Raad geeft Verordening gegevensverstrekking wat extra kleur

Raad geeft Verordening gegevensverstrekking wat extra kleur

22 december 2023 – In de laatste raadsvergadering van 2023 is de gemeenteraad op donderdag 21 december onder meer akkoord gegaan met het voorstel Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Delft.

Op grond van de Wet Basisregistratie personen is de gemeenteraad verplicht om kaders te stellen voor het verstrekken van persoonsgegevens aan derden. De gemeenteraad is daarnaast bevoegd om ook kaders te stellen voor het gebruik van persoonsgegevens binnen de eigen organisatie. Met het vaststellen van de Verordening basisregistratie personen wordt voldaan aan de vereisten van de Wet basisregistratie personen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Tijdens de bespreking van dit voorstel werden vier amendementen ingediend om het voorstel volgens wethouder Martina Huijsmans wat extra kleur te geven. De SP diende twee amendementen in met de titel Noodzakelijke verduidelijking.

De eerste van de twee SP-amendementen betrof volgens de wethouder een aanscherping van de verordening die verder zou gaan dan wat de wet voorschrijft. De wethouder ontraadde het amendement. Alle coalitiepartijen stemden tegen en daarmee verwierp de meerderheid van de raad dat amendement.

De overige drie amendementen werden door de raad unaniem aanvaard.  Het tweede SP-amendement met de titel Noodzakelijke verduidelijking scherpt in de bijlage van de verordening de regel aan over de verstrekking van persoonsgegevens aan derden. Het amendement Houd het verstrekken van gegevens helder beschrijft nauwgezetter dan in de oorspronkelijke tekst welke onderdelen het college zonder tussenkomst van de raad kan vaststellen en wijzigen. Dit amendement werd ingediend door PvdA en STIP. Die twee partijen dienden ook het amendement Werk ook samen met onze hbo-instellingen voor wetenschappelijk onderzoek in. Dat amendement zorgt ervoor dat niet alleen aan universiteiten, maar ook aan hbo-instellingen persoonsgegevens worden verstrekt als ze de daarvan de noodzaak voor wetenschappelijke doelstellingen kunnen aantonen.

Een ruime meerderheid van de raad stemde voor het voorstel. Hart voor Delft en CDA stemden tegen, waarbij de CDA-fractie opmerkte principieel tegen voorstellen te zijn waarbij bevoegdheden van de raad worden overgeheveld naar het college.

Kalverbos

Net als vorige week in de commissievergadering draaide het raadsdebat donderdagavond over de Toekomstvisie Kalverbos voor een deel over de vraag wanneer een visie een visie is en wie daarbij aan het roer staat: de raad of het college?

In de toekomstvisie Kalverbos schetst het college hoe de noordelijke entree van Delft er in de toekomst uit zou kunnen komen te zien. Het gaat om een relatief klein gebied, waarin heel wat projecten op stapel staan. Dat zijn bijvoorbeeld aanpassingen aan tramlijn 1, het onderhoud van de Reineveldbrug, de herinrichting van het kruispunt Wateringsevest-Nieuwe Plantage en het verbeteren en vergroenen van de omgeving.

Het college had de toekomstvisie in een brief naar de raad gestuurd en niet in de vorm van een voorstel. Voor Hart voor Delft was dat reden om de motie Raadsbevoegdheid moet raadsbevoegdheid blijven in te dienen. Wethouder Martina Huijsmans zei in reactie op de motie van Hart voor Delft om volgend jaar met de raad van gedachten te wisselen wanneer een document zodanig kaderstellend is dat de raad daar een besluit over dient te nemen. De wethouder ontraadde de raad  de opdrachten uit de motie om de visie in te trekken als collegebesluit en om er een raadsvoorstel van te maken. De oppositiepartijen steunden de motie van Hart voor Delft, maar de meerderheid van coalitiepartijen stemden tegen en verwierpen de motie.

Een ruime meerderheid van de raad stemde ook tegen de motie Houd de ringweg binnenstad intact. Die motie van Hart voor Delft werd alleen gesteund door de VVD. De motie Toekomstvisie geen definitieve uitspraak terras in Kalverbos van het CDA werd, met tegenstemmen van STIP en VVD, wel aangenomen door de meerderheid van de raad. De motie draagt het college op om de passages over een mogelijk toekomstig terras in het Kalverbos te beschouwen als zijnde niet opgenomen in de toekomstvisie.

Hamerstukken

Via een klap met de voorzittershamer stemde de raad in met: Wijziging Verordening onroerendezaakbelastingen Delft 2024, Derde begrotingswijziging 2023, Wijziging Financiële verordening gemeente Delft, Verordening Delftse Rekenkamer 2023 en benoeming leden Delftse Rekenkamer, Kwijtschelding gemeentelijke belastingen voor zelfstandigen zonder Bbz-uitkering en Beheerplan civiele constructies 2024-2027.

Raadswissel

Aan het begin van de vergadering nam de raad afscheid van SP-fractievoorzitter Lieke van Rossum. Burgemeester Marja van Bijsterveldt stond onder meer stil bij de bevlogenheid, waarmee Van Rossum zich bijna achttien jaar lang als raadslid inzette om vooral buiten de raadszaal samen met bewoners op te komen voor betaalbare huurwoningen, beter openbaar vervoer voor ouderen en meer grip voor de raad op de financiële huishouding van de gemeente.

Van Rossum zag af van een koninklijke onderscheiding, maar ze kreeg in deze raadsvergadering wel het laatste woord. Van Rossum prees de Delftenaren die met haar partij de strijd waren aangegaan tegen armoede, doortochtwoningen, hoge energierekeningen en sloop. Volgens het vertrekkende raadslid waren zij niet de schreeuwers langs de zijlijn, maar vertolkten ze de democratie. Van Rossum zei dat ze het liefst zou zien dat er voor die groep Delftenaren een standbeeld komt: van de gewone Delftenaar, met opgeheven vuist, voor het stadhuis. Maar ik ga er niet meer over, benadrukte ze.

Joost van der Sluis volgt in de tweemensfractie van de SP Van Rossum op als fractievoorzitter. Daniëlla de Leeuw maakte in deze vergadering na haar benoeming tot raadslid de SP-fractie weer compleet.

Benoemingen

In deze raadsvergadering waren er nog meer benoemingen. Carla van Tricht werd namens Onafhankelijk Delft geïnstalleerd als commissielid. Raadslid Lisette de Jongh Swemer werd benoemd tot voorzitter van de commissie Ruimte en Verkeer. Ook ging de raad per hamerslag akkoord met de benoeming van de leden van de Delftse Rekenkamer: Peter Castenmiller, Vincent van Stipdonk, Arthur van Lohuijzen, Barbara Goezinne, Thomas Niaounakis en Tom Schuurmans.

Kijk de raadsvergadering terug

Zorgen bewoners over toekomstvisie Kalverbos weerklinken in commissie

15 december 2023 – In het oordeelsvormende debat over de Toekomstvisie Kalverbos en omgeving hebben diverse fracties in de vergadering van de commissie Algemeen op donderdag 14 december de zorgen laten weerklinken van omwonenden en de Belangenvereniging Binnenstad Noord op de visie.

De bewoners kwamen niet inspreken in de commissievergadering, maar ze hadden van tevoren brieven naar de commissie gestuurd, waarin ze onder meer hun bezorgdheid uitten over het verminderen van parkeerplekken, de komst van horeca en het fietsparkeren bij de tramhalte. Daarnaast stelt de belangenvereniging dat er geen goede participatie plaatsvond over deze visie. Ook de Kalverbosbewoners constateren in hun brief dat ze hun bezwaren niet terugzien in de visie.

In deze visie schetst het college hoe de noordelijke entree van Delft er in de toekomst uit zou kunnen komen te zien. Het gaat om een relatief klein gebied, waarin heel wat projecten op stapel staan. Dat zijn bijvoorbeeld aanpassingen aan tramlijn 1, het onderhoud van de Reineveldbrug, de herinrichting van het kruispunt Wateringsevest – Nieuwe Plantage en het verbeteren en vergroenen van de omgeving.

De PvdA en CDA hadden ook lof voor de visie, want er staan volgens die fracties ook goeie dingen in. De PvdA liet weten zich wel zorgen te maken over het mogelijk versmallen van twee naar één rijbaan van en naar de kruising Wateringsevest. Daarnaast kaartten de PvdA en ook CDA, net als de bewoners, de mogelijke komst van een horecavestiging met een terras in het Kalverbos aan. De CDA-fractie vroeg wethouder Martina Huijsman om de toezegging dat de gemeenteraad daarover nog een besluit kan nemen en dat er nog geen sprake is van een voldongen feit.

Wethouder Huijsmans legde de commissie uit dat het nu slechts gaat om een toekomstvisie voor het gebied en dat voor de vele projecten die nog uitgevoerd moeten gaan worden eerst plannen worden gemaakt. Over die plannen kunnen bewoners meepraten en daar kan ook de gemeenteraad nog iets van vinden. Ze beloofde de raad dat ze over dat vervolgproces, dat jaren gaat duren, met een voorstel naar de raad komt. Over de mogelijke komst van horeca in het Kalverbos zei de wethouder dat de vergunningsaanvraag nog loopt, maar dat de gemeente nog wacht op aanvullende stukken van de aanvrager.

Ook Hart voor Delft deelde de zorgen over de mogelijke komst van een horecabedrijf en het voornemen om het aantal parkeerplekken bij het Kalverbos te verminderen. De SP drong er bij wethouder Huijsmans op aan om de zorgpunten van de bewoners mee te nemen in de uitwerking van de uitvoeringsplannen. GroenLinks zou graag zien dat de wethouder zich bij DSM sterk gaat maken voor de fietsroute naar Rijswijk die langs het water deels over het DSM-terrein loopt.

Als er tien parkeerplekken bij het Kalverbos verdwijnen, moet daar wat STIP betreft een alternatieve oplossing voor komen en bij de tramhalte kunnen de huidige fietsnietjes wellicht worden vervangen door een mobiliteitshub. Volt hekelde het gebrek aan goede participatie en drong aan op verbetering. Onafhankelijk Delft liet weten tegen de komst van een grote horecavestiging te zijn. De fractie vreest daardoor geluidsoverlast voor de woonbootbewoners. Van de VVD mag er best een horecavestiging komen. Een versmalling van de rijbaan naar de kruising Wateringsevest vindt de VVD geen goed idee. De ChristenUnie vond net als Volt dat de participatie voor de bewoners niet helemaal goed was gegaan.

Wethouder Huijsmans verzekerde de commissie dat het de komende tijd met het uitwerken van de plannen ook beter gaat met de bewonersparticipatie. Ze schreef het niet soepel verlopen daarvan aan de coronaperiode. In 2020 werd begonnen aan het opstellen van de toekomstvisie en de bewoners werden tijdens de coronaperiode benaderd om ook digitaal mee te praten. In het procesvoorstel aan de raad gaat wethouder ook opschrijven hoe de bewonersparticipatie vorm krijgt.

Onafhankelijk Delft en CDA kondigden moties aan. De CDA-fractie wil via een motie voorkomen dat er met deze visie een definitieve uitspraak is gedaan over de komst van horeca in dit gebied. De gemeenteraad kan daar in de eerstvolgende vergadering op donderdag 21 december over stemmen.

Beheerplan

Het voorstel Beheerplan civiele constructies 2024-2027 werd door de meeste fracties in de commissie positief ontvangen. Dit beheerplan geeft inzicht hoe de gemeente Delft de civiele constructies (bruggen, muren kademuren) in de stad onderhoudt, zodat deze steeds in optimale technische conditie verkeren.

STIP liet weten tevreden te zijn met het plan, maar er had in de ogen van STIP wel meer in mogen staan over duurzaam hergebruik. Dat punt maakte ook de PvdA, net als dierenwelzijn en die fractie vroeg om een mogelijke verbreding van de Tweemolentjesbrug. GroenLinks vroeg aandacht voor de ondergrondse infrastructuur van Delft. De CDA-fractie zei zorgen te hebben over mogelijke capaciteitsproblemen bij bedrijven die de muren en bruggen moeten onderhouden. De ChristenUnie merkte op dat de gemeente wel heel veel werk uitbesteedt. Volt had zestienmaal het woord duurzaamheid in het beheerplan geteld en Onafhankelijk Delft vroeg aandacht voor de veiligheid van dieren en mensen die onverhoopt in het water belanden.

Wethouder Frank van Vliet liet Onafhankelijk Delft en de PvdA weten dat er nadrukkelijk wordt gewerkt aan dierenwelzijn in en rond de grachten. Ook duurzaamheid heeft bij het onderhoud van de civiele werken de aandacht, aldus de wethouder. Hij wees GroenLinks op de aparte verordening die is opgesteld voor de ondergrond van Delft. De wethouder liet de ChristenUnie weten dat de gemeente zelf ook de deskundigheid in huis heeft om inspecties uit te voeren op werk dat is uitbesteed.

Onafhankelijk Delft komt in de raadsvergadering op 21 december met een motie over dierenwelzijn en de veiligheid rond de kades.

Verordeningen

Bij de bespreking van het voorstel Vaststellen verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Delft werden door Onafhankelijk Delft, STIP, SP, Volt en Hart voor Delft zoveel technische vragen gesteld dat wethouder Huijsmans daar de komende week schriftelijk antwoord op geeft.

Op grond van de Wet Basisregistratie personen is de gemeenteraad verplicht om kaders te stellen voor het verstrekken van persoonsgegevens aan derden. De gemeenteraad is daarnaast bevoegd om ook kaders te stellen voor het gebruik van persoonsgegevens binnen de eigen organisatie. Met het vaststellen van de Verordening basisregistratie personen wordt voldaan aan de vereisten van de Wet basisregistratie personen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

STIP, Onafhankelijk Delft en SP kondigden aan dat ze in de raadsvergadering op donderdag 21 december moties gaan indienen bij dit voorstel.

De fractie van Onafhankelijk Delft gaf aan de verordening over Kwijtschelding gemeentelijke belastingen voor zelfstandigen zonder Bbz-uitkering, mee terug te nemen naar de fractie en hierover een motie te overwegen bij de raad van 21 december.

Hamerstukken

De voorstellen Verordening onroerendezaakbelastingen Delft 2024 en Derde begrotingswijziging 2023 zijn door de commissie als hamerstuk toegevoegd aan de agenda van de komende raadsvergadering. Die voorstellen worden zonder verdere bespreking in de raad via een klap met de voorzittershamer door de raad vastgesteld.

Kijk de commissievergadering terug

Commissie Algemeen buigt zich over toekomstvisie Kalverbos

12 december 2023 – Met de kerstdagen in zicht staat er dit jaar op donderdag 14 december nog één commissievergadering op de agenda en die is van de commissie Algemeen. De commissie Algemeen is de ‘veegcommissie’ die als regel bij elkaar komt in periodes zonder vaste commissievergaderingen. Op deze manier kunnen uiteenlopende onderwerpen tijdig worden behandeld. De commissievergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.

De commissie bespreekt in deze vergadering onder meer de Toekomstvisie Kalverbos en omgeving. Het college geeft in deze visie weer hoe de verbinding tussen de groengebieden Kalverbos en Nieuwe Plantage weer tot stand gebracht kan worden. De brief die het college hierover naar de gemeenteraad heeft gestuurd, is op de agenda gezet door fracties van PvdA, CDA en D66.

Op de agenda staan verder de voorstellen Beheerplan civiele constructies 2024-2027, Kwijtschelding gemeentelijke belastingen voor zelfstandigen zonder Bbz-uitkering, Vaststellen verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Delft, Eerste wijziging Verordening onroerendezaakbelastingen Delft 2024 en Derde begrotingswijziging 2023.

Wanneer u tijdens het overlegdeel van de vergadering wilt inspreken op een van de agendapunten kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadszaal of thuis bekijken via de uitzending op de website van de gemeenteraad.

Agenda en webcast commissie Algemeen

Kruimel die geen kruimel is, leidt tot uitvoerig debat

29 oktober 2021 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer is op donderdag 28 oktober uitgebreid gedebatteerd over de planprocedure voor de watertoren aan het Kalverbos. Een aantal omwonenden liet zich positief uit over het geplande ondergrondse kunstencentrum, maar ziet een groot restaurant met terras niet zitten.

In hun inspreekminuten wezen zij, waaronder enkele woonbootbewoners die pal naast het toekomstige terras wonen, op de verwachte drukte en overlast van horecabezoekers. Ook werd er gewezen op verwachte parkeerproblemen en de onmogelijkheid om met vrachtwagens bij de watertoren goederen af te leveren en afval op te halen.

De initiatiefnemers waren ook teleurgesteld. Zij hadden erop gerekend dat ze snel aan een vergunning konden komen, omdat de aanvraagprocedure daarvoor via een zogenaamde kruimelregeling zou lopen. Die procedure bleek nadat wethouder Bas Vollebregt er nog eens naar had laten kijken juridisch veel complexer te zijn, onder meer omdat in het plan geen sprake is van ondergeschikte, maar van zelfstandige horeca met een terras. Daarnaast gaat het om een plan in een rijksmonument. Die en andere factoren zorgden ervoor dat deze kruimel geen kruimel is.

De wethouder legde in de commissie uit dat het aan de initiatiefnemer is om nu zijn plan al dan niet aan te passen. De uitgebreide procedure kan maanden uitstel betekenen voor de initiatiefnemer, maar stelt de bewoners naar eigen zeggen enigszins gerust dat hun belangen worden meegewogen. Aan het eind van het vergunningproces is het aan de gemeenteraad om een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Wethouder Vollebregt liet de CDA-fractie weten dat er in Delft geen sprake is van andere kruimels die geen kruimel zijn. Deze situatie is volgens de wethouder zo uniek en complex dat die op zichzelf staat. Vollebregt stelde het CDA ook gerust dat het college de gemeenteraad tijdig informeert over ‘gevoelige kruimels’. Dat dat bij dit plan niet gebeurde, had volgens de wethouder te maken met de snelheid waarmee de raad vragen stelde over deze kwestie nadat de buurt zich had laten horen.

GroenLinks vroeg de initiatiefnemer om in de ruimtelijk onderbouwing die hij moet gaan opstellen voldoende aandacht te schenken aan de bezwaren van bewoners, het parkeren, het groen en de biodiversiteit in het Kalverbos. Onafhankelijk Delft deelde de zorgen van de omwonenden. Net als zij en ook andere fracties liet Onafhankelijk Delft weten geen bezwaar te hebben tegen de komst van een kunstencentrum. De pijn zit vooral bij de mogelijke komst van een zelfstandig restaurant. Dat heeft volgens de SP veel impact voor de omwonenden. Die impact moet, aldus de SP, worden meegewogen in de vergunningaanvraag.

Hart voor Delft zou het liefst zien dat de vergunning een komst van een terras verbiedt en dat de ingang van het restaurant inpandig wordt. Wethouder Vollebregt legde uit dat die voorwaarde niet in de vergunning wordt opgenomen, maar dat het aan de initiatiefnemer is om daarin een keuze te maken. Hij wees Hart voor Delft er ook op dat het nu nog niet mogelijk is om een afweging te maken, omdat de bal nu bij de initiatiefnemer ligt. Hij moet met een al dan niet aangepaste aanvraag komen.

De PvdA drong er daarom bij andere fracties op aan het nog niet over de inhoud te hebben, omdat dat de discussie vertroebelt. STIP en VVD spraken hun waardering uit voor zowel de inbreng van de bewoners als voor de initiatiefnemers. Aan het eind van het debat zag geen van de fracties aanleiding om dit onderwerp verder te bespreken in de raadsvergadering.

Gasthuissteeg

Aan het begin van de vergadering maakte een inspreker gebruik van de mogelijkheid om zijn zegje te doen over een onderwerp dat niet op de agenda stond. Hij kaartte de verkeersonveilige situatie aan in de Gasthuissteeg aan. Er rijden naar zijn zeggen te veel auto’s, vrachtwagens en deelscooters en ze rijden er te hard. Het afsluiten van de steeg voor motorverkeer en het verlagen van de maximum snelheid van 30 naar 15 km/u zou volgens hem tijdelijk een oplossing kunnen zijn. Het verkeer zou wat hem betreft via de Brabantse Turfmarkt van en naar de Gasthuisplaats kunnen rijden.

En verder

De commissie besprak in deze vergadering verder het voorstel Lijst verzwaard advies en participatie en de brief van het college over de uitwerking van deelmobiliteit bij bouwontwikkelingen en Parkeervisie Schieoevers Noord.

Kijk de commissievergadering terug

Commissie buigt zich over plannen met watertoren

25 oktober 2021 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer wordt op donderdag 28 oktober onder meer het plan besproken voor de verbouwing van de reinwaterkelder en het pomphuis van de watertoren aan het Kalverbos. De commissievergadering begint om 19.30 uur.

Begin vorige maand liet het college de commissie in het Delfts Kwartiertje weten dat de aanvraag voor de benodigde omgevingsvergunning als een kruimelregeling zou worden afgehandeld. De initiatiefnemer wil er een expositieruimte en restaurant realiseren. Het bestemmingsplan staat alleen ondergeschikte horeca toe, zodat na opmerkingen uit de commissie, de buurt en een second opinion het college tot de conclusie is gekomen dat er toch een uitgebreide procedure noodzakelijk is.

Verder bespreekt de commissie in deze vergadering het voorstel  Lijst verzwaard advies en participatie en de brief van het college over deelmobiliteit bij bouwontwikkelingen en de parkeervisie Schieoevers Noord.

Insprekers kunnen die avond aan het begin van de vergadering ook hun zegje doen. Zij kunnen zich tot op de dag van de vergadering 12.00 uur aanmelden via griffie@delft.nl.

De publieke tribune is tijdens de vergaderingen in de raadszaal geopend, hetzij met een beperkt aantal stoelen. Voor bezoekers van de vergaderingen geldt: mensen die niet gevaccineerd zijn wordt geadviseerd een sneltest te doen voorafgaand aan de raadsvergadering. Mensen met klachten wordt gevraagd thuis te blijven of zich vooraf te laten testen.  En vanzelfsprekend wordt een ieder die corona heeft, gevraagd thuis te blijven. Belangstellenden kunnen de vergadering ook thuis rechtstreeks via de webcast bekijken.

Agenda commissie Ruimte en Verkeer