Fracties pleiten voor snellere overstap naar aardgasvrije wijken

Fracties pleiten voor snellere overstap naar aardgasvrije wijken

18 november 2022 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer hebben verschillende fracties donderdag 17 november bij de bespreking van de keuze van het college voor de eerste buurt die in aanmerking komt voor een warmte-uitvoeringsplan gepleit voor meer vaart in de overgang naar aardgasvrije wijken.

Aanvullend op een analyse van technische en financiële factoren heeft het college per buurt laten kijken hoe enthousiast de bewoners zijn om zich in te zetten voor hun buurt en de stap naar schone warmte te maken. Uit die analyses is de Multatulibuurt in de wijk Voorhof aangemerkt als de buurt waar een kansrijke start gemaakt kan worden. De Multatulibuurt heeft 659 woningen en kent zowel laagbouw als hoogbouw, met een mix van eigen woning bezit, VvE’s en sociale huur. De woningcorporaties steunen volgens het college de keuze om te starten met de Multatulibuurt.

Ook in de commissie werd overwegend positief op deze keuze gereageerd, maar vooral het proces en het tempo waarin de dertien Delftse buurten van het aardgas af gaan, riepen vragen op. In 2030 wil de gemeente Delft dat 20% van de woningen aardgasvrij verwarmd worden. D66 rekende wethouder Maaike Zwart voor dat die doelstelling niet gehaald wordt in het voorgenomen tempo, teneinde de Multatulibuurt op een alternatieve manier verwarmd te krijgen.

In de brief aan de raad schrijft het college dat het de planning is om in het najaar een integraal buurtpaspoort op te stellen van de Multatulibuurt, waarna gedurende 2023 het participatieproces loopt om de ambitie en scope met de buurt te bepalen. Hierop volgt in 2024 het concrete ontwerp waarna de uitvoering medio 2025 kan starten. D66 drong er net als de ChristenUnie op aan om parallelle trajecten in verschillende buurten te starten. GroenLinks zei mee te voelen met D66. GroenLinks was daarnaast niet zo blij met een persbericht van het college dat kopte: Multatulibuurt eerste aardgasvrije buurt. Hart voor Delft was een beetje boos over het persbericht, omdat bewoners vooraf niet waren geïnformeerd en volgens GroenLinks suggereert de titel onterecht dat de gaskraan in de Multatulibuurt al wordt dichtgedraaid.

De PvdA liet weten de keuze voor de Multatulibuurt te steunen en betoogde dat de overstap naar aardgasvrij geen technisch, maar een sociaal verhaal is. Mensen moeten volgens de PvdA overtuigd worden en dat kost veel tijd. Volgens de PvdA is het verstandig dat Delft eerst ervaring opdoet, evalueert en leert en geen overhaaste dingen doet die fout gaan.

Ook wethouder Zwart pleitte voor zorgvuldigheid boven snelheid. Ze wil de tijd nemen voor de participatie; met alle bewoners worden individuele gesprekken gevoerd. De wethouder zei te verwachten dat tegen de zomer van 2023 een eerste evaluatie mogelijk is. Na de zomer van 2023 zou dan wellicht begonnen kunnen worden met parallelle trajecten. Dan moet Delft het geld dat door het Rijk is beloofd wel hebben ontvangen. Tevens wil het college de communicatie met de stad intensiveren. Een communicatieplan wordt uitgewerkt, maar welke buurt(en) na de Multatulibuurt aan de beurt is, is volgens de wethouder nu nog niet bekend.

De fracties van CDA, STIP, Volt en ChristenUnie konden zich vinden in de woorden van de wethouder. De VVD wilde onder meer nog weten wat er gebeurt als bewoners niet van het gas af willen. Die bewoners kunnen volgens de wethouder niet verplicht worden. Ze wees op wetgeving die in de maak is en op het moment dat in Delft daadwerkelijk de gaskraan dicht gaat. Wanneer dat gebeurt, is niet bekend, maar dan moeten die bewoners volgens wethouder Zwart wel een andere keuze maken.

Aan het slot van het debat zag geen van de fracties aanleiding om dit onderwerp verder te bespreken in de komende raadsvergadering.

Klimaatadaptief bouwen

Er waren complimenten en zorgen te horen in de bespreking van de Beleidsregel Klimaatadaptief Bouwen bij nieuwbouw, gebiedsontwikkeling en herstructurering. Het college wil met deze regels zorgen dat nieuwbouw- en renovatieprojecten zijn opgewassen tegen de klimaatveranderingen die invloed hebben op neerslag, droogte, hitte en bodemdaling. Complimenten waren er van GroenLinks, omdat Delft met deze regels vooroploopt. GroenLinks deelde met STIP de zorg dat voorkomen moet worden dat Delft achter de feiten aanloopt.

Het rijk heeft met gemeentekoepel VNG afgesproken dat alle gemeenten in 2050 klimaatrobuust moeten zijn. STIP wees erop dat de levensduur van wegen en gebouwen verder strekt dan 28 jaar. Volgens STIP is het van belang ook met de verdere toekomst en de levensduur van gebouwen rekening te houden in de beleidsregels. De fractie liet weten op dat punt een motie te overwegen.

Het CDA zei content te zijn met de beleidsregels en wees op het belang van groen en bomen. Bij nieuwbouw gebeurt het volgens het CDA te vaak dat oude grote bomen moeten wijken voor dunne jonge bomen die geen schaduw en verkoeling geven. Bomen zijn volgens het CDA een belangrijke schakel in klimaatadaptief bouwen. De VVD liet weten zich vooral zorgen te maken over hoge ontwikkelkosten. Volgens die fractie moet voorkomen worden dat de beleidsregels waar ontwikkelaars zich aan moeten houden, leiden tot duurdere woningen.

Wethouder Frank van Vliet stelde de VVD gerust dat de regels zijn bedoeld om hoge kosten in de toekomst te voorkomen en om Delft leefbaar te houden. Volgens de wethouder zou het onverstandig zijn om niks te doen. De regels worden van kracht zodra ze door het college zijn vastgesteld, liet hij D66 weten. De suggestie van Volt om in Delft ook beleidsregels voor sociaalinclusief en verbindend bouwen op te stellen, noemde hij interessant maar daarover moet een andere raadscommissie zich buigen.

STIP liet aan het eind van het debat weten dit onderwerp mee terug te nemen naar de fractie. De brief van het college met de titel Feitenrelaas en evaluatie wateroverlast 15 augustus 2022 over de extreme onweersbui die dag wordt apart in een volgende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer besproken.

Wildopvang

Aan het begin van de overlegvergadering maakten twee vertegenwoordigers van Stichting Knaagdierenopvang Het Knagertje en Wildopvang Zuid-Holland in hun inspreekminuten bekend dat Het Knagertje graag wil verhuizen naar de locatie van de wildopvang aan het Linnaeuspad in Delft. De wildopvang redt het financieel niet en heeft besloten de opvang per 1 december dit jaar te sluiten.

Dat betekent volgens de Wildopvang Zuid-Holland dat er geen opvang meer is voor 1000 wilde zoogdieren, geen werk meer is voor de 100 vrijwilligers en dat er heel veel kennis verloren gaat. Een verhuizing van Het Knagertje dat in Den Haag tamme dieren opvangt zou betekenen dat de opvang van wilde dieren behouden blijft, vrijwilligers niet hoeven te vertrekken en kennis behouden blijft.

Omdat dit onderwerp niet op de overlegagenda stond van de commissie kwam het antwoord van wethouder Van Vliet in de rondvraag. De wethouder liet weten in gesprek te zijn met Het Knagertje en Wildopvang Zuid-Holland. De wildopvang huurt de grond van de gemeente Delft, maar hoeft na sluiting van de opvang de kavel niet direct kaal op te leveren. Wethouder Van Vliet hield de commissie voor dat Het Knagertje met een businessmodel en een degelijk onderbouwd toekomstplan moet komen. Hij beloofde de commissie op de hoogte te houden van de gesprekken.

Commissie bespreekt warmte-uitvoeringsplan en meer

16 november 2022 – De commissie Ruimte en Verkeer bespreekt in de oordeelsvormende vergadering op donderdag 17 november onder meer de brief van het college over de eerste buurt die in Delft in aanmerking komt voor een warmte-uitvoeringsplan. De commissievergadering begint om 19.30 uur.

Aanvullend op een analyse van technische en financiële factoren heeft het college per buurt laten kijken hoe enthousiast de bewoners zijn om zich in te zetten voor hun buurt en de stap naar schone warmte te maken. Uit die analyses is de Multatulibuurt in de wijk Voorhof aangemerkt als de buurt waar een kansrijke start gemaakt kan worden. Dit onderwerp is door de fracties van D66, GroenLinks, Hart voor Delft, ChristenUnie en PvdA op de overlegagenda gezet.

Daarnaast bespreekt de commissie in deze vergadering de stand van zaken rond het openbaar vervoer in de metropoolregio en de collegebrief over de beleidsregel Klimaatadaptief Bouwen bij nieuwbouw, gebiedsontwikkeling en herstructurering. GroenLinks, CDA, VVD en STIP hebben om bespreking van die collegebrief gevraagd.

Wanneer u tijdens het overlegdeel van de vergadering wilt inspreken op een van de agendapunten kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadszaal of thuis bekijken via de uitzending op de website van de gemeenteraad.

Agenda commissie Ruimte en Verkeer

Fracties delen zorgen over plan Schieoevers Noord

7 oktober 2022 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer is op donderdag 6 oktober urenlang gedebatteerd over het voorstel Gewijzigd bestemmingsplan Schieoevers Noord (Kabeldistrict en Nieuwe Haven). Veel fracties deelden hun zorgen en twijfels over het plan waar jaren van voorbereiding aan vooraf is gegaan.

In 2019 heeft de gemeenteraad het Ontwikkelplan Schieoevers Noord vastgesteld. Dit plan voorziet in de transformatie van het bedrijventerrein Schieoevers Noord tot een gemengd gebied met werken, wonen, stedelijke voorzieningen en recreatie.

Het bestemmingsplan waar de raad nu een besluit over moet nemen, moet het juridisch en planologisch mogelijk maken dat de ontwikkelambities gerealiseerd kunnen worden. Daarbij gaat het in dit bestemmingsplan om twee deelgebieden. In het Kabeldistrict maakt het bestemmingsplan de bouw van maximaal 3500 woningen mogelijk in combinatie met innovatieve maakbedrijven en voorzieningen als onderwijs, welzijn, cultuur en ontspanning. Aan de andere kant van de Schie is in de Nieuwe Haven de bouw van 343 woningen gepland in combinatie met bedrijven, horeca en detailhandel. De gemeenteraad bepaalde eerder dat in het gebied werken boven wonen moet gaan en dat de bestaande bedrijven niet in hun bedrijfsvoering beperkt mogen worden.

Nieuw Delft

In het debat bleek onder meer hoe ingewikkeld het is om dat te realiseren. Eerder op de avond had de commissie zich gebogen over het voorstel Bestemmingsplan Nieuw Delft, herziening. In dat plan wordt het maximaal toegestane vloeroppervlak voor kantoren binnen Nieuw Delft met 17.000 m2 verlaagd naar 39.000 m2. Een deel van de kantoorcapaciteit wordt overgeheveld naar Schieoevers Noord. Dat riep bij GroenLinks de vraag op of dat niet ten koste gaat van de bedrijfsruimte op Schieoevers. Naast wonen boven werken zou volgens GroenLinks ook de voorkeur moeten uitgaan van werken boven kantoren. De PvdA vroeg zich af of door de overheveling Nieuw Delft niet te eenvormig wordt en Hart voor Delft had in Schieoevers Noord liever meer ruimte voor sport gezien.

Wethouder Frank van Vliet verzekerde de PvdA dat Nieuw Delft een gevarieerd woongebied wordt. Er blijft in dat deel van Delft ruimte voor kantoren en er wordt overlegd met een woningcorporatie en zorginstelling over de bouw van zorgwoningen. Wethouder Maaike Zwart deelde de vrees van GroenLinks niet. Volgens haar is geen sprake van verdringing, maar van samenwerking tussen maakbedrijven en hun behoefte aan kantoorruimte.

Het voorstel Bestemmingsplan Nieuw Delft, herziening werd door de commissie als hamerstuk toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering op donderdag 18 oktober.

Onzorgvuldigheden

De fractie van Volt wees in het debat over het bestemmingsplan Schieoevers Noord onder meer op de onzorgvuldigheden in het plan. In onlangs gehouden bijeenkomsten met de ondernemers in het gebied werd daar ook al op gewezen. Dat leidde tot veel aanpassingen en correcties in het plan. Het driekoppige kwaliteitsteam van architecten en stedenbouwkundigen dat de ontwikkelingen in Schieoevers moet gaan bewaken, mag van Volt versterkt worden en ook de sturingsmogelijkheden die de gemeenteraad heeft zouden volgens Volt uitgebreid mogen worden met bijvoorbeeld een gebieds- of burgercommissie. Volt zei de ambities in het bestemmingsplan te delen.

Ingewikkeld

Ook de VVD sprak over mooie ambities, maar de uitwerking daarvan is volgens die fractie erg ingewikkeld. De VVD herinnerde de commissie eraan dat de raad zich heeft uitgesproken om bestaande bedrijven niet te beknotten, innovatieve maakbedrijven aan te trekken en om werken boven wonen te stellen. De VVD liet weten de zorgen van de huidige ondernemers over de toekomst te delen. Onduidelijk is volgens de fractie of zij kunnen groeien en het feit dat er woningen komen met gevels die open kunnen vergroot volgens de VVD het risico dat bewoners gaan klagen over overlast van de bedrijven. Daarnaast wees de fractie net als veel andere partijen op de fouten die in het bestemmingsplan staan.

Lijm & Cultuur

De CDA-fractie zei veel goeds te lezen in het bestemmingsplan. Ook het CDA sprak twijfels uit over de toekomst van bestaande bedrijven, waaronder Lijm & Cultuur. Het evenementenbedrijf kan volgens het bestemmingsplan festiviteiten en evenementen blijven houden, maar wel binnen strenge geluidsnormen. Ook betekent het voor Lijm & Cultuur dat er op het buitenterrein dat ooit bedoeld was als evenemententerrein voor de stad veel minder mag. Net als andere fracties wees de CDA-fractie op de clubboot van studentenrugbyvereniging THOR. De boot moet na 27 jaar wijken voor de komst van roeivereniging Laga in de Nieuwe Haven. Een alternatief clubhonk is nog niet gevonden.

Het CDA zette ook vraagtekens bij de rol van de raad die nergens in het voorstel benoemd is. Daarnaast wees de fractie op de onduidelijkheid van SBI-codes. Dat zijn getallencodes die aangeven wat de activiteit van een bedrijf is. Wethouder Zwart liet de commissie weten dat die codes worden vervangen door omschrijvingen, zodat daar geen verwarring meer over kan ontstaan.

Orgaan

Hart voor Delft zei de zorgen van de VVD te delen. Ook Hart voor Delft vroeg aandacht voor de rugbyvereniging. De fractie zou graag zien dat er een orgaan komt dat net als bij de ontwikkelingen in de Spoorzone betrokken blijft en kan meepraten en meedenken over de ontwikkelingen in Schieoevers Noord. Hart voor Delft sprak ook de behoefte uit aan de visie van de stadsbouwmeester op Schieoevers Noord.

Circulair

STIP gaf aan trots te zijn op het bestemmingsplan Schieoevers Noord en liet weten achter de visie en ambities te staan. Volgens STIP houdt de raad voldoende grip op de voortgang via de reguliere rapportages van het college. STIP benoemde twee zorgpunten; voldoende ruimte voor evenementen en circulair bouwen. De fractie zei geschrokken te zijn dat Lijm & Cultuur wordt beknot. Volgens STIP wringt het dat de stad groeit maar de ruimte voor evenementen wordt beperkt. Daarnaast zei STIP in het plan aandacht voor circulair bouwen (met hergebruik van materialen) te missen. Volgens STIP is het belangrijk dat de gemeente stappen zet om echt circulair te zijn.

Monitoren

Ook GroenLinks sprak zijn zorg uit over de toekomst van Lijm & Cultuur. Na 23.00 uur moet het stil zijn. Wat GroenLinks betreft moet worden bekeken of die regel aangepast kan worden als blijkt dat dat niet werkzaam is. Daarnaast vroeg GroenLinks aandacht voor betaalbare bedrijfsruimte. De fractie gaf aan in grote lijnen positief te zijn over het bestemmingsplan. Ook het tweejaarlijks monitoren en eventueel bijsturen van ontwikkelingen kan op de goedkeuring van GroenLinks rekenen.

Uniek

In het betoog van de PvdA blikte die fractie terug op een bijzonder proces, waarin extra ruimte zat om na de zienswijzen van belanghebbenden nog eens met hen te praten over hun zorgen en vragen. Volgens de PvdA is de ambitie van Delft met dit plan enorm en is de situatie uniek voor Nederland. Daarom is het volgens die fractie niet zo vreemd dat er nog veel wijzigingen in het voorstel zijn doorgevoerd. De PvdA liet weten positief te zijn over het bestemmingsplan en zorgen te hebben over THOR, Lijm & Cultuur en de bouw van voldoende sociale huurwoningen in het gebied.

Adviseren

De fractie van de ChristenUnie hield de commissie voor dat de vaststelling van het bestemmingsplan niet het einde is van een langdurig proces. Als het aan de ChristenUnie ligt, wordt Schieoevers Noord een leefbare wijk voor mensen die er wonen en werken. De fractie bepleitte dat ondernemers en bewoners samen de ontwikkelingen in dit deel van Delft bespreken en dat ze de raad adviseren. De gemeenteraad moet volgens de ChristenUnie ook een vinger aan de pols houden bij het afgeven van omgevingsvergunningen binnen het gebied Schieoevers Noord.

Dromen

In de visie van D66 wordt Schieoevers Noord een uniek stedelijk gemengd woonwerkgebied, waar andere steden alleen van kunnen dromen. Ook D66 vroeg aandacht voor Lijm & Cultuur, voor Thor en voor de mogelijkheid dat de raad kan bijsturen. Dat zou volgens de D66-fractie kunnen met een werkgroep zoals die raad die ook heeft voor Museum Prinsenhof, de omgevingswet en de energietransitie.

Sterfhuisconstructie

De meest inhoudelijke kritiek op het voorstel kwam donderdagavond van de SP. De SP sprak over een slecht plan dat nooit meer goed kan worden. De SP verweet het college daarnaast zich niet aan de richtlijnen te hebben gehouden uit de aanpak van risicovolle projecten. Het idee van bedrijvigheid behouden in een woonwijk bestempelde de SP als een soort sterfhuisconstructie.

Luchtkwaliteit

Onafhankelijk Delft sprak over een megaproject met veel herzieningen in een laat stadium en een rommelig bestemmingsplan met te veel onduidelijkheden. De fractie vroeg net als andere fracties aandacht voor de clubboot van THOR en sprak zorgen uit over de luchtkwaliteit in het gebied.

Stoer stuk stad

In de beantwoording van het college onderstreepte wethouder Zwart dat Schieoevers Noord een stoer stuk stad wordt met een eigen identiteit en toch verbonden is met de rest van Delft. Ze herinnerde de commissie aan het uitgebreide inspraakproces. Daarnaast ging ze in op de rol van het kwaliteitsteam en de rol van de gemeenteraad, de ruimte voor evenementen en de gesprekken die met de TU worden gevoerd over een alternatieve plek voor THOR. De wethouder zei ook ambtelijk geen capaciteit te hebben voor circulair in de gemeente. Net als Zwart wees wethouder Huijsmans er dat de ontwikkelingen gemonitord worden en dat het college daarover aan de raad gaat rapporteren.

Nagenoeg alle fracties lieten na het debat weten het voorstel mee terug te nemen voor intern beraad en moties te gaan voorbereiden. Dat betekent dat de raad over dit bestemmingsplan verder praat in de vergadering op donderdag 18 oktober.

Metropoolregio

Bij de maandelijkse bespreking van de stand van zaken binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag vroeg een inspreker namens het Platform Stedelijk Lokaal en Regionaal Openbaar Vervoer Haaglanden (OVHA) aandacht voor de plannen van de gemeente Den Haag om tramlijn 1 te verleggen naar de Binckhorst. Wethouder Huijsmans liet de commissie weten die zorg te delen, omdat het de vraag is hoe Delft gekoppeld blijft aan het HTM-netwerk. Als lijn 1 wordt omgelegd betekent dat voor Delftse studenten dat ze een goede verbinding naar de Haagse Hogeschool kwijtraken. De wethouder zei met Den Haag in gesprek te willen gaan over de lijnvoering.

Coenderstraat 41

Bij de behandeling van het voorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Coenderstraat 41 gebruikte een inspreker zijn spreektijd om zijn plannen toe te lichten voor het vervallen koetshuis op het terrein achter Coenderstraat 41. Hij wil het zwaar verwaarloosde binnenterrein opknappen en het bestemmingsloze koetshuis verbouwen tot een duurzame woning. De fracties van GroenLinks, Hart voor Delft, VVD en ChristenUnie wilden weten of de initiatiefnemer zich ervan bewust was dat het gebouw omringd wordt door studentenhuizen. Hij lichtte toe dat hij zelf ook student was geweest en dat de buurt overwegend positief op zijn plan heeft gereageerd.

GroenLinks, CDA, VVD zeiden positief te staan tegenover dit voorstel. Hart voor Delft zette vraagtekens bij het realiseren van de woning en sprak de vrees uit voor verkamering. Wethouder Huijsmans kon die vrees niet wegnemen. De overige fracties lieten weten te kunnen instemmen met het voorstel. Als Hart voor Delft na fractieberaad besluit om een motie in te dienen, wordt dit voorstel op 18 oktober verder besproken in de raadsvergadering.

Raad bezoekt Tanthof

16 september 2022 – Op uitnodiging van Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) is de raad donderdag 15 september op bezoek geweest in Tanthof. Samen met het bestuur van de BHTD hebben raads- en commissieleden een mooie route gewandeld langs verschillende aandachtspunten in de wijk.

Voorafgaand aan de wandeling genoten aanwezigen van een heerlijke maaltijd terwijl voorzitter William van Treuren de vereniging en de (bestuurs-)leden introduceerde. De bewonersvereniging stond vroeger bekend als Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft. Tegenwoordig zet de vereniging zich niet meer alleen voor huiseigenaren in, maar ook voor huurders. De BHTD werkt daarbij nauw samen met andere initiatieven in de wijk, zoals bewonersinitiatieven of Stichting Welbevinden Delft. Ook gaan zij regelmatig in gesprek met partijen zoals de gemeente, de Klimaatmaat en Staatsbosbeheer.

Bewonersparticipatie is een belangrijk speerpunt voor de vereniging. Het bestuur werkt hard aan de zichtbaarheid van de BHTD in de wijk. Dit doen zij door het organiseren van ‘straathoekbijeenkomsten’. Tijdens zulke bijeenkomsten gaan zij met bewoners in gesprek over de leefbaarheid in de wijk. Op actuele thema’s voert de vereniging enquêtes of polls uit om de mening van bewoners te peilen. En sinds deze maand is er zelfs een inloopmoment: wijkbewoners kunnen iedere tweede woensdag van de maand tussen 11:00 en 13:00 uur in de huiskamer van wijkcentrum ‘De Hofstee’ in gesprek over belevenissen, zorgen, vragen en suggesties.

De eerste stop op de route was bij kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof. Daar wachtte de voorzitter van de Kinderboerderij in de Tanthof de groep op om wat over de stichting en de plannen voor de toekomst te vertellen. Bij winkelcentrum Dashof was aandacht voor toenemende leegstand en onveiligheid, maar ook voor de kansen die de ontwikkeling van Schieoevers bieden voor verbinding met Tanthof. Een positief aandachtspunt was het vernieuwen van de riolering in de Vogelbuurt-West in de omgeving van basisschool SpringWijs. Hier zijn wijkbewoners in hoge mate betrokken in het proces door de gemeente en is gelijktijdig de verbetering van de leefomgeving in de plannen meegenomen.

Bij winkelcentrum Bikolaan kwam overlast en onveiligheid aan de orde, maar werd ook gewezen op de kansen die de nieuwbouw van twee basisscholen in de buurt bied. Het laatste punt op de route was de aanleg van Warmtelinq aan de Kruithuisweg. Hier heeft de werkgroep Groen van BHTD mee kunnen praten over de plannen. Ook is over dit thema een bewonersavond geweest bij de Hofstee. Na deze laatste stop was er gelegenheid om na te praten bij de Hofstee en terug te blikken op een geslaagde avond.

Commissie wil make-over hotel Leeuwenbrug versnellen

2 september 2022 – Een fout in de bouwvergunning leidde in april dit jaar tot het stilleggen van de nieuw- en verbouwplannen van hotel Leeuwenbrug aan de Koornmarkt. De renovatie is zo ingrijpend dat er een uitgebreide vergunningprocedure gevolgd moet worden. In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer werd op donderdag 1 september gezocht naar de mogelijkheid om die procedure nog wat verder te versnellen.

Het zo snel mogelijk hervatten van de bouw was ook de wens die werd uitgesproken door de hoteleigenaar, een buurtbewoner en een bestuurslid van de naastgelegen synagoge. Achter het hotel is de voormalige Wilhelminaschool gesloopt en ligt nu een bouwput aan de Gasthuisplaats. Binnen het hotel is alles casco gestript. De eigenaar van het hotel wil in het nieuwe gebouw dat wordt toegevoegd aan het bestaande deel 31 appartementen maken voor gasten die daar gemiddeld een paar weken kunnen wonen. Hij noemde medewerkers van Ikea die in Delft een cursus volgen of mensen die door brand hun huis zijn kwijtgeraakt als voorbeeld. Ook de buurtbewoner en de vertegenwoordiger van de Stichting Behoud Synagoge Delft drongen er bij de commissie op aan om de vergunningprocedure te versnellen.

Om de bouwvergunning te kunnen verlenen dient de raad een verklaring van geen bedenkingen af te geven. In eerste instantie gaat dat nu om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Als de raad daarover een besluit heeft genomen, kunnen zes weken lang zienswijzen worden ingediend. Na die inspraakperiode wordt de definitieve verklaring van geen bedenkingen aan de raad gevraagd. Wethouder Martina Huijsmans zei te verwachten dat dat in december van dit jaar kan gebeuren.

In de commissie waren nagenoeg alle fracties het erover eens dat er snel een oplossing gevonden moet worden. Ook waren er kritische kanttekeningen. Het is niet de eerste keer dat een vergunningaanvraag hapert, omdat achteraf blijkt dat een uitgebreide procedure nodig was. CDA en Hart voor Delft wezen naar de watertoren aan het Kalverbos waar iets soortgelijks gebeurde.

Wethouder Huijsmans verzekerde D66 en GroenLinks dat de nieuwbouw van Leeuwenbrug geen gevolgen heeft voor de vergroening van de Gasthuisplaats. De SP maakte van de gelegenheid gebruik om te pleiten voor meer betaalbare woningen in Delft. Die fractie liet weten akkoord te gaan met het voorstel voor het afgeven van de ontwerpverklaring, maar ook een stop te willen op woonhotels. ChristenUnie en VVD deelden dat standpunt niet, omdat er volgens hen ook behoefte is aan tijdelijke woonruimte. 

Daarnaast vroegen diverse fracties, waaronder de PvdA, naar de mogelijkheid om de procedure te versnellen. Dat zou volgens wethouder Huijsmans kunnen als de raad via een amendement een volmacht aan het college geeft om de definitieve verklaring af te geven. De raad hoeft daar dan eind dit jaar niet meer over te vergaderen. De wethouder liet weten dat ze die mogelijkheid in het voorstel gaat opnemen. Alle fracties in de commissie kondigden aan in de raadsvergadering op donderdag 22 september hiervoor een amendement te willen indienen.  

Verkeersregelsystemen

In de commissie werd overwegend positief gereageerd op het voorstel Beheerplan Verkeersregelsystemen 2022-2025. Het is voor het eerst dat gemeente een plan maakt waarin staat hoe alle systemen die belangrijk zijn voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in de stad worden onderhouden. Het college wijst er in het voorstel ook op dat de jaarlijkse kosten 70.000 euro hoger uitvallen, omdat de systemen slimmer worden. Dat kost meer onderhoud.

In het debat werden diverse aandachtspunten naar voren gebracht. D66 plette voor meer groene golven voor fietsers. De PvdA vroeg wethouder Frank van Vliet in het beheerplan inkoopcriteria op te nemen. Die fractie wees op het gevaar dat slimme systemen gehackt kunnen worden en het zou ook onwenselijk zijn dat buitenlandse leveranciers kunnen ‘meekijken’. Ook GroenLinks wees daarop en vroeg net als STIP, Onafhankelijk Delft en ChristenUnie naar de informatiebeveiliging van dergelijke systemen. De VVD zei vooral benieuwd te zijn naar het financieel plaatje in de toekomst. De CDA-fractie zou willen dat de schoonmaakkosten van beplakte en met graffiti bespoten palen op de vervuiler worden verhaald.

Die wens van het CDA is volgens de wethouder moeilijk uitvoerbaar, omdat de dader lastig te achterhalen is. Van Vliet verzekerde de commissie dat informatiebeveiliging een belangrijk aandachtspunt is in het beheerplan en dat het ook wordt meegewogen in de aanbesteding van verkeersregelsystemen. De PvdA liet weten in de komende raadsvergadering met een amendement te komen over het opnemen van inkoopcriteria in het beheerplan.

Gevel tot gevel

In de wijken Voorhof, Buitenhof en Tanthof worden de komende jaren grote rioolwerkzaamheden uitgevoerd. Van het budget dat de raad daarvoor heeft gereserveerd wil het college zes miljoen euro gebruiken om de straten waar de riolering is gerenoveerd opnieuw in te richten. In het voorstel  Gevel tot gevel werkzaamheden openbare ruimte schrijft het college dat daarbij invulling kan worden gegeven aan ruimte voor groen, sporten en ontmoeting, een openbare ruimte die goed toegankelijk en verkeersveilig. Door werk met werk te maken, krijgen straten een 30 km-inrichting.

Bijna alle fracties lieten weten blij te zijn met dit voorstel. Het CDA las daarin dat het college voor de komende vier een half miljoen euro opzij heeft gezet om ambtelijke capaciteit vrij te maken voor de uitvoering van die plannen. Die kosten zouden wat het CDA vaker inzichtelijk gemaakt mogen worden. Die extra ambtelijke capaciteit is volgens wethouder Van Vliet onder meer nodig, omdat bewoners kunnen meepraten over de inrichting van hun straat of wijk.

Volt zou graag zien dat die participatie een stap verder gaat door een deel van het budget te laten beheren door bewoners of hen zelf in burgerberaden mee te laten beslissen over de vergroening en het onderhoud in hun buurt. Vragen waren er ook van de ChristenUnie en Hart voor Delft. De ChristenUnie wilde weten wat prioriteit heeft bij het aanpassen van straten; vergroening of verkeersveiligheid. Hart voor Delft vroeg de wethouder naar een meer specifieke invulling van de rioleringswerkzaamheden.

Ook de VVD-fractie vroeg de wethouder om een concreter plan. Die fractie noemde het volstrekt onduidelijk waar het extra bedrag aan besteed gaat worden. De VVD zei niet akkoord te kunnen gaan met het voorstel zonder een concreet plan. De SP sprak over een mooi plan. D66 zei behoefte te hebben aan een planning en ook STIP sloot zich bij die wens aan. GroenLinks benadrukte het belang van participatie en noemde de ideeën van Volt interessant.

In zijn reactie op het debat wees wethouder Van Vliet erop dat de raad de middelen al heeft vastgesteld. Door een deel van dat bedrag toe te wijzen aan de herinrichting van straten kan de gemeente volgens de wethouder net wat extra’s doen. Hij wees D66 op de Groenvisie en het Beleid Openbare Ruimte die vernieuwd worden en waarin wordt vastgelegd wat de kaders zijn voor de inrichting van de openbare ruimte. De VVD kreeg te horen dat met de werkzaamheden begonnen wordt in Voorhof en dat in het najaar wordt gestart met de bewonersparticipatie.

Voor Hart voor Delft en de VVD was dat antwoord niet voldoende. Zij nemen het voorstel mee terug naar de fractie. Ook D66 liet weten nog behoefte te hebben aan fractieberaad over het voorstel. Dat betekent dat de raad in de vergadering op donderdag 22 september hierover verder praat.

Hondenrenveld

De resolute afwijzing door het college van het verzoek van een bewoner om in Buitenhof-zuid een omheind hondenrenveld aan te leggen, leidde in de commissievergadering tot een kort debat dat wellicht nog een staartje krijgt in de raadsvergadering.

Onafhankelijk Delft, ChristenUnie, Hart voor Delft en PvdA hadden de bewonersbrief op de agenda gezet. Onafhankelijk Delft vond het een goed idee om een hondenveldje te realiseren waar honden veilig kunnen rennen. De kosten voor een hek en het onderhouden zou de gemeente volgens die fractie kunnen terugverdienen door het veld te verhuren aan uitlaatdiensten. Hart voor Delft zei de reactie van het college een beetje kaal te vinden. Die fractie wees op de verdwenen hondenveldjes en op het uitdaagrecht voor bewoners als zij met een goed plan komen. De PvdA bestempelde het antwoord van het college als een beetje laf. Net als Hart voor Delft pleitte de PvdA voor de aanleg van een omheind veld met een prullenbak en poepzakjes.

Wethouder Van Vliet bleef bij zijn afwijzing. Hij wees Hart voor Delft erop dat het uitdaagrecht alleen geldt voor bestaand beleid en niet voor nieuwe investeringen. De wethouder legde uit dat het college een integrale afweging maakte en kiest voor een zo breed mogelijk gebruik van het groen in de stad.

De fractie van GroenLinks kon zich vinden in die uitleg, maar stelde voor om een deel van het grasveld te omheinen als hondenrenveld. De PvdA kondigde voor de komende raadsvergadering een motie voor hondenveldjes aan.

Delfts Kwartiertje

In het vragenkwartiertje van de commissie kondigde de CDA-fractie een motie aan, nadat ze geen bevredigend antwoord van wethouder Frank van Vliet kreeg op de vraag waarom mantelzorgers moeten gaan betalen voor extra parkeeruren. Volgens het CDA konden mantelzorgers dat voorheen kosteloos doen. Met een motie in de raadsvergadering op donderdag 22 september wil de fractie dat zo houden.

Verkeerslichten en honden in Ruimte en Verkeer

29 augustus 2022 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer bespreekt de commissie op donderdag 1 september vanaf 19.30 uur onder meer het voorstel Beheerplan Verkeersregelsystemen 2022-2025 Gemeente Delft.

Deze systemen omvatten niet alleen verkeerslichten, maar ook telpunten en parkeerrouteborden die laten zien hoeveel plekken er vrij zijn in de parkeergarages. Het is voor het eerst dat het college een beheerplan heeft laten opstellen, om de basis op orde te krijgen, om inzicht te krijgen in het areaal en in de financiering. Daaruit blijkt onder meer dat de jaarlijkse onderhoudskosten voor nieuwe slimme verkeersinstallaties hoger zijn dan voor de traditionele systemen. Die jaarlijkse aanvullende kosten bedragen 70.000 euro. Het college stelt voor om dat bedrag mee te nemen bij het opstellen van de nieuwe begroting.

De commissie bespreekt voorts het voorstel Gevel tot gevel werkzaamheden openbare ruimte. De raad heeft zes miljoen euro beschikbaar gesteld voor in de bestemmingsreserve voor het gevel tot gevel werken in de openbare ruimte. Met behulp van dit budget kan in de komende jaren (niet structureel) bij de grote rioolwerkzaamheden in onder andere Voorhof, Buitenhof en Tanthof openbare ruimte opgeknapt worden.

Het voorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Koornmarkt 16 is op het laatste moment aan de agenda toegevoegd. Voor de locatie Koornmarkt 16 is een omgevingsvergunning aangevraagd. Dit betreft het uitbreiden van het logiesgebouw Hotel Leeuwenbrug. Voorwaarde om de vergunning te kunnen verlenen is dat de raad een verklaring van geen bedenkingen voor het project afgeeft.

Op verzoek van de fracties van Onafhankelijk Delft, ChristenUnie, Hart voor Delft en PvdA behandelt de commissie ook een burgerbrief over de suggestie om in Buitenhof Zuid een omheind hondenrenveld aan te leggen.

Wanneer u tijdens het overlegdeel van de vergadering wilt inspreken op een van de agendapunten kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadszaal of thuis bekijken via de uitzending op de website van de gemeenteraad.

Agenda commissie Ruimte en Verkeer

Ontwerpplan Schieoevers Noord leidt tot uitvoerig debat

10 juni 2022 – In de eerste reguliere oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer hebben de fracties op donderdag 9 juni uitgebreid de tijd genomen om het ontwerpbestemmingsplan Schieoevers Noord met elkaar te bespreken. De commissie sprak volgens de GroenLinks-fractie een beetje voor haar beurt, omdat in het ontwerpplan nog veel punten op de i gezet moeten worden en het college nog bezig is met het verwerken van de vele ingediende zienswijzen.

Normaal gesproken buigt de commissie zich pas over een bestemmingsplan als dat met een reactie van het college op alle zienswijzen van belanghebbenden voor besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. Zover is het nog niet en toch deelden vier insprekers donderdagavond hun zorgen over diverse aspecten van de ontwikkelingen in Schieoevers Noord.

Clubboot

De vertegenwoordiger van Studenten Rugby Club Thor liet weten dat de clubboot vanaf 2023 niet meer in de Nieuwe Haven kan liggen. Door de komst van roeivereniging Laga en de aanwezigheid van de waterscouts is de boot van Thor geschrapt uit het ontwerpbestemmingsplan. Een nieuwe plek heeft de rugbyclub nog niet gevonden. De insprekers namens Ontwikkelcombinatie Kabeldistrict en Bedrijvenkring Schieoevers (BKS) drongen er bij de commissie op aan de zorgvuldigheid in het hele planproces niet uit het oog te verliezen en bij de plannen ook rekening te houden met de afspraken uit het verleden. De vertegenwoordiger van Lijm & Cultuur hield een pleidooi te komen tot een definitief bestemmingsplan met minder detail, minder specifieke regels, meer op hoofdlijnen en meer experiment met als doel een versnelling van de integrale ontwikkeling.

De gemeente wil van Schieoevers Noord een levendig stedelijk gebied met ruimte voor innovatieve maakbedrijven maken; waar naast gewerkt ook gewoond wordt. In 2018 en 2019 voegde de gemeenteraad daar via moties onder meer aan toe dat bestaande bedrijven niet beknot mogen worden in hun bedrijvigheid. Hart voor Delft zei zich zorgen te maken over zaken als geluid, bereikbaarheid en milieucategorieën. Zorgen die ook naar voren kwamen in achttien zienswijzen van ondernemers die BKS met de raad had gedeeld.

Moties

De VVD noemde de ontwikkeling van Schieoevers Noord cruciaal voor de economische functie van Delft. Die fractie herinnerde de wethouders Stephan Brandligt en Martina Huijsmans aan de moties en opdrachten die het college kreeg van de raad. Ook de VVD spoorde de wethouders aan om alle zienswijzen zo snel mogelijk met de raad te delen. In het betoog van STIP klonk steun voor de ambities voor meer bedrijvigheid, duurzaam bouwen, maar ook zorgen over mogelijke beperkingen waar Lijm & Cultuur mee te maken krijgt. Als er woningen in de buurt komen, moet Lijm & Cultuur het misschien wat zachter aan doen. STIP dacht vooruit en vindt dat strengere geluidsregels niet ten koste mogen gaan van minder evenementen. Daar moet dan een andere plek voor worden gevonden, net als voor het dobberende clubhuis van Thor, betoogde STIP.

Risicoprofiel

GroenLinks benadrukte dat de gemeente in de toekomst in gesprek moet blijven met alle belanghebbenden. De fractie vroeg wethouder Huijsmans om een nieuwe hoogbouwvisie, maar de normen van hoogbouw zijn volgens de wethouder voor dit gebied vastgelegd in het kwaliteitskader. Zo’n visie moet voor de rest van Delft nog wel worden opgesteld. De CDA-fractie kon zich vinden in de woorden van STIP en VVD. Daarnaast pleitte de fractie ervoor om Schieoevers Noord toe te voegen aan de lijst met risicovolle projecten. Die projecten worden door de raad extra scherp in de gaten gehouden. Wethouder Brandligt zei dat niet nodig te achten, omdat Schieoevers Noord al is aangeduid in het risicoprofiel van de gemeente.

Zienswijzen

De PvdA sloot zich aan bij de fracties die zo snel mogelijk inzage willen in de zienswijzen op dit ontwerpbestemmingsplan. Dat de raad niet over alle informatie beschikt, maakt de bespreking ingewikkeld, concludeerde de PvdA. De SP stelde voor dat de TU mee zoekt naar een oplossing voor Thor en vroeg de wethouders of uitstel mogelijk was van de subsidie die Delft krijgt van het rijk voor de ontwikkeling van Schieoevers Noord. Dat zou volgens de SP veel druk van de ketel halen. Maar dat zit er volgens wethouder Huijsmans niet in, omdat het gaat om een impulsbijdrage die snel resultaat moet opleveren.

Burgerberaad

De ChristenUnie stelde de commissie voor om dit onderwerp niet alleen in vergadervorm te behandelen, maar om er ook op andere manieren over te praten voordat een definitief besluit wordt genomen. Wat de ChristenUnie betreft zou de commissie over de zienswijzen met de belanghebbenden kunnen praten. Volt kwam met het idee om dat eventueel in de vorm van een burgerberaad te doen. Volt sprak ook de wens uit om in deze gebiedsontwikkeling ook rekening te houden met zaken als klimaatverandering en sociale ongelijkheid. D66 acht het van belang dat toekomstige bewoners in het gebied prettig kunnen wonen.

Dezonering

De toelichting van wethouder Brandligt was vooral technisch. Hij legde onder meer uit dat het plan niet meer in delen kan worden opgeknipt. Dat levert vertraging op. Daarnaast wil Delft wonen en werken mixen en dat kan volgens de wethouder na dezonering van het hele gebied. De geldende milieucategorieën verdwijnen en voor elk bedrijf apart worden geluidsregels ingesteld. Die kunnen later of bij de komst van nieuwe bedrijven worden aangepast. Wethouder Huijsmans beloofde de commissie dat bij de definitieve stukken het college in een brief rapporteert over de afdoening van de moties.

Aan het eind van het debat lieten Onafhankelijk Delft, Hart voor Delft, SP en STIP weten dit onderwerp mee terug te nemen naar hun fracties. Dat betekent dat de raad hierover in de vergadering op donderdag 7 juli verder praat en stemt over eventuele moties.

Speelbos

Op verzoek van de SP, Onafhankelijk Delft en Hart voor Delft stond de commissie in deze vergadering ook stil bij het plan van Staatsbosbeheer om in het Abtswoudse Bos langs de Willem Dreeslaan en Alkstraat een speelbos voor kinderen aan te leggen. Omwonenden hoorden in oktober vorig jaar voor het eerst van dit plan. Ze voelden zich overvallen en vormden het bewonersinitiatief Geen Speelbos langs de Willem Dreeslaan en Alkstraat.

Een vertegenwoordiger van dit bewonersinitiatief liet als inspreker de commissie weten dat er inmiddels overleg is met Staatsbosbeheer en de omwonenden. De bewoners vrezen onder meer parkeeroverlast, hangjeugd en een gebrek aan handhaving. Die zorgen werden door diverse fracties voorgelegd aan wethouder Brandligt. Hij erkende dat het overleg tussen de omwonenden en Staatsbosbeheer in het begin stroef verliep. Inmiddels is het gesprek op gang gekomen en is het wachten op een plan dat mede door de inbreng van de bewoners is aangepast.

Op 21 juni aanstaande gaat Staatsbosbeheer weer met hen in gesprek. Volgens het bewonersinitiatief zou Staatsbosbeheer eind mei het nieuwe plan met de bewoners delen, maar dat is tot op heden niet gebeurt. Volt vroeg de wethouder er bij Staatsbosbeheer op aan te dringen dat dit minstens een week voor de informatiebijeenkomst gebeurt.

Gebruikersgroep

Die noodzaak zei de wethouder nu niet te zien. Volgens Brandligt moet de gemeente ruimte laten aan Staatsbosbeheer om zelf die verantwoordelijkheid te nemen. Ook acht hij het niet noodzakelijk dat de gemeente een bemiddelende rol oppakt. De gemeente overlegt volgens de wethouder regelmatig met Staatsbosbeheer ook als het gaat over handhaving. Brandligt legde ook uit dat de gemeente gaat meedoen in de gebruikersgroep van bewoners die Staatsbosbeheer inricht als naar verwachting over een jaar het speelbos wordt gerealiseerd.

Hart voor Delft liet weten dit onderwerp mee terug te nemen naar de fractie. Als uit dat beraad een motie volgt, komt dit bespreekpunt terug op de agenda van de raadsvergadering op donderdag 7 juli.

Kennismaking en commissievergadering

6 juni 2022 – De gemeenteraad houdt op dinsdag 7 juni kennismakingsbijeenkomst met de kandidaat-wethouders voor het nieuwe college van Delft.

Alle elf raadsfracties krijgen vanaf 20.00 uur in de raadszaal de kans om van gedachten te wisselen met de wethouderskandidaten. De kandidaten namens de coalitiepartijen zijn Maaike Zwart (STIP), Martina Huijsmans (D66), Frank van Vliet (GroenLinks), Karin Schrederhof (Partij van de Arbeid), en Joëlle Gooijer (ChristenUnie).

Ruimte en Verkeer

Nu de formatie bijna lijkt afgerond beginnen ook de reguliere commissievergaderingen weer. De commissie Ruimte en Verkeer trapt op donderdag 9 juni om 19.30 uur de nieuwe cyclus af. Het belooft een lange vergadering te worden, waarin onder meer de brief van het college over het ontwerpbestemmingsplan Schieoevers Noord (Kabeldistrict en Nieuwe Haven). Hart voor Delft, VVD en STIP hebben om bespreking van dit onderwerp gevraagd.

Door de fracties van SP, Onafhankelijk Delft en Hart voor Delft is om bespreking gevraagd van de brieven en reacties op het plan van Staatsbosbeheer om in afstemming met de gemeente in het Abtswoudse bos de paden te verbeteren en een natuurlijke speelplek voor de jeugd aan te leggen.

Belangstellenden kunnen tijdens deze vergadering als inspreker hun zegje doen. Zij kunnen zich hiervoor tot op de dag van de vergadering 12.00 uur aanmelden bij de griffie. 

De commissievergadering is openbaar en kan in de raadszaal vanaf de publieke tribune worden gevolgd. Thuisblijvers kunnen de vergadering rechtstreeks bekijken via de website van de gemeenteraad.

Agenda kennismaking kandidaat-wethouders

Agenda commissie Ruimte en Verkeer

Beeldvorming: Ontwerpbestemmingsplan Schieoevers Noord

12 mei 2022 – De commissie Ruimte en Verkeer is op donderdag 12 mei bijgepraat over het ontwerpbestemmingsplan Schieoevers Noord. Het initiatief hiervoor lag bij raadsleden Tessa van den Berg (VVD), Daylam Dag (Stip) en Coby de Koning (Hart voor Delft).

Doel van de avond was een technische toelichting op proces en inhoud van het ontwerpbestemmingsplan Schieoevers Noord. Daarnaast kregen vertegenwoordigers van Bedrijvenkring Schieoevers (BKS) en Lijm & Cultuur de gelegenheid om hun zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan toe te lichten.

De goed bezochte bijeenkomst, voorgezeten door Gerrit Jan Valk (CDA), begon met een toelichting van de programmadirecteur Schieoevers op het proces tot nu toe, de stand van zaken,  en de ambities voor Schieoevers Noord. Hierna volgde een technische toelichting op het ontwerpbestemmingsplan door betrokken ambtenaren en advies- en ingenieursbureau Antea. In deze toelichting kwamen de algemene uitgangspunten en opzet van het plan, de geluidregeling en actualisatie van de MER aan bod. De bijdrage vanuit de ambtelijke organisatie werd afgesloten met een toelichting op de vervolg procedure voor de vaststelling van het bestemmingsplan.

Bij de bijeenkomst waren ook de leden van Bedrijvenkring Schieoevers uitgenodigd. Aan het eind van de avond kregen vertegenwoordigers van de bedrijvenkring en van Lijm & Cultuur de gelegenheid om hun zienswijze toe te lichten. In hun bijdrage gingen zij in op de belangrijkste inhoudelijke aandachtspunten en de zorgen van ondernemers in het gebied. Zij spraken hierbij hun waardering uit voor de positieve resultaten die de verschillende betrokken partijen afgelopen jaren met elkaar hebben geboekt en deden tot slot een oproep voor organische ontwikkeling van het gebied en zorgvuldige besluitvorming door de raad.

Tijdens de bijeenkomst kregen de aanwezige raads- en commissieleden ruimte om technische vragen te stellen aan de aanwezige ambtenaren en betrokkenen vanuit Antea. Daarnaast konden zij de leden van Bedrijvenkring Schieoevers en Lijm & Cultuur vragen stellen over de zienswijze. Politieke bespreking van het onderwerp vindt plaats in de overlegvergadering van de commissie R&V van donderdag 9 juni as. en na het zomerreces bij de vaststelling van het definitieve bestemmingsplan. De commissie kijkt terug op een geslaagde avond waarin ruimte was voor technische verduidelijking, het uiten van zorgen van belanghebbenden, en waardering voor de constructieve samenwerking tussen alle partijen.

Kijk de beeldvormende bijeenkomst terug.

Bewoners Mozartlaan willen snel snelheidsremmers in hun straat

18 februari 2022 – Verkeersremmers zoals bloembakken en verhogingen plus een zebrapad; die moeten er volgens bewoners van de Mozartlaan snel komen, want sinds de aansluiting op de A4 ervaren zij de Mozartlaan als een racebaan. Twee bewoners gebruikten hun inspreekminuten in de vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op donderdag 17 februari om de verkeerssituatie onder de aandacht te brengen.

De bewoners hadden dat ook al met een brief aan de raad gedaan en die brief was door de fracties van Hart voor Delft, SP, ChristenUnie en CDA op de agenda gezet.

De fracties waren niet te spreken over de reactie van het college op de brief van de bewoners. Die reactie voelde wat de ChristenUnie betreft alsof er geen begrip is voor de bewoners die hinder ervaren. De bewoners kregen volgens de ChristenUnie een technisch antwoord en vervolgens gebeurt er niks. Snelheidsremmende maatregelen en een zebrapad zijn volgens Hart voor Delft broodnodig. De SP drong eveneens aan op snelle eenvoudige maatregelen en extra controles. Ook de CDA-fractie vroeg wethouder Huijsmans om in actie te komen.

Die directe actie bestaat volgens de wethouder uit het plaatsen van een smiley-bord dat de snelheid van weggebruikers toont. Dat bord wordt in de loop van maart geplaatst. De snelheden worden gemeten en aan de hand daarvan wordt bekeken welke andere maatregelen op de korte termijn genomen kunnen worden. De Mozartlaan inrichten als een 30-km straat is pas in 2024 aan de orde, omdat in dat jaar de straat op de schop gaat voor onderhoud aan de riolering.

De PvdA reageerde tevreden dat de wethouder na het smiley-bord ook bereid is om andere maatregelen te nemen. Wat STIP, Onafhankelijk Delft en GroenLinks betreft, wordt de Mozartlaan zo snel mogelijk een 30-km straat. De VVD ziet daar weinig heil in zolang er in de omliggende straten harder gereden mag worden. Volgens de VVD moet 30 km/u geen doel op zich zijn, maar moet er een reden voor zijn.

Hart voor Delft liet aan het eind van het debat weten dit onderwerp mee terug te nemen naar de fractie. Als dat intern overleg leidt tot een motie, dan komt dit bespreekpunt op 10 maart terug in de raadsvergadering.

Mijnbouwstraat

Veel lof klonk er in de commissie voor het Bestemmingsplan Mijnbouwstraat 120. Royal HaskoningDHV wil zijn kantoren in Rotterdam en Den Haag opheffen en verhuizen naar dit rijksmonument. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat het pand verduurzaamd wordt tot een kantoor met open ruimtes en overkapte binnenplaatsen. Diverse partijen spraken de wens uit dat het groen dat verdwijnt met geld dat Royal HaskoningDHV in het groenfonds stort terugkomt in de buurt. Het voorstel is door de commissie als hamerstuk toegevoegd aan de agenda van de komende raadsvergadering.

Parkeertransitie

De Evaluatie kaders parkeertransitie die in deze commissievergadering werd besproken is door Hart voor Delft mee teruggenomen naar de fractie. De fractie liet weten het verzoek van Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier om het tarief voor de eerste parkeervergunning te verlagen, te steunen. In het debat met wethouder Huijsmans werd door diverse fracties ook gewezen op de communicatie met bewoners die volgens hen voor verbetering vatbaar is.

Binnenstad

Bij de bespreking van de stand van zaken van het Project Ruimte in de Binnenstad had een inspreekster namens Belangenvereniging Zuidpoort kritiek op de bewonersparticipatie in dit project. Een vertegenwoordigster van de studentenverenigingen in de binnenstad vroeg in haar inspreektermijn aandacht voor het fietsparkeren. 

Het project omvat onder meer een strategie fietsparkeren in de binnenstad, een visie op de Gasthuisplaats en de herinrichting van het nieuwe autoluw-plus gebied. Diverse fracties lieten weten in meer of mindere mate teleurgesteld te zijn over de voortgang van het project. Wethouder Huijsmans reageerde af te willen van de visies en zo snel mogelijk aan de slag te willen gaan met de ruimte in de binnenstad. STIP zei het agendapunt verder in de fractie te gaan bespreken en wellicht met een motie te komen in de raadsvergadering op 10 maart.