Voorstel extra energietoeslag levert verdeelde reacties op

Voorstel extra energietoeslag levert verdeelde reacties op

26 januari 2024 – Het voorstel van het college om een overschot van 3,5 miljoen euro te gebruiken voor het verhogen en uitbreiden van de energietoeslag is in de oordeelsvormende vergadering in de commissie Sociaal Domein en Wonen op donderdag 25 januari verdeeld en door diverse fracties koel ontvangen.

Het voorstel Besteding middelen energietoeslag komt voort uit de motie Waarborgen toekenning Energietoeslagen. Deze motie van Volt, VVD, CDA, Hart voor Delft, SP, ChristenUnie, GroenLinks en D66 werd in juni 2022 aangenomen door de raad. Het college kreeg de opdracht om de rijksbijdrage van 6,9 miljoen euro te bestempelen als geld om de energielasten van Delftenaren met lage inkomens incidenteel te verlagen en een plan uit te werken om met een deel van het budget energiearmoede te bestrijden.

Het college wil nu voor mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm de energietoeslag verhogen met 200 euro. Daarnaast wil het college een energietoeslag invoeren van 500 euro voor de bijstandsnormgroep 120-150% en het resterende budget de komende vier jaar te gebruiken om verenigingen van eigenaren te helpen bij isolatiemaatregelen.

Dat Delft een overschot heeft van 3,5 miljoen euro omschreef STIP als een unieke situatie.  Die fractie had liever gezien dat dat bedrag geïnvesteerd zou worden in energiemaatregelen die mensen met een laag inkomen op de lange termijn niet in de kou laten staan. Een eenmalige energietoeslag laat mensen daarna, volgens STIP, in slecht geïsoleerde woningen zitten.

Hart voor Delft was ook kritisch en sprak over zwalkend armoedebeleid dat de ene keer geldt voor de inkomensgroep tot 110% van de bijstandsnorm, dan weer voor de groep tot 120% en nu voor 150%. De keuze van het college komt, volgens Hart voor Delft, over als hoe snel komen we van 3,5 miljoen euro af. D66 deelde de kritiek van STIP en Hart voor Delft en pleitte voor een maatregel die iets langer meegaat dan 500 euro. De VVD liet weten geen voorstander te zijn van het voorstel.

De PvdA sprak haar steun uit voor de keuze van het college. Die partij zei het eens te zijn met de hulp aan verenigingen van eigenaren en dat mensen met de laagste inkomens een extra energietoeslag goed kunnen gebruiken. Ook GroenLinks oordeelde positief over het voorstel, al vroeg die fractie zich wel af of dit de meest effectieve manier is om armoede te bestrijden. Net als GroenLinks wees het CDA de commissie erop dat het college de motie volgens het verzoek van de raad heeft uitgewerkt. De CDA-fractie sprak wel haar zorg uit of met dit voorstel de verenigingen van eigenaren goed worden geholpen. Steun was er ook van Volt. Maar ook die fractie sprak haar twijfels uit of met dit voorstel de mensen die de energietoeslag het hardst nodig hebben het best zijn geholpen.

Wethouder Joëlle Gooijer lichtte de keuzes van het college toe, maar zei uit te kijken naar de keuzes van de raad. Ze sprak over een open voorstel, dat de raad via amendementen kan bijsturen. Gooijer merkte ook op dat het college bewust had gekozen voor een generieke maatregel, in plaats van maatwerk. Maatwerk is volgens de wethouder veel duurder, kost meer ambtelijke capaciteit en bereikt minder mensen. Wethouder Maaike Zwart ging in op de zorgen over het budget voor de verenigingen van eigenaren. Dat zijn niet de woningcorporaties, legde zij uit. Het college kiest voor de verenigingen van eigenaren met een lage organisatiegraad. Die vve’s kunnen de steun van de gemeente volgens de wethouder goed gebruiken bij het nemen van isolatiemaatregelen.

STIP, D66, VVD en Hart voor Delft gaan de komende week amendementen en of moties voorbereiden. De gemeenteraad praat op donderdag 1 februari verder over dit voorstel.

Educatieve agenda

In deze vergadering besprak de commissie ook de Delftse Educatieve Agenda 2024-2027. Het college heeft die agenda opgesteld, als opvolger van de strategische onderwijsagenda 2019-2023. In deze agenda staan de onderwijsambities voor de komende vier jaar van de gemeente, de kinderopvang en de Delftse schoolbesturen.

In de commissie werd overwegend positief gereageerd. Diverse fracties lieten weten uit te kijken naar de uitvoeringsagenda, waarin meer concrete stappen staan om die ambities de komende jaren waar te maken. De ChristenUnie had die concrete maatregelen liever direct gezien, zonder de voorafgaande wollige woorden in de agenda.

De fracties van de VVD, CDA, Volt en STIP zeiden in de agenda de aanpak van het lerarentekort te missen. Wethouder Gooijer legde uit dat dat probleem regionaal wordt aangepakt. Ze beloofde de commissie daarover een update te geven bij de uitvoeringsagenda die ter informatie naar de raad wordt gestuurd.

CDA en VVD was het ook opgevallen dat wethouder Gooijer de portefeuille onderwijs heeft overgenomen van wethouder Karin Schrederhof. Schrederhof blijft verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting. Volgens de CDA-fractie had het college de raad daarvan via een aparte brief op de hoogte moeten brengen. Nu moest de raad de portefeuillewissel vernemen via de collegebrief bij de educatieve agenda. Dat leek ons een goed moment, aldus wethouder Gooijer, die niet uitsloot dat bij een volgende wissel de raad wel via een aparte brief wordt geïnformeerd.

Armoede bestrijden

De gemeenteraad nam vorig jaar de motie Armoede verder bestrijden aan. Het college kreeg toen de opdracht om de mogelijkheden te onderzoeken om jaarlijks een extra bedrag van 300.000 euro beschikbaar te stellen voor het versterken van de armoedeaanpak. Donderdagavond besprak de commissie de brief van het college over het onderzoek en de opties waar de raad uit kan kiezen.

Het college wil het extra budget gebruiken voor hulp aan mensen die een langere periode van een laag inkomen leven. Zij zouden met de individuele inkomenstoeslag jaarlijks wat extra geld kunnen krijgen. Die toeslag kan op dit moment na vijf jaar worden aangevraagd door mensen die niet meer inkomen hebben dan 105% van de bijstandsnorm.

In de collegebrief over de uitwerking van de motie staan drie opties om de individuele inkomenstoeslag uit te breiden; de inkomensgrens verhogen van 105 naar 110%, de huidige normbedragen verhogen met 25% en het verkorten van de aanvraagtermijn van vijf naar drie jaar. Het college spreekt zijn voorkeur uit voor het verkorten van de aanvraagtermijn. Dat kost 300.000 euro en daarmee is er geen geld over voor andere maatregelen.

De keuze is aan de raad, maar in de commissievergadering lieten veel fracties weten hun eigen ideeën te hebben over het verder bestrijden van armoede. Wat GroenLinks betreft, gaat de aandacht naar mensen met de laagste inkomens en wordt er alles aan gedaan om hen te wijzen op de inkomenstoeslag. De SP zou graag zien dat ook bijstandsnorm wordt verhoogd.

Hart voor Delft wees op de zes ton die op de plank blijft liggen als er geen Willem van Oranje musical komt. Dat geld zou volgens die fractie goed voor armoedebestrijding en preventie kunnen worden gebruikt. De PvdA en D66 gaven aan de keuze van het college te steunen. De CDA-fractie had graag een direct voorstel van het college gezien en STIP vroeg aandacht voor jongeren die door achteraf online betalen in de schulden komen.

Volt had graag gezien dat het college breder dan alleen de inkomenstoeslag had gekeken en ook de ChristenUnie liet weten buikpijn te krijgen van de voorkeurskeuze van het college. Die fractie zei wel mee te gaan in die keuze, maar had liever gezien dat de bijstandsnorm wordt opgehoogd naar 120%. Dat betekent volgens de ChristenUnie dat met de brief van het college geen punt, maar een komma wordt gezet. De VVD zei nog steeds geen voorstander te zijn van toeslagen. Die partij vindt dat werk en een vast inkomen mensen structureel uit de schulden kan helpen.

Wethouder Gooijer kondigde aan dat het college aan de slag gaat om met de inbreng van de commissie aan de slag gaat om een voorstel te maken. Dat komt op termijn naar de raad om vastgesteld te worden.

Hamerstuk

Het voorstel Ontwerpzienswijze wijziging GR GGD-VT Haaglanden stond in deze vergadering op de agenda om besproken te worden. De commissie besloot dat dit voorstel als hamerstuk toe te voegen aan de agenda van de raadsvergadering op donderdag 1 februari.

Commissie buigt zich over energietoeslag

23 januari 2024 – De commissie Sociaal Domein en Wonen bespreekt in de oordeelsvormende vergadering op donderdag 25 januari onder meer het voorstel Besteding middelen energietoeslag. De vergadering wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt en begint om 19.30 uur.

Als de gemeenteraad instemt met het voorstel Besteding middelen energietoeslag ontvangen alle inwoners die de eenmalige energietoeslag hebben ontvangen 200 euro toeslag extra. Daarnaast kunnen inwoners met een inkomen tussen de 120% en 150% van de bijstandsnorm een aanvraag indienen voor een eenmalige energietoeslag over 2023. Het resterende budget wordt gebruik voor het ondersteunen van verenigingen van eigenaren bij het nemen van isolatiemaatregelen.

Verder bespreekt de commissie het voorstel Ontwerpzienswijze wijziging GR GGD-VT Haaglanden en de brieven van het college over de Delftse Educatieve Agenda 2024-2027 en de Uitwerking motie Armoede verder bestrijden.

Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadszaal of thuis rechtstreeks bekijken via de website van de gemeenteraad.

Agenda en uitzending commissie Sociaal Domein en Wonen

Wijk wordt betrokken bij vervolg scholenschuif Tanthof

24 september 2021 – Het college heeft bij monde van wethouder Lennart Harpe in de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen op donderdag 23 september laten weten dat voor het vervolg van de zoektocht naar nieuwe locaties voor de zes scholen in Tanthof een zorgvuldig participatietraject wordt opgetuigd.

De commissie besprak in deze vergadering het voorgenomen collegebesluit om niet door te gaan met het plan om op de locatie van de kinderboerderij in Tanthof de scholen te clusteren in één gebouw. De haalbaarheidsstudie wees uit dat deze optie qua inrichting met passen en meten wel uitgevoerd zou kunnen worden. Het college acht echter de juridische en financiële risico’s te groot om het plan door te zetten. In plaats daarvan gaat het college met de drie schoolbesturen opnieuw rond de tafel om de uitgangspunten en randvoorwaarden tegen het licht te houden.

Insprekers

Een van de drie insprekers maakte donderdagavond kenbaar dat de drie schoolbesturen teleurgesteld zijn dat er na negen jaar nog steeds geen oplossing is voor de huisvesting van de scholen in Tanthof. Die huisvesting voldoet volgens hen niet meer aan de eisen van de tijd. Zij hadden het liefst één gebouw gezien op een centrale plek in de wijk. De inspreker pleitte ervoor dat de raad nog voor de verkiezingen een besluit neemt.

De twee insprekende bewoners waren blij dat er geen megaschool op de plek van de kinderboerderij komt. Een bewoner adviseerde de commissie om nooit te veel kinderen in één gebouw naar school te laten gaan, vanwege de gevaren van een pandemie. De andere bewoner was blij dat het groen en de kinderboerderij met de kindertuin behouden blijft. Zij herinnerde de commissie aan de bezwaren en protesten van de bewoners en het belang van een goede participatie. Haar oproep om bewoners te betrekken en mee te laten denken vond gehoor in de commissie.

Meepraten

Maar meedenken of meepraten betekent volgens de VVD niet dat de bewoners automatisch hun zin krijgen. In de visie van de VVD moeten zij ook rekening houden met de belangen van de scholen en de leerlingen. De fractie wilde net als alle andere fracties in de commissie van het college weten hoe het vervolgproces eruit gaat zien. GroenLinks zei opgelucht te zijn dat het plan om te bouwen op het terrein van de kinderboerderij definitief van de baan is. Die fractie drong onder meer aan op een participatieproces, waarin alle partijen in de wijk betrokken worden en ook de kinderen kunnen meedenken.

De PvdA-fractie sprak over een verstandig besluit dat voelde als een anticlimax na de emoties in de afgelopen jaren. De PvdA zei de visie van de VVD te delen dat veel in participatie is geïnvesteerd. Hart voor Delft drong aan op blijvende samenwerking met de wijkbewoners en andere partijen. Voor de ChristenUnie was het duidelijk dat de locatie van de kinderboerderij van meet af aan een ingewikkelde plek was. Die fractie wilde van het weten waarom andere varianten niet eerder zijn onderzocht. STIP riep op om te komen tot goed onderwijs in Tanthof, veilig en bereikbaar en passend in de omgeving.

Bewoners

Voor het CDA was het een treurige avond, omdat volgens die fractie het onderwijs voor kinderen in gevaar komt. Toch bestempelde het CDA het voorgenomen collegebesluit als verstandig. De fractie sprak de wens uit dat in het vervolgtraject ook de ouderenhuisvesting aandacht krijgt. De inbreng van de SP zorgde voor onderling debat in de commissie. De SP zei verbaasd te zijn dat er in principe niet naar de voorkeur van de bewoners is gekeken. Zij zouden volgens de SP op één moeten staan.

Andere fracties verweten de SP dat die partij het protest van de bewoners steunde terwijl ook de SP wist dat er van plannen of besluiten nog geen sprake was. Ook zou de SP de belangen van andere belanghebbenden zoals de scholen buiten beschouwing hebben gelaten.  De SP-fractie zei de stem van de bewoners te hebben laten horen. Net als het CDA had D66 een groene campus bij de kinderboerderij een mooie oplossing gevonden. D66 zei het conceptbesluit van het college te steunen. Daarnaast sprak de fractie de wens uit dat de bewoners ook begrip hebben voor de belangen van de gemeente en de schoolbesturen. In de ogen van Onafhankelijk Delft is er wel een en ander misgegaan in de participatie en moet dat beter om zo snel mogelijk nieuwe scholen te realiseren waar iedereen blij van wordt.

Uitgangspunten

Wethouder Harpe wees er in zijn reactie op dat er van een gebrek aan participatie nooit sprake is geweest. Volgens de wethouder begint participatie zodra er een concreet voorstel ligt en dat was er nog niet. Het ging om een verkenning, waarbij in een vroeg stadium gesprekken met bewoners werden gevoerd en dat heeft tot misverstanden geleid, omdat er volgens de wethouder nog geen plan was. Harpe verzekerde de commissie dat het participatietraject zorgvuldig zal worden gewogen en met de raad zal worden gedeeld. Met de schoolbesturen wil hij de uitgangspunten en randvoorwaarden opnieuw gaan bekijken, eventueel aanvullen of aanscherpen.

De wethouder verwacht dat het vervolgtraject voor een groot deel voor de komende gemeenteraadsverkiezingen afgerond kan zijn. De afgelopen negen jaar is naar zijn zeggen heel veel informatie verzameld, waarbij ook is gekeken naar alternatieve locaties voor de scholen. Harpe sprak de hoop uit om in een mooi tempo te komen tot een gedragen huisvestingsvariant.  Tegelijk met het vinden van een geschikt alternatief voor de scholen wordt de wijkagenda aangepakt. Daarover zei wethouder Karin Schrederhof dat thema’s als wonen, winkels en leefbaarheid de nodige aandacht krijgen en dat een aantal van die onderwerpen samenhangen met de scholen in Tanthof. Ze liet de commissie weten de raad op de hoogte te houden.

Geen van de fracties zag tijdens het debat over de scholenschuif aanleiding om een motie aan te kondigen, zodat dit onderwerp niet op de agenda van de komende raadsvergadering komt te staan.

Urban sports

Doe een stap terug en begin een verbeterd proces van participatie, ontwerp en uitvoering, Dat voorstel kwam bij de bespreking van de brief van het college over skatevoorziening De Middenberm uit de mond van de inspreker die namens de Stichting Delft Urban Sports aandrong op een uitgebreid onderzoek naar een mogelijke plek voor urban sporten in Delft. De stichting beheert de huidige skatebaan die hard aan vernieuwing toe is. Het college heeft onderzoek laten doen naar de mogelijke uitbreiding van de skatebaan. Daarin concludeert dat die voorziening onvoldoende plek biedt voor andere urban sporten zoals freerunning en BMX.

Onafhankelijk Delft, STIP en GroenLinks vroegen wethouder Schrederhof nog eens goed te kijken naar de wensen van de stichting en de sporters te betrekken bij de plannen. Dat er al een aanbestedingstraject in gang was gezet ging GroenLinks net als de Stichting Delft Urban Sports wat te snel.

De wethouder legde uit dat er nu alleen kwalitatief onderzoek is gedaan en dat het kwantitatieve onderzoek nog volgt. De vernieuwing van de skatebaan gaat in samenwerking met de stichting door en daarbij helpt de gemeente met het werven van fondsen. Daarnaast wordt het onderzoek naar urban sporten in de Delft verdiept. De wethouder verzekerde de commissie dat de inbreng van de sporters onontbeerlijk is. Schrederhof zei na vragen van GroenLinks dat er na het onderzoek diverse scenario’s aan de raad zullen worden voorgelegd.

Zienswijze

Bij de bespreking van de conceptzienswijze evaluatie GR GGD-VT Haaglanden stelde de VVD voor de concepttekst te wijzigen. Het college stelde in zijn conceptzienswijze voor om niet standaard elke vier jaar te evalueren. De VVD wilde dat die passage uit de zienswijze wordt geschrapt.

Door niet standaard elke vier jaar te evalueren wordt volgens wethouder Schrederhof voorkomen dat de GGD op onderdelen constant aan het herstructureren is. Veel fracties, waaronder D66, STIP, SP, GroenLinks en PvdA zeiden zich te kunnen vinden in die aanpak. De VVD liet weten na de vergadering te gaan kijken in hoeverre haar tekstvoorstel voor de zienswijze aangepast kan worden.    

Jeugdzorg

In deze vergadering boog de commissie zich ook nog over de twee rekenkamerrapporten Informatievoorziening Jeugdzorg Delft en Gezamenlijk rekenkameronderzoek jeugdzorg H10. In het eerste rapport concludeert de Delftse Rekenkamer dat de gemeenteraad in grote lijnen goed wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen in de jeugdzorg. Het andere rapport belicht de jeugdzorg op regionaal niveau. Wethouder Harpe liet aan het begin van het bijna nachtelijke debat weten dat het college alle aanbevelingen uit het eerste rapport overneemt.

Hoewel de informatievoorziening aan de raad voldoende is, lieten diverse fracties weten dat die informatie wel beter kan. De ChristenUnie stelde dat de conclusie over de informatievoorziening aan de raad wat te rooskleurig was. Die fractie zei geen idee te hebben waar de raad in de jeugdzorg op stuurt. Door regelmatig informeel overleg krijgt de raad veel informatie, maar de ChristenUnie pleitte onder meer voor meer samenhang in de informatievoorziening en andere onderdelen binnen het sociaal domein. Ook Hart voor Delft pleitte voor het meer formeel informeren van de raad. De CDA-fractie sprak de behoefte uit om meer grip te krijgen op de regionale inkoop van jeugdzorg om zo de kostenstijgingen in de jeugdzorg te keren.

De PvdA verwacht dat meer formele afspraken er wellicht ook voor kan zorgen dat gemeenten meer samen optrekken op het gebied van jeugdzorg. Ook STIP zei de behoefte te hebben aan meer systematische en structurele informatie. In soortgelijke bewoordingen sloten de fracties van de SP, Onafhankelijk Delft en D66 zich daarbij aan.

Wethouder Harpe hoorde in de commissie dat de raad behoefte heeft aan meer concrete meetpunten in het jeugdzorgbeleid en houvast wil hebben aan meetbare doelen. De wethouder stelde de commissie voor daarover in gesprek te gaan met de raadswerkgroep Sociaal Domein om te kijken welke informatie de raad meer grip kan bieden. Harpe zei na dat gesprek met een voorstel terug te komen naar de raad. Daarnaast beloofde hij de commissie dat het college met een schriftelijke reactie komt op het regionale onderzoek naar de jeugdzorg. Het voorstel met de aanbevelingen van de rekenkamer is door de commissie als hamerstuk toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering op donderdag 30 september.