 2022 gereed moet zijn, waarop elke bewoner kan zien hoe zijn huis aardgasvrij gemaakt kan worden. Voor het opstellen van een isolatieplan en uitvoeringsplannen na 2022 zei de wethouder afhankelijk te zijn van het Rijk. Hij sprak de hoop uit dat daar meer duidelijkheid over komt zodra er een nieuw kabinet is.

De wethouder zei er geen voorstander van te zijn om de doelstellingen van 2050 naar 2040 te schuiven. Volgens Brandligt wordt de grootste winst in de eerste tien jaar gepakt. Hij liet de CDA-fractie weten dat er volgend jaar een onderzoek komt naar warmtepompen, waarin ook de geluidsoverlast wordt meegenomen. Hij deelde de zorgen van fracties over de betaalbaarheid en ook daarover verwacht de wethouder een uitspraak van het nieuwe kabinet.

STIP, CDA, ChristenUnie en Hart voor Delft zeiden het voorstel mee terug te nemen naar hun fracties. STIP en Hart voor Delft lieten weten moties te overwegen en het CDA noemde dit onderwerp te groot om in de raad als hamerstuk af te doen. Dat betekent dat dit voorstel op de bespreekagenda van de raadsvergadering van donderdag 16 december komt te staan.

Warmtenet

Nagenoeg alle partijen in de commissie reageerden donderdagavond ook positief op het voorstel Bijdrage Fonds Delft 2040 voor Futureproof realisatie Open Warmtenet Delft. Een van de sleutelprojecten om Delft aardgasvrij te maken, is volgens het college de aanleg van het Open Warmtenet Delft.

De realisatie van een geothermiebron op de campus van de TU Delft en aanleg van de WarmtelinQ met warmte van de Rotterdamse haven zouden er in de toekomst voor kunnen zorgen dat ongeveer 5000 corporatiewoningen in de wijken Buitenhof en Voorhof duurzaam worden verwarmd.

Om nog meer gebouwen op het warmtenet aan te sluiten zijn dikkere leidingen nodig. Het college stelt voor om daarvoor ruim 3,7 miljoen euro te onttrekken uit het Fonds Delft 2040. Dat bedrag moet over een periode van 32 jaar teruggestort worden in het fonds.

Het CDA constateerde dat die periode de bestaansduur van het fonds overstijgt en stelde voor om het geleende geld terug te storten in de algemene reserve van de gemeente. Een voorstel dat ook door andere fracties, waaronder de ChristenUnie en Hart voor Delft werd gesteund. De SP zei niet tegen het voorstel te zijn, maar maakte wel duidelijk bezorgd te zijn over de aansluitkosten die bewoners moeten betalen als ze aangesloten willen worden op het Warmtenet.

De PvdA liet weten dat duurzame investeringen op de steun van die partij kunnen rekenen. Ook de ChristenUnie zei akkoord te kunnen gaan met het voorstel, net als Hart voor Delft, GroenLinks, STIP en D66. De VVD liet zich kritisch uit over mogelijke meerkosten, de onbekende besparing aan CO2-uitstoot en het mogelijke realiseren van geen open warmtenet met een onafhankelijk beheerder.

Wethouder Brandligt liet de SP weten nog geen inschatting te kunnen maken van de aansluitbijdrage die bewoners moeten betalen. De suggestie van het CDA om de bijna 3,8 miljoen terug te laten storten in de algemene reserve wees de wethouder van de hand, omdat dat volgens hem tegen de regels zou ingaan van het Fonds Delft 2040. Daarover is afgesproken dat geld uit het fonds terugkomt in het fonds.

Het CDA zei aan het eind van het debat het voorstel mee terug te nemen naar de fractie om eventueel in de komende raadsvergadering een motie in te dienen. De SP is dat eveneens van plan en ook de VVD liet weten het voorstel nog in de fractie te willen bespreken.

De Staal

Nagenoeg alle fracties spraken met lovende woorden over het voorstel Bestemmingsplan De Staal. Dit plan voor de oude gemeentewerf en omgeving maakt de bouw mogelijk van maximaal 346 woningen en 6350 vierkante meter bedrijfsruimte.

Opvallend in het plan is een circa 75 meter hoge woontoren die op de hoek van de Oostpoortweg en de afrit van de A13 gaat dienen als een markante entree naar de stad. Het ontwerp voor de wijk van ontwikkelaar Novaform kon net als het plan op veel steun in de commissie rekenen. Alleen de SP sprak over een spuuglelijke toren. De overige fracties waren positief over de schetsen voor de nieuwe wijk, waarin naast middeldure en dure ook zorgwoningen zijn opgenomen. Waardering in de commissie was er ook voor het uitgebreide participatietraject dat vooraf ging aan het bestemmingsplan. Geen van de fracties kondigde een motie aan, zodat de raad dit voorstel in de vergadering op 16 december als hamerstuk kan vaststellen.

Rioleringsplan

Het debat over het voorstel Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Delft 2022-2026 spitste zich door de inbreng van onder andere de VVD-fractie toe op de fikse stijging van de rioolheffing. De gemeente moet elke vier jaar een rioleringsplan maken, waarin niet alleen staat hoe het riool de komende jaren wordt onderhouden, maar ook hoe wordt omgegaan met afvalwaterzorgplicht, de hemelwaterzorgplicht en de grondwaterzorgplicht. De VVD wilde van wethouder Martina Huijsmans weten hoe het kan dat de rioolheffing de komende jaren met 12,9% stijgt. De VVD zei zich zorgen te maken dat door die stijging van de woonlasten meer mensen een beroep doen op kwijtschelding. Die kwijtschelding zou volgens de VVD niet via de rioolheffing, maar via het armoedebeleid verrekend moeten worden.

Ook het CDA stond stil bij de kosten en dan met name over de verdeling tussen wat een eigenaar betaalt en wat een gebruiker betaalt. Die fractie rekende voor dat een eigenaar vier keer zoveel betaalt. De ChristenUnie vroeg zich af of de noodzakelijke klimaatadaptieve maatregelen doorberekend moeten worden in de rioolheffing en of projectontwikkelaars bij stadsontwikkelingen niet meer kunnen bijbetalen. Ook Hart voor Delft wees op de klimaatadaptieve maatregelen die volgens die fractie nog onvoldoende in beeld zijn.

De SP noemde de fikse stijging van de rioolheffing niet normaal. Volgens die fractie is het onrechtvaardig dat bewoners die water besparen dat niet op hun rekening terugzien. Zij gaan net zo goed meer betalen en zien het tarief pas na 2037 weer dalen. STIP wilde van de wethouder weten of er in bestemmingsplannen aanvullende regels opgenomen kunnen worden over de opvang van water. D66, PvdA en GroenLinks spraken over een mooi plan.

Wethouder Huijsmans lichtte uitgebreid toe waarom het zo ingewikkeld is om de kosten zo gelijk mogelijk te verdelen. De stijging komt volgens haar niet helemaal onverwacht, omdat de riolering in sommige delen van de stad aan vervanging toe is en dat brengt hoge kosten met zich mee. De discussie over de hoogte van de rioolheffing en hoe de kwijtschelding geregeld zou moeten worden had de raad volgens haar bij de vaststelling van de begroting moeten voeren.

Hart voor Delft, VVD, SP, CDA en STIP lieten weten dat ze het voorstel mee terugnemen naar hun fractie. Eventuele moties kunnen de fracties indienen bij de bespreking van het voorstel in de raadsvergadering op donderdag 16 december.

Ruimte en Verkeer bespreekt Warmteplan Delft

30 november 2021 – De commissie Ruimte en Verkeer bespreekt in de oordeelsvormende vergadering op donderdag 2 december onder meer het voorstel Warmteplan Delft 2021. Dit plan geeft onder meer inzicht op welke manier welke buurt aardgasvrij verwarmd kan worden.  De gemeente Delft wil uiterlijk in 2050 aardgasvrij zijn en geen fossiele brandstoffen meer gebruiken.

In deze vergadering wordt de commissie ook gevraagd advies aan de raad te geven over de voorstellen  Bijdrage Fonds Delft 2040 voor Futurepoof realisatie Open Warmtenet en  Bestemmingsplan De Staal. Daarnaast bespreekt de commissie het voorstel Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Delft 2022-2026.

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen blijft de publieke tribune in de raadszaal gesloten. Belangstellenden kunnen de vergadering thuis via de website van de gemeenteraad bekijken.

Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich tot 12.00 uur op de dag van der vergadering aanmelden bij de griffie via griffie@delft.nl. U ontvangt na uw aanmelding een link om digitaal te kunnen inspreken.

Agenda commissie Ruimte en Verkeer