Extra raadsvergadering over energietoeslag

Extra raadsvergadering over energietoeslag

26 september 2022 – De gemeenteraad houdt op maandag 3 oktober een extra vergadering over het voorstel Aanvraagprocedure energietoeslag voor burgers met een laag inkomen. De vergadering begint om 19.30 uur.

In de raadsvergadering op donderdag 22 september bleef een sluit over dit voorstel uit. Diverse fracties probeerden via moties extra financiële steun te bieden aan de bewoners die de gestegen energiekosten niet meer kunnen betalen. Omdat het daarbij om een bedrag van tonnen gaat en de effecten van de rijksmaatregelen nog niet bekend zijn, wilde wethouder Joëlle Gooijer de consequenties voor de gemeente eerst op een rij zetten. Het college komt deze week met die extra informatie.

Belangstellenden kunnen de raadsvergadering bijwonen in de raadszaal of rechtstreeks bekijken via de website van de gemeenteraad.

Agenda raadsvergadering

Gemeenteraad stelt besluit energietoeslag uit

23 september 2022 – De gemeenteraad heeft in de vergadering op donderdag 22 september nog geen besluit genomen over het voorstel Aanvraagprocedure energietoeslag voor burgers met een laag inkomen. Verschillende fracties probeerden via moties extra financiële steun te bieden aan de bewoners die de gestegen energiekosten niet meer kunnen betalen. Omdat het daarbij om een bedrag van tonnen gaat en de effecten van de rijksmaatregelen nog niet bekend zijn, wil wethouder Joëlle Gooijer de consequenties voor de gemeente de komende dagen op een rij zetten. Als dat is gebeurd, praat de raad in een extra vergadering verder over dit onderwerp.

De discussie in de raadsvergadering draaide grotendeels om de vraag wie in aanmerking zouden moeten komen voor financiële steun. De bijstandsnorm die Delft in het algemeen meestal hanteert, is 110%. Voor deze nieuwe regeling wil het college die norm direct instellen op 120%.

Een huishouden dat moet rondkomen van een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kan van de gemeente 800 euro aan energietoeslag krijgen. Begin juli kondigde het kabinet aan dat dit bedrag wordt verhoogd naar 1300 euro. Delftenaren die al 800 euro ontvingen kunnen de resterende toeslag van 500 euro eind dit jaar op hun rekening verwachten.

Daarnaast werkt het college aan een tweede voorstel. Omdat de toegekende toeslag voor sommige Delftenaren niet toereikend is, wil het college de individuele bijzondere bijstand openstellen voor de gestegen energiekosten. In haar reactie op ingediende moties zei wethouder Gooijer de financiële consequenties van het verder verruimen van de regeling nog niet te kunnen overzien. Ook is nog niet bekend wat het tijdens Prinsjesdag aangekondigde pakket aan financiële steun betekent voor de gemeente.

Volt, SP en Onafhankelijk Delft dienden twee moties in met dezelfde titel, maar met verschillende opdrachten aan het college. Volgens de ene motie Toekennen energietoeslag tot 130% moet het college zo snel mogelijk de energietoeslag toekennen aan huishoudens tussen de 120% en 130% van het sociaal minimum. De andere gelijknamige motie werd laat in het debat aangepast en geeft het college de opdracht mee om dezelfde groep huishoudens van het sociaal minimum zo snel mogelijk een energietoeslag van 500 euro toe te kennen. De tweede motie leek op veel steun in de raad te kunnen rekenen.

STIP, ChristenUnie en CDA kwamen met de motie Eerlijke compensatie energiekosten. De drie partijen willen dat studenten zonder energiecontract en aantoonbaar gestegen energiekosten een beroep kunnen doen op de bijzondere bijstandsregeling die het college opstelt. In de motie Aanvullende energietoeslag voor lage inkomens vroeg Hart voor Delft aan het college te onderzoeken of de aanvullende 500 euro pas gekeerd kan worden, nadat bewijs van een stijgende energierekening is overlegd. De motie werd ingetrokken, nadat wethouder Gooijer duidelijk had gemaakt dat een individuele toets niet mogelijk is, omdat de energietoeslag een categoriale regeling is.  

In de komende extra raadsvergadering praat de raad alleen verder over de energietoeslag. De overige agendapunten handelde de raad donderdagavond wel af.

Subsidieverordening

Unaniem stemde de raad in met het voorstel Vaststellen Algemene Subsidieverordening gemeente Delft 2022. Om de vier jaar wordt deze verordening geëvalueerd. Sinds 2018 werden kleine wijzigingen doorgevoerd. Nu er sprake is van grotere technische aanpassingen wordt de oude verordening vervangen door de nieuwe.

CDA, Hart voor Delft en ChristenUnie kregen de steun van de voltallige raad voor hun motie Subsidies voor duurzaamheid. Die motie roept het college onder meer op om bij de eerste actualisatie van de Subsidieregeling te bekijken of het mogelijk is ook subsidies specifiek voor Delftse huishoudens op te nemen om duurzaam gedrag te stimuleren. Daarnaast stemde een ruime meerderheid van de raad in met de motie Naar een open en transparant subsidieregister. PvdA en STIP stemden tegen deze motie van VVD, D66, CDA en Onafhankelijk Delft. Het college moet vanaf 2023 op de website van de gemeente een subsidieregister publiceren, waarin te zien is aan welke beleidsdoelstellingen en beleidsprogramma’s van de gemeente de subsidie bijdraagt.

Hotel Leeuwenbrug

Een fout in de bouwvergunning leidde in april dit jaar tot het stilleggen van de nieuw- en verbouwplannen van hotel Leeuwenbrug aan de Koornmarkt. De renovatie bleek zo ingrijpend dat er een uitgebreide vergunningprocedure gevolgd moet worden. Om de bouwvergunning te kunnen verlenen zou de raad een verklaring van geen bedenkingen moeten afgeven. In de raadsvergadering ging een nagenoeg unanieme raad akkoord met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Als er tijdens de komende inspraakperiode van zes weken geen zienswijzen worden ingediend, wordt de raad niet meer gevraagd om een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven. Het college kan in dat geval daarover zelf een besluit nemen. Via een amendement van ChristenUnie, STIP en PvdA stemde een bijna voltallige raad ermee in om op die manier de procedure te versnellen. Dat geldt overigens niet alleen voor deze vergunningprocedure, maar ook voor andere lopende vergunningaanvragen die voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet de raad nog passeren.

Verkeersregelsystemen

Op Hart voor Delft na gingen alle fracties akkoord met het voorstel Beheerplan Verkeersregelsystemen 2022-2025. Hierin staat hoe alle systemen die belangrijk zijn voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in de stad worden onderhouden. Het oorspronkelijke voorstel van het college werd aangepast via het amendement VRI’s ook digitaal veilig. Dit amendement van PvdA, ChristenUnie, STIP, GroenLinks en Volt werd gesteund door alle overige fracties in de raad.

Wethouder Frank van Vliet had in de commissievergadering al verzekerd dat informatiebeveiliging een belangrijk aandachtspunt is in het beheerplan en dat het ook wordt meegewogen in de aanbesteding van verkeersregelsystemen. Door digitale veiligheid nu als criterium mee te nemen bij de aanschaf moet inbreuk op de veiligheid van dergelijke systemen worden voorkomen.

Gevel tot gevel

In de wijken Voorhof, Buitenhof en Tanthof worden de komende jaren grote rioolwerkzaamheden uitgevoerd. Van het budget dat de raad daarvoor heeft gereserveerd wil het college zes miljoen euro gebruiken om de straten waar de riolering is gerenoveerd opnieuw in te richten. In het voorstel Gevel tot gevel werkzaamheden openbare ruimte schrijft het college dat daarbij invulling kan worden gegeven aan ruimte voor groen, sporten en ontmoeting, een openbare ruimte die goed toegankelijk en verkeersveilig. Door werk met werk te maken, krijgen straten een 30 km-inrichting.

De raad ging unaniem akkoord met het voorstel. Daarnaast werden vier moties ingediend. De motie Tijd voor actie op groen van STIP, D66 en CDA kreeg de steun van alle overige partijen in de raad. De motie vraagt het college om een uitvoeringsprogramma Groen Delft op te stellen en om dit uiterlijk in het derde kwartaal van 2023 voor te leggen aan de raad.

Unanieme steun was er ook voor de motie Participatie bij gevel-tot-gevel-aanpak. In deze motie van CDA, VVD, D66 en Onafhankelijk Delft staat de oproep aan het college om bewoners van de straten die van gevel tot gevel worden heringericht actief te betrekken bij de voorstellen voor die herinrichting van hun straat. Het college moet de raad jaarlijks gaan rapporteren over hoe participatie plaatsvond en welke resultaten zijn behaald.

De motie Besteed geld waar het aan besteed moet worden die werd ingediend door Hart voor Delft kreeg de steun van Onafhankelijk Delft, SP en VVD. De motie vroeg het college om het gevel-tot-gevel-werk te verrichten binnen de bestaande ambtelijke capaciteit en de bestemde 500.000 euro aan personeelskosten te gebruiken voor de herinrichting van de betreffende straten. Een meerderheid van de raadsfracties verwierp de motie.  Op STIP na stemde de voltallige raad wel in met de motie Nieuw perspectief op straat. De fracties van D66, VVD, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, CDA en Volt dienden de motie in. Het college moet binnen een jaar een nieuw perspectief voor de Delftse straten ontwerpen met daarin aandacht voor zaken als toegankelijkheid, biodiversiteit, kinderspel, veiligheid en ontmoeting.

Parkeeruren

De motie van de CDA-fractie Kosteloos verhogen parkeeruren mantelzorgers in schrijnende gevallen is door de gemeenteraad unaniem aangenomen. Door een wijziging in het Uitvoeringsbesluit Parkeren Delft 2020 zouden mantelzorgers vanaf 1 november niet langer gratis het aantal parkeeruren van 600, maximaal tweemaal per jaar, kosteloos kunnen verhogen met een extra 200 uur. Via de motie wordt die wijziging nu teruggedraaid en kunnen in schrijnende gevallen mantelzorgers hun parkeeruren gratis uitbreiden.

Hondenrenveld

De motie Hekwerk rond een beperkt aantal hondenrenvelden van PvdA en Onafhankelijk Delft en de motie Hond in nood van Hart voor Delft werden niet in stemming gebracht. Aanleiding voor beide moties was het verzoek van een bewoner om in Buitenhof-zuid een omheind hondenrenveld aan te leggen. Het college wees dat verzoek resoluut af. In de raadsvergadering wees wethouder Frank van Vliet erop dat in beide moties de dekking ontbrak en hij riep de raad op om in de begroting ruimte op te nemen voor soortgelijke individuele verzoeken uit de stad. Voor de indienende fracties was dat reden om hun moties in te trekken met de intentie om er bij de begrotingsbehandeling op terug te komen.

Benoemingen

Aan het begin van de vergadering ging de raad akkoord met het voorstel van de werkgeverscommissie van de raad om Gerard van Egmond te benoemen tot interim-raadsgriffier. Burgemeester Marja van Bijsterveldt werd door plaatsvervangend raadsvoorzitter Gerrit-Jan Valk namens de raad gelukgewenst met haar herbenoeming als burgemeester van Delft. De gemeenteraad droeg haar eind vorig jaar voor voor een nieuwe ambtsperiode van zes jaar.

Voorts ging de raad akkoord met het voorstel van het college over de verdeling van de diverse bestuursfuncties in de Metropoolregio en andere gemeenschappelijke regelingen waar Delft deel van uitmaakt. De raad stemde eveneens in met het presidiumvoorstel om de periode van de stadsbouwmeester te verlengen tot 1 mei 2023.

Hamerstukken

Via een klap met de voorzittershamer ging de raad akkoord met de voorstellen Vaststellen wijzigingen Huisvestingsverordening Delft 2019 inzake KOTA en Vaststellen verordening financiële en materiele gelijkstelling onderwijs gemeente Delft 2022.

Commissie zoekt naar rek in energietoeslag

9 september 2022 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen heeft de commissie op donderdag 8 september uitgebreid gesproken over het voorstel Aanvraagprocedure energietoeslag voor burgers met een laag inkomen. In het debat spraken veel fracties de vrees uit dat de toeslag en een extra aanvulling voor veel mensen niet voldoende zijn om de gestegen energiekosten te kunnen betalen.

Een inspreker die voor zijn moeder in Delft tevergeefs een aanvraag had ingediend, zei verbaasd te zijn dat de inkomensgrens van de bijstandsnorm in iedere gemeente verschillend is. Hij noemde onder meer Den Haag waar die grens op 130% van de bijstandsnorm is vastgesteld. De bijstandsnorm die Delft in het algemeen meestal hanteert, is 110%. Voor deze nieuwe regeling wil het college die direct instellen op 120%.

Prinsjesdag

Een huishouden dat moet rondkomen van een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kan van de gemeente 800 euro aan energietoeslag krijgen. Begin juli kondigde het kabinet aan dat dit bedrag wordt verhoogd naar 1300 euro. Wethouder Joëlle Gooijer maakte donderdagavond bekend dat Delftenaren die al 800 euro ontvingen de resterende toeslag van 500 euro eind dit jaar op hun rekening kunnen verwachten. Ook lichtte ze toe dat het college werkt aan een tweede voorstel. Omdat de toegekende toeslag voor sommige Delftenaren niet toereikend is, wil het college de individuele bijzondere bijstand openstellen voor de gestegen energiekosten. Gooijer sprak de hoop uit dat het kabinet op Prinsjesdag aankondigt daarvoor extra geld vrij te maken.

Studenten

Een grote groep Delftenaren die ondanks deze voorstellen in de kou blijft staan, zijn de studenten. Het kabinet adviseerde studentensteden om deze doelgroep uit te sluiten van de regeling. Het college wil de toeslag alleen beschikbaar stellen voor studenten met een eigen woning en een eigen energiecontract. STIP liet weten dat dat die fractie niet lekker zit. Volgens STIP wordt daarmee een onderscheid gemaakt tussen niet-studenten en studenten. De fractie van STIP zei de compensatie eerlijker te willen maken.

D66 sprak over moeilijke tijden en liet weten het eens te zijn met de verhoging naar de 120% bijstandsnorm. Ook D66 zei zich zorgen te maken over de studenten en ook over de betaalbaarheid van de toeslag die door het Rijk wordt gefinancierd.  Steeds meer mensen komen door de stijgende prijzen in de problemen stelde de SP vast. Volgens die partij zou het college moeten overwegen om de bijstandsnorm te verhogen naar 130%, omdat veel mensen die net buiten de boot vallen op korte termijn hulp nodig hebben.

Middeninkomens

Wat het CDA betreft is de voorgestelde norm van 120% prima. Die fractie wilde van de wethouder weten wat de gemeente gaat doen om iedereen te bereiken die recht op de toeslag heeft en hoe de gemeente gaat voorkomen dat ook de middeninkomens in de problemen komen. De VVD sprak eveneens haar bezorgdheid uit over de groep Delftenaren die de energierekening niet meer kunnen betalen. De VVD constateerde dat het Rijk geld beschikbaar stelt, maar dat lijkt net als bij andere extra gemeentelijke taken onvoldoende te zijn. De fractie van de VVD vroeg wethouder Gooijer met een overzicht te komen van die taken waar de gemeente onvoldoende geld van het Rijk voor krijgt.

Het ophogen van de bijstandsnorm naar 130% zou volgens Volt in Delft betekenen dat ongeveer 600 gezinnen extra geholpen zouden kunnen worden met een toeslag op de energiekosten. Volt vroeg naar de mogelijkheid om daar onderzoek naar te doen. Dat zou volgens Volt moeten kunnen als er tijdelijk extra ambtenaren worden ingezet. De ChristenUnie zei tevreden te zijn met het voorstel, maar het ook vreemd te vinden dat voor studenten andere voorwaarden gelden. Ook GroenLinks wees op de eisen waar studenten aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de toeslag. Studenten die met zijn vijven in een tochtig huis wonen, worden daardoor volgens GroenLinks niet bereikt.

Vreselijke keuze

Hart voor Delft vond dat andere fracties in het debat wel heel erg vaak hadden over studenten. Ze worden in een zielig hoekje gedrukt, aldus Hart voor Delft. Die fractie had liever gezien dat de regeling voor iedereen met een eigen woning tot 120% van de bijstandsnorm zou gelden. De PvdA wees op de vreselijke keuze waar steeds meer Delftenaren voor komen te staan: koken of stoken? De fractie liet weten blij te zijn met het voorstel, maar tegelijkertijd ook bang te zijn dat de maatregelen onvoldoende zijn.

Wethouder Gooijer beaamde dat de toeslag een druppel op de gloeiende plaat is. Van de verwachte 7000 Delftse huishoudens die recht hebben op de regeling heeft de helft tot nu toe een aanvraag ingediend. De wethouder zei dat daarvan 2100 aanvragen zijn toegekend. Ruim 700 aanvragen werden afgewezen, omdat ze boven de bijstandsnorm uitkomen of omdat het studenten zijn zonder eigen energiecontract.

Verzachten

De wethouder rekende de commissie voor dat het verder verhogen van de bijstandsnorm naar 130% de gemeente 1,6 miljoen euro exclusief studenten kost. Gooijer wees naar het Rijk dat aan de inkomens- en energiekostenknoppen kan draaien. De gemeente kan volgens wethouder Gooijer de effecten van de prijsstijgingen slechts verzachten. Daarnaast sprak ze de hoop uit dat het kabinet op Prinsjesdag aankondigt met extra geld over de brug te komen om een aanvullende regeling via de bijzondere bijstand mogelijk te maken.

STIP en Volt lieten aan het eind van het debat weten het voorstel mee terug te nemen naar hun fracties. STIP wil kijken of de gemeente meer kan betekenen voor studenten zonder eigen energiecontract. Dat betekent dat de gemeenteraad op donderdag 22 september verder praat over dit onderwerp.

Wijkversterkingsopgaven

De commissie boog zich in deze vergadering ook over de evaluatie en het vervolg van de pilot vijf wijkversterkingsopgaven Delft. In 2019 startte de gemeente in de wijken Kuijperwijk, Tanthof, Vrijenban, Voorhof en Buitenhof met wijkgerichte aanpak om samen met bewoners en instanties sociaalmaatschappelijke vraagstukken op te lossen. In 2021 werd de pilot geëvalueerd. De opbrengsten bleken volgens het college positief. Er kwamen mooie verbindingen en positieve energie tot stand; de manier van werken maakte verschil en er is zicht op wat er speelt in de wijken.

Eerder dat jaar moest de raad bij gebrek aan geld via het Herstelplan besluiten dat de pilot alleen wordt verlengd in de Voorhof (Poptahof) en Buitenhof NW (Reinier de Graafbuurt, Buitenhof Noord, Gillisbuurt en het Rode Dorp) wordt een meer programmatische aanpak voortgezet. Een vertegenwoordiger van de Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft gebruikte in de commissievergadering zijn inspreekminuten om duidelijk te maken teleurgesteld te zijn over dat besluit. Hij wees de commissie er onder meer op dat de afgelopen jaren heel veel aandacht uitging naar de vestiging van de scholen. Dat ging volgens hem ten koste van aandacht voor de vergrijzing en ouderenhuisvesting in de wijk. Hij sprak de wens uit dat de gemeente via het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid blijvend wil investeren in Tanthof.

Het kabinet presenteerde in juli van dit jaar dat programma. De doelstelling is om de leefbaarheid en veiligheid van de twintig meest kwetsbare gebieden in Nederland in vijftien tot twintig jaar op orde te brengen en het perspectief van de bewoners te verbeteren. Vooralsnog zegt het college in de wijken waar de pilot sinds 1 januari 2022 is gestopt te willen kijken hoe onderdelen van de pilot binnen de reguliere wijkaanpak een plek kunnen krijgen.

Diverse fracties, waaronder GroenLinks en Volt, vroegen wethouder Karin Schrederhof om de raad op de hoogte te houden van het vervolg van de meer lichtere wijkaanpak. ChristenUnie, D66, VVD, STIP en PvdA lieten weten het jammer te vinden dat de pilot niet kan worden voortgezet. Hart voor Delft stoorde zich aan foutjes in de evaluatie. Onafhankelijk Delft constateerde dat het geld altijd naar dezelfde wijken gaat.

De CDA-fractie vroeg de wethouder vooral te blijven zoeken naar extra geld van het Rijk om dat wellicht ook in andere wijken in te zetten. De fracties van SP en Volt vroegen de wethouder het complete onderzoek met de raad te delen. Wethouder Schrederhof beloofde dat te doen. Tevens garandeerde ze met rapportages over het vervolg van de pilot te komen, zodat de raad op de hoogte blijft van wat er in de wijken gebeurt. Geen van de fracties zag aan het eind van het debat aanleiding om dit onderwerp op de agenda van de komende raadsvergadering te zetten.

Hamerstukken

Aan het begin van de vergadering besloot de commissie dat de voorstellen Vaststellen wijzigingen huisvestingsverordening Delft 2019 inzake KOTA en Vaststellen verordening financiële en materiele gelijkstelling onderwijs gemeente Delft 2022 zonder verdere bespreking als hamerstuk konden worden toegevoegd aan de raadsagenda van donderdag 22 september.

Energietoeslag op agenda Sociaal Domein en Wonen

5 september 2022 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen bespreekt de commissie op donderdag 8 september onder meer het voorstel Aanvraagprocedure energietoeslag voor burgers met een laag inkomen. De vergadering begint om 19.30 uur.

De energiekosten zijn het afgelopen jaar fiks gestegen. Elke huishouden krijgt daarom een korting van 400 euro van het Rijk op de energiebelasting. Voor huishoudens met een laag inkomen heeft het Rijk een extra regeling aangekondigd. Zij kunnen 800 euro energietoeslag krijgen van de gemeente. Het Rijk heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld.

Het college stelt voor daarbij een inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm te hanteren. Dat is hoger dan de 110% die Delft gebruikt voor vrijwel alle regelingen in de bijzondere bijstand.

In deze vergadering behandelt de commissie ook het voorstel Wijzigingen huisvestingsverordening Delft 2019 inzake KOTA. KOTA betekent Kinderopvangtoeslagenaffaire. Dit voorstel maakt het mogelijk dat gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire eerder een nieuwe of passende woning vinden. In sommige gevallen zijn gedupeerden hun woning kwijtgeraakt, of is een relatie stukgelopen. Zij hebben behoefte aan woonruimte, of willen verhuizen om een nieuwe start te maken. Volgens de huidige verordening zijn dat geen urgente situaties. Om deze mensen te helpen wordt de verordening aangepast en kan aan gedupeerden urgentie worden verleend.

Een ander voorstel waar de commissie zich in deze vergadering over buigt, is het voorstel Vaststellen verordening financiële en materiele gelijkstelling onderwijs gemeente Delft 2022. Met deze verordening kan de gemeente een gericht aanvullend financieel beleid voeren met betrekking tot personeel en spullen die de scholen nodig hebben. De commissie eindigt de vergadering met de behandeling van Evaluatie en vervolg pilot vijf wijkversterkingsopgave in Delft.

Wanneer u tijdens het overlegdeel van de vergadering wilt inspreken op een van de agendapunten kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadszaal of thuis bekijken via de uitzending op de website van de gemeenteraad.

Agenda commissie Sociaal Domein en Wonen