Camera’s en jeugdwerkers tegen overlast Papsouwselaan

Camera’s en jeugdwerkers tegen overlast Papsouwselaan

29 september 2023 – Burgemeester Marja van Bijsterveldt heeft in de oordeelsvormende vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur op donderdag 28 september bekendgemaakt dat ze van plan is om cameratoezicht en jeugdwerkers in te zetten tegen de overlast van hangjongeren in de Papsouwselaan.

Aan het begin van de zomer drong de ondernemersvereniging al aan op maatregelen tegen de groep jongeren die zorgt voor vernielingen, diefstal en intimidatie. Na extra handhaving en politie-inzet nam de overlast wat af, maar het probleem is zo hardnekkig dat volgens de burgemeester cameratoezicht nu noodzakelijk is. Afspraak is dat ze de raad van dergelijke maatregelen op de hoogte houdt. De burgemeester liet de PvdA-fractie weten dat ze nog niet weet voor hoe lang ze het cameratoezicht wil instellen.

In de commissie waarschuwden onder andere D66, Hart voor Delft en PvdA dat cameratoezicht kan leiden tot een waterbedeffect en dat de overlast zich kan verplaatsen naar een andere plek in de stad. Dat is volgens de burgemeester de reden dat er ook geld wordt uitgetrokken voor de inzet van extra jeugdwerkers en het openstellen van The Mall in de avonduren. Jongeren kunnen daar nu slechts één avond per week terecht. Ook in het jongerencentrum moet begeleiding zorgen dat de overlast in de buurt afneemt.

Metropoolregio

De gemeenteraad van Schiedam besprak vlak voor de zomervakantie op initiatief van de VVD-fractie in die stad de motie Geef de gemeenteraden zeggenschap in de MRDH. De motie was door alle partijen ondertekend en werd unaniem door de Schiedamse raad aangenomen en doorgestuurd naar de andere 20 gemeenteraden die ook deelnemen in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

De metropoolregio is een vorm van lokaal verlengd bestuur. De 21 gemeenten hebben in 2015 afspraken gemaakt dat dit bestuurlijke samenwerkingsverband voortaan besluiten kan nemen over het economisch vestigingsklimaat en over het openbaar vervoer in de regio. Met het openbaar vervoer in de metropoolregio is 600 miljoen euro gemoeid. Raadsleden kunnen via hun eigen lokale bestuur en hun vertegenwoordigers, die in de twee MRDH-commissies zitten, meepraten maar ze kunnen geen besluiten nemen.

De Schiedamse motie vraagt het algemeen bestuur van de metropoolregio te onderzoeken of een regioraad een betere invulling geeft aan de gemeenschappelijke regeling en een scenario uit te werken om voor de vervoerscommissie naar Amsterdams voorbeeld over te stappen naar een regioraad.

In de commissievergadering werd door diverse fracties aarzelend op de Schiedamse motie gereageerd. De Delftse delegatie lichtte toe dat de metropoolregio aan de vooravond staat van een uitgebreide evaluatie die in 2025 gereed moet zijn. Daarin zou wat de Delftse fracties betreft ook gekeken moeten worden naar het democratisch proces binnen de MRDH en of er ook andere bestuursvormen zijn die het democratisch gehalte van de MRDH, anders dan een regioraad, kunnen opkrikken.  

In het Delftse debat riep de Schiedamse motie vooral veel vragen en aandachtspunten op. Zo kaartte de CDA-fractie onder meer de toenemende werkdruk voor raadsleden aan als ze hun gemeente gaan vertegenwoordigen in een regioraad. En welke raadsleden moeten dat dan zijn, vroegen andere fracties zich af. De SP noemde het instellen van een regioraad een goed plan. Die partij sprak zich van meet af aan uit tegen de MRDH in zijn huidige vorm. Ook Onafhankelijk Delft zei geen grote fan te zijn van de MRDH.

De VVD gaf de indruk in de volgende raadsvergadering de Schiedamse motie te willen indienen, maar de fractie hield de kaarten tegen de borst. De VVD-fractie zei die optie te willen openhouden, omdat ze net als andere partijen in de commissie ook breder wil kijken naar andere bestuursvormen die de MRDH democratischer maken.

De ChristenUnie en GroenLinks stelden voor dat de Delftse MRDH-delegatie een bespreeknotitie opstelt die kan dienen om in een later stadium dieper in debat te gaan over het reilen en zeilen van de MRDH. Die notitie kan dan ook dienen als input voor de komende evaluatie van de metropoolregio.

Wat STIP betreft, komt er geen regioraad. STIP zei net als andere fracties voorstander te zijn van het verbeteren van de democratische structuur en meer betrokkenheid van de raad.  Volt liet weten graag mee te praten over democratische vernieuwing. Maar een regioraad zoals in Amsterdam hoeft niet van Volt, omdat die monistisch is. Dat betekent dat in die raad naast raadsleden ook wethouders zitten en dat is niet dualistisch zoals de gemeenteraad zelf wel is.

De PvdA zei bang te zijn dat in een regioraad Rotterdam en Den Haag meer zeggenschap krijgen dan de andere gemeenten en dat het belang van Delft tussen de twee grootste steden in komt te staan. Hart voor Delft pleitte voor een gekozen regioraad. Wethouder Martina Huijsmans zei begrip te hebben voor het verlangen naar iets nieuws, maar ze adviseerde de commissie om daar zorgvuldig over in gesprek te gaan.

Wat burgemeester Van Bijsterveldt betreft moeten de verwachtingen over een regioraad niet te hoog ingezet worden. Ze herinnerde de tijd van het stadsgewest Haaglanden, waarin over meer zaken dan in de MRDH besluiten werden genomen. Ook toen bleek het lastig om alle gemeenten op een lijn te krijgen en was er van betrokkenheid van bewoners weinig sprake.

GroenLinks concludeerde dat er een bespreeknotitie komt, met daarin de voor- en nadelen van een regioraad en mogelijke andere meer democratische bestuursvormen, waarbij raadsleden en bewoners meer betrokken zijn.

Stedin

Het voorstel Toetreding staat tot Stedin Holding is door de commissie als hamerstuk toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering van donderdag 2 november.

De Nederlandse staat wil 500 miljoen euro investeren in Stedin om de kredietwaardigheid en kapitaalbehoefte van de netbeheerder te verbeteren. Stedin is een overheidsbedrijf met gemeenten, waaronder Delft, als aandeelhouders. Met de kapitaalinjectie wordt de staat ook aandeelhouder en wordt het aandeelhouderschap van Delft verhoudingsgewijs een stukje kleiner. Dat betekent minder dividend.

Het college stelt de raad voor om voor nu geen gebruik te maken van het voorkeursrecht om als zittende aandeelhouder aandelen bij te kopen ter voorkoming van verwatering van het aandelenbelang. Dat voorstel riep wat vragen op bij onder andere VVD en Hart voor Delft. Wethouder Huijsmans verzekerde de commissie dat Delft bij een eventuele volgende investering van het rijk opnieuw al dan niet gebruik kan maken van het voorkeursrecht. Volgens de wethouder is er geen sprake van grote verschuivingen of lastige situaties in de begroting.

Kijk de vergadering terug

Commissie kritisch positief over inkoopvisie ondersteuning

10 december 2021 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen is donderdag 9 december positief, met hier en daar een kritische noot gereageerd op het voorstel H5 inkoopvisie maatschappelijke ondersteuning.

De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Westland starten in 2022 een nieuwe inkoopronde voor maatschappelijke ondersteuning. De huidige contracten voor begeleiding, ondersteuning en regie bij het huishouden en beschermd wonen lopen eind volgend jaar af. In het voorstel schrijft het college dat de uitgangspunten en strategische thema’s uit de vorige visie, die in 2017 werd vastgesteld, niet zijn veranderd. De visie blijft volgens het college onder meer de bewoner centraal stellen en stuurt op kwaliteit en innovatie van de zorgaanbieders.

In het begeleidende advies van de Adviesraad Sociaal Domein staan een paar kritische noten die in het debat voor verschillende fracties aan de orde werden gesteld. De CDA-fractie zei op het standpunt te staan dat de bewoner in de praktijk niet centraal staat, omdat hulporganisaties gebukt gaan onder wachtlijsten, personeelsgebrek en administratieve druk. Daardoor moeten ze volgens het CDA gestandaardiseerd werken en komen ze zelden toe aan maatwerk. Het CDA hield daarnaast een pleidooi dat organisaties voor technische innovaties aankloppen bij de TU. De universiteit beschikt volgens die fractie over vernieuwende hulpmiddelen die op de plank blijven liggen.

De ChristenUnie stelde het CDA voor om zelf een nota te schrijven over technische zorginnovaties als de gemeente dat niet doet. Daarnaast liet de ChristenUnie weten nog steeds kritisch te zijn op resultaatgericht inkopen. GroenLinks zei in tegenstelling tot het CDA in de visie wel te lezen dat de bewoner centraal staat en dat er ruimte is voor maatwerk. Net als de ChristenUnie vroeg GroenLinks aan wethouder Karin Schrederhof of kleine zorgaanbieders voldoende kans maken in het aanbestedingstraject.

De SP liet weten de standpunten van CDA en ChristenUnie te delen. Volgens de SP is het beleid in het sociaal domein steeds meer toegespitst op de zelfredzaamheid van mensen en wordt groter beroep gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers. De SP zei niks tegen de inzet van vrijwilligers te hebben, maar wel tegen de verschuiving dat professionele hulp wordt overgenomen door vrijwilligers. De VVD deelde een compliment uit voor de visie. Die fractie constateerde dat er in de visie oog is voor goede zorg, kwaliteit en financiële houdbaarheid. Daarnaast vroeg de VVD aandacht voor de kleine zorgaanbieders.

Dat deed ook de PvdA. De PvdA noemde daarnaast het punt van de adviesraad om extra aandacht te hebben voor mantelzorgers van mensen met een beginnende dementie die nog niet bekend zijn bij de gemeente en het moeilijk hebben. En tevens wees de PvdA op mensen die geen beroep kunnen doen op een netwerk, omdat ze dat helemaal niet hebben. STIP stipte dat punt eveneens aan en STIP sprak zijn steun uit aan de voortzetting van de uitgangspunten in de nieuwe contracten.

D66 gaf aan het voorstel te steunen en vroeg de wethouder om de link tussen formele en informele zorgverleners niet uit het oog te verliezen. Hart voor Delft liet weten blij te zijn met het doorgaan op de ingeslagen weg en sprak zijn vertrouwen uit in professionele organisaties.

Wethouder Schrederhof stond in de uitgebreide beantwoording onder meer stil bij de vele vormen van begeleiding en zorg die mensen kunnen krijgen, ook als ze geen netwerk hebben. Ook in dat geval wordt, volgens de wethouder, gekeken naar de omgeving, voordat geïndiceerde zorg wordt verleend. Ook de mantelzorgers van mensen met beginnende dementie zijn in beeld. Daarover is de gemeente in gesprek met zorgverzekeraar DSW. Wethouder Schrederhof benadrukte dat ervaringen van zorg- en hulpvragers permanent in de gaten worden gehouden en dat altijd in overleg met hen wordt bepaald welke begeleiding zij nodig hebben. Die begeleiding kan in de toekomst ook de kleine aanbieders geleverd worden. Volgens de wethouder biedt het aanbestedingstraject daarvoor voldoende ruimte. Het gebruik van technische innovaties in de zorg is volgens de wethouder geen zaak van de gemeente, maar van de zorg- en welzijnsorganisaties.

Dat zou het CDA liever anders zien. De gemeente zou volgens het CDA actiever moeten inzetten op technische innovaties. GroenLinks zei die opmerking van het CDA te steunen. Het CDA liet aan het eind van het debat weten het voorstel mee terug te nemen naar de fractie. Het voorstel wordt daarom als bespreekpunt toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering op donderdag 16 december.

Hersteloperatie

Het voorstel Besluit om te anticiperen op een deel van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen voor belastingschulden werd donderdagavond in de commissie positief ontvangen. Dit voorstel maakt het mogelijk dat de gemeente, voordat de verzamelwet officieel van kracht is, de belastingschulden kan kwijtschelden van ouders die zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire.

Wethouder Schrederhof liet de commissie weten dat een team van de gemeente al gesprekken voert met ouders om hen uit de problemen te helpen. De SP vroeg om een vertaling van het voorstel naar concrete vervolgstappen. GroenLinks wilde weten of alle gedupeerden wel in beeld zijn bij de gemeente. Die fractie vermoedt dat er ouders zijn die de weg naar de gemeente niet kunnen vinden of aangeboden hulp afslaan omdat ze stress-moe zijn of hun vertrouwen in de overheid al lang en breed zijn verloren. Wat de VVD betreft moet deze affaire zo snel mogelijk worden afgehandeld.

STIP noemde het belangrijk dat de gedupeerde ouders de kans krijgen om een nieuwe start te maken. Hart voor Delft vroeg de wethouder naar de financiële risico’s. Maar die zijn er volgens haar niet of nauwelijks, omdat de staatssecretaris heeft verzekerd haar afspraken na te komen. De ChristenUnie wees naar gemeente die ook private schulden kwijtschelden en ook de CDA-fractie zei het jammer te vinden dat Delft alleen belastingschulden overneemt. Die private schulden en de kwijtschelding daarvan, zijn volgens wethouder Schrederhof, landelijk nog overwerp van gesprek. Ook voor andere problemen waar gedupeerden mee te maken kregen, worden oplossingen gezocht. Volgens de wethouder heeft de gemeente nog veel te regelen; de schulden moeten in beeld worden gebracht en daarna de hulp die mensen nog meer nodig hebben.

Wethouder Schrederhof kondigde aan dat de gemeenteraad in januari een update krijgt en dat de raad daarna regelmatig op de hoogte gehouden zal worden. De SP neemt het voorstel mee terug naar de fractie. De raad neemt op 16 december een besluit over dit voorstel.

Fusie

Het voorstel Bestuurlijke fusie Grotius College en Spinoza scholengroep werd na een kort debat in de commissie door de fracties op de hamerstukkenlijst van de raadsvergadering gezet. Dat betekent dat dit voorstel via een klap van de voorzittershamer in de komende raadsvergadering wordt vastgesteld.

Het voorstel omvat het opgaan van de Stichting voor Openbaar Onderwijs Delft (Grotius) in de Stichting Scholengroep Spinoza voor Voorgezet Onderwijs in Voorburg, Leidschendam en omstreken. Wethouder Lennart Harpe verzekerde STIP dat de fusie geen merkbare gevolgen heeft voor de leerlingen en docenten van het Grotius.

In de commissie werd brede steun uitgesproken omdat het voorstel zorgt voor behoud van het voortgezet openbaar onderwijs in Delft. Diverse fracties, waaronder ChristenUnie en Hart voor Delft, spraken hun waardering uit dat de gemeenteraad zorgvuldig is geïnformeerd over het fusieproces.

Hamerstukken

Aan het begin van de vergadering besloot de commissie om het Gewijzigd voorstel aan de raad inzake technische wijziging verordening Maatschappelijke Ondersteuning Delft 2022 en het voorstel Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Delft 2021 niet te bespreken en direct als hamerstuk toe te voegen aan de raadsagenda.

Overlast

Een bewoonster van de Wippolder maakte in deze vergadering gebruik van de mogelijkheid om in te spreken op een onderwerp dat niet op de vergaderagenda stond. Zij vroeg opnieuw aandacht voor de studentenoverlast en leefbaarheid en het tienpuntenplan van de belangenvereniging TU Noord. In dit plan vragen de bewoners onder meer om ontkamering, zelfbewoningsplicht, de rol van makelaars, TU Delft, huisbazen en studentenverenigingen en effectgerichte aanpak door een analyse van hotspots, een wijkcoördinator, meer politie en beveiliging en een permanente zichtbare communicatie.   

Kruimel die geen kruimel is, leidt tot uitvoerig debat

29 oktober 2021 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer is op donderdag 28 oktober uitgebreid gedebatteerd over de planprocedure voor de watertoren aan het Kalverbos. Een aantal omwonenden liet zich positief uit over het geplande ondergrondse kunstencentrum, maar ziet een groot restaurant met terras niet zitten.

In hun inspreekminuten wezen zij, waaronder enkele woonbootbewoners die pal naast het toekomstige terras wonen, op de verwachte drukte en overlast van horecabezoekers. Ook werd er gewezen op verwachte parkeerproblemen en de onmogelijkheid om met vrachtwagens bij de watertoren goederen af te leveren en afval op te halen.

De initiatiefnemers waren ook teleurgesteld. Zij hadden erop gerekend dat ze snel aan een vergunning konden komen, omdat de aanvraagprocedure daarvoor via een zogenaamde kruimelregeling zou lopen. Die procedure bleek nadat wethouder Bas Vollebregt er nog eens naar had laten kijken juridisch veel complexer te zijn, onder meer omdat in het plan geen sprake is van ondergeschikte, maar van zelfstandige horeca met een terras. Daarnaast gaat het om een plan in een rijksmonument. Die en andere factoren zorgden ervoor dat deze kruimel geen kruimel is.

De wethouder legde in de commissie uit dat het aan de initiatiefnemer is om nu zijn plan al dan niet aan te passen. De uitgebreide procedure kan maanden uitstel betekenen voor de initiatiefnemer, maar stelt de bewoners naar eigen zeggen enigszins gerust dat hun belangen worden meegewogen. Aan het eind van het vergunningproces is het aan de gemeenteraad om een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Wethouder Vollebregt liet de CDA-fractie weten dat er in Delft geen sprake is van andere kruimels die geen kruimel zijn. Deze situatie is volgens de wethouder zo uniek en complex dat die op zichzelf staat. Vollebregt stelde het CDA ook gerust dat het college de gemeenteraad tijdig informeert over ‘gevoelige kruimels’. Dat dat bij dit plan niet gebeurde, had volgens de wethouder te maken met de snelheid waarmee de raad vragen stelde over deze kwestie nadat de buurt zich had laten horen.

GroenLinks vroeg de initiatiefnemer om in de ruimtelijk onderbouwing die hij moet gaan opstellen voldoende aandacht te schenken aan de bezwaren van bewoners, het parkeren, het groen en de biodiversiteit in het Kalverbos. Onafhankelijk Delft deelde de zorgen van de omwonenden. Net als zij en ook andere fracties liet Onafhankelijk Delft weten geen bezwaar te hebben tegen de komst van een kunstencentrum. De pijn zit vooral bij de mogelijke komst van een zelfstandig restaurant. Dat heeft volgens de SP veel impact voor de omwonenden. Die impact moet, aldus de SP, worden meegewogen in de vergunningaanvraag.

Hart voor Delft zou het liefst zien dat de vergunning een komst van een terras verbiedt en dat de ingang van het restaurant inpandig wordt. Wethouder Vollebregt legde uit dat die voorwaarde niet in de vergunning wordt opgenomen, maar dat het aan de initiatiefnemer is om daarin een keuze te maken. Hij wees Hart voor Delft er ook op dat het nu nog niet mogelijk is om een afweging te maken, omdat de bal nu bij de initiatiefnemer ligt. Hij moet met een al dan niet aangepaste aanvraag komen.

De PvdA drong er daarom bij andere fracties op aan het nog niet over de inhoud te hebben, omdat dat de discussie vertroebelt. STIP en VVD spraken hun waardering uit voor zowel de inbreng van de bewoners als voor de initiatiefnemers. Aan het eind van het debat zag geen van de fracties aanleiding om dit onderwerp verder te bespreken in de raadsvergadering.

Gasthuissteeg

Aan het begin van de vergadering maakte een inspreker gebruik van de mogelijkheid om zijn zegje te doen over een onderwerp dat niet op de agenda stond. Hij kaartte de verkeersonveilige situatie aan in de Gasthuissteeg aan. Er rijden naar zijn zeggen te veel auto’s, vrachtwagens en deelscooters en ze rijden er te hard. Het afsluiten van de steeg voor motorverkeer en het verlagen van de maximum snelheid van 30 naar 15 km/u zou volgens hem tijdelijk een oplossing kunnen zijn. Het verkeer zou wat hem betreft via de Brabantse Turfmarkt van en naar de Gasthuisplaats kunnen rijden.

En verder

De commissie besprak in deze vergadering verder het voorstel Lijst verzwaard advies en participatie en de brief van het college over de uitwerking van deelmobiliteit bij bouwontwikkelingen en Parkeervisie Schieoevers Noord.

Kijk de commissievergadering terug

Gemeenteraad stelt Kadernota 2021 vast

16 juli 2020 – De gemeenteraad heeft in de digitale vergadering op donderdag 15 juli de Kadernota 2021 vastgesteld. De kadernota geldt als opmaat voor de programmabegroting 2022 – 2025 die na de zomer wordt aangeboden aan de raad. Enkele fracties probeerden via zeven moties het beleid voor de komende tijd bij te sturen.

De eerste termijn van het debat over de kadernota vond in een extra raadsvergadering plaats op dinsdag 6 juli. Donderdagavond werd dat debat afgerond met de stemming over de ingediende moties en het voorstel.

Van de zeven moties werden er vijf verworpen en één aangenomen door de raad. De motie Gedenkplek overledenen corona die Onafhankelijk Delft had ingediend, werd door die fractie ingetrokken. Onafhankelijk Delft stemde ermee in dat die motie na het zomerreces wordt meegenomen in een overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur.

Buitenzwembad

De motie Onderzoek en realisatie buitenzwembad in Delft van Onafhankelijk Delft en SP kreeg de steun van alle oppositiepartijen, maar geen steun van de coalitiepartijen, zodat die motie door de meerderheid van de raad werd verworpen. Dat gebeurde ook met de motie Buiten zwemmen voor de Delftse burger die Hart voor Delft had ingediend. Een raadsmeerderheid van alle vijf coalitiepartijen plus de CDA-fractie verwierp die motie. Onvoldoende steun was er ook voor de motie Onderzoek naar oplossing blauwalg in grote plas Delftse Hout van Onafhankelijk Delft. Behalve de SP stemden de overige fracties tegen deze motie.

De motie Rijksgeld voor sociaal domein ook echt voor sociaal domein van CDA, ChristenUnie en Onafhankelijk Delft behaalde eveneens geen meerderheid in de raad. Die meerderheid was er ook niet voor de CDA-motie Geen bezuiniging op het muziekonderwijs van de VAK.

Begrotingssaldo

De motie Ook voor de VAK het begrotingssaldo 2024 achter de hand werd wel aangenomen. Die motie van CDA en ChristenUnie kreeg de steun van D66, GroenLinks, PvdA, STIP en VVD. Het college moet volgens die motie onder meer bij de komende programmabegroting inzicht geven wat het maatschappelijke en sociale effect is van de voorgestelde bezuiniging van 50.000 euro per 2023 voor de VAK. Daarnaast moet het college het structureel begrotingssaldo in 2024 zoals dat uiteindelijk resteert in het Herstelplan en de Kadernota beschikbaar houden voor aanpassingen in de bezuinigingsambities voor de VAK.

De Kadernota 2021 werd door een ruime meerderheid van de raad aanvaard. De fracties van CDA, Hart voor Delft, Onafhankelijk Delft en SP stemden tegen.

Omgevingsvisie

Delft als hoofdstad van innovatie en technologie. Historie, innovatie en creativiteit kleurt cultuur en toerisme in Delft. Delft, waar het goed en gezond leven is; sterke en leefbare woonwijken met goede en voldoende woningen voor iedereen. Duurzaam Delft klaar voor de toekomst. Delft met voorzieningen voor iedereen. Delft bereikbaar. Deze zes opgaven had het college opgenomen in de Omgevingsvisie Delft 2040.

De fracties van CDA, Onafhankelijk Delft, ChristenUnie en GroenLinks maakten bezwaar tegen de term hoofdstad en dienden een amendement in om van ‘hoofdstad’ gewoon ‘stad’ te maken. Wethouder Bas Vollebregt ontraadde het wijzigingsvoorstel, omdat naar zijn zeggen Delft alle recht heeft om zich hoofdstad van innovatie te noemen. De titel benadrukt volgens de wethouder de unieke positie van Delft en maakte de pijler innovatie niet belangrijker dat de andere opgaven uit de omgevingsvisie. Hij kon de nipte meerderheid van de raad niet over de streep trekken. Die meerderheid van CDA, ChristenUnie, GroenLinks, Hart voor Delft, Onafhankelijk Delft en SP stemde voor het amendement. De Omgevingsvisie Delft 2040 werd door een ruime meerderheid van de raad aangenomen. Alleen de SP stemde tegen.

Maria Duystlaan

Het voorstel Grondexploitatie Maria Duystlaan is door de raad unaniem aanvaard. De raad gaat ermee akkoord om voor het realiseren van een hoogwaardige groene openbare ruimte maximaal één miljoen euro te onttrekken uit het Fonds Delft 2040. Het plan dat uit drie deelprojecten bestaat, is volgens het college een eerste stap in de herontwikkeling van de Industriewijk. In de eerste fase worden een school, kinderopvang en vijftien woningen gebouwd, daarna volgen een sportcentrum met zwembad, 55 woningen, parkeerruimte en in de derde fase wordt het openbaar gebied ingericht. Als de grondopbrengst meer oplevert vloeit de bijdrage terug in het fonds.

Wethouder Karin Schrederhof legde donderdagavond, net als in de commissievergadering, uit dat die kans heel klein is, omdat maatschappelijke functies zoals een school of een zwembad geen hoge grondwaarde opleveren. De motie Grondexploitatie Maria Duystlaan en meer die Hart voor Delft indiende, vroeg het college de extra één miljoen pas te gebruiken als zou blijken dat de grondexploitatie achter zou blijven en ten koste zou gaan van een eenvoudige groene omgeving. De motie werd niet gesteund door de overige negen raadsfracties en daarmee verworpen.

Kostenverhaal

De raad droeg in 2019 via de motie Huisje Boompje het college op om met een voorstel te komen hoe private initiatiefnemers van nieuwbouwprojecten verplicht kunnen worden financieel bij te dragen aan het substantieel vergroten van de oppervlakte en de kwaliteit van het openbaar groen in Delft. Na twee jaar onderzoek leidde die motie tot het voorstel Nota Kostenverhaal 2021. Dat voorstel werd op 2 juli positief ontvangen in de commissie. Het komt er in grote lijnen op neer dat ontwikkelaars een bedrag van 15 euro per vierkante meter meebetalen voor gedeelde voorzieningen.

STIP, VVD en ChristenUnie dienden de motie Actualisatie kostenverhaal bij MPG in om van het college gedaan te krijgen dat in het Meerjarenprogramma Grondontwikkeling (MPG) jaarlijks wordt aangegeven of er aanleiding is om het verwachte investeringsniveau en daarmee het tarief voor kostenverhaal bij te stellen. Wethouder Martina Huijsmans zei het logisch te vinden daarover in het MPG te rapporteren. De indieners waren daarmee tevreden en trokken hun motie in. Het voorstel werd door de raad unaniem aangenomen.

Rode Loper

Het hekwerk langs de Oude Langendijk blijft voorlopig staan en wethouder Huijsmans gaat nog eens na welke verbeterpunten uit de participatie rond het ontwerp van de Rode Loper getrokken kunnen worden. In de commissievergadering werd eerder zeer verdeeld gereageerd op het herinrichtingsplan voor de Oude Langendijk. Het plan is deels gebaseerd op het schetsontwerp van de Stichting Centrum Management Delft om de toegang tot de binnenstad, tussen het station en de Nieuwe Langendijk, onder de noemer Rode Loper, aantrekkelijker te maken.

Zes belangenorganisaties maakten bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning. In de commissie was er veel discussie over het voornemen dat voetgangers en fietsers de weg gaan delen met andere weggebruikers, waaronder gemotoriseerd verkeer. Ook was er discussie over het witte hek langs de gracht dat zou moeten wijken voor bomen, groenbakken, lantaarnpalen, bankjes en afvalbakken. Over het hek wilde de wethouder toen geen discussie voeren. De wethouder wees onder meer naar de erfgoeddeskundigen die stelden dat het hek niet zou passen in het Delftse grachtenprofiel. In de raadsvergadering liet wethouder Huijsmans weten dat er geen specifieke reden was om het hek weg te halen. Daarnaast wees de wethouder op het uitvoerige participatietraject en op de Participatienota waar de raad later dit jaar het gesprek nog over gaat voeren.

Voor de fracties van de PvdA, VVD, ChristenUnie, Onafhankelijk Delft, SP en CDA was die uitleg voldoende om de moties Gooi geen oud hekwerk weg voordat er een nieuwe is en Samen op lopen in te trekken. Hart voor Delft paste na de belofte van de wethouder dat het hek niet weg hoeft de motie Balustrade Oude Langendijk aan. In die motie was dat een van de opdrachten aan het college. De andere twee opdrachten om in het herinrichtingsplan de veiligheid en historische waarden van de gracht in stand te houden en geen shared space toe te passen liet Hart voor Delft in de motie staan.  De motie werd gesteund door de ChristenUnie en Onafhankelijk Delft, maar de meerderheid van de raad verwierp de motie.

Parkeren Delft

Geen motie maar een statement. Zo omschreef Hart voor Delft het betoog om de afhandeling van bezwaren tegen parkeerboetes onder te brengen bij de gemeente. In de commissievergadering op 2 juli merkte het CDA op dat het heffen van belasting en afhandelen van bezwaren overheidstaken zijn die worden uitgevoerd door Parkeren Delft, waardoor de dienstverlening ingewikkeld wordt. Ook Hart voor Delft refereerde daaraan. In de raadsvergadering sprak Hart voor Delft opnieuw de wens uit dat afhandeling van bezwaren niet door een particulier bureau wordt gedaan, maar teruggaat naar de bezwaarschriftencommissie van de gemeente. Een motie bleef achterwege.

InnovationQuarter

De raad maakte weinig woorden meer vuil aan het voornemen van het college om via een kapitaalstoring van bijna 1,5 miljoen in IQ Capital, het investeringsfonds van InnovationQuarter (IQ), extra aandelen te kopen.

In de commissievergadering op 22 juni leidde dit voornemen vooral tot discussie over de procedure. Omdat de gemeenteraad hierover geen besluit kan nemen, kregen de fracties de gelegenheid wensen en bedenkingen te uiten bij dit voorgenomen collegebesluit. Maar een van de wensen van diverse fracties is dat de gemeenteraad daar wel over kan besluiten. Die wens werd donderdagavond in de raadsvergadering herhaalt door de fractie van Hart voor Delft. Het debat bleef beperkt tot het betoog van Hart voor Delft. Wethouder Bas Vollebregt hield de raad voor dat de kapitaalstorting geen gevolgen heeft voor de begroting en dat het Rijk met 64 miljoen euro over de brug komt als ook de regio een duit in het investeringsfonds doet.

Overlast

De meerderheid van de raad reageerde tevreden op het voornemen van burgemeester Marja van Bijsterveldt om scherper te handhaven op de overlast van recreanten langs de Schie bij de Oostsingel. De ChristenUnie had er een rondvraag over gesteld in de commissievergadering en in dezelfde vergadering liet een van de bewoners weten dat de overlast vaak ’s middags al begint en tot diep in de nacht doorgaat.  

In de brief schrijft de burgemeester dat er aanvullende maatregelen worden genomen om de overlast te verminderen. De gemeentelijke handhavers gaan er op warmere dagen vaker een kijkje nemen en gevaarlijke situaties in en op het water worden opnieuw bij de provincie onder de aandacht gebracht. Daarnaast start er een campagne van de provincie over de veiligheid op het water.

De fractie van de ChristenUnie wilde via de motie Overlast recreanten langs de Schie de burgemeester een extra hulpmiddel geven door een alcoholverbod in te stellen tussen de Plantagebrug en de Koepoortbrug en aan het Proosdijpad richting de Abtswoudsebrug. Hart voor Delft diende de motie Recreatie langs de Delftse Schie in om in de APV het groepsrecreëren aan de Delftse Schie tussen 22.00 en 7.00 uur te verbieden. Beide moties werden verworpen.

Raden in Verzet

In navolging van het landelijke initiatief Raden in Verzet stuurt ook de gemeenteraad van Delft een brief naar de kabinets(in)formateur in Den Haag om duidelijk te maken wat de impact op Delft en de bewoners is als het Rijk niet met meer geld over de brug komt. Burgemeester Van Bijsterveldt omschreef de brief als een hartenkreet die aantoont dat het zo niet langer kan. In de brief waarschuwt de raad onder meer dat nieuwe gedecentraliseerde taken niet voldoende opgepakt kunnen worden zolang het Rijk geen bijbehorende passende financiering ter beschikking stelt.