Gemeenteraad stemt in met Warmteplan Delft 2021

Gemeenteraad stemt in met Warmteplan Delft 2021

17 december 2021 – De gemeenteraad is op donderdag 16 december tijdens de vergadering in het auditorium van de TU Delft met een ruime meerderheid akkoord gegaan met het Warmteplan Delft 2021. Dit plan is een eerste versie van de visie op het aardgasvrij maken van alle gebouwen in Delft. Dat moet in 2050 gerealiseerd zijn.

In het voorstel staat onder meer dat voor elk van de dertien buurten in Delft een apart uitvoeringsplan wordt gemaakt. Dat gebeurt volgend jaar in samenspraak met bewoners in de eerste buurt en het jaar daarna is de volgende buurt aan de beurt. Tot 2030 weet 20% van de Delftse gezinnen waar ze aan toe zijn.

Om het verduurzamen onder de overige 80% van de huishoudens alvast te stimuleren dienden STIP, D66, GroenLinks, ChristenUnie en CDA de motie Stimuleer verduurzaming met groene leges in. Volgens de indieners van de motie kan een korting op de leges bij vergunningen die worden aangevraagd om vastgoed te verduurzamen een financiële prikkel geven die verduurzaming stimuleert. De motie werd met steun van de VVD aangenomen. Hart voor Delft, Onafhankelijk Delf. PvdA en SP stemden tegen.

Het college moet volgens de motie bij de nieuwe legesverordening van de Omgevingswet met een voorstel komen voor duurzame leges. Het college moet daarbij rekening houden dat dit niet leidt tot een lastenverzwaring voor financieel kwetsbare huishouden. Het voorstel Warmteplan Delft 2021 werd, op Onafhankelijk Delft en Hart voor Delft na, gesteund door alle raadsfracties.

Precariobelasting

Bij de bespreking van de voorstellen Zesde financiële coronarapportage en Derde wijziging Verordening precariobelasting 2021 ging het in het debat grotendeels over financiële steun aan de horecaondernemers en culturele instellingen die door coronamaatregelen hard worden geraakt in hun portemonnee. Beide voorstellen werden door een ruime raadsmeerderheid aangenomen.

Het voorstel over de precariobelasting houdt een aanvullende verlaging in van de tarieven voor precariobelasting op terrassen en terrasboten. De toegepaste korting op deze belasting ten opzichte van het normale tarief voor terrassen en terrasboten voor 2021 verhoogd van 25% naar 50%. Hart voor Delft probeerde met de motie Laat Delft geen spookstad worden om alle horecaondernemers tegemoet te komen door over 2021 ontheffing te verlenen van precario op terrassen, reclame, staanplaatsen en objecten. De motie werd alleen gesteund door Onafhankelijk Delft en werd door de meerderheid verworpen.

Die meerderheid steunde, zonder Hart voor Delft, wel de motie Behoud bestemde gelden voor cultuur. De motie vraagt het college in het eerste kwartaal van 2022 een voorstel te doen over het gebruik van het geld dat nog niet is besteed voor cultuur en geld van het Rijk dat als ondersteuning voor de cultuursector nog moet binnenkomen. De integrale afweging die het college daarbij moet maken zorgde in het debat voor wat verwarring. Volgens de VVD betekende integraal in deze motie dat het college bij het besteden van de coronasteun ook moet kijken naar andere sectoren die urgent hulp nodig hebben. Die uitleg werd niet gedeeld door de PvdA die erop wees dat het toch echt alleen over extra ondersteuning van de cultuursector ging en niet over andere zaken.

Rioleringsplan

De raad is donderdagavond in ruime meerderheid ook akkoord gegaan met het voorstel Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Delft 2022-2026. Hart voor Delft, Onafhankelijk Delft en SP stemden tegen. De gemeente moet elke vier jaar een rioleringsplan maken, waarin niet alleen staat hoe het riool de komende jaren wordt onderhouden, maar ook hoe wordt omgegaan met afvalwaterzorgplicht, de hemelwaterzorgplicht en de grondwaterzorgplicht. Diverse fracties, waaronder de VVD, waren kritisch op de stijging van de rioolheffing. Die gaat de komende jaren met 12,9% omhoog. De SP vroeg het college in de motie Waardering Onroerende Zaken als uitgangspunt rioolheffing het effect te laten doorrekenen als de WOZ wordt gebruikt als uitgangspunt voor die heffing. De motie werd gesteund door Hart voor Delft, maar niet door de overige fracties en werd verworpen.

Op de fractie van D66 na, stemden wel alle fracties in met de motie Juiste volgorde bij tariefbepaling. De CDA-fractie diende de motie in, omdat de raad het rioleringstarief al had vastgesteld zonder het eerst inhoudelijk over het rioleringsplan en de bijbehorende kosten te hebben. Wethouder Martina Huijsmans beaamde dat de raad eerst over het plan en daarna over het tarief had moeten praten. Het college gaat voortaan eerst met de raad bespreken welke kosten wel en welke niet in het riooltarief worden verrekend door eerst het Rioleringsplan vast te stellen en daarna pas het tarief te bepalen.

Warmtenet

Het voorstel Bijdrage Fonds Delft 2040 voor Futureproof realisatie Open Warmtenet Delft kreeg eveneens de steun van een ruime meerderheid van de raad. Onafhankelijk Delft en Hart voor Delft stemden tegen de bijdrage van 3,7 miljoen euro uit het Fonds Delft 2040 die wordt gebruikt om met dikkere leidingen nog meer gebouwen op het warmtenet aan te sluiten. Dat bedrag moet over een periode van 32 jaar worden teruggestort in het fonds. Wat het CDA betreft zou dat geld ook terug mogen vloeien in de algemene middelen, omdat die periode de bestaansduur van het fonds overstijgt. Het CDA diende daar geen motie over in.

De fracties van de SP en Onafhankelijk Delft dienden wel een motie in. Zij vroegen het college met hum motie Gespreide betaling aansluitkosten open warmtenet met woningcorporaties in gesprek te gaan over de doorberekening van de aansluitkosten voor huidige huurders. De motie werd ingetrokken, nadat wethouder Karin Schrederhof had uitgelegd dat die kosten niet direct, maar via het vastrecht, in de huur wordt meegenomen. Wethouder Stephan Brandligt stelde de VVD gerust dat bewoners nooit gedwongen worden om hun woning op het warmtenet aan te sluiten. Hij liet STIP weten dat de raad bij elke mijlpaal van dit project wordt geïnformeerd over de voortgang.

Toeslagenaffaire

Unaniem ging de raad in deze vergadering akkoord met het voorstel Besluit om te anticiperen op een deel van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen voor belastingschulden. Dit voorstel maakt het mogelijk dat de gemeente, voordat de verzamelwet officieel van kracht is, de belastingschulden kan kwijtschelden van ouders die zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire.

De motie Hulp voor alle Delftse gedupeerden van de toeslagenaffaire die werd ingediend door de SP en Onafhankelijk Delft werd verworpen. De motie vroeg het college ook gedupeerden die onterecht als fraudeur zijn aangemerkt van andere toeslagen actief te benaderen en te helpen. Wethouder Karin Schrederhof legde uit dat daarvoor de wettelijke grondslag ontbreekt. De motie kreeg geen steun van andere fracties.

Vakantieverhuur

Er komt een registratieplicht voor alle vormen van toeristische verhuur van woonruimte en het verhuren van woonruimte bij afwezigheid van de bewoner (vakantieverhuur) wordt mogelijk gemaakt met een maximum van 60 overnachtingen per jaar. Hiervoor wordt een aanvullende meldingsplicht ingevoerd. Dat zijn de belangrijkste punten uit het voorstel Beleid toeristische verhuur van woonruimte Delft dat donderdagavond unaniem door de raad werd vastgesteld.

Discussie was er wel over het amendement van D66, Hart voor Delft en PvdA om in plaats van 60 nachten de toegestane vakantieverhuur te beperken tot maximaal 30 nachten. De indieners van de moties zeiden daarmee de overlast voor omwonenden te willen beperken en de businesscase voor structurele verhuur een stuk moeilijker te maken. Andere fracties, waaronder VVD en GroenLinks, wilden niet zo gaan in de beperking van het aantal nachten, omdat er in hun ogen geen sprake is van overlast. STIP constateerde dat er geen sprake is van woningontrekking op de huizenmarkt, omdat de vakantieverhuurder in zijn eigen woning woont. De motie kreeg geen steun van andere fracties en werd verworpen.

Jeugdhulp

Het voorstel Beleidskader Jeugdpreventie – Een Delftse (Op)voedingsbodem is unaniem door de raad aanvaard. In dit beleidskader beschrijft het college hoe de preventieve jeugdhulp in Delft in praktijk moet worden gebracht. De motie Financiën jeugdhulp en ambitie op het gebied van preventie werd eveneens unaniem aangenomen door de raad.

In deze motie van CDA, GroenLinks, PvdA, VVD, Onafhankelijk Delft, Hart voor Delft en D66 wordt het college gevraagd om de mogelijk door het Rijk beschikbaar gestelde aanvullende middelen voor jeugdhulp ook te gebruiken voor een extra inzet op jeugdpreventie. Over de keuzes die het college daarbij maakt, wil de raad geïnformeerd worden via de reguliere rapportages Jeugd.

Informatieverplichting

Eerder dit jaar was heel wat te doen over het landelijk onderzoek naar het online volgen van burgers via sociale media. De gemeente Delft zou haar bewoners heimelijk volgen en online in de gaten houden met nepaccounts. Uit onderzoek van de Functionaris Gegevensbescherming blijkt dat er bij de verwerking van persoonsgegevens uit publiek toegankelijke bronnen door de gemeente ruimte is voor verbetering, maar dat er geen aanleiding is voor grote veranderingen in de werkwijze en processen.

Voor de meeste partijen was daarmee de kous af, maar voor Onafhankelijk Delft niet. Die fractie vroeg donderdagavond met de motie Transparantie en informatieverplichting aan het college om nog transparanter en informatiever te zijn over online monitoring. Overige fracties zagen daartoe geen aanleiding, omdat het college de adviezen uit het rapport van de onafhankelijke Functionaris Gegevensbescherming heeft overgenomen en uitwerkt. Burgemeester Marja van Bijsterveldt bevestigde dat nogmaals in de raadsvergadering. De motie werd verworpen.

Doorgeschoven

Niet alle bespreekpunten die op de agenda van deze vergadering stonden, kwamen donderdagavond aan bod. Het voorstel Nota Taal werkt! 2.0 en het coffeeshopbeleid zijn doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering.

Hamerstukken

Via een klap van de voorzittershamer ging de raad onder meer akkoord met de voorstellen: Eerste wijziging Verordening onroerendezaakbelastingen Delft 2022, Bestemmingsplan De Staal, Beleidsplan Wet Inburgering 2022-2026, Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden, Bestuurlijke fusie Grotius College en Spinoza scholengroep en Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Delft 2021. De CDA-fractie liet weten bij de vaststelling van het voorstel H5 inkoopvisie maatschappelijke ondersteuning tegen te stemmen. Hart voor Delft verklaarde tegen het voorstel Revisie Welstandsnota 2016 te zijn.

Warmteplan Delft levert positieve reacties op

3 december 2021 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer is op donderdag 2 december overwegend positief gereageerd op het voorstel Warmteplan Delft 2021. Dit plan is een eerste versie van de visie op het aardgasvrij maken van alle gebouwen in Delft. In 2050 moet dat gerealiseerd zijn.

Twee insprekers namens belangenvereniging TU Noord en het Platform Energietransitie Delft spraken hun waardering uit over de totstandkoming van het voorstel, waarbij veel bewoners waren betrokken. De vertegenwoordiger van TU Noord wees erop dat die grote betrokkenheid niet direct geldt voor de uitvoering van het plan. In het voorstel staat dat voor elk van de dertien buurten in Delft een apart uitvoeringsplan wordt gemaakt. Als de raad het warmteplan heeft vastgesteld wordt met bewoners in de eerste buurt dat uitvoeringsplan gemaakt en het jaar daarop is de volgende buurt aan de beurt. De inspreker rekende voor dat volgens die werkwijze tot 2030 20% van de Delftse gezinnen weet waar ze aan toen zijn. De inspreker die namens het platform energietransitie zijn zegje deed riep de gemeente op om de verbinding met bewoners en in de uitvoering de verbinding met derden te zoeken. Ook pleitte hij voor een duidelijke organisatie en een helder proces.

GroenLinks constateerde dat de brede participatie heeft geleid tot een goed rapport. De fractie stelde onder meer dat daarmee een eerste slag is gemaakt. GroenLinks drong er bij wethouder Stephan Brandligt op aan om met een overzichtelijke planning te komen en om ook aandacht te schenken aan de overige 80% van de Delftenaren die niet in de eerste wijken wonen die aardgasvrij worden. Voor die groep kan het volgens GroenLinks ook belangrijk zijn om te gaan besparen.

Als het aan STIP ligt, gaat de gemeente vaart maken met het aardgasvrij maken van de stad. Hoewel er geen geld voor is, zou de gemeente volgens STIP nu al moeten beginnen met het maken van een isolatieplan. Hoe eerder een huis verduurzaamd is, hoe groter volgens STIP de resultaten zijn. De fractie riep de landelijke partijen in de commissie op om in Den Haag bij hun partijgenoten ‘knaken voor taken’ te vragen. STIP zei het lastig te vinden dat op dit moment niet duidelijk is of het Rijk vanaf 2023 met geld over de brug komt. STIP zou ook liever zien dat de lange-termijn-doelstelling voor 2050 wordt verschoven naar 2040 om zo het tempo te vergroten.

Ook D66 was positief over het voorstel. Die fractie stelde tevreden vast dat de gemeente eerst de wijken aanpakt waar de mensen met de hoogste energierekeningen wonen. D66 liet weten de suggestie van STIP te steunen om de ambities voor 2050 eerder te realiseren. Een prachtig stuk papier, zo omschreef de VVD het Warmteplan Delft, om eraan te voegen dat er nauwelijks geld is om het uit te voeren. Naast de betaalbaarheid zette de VVD ook vraagtekens bij het draagvlak in de wijken en het wooncomfort in de toekomst.

De CDA-fractie liet weten in grote lijnen met het warmteplan in te stemmen. Ook die fractie noemde betaalbaarheid een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast deelde het CDA zijn zorgen over de mogelijke geluidsoverlast door warmtepompen en de vraag wie de kosten betaalt als er grote investeringen nodig zijn in een forse uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk. De SP verwacht spannende tijden, omdat er nog zoveel onduidelijk is over de financiën. SP zou graag zien dat de gemeente woningen die al aardgasvrij zijn gaat monitoren om te zien of de toegepaste veranderingen verbeteringen zijn.

Volgens de PvdA is er veel werk aan de winkel. De PvdA maakte duidelijk dat het warmteplan eigenlijk nog geen plan is, maar een visie die flexibel moet zijn. De concrete plannen moeten nog uitgewerkt worden en wat de PvdA betreft is het dan logisch om te beginnen met isolatie. Ook energiearmoede vraagt volgens de PvdA voortdurend aandacht. De ChristenUnie had het eveneens over isolatie en wees op het nationaal isolatiemanifest dat die partij samen met onder meer CDA en GroenLinks heeft opgesteld. Dat manifest zou volgens de ChristenUnie lokaal vertaald kunnen worden. Hart voor Delft liet als enige partij weten geen voorstander te zijn van het warmteplan. Die fractie vindt dat er nog te veel vraagtekens staan achter de haalbaarheid, betaalbaarheid en het realistische gehalte van het plan.

Wethouder Brandligt verzekerde de insprekers en de commissie dat bewoners, ondernemers en andere partners in de stad betrokken blijven bij het opstellen van de wijkuitvoeringsplannen. Hij wil onder meer de samenwerking met bewonersverenigingen voortzetten en met hen in gesprek blijven. De wethouder wees ook op een digitale kaart die in de loop van 2022 gereed moet zijn, waarop elke bewoner kan zien hoe zijn huis aardgasvrij gemaakt kan worden. Voor het opstellen van een isolatieplan en uitvoeringsplannen na 2022 zei de wethouder afhankelijk te zijn van het Rijk. Hij sprak de hoop uit dat daar meer duidelijkheid over komt zodra er een nieuw kabinet is.

De wethouder zei er geen voorstander van te zijn om de doelstellingen van 2050 naar 2040 te schuiven. Volgens Brandligt wordt de grootste winst in de eerste tien jaar gepakt. Hij liet de CDA-fractie weten dat er volgend jaar een onderzoek komt naar warmtepompen, waarin ook de geluidsoverlast wordt meegenomen. Hij deelde de zorgen van fracties over de betaalbaarheid en ook daarover verwacht de wethouder een uitspraak van het nieuwe kabinet.

STIP, CDA, ChristenUnie en Hart voor Delft zeiden het voorstel mee terug te nemen naar hun fracties. STIP en Hart voor Delft lieten weten moties te overwegen en het CDA noemde dit onderwerp te groot om in de raad als hamerstuk af te doen. Dat betekent dat dit voorstel op de bespreekagenda van de raadsvergadering van donderdag 16 december komt te staan.

Warmtenet

Nagenoeg alle partijen in de commissie reageerden donderdagavond ook positief op het voorstel Bijdrage Fonds Delft 2040 voor Futureproof realisatie Open Warmtenet Delft. Een van de sleutelprojecten om Delft aardgasvrij te maken, is volgens het college de aanleg van het Open Warmtenet Delft.

De realisatie van een geothermiebron op de campus van de TU Delft en aanleg van de WarmtelinQ met warmte van de Rotterdamse haven zouden er in de toekomst voor kunnen zorgen dat ongeveer 5000 corporatiewoningen in de wijken Buitenhof en Voorhof duurzaam worden verwarmd.

Om nog meer gebouwen op het warmtenet aan te sluiten zijn dikkere leidingen nodig. Het college stelt voor om daarvoor ruim 3,7 miljoen euro te onttrekken uit het Fonds Delft 2040. Dat bedrag moet over een periode van 32 jaar teruggestort worden in het fonds.

Het CDA constateerde dat die periode de bestaansduur van het fonds overstijgt en stelde voor om het geleende geld terug te storten in de algemene reserve van de gemeente. Een voorstel dat ook door andere fracties, waaronder de ChristenUnie en Hart voor Delft werd gesteund. De SP zei niet tegen het voorstel te zijn, maar maakte wel duidelijk bezorgd te zijn over de aansluitkosten die bewoners moeten betalen als ze aangesloten willen worden op het Warmtenet.

De PvdA liet weten dat duurzame investeringen op de steun van die partij kunnen rekenen. Ook de ChristenUnie zei akkoord te kunnen gaan met het voorstel, net als Hart voor Delft, GroenLinks, STIP en D66. De VVD liet zich kritisch uit over mogelijke meerkosten, de onbekende besparing aan CO2-uitstoot en het mogelijke realiseren van geen open warmtenet met een onafhankelijk beheerder.

Wethouder Brandligt liet de SP weten nog geen inschatting te kunnen maken van de aansluitbijdrage die bewoners moeten betalen. De suggestie van het CDA om de bijna 3,8 miljoen terug te laten storten in de algemene reserve wees de wethouder van de hand, omdat dat volgens hem tegen de regels zou ingaan van het Fonds Delft 2040. Daarover is afgesproken dat geld uit het fonds terugkomt in het fonds.

Het CDA zei aan het eind van het debat het voorstel mee terug te nemen naar de fractie om eventueel in de komende raadsvergadering een motie in te dienen. De SP is dat eveneens van plan en ook de VVD liet weten het voorstel nog in de fractie te willen bespreken.

De Staal

Nagenoeg alle fracties spraken met lovende woorden over het voorstel Bestemmingsplan De Staal. Dit plan voor de oude gemeentewerf en omgeving maakt de bouw mogelijk van maximaal 346 woningen en 6350 vierkante meter bedrijfsruimte.

Opvallend in het plan is een circa 75 meter hoge woontoren die op de hoek van de Oostpoortweg en de afrit van de A13 gaat dienen als een markante entree naar de stad. Het ontwerp voor de wijk van ontwikkelaar Novaform kon net als het plan op veel steun in de commissie rekenen. Alleen de SP sprak over een spuuglelijke toren. De overige fracties waren positief over de schetsen voor de nieuwe wijk, waarin naast middeldure en dure ook zorgwoningen zijn opgenomen. Waardering in de commissie was er ook voor het uitgebreide participatietraject dat vooraf ging aan het bestemmingsplan. Geen van de fracties kondigde een motie aan, zodat de raad dit voorstel in de vergadering op 16 december als hamerstuk kan vaststellen.

Rioleringsplan

Het debat over het voorstel Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Delft 2022-2026 spitste zich door de inbreng van onder andere de VVD-fractie toe op de fikse stijging van de rioolheffing. De gemeente moet elke vier jaar een rioleringsplan maken, waarin niet alleen staat hoe het riool de komende jaren wordt onderhouden, maar ook hoe wordt omgegaan met afvalwaterzorgplicht, de hemelwaterzorgplicht en de grondwaterzorgplicht. De VVD wilde van wethouder Martina Huijsmans weten hoe het kan dat de rioolheffing de komende jaren met 12,9% stijgt. De VVD zei zich zorgen te maken dat door die stijging van de woonlasten meer mensen een beroep doen op kwijtschelding. Die kwijtschelding zou volgens de VVD niet via de rioolheffing, maar via het armoedebeleid verrekend moeten worden.

Ook het CDA stond stil bij de kosten en dan met name over de verdeling tussen wat een eigenaar betaalt en wat een gebruiker betaalt. Die fractie rekende voor dat een eigenaar vier keer zoveel betaalt. De ChristenUnie vroeg zich af of de noodzakelijke klimaatadaptieve maatregelen doorberekend moeten worden in de rioolheffing en of projectontwikkelaars bij stadsontwikkelingen niet meer kunnen bijbetalen. Ook Hart voor Delft wees op de klimaatadaptieve maatregelen die volgens die fractie nog onvoldoende in beeld zijn.

De SP noemde de fikse stijging van de rioolheffing niet normaal. Volgens die fractie is het onrechtvaardig dat bewoners die water besparen dat niet op hun rekening terugzien. Zij gaan net zo goed meer betalen en zien het tarief pas na 2037 weer dalen. STIP wilde van de wethouder weten of er in bestemmingsplannen aanvullende regels opgenomen kunnen worden over de opvang van water. D66, PvdA en GroenLinks spraken over een mooi plan.

Wethouder Huijsmans lichtte uitgebreid toe waarom het zo ingewikkeld is om de kosten zo gelijk mogelijk te verdelen. De stijging komt volgens haar niet helemaal onverwacht, omdat de riolering in sommige delen van de stad aan vervanging toe is en dat brengt hoge kosten met zich mee. De discussie over de hoogte van de rioolheffing en hoe de kwijtschelding geregeld zou moeten worden had de raad volgens haar bij de vaststelling van de begroting moeten voeren.

Hart voor Delft, VVD, SP, CDA en STIP lieten weten dat ze het voorstel mee terugnemen naar hun fractie. Eventuele moties kunnen de fracties indienen bij de bespreking van het voorstel in de raadsvergadering op donderdag 16 december.

Ruimte en Verkeer bespreekt Warmteplan Delft

30 november 2021 – De commissie Ruimte en Verkeer bespreekt in de oordeelsvormende vergadering op donderdag 2 december onder meer het voorstel Warmteplan Delft 2021. Dit plan geeft onder meer inzicht op welke manier welke buurt aardgasvrij verwarmd kan worden.  De gemeente Delft wil uiterlijk in 2050 aardgasvrij zijn en geen fossiele brandstoffen meer gebruiken.

In deze vergadering wordt de commissie ook gevraagd advies aan de raad te geven over de voorstellen  Bijdrage Fonds Delft 2040 voor Futurepoof realisatie Open Warmtenet en  Bestemmingsplan De Staal. Daarnaast bespreekt de commissie het voorstel Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Delft 2022-2026.

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen blijft de publieke tribune in de raadszaal gesloten. Belangstellenden kunnen de vergadering thuis via de website van de gemeenteraad bekijken.

Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich tot 12.00 uur op de dag van der vergadering aanmelden bij de griffie via griffie@delft.nl. U ontvangt na uw aanmelding een link om digitaal te kunnen inspreken.

Agenda commissie Ruimte en Verkeer