Raadsleden krijgen toekomstbeeld Innovatiedistrict Delft

Raadsleden krijgen toekomstbeeld Innovatiedistrict Delft

14 juni 2023 – In een loods aan de oever van de Schie, waar een halve eeuw geleden nog kabels gesponnen werden, kwamen donderdag 8 juni raadsleden bijeen om te luisteren naar een presentatie over de toekomst van dit industriegebied.

Gemeente Delft, Schieoevers Delft 2023, Delft, Schieoevers, Alyssa van Heyst Photography 2023 / www.alyssavanheyst.nl

De gemeente heeft grote plannen om de Schieoevers te ontwikkelen en ruimte te creëren voor bedrijven, nieuwe woningen en ontmoetingsplekken. Om dit grootschalige project te kunnen realiseren werkt de gemeente samen met de provincie, de Bedrijvenkring Schieoevers, de TU Delft en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag..

De TU hoopt dat de Schieoevers voor de projecten en bedrijven die hun start vinden op de campus een plek in Delft kan worden om verder te groeien. In samenspel met de ontwikkelingen die gepland staan voor de campus zelf, namelijk om meer huisvesting en stadse voorzieningen aan te bieden, hoopt de TU dat de campus niet langer alleen voor studenten, maar voor alle Delftenaren een fijn stukje stad wordt. Schieoevers zal dus een belangrijke rol gaan spelen in de verdere integratie van de TU met de stad.

Ook de ondernemers van de Bedrijvenkring Schieoevers hebben zich aangesloten bij dit project. Zij zien in de Schieoevers kansen om niet alleen nieuwe bedrijven te stimuleren, maar ook om oude bedrijven te koesteren. Bedrijven die een band hebben met de stad krijgen hier de mogelijkheid om zich in Delft te vestigen. Een grote variatie in de ondernemingen die zich hier gaan vestigen biedt daarnaast baangelegenheid aan studenten uit iedere onderwijslaag.

Op alle vlakken zal dit gebied transformeren van een industriegebied naar een plek die in het teken staat van verbinding: verbinding tussen de TU en Delft, tussen studenten en bedrijven, met gelijke kansen voor zowel startups als grotere bedrijven. Het moet een plek worden waar voortgebouwd wordt op een rijk industrieel verleden, naar een toekomst met oog voor duurzaamheid, circulariteit en innovatie in de breedste zin van het woord.

Beeldvormende bijeenkomst Bestemmingsplan Hoek Abtswoudseweg/Zuideinde

26 januari 2023 – De gemeenteraad houdt op donderdag 9 februari een beeldvormende bijeenkomst over het Bestemmingsplan Hoek Abtswoudseweg – Zuideinde. De bijeenkomst start om 19:30 uur in het Stadskantoor (Stationsplein 1).

Tijdens de bijeenkomst kunnen belanghebbenden hun ingebrachte zienswijze op het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning toelichten. Raads- en commissieleden kunnen vervolgens vragen stellen. Aan het einde van de avond is er gelegenheid om informeel met elkaar in gesprek te gaan.

De avond wordt ook uitgezonden via de site van de gemeente Delft. Alle stukken inzake het bestemmingsplan en de beantwoording van de zienswijzen zullen ongeveer één week van tevoren beschikbaar zijn via de site van de Gemeente Delft.

Op 16 februari 2023 gaat de commissie Ruimte en Verkeer over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning in debat. De raad neemt vervolgens – naar verwachting- in de raadsvergadering van 9 maart 2023 een besluit over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning.

Wilt u het woord voeren tijdens deze avond? Dan moet u zich van te voren aanmelden via griffie@delft.nl. Wilt u niet het woord voeren, maar wel aanwezig zijn? Dan vernemen we dat ook graag. Bij de aanmelding graag het volgende vermelden: uw naam, emailadres en namens welke organisatie u inspreekt (of op persoonlijke titel).

Raad bezoekt Tanthof

16 september 2022 – Op uitnodiging van Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) is de raad donderdag 15 september op bezoek geweest in Tanthof. Samen met het bestuur van de BHTD hebben raads- en commissieleden een mooie route gewandeld langs verschillende aandachtspunten in de wijk.

Voorafgaand aan de wandeling genoten aanwezigen van een heerlijke maaltijd terwijl voorzitter William van Treuren de vereniging en de (bestuurs-)leden introduceerde. De bewonersvereniging stond vroeger bekend als Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft. Tegenwoordig zet de vereniging zich niet meer alleen voor huiseigenaren in, maar ook voor huurders. De BHTD werkt daarbij nauw samen met andere initiatieven in de wijk, zoals bewonersinitiatieven of Stichting Welbevinden Delft. Ook gaan zij regelmatig in gesprek met partijen zoals de gemeente, de Klimaatmaat en Staatsbosbeheer.

Bewonersparticipatie is een belangrijk speerpunt voor de vereniging. Het bestuur werkt hard aan de zichtbaarheid van de BHTD in de wijk. Dit doen zij door het organiseren van ‘straathoekbijeenkomsten’. Tijdens zulke bijeenkomsten gaan zij met bewoners in gesprek over de leefbaarheid in de wijk. Op actuele thema’s voert de vereniging enquêtes of polls uit om de mening van bewoners te peilen. En sinds deze maand is er zelfs een inloopmoment: wijkbewoners kunnen iedere tweede woensdag van de maand tussen 11:00 en 13:00 uur in de huiskamer van wijkcentrum ‘De Hofstee’ in gesprek over belevenissen, zorgen, vragen en suggesties.

De eerste stop op de route was bij kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof. Daar wachtte de voorzitter van de Kinderboerderij in de Tanthof de groep op om wat over de stichting en de plannen voor de toekomst te vertellen. Bij winkelcentrum Dashof was aandacht voor toenemende leegstand en onveiligheid, maar ook voor de kansen die de ontwikkeling van Schieoevers bieden voor verbinding met Tanthof. Een positief aandachtspunt was het vernieuwen van de riolering in de Vogelbuurt-West in de omgeving van basisschool SpringWijs. Hier zijn wijkbewoners in hoge mate betrokken in het proces door de gemeente en is gelijktijdig de verbetering van de leefomgeving in de plannen meegenomen.

Bij winkelcentrum Bikolaan kwam overlast en onveiligheid aan de orde, maar werd ook gewezen op de kansen die de nieuwbouw van twee basisscholen in de buurt bied. Het laatste punt op de route was de aanleg van Warmtelinq aan de Kruithuisweg. Hier heeft de werkgroep Groen van BHTD mee kunnen praten over de plannen. Ook is over dit thema een bewonersavond geweest bij de Hofstee. Na deze laatste stop was er gelegenheid om na te praten bij de Hofstee en terug te blikken op een geslaagde avond.

Onderzoek Joods Vastgoed op de agenda

13 september 2022 – Tijdens een beeldvormende bijeenkomst op donderdag 8 september 2022 kregen raads- en commissieleden een presentatie over een onderzoek naar Joods Vastgoed uit de Tweede Wereldoorlog.

De behoefte aan het onderzoek kwam op in 2020. Kort daarvoor waren de zogenoemde Verkaufsbücher gedigitaliseerd, de administratie die de Duitse bezetter tijdens de oorlog bijhield van geroofd Joods vastgoed. Het tv programma Pointer besteedde aandacht aan de vraag of het Joods vastgoed na de oorlog wel weer bij de rechtmatige eigenaren terecht is gekomen.

Ook in Delft kwam deze vraag op. Raadsleden vroegen zich af hoe de gemeente Delft tijdens en na de Tweede Wereldoorlog is omgegaan met het Joods vastgoed. Het college heeft daarop het Stadsarchief de opdracht gegeven voor een indicatief onderzoek. Dat is uitgevoerd door de historici Ingrid van der Vlis en Kees van der Wiel. Zij voerden een onderzoek uit naar de manier waarop Delft is omgegaan met bezittingen van Joodse Delftenaren. In totaal hebben zij 7 cases kunnen uitdiepen, zoals die van het echtpaar Erschler-Spits uit de Fransen van de Puttestraat 51-53.

W.F. van Oosten maakt omstreeks 1942 deze foto van het Joodse echtpaar Erschler-Spits in Delft. Zij worden kort hierna afgevoerd en vermoord. Wat gebeurt er met hun woning na 1945? (Bron: Stadsarchief Delft 77937).

Het hele onderzoeksrapport is openbaar te raadplegen via het Stadsarchief. Hieronder een korte samenvatting van de uitkomsten (bron: Stadsarchief)

Joods eigendom onteigend

Tijdens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog verloren 300 Joodse inwoners hun rechten. Met een reeks maatregelen werd Joden alles afgepakt wat zij bezaten voordat zij werden afgevoerd naar vernietigingskampen. Beheerders verhuurden of verkochten het onroerend goed, vaak aan NSB-sympathisanten.

Uit dit nieuwe onderzoek blijkt dat er in totaal 32 verschillende Joodse eigenaren waren, die samen 73 kadastrale panden en 16 percelen grond in Delft bezaten. De helft van deze eigenaren heeft de oorlog overleefd, de andere helft is vermoord. De gemeente Delft heeft tijdens de oorlog geen onteigende Joodse woningen gekocht, wel vijf percelen land van twee Joodse eigenaren die door de Duitse bezetter gedwongen waren hun bezit te verkopen. Over deze percelen vond in 1948 met een schikking rechtsherstel plaats. De gemeente deed dat met enige tegenzin.

Delft volgde landelijke regels

De belangrijkste conclusie is dat de gemeente Delft na de Tweede Wereldoorlog niet klaarstond voor de Joodse overlevenden en hun nabestaanden. Formeel handelde de gemeente volgens de geldende landelijke regels, maar tegelijkertijd was er geen sprake van het toepassen van een menselijke maat en mededogen. De gemeentelijke instanties deden zo te zien wat tot hun takenpakket hoorde, maar ook niet meer dan dat.

Rechtsherstel

Na de oorlog maakte de Nederlandse regering de onteigeningen ongedaan. De rechtmatige eigenaar kreeg het onroerend goed met terugwerkende kracht weer in bezit. De eigenaar had recht op alle huur- en pachtinkomsten vanaf het moment van onteigening, maar was ook verantwoordelijk voor de gemaakte kosten aan afgeloste hypotheken, onderhoud en gemeentelijke belastingen. De regeling was gericht op herstel, niet op compensatie. Wanneer een rechtsherstelprocedure was afgerond, betrof dat een administratieve correctie: administratief rechtsherstel, niet automatisch moreel rechtsherstel.

Het rechtsherstel volgde daarmee de landelijke regels. Het duurde vaak jaren – soms tot tien jaar toe – voordat rechtsherstel was verleend. De inning van lokale belastingen ging al die tijd gewoon door. Het lijkt erop dat net als in andere steden ook hier de gemeentelijke (belasting)portefeuille leidend was. Zover nu bekend voelde de gemeente geen enkele noodzaak om eventueel ontstane belastingschulden kwijt te schelden en voerde zij dus een strikt juridische redenatie. Dit in tegenstelling tot het Rijk, dat in bepaalde gevallen wel de onroerendgoedbelasting kwijtschold.

Onderzoek op de agenda

Het rapport geeft een feitelijk beeld van de situatie na de oorlog en een pijnlijke inkijk in hoe het strikt toepassen van de regels leidde tot schrijnende situaties.

De aanwezige raadsleden waren onder de indruk van de indrukwekkende en beeldende presentatie, vooral vanwege de persoonlijke situaties. Zij willen graag het onderzoek een keer breed in de raad bespreken. Tijdens de procedurevergadering van de commissie EFB van 29 september zal hiervoor een datum worden gepland.

De collegebrief en samenvatting van het onderzoek zijn terug te vinden via deze link.

Raad maakt kennis met Delftse woningcorporaties

5 september 2022 – De commissie Sociaal Domein en Wonen heeft donderdag 1 september kennis gemaakt met de Delftse woningcorporaties DUWO, Woonbron, Vestia en Vidomes. Bestuursleden van de corporaties hebben zichzelf tijdens deze bijeenkomst voorgesteld. Daarnaast hebben zij de commissie meegenomen in de uitdagingen waar zij voor staan, en wat de plannen voor de toekomst zijn.

Na een voorstelronde van de bestuursleden stond er een inhoudelijke verdieping op het programma waarbij aandacht was voor de grootste opgaven waar de corporaties voor staan. Deze opgaven hadden betrekking op beschikbaarheid en betaalbaarheid van voldoende woningen door verschillende doelgroepen; verduurzaming van de woningvoorraad; en veerkracht en leefbaarheid van wijken. Tot slot werd nog aandacht besteed aan de splitsing van Vestia.

Naast deze inhoudelijke thema’s werd inzicht gegeven in hoe de corporaties -lokaal en regionaal-  samenwerken met bewoners, de gemeente, zorg- en welzijnspartners, onderwijsinstellingen en veiligheidsdiensten. De nadruk ligt hierbij niet alleen op de ‘stenen’ maar juist op de mensen. Het belang van de gemeenteraad in bijvoorbeeld het aanwijzen van locaties of het vaststellen van doelgroepverordeningen werd meermaals aangehaald. Ter afsluiting van de avond was er gelegenheid om na te praten en nader kennis te maken.

De presentatie is binnen enkele dagen voor raadsleden te vinden na inloggen in Notubiz via de uitgebreide raadskalender.

Raad in gesprek over Retailonderzoek

Maandag 5 september – Op donderdag 1 september 2022 kregen 10 raadsleden van in totaal 9 fracties en 6 ondernemers uit Delft een presentatie van bureau BRO over het uitgevoerde Retailonderzoek. Onder retail wordt in dit onderzoek detailhandel en horeca verstaan. Daarbij is eveneens gekeken naar andere economische en publieksgerichte functies zoals diensten, cultuur en ambachten.

Het Retailonderzoek vormt een belangrijke basis voor onder andere het Stedelijk Programmeren en de nog op te stellen nota Retailbeleid. Het huidige beleid van de gemeente, de nota Detailhandel Delft, liep tot 2020 en past daarom minder goed bij de huidige en komende opgaven voor Delft.

Tijdens de presentatie kregen de aanwezigen informatie over de hoofdwinkelstructuur, namelijk de binnenstad, In de Hoven en Leeuw&Stein. Belangrijk onderwerpen waren de functiemix in winkelgebieden en de versnippering van bepaalde functies in deze gebieden.

Het Retailonderzoek wordt gebruikt voor de nog op te stellen Retailvisie. Deze wordt naar verwachting eind 2022 naar de raad gestuurd. Het Retailonderzoek en de presentatie zijn voor raadsleden te vinden na inloggen in Notubiz via de uitgebreide raadskalender.

Beeldvorming: Positief jeugdbeleid – rol van Scouting Regio Delfland

25 augustus 2022 – De commissie Sociaal Domein en Wonen is donderdag 25 augustus op bezoek geweest bij Scoutcentrum Het Kruithuis aan de Schiekade. De commissie was door de Scouting Regio Delfland uitgenodigd om een kijkje te komen nemen en kennis te maken.

Tijdens de bijeenkomst zijn de commissieleden wegwijs gemaakt in hoe de scouting in Delft en op landelijk niveau is georganiseerd, en hebben de besturen van de Delftse scoutinggroepen, Scouting Regio Delfland en Scoutcentrum het Kruithuis zich voorgesteld. Er was aandacht voor de bijdrage van de scouting aan positief jeugdbeleid en de belangrijke rol die vrijwilligers spelen. Hierbij werd ook besproken wat de rol van de gemeente is in relatie tot jeugdbeleid en vrijwilligersbeleid.

De presentatie van de avond is terug te vinden via deze link.

Beeldvorming: Ontwerpbestemmingsplan Schieoevers Noord

12 mei 2022 – De commissie Ruimte en Verkeer is op donderdag 12 mei bijgepraat over het ontwerpbestemmingsplan Schieoevers Noord. Het initiatief hiervoor lag bij raadsleden Tessa van den Berg (VVD), Daylam Dag (Stip) en Coby de Koning (Hart voor Delft).

Doel van de avond was een technische toelichting op proces en inhoud van het ontwerpbestemmingsplan Schieoevers Noord. Daarnaast kregen vertegenwoordigers van Bedrijvenkring Schieoevers (BKS) en Lijm & Cultuur de gelegenheid om hun zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan toe te lichten.

De goed bezochte bijeenkomst, voorgezeten door Gerrit Jan Valk (CDA), begon met een toelichting van de programmadirecteur Schieoevers op het proces tot nu toe, de stand van zaken,  en de ambities voor Schieoevers Noord. Hierna volgde een technische toelichting op het ontwerpbestemmingsplan door betrokken ambtenaren en advies- en ingenieursbureau Antea. In deze toelichting kwamen de algemene uitgangspunten en opzet van het plan, de geluidregeling en actualisatie van de MER aan bod. De bijdrage vanuit de ambtelijke organisatie werd afgesloten met een toelichting op de vervolg procedure voor de vaststelling van het bestemmingsplan.

Bij de bijeenkomst waren ook de leden van Bedrijvenkring Schieoevers uitgenodigd. Aan het eind van de avond kregen vertegenwoordigers van de bedrijvenkring en van Lijm & Cultuur de gelegenheid om hun zienswijze toe te lichten. In hun bijdrage gingen zij in op de belangrijkste inhoudelijke aandachtspunten en de zorgen van ondernemers in het gebied. Zij spraken hierbij hun waardering uit voor de positieve resultaten die de verschillende betrokken partijen afgelopen jaren met elkaar hebben geboekt en deden tot slot een oproep voor organische ontwikkeling van het gebied en zorgvuldige besluitvorming door de raad.

Tijdens de bijeenkomst kregen de aanwezige raads- en commissieleden ruimte om technische vragen te stellen aan de aanwezige ambtenaren en betrokkenen vanuit Antea. Daarnaast konden zij de leden van Bedrijvenkring Schieoevers en Lijm & Cultuur vragen stellen over de zienswijze. Politieke bespreking van het onderwerp vindt plaats in de overlegvergadering van de commissie R&V van donderdag 9 juni as. en na het zomerreces bij de vaststelling van het definitieve bestemmingsplan. De commissie kijkt terug op een geslaagde avond waarin ruimte was voor technische verduidelijking, het uiten van zorgen van belanghebbenden, en waardering voor de constructieve samenwerking tussen alle partijen.

Kijk de beeldvormende bijeenkomst terug.

Beeldvorming: herstel

3 december 2021 – De commissie Economie, Financiën en Bestuur heeft op donderdag 2 december een digitale beeldvormende bijeenkomst gehouden met leden van de Taskforces Herstel Bezoekerseconomie en Herstel Techindustrie, op initiatief van de raadsleden Daylam Dag (STIP) en Nick den Hollander (PvdA).

Deze Taskforces zijn vrij snel na het uitbreken van de COVID-crisis samen met partners in de stad opgericht om duurzaam herstel van de bezoekerseconomie en de techindustrie te stimuleren en faciliteren, onder andere op basis van het denken in scenario’s.

De Taskforces hebben goed gefunctioneerd en in de digitale sessie werden commissieleden en andere geïnteresseerden bijgepraat. Hierbij lag de nadruk niet zozeer op de inhoudelijke opbrengsten, maar vooral op het bieden van inzicht in de wijze lessen uit deze waardevolle manier van samenwerken, en daarnaast op het vooruitblikken op deze samenwerking in de toekomst.

Na een inleiding van de voorzitter en twee leden op de werkwijze van de Taskforces was er ruim tijd voor vragen en discussie. Aan het einde van de sessie werd door de commissieleden grote waardering uitgesproken richting de Taskforces en benadrukten zij het belang van het blijven uiten van deze waardering, en het blijven volgen van de vorderingen van deze samenwerking in de toekomst.

Kijk de beeldvormende bijeenkomst terug

Beeldvorming: Avalex

De commissie Ruimte en Verkeer is op donderdag 7 oktober, op initiatief van de raadsleden Rick van den Brink (STIP), Bert van der Woerd (CU), Gerrit Jan Valk (CDA), in een beeldvormende bijeenkomst bij Avalex met best practices geïnspireerd en geïnformeerd over behaalde resultaten door verschillende manieren van afval inzamelen in andere gemeenten.

Voordat de best practices werden gedeeld, kregen de aanwezige raads- en commissieleden een rondleiding over de Milieustraat van Avalex. Daarna werd met een presentatie een toelichting gegeven over hoe het grofvuil momenteel door Avalex wordt ingezameld en verwerkt.

De beste praktijkvoorbeelden van de gemeenten Utrecht, Groningen en Zwolle werden via presentaties en filmpjes getoond. Tevens is ter inspiratie een presentatie ontvangen van Lentekracht.

Na de presentaties is met elkaar kort gediscussieerd over het beleid en de best practices.  Bekijk deze presentaties hier.