Gemeenteraad stelt Kadernota 2021 vast

Gemeenteraad stelt Kadernota 2021 vast

16 juli 2020 – De gemeenteraad heeft in de digitale vergadering op donderdag 15 juli de Kadernota 2021 vastgesteld. De kadernota geldt als opmaat voor de programmabegroting 2022 – 2025 die na de zomer wordt aangeboden aan de raad. Enkele fracties probeerden via zeven moties het beleid voor de komende tijd bij te sturen.

De eerste termijn van het debat over de kadernota vond in een extra raadsvergadering plaats op dinsdag 6 juli. Donderdagavond werd dat debat afgerond met de stemming over de ingediende moties en het voorstel.

Van de zeven moties werden er vijf verworpen en één aangenomen door de raad. De motie Gedenkplek overledenen corona die Onafhankelijk Delft had ingediend, werd door die fractie ingetrokken. Onafhankelijk Delft stemde ermee in dat die motie na het zomerreces wordt meegenomen in een overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur.

Buitenzwembad

De motie Onderzoek en realisatie buitenzwembad in Delft van Onafhankelijk Delft en SP kreeg de steun van alle oppositiepartijen, maar geen steun van de coalitiepartijen, zodat die motie door de meerderheid van de raad werd verworpen. Dat gebeurde ook met de motie Buiten zwemmen voor de Delftse burger die Hart voor Delft had ingediend. Een raadsmeerderheid van alle vijf coalitiepartijen plus de CDA-fractie verwierp die motie. Onvoldoende steun was er ook voor de motie Onderzoek naar oplossing blauwalg in grote plas Delftse Hout van Onafhankelijk Delft. Behalve de SP stemden de overige fracties tegen deze motie.

De motie Rijksgeld voor sociaal domein ook echt voor sociaal domein van CDA, ChristenUnie en Onafhankelijk Delft behaalde eveneens geen meerderheid in de raad. Die meerderheid was er ook niet voor de CDA-motie Geen bezuiniging op het muziekonderwijs van de VAK.

Begrotingssaldo

De motie Ook voor de VAK het begrotingssaldo 2024 achter de hand werd wel aangenomen. Die motie van CDA en ChristenUnie kreeg de steun van D66, GroenLinks, PvdA, STIP en VVD. Het college moet volgens die motie onder meer bij de komende programmabegroting inzicht geven wat het maatschappelijke en sociale effect is van de voorgestelde bezuiniging van 50.000 euro per 2023 voor de VAK. Daarnaast moet het college het structureel begrotingssaldo in 2024 zoals dat uiteindelijk resteert in het Herstelplan en de Kadernota beschikbaar houden voor aanpassingen in de bezuinigingsambities voor de VAK.

De Kadernota 2021 werd door een ruime meerderheid van de raad aanvaard. De fracties van CDA, Hart voor Delft, Onafhankelijk Delft en SP stemden tegen.

Omgevingsvisie

Delft als hoofdstad van innovatie en technologie. Historie, innovatie en creativiteit kleurt cultuur en toerisme in Delft. Delft, waar het goed en gezond leven is; sterke en leefbare woonwijken met goede en voldoende woningen voor iedereen. Duurzaam Delft klaar voor de toekomst. Delft met voorzieningen voor iedereen. Delft bereikbaar. Deze zes opgaven had het college opgenomen in de Omgevingsvisie Delft 2040.

De fracties van CDA, Onafhankelijk Delft, ChristenUnie en GroenLinks maakten bezwaar tegen de term hoofdstad en dienden een amendement in om van ‘hoofdstad’ gewoon ‘stad’ te maken. Wethouder Bas Vollebregt ontraadde het wijzigingsvoorstel, omdat naar zijn zeggen Delft alle recht heeft om zich hoofdstad van innovatie te noemen. De titel benadrukt volgens de wethouder de unieke positie van Delft en maakte de pijler innovatie niet belangrijker dat de andere opgaven uit de omgevingsvisie. Hij kon de nipte meerderheid van de raad niet over de streep trekken. Die meerderheid van CDA, ChristenUnie, GroenLinks, Hart voor Delft, Onafhankelijk Delft en SP stemde voor het amendement. De Omgevingsvisie Delft 2040 werd door een ruime meerderheid van de raad aangenomen. Alleen de SP stemde tegen.

Maria Duystlaan

Het voorstel Grondexploitatie Maria Duystlaan is door de raad unaniem aanvaard. De raad gaat ermee akkoord om voor het realiseren van een hoogwaardige groene openbare ruimte maximaal één miljoen euro te onttrekken uit het Fonds Delft 2040. Het plan dat uit drie deelprojecten bestaat, is volgens het college een eerste stap in de herontwikkeling van de Industriewijk. In de eerste fase worden een school, kinderopvang en vijftien woningen gebouwd, daarna volgen een sportcentrum met zwembad, 55 woningen, parkeerruimte en in de derde fase wordt het openbaar gebied ingericht. Als de grondopbrengst meer oplevert vloeit de bijdrage terug in het fonds.

Wethouder Karin Schrederhof legde donderdagavond, net als in de commissievergadering, uit dat die kans heel klein is, omdat maatschappelijke functies zoals een school of een zwembad geen hoge grondwaarde opleveren. De motie Grondexploitatie Maria Duystlaan en meer die Hart voor Delft indiende, vroeg het college de extra één miljoen pas te gebruiken als zou blijken dat de grondexploitatie achter zou blijven en ten koste zou gaan van een eenvoudige groene omgeving. De motie werd niet gesteund door de overige negen raadsfracties en daarmee verworpen.

Kostenverhaal

De raad droeg in 2019 via de motie Huisje Boompje het college op om met een voorstel te komen hoe private initiatiefnemers van nieuwbouwprojecten verplicht kunnen worden financieel bij te dragen aan het substantieel vergroten van de oppervlakte en de kwaliteit van het openbaar groen in Delft. Na twee jaar onderzoek leidde die motie tot het voorstel Nota Kostenverhaal 2021. Dat voorstel werd op 2 juli positief ontvangen in de commissie. Het komt er in grote lijnen op neer dat ontwikkelaars een bedrag van 15 euro per vierkante meter meebetalen voor gedeelde voorzieningen.

STIP, VVD en ChristenUnie dienden de motie Actualisatie kostenverhaal bij MPG in om van het college gedaan te krijgen dat in het Meerjarenprogramma Grondontwikkeling (MPG) jaarlijks wordt aangegeven of er aanleiding is om het verwachte investeringsniveau en daarmee het tarief voor kostenverhaal bij te stellen. Wethouder Martina Huijsmans zei het logisch te vinden daarover in het MPG te rapporteren. De indieners waren daarmee tevreden en trokken hun motie in. Het voorstel werd door de raad unaniem aangenomen.

Rode Loper

Het hekwerk langs de Oude Langendijk blijft voorlopig staan en wethouder Huijsmans gaat nog eens na welke verbeterpunten uit de participatie rond het ontwerp van de Rode Loper getrokken kunnen worden. In de commissievergadering werd eerder zeer verdeeld gereageerd op het herinrichtingsplan voor de Oude Langendijk. Het plan is deels gebaseerd op het schetsontwerp van de Stichting Centrum Management Delft om de toegang tot de binnenstad, tussen het station en de Nieuwe Langendijk, onder de noemer Rode Loper, aantrekkelijker te maken.

Zes belangenorganisaties maakten bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning. In de commissie was er veel discussie over het voornemen dat voetgangers en fietsers de weg gaan delen met andere weggebruikers, waaronder gemotoriseerd verkeer. Ook was er discussie over het witte hek langs de gracht dat zou moeten wijken voor bomen, groenbakken, lantaarnpalen, bankjes en afvalbakken. Over het hek wilde de wethouder toen geen discussie voeren. De wethouder wees onder meer naar de erfgoeddeskundigen die stelden dat het hek niet zou passen in het Delftse grachtenprofiel. In de raadsvergadering liet wethouder Huijsmans weten dat er geen specifieke reden was om het hek weg te halen. Daarnaast wees de wethouder op het uitvoerige participatietraject en op de Participatienota waar de raad later dit jaar het gesprek nog over gaat voeren.

Voor de fracties van de PvdA, VVD, ChristenUnie, Onafhankelijk Delft, SP en CDA was die uitleg voldoende om de moties Gooi geen oud hekwerk weg voordat er een nieuwe is en Samen op lopen in te trekken. Hart voor Delft paste na de belofte van de wethouder dat het hek niet weg hoeft de motie Balustrade Oude Langendijk aan. In die motie was dat een van de opdrachten aan het college. De andere twee opdrachten om in het herinrichtingsplan de veiligheid en historische waarden van de gracht in stand te houden en geen shared space toe te passen liet Hart voor Delft in de motie staan.  De motie werd gesteund door de ChristenUnie en Onafhankelijk Delft, maar de meerderheid van de raad verwierp de motie.

Parkeren Delft

Geen motie maar een statement. Zo omschreef Hart voor Delft het betoog om de afhandeling van bezwaren tegen parkeerboetes onder te brengen bij de gemeente. In de commissievergadering op 2 juli merkte het CDA op dat het heffen van belasting en afhandelen van bezwaren overheidstaken zijn die worden uitgevoerd door Parkeren Delft, waardoor de dienstverlening ingewikkeld wordt. Ook Hart voor Delft refereerde daaraan. In de raadsvergadering sprak Hart voor Delft opnieuw de wens uit dat afhandeling van bezwaren niet door een particulier bureau wordt gedaan, maar teruggaat naar de bezwaarschriftencommissie van de gemeente. Een motie bleef achterwege.

InnovationQuarter

De raad maakte weinig woorden meer vuil aan het voornemen van het college om via een kapitaalstoring van bijna 1,5 miljoen in IQ Capital, het investeringsfonds van InnovationQuarter (IQ), extra aandelen te kopen.

In de commissievergadering op 22 juni leidde dit voornemen vooral tot discussie over de procedure. Omdat de gemeenteraad hierover geen besluit kan nemen, kregen de fracties de gelegenheid wensen en bedenkingen te uiten bij dit voorgenomen collegebesluit. Maar een van de wensen van diverse fracties is dat de gemeenteraad daar wel over kan besluiten. Die wens werd donderdagavond in de raadsvergadering herhaalt door de fractie van Hart voor Delft. Het debat bleef beperkt tot het betoog van Hart voor Delft. Wethouder Bas Vollebregt hield de raad voor dat de kapitaalstorting geen gevolgen heeft voor de begroting en dat het Rijk met 64 miljoen euro over de brug komt als ook de regio een duit in het investeringsfonds doet.

Overlast

De meerderheid van de raad reageerde tevreden op het voornemen van burgemeester Marja van Bijsterveldt om scherper te handhaven op de overlast van recreanten langs de Schie bij de Oostsingel. De ChristenUnie had er een rondvraag over gesteld in de commissievergadering en in dezelfde vergadering liet een van de bewoners weten dat de overlast vaak ’s middags al begint en tot diep in de nacht doorgaat.  

In de brief schrijft de burgemeester dat er aanvullende maatregelen worden genomen om de overlast te verminderen. De gemeentelijke handhavers gaan er op warmere dagen vaker een kijkje nemen en gevaarlijke situaties in en op het water worden opnieuw bij de provincie onder de aandacht gebracht. Daarnaast start er een campagne van de provincie over de veiligheid op het water.

De fractie van de ChristenUnie wilde via de motie Overlast recreanten langs de Schie de burgemeester een extra hulpmiddel geven door een alcoholverbod in te stellen tussen de Plantagebrug en de Koepoortbrug en aan het Proosdijpad richting de Abtswoudsebrug. Hart voor Delft diende de motie Recreatie langs de Delftse Schie in om in de APV het groepsrecreëren aan de Delftse Schie tussen 22.00 en 7.00 uur te verbieden. Beide moties werden verworpen.

Raden in Verzet

In navolging van het landelijke initiatief Raden in Verzet stuurt ook de gemeenteraad van Delft een brief naar de kabinets(in)formateur in Den Haag om duidelijk te maken wat de impact op Delft en de bewoners is als het Rijk niet met meer geld over de brug komt. Burgemeester Van Bijsterveldt omschreef de brief als een hartenkreet die aantoont dat het zo niet langer kan. In de brief waarschuwt de raad onder meer dat nieuwe gedecentraliseerde taken niet voldoende opgepakt kunnen worden zolang het Rijk geen bijbehorende passende financiering ter beschikking stelt.

Raad praat verder over de Kadernota 2021

11 juli 2021 – In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces staat de gemeenteraad op donderdag 15 juli een overvolle agenda te wachten. De digitale vergadering begint om 19.00 uur.

In deze vergadering rondt de raad de bespreking van de Kadernota 2021 af. Afgelopen dinsdag vond de eerste termijn van het debat plaats. In de tweede termijn kunnen de fracties met moties en amendementen het voorgenomen financiële beleid van het college bijsturen. De kadernota is de opmaat voor de begroting die in november door de raad wordt vastgesteld.

Op de voorlopige agenda staat verder onder meer de Nota Kostenverhaal 2021. STIP overweegt bij dat agendapunt een amendement of motie in te dienen. Bij de bespreking van de Omgevingsvisie is door STIP een amendement over innovatie aangekondigd en door het CDA een amendement om de titel hoofdstad van innovatie uit de visie te schrappen.

Verder buigt de raad zich in deze vergadering over het voorstel Grondexploitatie Maria Duystlaan en de Jaarstukken van Parkeren Delft B.V.. De fracties van Hart voor Delft en PvdA komen wellicht met moties bij de behandeling van het ontwerp voor de Rode Loper.

De publieke tribune in de raadszaal is vanwege de coronamaatregelen nog steeds gesloten. Belangstellenden kunnen de vergadering rechtstreeks bekijken via de webcast.

Agenda raadsvergadering

Sobere Kadernota biedt fracties weinig perspectief

7 juli 2021 – In de extra raadsvergadering op dinsdag 6 juli hebben de fracties hun standpunten gedeeld over de Kadernota 2021. In deze opmaat voor de begroting schrijft het college dat de gemeente vanaf 2022 opnieuw scherpe keuzes moet maken.

Omdat Delft volgens B&W niet genoeg geld krijgt van het rijk voor alle taken, moet de gemeente bezuinigen en beleid versoberen. Dat gebrek aan financiële ruimte in de Kadernota maakte het voor de fracties lastig om vooruit te blikken. Toch werd dat in deze eerste ronde van de bespreking van de Kadernota in meer of mindere mate gedaan. De fracties gebruikten hun eerste termijn vooral om hun zorgen te uiten over de benarde financiële positie van Delft. Volgende week donderdag 15 kunnen ze via moties en amendementen proberen het financiële beleid bij te sturen. In die vergadering wordt de Kadernota 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.

ChristenUnie

De fracties spraken dinsdagavond vooral in beschouwende zin over de financiële situatie van Delft. De ChristenUnie stipte zeven punten aan, waaronder het niet accepteren van extra rijkstaken als het rijk daar onvoldoende geld voor bijdraagt. De ChristenUnie vroeg verder aandacht voor de effecten als de wijkaanpak versobert, investeringen in kennis waar de regio van mee profiteert, woon- en verpleegzorg en de ambitie van de gemeente om 15.000 woningen bij te bouwen. De ChristenUnie vindt dat gemeente bij dat laatste punt niet de rode loper voor beleggers moet uitrollen.

GroenLinks

GroenLinks sprak over de kracht van verbeelding en dat elke verandering begint met verbeelding. De fractie zei blij te zijn dat het college de verbeelding ook in de Kadernota heeft aangesproken en met ambities komt. Ambities die GroenLinks deelt en hier en daar volgens die fracties ook nog scherper kunnen. Op het gebied van verduurzaming bijvoorbeeld. GroenLinks zei op een punt na akkoord te kunnen gaan met de Kadernota. Dat ene punt had te maken met een recente opmerking van wethouder Martina Huijsmans. Zij zei onlangs dat als er in Delft straten opgebroken worden er daarna geen middelen zijn om die straten groener te maken. GroenLinks vroeg het college daarvoor richting de begroting geld vrij te maken. Wethouder Huijsmans liet weten die mogelijkheid te gaan onderzoeken.

VVD

De VVD constateerde dat de ambities van Delft niet in de pas lopen met de financiën. De fractie noemde het terecht dat de gemeente naar het Rijk kijkt en landelijk op actie hoopt. Dat betekent volgens de VVD dat Delft er niet aan ontkomt om na het Herstelplan verder te bezuinigen. Het verdienmodel van Delft zou volgens de VVD verbeterd moeten worden en net als andere fracties zei de VVD dat nieuwe taken van het Rijk alleen uitgevoerd kunnen worden als het Rijk extra middelen verstrekt.

Onafhankelijk Delft

Onafhankelijk Delft vroeg onder meer aandacht voor de jeugdzorg en sprak over roerige tijden. De fractie zei heel veel klachten van bewoners te ontvangen. Onafhankelijk Delft zei na tien jaar politiek een patroon in Delft te zien van eerst uitgeven en daarna dichten. De ‘gewone’ Delftenaren is daar volgens Onafhankelijk Delft de dupe van. Hun kinderen vinden in Delft geen woning. Onafhankelijk Delft wees op de donkere wolken boven de gemeente en liet weten weer meer licht te willen zien. Daar hoort volgens die fractie ook een mooie herdenkplek bij voor de Delftse coronaslachtoffers.

Hart voor Delft

Hart voor Delft constateerde dat dit college erin is geslaagd om de rekening neer te leggen bij het volgende college. Dit jaar nog even aanmodderen, aldus Hart voor Delft, en af en toe een graai uit de reserves doen. Door geld uit te geven dat er niet was, is volgens die fractie, Delft de duurste en een van de armste steden van het land geworden. Hart voor Delft zei de plicht te hebben om kritisch te zijn op elke euro die wordt besteed. De fractie zei daarom extra bezorgd te zijn over de jeugdzorg en de energietransitie, omdat die geen financieel plafond hebben.

CDA

Het CDA constateerde dat een fors deel van de Kadernota betrekking heeft op het Sociaal Domein. Dat wordt volgens de CDA-fractie door het college als kostenpost gezien, terwijl het volgens het CDA ook banen oplevert en innovaties in zorg en welzijn. Zeven miljoen extra van het Rijk voor de jeugdzorg zou volgens het CDA wellicht gebruikt kunnen worden om de bezuinigingen op welzijn en cultuur te beperken. Wethouder Lennart Harpe sprak die verwachting tegen, omdat met dat bedrag niks extra’s gedaan kan worden.

PvdA

Na het Herstelplan is deze Kadernota volgens de PvdA de tweede horde op weg naar een sluitende begroting. Volgens de PvdA zijn de voorgenomen bezuinigingen onvermijdelijk en is het daarnaast wachten op het nieuwe kabinet. De PvdA-fractie constateerde tevreden dat de visie uit het bestuursprogramma van de coalitie overeind is gebleven. De PvdA zei daarom niet de behoefte te hebben om volgende week moties in te dienen. De PvdA somde wel een lijstje op met wensen die wellicht uitgevoerd worden als Delft weer voldoende geld heeft. Dan wordt wat de PvdA betreft aandacht gegeven aan alle wijken, geïnvesteerd in DOK, VAK en wijkcentra en in een groen en gezond Delft.

STIP

STIP sprak over een Kadernota waarin veel is gesneden en waarin keuzes gemaakt zijn. De keuzes die extra aandacht verdienen zijn voor STIP duurzaamheid, cultuur en economie. STIP wees onder meer op de positieve effecten van investeringen in de economie, maar de fractie uitte ook haar bezorgdheid over het groot tekort aan bedrijfsruimten in Delft. Dat is volgens STIP een terugkerend probleem.

D66

De fractie van D66 omschreef de Kadernota als het noodgedwongen vervolg op het Herstelplan in het verder dicht rekenen van de begroting. Onvoldoende geld van het Rijk zorgt volgens D66 niet alleen voor een benarde financiële situatie, maar zorgt er ook voor dat de raad niet aan het stuur zit. Dat ondermijnt in de visie van D66 de lokale democratie. De fractie zei het lastig te vinden om extra taken van het rijk zonder voldoende geld niet uit te voeren, omdat dat de bewoners direct raakt. Als dat geld er wel zou zijn dan moet dat wat D66 betreft naar banen op alle niveaus en het aanpakken van de klimaatcrisis.

SP

Ook de SP noemde de toon van de Kadernota somber. Maar de fractie zette daar vraagtekens bij, omdat het volgens de SP gaat om de politieke uitwerking van de kaders bij de begroting. In die discussie moeten wat de SP betreft de mensen met de kleinste beurs ontzien worden De SP vroeg het college ook op het gebied van onderwijs de basis op orde te brengen door onder meer af te zien van een megaschool in Tanthof en in heel Delft te zorgen voor basisscholen op loopafstand.

College

De eerste termijn van het debat werd in deze raadsvergadering afgesloten met de reactie van het college. Wethouder Stephan Brandligt beaamde dat het college geen feestelijke Kadernota had gepresenteerd. Hij legde onder meer uit dat de voorgenomen OZB-verhoging in 2023 eenmalig noodzakelijk is en dat de OZB daarnaast in 2025 omhoog moet als het Rijk dan nog steeds niet met extra geld over de brug komt. De tweede termijn van het debat over de Kadernota 2021 wordt op donderdag 15 juli in de raadsvergadering voortgezet.

Raad bespreekt Kadernota 2021

UPDATE 6 juli 2021: Het inspreekuur dat vanavond voorafgaand aan de raadsvergadering, tussen 19.00 en 20.00 uur, gehouden zou worden, gaat niet door. Er hebben zich geen insprekers voor de Kadernota 2021 aangemeld.

30 juni 2021 – De gemeenteraad bespreekt op dinsdag 6 juli in een extra raadsvergadering de Kadernota 2021. De digitale raadsvergadering begint om 20.00 uur en wordt vanaf 19.00 uur voorafgegaan door een digitaal inspreekuur.

De kadernota wordt beschouwd als de basis waarop later in het jaar de begroting wordt vastgesteld. Dit jaar onderscheidt het college twee fasen om te komen tot een sluitende Programmabegroting 2022-2025. De eerste fase is achter de rug. Met het vaststellen van het herstelplan heeft de raad het tekort in de vorige begroting opgelost. Het beleid van forse bezuinigingen wordt in de kadernota voortgezet door alleen noodzakelijke uitgaven te begroten en door uitgaven te schrappen die geen kerntaak van de gemeente zijn.

In deze vergadering bespreekt de raad verder de jaarstukken 2020, het voorstel Van visie naar ontwerp Prinsenhof, de verordening behandeling bezwaarschriften Delft en de eerste wijziging verordening precariobelasting Delft 2021.

De publieke tribune is in verband met de nog geldende coronamaatregelen tijdens de raadsvergadering gesloten.

Agenda raadsvergadering