Beeldvorming: Wij West

Beeldvorming: Wij West

Vrijdag 26 april – Raadsleden zijn tijdens een beeldvormende bijeenkomst op donderdag 25 april bijgepraat over het  programma Wij West.

Raads- en commissieleden kwamen op het stadskantoor samen voor een informatieve sessie gericht op de rol van de gemeente binnen het Nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid Wij West. Onder de titel “Hoe werkt het in Wij West en wat betekent dat voor de rol van de raad?” werden belangrijke aspecten belicht, zoals het financiële perspectief, de verantwoordelijkheden van de raad en het college, en de ontwikkeling van een effectief monitoringssysteem.

Deze bijeenkomst diende als voorbereiding op het aankomende uitvoeringsprogramma van de Alliantie Wij West, dat later dit jaar aan de raadsleden zal worden voorgelegd als partners binnen het initiatief. De ambtelijke organisatie leidde de presentatie, waarbij de raadsleden werden geïnformeerd over de doelstellingen, processen en verwachtingen met betrekking tot de samenwerking binnen Wij West. De opgedane kennis helpt de raad om effectief deel te nemen aan toekomstige discussies en besluitvorming met betrekking tot de het programma Wij West.

Beeldvorming: toekomst Rietveld Theater

25 april 2024 – Raads- en commissieleden brachten op dinsdag 23 april een beeldvormend bezoek aan het pand van het Rietveld Theater aan Rietveld 49. Het cultuurpand is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. In het gebouw zijn ook investeringen op het gebied van duurzaamheid en geluid noodzakelijk.

De raads- en commissieleden kregen een presentatie van de uitkomsten van de uitgevoerde scenario-analyse. In totaal zijn zeven scenario’s onderzocht, variërend van niks doen (variant zeven) tot verbouwing van het totale pand (variant één). Dit scenario komt het meest tegemoet aan het eerder opgestelde programma van eisen. De kosten voor deze variant bedragen rond de vijf miljoen euro.

Het college stuurt op korte termijn een voorstel naar de raad om de scenario’s twee tot en met vijf af te laten vallen en te kiezen voor scenario zes: eind dit jaar een besluit nemen over de varianten, niks doen of totaal verbouwen. Dit voorstel wordt op 23 mei besproken in de commissie Economie, Financiën en Bestuur en op 13 juni in de raadsvergadering.

Het college stelt in dit voorstel voor dat de raad eind dit jaar bij het vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan Cultuur de knoop doorhakt over het wel of niet verbouwen van het Rietveld Theater. In dit huisvestingsplan wordt het hele culturele aanbod en al het cultureel vastgoed in Delft in beeld gebracht.

Beeldvorming: sociale basis

23 april 2024 – In een beeldvormende bijeenkomst die donderdag 18 april plaatsvond, werd een belangrijke stap gezet in het traject om een visie te ontwikkelen voor de versterking van de sociale basis in Delft. Commissieleden van de commissie Sociaal Domein en Wonen gingen in gesprek met ambtenaren, met als doel het verkennen van mogelijkheden om de sociale kwaliteit van leven van de inwoners te verbeteren.

De sociale basis, gedefinieerd als het netwerk van sociale verbanden van inwoners, vormt het hart van het gemeenschapsleven aangevuld en ondersteund door lokale overheid en diverse organisaties. Tijdens de bijeenkomst werd benadrukt dat het versterken van deze basis gaat om omzien naar elkaar en de rol die zowel de gemeente als diverse partners hierin spelen.

De ambtelijke organisatie startte de avond met een toelichting op het concept van de sociale basis, waarin ontmoeting, ontspanning, ontplooiing en ondersteuning centrale functies vervullen. Vervolgens werd er uitgebreid gediscussieerd over hoe deze functies verder versterkt kunnen worden. De uitkomsten van deze bijeenkomst zullen dienen als waardevolle input voor de verdere ontwikkeling van de visie van de gemeente.

De volgende stap in dit proces staat gepland op donderdag 29 augustus 2024, wanneer een volgende beeldvormende bijeenkomst gepland staat om de visie op sociale basis te bespreken met de commissie Sociaal Domein en Wonen.

Beeldvorming: toekomst theater De Veste

22 april 2024 – Raads- en commissieleden hebben zich op donderdag 18 april bij laten praten over de toekomst van theater De Veste. Tijdens de beeldvormende presentatie werd onder meer gesproken over de wenselijkheid voor een groter theater en de manieren waarop dit gerealiseerd kon worden.

De raadsleden kregen een uitleg over de visie voor de toekomst, de ruimtelijke mogelijkheden en de financiën. Hierbij kwamen vijf scenario’s aan bod. 

Belangrijkste uitkomst is het aan de raad voorgestelde voorkeursscenario: volledige nieuwbouw op een toekomstige locatie in of nabij de binnenstad van Delft. Bij dit scenario krijgt het theater een grote zaal met 800 plaatsen en een multifunctionele zaal met vlakke vloer voor de kleinere optredens. Ook wordt het theater dan beter toegankelijk voor mensen met een beperking en verbetert het binnenklimaat.

Als de raad hiermee instemt dan wordt de komende jaren verder gewerkt aan een financiële strategie voor nieuwbouw en aan een uitwerking van wat er in de tussentijd tot nieuwbouw nodig is en hoe het huidige theater tijdens de bouw kan blijven functioneren. Vanaf 2028 gaat het college bekijken of de nadere verkenning voor het project nieuwbouw Theater de Veste opgestart kan worden.

Het voorstel van het college wordt op 23 mei 2024 besproken in de commissie Economie, Financiën en Bestuur en op 13 juni 2024 in de raadsvergadering.

Presentaties beeldvormende bijeenkomst donderdag 18 april 2024

Beeldvorming: schoon en veilig open zwemwater

15 april 2024 – Leden van de commissie Ruimte en Verkeer waren op donderdag 11 april op bezoek bij het Hoogheemraadschap van Delfland voor een beeldvormende bijeenkomst over Schoon en veilig open zwemwater in Delft. De bijeenkomst was ook toegankelijk voor belangstellenden, en die waren dan ook namens allerlei organisaties of zichzelf aanwezig.

De kennissessie werd geopend door hoogheemraad Stijn van Boxmeer met een korte introductie op wat het Hoogheemraadschap nu eigenlijk doet. Vervolgens gaven ambtenaren van het Hoogheemraadschap van Delfland, de provincie Zuid-Holland, en de gemeente Delft presentaties over verschillende onderwerpen gerelateerd aan open zwemwater.

De aanwezigen werden geïnformeerd over de rollen en bevoegdheden van de verschillende bestuurslagen op het gebied van open zwemwater, en de problematiek rondom blauwalg in de Delftse Hout. Daarnaast werden de raadsleden op de hoogte gebracht van de stand van zaken van twee onderzoeken die op dit moment worden uitgevoerd: één onderzoek naar de haalbaarheid van een buitenzwembad in Kerkpolder, en één naar de mogelijkheden voor open zwemwater in Delft.

Na de presentaties was er tijd om met de aanwezigen te reflecteren op de presentaties en de huidige stand van zaken. Zorgen waren er vooral over toezicht en handhaving op het zwemmen in de Schie -wat officieel geen zwemlocatie en zelfs verboden is- en over de blauwalg in de Delftse Hout. Daarnaast gaven raadsleden aan benieuwd te zijn naar andere mogelijkheden voor open zwemwater in Delft. Of hier mogelijkheden voor zijn zal duidelijk worden als de twee onderzoeken komend jaar naar de raad toe komen.

Beeldvorming: Groen in Delft  

22 maart 2024 – Tijdens een drukbezochte beeldvormende bijeenkomst heeft de commissie Ruimte en Verkeer op donderdag 21 maart met belangstellenden gesproken over het groen in Delft. Daarnaast zijn zij bijgepraat over de Nota Groen die de raad binnenkort van het college ontvangt.

Doel van de bijeenkomst was de commissie te informeren over de Nota Groen die door het college wordt gemaakt. Deze nota ontvangt de raad naar verwachting eind deze maand ter vaststelling. Daarnaast wilde zowel raad als college graag de mening horen van de stad over het groen en de biodiversiteit in Delft.

Op de oproep om mee te praten, kwamen ruim 30 bewoners en belangstellenden af. Hieronder waren ook vertegenwoordigers van Delftse organisaties en initiatieven die zich bezighouden met groen en biodiversiteit.

Na een korte toelichting op de Nota Groen door stadsecoloog Diny Tubbing gingen deelnemers met elkaar in gesprek over hun visie op het groen in Delft. Dit gebeurde in verschillende rondetafelgesprekken, met onder meer de thema’s Groen op de Kaart, Analyse Groen en Biodiversiteit, Bewonersinitiatieven en Samen maken we de stad.

Daarna volgde een toelichting op het vervolgproces. Van de avond wordt een verslag gemaakt en de input van de gesprekken wordt in overweging genomen bij het opstellen van de Nota Groen.

Beeldvorming: veilig en schoon open zwemwater

22 maart 2024 – De gemeenteraad houdt op donderdag 11 april een beeldvormende thema-avond over de mogelijkheden voor veilig en schoon open zwemwater in Delft.

Tijdens deze beeldvormende sessie vertellen betrokken ambtenaren van de gemeente, de provincie Zuid-Holland en het hoogheemraadschap van Delfland de raad en anderen aanwezigen meer over hun verantwoordelijkheden op het gebied van open zwemwater.  

Blauwalg

Hierna gaan ze dieper in op de mogelijke kansen binnen Delft voor schoon en veilig open zwemwater. Ook wordt aandacht besteed aan de problematiek rondom blauwalg in de Delftse Hout. Inwoners van Delft zijn van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. Dat geldt ook voor vertegenwoordigers van organisaties die zich bezighouden met water.

Aanmelden

De thema-avond start om 19:30 uur. De bijeenkomst duurt ongeveer twee uur. De locatie wordt later via de website van de gemeenteraad onder het kopje ‘Vergaderkalender’ bekendgemaakt. Wilt u erbij zijn? Dan ontvangt de griffie graag vooraf uw aanmelding via de mail.

Beeldvorming: sportpark Brasserskade

15 maart 2024 – In een beeldvormende bijeenkomst heeft de commissie Sociaal Domein en Wonen donderdag 14 maart gesproken met de voorzitters van verschillende verenigingen op Sportpark Brasserskade en daarbuiten. Zij spraken met elkaar over actuele uitdagingen en de ambities voor de toekomst.

De sessie begon met een rondleiding over het sportpark, die eindigde in het clubhuis van Concordia. Daar konden leden van de raadscommissie kennismaken met de gebruikers van het sportpark. In een voorstelronde lichtten zij hun aandachtspunten en uitdagingen van dit moment toe. Thema’s die hierbij aan bod kwamen waren onder meer capaciteitsproblemen, de veiligheid en verrommeling op en rond het park, het aantrekken en behouden van vrijwilligers en de samenwerking van de gemeente met buurgemeenten.

Nadat de verschillende gebruikers hun actuele uitdagingen hadden toegelicht, volgde een uitgebreide toelichting op het plan voor de vitalisering en optimalisering van het sportpark dat enkele verenigingen in 2017 samen met sportmarketing bedrijf Sportvibes maakten.

De verenigingen haakten daarmee naar eigen zeggen in op de groei-ambitie die de gemeente Delft heeft tot 2040. Onderdeel van dit plan is een verbinding en ontsluiting van het sportpark met de Delftse Hout en omliggende buurten. Naar aanleiding van de toenmalige plannen zou er door de gemeente een gebiedsvisie opgesteld worden, maar deze is er niet gekomen en staat inmiddels ook niet meer op de agenda.

Verschillende raads- en commissieleden gaven aan dat de beeldvormende avond bij hen hebben de nodige vragen aan het college had opgeroepen. Dat betekent dat het sportpark Brasserskade mogelijk op een later moment weer op de politieke agenda verschijnt.  

Commissie Ruimte en Verkeer bijgepraat over Nieuw Delft en Kop van de Buitenhof

13 februari 2024 – Donderdagavond 8 februari zijn raads- en commissieleden bijgepraat over twee grondontwikkelingen: Nieuw Delft en Kop van de Buitenhof.

In het eerste deel van het programma is Nieuw Delft besproken. Dit deel begon met een korte terugblik van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, met daarna een stand van zaken van de huidige bouwontwikkelingen binnen de door de raad vastgestelde kaders. Het Tussentijdse Meerjarenprogramma Grondontwikkelingen en het Meerjarenprogramma Grondontwikkelingen werden toegelicht, inclusief planning en de financiële mogelijkheden en risico’s. Tussendoor zijn er verschillende vragen van raads- en commissieleden beantwoord over onder andere het gebruik van de mobiliteitshub, de waterstructuur in Nieuw Delft en de huidige werkzaamheden aan de sporen in de spoortunnel. Tot slot was er een vooruitblik op de besteding van kwaliteitsgelden, evenals de monitoring van de S-bocht en de verwachte MPG in voorjaar 2024. Dit deel van het programma werd afgesloten met een interactief onderdeel bij de maquette van het gebied. Tijdens een panelgesprek gingen supervisor, bewoner en ontwikkelaar met de raadsleden in gesprek over de totstandkoming van de ontwikkelingen in Nieuw Delft.

Het tweede deel van de avond focuste op de Kop van de Buitenhof. Een terugblik op het voortraject en de vastgestelde kaders werd gegeven, gevolgd door een toelichting op de programmatische keuzes. Stedenbouwkundig bureau Urhahn presenteerde het stedenbouwkundig masterplan aan de hand van een presentatie en maquette. Vervolgens werd ingegaan op de financiële kaders en planning en fasering, met daarbij ruimte voor vragen van de aanwezige raads- en commissieleden.

Beeldvorming: YES!Delft

19 januari 2024 – Op initiatief van de fractie van GroenLinks bracht een aantal raads- en commissieleden op dinsdag 16 januari een bezoek aan YES!Delft. Tijdens de bijeenkomst kregen zij uitleg over de toegevoegde waarde van YES!Delft.

YES!Delft heeft als doel om hightech startups met hardware om succesvol te laten worden. Zij helpt bedrijven in de fases van validatie naar scale up, onder andere met (juridische) kennis, het aanleggen van een netwerk, matching van personeel, het aantrekken van investeerders en het verwerven van fondsen. Daarbij wordt steeds verbinding gezocht met andere partijen binnen én buiten de stad.  

De TU Delft is hierbij een belangrijke partner voor bijvoorbeeld de inzet van studenten. Voorbeelden van succesvolle start-ups zijn onder andere Ampelman en Epyon. Er melden zich jaarlijks meer dan 500 mogelijke startups aan en momenteel is 83% van de start-ups succesvol. YES!Delft heeft geen winstoogmerk.

Een van de start-ups, Tarnoc, gaf vervolgens een presentatie. Tarnoc wil schone en betaalbare verwarming voor iedereen realiseren. Dit doet zij door ontwikkeling van een nieuw soort warmtepomp. Tot slot kregen de raadsleden een rondleiding door het gebouw.