Commissie stuurt voorstellen als hamerstuk naar de raad

Commissie stuurt voorstellen als hamerstuk naar de raad

25 augustus 2023 – De commissie Economie, Financiën en Bestuur is het nieuwe vergaderseizoen van de gemeenteraad op donderdag 24 augustus begonnen met een korte oordeelsvormende vergadering, waarin alle voorstellen die werden besproken als hamerstuk naar de raad zijn gestuurd.

Dat betekent dat de raad in de besluitvormende vergadering op donderdag 12 september deze voorstellen niet meer bespreekt, maar ze via een klap met de voorzittershamer vaststelt.

Veiligheidsregio

In de commissievergaderingen wordt soms urenlang gedebatteerd, maar nu bleef de inbreng van de fracties heel beperkt. Bij het voorstel over het toetreden van de Veiligheidsregio Haaglanden tot de stichting Regiobeheer Veiligheidsregio’s konden de fracties hun wensen en bedenkingen kenbaar maken bij dit voornemen.

De fracties van CDA en Onafhankelijk Delft uitten de wens dat de Veiligheidsregio de mogelijkheid moet hebben om uit de stichting te stappen. Burgemeester Marja van Bijsterveldt zei dat die mogelijkheid er al is, maar dat de wens in de brief namens de raad aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio wordt verwerkt. Met die brief laat de raad de veiligheidsregio weten akkoord te gaan met de toetreding.

De Veiligheidsregio Haaglanden neemt daarmee straks deel aan een gezamenlijk bureau dat gespecialiseerd is in risicobeheer en dat collectief een ongevallenverzekering kan inkopen en schades kan afwikkelen. Hart voor Delft kreeg de bevestiging van de burgemeester dat het de bedoeling is dat in de toekomst ook voor andere risico’s collectieve verzekeringen worden ingekocht.

Regionale Belasting Groep

De commissie hield het donderdag ook kort bij het voorstel Wijziging gemeenschappelijk regeling Regionale Belasting Groep. Aanleiding voor de wijziging is een nieuwe wet die ervoor zorgt dat gemeenteraden meer grip en controle krijgen op samenwerkingsverbanden.

De CDA-fractie merkte op dat op de website van de Regionale Belasting Groep of op een andere plek dan wel duidelijk gemaakt mag worden wat de rechten van de gemeenteraad zijn. Wethouder Martina Huijsmans zei er geen bezwaar tegen te hebben om die wens voor te leggen aan het bestuur van de belastinggroep en om te kijken of ze er ook aandacht aan kan besteden in de Nota Verbonden Partijen die het college naar de gemeenteraad gaat sturen.

Begrotingswijziging

Ook het voorstel Zienswijze gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoering Delft Rijswijk begrotingswijziging 2023 werd door de commissie met weinig woorden als hamerstuk afgedaan. Onafhankelijk Delft zette vraagtekens bij de extra kosten voor Delft. Die vallen volgens wethouder Huijsmans juist erg mee. Omdat de indexering en doorberekening duidelijk maken dat de extra kosten vooral op het conto van Rijswijk komen, draait Rijswijk voor de meeste kosten in de gezamenlijke bedrijfsvoering op.

Kijk deze vergadering terug