Beeldvorming: Groen in Delft  

22 maart 2024 – Tijdens een drukbezochte beeldvormende bijeenkomst heeft de commissie Ruimte en Verkeer op donderdag 21 maart met belangstellenden gesproken over het groen in Delft. Daarnaast zijn zij bijgepraat over de Nota Groen die de raad binnenkort van het college ontvangt.

Doel van de bijeenkomst was de commissie te informeren over de Nota Groen die door het college wordt gemaakt. Deze nota ontvangt de raad naar verwachting eind deze maand ter vaststelling. Daarnaast wilde zowel raad als college graag de mening horen van de stad over het groen en de biodiversiteit in Delft.

Op de oproep om mee te praten, kwamen ruim 30 bewoners en belangstellenden af. Hieronder waren ook vertegenwoordigers van Delftse organisaties en initiatieven die zich bezighouden met groen en biodiversiteit.

Na een korte toelichting op de Nota Groen door stadsecoloog Diny Tubbing gingen deelnemers met elkaar in gesprek over hun visie op het groen in Delft. Dit gebeurde in verschillende rondetafelgesprekken, met onder meer de thema’s Groen op de Kaart, Analyse Groen en Biodiversiteit, Bewonersinitiatieven en Samen maken we de stad.

Daarna volgde een toelichting op het vervolgproces. Van de avond wordt een verslag gemaakt en de input van de gesprekken wordt in overweging genomen bij het opstellen van de Nota Groen.