Raad hoort voors en tegens houtstook

Raad hoort voors en tegens houtstook

22 februari 2021 – De gemeenteraad heeft op donderdag 18 februari een digitale beeldvormende bijeenkomst gehouden over houtstook. Met enige regelmaat krijgt de gemeenteraad brieven over overlast door houtstook. Doel van de bijeenkomst was inzicht krijgen in de ernst van de situatie in Delft. Is er een probleem in Delft? Als er een probleem is, welke mogelijkheden zijn er?

Het programma bestond uit vier onderdelen met verschillende sprekers die het vraagstuk houtstook van verschillende kanten belichtten. De vertegenwoordiger van de gemeente Delft belichtte de huidige situatie, wat de gemeente doet en wat de gemeente kan doen tegen eventuele overlast.

Bekijk volledige beeldvormende bijeenkomst over houtstook

In Amersfoort voert de gemeente al een tijdje een uitgebreide campagne. Waar die eerst gericht was op bewustwording van zorgvuldig stoken, is die nu gericht op het stoppen met houtstook. De vertegenwoordiger van de gemeente Amersfoort vertelde over de aanpak en resultaten.

De meningen over houtstook zijn vaak verdeeld; óf je bent voor óf je bent tegen. Zowel een voor- als een tegenstander lichtten hun standpunt toe.

Commissie praat weer over coronabeleid

1 februari 2021 – De commissie Economie, Financiën en Bestuur komt op donderdag 4 februari digitaal bij elkaar om onder meer te praten over het coronabeleid. De commissievergadering begint om 19.30 uur.

Als u op een van de onderwerpen wilt inspreken, kunt u dat tijdens de vergadering digitaal doen. U kunt zich tot op de dag van de vergadering voor 12.00 uur als inspreker aanmelden via griffie@delft.nl.

Vanwege de coronamaatregelen blijft de publieke tribune in de raadszaal gesloten voor pers en publiek. De commissievergadering kan rechtstreeks via de webcast worden bekeken.

Voortaan zijn de uitzendingen van raads- en commissievergaderingen rechtstreeks te zien in het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad. Ga naar ris.delft.nl en klik op vergaderkalender. De webcastuitzendingen vindt u in kalenderoverzicht bij de betreffende vergadering.

De commissie Ruimte en Verkeer houdt deze avond een digitale beeldvormende bijeenkomst over het Ruimtelijk Kwaliteitskader Schieoevers Noord. De commissieleden krijgen uitleg over de werking van dit kader dat een basis vormt voor het eerste bestemmingsplan voor Schieoevers Noord.

Agenda commissie Economie, Financiën en Bestuur

Onderwijs op agenda Sociaal Domein en Wonen

9 november 2020 – De commissie Sociaal Domein en Wonen houdt op donderdag 12 november haar oordeelsvormende vergadering. Deze digitale vergadering begint om 19.30 uur.

De commissie buigt zich volgens de voorlopige agenda in het overlegdeel van de vergadering onder meer over de voortgangsrapportage Kansen voor Buitenhof, resultaten 2019, jaarplan 2020. Daarnaast worden het voorstel Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2020-2036 en onder voorbehoud het voorstel Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft besproken.

Als u op een van de onderwerpen wilt inspreken, kunt u dat tijdens de vergadering digitaal doen. U kunt zich tot op de dag van de vergadering voor 12.00 uur als inspreker aanmelden via griffie@delft.nl. Vanwege de coronamaatregelen blijft de publieke tribune in de raadszaal gesloten voor pers en publiek. De commissievergadering kan rechtstreeks via de webcast worden bekeken.

Agenda commissie Sociaal Domein en Wonen

Op dezelfde avond houdt de raad op initiatief van de gemeente en de Nieuwe Kerk een beeldvormende bijeenkomst over de mogelijke bovengrondse uitbreiding van de kerk. Leden van de commissie Ruimte en Verkeer worden tijdens deze digitale sessie bijgepraat over de plannen en het proces.

Beeldvorming: cultuurkader voor Delft

28 september 2020 – In aanloop naar de besluitvorming over het nieuwe Cultuurkader voor Delft, dat in het voorjaar van 2021 wordt vastgesteld, heeft de commissie Economie, Financiën en Bestuur op donderdag 24 september in OPEN gesproken met lokale instellingen en Delftenaren die zich bezighouden met cultuur.

Er werd van gedachten gewisseld over de waarde van cultuur: Is cultuur alleen artistiek of wil Delft cultuur ook gebruiken voor maatschappelijke of economische doeleinden?

Dit leidde tot gesprekken, waarbij de verschillende aanwezigen hun visie gaven op de meerwaarde van cultuur, die juist in deze tijd van coronamaatregelen door velen werd gemist.

Beeldvorming: mobiliteit op Schieoevers

25 september 2020 – De leden van de commissie Ruimte en Verkeer hebben zich op donderdag 24 september, op uitnodiging van de besturen van Bedrijven Kring Schieoevers (BKS) en Stichting Gebiedsfonds Delft Technology Park (SGDTP) bij Lijm & Cultuur laten informeren over de resultaten van de enquête die zij onder de bedrijven en organisaties op Schieoevers en de TU Delft Campus hebben uitgevoerd.

Ook kregen de commissieleden een toelichting op de mobiliteitsvisie die de besturen van BKS en SGDTP hebben ontwikkeld voor het zuidelijk deel van Delft.

De enquête kende een respons van ruim 41%. Benoemde gewenste maatregelen van de overheid zijn: extra OV-haltes, mobiliteitshubs en een betere ontsluiting via de N470. Een groot deel van de bedrijven en organisaties (81%) wil aan de slag gaan met maatregelen op het gebied van mobiliteit.

Als kansrijke maatregelen  voor bedrijven en organisaties zijn benoemd: aanpassen bedrijfsvoering, fiscaal aantrekkelijk fietsplan en meer oplaadpunten van E-bikes. Na deze informatie gingen de aanwezigen onderling met elkaar in discussie over de uitkomsten, maatregelen en kansen.

BKS en SGDTP willen samen met de gemeente Delft werken aan een goed bereikbaar en verkeersveilig zuidelijk deel van Delft en een duurzaam gebruik van de infrastructuur.

Commissie neemt kijkje in Student Hotel

23 september 2020 – In het Stadskantoor van Delft zijn op donderdag 17 september twaalf leden van de commissie Ruimte en Verkeer met een presentatie geïnformeerd over de stand van zaken en de laatste ontwikkelingen van Nieuw Delft.

In de presentatie werd ingegaan op de ontwikkeling van de diverse velden en de stand van zaken en verwachtingen omtrent  risico’s en financiën (grondopbrengsten en kosten).

Daarna werd een bezoek gebracht aan The Student Hotel dat 1 september jl. officieel is geopend. In het restaurant werden de commissieleden geïnformeerd over het concept en de opzet van The Student Hotel.

Specifiek werd ingegaan op de toepassing van circulariteit in het interieur van The Student Hotel. Tenslotte kregen de aanwezige commissieleden nog een rondleiding door de nieuwbouw van The Student Hotel.

Commissie wacht avond vol wonen

20 september 2020 – De commissie Sociaal Domein en Wonen komt voor de eerste keer na het zomerreces bij elkaar op donderdag 24 september. De commissie houdt die avond vanaf 19.30 uur haar reguliere oordeelsvormende vergadering.

Het wordt een avond die helemaal in het teken staat van wonen. De commissie bespreekt het initiatiefvoorstel Passende Woonvormen voor Ouderen. Dit voorstel is opgesteld door de fracties van de ChristenUnie, CDA, PvdA, GroenLinks, Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga.

Daarnaast buigt de commissie zich over het rapport van de Delftse Rekenkamer met de titel Woningbouw Delft 2017-2040 Van Goed Naar Nog Beter en de eindevaluatie van het college over het in goede banen leiden van de studentenhuisvesting in Delft.

Inspreken

De commissies vergaderen in de raadszaal, maar nog steeds zonder pers en publiek. Via de webcast-uitzendingen kunnen de vergaderingen rechtstreeks worden bekeken. Als u wilt inspreken, kunt u dat digitaal doen tijdens de vergadering. U kunt zich tot op de dag van de vergadering voor 12.00 uur aanmelden via griffie@delft.nl.

Mobiliteit

De commissie Ruimte en Verkeer is op deze avond ook actief met een beeldvormende bijeenkomst over het onderzoek naar en de enquête over mobiliteit die zijn uitgevoerd door de Bedrijven Kring Schieoevers en de Stichting Gebiedsfonds Delft Technology Park.

Naar de vergaderkalender

Raad vormt zich een beeld van cultuurbeleid

18 september 2020 – De Cultuurtafel Delft houdt op donderdag 24 september in OPEN een beeldvormende bijeenkomst voor raadsleden en leden van de commissie Economie, Financiën en Bestuur over het cultuurbeleid van de gemeente Delft.

Dit jaar wordt het Cultuurkader Delft 2016-2019: Focus op Cultuur, het creatief vermogen van Delft geactualiseerd. In het najaar van 2020 vinden daarvoor diverse bijeenkomsten met het culturele veld en andere partners plaats.

In deze raadssessie wordt ingegaan op de waarde van cultuur in het algemeen én voor Delft en worden een aantal inhoudelijke thema’s uit het cultuurkader verkend, zoals Meedoen met Cultuur en Stedelijke Aantrekkelijkheid.

Adviseur, interimmanager en auteur Cor Wijn belicht in een lezing de artistieke, de maatschappelijke en de economische waarde van cultuur. Aan de hand van zijn verhaal gaan de raads- en commissieleden onder leiding van Delftse cultuurmakers in gesprek over de toekomst van het lokale cultuurbeleid.

Agenda beeldvormende bijeenkomst cultuur

Commissie neemt Delflandplein onder de loep

11 september 2020 – De commissie Ruimte en Verkeer heeft in een beeldvormende avond op donderdag 10 september met vijftien bewoners, belanghebbenden en gebruikers gesproken over de verkeersveiligheid van de rotonde Delflandplein.

De commissieleden wilden van de aanwezigen input ontvangen over hoe zij als verkeersdeelnemer de rotonde ervaren en wat er volgens hun voor de veiligheid aan de rotonde verbeterd moet worden.

Na een korte inleiding presenteerde raadslid Bert van der Woerd  de 22 oplossingsrichtingen van het verkeersveiligheidsonderzoek Delflandplein dat in opdracht van de gemeente door Adviesbureau Antea Group is uitgevoerd.

In een filmpje gaf Bertus Fortuijn in een op het Delflandplein gehouden interview zijn visie op de rotonde en reageerde hij op de oplossingsrichtingen van het onderzoek. Daarna gingen de aanwezigen in groepjes uiteen en met elkaar in gesprek.

Gebruikers van de rotonde konden hun mening over de rotonde ook achter laten in een enquête. Deze enquête werd 176 keer ingevuld, waarvan twee derde fietser en een derde automobilist. Ruim 50% van de respondenten is voor eenrichtingsverkeer op de fietspaden.

De input van deze avond kan door de commissieleden worden ingebracht bij de bespreking van het verkeersveiligheidsonderzoek Delflandplein in de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op aanstaande donderdag 8 oktober.

Nog steeds geen publiek in de raadszaal

9 september 2020 – De commissie Economie, Financiën en Bestuur houdt haar eerste oordeelsvormende vergadering na het zomerreces op donderdag 10 september. Alle commissievergaderingen beginnen sinds vorige week in de regel vanaf 19.30 uur. De commissies vergaderen in de raadszaal, maar nog steeds zonder pers en publiek. Via de webcast-uitzendingen kunnen de vergaderingen rechtstreeks worden bekeken.

Op de agenda van de commissie Economie, Financiën en Bestuur staan, onder voorbehoud, onder meer de bespreking van het actieplan Geluid 2020-2022, de voortgangsrapportage project Prinsenhof en de notitie Uitgangspunten Delftse wateren.

Als u wilt inspreken, kunt u dat digitaal doen tijdens de vergadering. U kunt zich tot op de dag van de vergadering voor 12.00 uur aanmelden via griffie@delft.nl.

Agenda commissie Economie, Financiën en Bestuur

Tevens wordt donderdag op initiatief van de commissie Ruimte en Verkeer door de raad een beeldvormende bijeenkomst gehouden over de verkeersveiligheid op de rotonde Delflandplein.  Deze bijeenkomst begint om 19.30 uur en wordt gehouden in Unit 71B, in winkelcentrum De Hoven aan de Troelstralaan in Delft.

Omdat de raad zoveel mogelijk verschillende weggebruikers wil horen en de ruimte vanwege de coronamaatregelen beperkt is, wordt een selectie gemaakt en ontvangt een beperkt aantal aanmelders een uitnodiging.  Zonder uitnodiging kunt u de beeldvormende sessie niet bijwonen.

Agenda commissie Ruimte en Verkeer