Gemeenteraad stemt in met Warmteplan Delft 2021

Gemeenteraad stemt in met Warmteplan Delft 2021

17 december 2021 – De gemeenteraad is op donderdag 16 december tijdens de vergadering in het auditorium van de TU Delft met een ruime meerderheid akkoord gegaan met het Warmteplan Delft 2021. Dit plan is een eerste versie van de visie op het aardgasvrij maken van alle gebouwen in Delft. Dat moet in 2050 gerealiseerd zijn.

In het voorstel staat onder meer dat voor elk van de dertien buurten in Delft een apart uitvoeringsplan wordt gemaakt. Dat gebeurt volgend jaar in samenspraak met bewoners in de eerste buurt en het jaar daarna is de volgende buurt aan de beurt. Tot 2030 weet 20% van de Delftse gezinnen waar ze aan toe zijn.

Om het verduurzamen onder de overige 80% van de huishoudens alvast te stimuleren dienden STIP, D66, GroenLinks, ChristenUnie en CDA de motie Stimuleer verduurzaming met groene leges in. Volgens de indieners van de motie kan een korting op de leges bij vergunningen die worden aangevraagd om vastgoed te verduurzamen een financiële prikkel geven die verduurzaming stimuleert. De motie werd met steun van de VVD aangenomen. Hart voor Delft, Onafhankelijk Delf. PvdA en SP stemden tegen.

Het college moet volgens de motie bij de nieuwe legesverordening van de Omgevingswet met een voorstel komen voor duurzame leges. Het college moet daarbij rekening houden dat dit niet leidt tot een lastenverzwaring voor financieel kwetsbare huishouden. Het voorstel Warmteplan Delft 2021 werd, op Onafhankelijk Delft en Hart voor Delft na, gesteund door alle raadsfracties.

Precariobelasting

Bij de bespreking van de voorstellen Zesde financiële coronarapportage en Derde wijziging Verordening precariobelasting 2021 ging het in het debat grotendeels over financiële steun aan de horecaondernemers en culturele instellingen die door coronamaatregelen hard worden geraakt in hun portemonnee. Beide voorstellen werden door een ruime raadsmeerderheid aangenomen.

Het voorstel over de precariobelasting houdt een aanvullende verlaging in van de tarieven voor precariobelasting op terrassen en terrasboten. De toegepaste korting op deze belasting ten opzichte van het normale tarief voor terrassen en terrasboten voor 2021 verhoogd van 25% naar 50%. Hart voor Delft probeerde met de motie Laat Delft geen spookstad worden om alle horecaondernemers tegemoet te komen door over 2021 ontheffing te verlenen van precario op terrassen, reclame, staanplaatsen en objecten. De motie werd alleen gesteund door Onafhankelijk Delft en werd door de meerderheid verworpen.

Die meerderheid steunde, zonder Hart voor Delft, wel de motie Behoud bestemde gelden voor cultuur. De motie vraagt het college in het eerste kwartaal van 2022 een voorstel te doen over het gebruik van het geld dat nog niet is besteed voor cultuur en geld van het Rijk dat als ondersteuning voor de cultuursector nog moet binnenkomen. De integrale afweging die het college daarbij moet maken zorgde in het debat voor wat verwarring. Volgens de VVD betekende integraal in deze motie dat het college bij het besteden van de coronasteun ook moet kijken naar andere sectoren die urgent hulp nodig hebben. Die uitleg werd niet gedeeld door de PvdA die erop wees dat het toch echt alleen over extra ondersteuning van de cultuursector ging en niet over andere zaken.

Rioleringsplan

De raad is donderdagavond in ruime meerderheid ook akkoord gegaan met het voorstel Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Delft 2022-2026. Hart voor Delft, Onafhankelijk Delft en SP stemden tegen. De gemeente moet elke vier jaar een rioleringsplan maken, waarin niet alleen staat hoe het riool de komende jaren wordt onderhouden, maar ook hoe wordt omgegaan met afvalwaterzorgplicht, de hemelwaterzorgplicht en de grondwaterzorgplicht. Diverse fracties, waaronder de VVD, waren kritisch op de stijging van de rioolheffing. Die gaat de komende jaren met 12,9% omhoog. De SP vroeg het college in de motie Waardering Onroerende Zaken als uitgangspunt rioolheffing het effect te laten doorrekenen als de WOZ wordt gebruikt als uitgangspunt voor die heffing. De motie werd gesteund door Hart voor Delft, maar niet door de overige fracties en werd verworpen.

Op de fractie van D66 na, stemden wel alle fracties in met de motie Juiste volgorde bij tariefbepaling. De CDA-fractie diende de motie in, omdat de raad het rioleringstarief al had vastgesteld zonder het eerst inhoudelijk over het rioleringsplan en de bijbehorende kosten te hebben. Wethouder Martina Huijsmans beaamde dat de raad eerst over het plan en daarna over het tarief had moeten praten. Het college gaat voortaan eerst met de raad bespreken welke kosten wel en welke niet in het riooltarief worden verrekend door eerst het Rioleringsplan vast te stellen en daarna pas het tarief te bepalen.

Warmtenet

Het voorstel Bijdrage Fonds Delft 2040 voor Futureproof realisatie Open Warmtenet Delft kreeg eveneens de steun van een ruime meerderheid van de raad. Onafhankelijk Delft en Hart voor Delft stemden tegen de bijdrage van 3,7 miljoen euro uit het Fonds Delft 2040 die wordt gebruikt om met dikkere leidingen nog meer gebouwen op het warmtenet aan te sluiten. Dat bedrag moet over een periode van 32 jaar worden teruggestort in het fonds. Wat het CDA betreft zou dat geld ook terug mogen vloeien in de algemene middelen, omdat die periode de bestaansduur van het fonds overstijgt. Het CDA diende daar geen motie over in.

De fracties van de SP en Onafhankelijk Delft dienden wel een motie in. Zij vroegen het college met hum motie Gespreide betaling aansluitkosten open warmtenet met woningcorporaties in gesprek te gaan over de doorberekening van de aansluitkosten voor huidige huurders. De motie werd ingetrokken, nadat wethouder Karin Schrederhof had uitgelegd dat die kosten niet direct, maar via het vastrecht, in de huur wordt meegenomen. Wethouder Stephan Brandligt stelde de VVD gerust dat bewoners nooit gedwongen worden om hun woning op het warmtenet aan te sluiten. Hij liet STIP weten dat de raad bij elke mijlpaal van dit project wordt geïnformeerd over de voortgang.

Toeslagenaffaire

Unaniem ging de raad in deze vergadering akkoord met het voorstel Besluit om te anticiperen op een deel van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen voor belastingschulden. Dit voorstel maakt het mogelijk dat de gemeente, voordat de verzamelwet officieel van kracht is, de belastingschulden kan kwijtschelden van ouders die zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire.

De motie Hulp voor alle Delftse gedupeerden van de toeslagenaffaire die werd ingediend door de SP en Onafhankelijk Delft werd verworpen. De motie vroeg het college ook gedupeerden die onterecht als fraudeur zijn aangemerkt van andere toeslagen actief te benaderen en te helpen. Wethouder Karin Schrederhof legde uit dat daarvoor de wettelijke grondslag ontbreekt. De motie kreeg geen steun van andere fracties.

Vakantieverhuur

Er komt een registratieplicht voor alle vormen van toeristische verhuur van woonruimte en het verhuren van woonruimte bij afwezigheid van de bewoner (vakantieverhuur) wordt mogelijk gemaakt met een maximum van 60 overnachtingen per jaar. Hiervoor wordt een aanvullende meldingsplicht ingevoerd. Dat zijn de belangrijkste punten uit het voorstel Beleid toeristische verhuur van woonruimte Delft dat donderdagavond unaniem door de raad werd vastgesteld.

Discussie was er wel over het amendement van D66, Hart voor Delft en PvdA om in plaats van 60 nachten de toegestane vakantieverhuur te beperken tot maximaal 30 nachten. De indieners van de moties zeiden daarmee de overlast voor omwonenden te willen beperken en de businesscase voor structurele verhuur een stuk moeilijker te maken. Andere fracties, waaronder VVD en GroenLinks, wilden niet zo gaan in de beperking van het aantal nachten, omdat er in hun ogen geen sprake is van overlast. STIP constateerde dat er geen sprake is van woningontrekking op de huizenmarkt, omdat de vakantieverhuurder in zijn eigen woning woont. De motie kreeg geen steun van andere fracties en werd verworpen.

Jeugdhulp

Het voorstel Beleidskader Jeugdpreventie – Een Delftse (Op)voedingsbodem is unaniem door de raad aanvaard. In dit beleidskader beschrijft het college hoe de preventieve jeugdhulp in Delft in praktijk moet worden gebracht. De motie Financiën jeugdhulp en ambitie op het gebied van preventie werd eveneens unaniem aangenomen door de raad.

In deze motie van CDA, GroenLinks, PvdA, VVD, Onafhankelijk Delft, Hart voor Delft en D66 wordt het college gevraagd om de mogelijk door het Rijk beschikbaar gestelde aanvullende middelen voor jeugdhulp ook te gebruiken voor een extra inzet op jeugdpreventie. Over de keuzes die het college daarbij maakt, wil de raad geïnformeerd worden via de reguliere rapportages Jeugd.

Informatieverplichting

Eerder dit jaar was heel wat te doen over het landelijk onderzoek naar het online volgen van burgers via sociale media. De gemeente Delft zou haar bewoners heimelijk volgen en online in de gaten houden met nepaccounts. Uit onderzoek van de Functionaris Gegevensbescherming blijkt dat er bij de verwerking van persoonsgegevens uit publiek toegankelijke bronnen door de gemeente ruimte is voor verbetering, maar dat er geen aanleiding is voor grote veranderingen in de werkwijze en processen.

Voor de meeste partijen was daarmee de kous af, maar voor Onafhankelijk Delft niet. Die fractie vroeg donderdagavond met de motie Transparantie en informatieverplichting aan het college om nog transparanter en informatiever te zijn over online monitoring. Overige fracties zagen daartoe geen aanleiding, omdat het college de adviezen uit het rapport van de onafhankelijke Functionaris Gegevensbescherming heeft overgenomen en uitwerkt. Burgemeester Marja van Bijsterveldt bevestigde dat nogmaals in de raadsvergadering. De motie werd verworpen.

Doorgeschoven

Niet alle bespreekpunten die op de agenda van deze vergadering stonden, kwamen donderdagavond aan bod. Het voorstel Nota Taal werkt! 2.0 en het coffeeshopbeleid zijn doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering.

Hamerstukken

Via een klap van de voorzittershamer ging de raad onder meer akkoord met de voorstellen: Eerste wijziging Verordening onroerendezaakbelastingen Delft 2022, Bestemmingsplan De Staal, Beleidsplan Wet Inburgering 2022-2026, Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden, Bestuurlijke fusie Grotius College en Spinoza scholengroep en Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Delft 2021. De CDA-fractie liet weten bij de vaststelling van het voorstel H5 inkoopvisie maatschappelijke ondersteuning tegen te stemmen. Hart voor Delft verklaarde tegen het voorstel Revisie Welstandsnota 2016 te zijn.

Commissie kritisch positief over inkoopvisie ondersteuning

10 december 2021 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen is donderdag 9 december positief, met hier en daar een kritische noot gereageerd op het voorstel H5 inkoopvisie maatschappelijke ondersteuning.

De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Westland starten in 2022 een nieuwe inkoopronde voor maatschappelijke ondersteuning. De huidige contracten voor begeleiding, ondersteuning en regie bij het huishouden en beschermd wonen lopen eind volgend jaar af. In het voorstel schrijft het college dat de uitgangspunten en strategische thema’s uit de vorige visie, die in 2017 werd vastgesteld, niet zijn veranderd. De visie blijft volgens het college onder meer de bewoner centraal stellen en stuurt op kwaliteit en innovatie van de zorgaanbieders.

In het begeleidende advies van de Adviesraad Sociaal Domein staan een paar kritische noten die in het debat voor verschillende fracties aan de orde werden gesteld. De CDA-fractie zei op het standpunt te staan dat de bewoner in de praktijk niet centraal staat, omdat hulporganisaties gebukt gaan onder wachtlijsten, personeelsgebrek en administratieve druk. Daardoor moeten ze volgens het CDA gestandaardiseerd werken en komen ze zelden toe aan maatwerk. Het CDA hield daarnaast een pleidooi dat organisaties voor technische innovaties aankloppen bij de TU. De universiteit beschikt volgens die fractie over vernieuwende hulpmiddelen die op de plank blijven liggen.

De ChristenUnie stelde het CDA voor om zelf een nota te schrijven over technische zorginnovaties als de gemeente dat niet doet. Daarnaast liet de ChristenUnie weten nog steeds kritisch te zijn op resultaatgericht inkopen. GroenLinks zei in tegenstelling tot het CDA in de visie wel te lezen dat de bewoner centraal staat en dat er ruimte is voor maatwerk. Net als de ChristenUnie vroeg GroenLinks aan wethouder Karin Schrederhof of kleine zorgaanbieders voldoende kans maken in het aanbestedingstraject.

De SP liet weten de standpunten van CDA en ChristenUnie te delen. Volgens de SP is het beleid in het sociaal domein steeds meer toegespitst op de zelfredzaamheid van mensen en wordt groter beroep gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers. De SP zei niks tegen de inzet van vrijwilligers te hebben, maar wel tegen de verschuiving dat professionele hulp wordt overgenomen door vrijwilligers. De VVD deelde een compliment uit voor de visie. Die fractie constateerde dat er in de visie oog is voor goede zorg, kwaliteit en financiële houdbaarheid. Daarnaast vroeg de VVD aandacht voor de kleine zorgaanbieders.

Dat deed ook de PvdA. De PvdA noemde daarnaast het punt van de adviesraad om extra aandacht te hebben voor mantelzorgers van mensen met een beginnende dementie die nog niet bekend zijn bij de gemeente en het moeilijk hebben. En tevens wees de PvdA op mensen die geen beroep kunnen doen op een netwerk, omdat ze dat helemaal niet hebben. STIP stipte dat punt eveneens aan en STIP sprak zijn steun uit aan de voortzetting van de uitgangspunten in de nieuwe contracten.

D66 gaf aan het voorstel te steunen en vroeg de wethouder om de link tussen formele en informele zorgverleners niet uit het oog te verliezen. Hart voor Delft liet weten blij te zijn met het doorgaan op de ingeslagen weg en sprak zijn vertrouwen uit in professionele organisaties.

Wethouder Schrederhof stond in de uitgebreide beantwoording onder meer stil bij de vele vormen van begeleiding en zorg die mensen kunnen krijgen, ook als ze geen netwerk hebben. Ook in dat geval wordt, volgens de wethouder, gekeken naar de omgeving, voordat geïndiceerde zorg wordt verleend. Ook de mantelzorgers van mensen met beginnende dementie zijn in beeld. Daarover is de gemeente in gesprek met zorgverzekeraar DSW. Wethouder Schrederhof benadrukte dat ervaringen van zorg- en hulpvragers permanent in de gaten worden gehouden en dat altijd in overleg met hen wordt bepaald welke begeleiding zij nodig hebben. Die begeleiding kan in de toekomst ook de kleine aanbieders geleverd worden. Volgens de wethouder biedt het aanbestedingstraject daarvoor voldoende ruimte. Het gebruik van technische innovaties in de zorg is volgens de wethouder geen zaak van de gemeente, maar van de zorg- en welzijnsorganisaties.

Dat zou het CDA liever anders zien. De gemeente zou volgens het CDA actiever moeten inzetten op technische innovaties. GroenLinks zei die opmerking van het CDA te steunen. Het CDA liet aan het eind van het debat weten het voorstel mee terug te nemen naar de fractie. Het voorstel wordt daarom als bespreekpunt toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering op donderdag 16 december.

Hersteloperatie

Het voorstel Besluit om te anticiperen op een deel van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen voor belastingschulden werd donderdagavond in de commissie positief ontvangen. Dit voorstel maakt het mogelijk dat de gemeente, voordat de verzamelwet officieel van kracht is, de belastingschulden kan kwijtschelden van ouders die zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire.

Wethouder Schrederhof liet de commissie weten dat een team van de gemeente al gesprekken voert met ouders om hen uit de problemen te helpen. De SP vroeg om een vertaling van het voorstel naar concrete vervolgstappen. GroenLinks wilde weten of alle gedupeerden wel in beeld zijn bij de gemeente. Die fractie vermoedt dat er ouders zijn die de weg naar de gemeente niet kunnen vinden of aangeboden hulp afslaan omdat ze stress-moe zijn of hun vertrouwen in de overheid al lang en breed zijn verloren. Wat de VVD betreft moet deze affaire zo snel mogelijk worden afgehandeld.

STIP noemde het belangrijk dat de gedupeerde ouders de kans krijgen om een nieuwe start te maken. Hart voor Delft vroeg de wethouder naar de financiële risico’s. Maar die zijn er volgens haar niet of nauwelijks, omdat de staatssecretaris heeft verzekerd haar afspraken na te komen. De ChristenUnie wees naar gemeente die ook private schulden kwijtschelden en ook de CDA-fractie zei het jammer te vinden dat Delft alleen belastingschulden overneemt. Die private schulden en de kwijtschelding daarvan, zijn volgens wethouder Schrederhof, landelijk nog overwerp van gesprek. Ook voor andere problemen waar gedupeerden mee te maken kregen, worden oplossingen gezocht. Volgens de wethouder heeft de gemeente nog veel te regelen; de schulden moeten in beeld worden gebracht en daarna de hulp die mensen nog meer nodig hebben.

Wethouder Schrederhof kondigde aan dat de gemeenteraad in januari een update krijgt en dat de raad daarna regelmatig op de hoogte gehouden zal worden. De SP neemt het voorstel mee terug naar de fractie. De raad neemt op 16 december een besluit over dit voorstel.

Fusie

Het voorstel Bestuurlijke fusie Grotius College en Spinoza scholengroep werd na een kort debat in de commissie door de fracties op de hamerstukkenlijst van de raadsvergadering gezet. Dat betekent dat dit voorstel via een klap van de voorzittershamer in de komende raadsvergadering wordt vastgesteld.

Het voorstel omvat het opgaan van de Stichting voor Openbaar Onderwijs Delft (Grotius) in de Stichting Scholengroep Spinoza voor Voorgezet Onderwijs in Voorburg, Leidschendam en omstreken. Wethouder Lennart Harpe verzekerde STIP dat de fusie geen merkbare gevolgen heeft voor de leerlingen en docenten van het Grotius.

In de commissie werd brede steun uitgesproken omdat het voorstel zorgt voor behoud van het voortgezet openbaar onderwijs in Delft. Diverse fracties, waaronder ChristenUnie en Hart voor Delft, spraken hun waardering uit dat de gemeenteraad zorgvuldig is geïnformeerd over het fusieproces.

Hamerstukken

Aan het begin van de vergadering besloot de commissie om het Gewijzigd voorstel aan de raad inzake technische wijziging verordening Maatschappelijke Ondersteuning Delft 2022 en het voorstel Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Delft 2021 niet te bespreken en direct als hamerstuk toe te voegen aan de raadsagenda.

Overlast

Een bewoonster van de Wippolder maakte in deze vergadering gebruik van de mogelijkheid om in te spreken op een onderwerp dat niet op de vergaderagenda stond. Zij vroeg opnieuw aandacht voor de studentenoverlast en leefbaarheid en het tienpuntenplan van de belangenvereniging TU Noord. In dit plan vragen de bewoners onder meer om ontkamering, zelfbewoningsplicht, de rol van makelaars, TU Delft, huisbazen en studentenverenigingen en effectgerichte aanpak door een analyse van hotspots, een wijkcoördinator, meer politie en beveiliging en een permanente zichtbare communicatie.