Afvalbeleidsplan maakt de tongen los in commissiedebat

Afvalbeleidsplan maakt de tongen los in commissiedebat

31 mei 2024 – De commissie Ruimte en Verkeer heeft op donderdag 30 mei een groot deel van haar oordeelsvormende vergadering gebruikt voor een uitvoerig debat over het voorstel Afvalbeleidsplan Grip op Delfts Afval 2025-2030. Nagenoeg elke fractie reageerde kritisch op het plan dat het oude afvalbeleid voortzet en nieuwe maatregelen nog gaat onderzoeken.

Het nieuwe afvalbeleidsplan heeft als doel het voorkomen, verminderen en beter scheiden van huishoudelijk restafval, evenals meer hergebruik. De gemeente houdt rekening met gebruiksvriendelijkheid voor bewoners, kostenbesparing en milieueffecten. Inwoners worden aangemoedigd om mee te denken over de uitwerking van het plan na goedkeuring door de raad.

Verbetering

Uit onderzoek van Royal Haskoning blijkt dat het eerder ingevoerde Het Nieuwe Inzamelen een positieve stap was. Maar er is ruimte voor verbetering. Vooral keukenafval kan beter gescheiden worden, samen met papier, glas en textiel.

Door het bewoners zo makkelijk mogelijk te maken, is de verwachting dat zij hun afval beter gaan scheiden. Voor hoogbouwgebieden wordt onderzocht of nascheiden een betere optie is dan apart inzamelen van plastic en verpakkingen. Bij kleinschalige hoogbouw kan scheiden bij de bron nog steeds een haalbare optie zijn.

Daarnaast wil het college de mogelijk invoering van een recycletarief onderzoeken, evenals een grofvuiltarief.  Er worden vernieuwingen voorgesteld, zoals perscontainers en slimme afvalbakken. Tevens wordt onderzocht of verzamelcontainers voor restafval afsluitbaar kunnen zijn met elektronische toegangscontrole.

In het afvalplan wordt ook gesproken over de samenwerking met scholen om kinderen al op jonge leeftijd te leren over afvalscheiding en duurzaamheid. Voorts bevat het plan maatregelen zoals de invoering van een Ja-Ja-sticker voor ongeadresseerd drukwerk en het inzamelen en verwerken van luierafval, grondstofcoaches en beter toezicht.

Kritiek

De fractie van Hart voor Delft ziet een onderzoek naar de invoering van een recycletarief oftewel diftar niet zitten. Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven en houdt in dat de afvalstoffenheffing voor huishoudens afhangt van de hoeveelheid restafval die zij aanbieden. Volgens Hart voor Delft jaagt diftar (of een resttarief, zoals wethouder Van Vliet dat noemde) bewoners op onevenredige kosten. De fractie pleitte voor nascheiding, omdat het verminderen van de afvalstroom geen doel op zich moet zijn.

Wat de CDA-fractie betreft gaat heel Delft over op nascheiding en wordt er geen resttarief ingevoerd, omdat dat volgens het CDA leidt tot veel vuilniszakken naast de containers. Het ontbreken van (sociale) controle is volgens het CDA een van de redenen dat er nauwelijks steden zijn in de Randstad die werken met een resttarief. GroenLinks pleitte voor een burgerberaad om bewoners mee te laten denken over de invoering van de nieuwe maatregelen. GroenLinks merkte ook op dat die fractie in het afvalplan meer had willen lezen over het voorkomen van afval.

Lege pen

Met een losse knoop, een scheermesje en een lege pen bewees STIP dat het mogelijk is om na een maand slechts dertien gram restafval over te houden. De rest werd door STIP netjes gescheiden aangeboden. De fractie liet weten erg tevreden te zijn met het plan. D66 zei vooral blij te zijn dat vijf jaar na de motie Ja tegen de Ja-Ja-sticker de anti-reclamesticker eindelijk wordt ingevoerd. Omdat er in het plan veel onderzoeken worden aangekondigd zou D66 liever zien dat de raad een besluit neemt over het afvalbeleid als de resultaten van die onderzoeken bekend zijn. Dat is naar verwachting over een jaar. De PvdA sprak over een consistent beleid en Onafhankelijk Delft hekelde de verschillende manieren van afval inzamelen in de verschillende wijken in Delft. Onafhankelijk Delft zou liever één aanpak zien.

Solidariteit

De ChristenUnie sprak zijn waardering uit voor de inspanningen van het college om de afvaldoelstellingen te halen, maar zei ook teleurgesteld te zijn in de inhoud van het beleidsplan. De tekst of het resttarief leest volgens die fractie niet als een onderzoek, maar als een voorgenomen aanpak die niet goed uitpakt voor mensen die mensen die geen ruimte en tijd hebben om hun restafval te beperken. De ChristenUnie vindt een resttarief uit het oogpunt van solidariteit geen goed idee. Zeg gewoon dat de afvalinzameling duurder wordt, aldus de ChristenUnie.

Volt sloot zich aan bij de fracties die vrezen dat de gemeenteraad nadat het college de nieuwe afvalmaatregelen heeft onderzocht niet meer de kans krijgt om daar nog iets van te vinden. Net als D66 pleitte Volt voor het vaststellen van het beleid na de onderzoeken. De VVD drong erbij wethouder Van Vliet de resultaten van die onderzoeken met de raad te delen. Het voorgenomen resttarief is volgens de VVD een verkapte extra belasting. De SP pleitte onder meer voor het promoten van consuminderen en het voorkomen van restafval.

In zijn reactie op het debat lichtte wethouder Van Vliet onder meer toe dat de bronscheiding in de laagbouw van Delft goed gaat, maar bij de hoogbouw teleurstellend is. Onderzoek moet volgens de wethouder uitwijzen op welke plek bron- of nascheiding het beste werkt. Dat geldt ook voor de invoering van een resttarief. Van Vliet verzekerde de commissie dat de raad wordt geïnformeerd over het onderzoek, waarbij ook gekeken wordt naar de ervaringen met diftar in andere steden. Het is aan de raad om over de invoering daarvan een besluit te nemen, aldus de wethouder. Dat geldt ook voor de mogelijke invoering van een grofvuiltarief.

Wethouder Van Vliet waarschuwde GroenLinks dat een burgerberaad de gemeente weleens een half miljoen euro zou kunnen kosten. Die fractie overweegt daar toch een motie over in te dienen in de raadsvergadering op donderdag 13 juni. Ook andere fracties gaven aan dat ze moties gaan voorbereiden voor die raadsvergadering.

Gele Scheikunde

Het gebeurt niet vaak dat bewoners complimenten aan het college uitdelen over de participatie rondom een bestemmingsplan maar de vertegenwoordiger van Belangenvereniging TU Noord was vol lof over de totstandkoming van het voorstel Bestemmingsplan Gele Scheikunde. Samen met de TU Delft, de gemeente en de projectontwikkelaar konden de bewoners van meet af aan meepraten over het plan dat de bouw mogelijk maakt maximaal 304 woningen in en rondom het complex aan de Julianalaan plus 3900 vierkante meter ruimte voor winkels, horeca, kantoren en bedrijven. De twee portierswoningen blijven behouden.

Met hier en daar een zorg en een aandachtspunt werd door de fracties in de commissie over het algemeen positief gereageerd op dit bestemmingsplan. De commerciële ruimtes mogen wat de PvdA en diverse andere fracties ook ingevuld worden met niet-commerciële functies zoals een buurthuis of ateliers. De VVD deelde met wethouder Martina Huijsmans de zorg over voldoende parkeerruimte in dit gebied tussen de TU-campus en de binnenstad en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

Circulair bouwen

STIP merkte kritisch op dat het plan gebaseerd is op de oude woonvisie en dat er in het plan geen ruimte komt voor jongeren- of studentenwoningen. STIP zou in dit gebied ook graag meer ruimte zien voor deelvervoer en meer inzet op circulair bouwen. STIP kondigde aan bij de Kadernota wellicht met een motie te komen over circulair bouwen.

GroenLinks vroeg aandacht voor de zwartsteel, een zeldzame muurvaren die in het gebied groeit. De ChristenUnie zei blij te zijn met het behoud van de bomen in het plangebied. Samen met D66 liet de ChristenUnie weten het standpunt van STIP over circulair bouwen te steunen. Daarnaast zou D66 graag zien dat in bestemmingsplannen de klimaatadaptieve maatregelen meer geborgd worden.

Het CDA sprak de zorg uit over het drukke fiets- en autoverkeer dat elkaar in dit deel van Delft kruist en de onzekerheid rondom tramlijn 19. Volt zei blij te zijn met de aandacht voor deelmobiliteit en de bewonersparticipatie. Onafhankelijk Delft pleitte voor een herziening van het woonbeleid met als prioriteit meer sociale huurwoningen.

Wethouder Huijsmans zei de zorgen over de ontsluiting en bereikbaarheid van deze nieuwe buurt te delen, met name de bereikbaarheid met tramlijn 19. De wethouder lichtte daarnaast toe dat de gemeente projectontwikkelaars niet kan dwingen om circulair te bouwen. Wethouder Karin Schrederhof legde uit de planontwikkeling begon in 2019 gebaseerd op de vorige woonvisie. Dat betekent dat er 15,1% aan sociale huurwoningen en 20% aan middeldure koopwoningen. Schrederhof liet ook weten dat de gemeente op dit moment inventariseert welke ontmoetingsplekken nodig zijn in de stad.

Aan het eind van het debat kondigde D66 aan bij dit voorstel in de komende raadsvergadering amendement te willen indienen over meer groen in het plan.

Luchtkwaliteit

Op verzoek van de fracties van STIP, D66 en ChristenUnie stond de commissie donderdagavond ook stil bij de brief van het college over het Uitvoeringsprogramma Schone Lucht Akkoord. Hierin somt het college de maatregelen op die Delft alleen en met buurgemeenten neemt om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Met die luchtkwaliteit is het belabberd gesteld. In het rapport Luchtverontreiniging in de regio Haaglanden staat hoe de luchtkwaliteit is in regio Haaglanden concludeert de GGD dat de gezondheidsschade door luchtvervuiling in de regio Haaglanden vergelijkbaar is met de schade veroorzaakt door het meeroken van vijf sigaretten per dag. Landelijk is dit gemiddeld 4,6 sigaretten per dag. Dat leidt ertoe dat inwoners van deze regio vroegtijdig overlijden: gemiddeld 375 dagen eerder dan wanneer zij schone lucht inademen. Landelijk is dit cijfer 341 dagen. Met name de kwaliteit van leven gaat daarbij achteruit.

STIP, D66 en ChristenUnie deelden hun zorgen met de wethouders Schrederhof en Van Vliet en ook andere fracties sloten zich daarbij aan. Wethouder Van Vliet lichtte onder meer toe dat Delft werkt aan een schonere lucht door te streven naar minder auto’s, de invoering van nul-uitstootzones, schone vuilniswagens en overleg met de regio en GGD.

D66 wil nog meer en sneller inzet van het college zien en kondigde een motie aan voor de raadsvergadering op 13 juni. De ChristenUnie zei mee te willen denken over de inhoud van die motie.

Kijk de commissievergadering terug

Ruimte en Verkeer buigt zich over Gele Scheikunde

27 mei 2024 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer wordt op donderdag 30 mei onder meer het voorstel Bestemmingsplan Gele Scheikunde besproken. De vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.

Het bestemmingsplan maakt de herontwikkeling nodig van het gebouwencomplex Gele Scheikunde dat na ruim 70 jaar zijn oorspronkeljke onderwijsfunctie heeft verloren. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat in en rondom het complex maximaal 304 woningen plus 3900 vierkante meter ruimte voor winkels, horeca, kantoren en bedrijven. De twee bestaande portierswoningen blijven behouden.

De commissie overlegt in deze vergadering tevens over het voorstel Afvalbeleidsplan Grip op Delfts Afval 2025-2030. Met dit nieuwe plan wordt het huidige afvalbeleid voortgezet en worden maatregelen genomen die de afvalscheiding verder verbeteren. Een van die maatregelen is de invoering van de Ja-Ja-sticker. De gemeenteraad moet over dit voorstel een besluit nemen.

Voorts bespreekt de commissie het GGD rapport Luchtkwaliteit Haaglanden en de voortgang van het uitvoeringsprogramma Schone Lucht Akkoord. Op verzoek van PvdA, STIP en D66 praat de commissie over de reactie van het college op schriftelijke vragen van PvdA en GroenLinks over de toegankelijkheid van Delft. 

Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen beide vergaderingen bijwonen in de raadszaal of thuis rechtstreeks of achteraf bekijken via de webcast die te vinden is op de website van de gemeenteraad.

Agenda en webcast commssie Ruimte en Verkeer

Masterplan Kop van de Buitenhof oogst positieve reacties

21 april 2024 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer is op donderdag 18 april in grote lijnen positief gereageerd op de voorstel Masterplan en grondexploitatie Kop van de Buitenhof.

De Kop van de Buitenhof bestaat uit de Reinier de Graaf- en Juniusbuurt. Voor dit deel van Delft zijn de afgelopen jaren plannen gemaakt voor de nieuwbouw voor twee scholen, een sporthal, een revalidatiecentrum en ongeveer 800 woningen met bijbehorende wijkvoorzieningen. Tenminste de helft van de nieuwe woningen moet betaalbaar zijn en 15 procent daarvan moeten sociale-huurwoningen worden.

Maar er gaat niet alleen gebouwd worden, ook de inrichting van de wijken, de wegen en de fiets- en wandelroutes gaan op de schop om dit deel van Delft beter aan te sluiten op de rest van de stad. In de plannen is ruim aandacht voor vergroening, ecologie, biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Debat

In het debat gaven de partijen vooral hun eigen wensen en aandachtspunten mee. Zo sprak STIP onder meer de wens uit om in de plannen ook ruimte voor cultuur op te nemen en om het nieuwe openbaar groen ook openbaar te houden. Dat punt werd ook door D66 gemaakt.

In het masterplan wordt ook gesproken over het afschalen van de Prinses Beatrixlaan. Daarmee wordt bedoeld dat onderzocht wordt of de snelheid op de Prinses Beatrixlaan omlaag kan en of het aantal rijstroken van vier naar twee kan, zodat de laan ook veiliger wordt voor overstekend langzaam verkeer. D66 had daarover graag meer in het masterplan gelezen. Wethouder Martina Huijsmans wees de commissie erop dat de raad over dit onderwerp eind dit jaar meer informatie krijgt.

Actieve plinten

De wethouder legde de ChristenUnie uit dat het streven om in Delft een woningaanbod van 30 procent sociale huur niet betekent dat er in elk project voor 30 procent aan sociale woningbouw moet bijkomen. In het masterplan wordt uitgegaan van 15 procent, omdat het huidige aanbod van sociale verhuur rond de 40 procent is. De ChristenUnie was niet helemaal overtuigd of met een dergelijk laag percentage in de toekomst het sociale woningaanbod in de toekomst wel op peil blijft. Daarnaast de ChristenUnie aandacht voor actieve plinten, geen blinde muren op de begane grond, maar open bedrijfsruimtes waar men naar binnen kan kijken die zorgen voor levendigheid in de wijk.

GroenLinks zei het belangrijk te vinden dat de gemeente het oude Rabo-kantoor aankoopt en om die ruimte in de wijk te benutten voor groen en water. GroenLinks wenst ook dat in de toekomst de Prinses Beatrixlaan gehalveerd wordt, want dat levert meer ruimte voor groen ook. Tevens pleitte GroenLinks voor het gelijkvloers maken van het Pierre van Hauweviaduct.

Gemeentelijk verhuurbedrijf

Ook Hart voor Delft liet weten positief te zijn, net als de SP. Maar van die fractie zouden er wel meer dan 800 woningen bijgebouwd mogen worden. Mensen met een laag inkomen kunnen er straks niet wonen, aldus de SP. Die fractie pleitte voor meer sociale woningen, bijvoorbeeld via een gemeentelijk verhuurbedrijf. De SP diende daar vorig jaar een motie over in die door de raad werd aangenomen. Dat plan zou in deze wijk volgens de SP goed uitgevoerd kunnen worden.

De PvdA reageerde ook positief, maar liet weten ook verbaasd te zijn dat in het masterplan niets staat over openbaar vervoer. Daarnaast zou de fractie graag zien dat het college de uitvoering van de plannen versneld en ook kijkt naar de noord-zuidverbinding in dit deel van Delft. De fractie van Onafhankelijk Delft sprak over een goed plan, maar uitte twijfels of er voldoende betaalbare woningen voor de middenklasse komen en of de gemeente wel genoeg geld heeft om het masterplan uit te voeren.

Verkeersinfarct

De CDA-fractie typeerde het masterplan als een mooie kwaliteitsimpuls voor dit deel van Delft. Net als de PvdA ziet het CDA graag voldoende ov-haltes terug. Het versmallen van de Prinses Beatrixlaan vraagt volgens het CDA om gedegen onderzoek, net als de invoering van betaald parkeren. De VVD zei erg positief over de upgrade voor dit gebied. De fractie was ook kritisch over de businesscase van het plan en het halveren van de Prinses Beatrixplan mag wat de VVD betreft niet tot een verkeersinfarct leiden.

Volt complimenteerde wethouder Huijsmans met het masterplan. De fractie had ook een paar kritische noten over karige percentage aan sociale woningbouw en de plek van die woningen in de wijk. Volt pleitte voor het verspreiden van de sociale huurwoningen in de wijk en niet voor het bouwen van sociale huur op een kluitje in het gebied. Daarnaast wil Volt dat bewoners worden betrokken bij het opstellen van de plannen.

Informatiebrief

Wethouder Huijsmans beloofde de commissie dat de gemeenteraad elk halfjaar een informatiebrief krijgt over de voortgang van het masterplan. De wethouder stelde de commissie gerust dat de financiële risico’s voor de gemeente beperkt zijn en dat er voldoende knoppen voor de gemeenteraad zijn om eventueel bij te sturen. De fracties van SP, Onafhankelijk Delft, D66, ChristenUnie en STIP gaven aan het eind van het debat te kennen dat ze dit onderwerp voor intern beraad in hun fracties gaan bespreken. Dat betekent dat dit voorstel en eventuele moties in de raadsvergadering op donderdag 16 mei verder worden besproken.

Klimaatneutraal

Delft is goed op weg om in 2050 klimaatneutraal te zijn, maar er is nog wel werk aan de winkel. Dat is de belangrijkste boodschap van het college aan de raad in het voorstel Routekaart Delft Klimaatneutraal 2050.  Deze routekaart geeft aan waar Delft nu staat in het terugdringen van de CO2-uitstoot en of de gemeente voldoende doet om de doelstellingen te halen. Er staan niet nieuwe plannen in, maar de routekaart kan periodiek wel geactualiseerd worden.

D66 verwacht van het college een jaarlijkse update en die fractie liet weten dat 2040 ook opgenomen zou moeten worden als tussendoel, want dat jaartal ontbreekt nu in de routekaart. Wat de SP betreft hoort ook DSM betrokken te worden in het klimaatneutraal maken van Delft, net zoals de TU Delft daarbij betrokken is. Wethouder Maaike Zwart liet weten dat er overleggen zijn met DSM, maar dat dat bedrijf vooral op rijksniveau wordt aangesproken op zijn klimaatdoelstellingen.

De CDA-fractie constateerde dat er weinig nieuws staat in de samengevoegde documenten, maar dat die samenvatting wel meer overzicht biedt. GroenLinks, STIP, ChristenUnie en PvdA deelde complimenten uit aan de wethouder en de makers van de routekaart die de raad helpt bij het krijgen van meer inzicht biedt. De VVD zei 100.000 euro wel veel geld te vinden voor het opstellen van de routekaart, maar die fractie zei ook tevreden te zijn met de informatiewaarde van het stuk.

Wat Volt betreft moet Delft de ambities hoger inzetten, omdat de beoogde doelstellingen voor 2050 makkelijk gehaald lijken te worden. Daarnaast wees Volt op het belang van handhaving bij bedrijven die zich niet aan de klimaatregels houden. Hart voor Delft zou graag zien dat de gemeente kleine stapjes neemt, aandacht heeft voor de betaalbaarheid van de klimaatmaatregelen en dat er snel iets wordt gedaan aan het weren van overlast gevende scooters in de binnenstad.

De fracties van Volt en PvdA zijn van plan om in de komende raadsvergadering op 16 mei een amendement of moties in te dienen. De raad stelt in die vergadering dit voorstel vast.

Openbaar vervoer

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer dat in deze regio wordt uitgevoerd door de RET, HTM en EBS. Deze vervoerders hebben hun plannen voor 2025 gepresenteerd en alle gemeenten uit de regio, waaronder Delft is gevraagd op die plannen te reageren.

Het Delftse college heeft behoorlijk pittige brief opgesteld, waarin in sterke bewoordingen wordt ingegaan op de plannen van de openbaar vervoerders die in grote lijnen niet overeenkomen met de Delftse wensen om de stad lokaal en regionaal bereikbaar te houden. Het college brengt onder meer de motie van afkeuring onder de aandacht die de raad aannam over het afschalen van tramlijn 19. Daarnaast wordt kritisch gereageerd op het minder laten rijden van diverse buslijnen en de bruikbaarheid van de Delfthopper. In de commissievergadering vulden de fracties hun eigen aandachtspunten toe aan de brief van het college die voor 10 mei naar de MRDH wordt gestuurd.

STIP kondigde aan moties te willen indienen om de bereikbaarheid van sportcomplexen en de busverbinding met Rotterdam in de avonduren te verbeteren. Wethouder Huijsmans liet weten de aandachtspunten van STIP en van andere fracties op te nemen in de brief, zodat die voor de deadline van 10 mei naar de metropoolregio kan worden gestuurd.

Blauwalg

Blauwalg in de grote plas van de Delftse Hout is al jarenlang een terugkerend probleem, waardoor zwemmen tijdens het zwemseizoen niet mogelijk is in de plas en zwemmers in Delft noodgedwongen hun verkoeling elders moeten zoeken. Sommigen doen dat illegaal in de Vliet of de Schie, terwijl dat gevaarlijk en verboden is.

Komend zwemseizoen wil de gemeente met het hoogheemraadschap en Deltares onderzoeken of de blauwalg in de Delftse Hout beperkt kan worden door te pompen zodat er meer zuurstof in het water komt. Daarnaast worden er langs het strand drie zakjesautomaten geplaatst voor de hondenbezitters, zodat uitwerpselen niet in het water terecht hoeven te komen.

De fracties van de VVD, Hart voor Delft, PvdA, D66 en Onafhankelijk Delft wezen allemaal op het belang van schoon en veilig zwemwater in Delft. De plas in de Delftse Hout is de enige plek in de stad waar in de zomer buiten gezwommen kan worden. Wethouder Frank van Vliet erkende dat het plaatsen van een tijdelijke pomp in het water nog niet de zekerheid geeft dat de blauwalg daarmee wegblijft uit het zwemwater van de Delftse Hout.

Hart voor Delft en VVD kondigen aan in de komende raadsvergadering moties in te dienen. De raad bespreekt dit onderwerp verder op donderdag 16 mei.

Kop van de Buitenhof in Ruimte en Verkeer

15 april 2024 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer wordt op donderdag 18 april onder meer het voorstel Masterplan en grondexploitatie Kop van de Buitenhof besproken. De commissievergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.

De Kop van de Buitenhof bestaat uit de Reinier de Graaf- en Juniusbuurt. Voor dit deel van Delft zijn de afgelopen jaren plannen gemaakt voor de nieuwbouw voor twee scholen, een sporthal, een revalidatiecentrum en ongeveer 800 woningen met bijbehorende wijkvoorzieningen. Het is nu aan de raad om een besluit te nemen zodat de plannen de komende jaren uitgevoerd kunnen worden.

De commissie overlegt in deze vergadering verder over het voorstel Routekaart Delft klimaatneutraal 2050, de reactie op vervoerplannen openbaar vervoer 2025 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de brief van het college over het beperken van blauwalg in de grote plas van de Delftse Hout.

Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen beide vergaderingen bijwonen in de raadszaal of thuis rechtstreeks of achteraf bekijken via de webcast die te vinden is op de website van de gemeenteraad.

Beeldvorming: schoon en veilig open zwemwater

15 april 2024 – Leden van de commissie Ruimte en Verkeer waren op donderdag 11 april op bezoek bij het Hoogheemraadschap van Delfland voor een beeldvormende bijeenkomst over Schoon en veilig open zwemwater in Delft. De bijeenkomst was ook toegankelijk voor belangstellenden, en die waren dan ook namens allerlei organisaties of zichzelf aanwezig.

De kennissessie werd geopend door hoogheemraad Stijn van Boxmeer met een korte introductie op wat het Hoogheemraadschap nu eigenlijk doet. Vervolgens gaven ambtenaren van het Hoogheemraadschap van Delfland, de provincie Zuid-Holland, en de gemeente Delft presentaties over verschillende onderwerpen gerelateerd aan open zwemwater.

De aanwezigen werden geïnformeerd over de rollen en bevoegdheden van de verschillende bestuurslagen op het gebied van open zwemwater, en de problematiek rondom blauwalg in de Delftse Hout. Daarnaast werden de raadsleden op de hoogte gebracht van de stand van zaken van twee onderzoeken die op dit moment worden uitgevoerd: één onderzoek naar de haalbaarheid van een buitenzwembad in Kerkpolder, en één naar de mogelijkheden voor open zwemwater in Delft.

Na de presentaties was er tijd om met de aanwezigen te reflecteren op de presentaties en de huidige stand van zaken. Zorgen waren er vooral over toezicht en handhaving op het zwemmen in de Schie -wat officieel geen zwemlocatie en zelfs verboden is- en over de blauwalg in de Delftse Hout. Daarnaast gaven raadsleden aan benieuwd te zijn naar andere mogelijkheden voor open zwemwater in Delft. Of hier mogelijkheden voor zijn zal duidelijk worden als de twee onderzoeken komend jaar naar de raad toe komen.

Beeldvorming: Groen in Delft  

22 maart 2024 – Tijdens een drukbezochte beeldvormende bijeenkomst heeft de commissie Ruimte en Verkeer op donderdag 21 maart met belangstellenden gesproken over het groen in Delft. Daarnaast zijn zij bijgepraat over de Nota Groen die de raad binnenkort van het college ontvangt.

Doel van de bijeenkomst was de commissie te informeren over de Nota Groen die door het college wordt gemaakt. Deze nota ontvangt de raad naar verwachting eind deze maand ter vaststelling. Daarnaast wilde zowel raad als college graag de mening horen van de stad over het groen en de biodiversiteit in Delft.

Op de oproep om mee te praten, kwamen ruim 30 bewoners en belangstellenden af. Hieronder waren ook vertegenwoordigers van Delftse organisaties en initiatieven die zich bezighouden met groen en biodiversiteit.

Na een korte toelichting op de Nota Groen door stadsecoloog Diny Tubbing gingen deelnemers met elkaar in gesprek over hun visie op het groen in Delft. Dit gebeurde in verschillende rondetafelgesprekken, met onder meer de thema’s Groen op de Kaart, Analyse Groen en Biodiversiteit, Bewonersinitiatieven en Samen maken we de stad.

Daarna volgde een toelichting op het vervolgproces. Van de avond wordt een verslag gemaakt en de input van de gesprekken wordt in overweging genomen bij het opstellen van de Nota Groen.

Omwonenden Van Hasseltlaan blij met luisterend oor

20 maart 2024 – Omdat studentenhuisvester Duwo de verbouwingsplannen voor het studentencomplex aan de Van Hasseltlaan in de ijskast heeft gezet, werd dit onderwerp op dinsdag 19 maart niet inhoudelijk besproken in de commissie Ruimte en Verkeer. Desondanks kwamen zes buren van het complex inspreken en dat bleek niet voor niets. Een van hen concludeerde dat het luisteren door de commissie als voorbeeld diende van hoe de bewoners veel eerder bij de plannenmakerij betrokken hadden willen worden.

Duwo maakte vorige week bekend pas op de plaats te maken met het plan om de gebouwen grootschalig te gaan herontwikkelen en er extra studentenwoningen te bouwen. Eind november vorig jaar werden de omwonenden geïnformeerd over het plan om het complex voor 700 studenten door nieuw- en verbouw te vergroten voor 1200 studenten.

Bouwput

De omwonenden voelden zich overvallen, stuurden tientallen brieven naar Duwo en de gemeente en dinsdagavond herhaalden ze in de commissievergadering mondeling hun bezwaren tegen het in hun ogen immense project dat hun leef- en woongenot verstoort in dit rustige deel van Buitenhof. De zes insprekers hekelden onder meer het gebrek aan communicatie met Duwo en het vooruitzicht om acht tot tien jaar lang te moeten aankijken tegen een bouwput.

Duwo schrijft op zijn website: “We beraden ons op de te nemen stappen en stemmen dit af met de gemeente. Het gesprek over het participatietraject gaan we graag aan met de belanghebbenden (denk aan opzet, aantal bijeenkomsten, werkvorm) om vervolgens de plannen, samen met hen, inhoudelijk verder te brengen.  Wij zullen binnen afzienbare tijd dit gesprek op een constructieve manier hervatten.” Een eerder geplande bijeenkomst voor 15 april wordt wellicht later gehouden. In de commissievergadering riepen de omwonenden Duwo op terug naar de tekentafel te gaan en in overleg te gaan met de gemeente, bewoners en omwonenden om tot een beter plan te komen.

Fietsecoduct

Twee weken geleden stemde de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp met een nipte meerderheid van zeventien stemmen voor en veertien stemmen tegen in met de aanleg van de Metropolitane Fietsroute Delft – Rotterdam Alexander en het fietsecoduct over de A13. In die gemeente was de gemeenteraad gevraagd om een besluit te nemen, maar in Delft was dat besluit (volgens het college) al in 2021 genomen als onderdeel van het Mobiliteitsprogramma Delft 2040 en waren de middelen al beschikbaar gesteld in de Programmabegroting.

De aanleg van een 20 kilometer lange ‘snelweg’ voor fietsers van Delft via de polder van Pijnacker en Berkel naar Rotterdam Alexander was tot nu toe geen politiek issue in Delft, behalve dat de financiering van de aanleg van de Gelatinebrug over de Schie nu samen blijkt te hangen met de financiering van de aanleg van het fietsecoduct over de A13.

Vier insprekers, bewoners uit het gebied waar de fietsroute wordt aangelegd, betoogden in de commissievergadering dat de nieuwe fietsroute meer kwaad dan goed doet aan de natuur, verkeersonveilig is, en dat de aanleg van het fietsecoduct alleen nodig is om subsidie binnen te harken voor de aanleg van de Gelatinebrug. De insprekers drongen er bij de commissie op aan om samen met de andere gemeenten in de Metropoolregio te kijken naar alternatieve fietsroutes, bijvoorbeeld via de parallelweg van de A13.

Mobiliteitsprogramma Delft 2040

Het debat in de commissie draaide grotendeels over de vraag wat het nut en de noodzaak zijn van het fietsecoduct over de A13 en de vraag waarom het college van Delft niet met een voorstel naar de gemeenteraad is gekomen. Over die vraag was wethouder Martina Huijsmans kort en duidelijk. Zij verwees naar het door de raad vastgestelde Mobiliteitsprogramma 2040, waarin de fietsroute tussen Delft en Rotterdam Alexander staat ingetekend.

Net als de insprekers gaven diverse fracties, waaronder CDA, Onafhankelijk Delft, Volt, Hart voor Delft en VVD twijfels te hebben bij de wenselijkheid van een fietsecoduct. Uit de informatie waar de raad nu over beschikt, blijkt volgens Volt niet dat deze voorziening ervoor gaat zorgen dat de fauna de A13 bovengronds gaat oversteken. Net als de insprekers werd in het debat gewezen op de al bestaande tunnels voor fietsers en dieren die de A13 onderdoor willen. De SP zei nog steeds tegen de aanleg van de Gelatinebrug te zijn en de ChristenUnie sprak zich uit tegen de stapeling van subsidies, waardoor er voor de raad weinig meer te kiezen valt.

Biodiversiteit

STIP, PvdA en GroenLinks toonden zich voorstander van de aanleg van de nieuwe fietsroute. STIP sprak over een verbetering van de milieuvriendelijke bereikbaarheid van Delft. De PvdA sprak de hoop uit dat met de aanleg van de fietsroute meer automobilisten de auto laten staan en de fiets pakken om naar Delft of Rotterdam te gaan. GroenLinks zei blij te zijn dat mede dankzij de amendementen die in Pijnacker-Nootdorp meer rekening gehouden wordt met biodiversiteit op deze nieuwe fietsroute.

Wethouder Huijsmans legde onder meer uit dat de wens om een fietsecoduct aan te leggen al zo’n vijftien jaar oud is en dat deze fietsbrug annex ecoduct over de A13 deels wordt gefinancierd door de erfenis van het recreatieschap Midden-Delfland. De gemeente Delft betaald 2,1 miljoen euro mee aan het fietsecoduct. Dat is volgens de wethouder een streefbedrag, maar kan niet worden vastgezet als plafond, omdat het nog een paar jaar duurt voordat de aanleg van de route begint.

Vlinders

Wethouder Huijsmans lichtte ook toe dat de brug niet gezien moet worden als een wildgang, maar vooral bedoeld is om vlinders, insecten en vleermuizen door de juiste beplanting de weg over de A13 te laten vinden.

Aan het eind van de discussie werd door de fracties van CDA, Onafhankelijk Delft, Hart voor Delft, SP, Volt, ChristenUnie en VVD aangekondigd dat zij in de komende raadsvergadering op donderdag 4 april overwegen bij dit onderwerp moties in te dienen.

Waterspeeltuinen

De commissie besprak in deze vergadering ook het voorstel Toekomstbestendigheid kinderboerderijen Delft: renovatie waterspeeltuinen. Dat voorstel vraagt de gemeenteraad om nu 490.512 euro beschikbaar te stellen voor de renovatie van de waterspeeltuinen bij de kinderboerderij Tanthof en Stadsboerderij BuytenDelft. Zonder dat geld kunnen de waterspeeltuinen deze zomer niet open, omdat ze volgens nieuwe wet- en regelgeving omgevormd moeten worden van spelen in het water naar spelen met het water.

Nagenoeg alle fracties benadrukten net als de twee insprekende vertegenwoordigers van beide waterspeeltuinen en kinderboerderijen over het belang van deze laagdrempelige voorzieningen voor gezinnen in Delft. Hoewel de kinderboerderijen sinds 2015 op afstand staan van de gemeente lukt het ze nog steeds om financieel het hoofd boter water te houden. In het voorstel sorteert het college daarom voor op de Kadernota, waarbij de raad een structurele bijdrage wordt gevraagd voor de kinderboerderijen.

Die zoektocht naar incidenteel en structureel geld had volgens de wethouders Karin Schrederhof en Frank van Vliet zoveel tijd gekost dat dit voorstel pas afgelopen vrijdag aan de raad kon worden aangeboden. Enkele fracties wezen erop dat de tijd om vragen te stellen en zich voor te bereiden op het debat wel heel erg krap waren.

Daarnaast vroeg het CDA om meer duidelijk over de financiering van het project. Er lag een aanvraag bij het Fonds Delft 2040 met een positief advies, maar nu blijkt dat dat fonds alleen geld beschikbaar stelt voor andere opgaven in de stad en dat er voor de kinderboerderijen een greep uit de algemene middelen gedaan moet worden. Het CDA kondigde aan hiervoor een amendement te willen opstellen, om het geld uit potje A of potje B beschikbaar te stellen.

Dat betekent dat dit voorstel verder wordt besproken in de raadsvergadering op donderdag 4 april. 

Deze week twee commissievergaderingen

18 maart 2024 – De commissie Ruimte en Verkeer vergadert deze week op dinsdag 19 maart en twee dagen later op donderdag 21 maart vergadert de commissie Sociaal Domein en Wonen. Beide vergaderingen beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.

Op de agenda van de commissie Ruimte en Verkeer staan onder meer de bespreking van de antwoorden van het college op vragen over de Metropolitane Fietsroute Delft – Rotterdam Alexander. Daarnaast buigt de commissie zich over het voorstel Toekomstbestendigheid kinderboerderijen Delft – renovatie waterspeeltuinen.

Agenda en webcast commissie Ruimte en Verkeer

In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen staat donderdag het onderwerp Ipse de Bruggen en Middin op de agenda. De raad van bestuur vraagt de gemeente Delft om de toewijzing van woningen en gratis parkeren voor zorgmedewerkers. Ook bespreekt de commissie de brief van het college over de gevolgen voor Delft na de invoering van de Spreidingswet en de stand van zaken rond de huidige opvanglocaties voor asielzoekers.

Agenda en webcast commissie Sociaal Domein en Wonen

Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen beide vergaderingen bijwonen in de raadszaal of thuis rechtstreeks of achteraf bekijken via de webcast die te vinden is op de website van de gemeenteraad.

Herstelbesluit Schieoevers Noord roept veel vragen op

15 maart 2024 – In de oordeelsvormende extra vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer is op donderdag 14 maart uitgebreid gesproken over het voorstel Herstelbesluit bestemmingsplan Schieoevers Noord. Bij de meeste fracties riep dit voorstel vragen op over de toekomst van de bestaande bedrijven in het gebied, de ingestelde beroepsprocedure bij de Raad van State en eventuele ongewenste effecten van de voorgestelde aanpassingen in het bestemmingsplan.

De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan Schieoevers Noord in november 2022 vast. Vervolgens stapten acht partijen naar de Raad van State om beroep in te stellen tegen het bestemmingsplan. Om het verweer van de gemeente te versterken bij de Raad van State stelt het college de raad voor om een aantal punten in het bestemmingsplan aan te passen en technische zaken te verduidelijken. De uitspraak van de Raad van State wordt in het tweede kwartaal van dit jaar verwacht.

Lijm & Cultuur

Wethouder Maaike Zwart legde in de commissie uit dat aan veel punten die in deze beroepsprocedure naar voren zijn gebracht tegemoet is gekomen aan de bestaande bedrijven. Zij kunnen, zoals de raad eiste, hun bedrijfsvoering ongewijzigd in de toekomst voortzetten. Maar er is één bedrijf in het gebied dat gemangeld lijkt te worden door de regels in het bestemmingsplan en dat is Lijm & Cultuur.

De directeur van Lijm & Cultuur gebruikte donderdagavond haar inspreekminuten om haar ongenoegen duidelijk te maken over de in haar ogen slechtere aanpassingen in het herstelbesluit. Ook liet ze weten moeite te hebben met de korte termijnen, waarin gereageerd kan worden op dikke juridische pakken papier, waarin volgens haar nog heel veel onduidelijkheden staan die mogelijk vergaande gevolgen hebben voor de toekomst van haar bedrijf.

Grip

Haar woorden riepen bij VVD en Hart voor Delft de vragen op aan de wethouders Zwart en Martina Huijsmans of het college nog wel grip heeft op het proces dat volgens Lijm & Cultuur een verslechtering inhoudt, maar volgens het college leidt tot technische aanpassingen en herstelpunten in het bestemmingsplan. Onafhankelijk Delft sprak over een onnavolgbaar stuk.

De fractie van de ChristenUnie sprak haar zorgen uit over mogelijk ongewenste effecten voor de bestaande bedrijven in Schieoevers Noord die nu nog niet zijn te overzien. Als blijkt dat in de praktijk de planregels belemmerend werken dan moeten die regels volgens GroenLinks aangepast worden. Volgens GroenLinks moet Lijm & Cultuur blijven kunnen doen wat het altijd al doet. Daar zit voor Lijm & Cultuur juist de pijn, omdat in het bestemmingsplan en in het herstelbesluit niet duidelijk staat of dat nog wel kan.

Uitspraak

D66 en STIP wezen op het ingewikkelde proces en lieten weten uit te kijken naar het vervolg en de uitspraak van de Raad van State. Ook de PvdA wees op de complexe procedure en de CDA-fractie sprak de wens uit dat de Raad van State snel met een uitspraak komt, zodat iedereen weet waar iedereen aan toe is. De wethouders lichtten toe dat als de Raad van State akkoord gaat met het gerepareerde bestemmingsplan dezelfde regels gelden als voor andere bestemmingsplannen in de stad en dat er ook nog ruim de tijd is om op het plan te reageren.

De SP liet weten nog steeds geen voorstander te zijn van het bestemmingsplan Schieoevers Noord en zei het jammer te vinden dat er een situatie is ontstaan, waarin twee partijen tegenover elkaar staan en de verhoudingen tussen Lijm & Cultuur en de gemeente verziekt zijn. Ook de VVD sprak haar zorg uit over de verstoorde verhoudingen. De VVD neemt dit voorstel voor intern beraad mee terug te nemen naar de fractie. Dat betekent dat de gemeenteraad in de vergadering op donderdag 4 april verder praat over dit onderwerp.

Voorkeursrecht

Het voorstel Voorkeursrecht Buitenhofdreef 2 (Rabobank) wordt in die raadsvergadering als hamerstuk vastgesteld. Na een korte bespreking in de commissie zag geen van de fracties aanleiding om dit voorstel op de bespreekagenda van de raad te zetten.

Parkeernormen

Over de door het college vernieuwde Beleidsregels Parkeernormen is na een uitvoerig debat in de commissie het laatste woord nog niet gezegd. Het college heeft besloten om de parkeernormen te maximeren en naar beneden bij te stellen bij nieuwbouw en verbouw van gebouwen. Voor bestaande gebouwen blijft de toegestane parkeerruimte hetzelfde. Voor autoparkeren geldt bijvoorbeeld de nieuwe norm dat bij nieuwe woningen een aantal parkeerplekken nooit hoger is dan een parkeerplaats per woning. Voor fietsparkeren blijft een minimumnorm; meer bouwen dan de norm mag.

Het debat in de commissie ging niet alleen over de nieuwe parkeernormen, maar ook of die besluit niet eigenlijk genomen had moeten worden door de gemeenteraad. Diverse fracties, waaronder GroenLinks en CDA, lieten weten daarover in de komende raadsvergadering een motie te willen indienen. Meerdere fracties gaven in de commissie te kennen dat ze zo’n motie zullen steunen of mede willen indienen.

De SP hekelde de nieuwe parkeernormen, omdat die norm niet alleen getalsmatig anders is, maar beleidsmatig. De insteek van het beleid is helemaal anders, volgens de SP en treft vooral de mensen met een bedrijfsbusje dat ze straks nergens meer in de stad kwijt kunnen. Hart voor Delft wees kritisch op de loopafstanden die voor Delftse autobezitters vier tot acht maal zo hoog zijn als de landelijk norm van honderd meter.

De ChristenUnie vroeg wethouder Frank van Vliet of het aanpassen van de parkeernorm wel kan zonder aanscherping van flankerend beleid voor bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Volgens de ChristenUnie moet het parkeerbeleid in de pas lopen met andere beleidsterreinen. STIP zei blij te zijn met de nieuwe parkeernormen en pleitte voor een oplaadinfrastructuur voor elektrische fietsen in de stad. Maar zo’n oplaadnetwerk komt er volgens wethouder Van Vliet niet, omdat de behoefte daaraan zeer beperkt is.

In de raadsvergadering op donderdag 4 april wordt de discussie voortgezet, omdat de fracties CDA, VVD, Onafhankelijk Delft, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, Hart voor Delft en D66 in de raadsvergadering wellicht met moties komen bij dit bespreekpunt.

Twee commissievergaderingen op één avond

11 maart 2024 – Op donderdag 14 maart houdt niet alleen de commissie Economie, Financiën en Bestuur haar oordeelsvormende vergadering, maar ook de commissie Ruimte en Verkeer. De vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur begint om 19.30 uur. Naar verwachting start de vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer aansluitend rond 21.00 uur. Beide vergaderingen worden gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.

De commissie Economie, Financiën en Bestuur bespreekt onder meer de reactie van het college op schriftelijke vragen van STIP over het gebruik van camera’s tijdens Lichtjesavond. De fracties van CDA, Volt en Hart voor Delft hebben om bespreking gevraagd van de collegereactie op hun schriftelijke vragen over adviesbureaus. GroenLinks, D66, PvdA, STIP en Volt hebben nog nadere vragen na de beantwoording van het college op schriftelijke vragen over reclame.

Agenda en webcast commissie Economie, Financiën en Bestuur

De commissie Ruimte en Verkeer heeft die avond drie bespreekpunten op de agenda staan. Deze zouden eigenlijk in de reguliere vergadering op dinsdag 19 maart worden besproken, maar door de overvolle bespreekagenda van deze commissie is besloten om een deel van de agenda op 14 maart te behandelen.

De commissie bespreekt onder meer het voorstel Vaststellen Schieoevers Noord (Kabeldistrict en Nieuwe Haven) Herstelbesluit en het voorstel Voorkeursrecht Buitenhofdreef 2 (Rabobank). De ChristenUnie, STIP, VVD en Hart voor Delft hebben de collegebrief over de vaststelling van de Beleidsregels Parkeernormen Delft 2023 geagendeerd.

Agenda en website commissie Ruimte en Verkeer

Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen beide vergaderingen bijwonen in de raadszaal of thuis rechtstreeks of achteraf bekijken via de webcast die te vinden is op de website van de gemeenteraad.