Commissie kritisch positief over inkoopvisie ondersteuning

Commissie kritisch positief over inkoopvisie ondersteuning

10 december 2021 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen is donderdag 9 december positief, met hier en daar een kritische noot gereageerd op het voorstel H5 inkoopvisie maatschappelijke ondersteuning.

De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Westland starten in 2022 een nieuwe inkoopronde voor maatschappelijke ondersteuning. De huidige contracten voor begeleiding, ondersteuning en regie bij het huishouden en beschermd wonen lopen eind volgend jaar af. In het voorstel schrijft het college dat de uitgangspunten en strategische thema’s uit de vorige visie, die in 2017 werd vastgesteld, niet zijn veranderd. De visie blijft volgens het college onder meer de bewoner centraal stellen en stuurt op kwaliteit en innovatie van de zorgaanbieders.

In het begeleidende advies van de Adviesraad Sociaal Domein staan een paar kritische noten die in het debat voor verschillende fracties aan de orde werden gesteld. De CDA-fractie zei op het standpunt te staan dat de bewoner in de praktijk niet centraal staat, omdat hulporganisaties gebukt gaan onder wachtlijsten, personeelsgebrek en administratieve druk. Daardoor moeten ze volgens het CDA gestandaardiseerd werken en komen ze zelden toe aan maatwerk. Het CDA hield daarnaast een pleidooi dat organisaties voor technische innovaties aankloppen bij de TU. De universiteit beschikt volgens die fractie over vernieuwende hulpmiddelen die op de plank blijven liggen.

De ChristenUnie stelde het CDA voor om zelf een nota te schrijven over technische zorginnovaties als de gemeente dat niet doet. Daarnaast liet de ChristenUnie weten nog steeds kritisch te zijn op resultaatgericht inkopen. GroenLinks zei in tegenstelling tot het CDA in de visie wel te lezen dat de bewoner centraal staat en dat er ruimte is voor maatwerk. Net als de ChristenUnie vroeg GroenLinks aan wethouder Karin Schrederhof of kleine zorgaanbieders voldoende kans maken in het aanbestedingstraject.

De SP liet weten de standpunten van CDA en ChristenUnie te delen. Volgens de SP is het beleid in het sociaal domein steeds meer toegespitst op de zelfredzaamheid van mensen en wordt groter beroep gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers. De SP zei niks tegen de inzet van vrijwilligers te hebben, maar wel tegen de verschuiving dat professionele hulp wordt overgenomen door vrijwilligers. De VVD deelde een compliment uit voor de visie. Die fractie constateerde dat er in de visie oog is voor goede zorg, kwaliteit en financiële houdbaarheid. Daarnaast vroeg de VVD aandacht voor de kleine zorgaanbieders.

Dat deed ook de PvdA. De PvdA noemde daarnaast het punt van de adviesraad om extra aandacht te hebben voor mantelzorgers van mensen met een beginnende dementie die nog niet bekend zijn bij de gemeente en het moeilijk hebben. En tevens wees de PvdA op mensen die geen beroep kunnen doen op een netwerk, omdat ze dat helemaal niet hebben. STIP stipte dat punt eveneens aan en STIP sprak zijn steun uit aan de voortzetting van de uitgangspunten in de nieuwe contracten.

D66 gaf aan het voorstel te steunen en vroeg de wethouder om de link tussen formele en informele zorgverleners niet uit het oog te verliezen. Hart voor Delft liet weten blij te zijn met het doorgaan op de ingeslagen weg en sprak zijn vertrouwen uit in professionele organisaties.

Wethouder Schrederhof stond in de uitgebreide beantwoording onder meer stil bij de vele vormen van begeleiding en zorg die mensen kunnen krijgen, ook als ze geen netwerk hebben. Ook in dat geval wordt, volgens de wethouder, gekeken naar de omgeving, voordat geïndiceerde zorg wordt verleend. Ook de mantelzorgers van mensen met beginnende dementie zijn in beeld. Daarover is de gemeente in gesprek met zorgverzekeraar DSW. Wethouder Schrederhof benadrukte dat ervaringen van zorg- en hulpvragers permanent in de gaten worden gehouden en dat altijd in overleg met hen wordt bepaald welke begeleiding zij nodig hebben. Die begeleiding kan in de toekomst ook de kleine aanbieders geleverd worden. Volgens de wethouder biedt het aanbestedingstraject daarvoor voldoende ruimte. Het gebruik van technische innovaties in de zorg is volgens de wethouder geen zaak van de gemeente, maar van de zorg- en welzijnsorganisaties.

Dat zou het CDA liever anders zien. De gemeente zou volgens het CDA actiever moeten inzetten op technische innovaties. GroenLinks zei die opmerking van het CDA te steunen. Het CDA liet aan het eind van het debat weten het voorstel mee terug te nemen naar de fractie. Het voorstel wordt daarom als bespreekpunt toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering op donderdag 16 december.

Hersteloperatie

Het voorstel Besluit om te anticiperen op een deel van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen voor belastingschulden werd donderdagavond in de commissie positief ontvangen. Dit voorstel maakt het mogelijk dat de gemeente, voordat de verzamelwet officieel van kracht is, de belastingschulden kan kwijtschelden van ouders die zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire.

Wethouder Schrederhof liet de commissie weten dat een team van de gemeente al gesprekken voert met ouders om hen uit de problemen te helpen. De SP vroeg om een vertaling van het voorstel naar concrete vervolgstappen. GroenLinks wilde weten of alle gedupeerden wel in beeld zijn bij de gemeente. Die fractie vermoedt dat er ouders zijn die de weg naar de gemeente niet kunnen vinden of aangeboden hulp afslaan omdat ze stress-moe zijn of hun vertrouwen in de overheid al lang en breed zijn verloren. Wat de VVD betreft moet deze affaire zo snel mogelijk worden afgehandeld.

STIP noemde het belangrijk dat de gedupeerde ouders de kans krijgen om een nieuwe start te maken. Hart voor Delft vroeg de wethouder naar de financiële risico’s. Maar die zijn er volgens haar niet of nauwelijks, omdat de staatssecretaris heeft verzekerd haar afspraken na te komen. De ChristenUnie wees naar gemeente die ook private schulden kwijtschelden en ook de CDA-fractie zei het jammer te vinden dat Delft alleen belastingschulden overneemt. Die private schulden en de kwijtschelding daarvan, zijn volgens wethouder Schrederhof, landelijk nog overwerp van gesprek. Ook voor andere problemen waar gedupeerden mee te maken kregen, worden oplossingen gezocht. Volgens de wethouder heeft de gemeente nog veel te regelen; de schulden moeten in beeld worden gebracht en daarna de hulp die mensen nog meer nodig hebben.

Wethouder Schrederhof kondigde aan dat de gemeenteraad in januari een update krijgt en dat de raad daarna regelmatig op de hoogte gehouden zal worden. De SP neemt het voorstel mee terug naar de fractie. De raad neemt op 16 december een besluit over dit voorstel.

Fusie

Het voorstel Bestuurlijke fusie Grotius College en Spinoza scholengroep werd na een kort debat in de commissie door de fracties op de hamerstukkenlijst van de raadsvergadering gezet. Dat betekent dat dit voorstel via een klap van de voorzittershamer in de komende raadsvergadering wordt vastgesteld.

Het voorstel omvat het opgaan van de Stichting voor Openbaar Onderwijs Delft (Grotius) in de Stichting Scholengroep Spinoza voor Voorgezet Onderwijs in Voorburg, Leidschendam en omstreken. Wethouder Lennart Harpe verzekerde STIP dat de fusie geen merkbare gevolgen heeft voor de leerlingen en docenten van het Grotius.

In de commissie werd brede steun uitgesproken omdat het voorstel zorgt voor behoud van het voortgezet openbaar onderwijs in Delft. Diverse fracties, waaronder ChristenUnie en Hart voor Delft, spraken hun waardering uit dat de gemeenteraad zorgvuldig is geïnformeerd over het fusieproces.

Hamerstukken

Aan het begin van de vergadering besloot de commissie om het Gewijzigd voorstel aan de raad inzake technische wijziging verordening Maatschappelijke Ondersteuning Delft 2022 en het voorstel Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Delft 2021 niet te bespreken en direct als hamerstuk toe te voegen aan de raadsagenda.

Overlast

Een bewoonster van de Wippolder maakte in deze vergadering gebruik van de mogelijkheid om in te spreken op een onderwerp dat niet op de vergaderagenda stond. Zij vroeg opnieuw aandacht voor de studentenoverlast en leefbaarheid en het tienpuntenplan van de belangenvereniging TU Noord. In dit plan vragen de bewoners onder meer om ontkamering, zelfbewoningsplicht, de rol van makelaars, TU Delft, huisbazen en studentenverenigingen en effectgerichte aanpak door een analyse van hotspots, een wijkcoördinator, meer politie en beveiliging en een permanente zichtbare communicatie.   

Sociaal Domein en Wonen vergadert twee avonden

6 december 2021 – De commissie Sociaal Domein en Wonen heeft deze maand zoveel onderwerpen op de agenda staan dat de oordeelsvormende vergadering van deze commissie niet op één, maar op twee avonden wordt gehouden.

De digitale commissievergadering begint op donderdag 9 december om 19.30 uur en wordt op dinsdag 14 december eveneens vanaf 19.30 uur online voortgezet.

Op de eerste avond buigt de commissie zich over de voorstellen: H5 Inkoopvisie Maatschappelijke Ondersteuning, Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Delft 2022, Besluit om te anticiperen op een deel van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen voor belastingschulden, Bestuurlijke fusie Grotius College en Spinoza en de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Delft 2021.

De onderwerpen die op 14 december worden besproken zijn de voorstellen Nota Taal werkt! 2.0 2021-2025, Beleidsplan Wet Inburgering 2022-2026 ‘Inburgeren Werkt!’ en Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden.

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen blijft de publieke tribune in de raadszaal gesloten. Belangstellenden kunnen de vergadering thuis via de website van de gemeenteraad bekijken.

Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich tot 12.00 uur op de dag van der vergadering aanmelden bij de griffie via griffie@delft.nl. U ontvangt na uw aanmelding een link om digitaal te kunnen inspreken.

Agenda commissie Sociaal Domein en Wonen donderdag 9 december

Agenda commissie Sociaal Domein en Wonen dinsdag 14 december