Commissie waardeert heldere Wmo-verordening

Commissie waardeert heldere Wmo-verordening

24 april 2024 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen is op dinsdag 23 april het voorstel Verordening maatschappelijke ondersteuning Delft 2024 als hamerstuk toegevoegd aan de agenda van de komende raadsvergadering. Die vergadering wordt na het mei-reces gehouden op donderdag 16 mei.

Bij de bespreking van de nieuwe Wmo-verordening gaven de fracties van de ChristenUnie, D66, VVD en PvdA te kennen veel waardering te hebben voor de inspanning van het college om de verordening begrijpelijker te maken en voor het overnemen van de aanbevelingen van de Adviesraad Sociaal Domein.

Wensen

De ChristenUnie deelde met de wethouders Karin Schrederhof en Joëlle Gooijer nog wel een paar wensen, zoals een jaarlijks contact met mensen die Wmo-ondersteuning krijgen en informatie over de Wmo voor 65-plussers. Wethouder Gooijer liet weten beide ideeën interessant te vinden. Maar de wethouder maakte ook een voorbehoud, omdat de Wmo ervoor is bedoeld dat mensen zelf ondersteuning aanvragen en het niet aan de gemeente is om hen daarop te wijzen. Daarnaast vroeg de ChristenUnie aandacht voor het versnellen van het aanvraagproces, de betrokkenheid van mantelzorgers, eventuele financiële problemen als het Persoonsgebonden budget (PGB) (tijdelijk) stopt.

Plaatjes

D66 en PvdA zouden graag zien dat de informatie over de nieuwe Wmo-regels niet alleen in begrijpelijke woorden maar ook in plaatjes worden vertaald. Wethouder Karin Schrederhof wees beide fracties op de website van Delft Support, waar heldere informatie over de Wmo is te vinden.

De VVD deelde met D66 de zorg over de komende eigen bijdrage die Wmo-klanten moeten gaan betalen, als het aan het kabinet ligt. De VVD vreest dat die maatregel de middeninkomens hard gaat raken. Wethouder Gooijer zei dat het wachten is op het nieuwe kabinet. Als de nieuwe wet van kracht wordt, legt het college de raad een voorstel voor om de verordening aan te passen.

Signaal

In het Delfts Kwartiertje gaf de CDA-fractie een signaal af richting de Stichting Librijn Openbaar Onderwijs. De stichting heeft de raad per brief geïnformeerd over een voorgenomen uitbreiding van de raad van toezicht van vijf naar zeven leden via de herbenoeming van een lid en de werving van twee nieuwe toezichthouders . Maar over het hoe en waarom is de raad niet ingelicht door Librijn.

De gemeenteraad moet instemmen met de (her)benoeming van nieuwe leden, en daarom is het volgens de CDA-fractie van belang dat de raad actief, adequaat en zo volledig mogelijk wordt geïnformeerd.

Librijn liet na vragen van het CDA weten een nadere toelichting niet nodig te vinden waarom uitbreiding van de raad van toezicht nodig is. Het CDA omschreef dat als bijzonder en stelde dat Librijn daarmee geen draagvlak creëert en de gemeenteraad niet goed in positie brengt om de juiste besluiten te nemen. Wethouder Gooijer stelde voor dat de raad via een brief het signaal van het CDA overbrengt naar Librijn. Meerdere partijen lieten weten het statement van het CDA te ondersteunen.

Hamerstukken

Het voorstel Verordening maatschappelijke ondersteuning Delft 2024 was niet het enige voorstel dat als hamerstuk werd toegevoegd aan de agenda van de komende raadsvergadering. In het proceduredeel van de oordeelsvormende vergadering besloot de commissie dat zonder verder overleg ook de voorstellen Toestemming vaststellen ontwerpbesluit 6e wijziging GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden en Toestemming aan het college verlenen voor het wijzigen GR GGD en VT Haaglanden als hamerstuk in de raadsvergadering op 16 mei kunnen worden vastgesteld.

Onafhankelijk Delft wees bij de korte bespreking van het voorstel Re-integratieverordening Participatiewet Delft 2023 op het belang van praktijkonderwijs en hulp aan jongeren die graag met hun handen willen werken. Ook dit voorstel werd door de commissie als hamerstuk toegevoegd aan de agenda van de raad op 16 mei.

Insprekers

In commissievergaderingen kunnen insprekers hun ideeën of standpunten over onderwerpen delen die op de agenda staan. Maar insprekers kunnen hun zegje ook doen over onderwerpen die niet op de agenda staan. De insprekers krijgen in dat geval geen reactie van een wethouder en de commissie gaat ook niet in debat.

In deze vergadering vroegen twee insprekers aandacht voor niet-geagendeerde onderwerpen. Een inspreker legde de vraag aan de commissie voor of het gerechtvaardigd is dat de gemeente twee handhavers van bouw- en woningtoezicht naar hem stuurde na een, in zijn ogen, onterechte klacht van een buurman.

De andere inspreker vroeg als ervaringsdeskundige met autisme aandacht voor de omstreden ABA-therapie. Uit onderzoek zou blijken dat deze intensieve therapie met de naam Applied Behavior Analysis (ABA) het gedrag van kinderen en jongeren met autisme kan veranderen. Ze wees op de vele klachten over deze omstreden therapie die traumatische gevolgen kan hebben voor de deelnemers.

De inspreker wil dat de gemeente stopt met het subsidiëren van deze therapie via het Persoonsgebonden budget. In lijn met de standpunten van de Nederlandse Vereniging voor Autisme pleitte ze voor meer begrip en ondersteuning voor mensen met autisme.

Kijk deze commissievergadering terug