Gemeenteraad stemt in met Warmteplan Delft 2021

Gemeenteraad stemt in met Warmteplan Delft 2021

17 december 2021 – De gemeenteraad is op donderdag 16 december tijdens de vergadering in het auditorium van de TU Delft met een ruime meerderheid akkoord gegaan met het Warmteplan Delft 2021. Dit plan is een eerste versie van de visie op het aardgasvrij maken van alle gebouwen in Delft. Dat moet in 2050 gerealiseerd zijn.

In het voorstel staat onder meer dat voor elk van de dertien buurten in Delft een apart uitvoeringsplan wordt gemaakt. Dat gebeurt volgend jaar in samenspraak met bewoners in de eerste buurt en het jaar daarna is de volgende buurt aan de beurt. Tot 2030 weet 20% van de Delftse gezinnen waar ze aan toe zijn.

Om het verduurzamen onder de overige 80% van de huishoudens alvast te stimuleren dienden STIP, D66, GroenLinks, ChristenUnie en CDA de motie Stimuleer verduurzaming met groene leges in. Volgens de indieners van de motie kan een korting op de leges bij vergunningen die worden aangevraagd om vastgoed te verduurzamen een financiële prikkel geven die verduurzaming stimuleert. De motie werd met steun van de VVD aangenomen. Hart voor Delft, Onafhankelijk Delf. PvdA en SP stemden tegen.

Het college moet volgens de motie bij de nieuwe legesverordening van de Omgevingswet met een voorstel komen voor duurzame leges. Het college moet daarbij rekening houden dat dit niet leidt tot een lastenverzwaring voor financieel kwetsbare huishouden. Het voorstel Warmteplan Delft 2021 werd, op Onafhankelijk Delft en Hart voor Delft na, gesteund door alle raadsfracties.

Precariobelasting

Bij de bespreking van de voorstellen Zesde financiële coronarapportage en Derde wijziging Verordening precariobelasting 2021 ging het in het debat grotendeels over financiële steun aan de horecaondernemers en culturele instellingen die door coronamaatregelen hard worden geraakt in hun portemonnee. Beide voorstellen werden door een ruime raadsmeerderheid aangenomen.

Het voorstel over de precariobelasting houdt een aanvullende verlaging in van de tarieven voor precariobelasting op terrassen en terrasboten. De toegepaste korting op deze belasting ten opzichte van het normale tarief voor terrassen en terrasboten voor 2021 verhoogd van 25% naar 50%. Hart voor Delft probeerde met de motie Laat Delft geen spookstad worden om alle horecaondernemers tegemoet te komen door over 2021 ontheffing te verlenen van precario op terrassen, reclame, staanplaatsen en objecten. De motie werd alleen gesteund door Onafhankelijk Delft en werd door de meerderheid verworpen.

Die meerderheid steunde, zonder Hart voor Delft, wel de motie Behoud bestemde gelden voor cultuur. De motie vraagt het college in het eerste kwartaal van 2022 een voorstel te doen over het gebruik van het geld dat nog niet is besteed voor cultuur en geld van het Rijk dat als ondersteuning voor de cultuursector nog moet binnenkomen. De integrale afweging die het college daarbij moet maken zorgde in het debat voor wat verwarring. Volgens de VVD betekende integraal in deze motie dat het college bij het besteden van de coronasteun ook moet kijken naar andere sectoren die urgent hulp nodig hebben. Die uitleg werd niet gedeeld door de PvdA die erop wees dat het toch echt alleen over extra ondersteuning van de cultuursector ging en niet over andere zaken.

Rioleringsplan

De raad is donderdagavond in ruime meerderheid ook akkoord gegaan met het voorstel Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Delft 2022-2026. Hart voor Delft, Onafhankelijk Delft en SP stemden tegen. De gemeente moet elke vier jaar een rioleringsplan maken, waarin niet alleen staat hoe het riool de komende jaren wordt onderhouden, maar ook hoe wordt omgegaan met afvalwaterzorgplicht, de hemelwaterzorgplicht en de grondwaterzorgplicht. Diverse fracties, waaronder de VVD, waren kritisch op de stijging van de rioolheffing. Die gaat de komende jaren met 12,9% omhoog. De SP vroeg het college in de motie Waardering Onroerende Zaken als uitgangspunt rioolheffing het effect te laten doorrekenen als de WOZ wordt gebruikt als uitgangspunt voor die heffing. De motie werd gesteund door Hart voor Delft, maar niet door de overige fracties en werd verworpen.

Op de fractie van D66 na, stemden wel alle fracties in met de motie Juiste volgorde bij tariefbepaling. De CDA-fractie diende de motie in, omdat de raad het rioleringstarief al had vastgesteld zonder het eerst inhoudelijk over het rioleringsplan en de bijbehorende kosten te hebben. Wethouder Martina Huijsmans beaamde dat de raad eerst over het plan en daarna over het tarief had moeten praten. Het college gaat voortaan eerst met de raad bespreken welke kosten wel en welke niet in het riooltarief worden verrekend door eerst het Rioleringsplan vast te stellen en daarna pas het tarief te bepalen.

Warmtenet

Het voorstel Bijdrage Fonds Delft 2040 voor Futureproof realisatie Open Warmtenet Delft kreeg eveneens de steun van een ruime meerderheid van de raad. Onafhankelijk Delft en Hart voor Delft stemden tegen de bijdrage van 3,7 miljoen euro uit het Fonds Delft 2040 die wordt gebruikt om met dikkere leidingen nog meer gebouwen op het warmtenet aan te sluiten. Dat bedrag moet over een periode van 32 jaar worden teruggestort in het fonds. Wat het CDA betreft zou dat geld ook terug mogen vloeien in de algemene middelen, omdat die periode de bestaansduur van het fonds overstijgt. Het CDA diende daar geen motie over in.

De fracties van de SP en Onafhankelijk Delft dienden wel een motie in. Zij vroegen het college met hum motie Gespreide betaling aansluitkosten open warmtenet met woningcorporaties in gesprek te gaan over de doorberekening van de aansluitkosten voor huidige huurders. De motie werd ingetrokken, nadat wethouder Karin Schrederhof had uitgelegd dat die kosten niet direct, maar via het vastrecht, in de huur wordt meegenomen. Wethouder Stephan Brandligt stelde de VVD gerust dat bewoners nooit gedwongen worden om hun woning op het warmtenet aan te sluiten. Hij liet STIP weten dat de raad bij elke mijlpaal van dit project wordt geïnformeerd over de voortgang.

Toeslagenaffaire

Unaniem ging de raad in deze vergadering akkoord met het voorstel Besluit om te anticiperen op een deel van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen voor belastingschulden. Dit voorstel maakt het mogelijk dat de gemeente, voordat de verzamelwet officieel van kracht is, de belastingschulden kan kwijtschelden van ouders die zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire.

De motie Hulp voor alle Delftse gedupeerden van de toeslagenaffaire die werd ingediend door de SP en Onafhankelijk Delft werd verworpen. De motie vroeg het college ook gedupeerden die onterecht als fraudeur zijn aangemerkt van andere toeslagen actief te benaderen en te helpen. Wethouder Karin Schrederhof legde uit dat daarvoor de wettelijke grondslag ontbreekt. De motie kreeg geen steun van andere fracties.

Vakantieverhuur

Er komt een registratieplicht voor alle vormen van toeristische verhuur van woonruimte en het verhuren van woonruimte bij afwezigheid van de bewoner (vakantieverhuur) wordt mogelijk gemaakt met een maximum van 60 overnachtingen per jaar. Hiervoor wordt een aanvullende meldingsplicht ingevoerd. Dat zijn de belangrijkste punten uit het voorstel Beleid toeristische verhuur van woonruimte Delft dat donderdagavond unaniem door de raad werd vastgesteld.

Discussie was er wel over het amendement van D66, Hart voor Delft en PvdA om in plaats van 60 nachten de toegestane vakantieverhuur te beperken tot maximaal 30 nachten. De indieners van de moties zeiden daarmee de overlast voor omwonenden te willen beperken en de businesscase voor structurele verhuur een stuk moeilijker te maken. Andere fracties, waaronder VVD en GroenLinks, wilden niet zo gaan in de beperking van het aantal nachten, omdat er in hun ogen geen sprake is van overlast. STIP constateerde dat er geen sprake is van woningontrekking op de huizenmarkt, omdat de vakantieverhuurder in zijn eigen woning woont. De motie kreeg geen steun van andere fracties en werd verworpen.

Jeugdhulp

Het voorstel Beleidskader Jeugdpreventie – Een Delftse (Op)voedingsbodem is unaniem door de raad aanvaard. In dit beleidskader beschrijft het college hoe de preventieve jeugdhulp in Delft in praktijk moet worden gebracht. De motie Financiën jeugdhulp en ambitie op het gebied van preventie werd eveneens unaniem aangenomen door de raad.

In deze motie van CDA, GroenLinks, PvdA, VVD, Onafhankelijk Delft, Hart voor Delft en D66 wordt het college gevraagd om de mogelijk door het Rijk beschikbaar gestelde aanvullende middelen voor jeugdhulp ook te gebruiken voor een extra inzet op jeugdpreventie. Over de keuzes die het college daarbij maakt, wil de raad geïnformeerd worden via de reguliere rapportages Jeugd.

Informatieverplichting

Eerder dit jaar was heel wat te doen over het landelijk onderzoek naar het online volgen van burgers via sociale media. De gemeente Delft zou haar bewoners heimelijk volgen en online in de gaten houden met nepaccounts. Uit onderzoek van de Functionaris Gegevensbescherming blijkt dat er bij de verwerking van persoonsgegevens uit publiek toegankelijke bronnen door de gemeente ruimte is voor verbetering, maar dat er geen aanleiding is voor grote veranderingen in de werkwijze en processen.

Voor de meeste partijen was daarmee de kous af, maar voor Onafhankelijk Delft niet. Die fractie vroeg donderdagavond met de motie Transparantie en informatieverplichting aan het college om nog transparanter en informatiever te zijn over online monitoring. Overige fracties zagen daartoe geen aanleiding, omdat het college de adviezen uit het rapport van de onafhankelijke Functionaris Gegevensbescherming heeft overgenomen en uitwerkt. Burgemeester Marja van Bijsterveldt bevestigde dat nogmaals in de raadsvergadering. De motie werd verworpen.

Doorgeschoven

Niet alle bespreekpunten die op de agenda van deze vergadering stonden, kwamen donderdagavond aan bod. Het voorstel Nota Taal werkt! 2.0 en het coffeeshopbeleid zijn doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering.

Hamerstukken

Via een klap van de voorzittershamer ging de raad onder meer akkoord met de voorstellen: Eerste wijziging Verordening onroerendezaakbelastingen Delft 2022, Bestemmingsplan De Staal, Beleidsplan Wet Inburgering 2022-2026, Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden, Bestuurlijke fusie Grotius College en Spinoza scholengroep en Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Delft 2021. De CDA-fractie liet weten bij de vaststelling van het voorstel H5 inkoopvisie maatschappelijke ondersteuning tegen te stemmen. Hart voor Delft verklaarde tegen het voorstel Revisie Welstandsnota 2016 te zijn.

Meningen verdeeld over online monitoring

26 november 2021 – Ophef in de media en raadsvragen; er was eerder dit jaar heel wat te doen over het landelijke onderzoek naar het online volgen van burgers via sociale media. De gemeente Delft zou haar bewoners heimelijk volgen en in de gaten houden met nepaccounts. Uit onderzoek van de Functionaris Gegevensbescherming blijkt dat er bij de verwerking van persoonsgegevens uit publiek toegankelijke bronnen door de gemeente ruimte is voor verbetering, maar dat er geen aanleiding is voor grote veranderingen in de werkwijze en processen.

De vraag of de gemeente Delft wel of niet de fout is ingegaan bij het online monitoren van bewoners leidde donderdag 25 november in de commissie Economie, Financiën en Bestuur tot verdeeldheid tussen de fracties. Onafhankelijk Delft wilde destijds de zaak aankaarten via een actuele motie.. Die motie werd uiteindelijk niet behandeld en de bespreking van het onderwerp werd tot onvrede van Onafhankelijk Delft een paar maanden uitgesteld. Onafhankelijk Delft stelde in tegenstelling tot enkele andere fracties dat de gemeente wel degelijk in de fout was gegaan en onwettelijk bewoners online had gevolgd.

D66 deelde dat standpunt en stelde dat de gemeente zich niet mag gedragen als een mini-AIVD, omdat dat niet past binnen de taken van de gemeente. De fracties van PvdA, VVD en CDA maakten bezwaar tegen de inbreng van D66 die volgens hen te zwaar was aangezet. Volgens die drie fracties blijkt uit het onafhankelijk onderzoek van de Functionaris Gegevensbescherming niet dat de gemeente buiten haar boekje ging en is er al helemaal geen sprake van dat de gemeente bewoners bespioneert.

Naast taakvastheid wees D66 ook op de proportionaliteit van een fraudeonderzoek in de sociale zekerheid. Fraude boven de 50.000 euro is een taak van het openbaar ministerie. Bij kleinere afwijkingen moet de gemeente volgens D66 oog hebben voor de mens en afwegen of heimelijk waarnemen via internet de juiste proportionele weg is.  

In het onderzoek staan conclusies en aanbevelingen, waarvan het college heeft gezegd die te gaan implementeren in het beleid. Zo komt er onder meer extra informatie op de gemeentelijke website. Daarnaast liet burgemeester Marja van Bijsterveldt donderdag weten dat de gemeente uitkijkt naar landelijke wetgeving en regels die worden uitgewerkt omdat veel gemeenten worstelen met de vraag wat online wel en niet mag als gaat om privacybescherming van inwoners.

De SP bedankte Onafhankelijk Delft om deze zaak aan de kaak te stellen. Volgens de SP moet het echt niet kunnen dat de gemeente mensen volgt met fake-accounts. Dat iets mag, betekent volgens de SP nog niet dat je het moet willen. De VVD constateerde dat de gemeente rechtmatig handelde en zei blij te zijn met de goede online positie van de gemeente. De PvdA stelde vast dat het wellicht beter was geweest de Functionaris Gegevensbescherming eerder in te schakelen. Die fractie zei blij te zijn met de collegereactie. GroenLinks concludeerde dat de processen niet tegen de wet in gaan en dat er gewerkt wordt aan verbeteringen.

De ChristenUnie liet weten opgelucht te zijn dat het niet zo erg was als eerder werd gedacht en noemde het goed dat het college de werkwijze gaat verbeteren. Het CDA zei privacy belangrijk te vinden, maar het belangrijkste is volgens die fractie dat de gemeente zich aan de wet houdt. Volgens het CDA moet veel waarde worden gehecht aan het advies van de Functionaris Gegevensbescherming, omdat dat een onafhankelijk instituut is. De CDA zei tevreden te zijn dat het college zo goed als alle aanbevelingen overneemt, zoals transparante informatie op de gemeentelijke website en het gebruiken van algemene accounts.

Hart voor Delft zei er anders in te zitten. In 2013 maakte Delft volgens Hart voor Delft voor het eerst kennis met de kracht van Facebook toen er jonge Delftenaren richting kalifaat vertrokken en vorig jaar werd na de eerste lockdown via Facebook opgeroepen tot rellen. Als de gemeente geheime accounts moet gebruiken om de veiligheid van de Delftenaren te beschermen, dan heeft Hart voor Delft daar geen problemen mee. Ook bij fraudeonderzoek moet de gemeente volgens Hart voor Delft kunnen meekijken op sociale media.

Wethouder Stephan Brandligt beloofde de CDA-fractie een terugkoppeling te geven van de herziening van het protocol voor fraudeonderzoek. STIP was eveneens tevreden dat het college de aanbevelingen overneemt en dat de gemeente de werkwijze opschort totdat er duidelijke afspraken zijn gemaakt. STIP zei ook daarna kritisch te blijven. Burgemeester Van Bijsterveldt verwacht dat de aanbevelingen in het eerste kwartaal van 2022 in beleid zijn vertaald.

Onafhankelijk Delft neemt dit onderwerp mee terug naar de fractie om eventueel een motie in te dienen in de raadsvergadering op donderdag 16 december.

Corona

Bij de maandelijkse bespreking van het coronabeleid gaven Hart voor Delft en STIP aan dat ze in de komende raadsvergadering wellicht moties indienen. Hart voor Delft overweegt een motie over de korting of kwijtschelding van precario voor ondernemers en STIP denkt aan een motie om het coronageld dat beschikbaar is voor cultuur ook in 2022 te reserveren voor cultuur.

In de toelichting van het college op het huidige beleid ging burgemeester Van Bijsterveldt onder meer in op het afgelasten van de sinterklaasintocht en het niet opnieuw uitbreiden van de terrassen, vanwege de compactheid van de stad, de terugkeer naar normaal en de toenemende druk op de zorg. Wethouder Lennart Harpe liet weten dat corona op de scholen een heel wisselend beeld laat zien. Waar op de ene school enkele leerlingen ziek zijn en het onderwijs doorgaat, kampt de andere school met veel zieke kinderen en personeelstekort.

Wethouder Karin Schrederhof liet op vragen uit de commissie weten dat de gemeente samen met de GGD in Poptahof voorlichtingsmiddagen gaat houden om de vaccinatiegraad op te schroeven. Ook is er contact met de moskeeën waar zoveel mogelijk voorlichting wordt gegeven. De ziekenhuizen in de regio en in Delft schalen volgens de wethouder op dit moment de covidzorg op en de geplande zorg af.

Samen met de politie houdt de gemeente de vinger aan de pols als het gaat om mogelijke onrust. Burgemeester Van Bijsterveldt zei dat er nog geen signalen in Delft zijn die daarop duiden. Wat volgens haar wel een punt van aandacht is, is de meerdeling die in wijken en buurten kan ontstaan door corona. Van Bijsterveldt zei het belangrijk te vinden om bruggen te slaan en om mensen bij elkaar te houden door een intensivering van het buurt- en wijkwerk. Dat is volgens haar een uitdaging voor de nieuwe coalitie.

Toeristische verhuur

Er komt een registratieplicht voor alle vormen van toeristische verhuur van woonruimte en het verhuren van woonruimte bij afwezigheid van de bewoner (vakantieverhuur) wordt mogelijk gemaakt met een maximum van 60 overnachtingen per jaar. Hiervoor wordt een aanvullende meldingsplicht ingevoerd. Dat zijn de belangrijkste punten uit het voorstel Beleid toeristische verhuur van woonruimte Delft dat donderdagavond op veel steun uit de commissie kon rekenen.

Wel werden door diverse fracties, in navolging van twee insprekers, enkele kritische kanttekeningen geplaatst bij een paar details uit het beleid waarmee de gemeente onder meer overlast in de buurt en oneigenlijk gebruik van woonruimte wil voorkomen. Een van de insprekers kaartte aan dat in het voorstel een maximum van twaalf vierkante meter per persoon is opgenomen als toegestane verhuurruimte in een B&B. Ook verschillende fracties zetten daar vraagtekens bij omdat het verhuren aan het gezin daardoor lastig wordt.

Wethouder Schrederhof zei dat daar bij het opstellen van de nieuwe huisvestingsverordening nog eens goed naar gekeken wordt. D66 maakte een punt van het maximum van 60 overnachtingen per jaar. Dat aantal zou wat D66 teruggeschroefd mogen worden naar 30. Wethouder Vollebregt liet weten daar geen voorstander van te zijn, omdat Delft met een maximum van 60 nachten al redelijk streng is. D66 erkende dat het daarbij om een politieke afweging gaat en zei dit punt mee terug te nemen naar de fractie. Ook de VVD neemt het voorstel mee terug. Als die interne fractieberaden leiden tot moties komt dit onderwerp terug op de bespreekagenda van de raadsvergadering op donderdag 16 december.

Delfts Kwartiertje

Het college heeft het coffeeshopbeleid technisch en redactioneel geactualiseerd. STIP en D66 gaven in het Delfts Kwartiertje aan daar niet helemaal tevreden over te zijn. STIP stelde dat het maximaal aantal van vier coffeeshops in Delft in vergelijking met andere steden erg laag is. D66 had liever gezien dat het beleid was voorgelegd aan de raad. D66 ziet meer in het legaliseren van softdrugs om tot betere afspraken te kunnen komen met de coffeeshophouders.

Burgemeester Van Bijsterveldt lichtte toe dat het aantal coffeeshops in Delft in balans is en dat dat is bevestigd door de verslavingszorg en de politie. Het beleid is volgens haar in overleg met omwonenden van de coffeeshops aangepast. STIP liet weten met de fractie in beraad te gaan.

Uitloopavond

Na ruim vijfenhalf uur vergaderen kwam de commissie niet meer toe aan de bespreking van de antwoorden van het college op schriftelijke vragen van de PvdA en STIP over de verkrachtingscijfers onder studenten. Samen met D66 hadden beide fracties dit onderwerp op de agenda gezet.

De bespreking is doorgeschoven naar de uitloopavond op dinsdag 30 november. De commissievergadering begint dan om 20.00 uur en vindt plaats in de raadszaal van het Stadhuis