Raad vindt aanpassing voorgestelde terrassenbeleid niet nodig

Raad vindt aanpassing voorgestelde terrassenbeleid niet nodig

17 mei 2024 – De gemeenteraad heeft in zijn vergadering op donderdag 16 mei de moties om het voorgestelde beleid voor terrassen en terrasboten op diverse punten aan te passen, verworpen.  Dat betekent dat het vernieuwde beleid, na twee uitgebreide commissiedebatten en een extra participatieronde met de horecaondernemers, bewoners en erfgoedorganisaties, door het college kan worden uitgevoerd.

De tweede participatieronde volgde op het eerste debat dat de commissie in november vorig jaar hield toen burgemeester Marja van Bijsterveldt als portefeuillehouder van het terrassen- en terrasbotenbeleid veel kritiek kreeg op de eerste versie van de beleidsplannen. Na extra overleg met alle betrokkenen oordeelde de commissie vorige maand in een tweede debat voornamelijk positief over de wijzigingen in het terrassenbeleid en terrasbotenbeleid.

Nieuwe regels

Er komt niet meer ruimte voor terrassen, maar de koek wordt wel iets anders verdeeld.  Horecazaken die nu geen terras hebben, kunnen daar vanaf nu wel in aanmerking voor komen. Grotendeels bepalend voor de nieuwe regels zijn veiligheid, vrije doorgang in de smalle straten en beeldkwaliteit.

De windschermen moesten aanvankelijk weg, maar die mogen in de zomer op de Markt blijven staan. Achter het stadhuis mogen windschermen het hele jaar staan, maar daar alleen nog aan de zijkanten. De ligtermijn voor de terrasboten wordt verschoven naar 1 april tot en met 31 oktober. Het maximaal aantal terrasboten is 20 geworden in plaats van de eerder voorgestelde achttien. Ook is de overgangsperiode naar het nieuwe beleid verlengd, net als de vergunningstermijn van drie naar vijf jaar.

De fracties van PvdA, ChristenUnie en GroenLinks trokken tijdens de raadsvergadering hun motie Terrasboten duurzaam in, nadat burgemeester Van Bijsterveldt had toegezegd dat ze in overleg gaat met de horecabranche over het terughoudend omgaan met terrasverwarming. De motie van STIP, Hart voor Delft en VVD met de titel Terrasboten langer in de sloten beoogde de terrassen al vanaf 1 maart op het water toe te staan. De meerderheid van de overige fracties verwierp deze motie.

Hart voor Delft kreeg steun van SP en STIP voor de motie Aanpassing terrassenbeleid voor behoud van schotten tijdens de zomerperiode op de Markt west en van STIP voor de motie Aanpassing terrassenbeleid voor toestemming van schotten tijdens de winterperiode op de gehele Markt. De raadsmeerderheid stemde tegen beide moties.

Gemeentewater

Om de regels uit het terrasbotenbeleid uit te kunnen voeren, is ook de Verordening Openbaar Gemeentewater Delft 2024 door de gemeenteraad vastgesteld. Hart voor Delft stemde tegen dit voorstel. STIP besloot om het amendement Terrasboten langer in de sloten in te trekken, omdat de raad niet had ingestemd met de gelijknamige motie.

Kop van de Buitenhof

Een ruime meerderheid van de raad is donderdagavond akkoord gegaan met het voorstel Masterplan en grondexploitatie Kop van de Buitenhof.  Hart voor Delft en SP stemden tegen dit voorstel. De Kop van de Buitenhof bestaat uit de Reinier de Graaf- en Juniusbuurt.

Voor dit deel van Delft zijn de afgelopen jaren plannen gemaakt voor de nieuwbouw voor twee scholen, een sporthal, een revalidatiecentrum en ongeveer 800 woningen met bijbehorende wijkvoorzieningen. Tenminste de helft van de nieuwe woningen moet betaalbaar zijn en 15 procent daarvan moeten sociale-huurwoningen worden. Maar er gaat niet alleen gebouwd worden, ook de inrichting van de wijken, de wegen en de fiets- en wandelroutes gaan op de schop om dit deel van Delft beter aan te sluiten op de rest van de stad. In de plannen is ruim aandacht voor vergroening, ecologie, biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Samen met Volt, GroenLinks. SP, ChristenUnie en PvdA kreeg STIP de steun van de voltallige raad voor de motie Kansen voor collectief wonen in de Buitenhof. Het college moet collectieve woonvormen meer onder de aandacht brengen in onder meer de Woonvisie en initiatieven van wooncoöperaties en collectieve particuliere opdrachtgevers ondersteunen. 

De raad stemde ook unaniem in met de motie Ruimte voor buurtverbinding in Buitenhof. Deze motie van STIP, GroenLinks, SP, Volt en ChristenUnie draagt het college onder meer op om met een stappenplan concreet te maken hoe de ambitie voor het realiseren van een kansrijke omgeving en een verbonden wijk vertaald kan worden in de programmering in de Kop van de Buitenhof.

In het masterplan wordt ook gesproken over het afschalen van de Prinses Beatrixlaan. Daarmee wordt bedoeld dat onderzocht wordt of de snelheid op de Prinses Beatrixlaan omlaag kan en of het aantal rijstroken van vier naar twee kan, zodat de laan ook veiliger wordt voor overstekend langzaam verkeer.

De motie Weg met de barrière van D66, GroenLinks en STIP werd met steun van PvdA, SP en Volt via een ruime meerderheid door de raad aangenomen. Volgens die motie moet het college in het onderzoek naar de Prinses Beatrixlaan uitgaan van een gehalveerde laan van tweemaal één rijstrook en de herinrichting van de kruising met de Westlandseweg en het Pierre van Hauweviaduct hierbij betrekken.

Klimaatneutraal

Delft is goed op weg om in 2050 klimaatneutraal te zijn, maar er is nog veel werk aan de winkel. Dat is de belangrijkste boodschap van het college aan de raad in het voorstel Routekaart Delft Klimaatneutraal 2050.  Deze routekaart geeft aan waar Delft nu staat in het terugdringen van de CO2-uitstoot en of de gemeente voldoende doet om de doelstellingen te halen. Er staan geen nieuwe plannen in, maar de routekaart kan periodiek wel geactualiseerd worden. Met uitzondering van de SP stemden alle partijen in de raad voor dit voorstel.

De toezegging van wethouder Maaike Zwart dat in de komende rapportages met meer aandacht gekeken wordt naar de handhaving op duurzaamheid, stemde Volt en GroenLinks zo tevreden dat ze hun motie Houd handhavingscapaciteit duurzaamheid in de gaten introkken.

Actieprogramma

Het Actieprogramma ruimtelijk-economische visie 2024-2026 zorgde eerder in de commissie al tot een uitvoerig debat en ook donderdag nam de raad uitgebreid de tijd om stil te staan bij dit actieprogramma dat voortvloeit uit de Ruimtelijk-economische visie 2030 die door de raad in maart 2018 werd vastgesteld.

Deze visie biedt zicht op de ontwikkeling van de Delftse economie en de ruimtelijke impact daarvan op de stad. Via het Actieprogramma 2019-2022 werd gewerkt aan het creëren van 10.000 extra banen op alle niveaus plus de daarbij benodigde 100.000 vierkante meters extra bedrijfsruimte in de periode tot 2040.

Omdat dit actieprogramma inmiddels is verlopen, stelde het college een nieuw programma voor de periode 2024-2026 op. In het nieuwe programma zijn vier actielijnen uitgestippeld: sterk ecosysteem, ruimte om te ondernemen, mensen om te ondernemen en te werken en voorzieningen voor leefbare wijken.

Via enkele moties droeg de raad het college op om nog meer werk te maken van betaalbare bedrijfsruimte, voortgangsrapportages en meer ruimte voor de stadsverzorgende economie.

Met uitzondering van de ChristenUnie stemden alle fracties voor de motie Red de REV die werd ingediend door VVD, STIP, SP, GroenLinks en Volt. Het college moet volgens de motie onder meer concreet maken welke maatregelen worden genomen om betaalbare bedrijfsruimte te realiseren en onderzoeken of het verdwijnen van die ruimte elders in Delft gecompenseerd kan worden.

Een ruime meerderheid stemde ook in met de motie Zicht houden op de Delftse economie. Alleen CDA, ChristenUnie en Volt stemden tegen deze motie van STIP die het college opdraagt om vanaf het tweede kwartaal van 2025 jaarlijks te rapporteren aan de raad over de voortgang van de ruimtelijk-economische visie.

Het college heeft ook de opdracht gekregen om tijdens de looptijd van het actieprogramma instrumenten te ontwikkelen om extra ruimte te creëren voor stadsverzorgende economie in Delft. GroenLinks, Volt, STIP en D66 formuleerden die opdracht in hun motie Meer stadsverzorgende economie in Delft. De motie werd door alle fracties, op Hart voor Delft na, gesteund.

De motie Raad aan het roer bij budget stadsmarketing van CDA en SP werd via tegenstemmen van D66, GroenLinks, PvdA, STIP en Volt door de meerderheid van de raad verworpen.

Jongerenparticipatie

Een ruime raadsmeerderheid heeft de motie Participatie anno nu van STIP, Volt en SP verworpen. Met deze motie wilden de indienende fracties onder meer laten onderzoeken hoe jongeren in Delft online hun ideeën en standpunten kunnen delen met de gemeente. De motie kreeg geen steun van de overige raadsfracties.

Blauwalg

De toezegging van wethouder Frank van Vliet dat hij met een advies komt naar de raad zodra de resultaten bekend zijn van het onderzoek in Zoetermeer naar de ultrasone aanpak tegen blauwalg was voor de fracties van VVD en Hart voor Delft voldoende om hun motie Nu werk maken van bestrijding blauwalg in de Grote Plas in te trekken.

De motie Aanpak van gevaar en overlast in de Delftse Schie die Hart voor Delft en VVD wel in stemming lieten brengen, werd verworpen. Alle overige fracties stemden tegen.

Benoemingen

Aan het begin van de vergadering werden Wieger Molkenboer en Mathijn Brink namens de fractie van STIP benoemd tot commissielid. Julian Gommers (STIP) is benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de commissie Economie, Financiën en Bestuur.

Hamerstukken

Via een klap met de voorzittershamer stemde de raad in met de voorstellen: Actualisering Algemene Plaatselijke Verordening voor Delft, Wijziging gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep, Subsidie Volkshuisvestingsfonds, Verordening maatschappelijke ondersteuning Delft 2024, Re-integratieverordening Participatiewet Delft 2023, Toestemming vaststellen ontwerpbesluit zesde wijziging gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden en Toestemming aan het college verlenen voor het wijzigen gemeenschappelijke regeling GGD en VT Haaglanden.

Kijk de raadsvergadering terug

Raadsvergadering begint een half uur eerder

13 mei 2024 – De gemeenteraad heeft op donderdag 16 mei zoveel onderwerpen op de agenda staan dat de raadsvergadering niet zoals gebruikelijk om 20.00 uur begint, maar een half uur eerder, om 19.30 uur.

Nieuwe gesprekken met horecaondernemers én bewoners in de binnenstad hebben geleid tot een bijgesteld beleid voor de terrassen en terrasboten, waarmee op hoofdlijnen ook de commissie Economie, Financiën en Bestuur kan leven. Toch lieten diverse fracties weten dat ze in de raadsvergadering moties bij dit onderwerp overwegen om dit beleid bij te sturen en aan te scherpen.

Om het nieuwe terrassen- en terrasbotenbeleid uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat de gemeenteraad besluiten neemt over de aangepaste Algemene Plaatselijke Verordening en de Verordening Openbaar Gemeentewater Delft. Ook bij die twee voorstellen zijn diverse fracties van plan om moties of amendementen in te dienen.

Onafhankelijk Delft, D66 ChristenUnie en STIP overwegen moties in te dienen bij het voorstel Masterplan en grondexploitatie Kop van de Buitenhof. Bij de bespreking van het voorstel Routekaart Delft klimaatneutraal 2050 dient de PvdA-fractie wellicht een motie in en overweegt Volt een amendement om de ambities in de routekaart bij te stellen.

De brief van het college over het Actieprogramma Ruimtelijk-Economische Visie 2024-2026 leidde in de commissie Economie, Financiën en Bestuurt tot een uitgebreid debat. In de commissie werd door de fracties verdeeld gereageerd; deels positief en deels kritisch.  Veel fracties kondigden moties aan die in de komende raadsvergadering worden ingediend.

Als STIP met een motie komt buigt de raad zich deze avond ook over de brief van het college over de stand van zaken rondom jongerenparticipatie. Voorts staat de bestrijding van blauwalg in de Delftse Plas op de agenda, omdat bij dat onderwerp door Onafhankelijk Delft een motie ia aangekondigd om dieper bodemonderzoek uit te laten voeren. Hart voor Delft en VVD beraden zich op eventuele moties.

Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadszaal of thuis rechtstreeks of achteraf bekijken via de webcast die te vinden is op de website van de gemeenteraad.

Agenda en webcast raadsvergadering

Masterplan Kop van de Buitenhof oogst positieve reacties

21 april 2024 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer is op donderdag 18 april in grote lijnen positief gereageerd op de voorstel Masterplan en grondexploitatie Kop van de Buitenhof.

De Kop van de Buitenhof bestaat uit de Reinier de Graaf- en Juniusbuurt. Voor dit deel van Delft zijn de afgelopen jaren plannen gemaakt voor de nieuwbouw voor twee scholen, een sporthal, een revalidatiecentrum en ongeveer 800 woningen met bijbehorende wijkvoorzieningen. Tenminste de helft van de nieuwe woningen moet betaalbaar zijn en 15 procent daarvan moeten sociale-huurwoningen worden.

Maar er gaat niet alleen gebouwd worden, ook de inrichting van de wijken, de wegen en de fiets- en wandelroutes gaan op de schop om dit deel van Delft beter aan te sluiten op de rest van de stad. In de plannen is ruim aandacht voor vergroening, ecologie, biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Debat

In het debat gaven de partijen vooral hun eigen wensen en aandachtspunten mee. Zo sprak STIP onder meer de wens uit om in de plannen ook ruimte voor cultuur op te nemen en om het nieuwe openbaar groen ook openbaar te houden. Dat punt werd ook door D66 gemaakt.

In het masterplan wordt ook gesproken over het afschalen van de Prinses Beatrixlaan. Daarmee wordt bedoeld dat onderzocht wordt of de snelheid op de Prinses Beatrixlaan omlaag kan en of het aantal rijstroken van vier naar twee kan, zodat de laan ook veiliger wordt voor overstekend langzaam verkeer. D66 had daarover graag meer in het masterplan gelezen. Wethouder Martina Huijsmans wees de commissie erop dat de raad over dit onderwerp eind dit jaar meer informatie krijgt.

Actieve plinten

De wethouder legde de ChristenUnie uit dat het streven om in Delft een woningaanbod van 30 procent sociale huur niet betekent dat er in elk project voor 30 procent aan sociale woningbouw moet bijkomen. In het masterplan wordt uitgegaan van 15 procent, omdat het huidige aanbod van sociale verhuur rond de 40 procent is. De ChristenUnie was niet helemaal overtuigd of met een dergelijk laag percentage in de toekomst het sociale woningaanbod in de toekomst wel op peil blijft. Daarnaast de ChristenUnie aandacht voor actieve plinten, geen blinde muren op de begane grond, maar open bedrijfsruimtes waar men naar binnen kan kijken die zorgen voor levendigheid in de wijk.

GroenLinks zei het belangrijk te vinden dat de gemeente het oude Rabo-kantoor aankoopt en om die ruimte in de wijk te benutten voor groen en water. GroenLinks wenst ook dat in de toekomst de Prinses Beatrixlaan gehalveerd wordt, want dat levert meer ruimte voor groen ook. Tevens pleitte GroenLinks voor het gelijkvloers maken van het Pierre van Hauweviaduct.

Gemeentelijk verhuurbedrijf

Ook Hart voor Delft liet weten positief te zijn, net als de SP. Maar van die fractie zouden er wel meer dan 800 woningen bijgebouwd mogen worden. Mensen met een laag inkomen kunnen er straks niet wonen, aldus de SP. Die fractie pleitte voor meer sociale woningen, bijvoorbeeld via een gemeentelijk verhuurbedrijf. De SP diende daar vorig jaar een motie over in die door de raad werd aangenomen. Dat plan zou in deze wijk volgens de SP goed uitgevoerd kunnen worden.

De PvdA reageerde ook positief, maar liet weten ook verbaasd te zijn dat in het masterplan niets staat over openbaar vervoer. Daarnaast zou de fractie graag zien dat het college de uitvoering van de plannen versneld en ook kijkt naar de noord-zuidverbinding in dit deel van Delft. De fractie van Onafhankelijk Delft sprak over een goed plan, maar uitte twijfels of er voldoende betaalbare woningen voor de middenklasse komen en of de gemeente wel genoeg geld heeft om het masterplan uit te voeren.

Verkeersinfarct

De CDA-fractie typeerde het masterplan als een mooie kwaliteitsimpuls voor dit deel van Delft. Net als de PvdA ziet het CDA graag voldoende ov-haltes terug. Het versmallen van de Prinses Beatrixlaan vraagt volgens het CDA om gedegen onderzoek, net als de invoering van betaald parkeren. De VVD zei erg positief over de upgrade voor dit gebied. De fractie was ook kritisch over de businesscase van het plan en het halveren van de Prinses Beatrixplan mag wat de VVD betreft niet tot een verkeersinfarct leiden.

Volt complimenteerde wethouder Huijsmans met het masterplan. De fractie had ook een paar kritische noten over karige percentage aan sociale woningbouw en de plek van die woningen in de wijk. Volt pleitte voor het verspreiden van de sociale huurwoningen in de wijk en niet voor het bouwen van sociale huur op een kluitje in het gebied. Daarnaast wil Volt dat bewoners worden betrokken bij het opstellen van de plannen.

Informatiebrief

Wethouder Huijsmans beloofde de commissie dat de gemeenteraad elk halfjaar een informatiebrief krijgt over de voortgang van het masterplan. De wethouder stelde de commissie gerust dat de financiële risico’s voor de gemeente beperkt zijn en dat er voldoende knoppen voor de gemeenteraad zijn om eventueel bij te sturen. De fracties van SP, Onafhankelijk Delft, D66, ChristenUnie en STIP gaven aan het eind van het debat te kennen dat ze dit onderwerp voor intern beraad in hun fracties gaan bespreken. Dat betekent dat dit voorstel en eventuele moties in de raadsvergadering op donderdag 16 mei verder worden besproken.

Klimaatneutraal

Delft is goed op weg om in 2050 klimaatneutraal te zijn, maar er is nog wel werk aan de winkel. Dat is de belangrijkste boodschap van het college aan de raad in het voorstel Routekaart Delft Klimaatneutraal 2050.  Deze routekaart geeft aan waar Delft nu staat in het terugdringen van de CO2-uitstoot en of de gemeente voldoende doet om de doelstellingen te halen. Er staan niet nieuwe plannen in, maar de routekaart kan periodiek wel geactualiseerd worden.

D66 verwacht van het college een jaarlijkse update en die fractie liet weten dat 2040 ook opgenomen zou moeten worden als tussendoel, want dat jaartal ontbreekt nu in de routekaart. Wat de SP betreft hoort ook DSM betrokken te worden in het klimaatneutraal maken van Delft, net zoals de TU Delft daarbij betrokken is. Wethouder Maaike Zwart liet weten dat er overleggen zijn met DSM, maar dat dat bedrijf vooral op rijksniveau wordt aangesproken op zijn klimaatdoelstellingen.

De CDA-fractie constateerde dat er weinig nieuws staat in de samengevoegde documenten, maar dat die samenvatting wel meer overzicht biedt. GroenLinks, STIP, ChristenUnie en PvdA deelde complimenten uit aan de wethouder en de makers van de routekaart die de raad helpt bij het krijgen van meer inzicht biedt. De VVD zei 100.000 euro wel veel geld te vinden voor het opstellen van de routekaart, maar die fractie zei ook tevreden te zijn met de informatiewaarde van het stuk.

Wat Volt betreft moet Delft de ambities hoger inzetten, omdat de beoogde doelstellingen voor 2050 makkelijk gehaald lijken te worden. Daarnaast wees Volt op het belang van handhaving bij bedrijven die zich niet aan de klimaatregels houden. Hart voor Delft zou graag zien dat de gemeente kleine stapjes neemt, aandacht heeft voor de betaalbaarheid van de klimaatmaatregelen en dat er snel iets wordt gedaan aan het weren van overlast gevende scooters in de binnenstad.

De fracties van Volt en PvdA zijn van plan om in de komende raadsvergadering op 16 mei een amendement of moties in te dienen. De raad stelt in die vergadering dit voorstel vast.

Openbaar vervoer

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer dat in deze regio wordt uitgevoerd door de RET, HTM en EBS. Deze vervoerders hebben hun plannen voor 2025 gepresenteerd en alle gemeenten uit de regio, waaronder Delft is gevraagd op die plannen te reageren.

Het Delftse college heeft behoorlijk pittige brief opgesteld, waarin in sterke bewoordingen wordt ingegaan op de plannen van de openbaar vervoerders die in grote lijnen niet overeenkomen met de Delftse wensen om de stad lokaal en regionaal bereikbaar te houden. Het college brengt onder meer de motie van afkeuring onder de aandacht die de raad aannam over het afschalen van tramlijn 19. Daarnaast wordt kritisch gereageerd op het minder laten rijden van diverse buslijnen en de bruikbaarheid van de Delfthopper. In de commissievergadering vulden de fracties hun eigen aandachtspunten toe aan de brief van het college die voor 10 mei naar de MRDH wordt gestuurd.

STIP kondigde aan moties te willen indienen om de bereikbaarheid van sportcomplexen en de busverbinding met Rotterdam in de avonduren te verbeteren. Wethouder Huijsmans liet weten de aandachtspunten van STIP en van andere fracties op te nemen in de brief, zodat die voor de deadline van 10 mei naar de metropoolregio kan worden gestuurd.

Blauwalg

Blauwalg in de grote plas van de Delftse Hout is al jarenlang een terugkerend probleem, waardoor zwemmen tijdens het zwemseizoen niet mogelijk is in de plas en zwemmers in Delft noodgedwongen hun verkoeling elders moeten zoeken. Sommigen doen dat illegaal in de Vliet of de Schie, terwijl dat gevaarlijk en verboden is.

Komend zwemseizoen wil de gemeente met het hoogheemraadschap en Deltares onderzoeken of de blauwalg in de Delftse Hout beperkt kan worden door te pompen zodat er meer zuurstof in het water komt. Daarnaast worden er langs het strand drie zakjesautomaten geplaatst voor de hondenbezitters, zodat uitwerpselen niet in het water terecht hoeven te komen.

De fracties van de VVD, Hart voor Delft, PvdA, D66 en Onafhankelijk Delft wezen allemaal op het belang van schoon en veilig zwemwater in Delft. De plas in de Delftse Hout is de enige plek in de stad waar in de zomer buiten gezwommen kan worden. Wethouder Frank van Vliet erkende dat het plaatsen van een tijdelijke pomp in het water nog niet de zekerheid geeft dat de blauwalg daarmee wegblijft uit het zwemwater van de Delftse Hout.

Hart voor Delft en VVD kondigen aan in de komende raadsvergadering moties in te dienen. De raad bespreekt dit onderwerp verder op donderdag 16 mei.

Kop van de Buitenhof in Ruimte en Verkeer

15 april 2024 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer wordt op donderdag 18 april onder meer het voorstel Masterplan en grondexploitatie Kop van de Buitenhof besproken. De commissievergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.

De Kop van de Buitenhof bestaat uit de Reinier de Graaf- en Juniusbuurt. Voor dit deel van Delft zijn de afgelopen jaren plannen gemaakt voor de nieuwbouw voor twee scholen, een sporthal, een revalidatiecentrum en ongeveer 800 woningen met bijbehorende wijkvoorzieningen. Het is nu aan de raad om een besluit te nemen zodat de plannen de komende jaren uitgevoerd kunnen worden.

De commissie overlegt in deze vergadering verder over het voorstel Routekaart Delft klimaatneutraal 2050, de reactie op vervoerplannen openbaar vervoer 2025 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de brief van het college over het beperken van blauwalg in de grote plas van de Delftse Hout.

Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen beide vergaderingen bijwonen in de raadszaal of thuis rechtstreeks of achteraf bekijken via de webcast die te vinden is op de website van de gemeenteraad.

Commissie Ruimte en Verkeer bijgepraat over Nieuw Delft en Kop van de Buitenhof

13 februari 2024 – Donderdagavond 8 februari zijn raads- en commissieleden bijgepraat over twee grondontwikkelingen: Nieuw Delft en Kop van de Buitenhof.

In het eerste deel van het programma is Nieuw Delft besproken. Dit deel begon met een korte terugblik van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, met daarna een stand van zaken van de huidige bouwontwikkelingen binnen de door de raad vastgestelde kaders. Het Tussentijdse Meerjarenprogramma Grondontwikkelingen en het Meerjarenprogramma Grondontwikkelingen werden toegelicht, inclusief planning en de financiële mogelijkheden en risico’s. Tussendoor zijn er verschillende vragen van raads- en commissieleden beantwoord over onder andere het gebruik van de mobiliteitshub, de waterstructuur in Nieuw Delft en de huidige werkzaamheden aan de sporen in de spoortunnel. Tot slot was er een vooruitblik op de besteding van kwaliteitsgelden, evenals de monitoring van de S-bocht en de verwachte MPG in voorjaar 2024. Dit deel van het programma werd afgesloten met een interactief onderdeel bij de maquette van het gebied. Tijdens een panelgesprek gingen supervisor, bewoner en ontwikkelaar met de raadsleden in gesprek over de totstandkoming van de ontwikkelingen in Nieuw Delft.

Het tweede deel van de avond focuste op de Kop van de Buitenhof. Een terugblik op het voortraject en de vastgestelde kaders werd gegeven, gevolgd door een toelichting op de programmatische keuzes. Stedenbouwkundig bureau Urhahn presenteerde het stedenbouwkundig masterplan aan de hand van een presentatie en maquette. Vervolgens werd ingegaan op de financiële kaders en planning en fasering, met daarbij ruimte voor vragen van de aanwezige raads- en commissieleden.