Commissie waardeert heldere Wmo-verordening

Commissie waardeert heldere Wmo-verordening

24 april 2024 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen is op dinsdag 23 april het voorstel Verordening maatschappelijke ondersteuning Delft 2024 als hamerstuk toegevoegd aan de agenda van de komende raadsvergadering. Die vergadering wordt na het mei-reces gehouden op donderdag 16 mei.

Bij de bespreking van de nieuwe Wmo-verordening gaven de fracties van de ChristenUnie, D66, VVD en PvdA te kennen veel waardering te hebben voor de inspanning van het college om de verordening begrijpelijker te maken en voor het overnemen van de aanbevelingen van de Adviesraad Sociaal Domein.

Wensen

De ChristenUnie deelde met de wethouders Karin Schrederhof en Joëlle Gooijer nog wel een paar wensen, zoals een jaarlijks contact met mensen die Wmo-ondersteuning krijgen en informatie over de Wmo voor 65-plussers. Wethouder Gooijer liet weten beide ideeën interessant te vinden. Maar de wethouder maakte ook een voorbehoud, omdat de Wmo ervoor is bedoeld dat mensen zelf ondersteuning aanvragen en het niet aan de gemeente is om hen daarop te wijzen. Daarnaast vroeg de ChristenUnie aandacht voor het versnellen van het aanvraagproces, de betrokkenheid van mantelzorgers, eventuele financiële problemen als het Persoonsgebonden budget (PGB) (tijdelijk) stopt.

Plaatjes

D66 en PvdA zouden graag zien dat de informatie over de nieuwe Wmo-regels niet alleen in begrijpelijke woorden maar ook in plaatjes worden vertaald. Wethouder Karin Schrederhof wees beide fracties op de website van Delft Support, waar heldere informatie over de Wmo is te vinden.

De VVD deelde met D66 de zorg over de komende eigen bijdrage die Wmo-klanten moeten gaan betalen, als het aan het kabinet ligt. De VVD vreest dat die maatregel de middeninkomens hard gaat raken. Wethouder Gooijer zei dat het wachten is op het nieuwe kabinet. Als de nieuwe wet van kracht wordt, legt het college de raad een voorstel voor om de verordening aan te passen.

Signaal

In het Delfts Kwartiertje gaf de CDA-fractie een signaal af richting de Stichting Librijn Openbaar Onderwijs. De stichting heeft de raad per brief geïnformeerd over een voorgenomen uitbreiding van de raad van toezicht van vijf naar zeven leden via de herbenoeming van een lid en de werving van twee nieuwe toezichthouders . Maar over het hoe en waarom is de raad niet ingelicht door Librijn.

De gemeenteraad moet instemmen met de (her)benoeming van nieuwe leden, en daarom is het volgens de CDA-fractie van belang dat de raad actief, adequaat en zo volledig mogelijk wordt geïnformeerd.

Librijn liet na vragen van het CDA weten een nadere toelichting niet nodig te vinden waarom uitbreiding van de raad van toezicht nodig is. Het CDA omschreef dat als bijzonder en stelde dat Librijn daarmee geen draagvlak creëert en de gemeenteraad niet goed in positie brengt om de juiste besluiten te nemen. Wethouder Gooijer stelde voor dat de raad via een brief het signaal van het CDA overbrengt naar Librijn. Meerdere partijen lieten weten het statement van het CDA te ondersteunen.

Hamerstukken

Het voorstel Verordening maatschappelijke ondersteuning Delft 2024 was niet het enige voorstel dat als hamerstuk werd toegevoegd aan de agenda van de komende raadsvergadering. In het proceduredeel van de oordeelsvormende vergadering besloot de commissie dat zonder verder overleg ook de voorstellen Toestemming vaststellen ontwerpbesluit 6e wijziging GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden en Toestemming aan het college verlenen voor het wijzigen GR GGD en VT Haaglanden als hamerstuk in de raadsvergadering op 16 mei kunnen worden vastgesteld.

Onafhankelijk Delft wees bij de korte bespreking van het voorstel Re-integratieverordening Participatiewet Delft 2023 op het belang van praktijkonderwijs en hulp aan jongeren die graag met hun handen willen werken. Ook dit voorstel werd door de commissie als hamerstuk toegevoegd aan de agenda van de raad op 16 mei.

Insprekers

In commissievergaderingen kunnen insprekers hun ideeën of standpunten over onderwerpen delen die op de agenda staan. Maar insprekers kunnen hun zegje ook doen over onderwerpen die niet op de agenda staan. De insprekers krijgen in dat geval geen reactie van een wethouder en de commissie gaat ook niet in debat.

In deze vergadering vroegen twee insprekers aandacht voor niet-geagendeerde onderwerpen. Een inspreker legde de vraag aan de commissie voor of het gerechtvaardigd is dat de gemeente twee handhavers van bouw- en woningtoezicht naar hem stuurde na een, in zijn ogen, onterechte klacht van een buurman.

De andere inspreker vroeg als ervaringsdeskundige met autisme aandacht voor de omstreden ABA-therapie. Uit onderzoek zou blijken dat deze intensieve therapie met de naam Applied Behavior Analysis (ABA) het gedrag van kinderen en jongeren met autisme kan veranderen. Ze wees op de vele klachten over deze omstreden therapie die traumatische gevolgen kan hebben voor de deelnemers.

De inspreker wil dat de gemeente stopt met het subsidiëren van deze therapie via het Persoonsgebonden budget. In lijn met de standpunten van de Nederlandse Vereniging voor Autisme pleitte ze voor meer begrip en ondersteuning voor mensen met autisme.

Kijk deze commissievergadering terug

Kruimel die geen kruimel is, leidt tot uitvoerig debat

29 oktober 2021 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer is op donderdag 28 oktober uitgebreid gedebatteerd over de planprocedure voor de watertoren aan het Kalverbos. Een aantal omwonenden liet zich positief uit over het geplande ondergrondse kunstencentrum, maar ziet een groot restaurant met terras niet zitten.

In hun inspreekminuten wezen zij, waaronder enkele woonbootbewoners die pal naast het toekomstige terras wonen, op de verwachte drukte en overlast van horecabezoekers. Ook werd er gewezen op verwachte parkeerproblemen en de onmogelijkheid om met vrachtwagens bij de watertoren goederen af te leveren en afval op te halen.

De initiatiefnemers waren ook teleurgesteld. Zij hadden erop gerekend dat ze snel aan een vergunning konden komen, omdat de aanvraagprocedure daarvoor via een zogenaamde kruimelregeling zou lopen. Die procedure bleek nadat wethouder Bas Vollebregt er nog eens naar had laten kijken juridisch veel complexer te zijn, onder meer omdat in het plan geen sprake is van ondergeschikte, maar van zelfstandige horeca met een terras. Daarnaast gaat het om een plan in een rijksmonument. Die en andere factoren zorgden ervoor dat deze kruimel geen kruimel is.

De wethouder legde in de commissie uit dat het aan de initiatiefnemer is om nu zijn plan al dan niet aan te passen. De uitgebreide procedure kan maanden uitstel betekenen voor de initiatiefnemer, maar stelt de bewoners naar eigen zeggen enigszins gerust dat hun belangen worden meegewogen. Aan het eind van het vergunningproces is het aan de gemeenteraad om een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Wethouder Vollebregt liet de CDA-fractie weten dat er in Delft geen sprake is van andere kruimels die geen kruimel zijn. Deze situatie is volgens de wethouder zo uniek en complex dat die op zichzelf staat. Vollebregt stelde het CDA ook gerust dat het college de gemeenteraad tijdig informeert over ‘gevoelige kruimels’. Dat dat bij dit plan niet gebeurde, had volgens de wethouder te maken met de snelheid waarmee de raad vragen stelde over deze kwestie nadat de buurt zich had laten horen.

GroenLinks vroeg de initiatiefnemer om in de ruimtelijk onderbouwing die hij moet gaan opstellen voldoende aandacht te schenken aan de bezwaren van bewoners, het parkeren, het groen en de biodiversiteit in het Kalverbos. Onafhankelijk Delft deelde de zorgen van de omwonenden. Net als zij en ook andere fracties liet Onafhankelijk Delft weten geen bezwaar te hebben tegen de komst van een kunstencentrum. De pijn zit vooral bij de mogelijke komst van een zelfstandig restaurant. Dat heeft volgens de SP veel impact voor de omwonenden. Die impact moet, aldus de SP, worden meegewogen in de vergunningaanvraag.

Hart voor Delft zou het liefst zien dat de vergunning een komst van een terras verbiedt en dat de ingang van het restaurant inpandig wordt. Wethouder Vollebregt legde uit dat die voorwaarde niet in de vergunning wordt opgenomen, maar dat het aan de initiatiefnemer is om daarin een keuze te maken. Hij wees Hart voor Delft er ook op dat het nu nog niet mogelijk is om een afweging te maken, omdat de bal nu bij de initiatiefnemer ligt. Hij moet met een al dan niet aangepaste aanvraag komen.

De PvdA drong er daarom bij andere fracties op aan het nog niet over de inhoud te hebben, omdat dat de discussie vertroebelt. STIP en VVD spraken hun waardering uit voor zowel de inbreng van de bewoners als voor de initiatiefnemers. Aan het eind van het debat zag geen van de fracties aanleiding om dit onderwerp verder te bespreken in de raadsvergadering.

Gasthuissteeg

Aan het begin van de vergadering maakte een inspreker gebruik van de mogelijkheid om zijn zegje te doen over een onderwerp dat niet op de agenda stond. Hij kaartte de verkeersonveilige situatie aan in de Gasthuissteeg aan. Er rijden naar zijn zeggen te veel auto’s, vrachtwagens en deelscooters en ze rijden er te hard. Het afsluiten van de steeg voor motorverkeer en het verlagen van de maximum snelheid van 30 naar 15 km/u zou volgens hem tijdelijk een oplossing kunnen zijn. Het verkeer zou wat hem betreft via de Brabantse Turfmarkt van en naar de Gasthuisplaats kunnen rijden.

En verder

De commissie besprak in deze vergadering verder het voorstel Lijst verzwaard advies en participatie en de brief van het college over de uitwerking van deelmobiliteit bij bouwontwikkelingen en Parkeervisie Schieoevers Noord.

Kijk de commissievergadering terug