Masterplan Kop van de Buitenhof oogst positieve reacties

Masterplan Kop van de Buitenhof oogst positieve reacties

21 april 2024 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer is op donderdag 18 april in grote lijnen positief gereageerd op de voorstel Masterplan en grondexploitatie Kop van de Buitenhof.

De Kop van de Buitenhof bestaat uit de Reinier de Graaf- en Juniusbuurt. Voor dit deel van Delft zijn de afgelopen jaren plannen gemaakt voor de nieuwbouw voor twee scholen, een sporthal, een revalidatiecentrum en ongeveer 800 woningen met bijbehorende wijkvoorzieningen. Tenminste de helft van de nieuwe woningen moet betaalbaar zijn en 15 procent daarvan moeten sociale-huurwoningen worden.

Maar er gaat niet alleen gebouwd worden, ook de inrichting van de wijken, de wegen en de fiets- en wandelroutes gaan op de schop om dit deel van Delft beter aan te sluiten op de rest van de stad. In de plannen is ruim aandacht voor vergroening, ecologie, biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Debat

In het debat gaven de partijen vooral hun eigen wensen en aandachtspunten mee. Zo sprak STIP onder meer de wens uit om in de plannen ook ruimte voor cultuur op te nemen en om het nieuwe openbaar groen ook openbaar te houden. Dat punt werd ook door D66 gemaakt.

In het masterplan wordt ook gesproken over het afschalen van de Prinses Beatrixlaan. Daarmee wordt bedoeld dat onderzocht wordt of de snelheid op de Prinses Beatrixlaan omlaag kan en of het aantal rijstroken van vier naar twee kan, zodat de laan ook veiliger wordt voor overstekend langzaam verkeer. D66 had daarover graag meer in het masterplan gelezen. Wethouder Martina Huijsmans wees de commissie erop dat de raad over dit onderwerp eind dit jaar meer informatie krijgt.

Actieve plinten

De wethouder legde de ChristenUnie uit dat het streven om in Delft een woningaanbod van 30 procent sociale huur niet betekent dat er in elk project voor 30 procent aan sociale woningbouw moet bijkomen. In het masterplan wordt uitgegaan van 15 procent, omdat het huidige aanbod van sociale verhuur rond de 40 procent is. De ChristenUnie was niet helemaal overtuigd of met een dergelijk laag percentage in de toekomst het sociale woningaanbod in de toekomst wel op peil blijft. Daarnaast de ChristenUnie aandacht voor actieve plinten, geen blinde muren op de begane grond, maar open bedrijfsruimtes waar men naar binnen kan kijken die zorgen voor levendigheid in de wijk.

GroenLinks zei het belangrijk te vinden dat de gemeente het oude Rabo-kantoor aankoopt en om die ruimte in de wijk te benutten voor groen en water. GroenLinks wenst ook dat in de toekomst de Prinses Beatrixlaan gehalveerd wordt, want dat levert meer ruimte voor groen ook. Tevens pleitte GroenLinks voor het gelijkvloers maken van het Pierre van Hauweviaduct.

Gemeentelijk verhuurbedrijf

Ook Hart voor Delft liet weten positief te zijn, net als de SP. Maar van die fractie zouden er wel meer dan 800 woningen bijgebouwd mogen worden. Mensen met een laag inkomen kunnen er straks niet wonen, aldus de SP. Die fractie pleitte voor meer sociale woningen, bijvoorbeeld via een gemeentelijk verhuurbedrijf. De SP diende daar vorig jaar een motie over in die door de raad werd aangenomen. Dat plan zou in deze wijk volgens de SP goed uitgevoerd kunnen worden.

De PvdA reageerde ook positief, maar liet weten ook verbaasd te zijn dat in het masterplan niets staat over openbaar vervoer. Daarnaast zou de fractie graag zien dat het college de uitvoering van de plannen versneld en ook kijkt naar de noord-zuidverbinding in dit deel van Delft. De fractie van Onafhankelijk Delft sprak over een goed plan, maar uitte twijfels of er voldoende betaalbare woningen voor de middenklasse komen en of de gemeente wel genoeg geld heeft om het masterplan uit te voeren.

Verkeersinfarct

De CDA-fractie typeerde het masterplan als een mooie kwaliteitsimpuls voor dit deel van Delft. Net als de PvdA ziet het CDA graag voldoende ov-haltes terug. Het versmallen van de Prinses Beatrixlaan vraagt volgens het CDA om gedegen onderzoek, net als de invoering van betaald parkeren. De VVD zei erg positief over de upgrade voor dit gebied. De fractie was ook kritisch over de businesscase van het plan en het halveren van de Prinses Beatrixplan mag wat de VVD betreft niet tot een verkeersinfarct leiden.

Volt complimenteerde wethouder Huijsmans met het masterplan. De fractie had ook een paar kritische noten over karige percentage aan sociale woningbouw en de plek van die woningen in de wijk. Volt pleitte voor het verspreiden van de sociale huurwoningen in de wijk en niet voor het bouwen van sociale huur op een kluitje in het gebied. Daarnaast wil Volt dat bewoners worden betrokken bij het opstellen van de plannen.

Informatiebrief

Wethouder Huijsmans beloofde de commissie dat de gemeenteraad elk halfjaar een informatiebrief krijgt over de voortgang van het masterplan. De wethouder stelde de commissie gerust dat de financiële risico’s voor de gemeente beperkt zijn en dat er voldoende knoppen voor de gemeenteraad zijn om eventueel bij te sturen. De fracties van SP, Onafhankelijk Delft, D66, ChristenUnie en STIP gaven aan het eind van het debat te kennen dat ze dit onderwerp voor intern beraad in hun fracties gaan bespreken. Dat betekent dat dit voorstel en eventuele moties in de raadsvergadering op donderdag 16 mei verder worden besproken.

Klimaatneutraal

Delft is goed op weg om in 2050 klimaatneutraal te zijn, maar er is nog wel werk aan de winkel. Dat is de belangrijkste boodschap van het college aan de raad in het voorstel Routekaart Delft Klimaatneutraal 2050.  Deze routekaart geeft aan waar Delft nu staat in het terugdringen van de CO2-uitstoot en of de gemeente voldoende doet om de doelstellingen te halen. Er staan niet nieuwe plannen in, maar de routekaart kan periodiek wel geactualiseerd worden.

D66 verwacht van het college een jaarlijkse update en die fractie liet weten dat 2040 ook opgenomen zou moeten worden als tussendoel, want dat jaartal ontbreekt nu in de routekaart. Wat de SP betreft hoort ook DSM betrokken te worden in het klimaatneutraal maken van Delft, net zoals de TU Delft daarbij betrokken is. Wethouder Maaike Zwart liet weten dat er overleggen zijn met DSM, maar dat dat bedrijf vooral op rijksniveau wordt aangesproken op zijn klimaatdoelstellingen.

De CDA-fractie constateerde dat er weinig nieuws staat in de samengevoegde documenten, maar dat die samenvatting wel meer overzicht biedt. GroenLinks, STIP, ChristenUnie en PvdA deelde complimenten uit aan de wethouder en de makers van de routekaart die de raad helpt bij het krijgen van meer inzicht biedt. De VVD zei 100.000 euro wel veel geld te vinden voor het opstellen van de routekaart, maar die fractie zei ook tevreden te zijn met de informatiewaarde van het stuk.

Wat Volt betreft moet Delft de ambities hoger inzetten, omdat de beoogde doelstellingen voor 2050 makkelijk gehaald lijken te worden. Daarnaast wees Volt op het belang van handhaving bij bedrijven die zich niet aan de klimaatregels houden. Hart voor Delft zou graag zien dat de gemeente kleine stapjes neemt, aandacht heeft voor de betaalbaarheid van de klimaatmaatregelen en dat er snel iets wordt gedaan aan het weren van overlast gevende scooters in de binnenstad.

De fracties van Volt en PvdA zijn van plan om in de komende raadsvergadering op 16 mei een amendement of moties in te dienen. De raad stelt in die vergadering dit voorstel vast.

Openbaar vervoer

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer dat in deze regio wordt uitgevoerd door de RET, HTM en EBS. Deze vervoerders hebben hun plannen voor 2025 gepresenteerd en alle gemeenten uit de regio, waaronder Delft is gevraagd op die plannen te reageren.

Het Delftse college heeft behoorlijk pittige brief opgesteld, waarin in sterke bewoordingen wordt ingegaan op de plannen van de openbaar vervoerders die in grote lijnen niet overeenkomen met de Delftse wensen om de stad lokaal en regionaal bereikbaar te houden. Het college brengt onder meer de motie van afkeuring onder de aandacht die de raad aannam over het afschalen van tramlijn 19. Daarnaast wordt kritisch gereageerd op het minder laten rijden van diverse buslijnen en de bruikbaarheid van de Delfthopper. In de commissievergadering vulden de fracties hun eigen aandachtspunten toe aan de brief van het college die voor 10 mei naar de MRDH wordt gestuurd.

STIP kondigde aan moties te willen indienen om de bereikbaarheid van sportcomplexen en de busverbinding met Rotterdam in de avonduren te verbeteren. Wethouder Huijsmans liet weten de aandachtspunten van STIP en van andere fracties op te nemen in de brief, zodat die voor de deadline van 10 mei naar de metropoolregio kan worden gestuurd.

Blauwalg

Blauwalg in de grote plas van de Delftse Hout is al jarenlang een terugkerend probleem, waardoor zwemmen tijdens het zwemseizoen niet mogelijk is in de plas en zwemmers in Delft noodgedwongen hun verkoeling elders moeten zoeken. Sommigen doen dat illegaal in de Vliet of de Schie, terwijl dat gevaarlijk en verboden is.

Komend zwemseizoen wil de gemeente met het hoogheemraadschap en Deltares onderzoeken of de blauwalg in de Delftse Hout beperkt kan worden door te pompen zodat er meer zuurstof in het water komt. Daarnaast worden er langs het strand drie zakjesautomaten geplaatst voor de hondenbezitters, zodat uitwerpselen niet in het water terecht hoeven te komen.

De fracties van de VVD, Hart voor Delft, PvdA, D66 en Onafhankelijk Delft wezen allemaal op het belang van schoon en veilig zwemwater in Delft. De plas in de Delftse Hout is de enige plek in de stad waar in de zomer buiten gezwommen kan worden. Wethouder Frank van Vliet erkende dat het plaatsen van een tijdelijke pomp in het water nog niet de zekerheid geeft dat de blauwalg daarmee wegblijft uit het zwemwater van de Delftse Hout.

Hart voor Delft en VVD kondigen aan in de komende raadsvergadering moties in te dienen. De raad bespreekt dit onderwerp verder op donderdag 16 mei.

Kop van de Buitenhof in Ruimte en Verkeer

15 april 2024 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer wordt op donderdag 18 april onder meer het voorstel Masterplan en grondexploitatie Kop van de Buitenhof besproken. De commissievergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.

De Kop van de Buitenhof bestaat uit de Reinier de Graaf- en Juniusbuurt. Voor dit deel van Delft zijn de afgelopen jaren plannen gemaakt voor de nieuwbouw voor twee scholen, een sporthal, een revalidatiecentrum en ongeveer 800 woningen met bijbehorende wijkvoorzieningen. Het is nu aan de raad om een besluit te nemen zodat de plannen de komende jaren uitgevoerd kunnen worden.

De commissie overlegt in deze vergadering verder over het voorstel Routekaart Delft klimaatneutraal 2050, de reactie op vervoerplannen openbaar vervoer 2025 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de brief van het college over het beperken van blauwalg in de grote plas van de Delftse Hout.

Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen beide vergaderingen bijwonen in de raadszaal of thuis rechtstreeks of achteraf bekijken via de webcast die te vinden is op de website van de gemeenteraad.

Commissie bespreekt warmte-uitvoeringsplan en meer

16 november 2022 – De commissie Ruimte en Verkeer bespreekt in de oordeelsvormende vergadering op donderdag 17 november onder meer de brief van het college over de eerste buurt die in Delft in aanmerking komt voor een warmte-uitvoeringsplan. De commissievergadering begint om 19.30 uur.

Aanvullend op een analyse van technische en financiële factoren heeft het college per buurt laten kijken hoe enthousiast de bewoners zijn om zich in te zetten voor hun buurt en de stap naar schone warmte te maken. Uit die analyses is de Multatulibuurt in de wijk Voorhof aangemerkt als de buurt waar een kansrijke start gemaakt kan worden. Dit onderwerp is door de fracties van D66, GroenLinks, Hart voor Delft, ChristenUnie en PvdA op de overlegagenda gezet.

Daarnaast bespreekt de commissie in deze vergadering de stand van zaken rond het openbaar vervoer in de metropoolregio en de collegebrief over de beleidsregel Klimaatadaptief Bouwen bij nieuwbouw, gebiedsontwikkeling en herstructurering. GroenLinks, CDA, VVD en STIP hebben om bespreking van die collegebrief gevraagd.

Wanneer u tijdens het overlegdeel van de vergadering wilt inspreken op een van de agendapunten kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadszaal of thuis bekijken via de uitzending op de website van de gemeenteraad.

Agenda commissie Ruimte en Verkeer