Commissie Ruimte en Verkeer bijgepraat over Nieuw Delft en Kop van de Buitenhof

Commissie Ruimte en Verkeer bijgepraat over Nieuw Delft en Kop van de Buitenhof

13 februari 2024 – Donderdagavond 8 februari zijn raads- en commissieleden bijgepraat over twee grondontwikkelingen: Nieuw Delft en Kop van de Buitenhof.

In het eerste deel van het programma is Nieuw Delft besproken. Dit deel begon met een korte terugblik van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, met daarna een stand van zaken van de huidige bouwontwikkelingen binnen de door de raad vastgestelde kaders. Het Tussentijdse Meerjarenprogramma Grondontwikkelingen en het Meerjarenprogramma Grondontwikkelingen werden toegelicht, inclusief planning en de financiële mogelijkheden en risico’s. Tussendoor zijn er verschillende vragen van raads- en commissieleden beantwoord over onder andere het gebruik van de mobiliteitshub, de waterstructuur in Nieuw Delft en de huidige werkzaamheden aan de sporen in de spoortunnel. Tot slot was er een vooruitblik op de besteding van kwaliteitsgelden, evenals de monitoring van de S-bocht en de verwachte MPG in voorjaar 2024. Dit deel van het programma werd afgesloten met een interactief onderdeel bij de maquette van het gebied. Tijdens een panelgesprek gingen supervisor, bewoner en ontwikkelaar met de raadsleden in gesprek over de totstandkoming van de ontwikkelingen in Nieuw Delft.

Het tweede deel van de avond focuste op de Kop van de Buitenhof. Een terugblik op het voortraject en de vastgestelde kaders werd gegeven, gevolgd door een toelichting op de programmatische keuzes. Stedenbouwkundig bureau Urhahn presenteerde het stedenbouwkundig masterplan aan de hand van een presentatie en maquette. Vervolgens werd ingegaan op de financiële kaders en planning en fasering, met daarbij ruimte voor vragen van de aanwezige raads- en commissieleden.

Beeldvorming: YES!Delft

19 januari 2024 – Op initiatief van de fractie van GroenLinks bracht een aantal raads- en commissieleden op dinsdag 16 januari een bezoek aan YES!Delft. Tijdens de bijeenkomst kregen zij uitleg over de toegevoegde waarde van YES!Delft.

YES!Delft heeft als doel om hightech startups met hardware om succesvol te laten worden. Zij helpt bedrijven in de fases van validatie naar scale up, onder andere met (juridische) kennis, het aanleggen van een netwerk, matching van personeel, het aantrekken van investeerders en het verwerven van fondsen. Daarbij wordt steeds verbinding gezocht met andere partijen binnen én buiten de stad.  

De TU Delft is hierbij een belangrijke partner voor bijvoorbeeld de inzet van studenten. Voorbeelden van succesvolle start-ups zijn onder andere Ampelman en Epyon. Er melden zich jaarlijks meer dan 500 mogelijke startups aan en momenteel is 83% van de start-ups succesvol. YES!Delft heeft geen winstoogmerk.

Een van de start-ups, Tarnoc, gaf vervolgens een presentatie. Tarnoc wil schone en betaalbare verwarming voor iedereen realiseren. Dit doet zij door ontwikkeling van een nieuw soort warmtepomp. Tot slot kregen de raadsleden een rondleiding door het gebouw.  

Beeldvorming: buurthuizen en wijkcentra

12 januari 2024 – De leden van de commissie Sociaal Domein en Wonen zijn op donderdag 11 januari in buurthuis De Wending tijdens een beeldvormende avond bijgepraat over buurthuizen en wijkcentra. Op dit moment wordt het beheer van de wijkcentra in Delft geëvalueerd en wordt er nagedacht over hoe de exploitatie en het beheer in de toekomst verbeterd kan worden.

Tijdens de bijeenkomst werd de raad geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek en werden de eerste resultaten gedeeld. Daarna werden mogelijkheden voor de toekomstige opzet van beheer en exploitatie besproken en werd de commissieleden gevraagd om vragen te stellen of aandachtspunten mee te geven.

Onderwerpen die onder meer aan de orde kwamen, waren de kosten en het gemak van het huren van een ruimte, de prijs van consumpties en de inzet van vrijwilligers of professionele krachten. Verder werd de onderzoekers op het hart gedrukt om vooral ook de (potentiële) gebruikers van de buurthuizen te betrekken bij het vormgeven van een nieuwe manier van exploitatie en beheer van de buurthuizen. Dit alles met als doel om te komen tot toegankelijke en laagdrempelige buuthuizen die zo veel mogelijk aansluiten op de behoefte van de wijkbewoners.

Later dit jaar worden aan de hand van de uitkomst van het lopende onderzoek en de input van de raad en de stad verschillende scenario’s geschetst en wordt de raad gevraagd om een besluit te nemen over een nieuwe manier van exploitatie en beheer van buurthuizen en wijkcentra.

Meepraatavond projecten in de binnenstad

11 december 2023 – De gemeenteraad houdt op donderdag 11 januari een beeldvormende avond over projecten in de binnenstad. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in het stadskantoor aan het Stationsplein 1, ingang Coenderstraat. Meepraten? Dat kan!

De avond is bedoeld als voorbereiding op de vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer, op donderdag 18 januari. De commissieleden bespreken dan diverse ontwikkelingen in het centrum van de stad.

Tijdens de avond op 11 januari komen de volgende onderwerpen aan bod: Ruimte in de Binnenstad (met onder andere de autoluwe binnenstad), Duurzaam Zoneren (met onder andere het verbod op vervuilende voertuigen in de binnenstad voor stadslogistiek) en het rapport Verkeersveiligheid Oude Langendijk, Peperstraat en Binnenwatersloot.

Tijdens de avond kunt u aan de raads- en commissieleden uw mening, ideeën of zorgen over deze onderwerpen kenbaar maken. Vervolgens kunnen de leden vragen stellen. Aan het einde van de avond kunt u informeel met elkaar in gesprek.

Wilt u inspreken? Meldt u zich dan uiterlijk 17 december aan, via griffie@delft.nl. Wilt u niet inspreken, maar wilt u wel komen? Laat dat dan ook weten via hetzelfde mailadres.

Agenda beeldvormende avond 11 januari 2023

Beeldvorming: Culturele instellingen uit Delft op bezoek bij de commissie Economie, Financiën en Bestuur

23 november 2023 – Organisaties uit het culturele veld hebben op donderdagavond 23 november leden van de commissie Economie, Financiën en Bestuur toegesproken. De avond was een wens van de woordvoerders Cultuur uit de commissie, bedoeld om kennis te maken en een beter overzicht te krijgen van de culturele instellingen in Delft.  

De 26 organisaties -allemaal leden van de Cultuurtafel- hielden een pitch van 3 minuten waarin zij vertelden over het doel, de doelgroep, de financiën en de samenwerkingspartners van de eigen organisatie.

De verscheidenheid aan organisaties maakt het moeilijk om ze te vergelijken. Onder de leden van de Cultuurtafel zijn bijvoorbeeld musea, (nomadische) festivals, theaters, en muziekgroepen. Uit de pitches bleek dat de problemen waar organisaties tegenaan lopen daarom ook divers zijn. Waarin zij niet verschilden was hun oproep aan de commissieleden om te (blijven) investeren in de cultuursector en vooral met de organisaties in gesprek te blijven om waar nodig te zoeken naar oplossingen.

Beeldvorming: geothermieputten TU-campus

13 oktober 2023 – Leden van de commissie Ruimte en Verkeer brachten op donderdag 12 oktober een beeldvormend bezoek aan de Geothermieputten op de TU-campus.

Hier wordt onder meer door de TU Delft geboord naar aardwarmte om in de toekomst zowel de campus als de wijken Voorhof en Buitenhof van duurzame warmte te voorzien.

Dit gebeurt door het oppompen van warm water in het binnenste van de aarde en het gebruikte koudere water weer terug te laten vloeien in de aardlagen.

De boringen gaan tot ongeveer 2,2 kilometer diepte de aarde in. Uiteindelijk wordt de geothermieput gekoppeld aan het warmtenet van Delft, waar ook Warmtelinq op aangesloten gaat worden.

Commissie laat zich bijpraten over wonen en zorg

10 oktober 2023 – Leden van de commissie Sociaal Domein en Wonen zijn op donderdag 5 oktober geïnformeerd over de voortgangsnota Langer en Weer Thuis en de ontwikkelingen in de overstijgende samenwerking binnen het medisch en sociaal domein in Delft en de regio.

Het doel van die samenwerking is ervoor zorgen dat kwetsbare ouderen langer het leven kunnen leven zoals ze dat willen.

Onderzoek

Volgens een onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van de gemeente, in samenwerking met verschillende partners actief in de domeinen en de zorg, moeten er nog flinke stappen gezet worden om in 2040 aan de vraag voor seniorenwoningen, verpleeghuizen en andere instellingen te kunnen voldoen.

Langer Thuis zet in op passend wonen, een woonvorm die tussen geheel zelfstandig thuis en een verpleeghuis in zit, om zo de doorstroom van ouderen in de woningmarkt te verbeteren.

Deze Gezond en Wel Thuis buurten karakteriseren zich door het efficiënt aanbieden van zorg door een zorgaanbieder, gemeenschapsvorming in de buurt en een gezonde leefomgeving. Er gebeurt al veel in de voorlichting over deze vorm van wonen onder ouderen.

Weer Thuis is gericht op kwetsbaren in de samenleving, waaronder jongeren. Met als doel de huisvesting van zorgafhankelijke doelgroepen wordt er onder meer ingezet op flexwoningen, informatiepunten en een vangnet in de buurt, zodat deze groep ook zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen.

Stijgende zorgvraag

De presentatie over de domein overstijgende samenwerking tussen het medisch en sociaal domein begon ook met een blik op de toekomst: waar nu één op de zes mensen in de zorg werkt, zijn in 2040 naar verwachting één op de vier mensen nodig om aan de stijgende zorgvraag te voldoen. Dat komt door de  dubbele vergrijzing.

Daarom wordt er aan de hand van verschillende landelijke akkoorden en programma’s gewerkt aan het creëren van een sterke basis op het gebied van werken en wonen in een gezonde leefomgeving, en een beweging naar de voorkant als het gaat om zorgverlening. Dit betekent het verbinden van het sociaal domein met de eerste lijn van de zorg: bijvoorbeeld door bewustwording te creëren onder huisartsen, zodat zij minder doorverwijzen naar gespecialiseerde zorg en naar oplossingen gaan zoeken in het sociaal domein.

Gemeenten kunnen bij het rijk specifieke uitkeringen aanvragen om deze programma’s en akkoorden te realiseren. Hier liggen uitdagingen in de strakke deadlines voor het aanvragen en uitgeven van het geld, met noodzaak tot verantwoording na afloop. Dat dit voor enige vertraging in de uitvoering zorgt, is dan niet anders, het geld blijft nodig om, op het gebied van zorg, de winsten te behalen die nodig zijn.

Raadsleden in gesprek met Alliantieraad  

3 oktober 2023 – Delftse raadsleden gingen op donderdag 28 september langs bij Stichting Stunt om daar in gesprek te gaan met de Alliantieraad van het programma Wij West.

De Alliantieraad vertegenwoordigt bewoners, gemeente, ondernemers, scholen en andere partijen. Programmadirecteur Carmen Sjardijn is de aanjager van het programma Wij West. Ze vertelde hoe het programma Delft West wil versterken door het opzetten van projecten op zowel de korte als lange termijn. Er wordt ingezet op een verbetering van het contact met bewoners en het creëren van een goed toekomstperspectief voor de bewoners in Delft West.

Er worden bijeenkomsten georganiseerd voor de bewoners van Voorhof, Buitenhof en Tanthof. Initiatieven vanuit de wijk worden door het programmabureau ondersteund. Om een sterke verbinding met de wijken te houden worden bewoners en ondernemers regelmatig betrokken bij de Alliantieraad om hun verhaal te delen.

Ook worden zij door één bewoner vertegenwoordigd in de Alliantieraad. Eén van de uitdagingen van het programma is het bereiken van alle mensen die in Delft West wonen. Via ontmoetingsplekken en sleutelfiguren wordt geprobeerd om iedereen de kans te geven om mee te doen.

De raadsleden kregen op deze avond nog de gelegenheid om dingen aan de Alliantieraad mee te geven. Naast de wens voor verbeteringen in de openbare ruimte en de leefbaarheid van de wijken spraken de raadsleden uit dat een avond zoals deze, waar naast de informatievoorziening ook gelegenheid tot een persoonlijk gesprek is, zeker voor herhaling vatbaar is.

Raadsleden fietsen langs nieuwe bouwwerken

3 oktober 2023 – Op uitnodiging van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit (voorheen welstandscommissie) zijn raadsleden op donderdag 28 september meegegaan op een fietstocht langs enkele afgeronde bouwprojecten in Delft.

Onderweg kregen de raadsleden uitleg van de commissieleden over het werk dat ze doen en de keuzes die daarbij komen kijken. Het doel van de commissie is om de kwaliteit te verbeteren van bouw- en inrichtingsplannen;  voor de stad en de openbare ruimte. De commissie is bij de plannen betrokken tot en met de aanvraag van de omgevingsvergunning.

De tocht ging langs verschillende bouwprojecten die mede door de inbreng van de adviescommissies zijn gerealiseerd.

Ook de stadsbouwmeester gaf een toelichting over zijn rol als stedenbouwkundig adviseur van de gemeenteraad. De fietstocht ging onder meer langs de tot woningen verbouwde Pastoor van Arskerk en het project Poortmeesters.

Raadsleden krijgen toekomstbeeld Innovatiedistrict Delft

14 juni 2023 – In een loods aan de oever van de Schie, waar een halve eeuw geleden nog kabels gesponnen werden, kwamen donderdag 8 juni raadsleden bijeen om te luisteren naar een presentatie over de toekomst van dit industriegebied.

Gemeente Delft, Schieoevers Delft 2023, Delft, Schieoevers, Alyssa van Heyst Photography 2023 / www.alyssavanheyst.nl

De gemeente heeft grote plannen om de Schieoevers te ontwikkelen en ruimte te creëren voor bedrijven, nieuwe woningen en ontmoetingsplekken. Om dit grootschalige project te kunnen realiseren werkt de gemeente samen met de provincie, de Bedrijvenkring Schieoevers, de TU Delft en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag..

De TU hoopt dat de Schieoevers voor de projecten en bedrijven die hun start vinden op de campus een plek in Delft kan worden om verder te groeien. In samenspel met de ontwikkelingen die gepland staan voor de campus zelf, namelijk om meer huisvesting en stadse voorzieningen aan te bieden, hoopt de TU dat de campus niet langer alleen voor studenten, maar voor alle Delftenaren een fijn stukje stad wordt. Schieoevers zal dus een belangrijke rol gaan spelen in de verdere integratie van de TU met de stad.

Ook de ondernemers van de Bedrijvenkring Schieoevers hebben zich aangesloten bij dit project. Zij zien in de Schieoevers kansen om niet alleen nieuwe bedrijven te stimuleren, maar ook om oude bedrijven te koesteren. Bedrijven die een band hebben met de stad krijgen hier de mogelijkheid om zich in Delft te vestigen. Een grote variatie in de ondernemingen die zich hier gaan vestigen biedt daarnaast baangelegenheid aan studenten uit iedere onderwijslaag.

Op alle vlakken zal dit gebied transformeren van een industriegebied naar een plek die in het teken staat van verbinding: verbinding tussen de TU en Delft, tussen studenten en bedrijven, met gelijke kansen voor zowel startups als grotere bedrijven. Het moet een plek worden waar voortgebouwd wordt op een rijk industrieel verleden, naar een toekomst met oog voor duurzaamheid, circulariteit en innovatie in de breedste zin van het woord.