Beeldvorming: herstel

Beeldvorming: herstel

3 december 2021 – De commissie Economie, Financiën en Bestuur heeft op donderdag 2 december een digitale beeldvormende bijeenkomst gehouden met leden van de Taskforces Herstel Bezoekerseconomie en Herstel Techindustrie, op initiatief van de raadsleden Daylam Dag (STIP) en Nick den Hollander (PvdA).

Deze Taskforces zijn vrij snel na het uitbreken van de COVID-crisis samen met partners in de stad opgericht om duurzaam herstel van de bezoekerseconomie en de techindustrie te stimuleren en faciliteren, onder andere op basis van het denken in scenario’s.

De Taskforces hebben goed gefunctioneerd en in de digitale sessie werden commissieleden en andere geïnteresseerden bijgepraat. Hierbij lag de nadruk niet zozeer op de inhoudelijke opbrengsten, maar vooral op het bieden van inzicht in de wijze lessen uit deze waardevolle manier van samenwerken, en daarnaast op het vooruitblikken op deze samenwerking in de toekomst.

Na een inleiding van de voorzitter en twee leden op de werkwijze van de Taskforces was er ruim tijd voor vragen en discussie. Aan het einde van de sessie werd door de commissieleden grote waardering uitgesproken richting de Taskforces en benadrukten zij het belang van het blijven uiten van deze waardering, en het blijven volgen van de vorderingen van deze samenwerking in de toekomst.

Kijk de beeldvormende bijeenkomst terug

Beeldvorming: Avalex

De commissie Ruimte en Verkeer is op donderdag 7 oktober, op initiatief van de raadsleden Rick van den Brink (STIP), Bert van der Woerd (CU), Gerrit Jan Valk (CDA), in een beeldvormende bijeenkomst bij Avalex met best practices geïnspireerd en geïnformeerd over behaalde resultaten door verschillende manieren van afval inzamelen in andere gemeenten.

Voordat de best practices werden gedeeld, kregen de aanwezige raads- en commissieleden een rondleiding over de Milieustraat van Avalex. Daarna werd met een presentatie een toelichting gegeven over hoe het grofvuil momenteel door Avalex wordt ingezameld en verwerkt.

De beste praktijkvoorbeelden van de gemeenten Utrecht, Groningen en Zwolle werden via presentaties en filmpjes getoond. Tevens is ter inspiratie een presentatie ontvangen van Lentekracht.

Na de presentaties is met elkaar kort gediscussieerd over het beleid en de best practices.  Bekijk deze presentaties hier.

Commissie buigt zich over participatie

6 oktober 2021 – De commissie Economie, Financiën en Bestuur bespreekt in haar vergadering op donderdag 7 oktober onder meer het voorstel Vaststelling Nota Participatie in Delft 2022 en Verordening participatie en uitdaagrecht Delft.

De aankomende Wet versterking participatie op decentraal niveau en de Omgevingswet (motie Nooren) maken het noodzakelijk dat Delft participatiebeleid vaststelt en de inspraakverordening aanpast naar een participatieverordening. Daarnaast bepaalt de nieuwe wet dat ook het uitdaagrecht wordt vastgelegd in een verordening.

De commissie buigt zich verder over de Voortgangsrapportage Aanpak extremisme, polarisatie en radicalisering 2020 en de brief van het college over de uitkomsten, aanbevelingen en opvolging quickscan extreemrechts en rechts-extremisme.

Andere onderwerpen die in deze vergadering aan bod komen zijn onder meer de collegebrief over corona, de Metropoolregio en het initiatiefvoorstel Delftse principes voor digitale soevereiniteit. Dat voorstel is opgesteld door STIP, Onafhankelijk Delft, D66 en GroenLinks.

De publieke tribune is tijdens deze commissievergadering ook weer geopend, hetzij met een beperkt aantal stoelen. Voor bezoekers geldt: mensen die niet gevaccineerd zijn wordt geadviseerd een sneltest te doen voorafgaand aan de vergadering. Mensen met klachten wordt gevraagd thuis te blijven of zich vooraf te laten testen.  En vanzelfsprekend wordt eenieder die corona heeft, gevraagd thuis te blijven. Belangstellenden kunnen de vergadering ook thuis rechtstreeks via de webcast bekijken.

Beeldvorming

De commissie Sociaal Domein en Wonen laat zich deze avond op locatie informeren over het werk van Perspektief en de commissie Ruimte en Verkeer gaat bij Avalex kijken hoe het grofvuil wordt verwerkt. 

Ruimte en Verkeer krijgt beeld van Warmteplan

24 september 2021 – De commissie Ruimte en Verkeer is op donderdag 23 september in een beeldvormende bijeenkomst bij The Green Village door het college met een presentatie geïnformeerd over het Warmteplan Delft 2021.

In het nationale Klimaatakkoord is afgesproken dat alle gemeenten in Nederland uiterlijk in 2021, met betrokkenheid van alle belanghebbenden, een transitievisie warmte vaststellen. Delft noemt deze transitievisie het Warmteplan Delft 2021.

Het Warmteplan geeft een eerste inzicht in de mogelijkheden voor aardgasvrij verwarmen per buurt. Ook staat in het Warmteplan in welke buurten de gemeente vóór 2030 een warmte-uitvoeringsplan wil maken.

Op het ontwerp-Warmteplan dat ter inzage heeft gelegen van 19 juli 2021 tot en met 13 september 2021 zijn 20 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen en de reactie van het college daarop worden verwerkt in een nota van beantwoording. Het definitieve Warmteplan Delft 2021, inclusief de nota van beantwoording, wordt  na vaststelling door het college medio oktober 2021 voor besluitvorming overgedragen aan de gemeenteraad.

Het definitieve Warmteplan 2021 wordt besproken in de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer van 2 december 2021 en door de gemeenteraad vastgesteld in de vergadering van 16 december 2021.

Voorafgaand aan de presentatie werd de commissie donderdag rondgeleid over het terrein van de The Green Village, de regelluwe proeftuin op TU Campus waar diverse innovaties en experimenten op het gebied van de energietransitie in de praktijk plaatsvinden. The Green Village houdt voor de inwoners van Delft een open dag op zaterdag 9 oktober 2021 van 10:00 uur tot 16:00 uur.

Raadsleden in gesprek over Global Goals

23 september 2021 – Raadsleden zijn op donderdag 16 september met elkaar in gesprek gegaan over de Global Goals. Aan de hand van diverse presentaties werd duidelijk gemaakt wat dat precies zijn.

Catherine Bij de Vaate nam de raadsleden mee in de voorgeschiedenis in Delft en in wat Global Goals zijn. In Delft is er sprake van een Gouden Delftse Driehoek. De gemeente (het college), de politiek (gemeenteraad) en de stad werken vanuit hun eigen rol aan de Global Goals en staan in verbinding met elkaar. Zo kunnen ze elkaar versterken en inspireren. Opvallend is dat Delft bruist van de initiatieven van inwoners, organisaties, het bedrijfsleven, kennisinstellingen. De gemeenteraad sluit zich aan bij de stad en is nu aan zet.

De zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, de zogenaamde Global Goals of SDG’s (Sustainable Development Goals) vormen voor de periode tot 2030 een belangrijke gezamenlijke agenda voor een duurzame én eerlijke wereld. Dat wil zeggen zowel verduurzaming van energie of mobiliteit als armoedebestrijding en bestrijding van kansenongelijkheid in werk of onderwijs bijvoorbeeld. Op 25 september 2015 heeft Nederland zich gecommitteerd aan de Global Goals, net als alle andere lidstaten van de VN. Dit geldt voor het Nederlandse beleid, zowel binnen als buiten Nederland.

Het zijn de volgende doelen:

Globals Goals

Think Global, act local. Alle doelen zijn concreet uitgewerkt in subdoelen. Meer dan de helft van deze subdoelen zijn relevant voor lokaal beleid. Daarom spelen gemeenten een belangrijke rol bij de uitvoering en bereiken van de Global Goals. Al eerder nam de raad hierover een motie aan.

Global Goals gemeente

Wethouder Brandligt lichtte toe hoe de gemeente en ook partners uitvoering geven aan de Global Goals in Delft. De gemeente zet in haar bestuursprogramma extra in op acht global goals. De wethouder benadrukte dat het echter geen harde grens is: De Global Goals zijn namelijk met elkaar verbonden eb bieden zo een integraal kader voor afwegingen in beleid.

Partners in de stad, nemen zelf initiatief en zoeken soms ook samenwerking met elkaar en/of met de gemeente. De gemeente brengt partijen bij elkaar, stimuleert en faciliteert. Onder andere met MAEX. De gemeente Delft was daarom uitgenodigd als goed voorbeeld voor andere gemeenten tijdens de Global Goal workshops van VNG in voorjaar 2021.

Op zaterdag 25 september aanstaande, op internationale dag van de Global Goals, maakt de gemeente Delft officieel bekend dat Delft een Global Goals Gemeente is geworden. Delft hijst dan voor het eerst de officiële Global Goals Gemeente vlag. Onze stad staat op deze dag in landelijke belangstelling. De coördinator van SDG- Nederland, Sandra Pellegrom, komt er speciaal voor naar Duurzaamheidscentrum De Papaver in Delft, mét de SDG bus. Ze wordt, samen met de Delftse wethouder Global Goals, Stephan Brandligt, geïnterviewd. Tijdens deze dag zijn er diverse activiteiten in het teken van de Global Goals. Kijk hier voor het programma van de dag.

Initiatieven uit de stad

Het aansluiten van de gemeente Delft bij de Global Goals volgt op een aantal jaren actief bezig zijn met de doelen. Het is ook precies een jaar na het lanceren van de website delft4globalgoals.nl door diverse Delftse organisaties. De initiatiefnemers zijn Stichting Stedenband Delft-Estelí, Stichting Fairtrade Delft, Buurttuin Voorhof, Milieudefensie Delft, aangevuld met vertegenwoordigers van IHE, studentenpastoraat, Stichting 8 maart en enkele culturele organisaties. Ria van Oostveen vertelde de raadsleden namens hen hoe deze organisaties samen werken aan echte verbetering via concrete projecten. Via Delft4GlobalGoals worden deze projecten vooral zichtbaar gemaakt. Ook pakken zij zelf projecten op: zo werken ze samen met De Papaver aan een les over de Global Goals voor scholen en maken ze een SDG-wandeling.

Op 25 september wordt een aantal activiteiten van Delft4globalgoals gelanceerd. Van september tot en met november 2021 zijn er de volgende activiteiten:

  • One Planet’ bij Duurzaamheidscentrum De Papaver. Deze van het Museon geleende tentoonstelling laat voor elk van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen zien hoe de wereld in 2030 mooier kan zijn en hoe wij daaraan kunnen bijdragen. En hij is speciaal voor Delft aangevuld met portretten van 17 Delftse ‘goalgetters’
  • Expositie ‘Koffie en Global Goals’ in Botanische tuin. Naast informatie over de hele koffieketen, van plant tot boon tot kopje koffie, wordt in deze tentoonstelling speciaal aandacht besteed aan hoe keurmerken zoals Fair Trade en de Global Goals van de Verenigde Naties onze kopjes koffie duurzamer kunnen maken.
  • Wandeltocht van circa 2 tot 2,5 uur langs diverse plekken met organisaties en bedrijven die zich inzetten voor de Global Goals doelen. De wandelaar maakt kennis met de doelen. De wandeling blijft ook na november bestaan en zal steeds worden uitgebreid.

De raad aan zet

Na deze presentaties praatten de raadsleden verder over de stand van zaken en over het adopteren van Global Goals doelen door de raadsleden. Ze kozen hun favoriete Global Goals en wisselenden van gedachten over de doelen 1 (Armoede), 5 (Gendergelijkheid) en 12 (Verantwoorde Consumptie en Productie).

Aan het einde van de avond bespraken de raadsleden het persoonlijk adopteren van een of meer Global Goals doelen. Dit is uiteraard op vrijwillige basis, waarbij iedereen een eigen invulling geeft aan zijn of haar gekozen doel. Het is een mooie manier om als (nieuwe) raadsleden met elkaar in gesprek te gaan en in verbinding te staan met elkaar én met de stad/ de inwoners. Op de website van de gemeenteraad kunnen dan namelijk de geadopteerde Global Goals bij de namen van de raadsleden komen te staan.

Wellicht praten de raadsleden hierover verder bij de raadsvergadering van 30 september.

Daarover en meer gaat een kerngroep zich buigen. Geïnteresseerde raadsleden zijn welkom zich bij het kernteam aan te melden dat onder andere bestaat uit Catherine bij de Vaate, Bert van der Woerd, Jan Geert van der Post, Rob van Woudenberg of Jip Enthoven.

Achtergrondinfo

Uitgave van VNG – Global Goals in het gemeentelijk beleid: https://vng.nl/sites/default/files/2020-04/handreiking-global-goals-in-het-gemeentelijk-beleid-2020.pdf  

Uitgave van VNG – boekje over Global Goals voor raadsleden: https://vng.nl/nieuws/nieuwe-handreiking-global-goals-in-nederlandse-gemeenteraad

Betaald parkeren TU roept veel vragen op

10 september 2021 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer is op donderdag 9 september uitgebreid gedebatteerd over het voornemen van de TU Delft om op zes locaties op het universiteitsterrein betaald parkeren in te voeren. Om dat mogelijk te maken moet de raad instemmen met het opheffen van parkeerplekken die nu nog voor iedereen beschikbaar zijn.

In het voorstel Vaststelling onttrekkingsbesluiten TU Delft is sprake van het onttrekken van in totaal 2.509 parkeerplaatsen aan de openbaarheid. Die blijven op de TU-campus behouden of worden gecompenseerd op de centrale parkeerlocaties, zodat het totaal aantal parkeerplaatsen gelijk blijft.

Daar zette een insprekende bewoner vraagtekens bij, want in zijn berekening verdwijnen er 99 parkeerplekken in het TU-gebied. Daarnaast zijn de bewoners niet blij dat zij in tegenstelling tot parkeerders die verbonden zijn aan de TU wel moeten gaan betalen voor parkeren. Medewerkers en studenten van de TU kunnen hun auto vooralsnog gratis op de centrale parkeerlocaties kwijt. De inspreker pleitte ervoor om alles bij het oude te laten. Die wens wordt door 374 ondertekenaars van een petitie ondersteund.  

De vertegenwoordiger van de TU Delft benadrukte in zijn inspreekminuten dat de universiteit met de invoering van betaald parkeren het mobiliteitsbeleid van de gemeente volgt en daarmee ruimte voor groei en groen wil realiseren.

De CDA-fractie had het graag anders gezien. Het CDA zei begrip te hebben voor de wens van de TU om het parkeren te reguleren, maar volgens het CDA had de gemeente dat moeten doen. Daar zijn volgens het CDA de bewoners het meest mee gebaat. De PvdA deelde de zorg over de bewoners op het campusterrein en drong er bij wethouder Martina Huijsmans op aan om de parkeerlocaties ’s avonds en in het weekend voor iedereen open te stellen.

Hart voor Delft wilde weten wat de bewoners gaan betalen. Het voorstel aan de raad heeft alleen betrekking op het opheffen van de parkeerplekken, maar Hart voor Delft las nergens iets terug over de consequenties voor de bewoners. Zij moeten volgens de VVD blijven kunnen parkeren. Volgens de ChristenUnie wordt Delft langzamerhand één groot betaald parkeerterrein. Net als de PvdA pleitte de ChristenUnie voor het openstellen van de parkeerlocaties buiten de werkuren. STIP zei het invoeren van betaald parkeren door de TU te zien als een logische stap. Dat stimuleert volgens STIP duurzaam vervoer en gaat parkeertoerisme tegen. STIP was het met andere fracties eens dat de bewoners snel meer duidelijkheid moeten krijgen over de kosten. Daar sloot de SP zich bij aan.

Wat GroenLinks betreft is het essentieel dat de gemeente en de TU goed samenwerken om tot een gezamenlijk beleid te komen. D66 sprak over een begrijpelijke keuze van de TU die meer ruimte moet opleveren voor groen en groei. Daarnaast zei D66 de opvatting te delen dat de TU mensen wel moet stimuleren om niet met de auto naar de universiteit te komen.

Het voorstel waar de gemeenteraad een besluit over moet nemen, is volgens wethouder Huijsmans een deel van het verhaal. Als de raad akkoord gaat en de parkeerplekken worden onttrokken aan de openbaarheid is het aan de TU Delft om het betaald parkeren verder uit te rollen. De gemeente heeft daar geen rol in omdat het volgens de wethouder om particulier terrein gaat. Dat geldt volgens haar ook voor de vragen van bewoners over de kosten. Die moeten volgens Huijsmans worden uitgewerkt door de TU. De wethouder noemde de rol van de gemeente faciliterend. De volgende stappen moeten wat haar betreft door de TU Delft worden gezet.

Dat zou volgens de CDA-fractie ook anders kunnen. Die fractie stelde dat zolang de parkeerplekken openbaar zijn de gemeente in overleg met de TU ook op de campus gereguleerd parkeren kan invoeren. Dan zou meer rekening gehouden kunnen worden, volgens het CDA, met de belangen van de bewoners. De ChristenUnie zei die gedachte zo interessant te vinden dat die fractie gaat nadenken over een motie. Ook Hart voor Delft overweegt een motie. Dat betekent dat dit voorstel op donderdag 30 september verder wordt besproken in de raadsvergadering.

Bedenkingen

Het debat over het voorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Rotterdamseweg 13C spitste zich in de commissie vooral toe op de procedure die het college wil volgen. Twee jaar geleden gaf de raad na heel veel discussie voor hetzelfde adres al een verklaring van geen bedenkingen af. De buurt stapte toen naar de rechter. De aanvrager ging met zijn buren in gesprek en kwam met een nieuw bouwplan waar iedereen tevreden over is. Het college zegt daarom bij wijze van hoge uitzondering de ontwerpverklaring als definitief te zien indien er geen zienswijzen tegen het plan worden ingediend.

De PvdA liet weten dat het op voorhand afgeven van een definitieve verklaring van geen bedenkingen niet op haar steun kan rekenen. Ook de VVD zei geen voorstander te zijn van zo’n versnellingsactie van het college, omdat de raad daarmee de controle uit handen geeft. In de commissie werden voors en tegens gewisseld. D66 zei wel voorstander te zijn van zo’n versnelde procedure, omdat de bouwer daardoor eerder aan de slag kan. De ChristenUnie zei eveneens akkoord te kunnen gaan met het voorstel van het college. Hart voor Delft concludeerde dat de discussie aantoont hoe ingewikkeld de procedure is en de SP zei de lijn van de PvdA te volgen. De CDA-fractie kon zich vinden in de suggestie van de VVD om het voorstel opnieuw aan de raad voor te leggen indien er geen zienswijzen zijn, zodat het als hamerstuk kan worden vastgesteld.

Wethouder Huijsmans zei zich gepuzzeld te voelen door de raad. Volgens haar past het plan binnen de eisen, duurt de procedure al ontzettend lang en kan er tijd worden gewonnen met het versneld afgeven van de definitieve verklaring. De PvdA bleef op het standpunt om de vastgestelde procedure te willen volgen. Die fractie gaat daarom een amendement opstellen om het voorstel van het college en het voorliggende raadsbesluit aan te passen. In de raadsvergadering op donderdag 30 september neemt de raad een besluit.

Hamerstukken

Het voorstel Definitieve verklaring van geen bedenkingen Rotterdamseweg 474 dat voor overleg op de agenda van de commissie stond, is zonder verdere bespreking door de commissie toegevoegd aan de hamerstukkenlijst van de komende raadsagenda.

Ook het voorstel Ruimtelijk Kwaliteitskader Schieoevers Noord komt niet als bespreekpunt terug in de raadsvergadering. Alle fracties waren het erover eens dat dit voorstel op 30 september via een klap met de voorzittershamer kan worden vastgesteld. Nagenoeg alle fracties reageerden positief. Het document dient volgens het college een tweeledig doel. Het is een handleiding en inspiratiebron voor ondernemers, ontwikkelaars en architecten die in en aan het gebied werken. Daarnaast fungeert het als basis voor de kwaliteitsbewaking, de toetsing van planontwikkeling en de bestemmings- en omgevingsplannen die binnen Schieoevers Noord gemaakt worden.

Het voorstel Kader natuurinclusief bouwen en ontwikkelen is door de commissie eveneens als hamerstuk toegevoegd aan de raadsagenda van 30 september. Het college schrijft in dit voorstel dat door natuurinclusief te bouwen en te ontwikkelen een gezonde en aantrekkelijke stad gecreëerd en de biodiversiteit versterkt kan worden. Een richtinggevend puntensysteem moet dat mogelijk maken.

Wethouder Stephan Brandligt zegde de fractie van D66 toe dat hij de circulaire effecten van natuurinclusief bouwen over een jaar meeneemt in de evaluatie.

Deelmobiliteit

Bij de bespreking van de brief van het college over de aanbesteding van deelmobiliteit in Nieuw Delft wilden de fracties van SP, CDA en VVD van wethouder Huijsmans weten waarom slechts één aanbieder van deelvervoer reageerde. Die aanbieder is Delft Mobility. Dat is een samenwerking van verschillende deelvervoerbedrijven die in veld 6 in Nieuw Delft elektrische deelauto’s en deelfietsen gaan aanbieden. De tijdelijke hub die daarvoor is ingericht is te vinden op de hoek Abtswoudseweg/Engelsestraat. De concessie geldt voor drie jaar. STIP complimenteerde de wethouder met het mogelijk maken van particulier autodelen. De VVD vroeg de wethouder om niet na drie jaar maar eerder te evalueren.

Wethouder Huijsmans zei bereid te zijn eerder te evalueren, maar zei weinig te voelen voor een jaarlijkse evaluatie. Het aanbod kan volgens haar tussentijds worden aangepast. Ook de ChristenUnie zei net als de VVD na een jaar wel een evaluatie te willen zien. D66 was vol lof. Hart voor Delft reageerde kritisch. Gebruikers van deelvervoer gaan volgens die fractie anders met vervoermiddelen om, omdat het geen eigendom is. Hart voor Delft drong er bij de wethouder om die reden op aan om ‘niet met deelstepjes te beginnen’. De SP zou het liefst zien dat ook mensen met een kleine beurs gebruik konden maken van deelmobiliteit. Geen van de fracties kondigde aan het eind van het debat een motie aan, zodat dit onderwerp niet terugkomt in de raadsvergadering.

Warmteplan

Aan het begin van de vergadering sprak de voorzitter van Belangenvereniging Voorhof II West in op het niet-geagendeerde onderwerp Warmteplan Delft 2021. De inspreker deelde zijn zorgen met de commissie over het participatieproces rond het warmteplan. Bewoners zouden wat hem betreft in een eerder stadium mee moeten kunnen praten. Ook het besluitvormingsproces is volgens de inspreker niet helder. De commissie Ruimte en Verkeer buigt zich naar verwachting in de volgende oordeelsvormende vergadering op donderdag 28 oktober over dit plan.

Beeldvorming

De commissie Sociaal Domein en Wonen werd donderdag 9 september door de directeur en medewerkers van Delft voor Elkaar bijgepraat over de werkzaamheden van dit Delftse samenwerkingsverband van zorg-, sport- en welzijnspartijen en de aangekondigde bezuinigingsopgave waar Delft voor Elkaar voor staat.

Volle agenda commissie Ruimte en Verkeer

6 september 2021 De eerste oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer belooft op donderdag 9 september weer een lange zit te worden. De commissie heeft een volle agenda aan bespreekpunten. De vergadering begint om 19.30 uur.

De commissie buigt zich onder meer over het voorstel  Vaststelling onttrekkingsbesluiten TU Delft. Hierin staat het voornemen van de TU Delft om 2.509 parkeerplaatsen aan de openbaarheid te onttrekken. De universiteit wil haar parkeerders op zes centrale parkeerlocaties op de campus tegen betalen laten parkeren. Het is aan de gemeenteraad om hierover een besluit te nemen.

Op de overlegagenda staan verder onder meer het voorstel Ruimtelijk Kwaliteitskader Schieoevers Noord, het voorstel Kader Natuurinclusief bouwen en ontwikkelen en de brief van het college over de aanbesteding van deelmobiliteit Nieuw Delft.

Agenda commissie Ruimte en Verkeer

De commissievergaderingen worden weer gehouden in de raadszaal. De versoepelde coronamaatregelen staan een beperkt aantal insprekers toe. Als u wilt inspreken, kunt u zich op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. De publieke tribune blijft gesloten. Belangstellenden kunnen de vergadering rechtstreeks via de webcast bekijken.

Beeldvorming

De commissie Sociaal Domein en Wonen komt op deze avond bij elkaar voor een beeldvormende bijeenkomst over Delft voor Elkaar en de commissie Economie, Financiën en Bestuur heeft een beeldvormende bijeenkomst over de Biotech Campus op het programma staan. Beide bijeenkomsten zijn uitsluitend voor raads- en commissieleden.

Commissies starten nieuw vergaderseizoen

30 augustus 2021 – De commissie Economie, Financiën en Bestuur opent het nieuwe vergaderseizoen op donderdag 2 september om 19.30 uur met haar reguliere commissievergadering. Diezelfde avond houdt de commissie Sociaal Domein en Wonen een beeldvormende bijeenkomst over de voorgenomen bestuurlijke fusie tussen het Grotius en de Spinoza scholengroep. Deze bijeenkomst is alleen voor raads- en commissieleden.

Op de agenda van de commissie Economie, Financiën en Bestuur staat onder meer het maandelijks overleg over de stand van zaken rondom de coronamaatregelen. Daarnaast overlegt de commissie over de voorstellen Nota Participatie in Delft 2022 en Verordening participatie en uitdaagrecht Delft en Cultuurkader Delft 2021-2030.  

De commissie buigt zich deze avond verder onder meer over de Visie toerisme Delft 2030 en op de antwoorden van het college op vragen van D66 en Onafhankelijk Delft over het meekijken met burgers op sociale media.

De commissievergaderingen worden weer gehouden in de raadszaal. De versoepelde coronamaatregelen staan een beperkt aantal insprekers toe. Als u wilt inspreken, kunt u zich op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. De publieke tribune blijft gesloten. Belangstellenden kunnen de vergadering rechtstreeks via de webcast bekijken.

Agenda commissievergadering Economie, Financiën en Bestuur

Beeldvorming: woningnood jongeren

23 juni 2021 – De commissie Sociaal Domein en Wonen heeft op dinsdag 22 juni een beeldvormende bijeenkomst gehouden over de woningnood onder jongeren en startende huizenkopers. De commissie kreeg cijfers over de woningnood in Delft en ging in gesprek met jonge woningzoekers.

De bijeenkomst gaf onder meer antwoord op de vragen hoe groot de woningnood onder Delftse jongeren is en hoe die woningnood door hen wordt ervaren. In de Woonvisie worden zij nauwelijks genoemd en in de Woonmonitor staat dat jonge starters weinig kans maken op een woning en dat de woonkosten voor deze groep de afgelopen zeven jaar het meest gestegen zijn.

Het eerste deel van de avond bestond uit de cijfers, gebaseerd op onderzoeken en op een onder Delftse jongeren gehouden enquête. De cijfers gaven onder meer inzicht in de woonwensen van jongeren, hun zoekgedrag, het bedrag dat zij per maand aan woonkosten kunnen uitgeven en de kans die ze maken op het vinden van een huur- of koopwoning.

In het gesprek met de jongeren hoorden de commissieleden een bevestiging van veel van wat er uit de cijfers bleek:  veel jongeren hebben problemen met het vinden van een huur- of koopwoning. In de gesprekken kwamen ook de oorzaken en mogelijke oplossingsrichtingen aan de orde.

Bekijk de beeldvormende bijeenkomst

Commissie bespreekt corona, jaarstukken en Prinsenhof

20 juni 2021 – De commissie Economie, Financiën en Bestuur wacht op dinsdag 22 juni een volle agenda. In het overlegdeel van de vergadering bespreekt de commissie onder meer de lokale ontwikkelingen rondom corona. De digitale vergadering begint om 19.30 uur.

Daarnaast buigt de commissie zich over de jaarstukken 2020. Delft sluit 2020 af met een positief rekeningresultaat van 2,1 miljoen euro. Dat is volgens het college voor een groot deel het gevolg van de inzet van reserves. Zonder die inzet zou het resultaat 92,4 miljoen euro zijn. Omdat de structurele financiële ruimte beperkt blijft, wil het college vasthouden aan de duurzame koers. De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren, zodat de jaarstukken met het advies van de commissie Rekening en Audit volgende maand kunnen worden vastgesteld.

De commissie bespreekt in deze vergadering verder de voorstellen Verordening behandeling bezwaarschriften Delft, Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden en Eerste wijziging van de Verordening precariobelasting Delft 2021.

Prinsenhof

Daarnaast overlegt de commissie over het voorstel Van visie naar ontwerp Prinsenhof Delft. In dit voorstel schrijft het college onder meer de stappen die gezet gaan worden om het museum toekomstbestendig te maken. Hiervoor is op dit moment een budget van bijna 28 miljoen euro beschikbaar. Als de raad volgende maand akkoord gaat met dit voorstel kan de ontwerpfase beginnen. Het college verwacht begin 2023 het definitieve ontwerp aan de gemeenteraad te kunnen presenteren. De uitvoering van de renovatie start naar verwachting in april 2024. De oplevering staat voor december 2025 gepland.

Wanneer u digitaal wilt inspreken in een commissievergadering kunt u zich op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden via griffie@delft.nl.

Agenda commissie Economie, Financiën en Bestuur

Beeldvorming

De commissie Sociaal Domein en Wonen houdt op dinsdag 22 juni vanaf 19.30 uur een digitale beeldvormende bijeenkomst over de woningnood onder jongeren en startende huizenkopers. Belangstellenden die deze bijeenkomst als toehoorder willen bijwonen, kunnen zich per e-mail aanmelden bij de griffie.

Agenda beeldvorming: woningnood jongeren/starters