Raad vraagt en krijgt inzicht in autoluw

Raad vraagt en krijgt inzicht in autoluw

2 februari 2024 – De projecten Ruimte in de binnenstad, Duurzaam zoneren en het verkeersveiligheidsonderzoek naar de herinrichting van de Oude Langendijk en de Peperstraat zijn in de vergadering op donderdag 1 februari opnieuw uitgebreid besproken door de raad. Van de twaalf moties die bij die onderwerp werden ingediend, werden er twee aangenomen. Het college moet de uitwerking van de autoluwe binnenstad meer inzichtelijk gaan maken.

Tijdens de meepraatavond voor bewoners en ondernemers op donderdag 11 januari en de commissievergadering op donderdag 18 januari bleek dat de meningen over de weg naar een binnenstad met minder ruimte voor auto’s, meer ruimte voor voetgangers en waar ook bewoners en ondernemers zich gehoord voelen nog mijlenver uit elkaar liggen. In de raadsvergadering bleken ook de politieke standpunten niet echt dicht bij elkaar te liggen.

Oppositie

De meeste kritiek kwam uit de hoek van de oppositie. De VVD verweet het college onder meer dat het weghalen van autoparkeerplekken een doel op zich lijkt, terwijl dat volgens die partij een middel zou moeten zijn. De VVD drong aan op een integrale visie op de binnenstad. Hart voor Delft voorspelde dat de ingeslagen weg om 480 parkeerplekken voor bewoners te verplaatsen naar de parkeergarages een averechts effect gaat hebben. De fractie verweet het college visie en controle op het binnnenstadbeleid verloren te hebben. De handtekeningen van Hart voor Delft en VVD stonden onder respectievelijk acht en zeven moties.

Ook de CDA-fractie probeerde met drie eigen moties en vier met andere partijen ingediende moties de plannen bij te sturen. Het CDA pleitte onder meer voor een uitsterfbeleid voor bestaande parkeervergunningen of een overgangsregeling voor die vergunningen. Na de recente redding door een student van een vrouw die met haar auto de gracht was ingegleden, diende Onafhankelijk Delft een motie in om dat soort ongelukken in de toekomst op de grachten te voorkomen. De fractie trok de motie in, nadat wethouder Frank van Vliet had beloofd dat in de verdere uitwerking van de plannen de veiligheid rond de bruggen over de grachten wordt meegenomen.

Serieus

Ook verzekerde wethouder Van Vliet de raad dat over de plannen in de binnenstad en de uitbreiding van het autoluw-plusgebied in het zuiden van de binnenstad nog volop gesproken gaat worden met bewoners en ondernemers. Hun zorgen nemen we serieus, aldus de wethouder. Ook lichtte hij toe dat de uitbreiding van het autoluwe deel van de binnenstad in fases gaat en dat niet in één klap alle parkeerplekken verdwijnen. Voor de fracties van VVD, Hart voor Delft en CDA was dat voldoende reden om hun motie Temporiseer de uitbreiding van het autoluw-plusgebied in de binnenstad in te trekken. ChristenUnie, CDA en VVD trokken de motie Juiste maatregelen om parkeerdruk te voorkomen in.  CDA en Hart voor Delft lieten hun motie Laat mantelzorgers ongehinderd zorgen niet meer in stemming brengen, nadat wethouder Van Vliet had beloofd dat er voor diverse doelgroepen die in de binnenstad moeten zijn aangepaste parkeerregels komen.

Verworpen

Zes van de acht moties waar de gemeenteraad wel over stemde, werden verworpen. Dit waren de moties: Eerst een integrale gebiedsvisie op de ontwikkeling van de binnenstad (VVD, Hart voor Delft en CDA), Neem het voornemen voor een nul-emissiezone voor stadslogistiek eerst op in de integrale visie voor de binnenstad (Hart voor Delft en VVD), Herstel de veiligheid op de Oude Langendijk (Hart voor Delft),  Alle risico’s van een autoluwe binnenstad op een rij (VVD, Hart voor Delft, CDA), Uitsterfbeleid bestaande parkeervergunningen in uitgebreid autoluwplus (CDA, VVD en Hart voor Delft), Overgangsregeling bestaande parkeervergunningen in uitgebreid autoluwplus (CDA, VVD en Hart voor Delft). 

Inzicht

De motie Inzicht in autoluw van PvdA, Volt, ChristenUnie, STIP en D66 werd met de steun van GroenLinks aangenomen door een ruime meerderheid van de raad. Die motie draagt het college onder meer op om de samenhang tussen visiedocumenten voor de binnenstad inzichtelijk te maken. Daarnaast moet het college rapporteren over de zorgen van bewoners en ondernemers die zij tijdens de verdere participatie uiten en hoe daarmee rekening wordt gehouden in de uitwerking van het parkeerbeleid voor Ruimte in de binnenstad en het ontheffingenbeleid in het autoluw-plusgebied.

Die partijen spraken hun steun uit voor de ambities van het college om de binnenstad groener, levendiger en meer leefbaar te maken. STIP riep bewoners en ondernemers in de binnenstad op om toch vooral mee te blijven denken en praten over de plannen. GroenLinks riep het college opnieuw op om een goed participatietraject op te tuigen. Volgens die partij is het nu aan bewoners en ondernemers om in samenspraak met de gemeente tot goede oplossingen te komen voor de binnenstad.

Een meerderheid van de raad stemde ook in met de motie Verbeter uitgangen parkeergarages. Die motie van D66 en STIP kreeg de steun van ChristenUnie, GroenLinks en PvdA. Het college moet volgens de motie bij het voorstel over de verdeling van bezoekers en bewoners over de parkeergarages met een plan komen hoe de in- en uitgangen van de garages rond de binnenstad en hun directe omgeving verbeterd kunnen worden. 

Museum Prinsenhof

Een zeer ruime meerderheid van de raad is donderdagavond akkoord gegaan met het voorstel Besluitvorming definitief ontwerp en businesscase project Prinsenhof Delft. Onafhankelijk Delft stemde als enige fractie tegen. Wethouder Van Vliet sprak over een groot besluit van de raad om na 70 jaar te investeren in deze parel van Delft. De renovatie en restauratie van Museum Prinsenhof gaat 38 miljoen euro kosten. De raad stemde eerder al in met een bedrag van 28 miljoen euro. Dat bedrag bestaat uit een schenking van tien miljoen euro van de familie Vlek en de maximale financiering door de gemeente van achttien miljoen euro. De resterende tien miljoen moet de gemeente via sponsoring, fondsenwerving en donaties binnenhalen.

Voor dat bedrag wordt naast het kloostercomplex ook de museumtuin aangepakt. Voor de herinrichting van het Sint Agathaplein wordt nog geld gezocht. Wethouder Frank van Vliet legde uit dat de raad daarover in een later stadium een besluit gaat nemen. Hij kondigde aan bij de kadernota daarvoor met een voorstel te komen. Daarmee stemde hij de fracties van VVD, D66, CDA, Volt en Onafhankelijk Delft tevreden, zodat ze hun motie om meer financieel inzicht in de herinrichting van het plein te krijgen, introkken.

Hart voor Delft trok de motie in waarin het college werd gevraagd om de werkgroep Prinsenhof vaker bij te praten over de voortgang van het project Prinsenhof, omdat de wethouder de raad verzekerde dat hij de samenwerking met deze raadswerkgroep wil voortzetten. Daarnaast stelde hij de raad gerust dat het bij financiële tegenvallers aan de raad is om aan de knoppen te draaien.

De motie Verbouwing museum Prinsenhof Delft: houd de wethouder financieel “in control” deel I van VVD, D66, CDA, Volt en Onafhankelijk Delft werd door wethouder Van Vliet omarmt. De motie werd unaniem door de raad aanvaard. Het college gaat bij de begroting inzichtelijk maken hoe de hogere exploitatielasten na verbouwing van het museum zijn opgebouwd. Bij de kadernota moet het college met een concreet dekkingsvoorstel komen voor de hogere structurele lasten van 450.000 euro. De motie Plan B of Afschalingsplan van Hart voor Delft, kreeg de steun van Onafhankelijk Delft en VVD, maar de raadsmeerderheid verwierp deze motie.

Digitaal bestuur

Ga in gesprek met het college over goed digitaal bestuur, vraag het college om verbinding met gemeentelijke werkwijzen, maak afspraken over periodiek overleg en betrek inwoners beter en intensiever bij goed digitaal bestuur. Die aanbevelingen van de Delftse Rekenkamer aan de gemeenteraad staan centraal in het rapport Digitaal bestuur in Delft. De gemeenteraad is unaniem akkoord gegaan met het voorstel van de commissie Economie, Financiën en Bestuur om de aanbevelingen uit dit rapport over te nemen.

Daarnaast stemde de raad bij dit agendapunt over twee moties. De motie Vertrouwen en communicatie als onderdeel van digitalisering van STIP en SP werd met een kleine meerderheid van de raad aangenomen. De voorstemmers waren, naast STIP en SP, Hart voor Delft, Onafhankelijk Delft, PvdA, VVD en Volt. De tegenstemmen kwamen van CDA, ChristenUnie, D66 en GroenLinks. De motie draagt het college op om onderzoek te doen naar de manier waarop informatie en beleid over digitalisering nu kenbaar wordt gemaakt aan de stad en op te zoek te gaan om met de stad in gesprek te gaan over digitalisering.

De motie Goed digitaal bestuur met een beetje hulp die Volt indiende, moet in de volgende raadsvergadering opnieuw in stemming worden gebracht, omdat de stemming eindigde in een ‘gelijk spel’ van 17 voor en 17 tegen. Volt, CDA, ChristenUnie, Onafhankelijk Delft, PvdA, SP en STIP stemden voor de motie. D66, GroenLinks, Hart voor Delft en VVD stemden tegen.

Energietoeslag

In deze vergadering stemde de raad ook unaniem in met het voorstel Besteding middelen energietoeslag. Het oorspronkelijke voorstel van het college werd via het amendement Investeer in een energiezuinig Delft aangepast. ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, SP en Volt stemden tegen dit amendement dat werd ingediend door de meerderheid van STIP, VVD, Hart voor Delft, D66, CDA en Onafhankelijk Delft.

Van de 3,5 miljoen euro voor de extra energietoeslag wordt maximaal 1,32 miljoen gebruikt voor het verhogen van de energietoeslag met 200 euro voor de doelgroep tot 120% van de bijstandsnorm. Twee ton wordt besteed voor een toeslag van 200 euro voor de doelgroep 120% – 130% van de bijstandsnorm. In het voorstel is nu ook een aanvraag van 1,55 miljoen euro uit het Volkshuisvestingsfonds opgenomen om huizen in Delftse wijken te isoleren.  Het resterende bedrag wordt gebruikt voor advies en begeleiding bij isolatiemaatregelen voor verenigingen van eigenaren.

Royal HaskoningDHV

De nabrander in de ruim vijf uur durende vergadering kwam van de SP met twee moties naar aanleiding van de antwoorden van het college op schriftelijke vragen van Hart voor Delft over de verkoop van het rijksmonument Mijnbouwstraat 120 door de TU Delft aan ingenieursbureau Royal HaskoningDHV.

Royal HaskoningDHV kreeg van de gemeente korting op de proceskosten voor het maken van een nieuwe bestemming voor het gebouw en van Parkeren Delft korting op de huur van parkeerplekken in de Zuidpoortgarage. De motie Geen parkeeruitzonderingen voor grote bedrijven meer en de motie

van Teleurstelling handelswijze TU Delft en college omtrent de verkoop van Mijnbouw kregen de steun van Hart voor Delft maar werden door een ruime meerderheid van de raad verworpen.

Hamerstukken

Via een klap met de voorzittershamer ging de raad akkoord met de voorstellen: Algemeen belang besluit buurtkippenhok, Ontwerpzienswijze wijziging GR GGD-VT Haaglanden en Aanwijzen gemeentelijke accountant.

Benoemingen

De raad nam in deze vergadering afscheid van raadslid Kyra Gremmen. Zij blijft in de fractie van Volt actief als commissielid. Eva Brussaard werd donderdagavond geïnstalleerd als raadslid namens Volt. Gremmen liet zich de afgelopen maanden al tijdelijk vervangen door Brussaard.

Daarnaast stemde de raad in met de herbenoeming van de leden van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit. Vijf van de zes leden van de Delftse Rekenkamer werden geïnstalleerd, nadat de raad hen in de vorige vergadering had benoemd.

In memoriam

Aan het begin van de vergadering stond burgemeester Van Bijsterveldt stil bij het overlijden van oud-raadslid Henk van Dorp. Hij was van 1981 tot 1994 raadslid namens het CDA. Bij zijn afscheid als raadslid ontving hij de erepenning van de gemeente Delft als erkenning voor zijn inzet voor de stad.

Voorstel extra energietoeslag levert verdeelde reacties op

26 januari 2024 – Het voorstel van het college om een overschot van 3,5 miljoen euro te gebruiken voor het verhogen en uitbreiden van de energietoeslag is in de oordeelsvormende vergadering in de commissie Sociaal Domein en Wonen op donderdag 25 januari verdeeld en door diverse fracties koel ontvangen.

Het voorstel Besteding middelen energietoeslag komt voort uit de motie Waarborgen toekenning Energietoeslagen. Deze motie van Volt, VVD, CDA, Hart voor Delft, SP, ChristenUnie, GroenLinks en D66 werd in juni 2022 aangenomen door de raad. Het college kreeg de opdracht om de rijksbijdrage van 6,9 miljoen euro te bestempelen als geld om de energielasten van Delftenaren met lage inkomens incidenteel te verlagen en een plan uit te werken om met een deel van het budget energiearmoede te bestrijden.

Het college wil nu voor mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm de energietoeslag verhogen met 200 euro. Daarnaast wil het college een energietoeslag invoeren van 500 euro voor de bijstandsnormgroep 120-150% en het resterende budget de komende vier jaar te gebruiken om verenigingen van eigenaren te helpen bij isolatiemaatregelen.

Dat Delft een overschot heeft van 3,5 miljoen euro omschreef STIP als een unieke situatie.  Die fractie had liever gezien dat dat bedrag geïnvesteerd zou worden in energiemaatregelen die mensen met een laag inkomen op de lange termijn niet in de kou laten staan. Een eenmalige energietoeslag laat mensen daarna, volgens STIP, in slecht geïsoleerde woningen zitten.

Hart voor Delft was ook kritisch en sprak over zwalkend armoedebeleid dat de ene keer geldt voor de inkomensgroep tot 110% van de bijstandsnorm, dan weer voor de groep tot 120% en nu voor 150%. De keuze van het college komt, volgens Hart voor Delft, over als hoe snel komen we van 3,5 miljoen euro af. D66 deelde de kritiek van STIP en Hart voor Delft en pleitte voor een maatregel die iets langer meegaat dan 500 euro. De VVD liet weten geen voorstander te zijn van het voorstel.

De PvdA sprak haar steun uit voor de keuze van het college. Die partij zei het eens te zijn met de hulp aan verenigingen van eigenaren en dat mensen met de laagste inkomens een extra energietoeslag goed kunnen gebruiken. Ook GroenLinks oordeelde positief over het voorstel, al vroeg die fractie zich wel af of dit de meest effectieve manier is om armoede te bestrijden. Net als GroenLinks wees het CDA de commissie erop dat het college de motie volgens het verzoek van de raad heeft uitgewerkt. De CDA-fractie sprak wel haar zorg uit of met dit voorstel de verenigingen van eigenaren goed worden geholpen. Steun was er ook van Volt. Maar ook die fractie sprak haar twijfels uit of met dit voorstel de mensen die de energietoeslag het hardst nodig hebben het best zijn geholpen.

Wethouder Joëlle Gooijer lichtte de keuzes van het college toe, maar zei uit te kijken naar de keuzes van de raad. Ze sprak over een open voorstel, dat de raad via amendementen kan bijsturen. Gooijer merkte ook op dat het college bewust had gekozen voor een generieke maatregel, in plaats van maatwerk. Maatwerk is volgens de wethouder veel duurder, kost meer ambtelijke capaciteit en bereikt minder mensen. Wethouder Maaike Zwart ging in op de zorgen over het budget voor de verenigingen van eigenaren. Dat zijn niet de woningcorporaties, legde zij uit. Het college kiest voor de verenigingen van eigenaren met een lage organisatiegraad. Die vve’s kunnen de steun van de gemeente volgens de wethouder goed gebruiken bij het nemen van isolatiemaatregelen.

STIP, D66, VVD en Hart voor Delft gaan de komende week amendementen en of moties voorbereiden. De gemeenteraad praat op donderdag 1 februari verder over dit voorstel.

Educatieve agenda

In deze vergadering besprak de commissie ook de Delftse Educatieve Agenda 2024-2027. Het college heeft die agenda opgesteld, als opvolger van de strategische onderwijsagenda 2019-2023. In deze agenda staan de onderwijsambities voor de komende vier jaar van de gemeente, de kinderopvang en de Delftse schoolbesturen.

In de commissie werd overwegend positief gereageerd. Diverse fracties lieten weten uit te kijken naar de uitvoeringsagenda, waarin meer concrete stappen staan om die ambities de komende jaren waar te maken. De ChristenUnie had die concrete maatregelen liever direct gezien, zonder de voorafgaande wollige woorden in de agenda.

De fracties van de VVD, CDA, Volt en STIP zeiden in de agenda de aanpak van het lerarentekort te missen. Wethouder Gooijer legde uit dat dat probleem regionaal wordt aangepakt. Ze beloofde de commissie daarover een update te geven bij de uitvoeringsagenda die ter informatie naar de raad wordt gestuurd.

CDA en VVD was het ook opgevallen dat wethouder Gooijer de portefeuille onderwijs heeft overgenomen van wethouder Karin Schrederhof. Schrederhof blijft verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting. Volgens de CDA-fractie had het college de raad daarvan via een aparte brief op de hoogte moeten brengen. Nu moest de raad de portefeuillewissel vernemen via de collegebrief bij de educatieve agenda. Dat leek ons een goed moment, aldus wethouder Gooijer, die niet uitsloot dat bij een volgende wissel de raad wel via een aparte brief wordt geïnformeerd.

Armoede bestrijden

De gemeenteraad nam vorig jaar de motie Armoede verder bestrijden aan. Het college kreeg toen de opdracht om de mogelijkheden te onderzoeken om jaarlijks een extra bedrag van 300.000 euro beschikbaar te stellen voor het versterken van de armoedeaanpak. Donderdagavond besprak de commissie de brief van het college over het onderzoek en de opties waar de raad uit kan kiezen.

Het college wil het extra budget gebruiken voor hulp aan mensen die een langere periode van een laag inkomen leven. Zij zouden met de individuele inkomenstoeslag jaarlijks wat extra geld kunnen krijgen. Die toeslag kan op dit moment na vijf jaar worden aangevraagd door mensen die niet meer inkomen hebben dan 105% van de bijstandsnorm.

In de collegebrief over de uitwerking van de motie staan drie opties om de individuele inkomenstoeslag uit te breiden; de inkomensgrens verhogen van 105 naar 110%, de huidige normbedragen verhogen met 25% en het verkorten van de aanvraagtermijn van vijf naar drie jaar. Het college spreekt zijn voorkeur uit voor het verkorten van de aanvraagtermijn. Dat kost 300.000 euro en daarmee is er geen geld over voor andere maatregelen.

De keuze is aan de raad, maar in de commissievergadering lieten veel fracties weten hun eigen ideeën te hebben over het verder bestrijden van armoede. Wat GroenLinks betreft, gaat de aandacht naar mensen met de laagste inkomens en wordt er alles aan gedaan om hen te wijzen op de inkomenstoeslag. De SP zou graag zien dat ook bijstandsnorm wordt verhoogd.

Hart voor Delft wees op de zes ton die op de plank blijft liggen als er geen Willem van Oranje musical komt. Dat geld zou volgens die fractie goed voor armoedebestrijding en preventie kunnen worden gebruikt. De PvdA en D66 gaven aan de keuze van het college te steunen. De CDA-fractie had graag een direct voorstel van het college gezien en STIP vroeg aandacht voor jongeren die door achteraf online betalen in de schulden komen.

Volt had graag gezien dat het college breder dan alleen de inkomenstoeslag had gekeken en ook de ChristenUnie liet weten buikpijn te krijgen van de voorkeurskeuze van het college. Die fractie zei wel mee te gaan in die keuze, maar had liever gezien dat de bijstandsnorm wordt opgehoogd naar 120%. Dat betekent volgens de ChristenUnie dat met de brief van het college geen punt, maar een komma wordt gezet. De VVD zei nog steeds geen voorstander te zijn van toeslagen. Die partij vindt dat werk en een vast inkomen mensen structureel uit de schulden kan helpen.

Wethouder Gooijer kondigde aan dat het college aan de slag gaat om met de inbreng van de commissie aan de slag gaat om een voorstel te maken. Dat komt op termijn naar de raad om vastgesteld te worden.

Hamerstuk

Het voorstel Ontwerpzienswijze wijziging GR GGD-VT Haaglanden stond in deze vergadering op de agenda om besproken te worden. De commissie besloot dat dit voorstel als hamerstuk toe te voegen aan de agenda van de raadsvergadering op donderdag 1 februari.

Commissie buigt zich over energietoeslag

23 januari 2024 – De commissie Sociaal Domein en Wonen bespreekt in de oordeelsvormende vergadering op donderdag 25 januari onder meer het voorstel Besteding middelen energietoeslag. De vergadering wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt en begint om 19.30 uur.

Als de gemeenteraad instemt met het voorstel Besteding middelen energietoeslag ontvangen alle inwoners die de eenmalige energietoeslag hebben ontvangen 200 euro toeslag extra. Daarnaast kunnen inwoners met een inkomen tussen de 120% en 150% van de bijstandsnorm een aanvraag indienen voor een eenmalige energietoeslag over 2023. Het resterende budget wordt gebruik voor het ondersteunen van verenigingen van eigenaren bij het nemen van isolatiemaatregelen.

Verder bespreekt de commissie het voorstel Ontwerpzienswijze wijziging GR GGD-VT Haaglanden en de brieven van het college over de Delftse Educatieve Agenda 2024-2027 en de Uitwerking motie Armoede verder bestrijden.

Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadszaal of thuis rechtstreeks bekijken via de website van de gemeenteraad.

Agenda en uitzending commissie Sociaal Domein en Wonen

Commissie blikt vooruit bij jaarverslag Schuldhulpverlening

25 november 2022 – In Delft is het aantal aanmeldingen in de schuldhulpverlening, tijdens de coronacrisis, licht gedaald van 498 in 2019 naar 416 in 2021. Dat blijkt uit het jaarverslag Schuldhulpverlening 2021 dat de commissie Sociaal Domein en Wonen op donderdag 24 november besprak in haar oordeelsvormende vergadering.

Het jaarverslag biedt een uitgebreide terugblik op de inspanningen van de gemeente om de Delftenaren met problematische schulden te ondersteunen. Dat gebeurt in Delft via voorlichting, preventie, vroegsignalering, budgetbeheer, schuldhulpverlening (waaronder ook het Jongeren Perspectieffonds) voor particulieren en ondernemers en ondersteuning bij de aanvraag voor Bewindvoering en de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

De verwachting dat veel mensen door de coronacrisis in de financiële problemen zouden komen, kwam niet uit. Veel mensen hielden het hoofd boven water, omdat ze minder konden uitgeven aan kleding, uitgaan en vakanties. Ondernemers ontvingen tijdelijk overheidssteun, regelden uitstel bij de belastingdienst, leenden bij familie en vrienden of spraken hun spaargeld aan.

Sinds 1 januari 2021 moeten gemeenten vanuit de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) ook aan kleine zelfstandige ondernemers en zzp’ers met (dreigende) problematische schulden schuldhulpverlening bieden. Een onderzoek van gemeente om te meten hoe tevreden de Delftse ondernemers zijn met deze hulp leverde begin 2022 een zeer matige respons op. Slechts 7 van de 38 ondernemers die werden benaderd werden, vulden de vragenlijst in.

Meer succes had de gemeente Delft met het Jongeren Perspectief Fonds Delft. Dit fonds maakt de jongeren tussen de zestien en 24 jaar schuldenzorgvrij in combinatie met een intensief begeleidingstraject. Van de achttien jongeren die begin 2021 door het fonds werden geholpen stroomden er zes schuldenvrij uit.

In het debat gebruikten veel fracties de cijfers over 2021 als aanleiding om hun zorgen over de toekomstige financiële situatie van huishoudens, jongeren en ondernemers met wethouder Joëlle Gooijer te delen. Hart voor Delft vroeg het college om begin 2023 met de cijfers van dit jaar te komen, zodat die kunnen worden meegenomen in het opstellen van het nieuwe armoedebeleid. Volgend jaar komt het college met een evaluatie van dat beleid, gevolgd door een armoedenota, waarmee het armoedebeleid opnieuw voor de komende jaren wordt vastgesteld. De wethouder beloofde de cijfers over met name vroegsignalering begin 2023 met de raad te delen.

GroenLinks was positief over het huidige beleid. Delft doorbreekt daarmee volgens GroenLinks het taboe rond armoede en meer mensen weten zelf de weg te vinden naar de Financiële Winkel van Delft waar iedereen met schulden kan aankloppen. GroenLinks liet ook weten mee te willen denken over onderzoeksvormen die leiden tot meer response van ondernemers. STIP sprak haar zorgen uit over het toenemend aantal jongeren met schulden en kondigde aan daar bij de armoedenota op terug te komen.

Ook de VVD vroeg aandacht voor de ondernemers en wees op het lopende onderzoek van de Delftse Rekenkamer naar het armoedebeleid en de 120 miljoen euro die het kabinet gemeenten in het vooruitzicht heeft gesteld voor de armoedebestrijding. Wethouder Gooijer zei nog niet te weten hoeveel rijksgeld Delft krijgt. De CDA-fractie wees op de huidige energiearmoede en hoge inflatie die vooral ook de middeninkomens raakt, omdat die huishoudens minder vaak een beroep kunnen doen op allerlei steunmaatregelen. Voor het Jongeren Perspectief Fonds Delft moet wat het CDA betreft structureel dekking in de armoedenota worden opgenomen.

Onafhankelijk Delft wilde van de wethouder weten of de privacyregels de vroegsignalering hinderen. Daarvan is volgens wethouder Gooijer geen sprake. Die regels staan toe dat instanties informatie uitwisselen, zodra ze vermoeden dat een huishouden financieel in de knoop zit. De PvdA was tevreden met het gedetailleerde jaarverslag, wees op het belang van een persoonlijke aanpak en deelde de zorg dat de vraag naar schuldhulp vanaf dit jaar weleens fors zou kunnen toenemen.

De SP zou graag zien dat de drempel om in aanmerking voor schuldhulp voor mensen met een inkomen wordt verlaagd, omdat armoede volgens de SP meer is dan onvoldoende inkomsten hebben. D66 zei behoefte te hebben aan vergelijkbaar cijfermateriaal en de ChristenUnie zette vraagtekens bij de tevredenheid van de ondernemers die niet reageerden op het onderzoek.

Volgens wethouder Gooijer is er alles aan gedaan om de ondernemers zover te krijgen dat ze zouden deelnemen aan het onderzoek, maar heeft het wellicht ook te maken met het ondernemerschap dat ze niet zo snel een beroep doen op schuldhulpverlening. De wens van de SP en het CDA om in de armoedenota ook de middeninkomens mee te nemen nam de wethouder niet over, omdat de nota dan over een hele brede groep gaat en juist is bedoeld voor mensen met problematische schulden.

Geen van de fracties zag aan het eind van het debat een motie aan te kondigen, zodat dit onderwerp niet wordt besproken in de komende raadsvergadering.

Energiekosten

Naast de maatregelen die de gemeente al nam om de energiekosten van Delftenaren te drukken komt het college met de Beleidsregel tijdelijke individuele bijzondere bijstand energiekosten 2022 gemeente Delft. De regel is bedoeld voor drie groepen Delftenaren; jongeren van achttien tot en met 20 jaar zonder gemeentelijke uitkering, studenten met een eigen energiecontract en inwoners die wel energietoeslag ontvingen, maar onvoldoende om de stijgende energiekosten volledig te betalen. Voor deze individuele bijzondere bijstand geldt dat elke aanvraag moet worden getoetst. Daarbij wordt onder meer gekeken naar inkomen en vermogen. Aanvragers die iets meer verdienen dan de inkomensgrens van 120% komen voor een gedeeltelijke vergoeding in aanmerking.

Dat bij de toets voor studenten de studielening wordt meegeteld in de berekening van het inkomen, zei STIP nog steeds oneerlijk te vinden. De ChristenUnie zette een vraagteken bij het bepalen van de inkomensgrens en D66 wilde van wethouder Gooijer weten of de beschikbare anderhalf miljoen euro voldoende is om deze tijdelijke maatregel volledig te kunnen uitvoeren.

De wethouder liet weten dat exclusief studenten er in Delft 1200 mensen zijn die in aanmerking komen voor deze tijdelijke individuele bijzondere bijstand. Gooijer zei niet van plan te zijn wilde reclame te maken voor de regeling. De extra tegemoetkoming wordt in 2023 gericht onder de aandacht gebracht van de mensen die het volgens de wethouder het hardst nodig hebben.

De VVD liet weten blij te zijn met maatwerk. De PvdA vroeg aandacht voor de groep zzp’ers, omdat zij te maken hebben met soms sterk wisselende inkomens. Het CDA vroeg om een zorgvuldige toetsing van de aanvragen en Volt wilde weten of Delft alles doet wat mogelijk is om mensen financieel te helpen. Ook verenigingen kunnen volgens het CDA de komende tijd flink in de financiële problemen komen. De SP vroeg de wethouder om mensen die in aanmerking komen een geheugensteuntje te sturen. Wethouder Gooijer zei dat niet nodig te achten, omdat de ervaring met de energietoeslag leert dat Delftenaren inmiddels goed de weg weten naar extra ondersteuning.

De PvdA, ChristenUnie, STIP en CDA lieten weten dit onderwerp mee terug te nemen naar hun fracties. Over eventuele moties stemt de raad in de komende raadsvergadering op donderdag 1 september.

Huur Karrepad 2

In die vergadering neemt de raad via hamerslag een besluit over het voorstel Tijdelijke onderwijshuisvesting Huur Karrepad 2. In de commissie werd over het algemeen positief gereageerd op dit voorstel om dit leegstaande kantoorpand aan de rand van Tanthof voor maximaal vijf jaar te huren en om tijdelijk onderdak te bieden aan scholen.

Het eerste jaar huist de islamitische basisschool De Nieuwe Maan in het gebouw. Na de zomer van 2023 komt het pand beschikbaar voor de basisscholen uit Tanthof tijdens de vervangende nieuwbouw en het Mercurius college.

Een bestuurder van deze nieuwe middelbare vrije school in Delft liet de commissie in zijn inspreekminuten weten dat de school in augustus 2023 wil starten met twaalf klassen. Hij sprak de verwachting uit dat de school over drie jaar 450 leerlingen telt en over vijf jaar 900 leerlingen.

Het is de bedoeling dat de school tegen die tijd elders in de stad een ander tijdelijk onderkomen en een plek heeft gevonden voor een permanent nieuw schoolgebouw. Wethouder Karin Schrederhof beaamde dat de gemeente hard op zoek is naar een geschikte locatie.

Orange the World

Aan het begin van de commissievergadering sprak een vertegenwoordiger van de Soroptimistclub Delft in over de campagne Orange the World. Deze campagne vraagt jaarlijks van 25 november tot 10 december aandacht voor het geweld tegen vrouwen en meisjes. In tal van steden kleuren gebouwen oranje; in Delft wordt het stadhuis oranje uitgelicht. Gedurende de campagne staan er heel veel activiteiten op het programma.

Raad rekt energietoeslag voor meer Delftenaren op 

4 oktober 2022 – Meer Delftenaren die moeite hebben om de energierekening te betalen, kunnen binnenkort bij de gemeente aankloppen voor de energietoeslag. De gemeenteraad ging op maandag 3 oktober in een extra vergadering unaniem akkoord met het voorstel Aanvraagprocedure energietoeslag voor burgers met een laag inkomen. Tevens stemde de raad in met twee moties die het college opdragen om de regeling voor meer mensen beschikbaar te maken. 

De gemeenteraad debatteerde op donderdag 22 september ook over dit voorstel. Toen bleef een besluit uit, omdat wethouder Joëlle Gooijer de financiële consequenties van het uitbreiden van de regeling eerst op een rij wilde zetten. Het college kwam vorige week met die extra informatie en daaruit bleek dat het ophogen van de inkomensgrens van de voorgestelde 120% van het sociaal minimum naar 130% financieel te overzien is voor de gemeente.

Naast de twee moties die Volt, SP en Onafhankelijk Delft op 22 september hadden ingediend, dienden de drie partijen maandagavond een derde motie. In de nieuwe motie probeerden de drie indieners het college op te dragen om zo snel mogelijk over te gaan tot het toekennen van een energiecompensatie van 800 euro voor huishoudens tussen de 130% en 130% van het sociaal minimum. Die motie kreeg geen steun van de andere fracties en werd verworpen.

Dat gebeurde ook met de motie die vroeg om het zo snel mogelijk toekennen van energietoeslag oftewel 1300 euro voor deze groep huishoudens.  De motie Toekennen €500 energiecompensatie tot 130 procent die Volt, SP en Onafhankelijk Delft indienden met D66 en GroenLinks kreeg wel brede steun in de raad. VVD en Hart voor Delft stemden als enige fracties tegen. Het college moet nog dit jaar met een eenvoudige regeling komen en informatie daarover publiceren op de gemeentelijke website. De kosten worden gedekt uit het overschot dat wordt gemeld in de najaarsrapportage.

Boven de motie Eerlijke compensatie energiekosten die STIP, ChristenUnie en CDA op 22 september al hadden ingediend, stond nu ook het logo van de PvdA. De motie werd aangenomen, dankzij de steun van alle fracties, behalve Onafhankelijk Delft en VVD. Het college moet de bijzondere bijstandsregeling ook mogelijk maken voor studenten die geen eigen energiecontract hebben, maar wel kunnen aantonen dat hun energiekosten aanzienlijk zijn gestegen.

Hart voor Delft diende in deze vergadering twee nieuwe moties in. De fractie kreeg voor de motie Maatwerk bij energiecompensatie de steun van de VVD, maar de overige negen fracties stemden tegen. De andere motie van Hart voor Delft, Vergeet de blokverwarming niet!, werd ingetrokken nadat wethouder Gooijer die motie als overbodig had bestempeld. Ook huishoudens met blokverwarming en een laag inkomen kunnen een aanvraag voor energietoeslag indienen.

Extra raadsvergadering over energietoeslag

26 september 2022 – De gemeenteraad houdt op maandag 3 oktober een extra vergadering over het voorstel Aanvraagprocedure energietoeslag voor burgers met een laag inkomen. De vergadering begint om 19.30 uur.

In de raadsvergadering op donderdag 22 september bleef een sluit over dit voorstel uit. Diverse fracties probeerden via moties extra financiële steun te bieden aan de bewoners die de gestegen energiekosten niet meer kunnen betalen. Omdat het daarbij om een bedrag van tonnen gaat en de effecten van de rijksmaatregelen nog niet bekend zijn, wilde wethouder Joëlle Gooijer de consequenties voor de gemeente eerst op een rij zetten. Het college komt deze week met die extra informatie.

Belangstellenden kunnen de raadsvergadering bijwonen in de raadszaal of rechtstreeks bekijken via de website van de gemeenteraad.

Agenda raadsvergadering

Gemeenteraad stelt besluit energietoeslag uit

23 september 2022 – De gemeenteraad heeft in de vergadering op donderdag 22 september nog geen besluit genomen over het voorstel Aanvraagprocedure energietoeslag voor burgers met een laag inkomen. Verschillende fracties probeerden via moties extra financiële steun te bieden aan de bewoners die de gestegen energiekosten niet meer kunnen betalen. Omdat het daarbij om een bedrag van tonnen gaat en de effecten van de rijksmaatregelen nog niet bekend zijn, wil wethouder Joëlle Gooijer de consequenties voor de gemeente de komende dagen op een rij zetten. Als dat is gebeurd, praat de raad in een extra vergadering verder over dit onderwerp.

De discussie in de raadsvergadering draaide grotendeels om de vraag wie in aanmerking zouden moeten komen voor financiële steun. De bijstandsnorm die Delft in het algemeen meestal hanteert, is 110%. Voor deze nieuwe regeling wil het college die norm direct instellen op 120%.

Een huishouden dat moet rondkomen van een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kan van de gemeente 800 euro aan energietoeslag krijgen. Begin juli kondigde het kabinet aan dat dit bedrag wordt verhoogd naar 1300 euro. Delftenaren die al 800 euro ontvingen kunnen de resterende toeslag van 500 euro eind dit jaar op hun rekening verwachten.

Daarnaast werkt het college aan een tweede voorstel. Omdat de toegekende toeslag voor sommige Delftenaren niet toereikend is, wil het college de individuele bijzondere bijstand openstellen voor de gestegen energiekosten. In haar reactie op ingediende moties zei wethouder Gooijer de financiële consequenties van het verder verruimen van de regeling nog niet te kunnen overzien. Ook is nog niet bekend wat het tijdens Prinsjesdag aangekondigde pakket aan financiële steun betekent voor de gemeente.

Volt, SP en Onafhankelijk Delft dienden twee moties in met dezelfde titel, maar met verschillende opdrachten aan het college. Volgens de ene motie Toekennen energietoeslag tot 130% moet het college zo snel mogelijk de energietoeslag toekennen aan huishoudens tussen de 120% en 130% van het sociaal minimum. De andere gelijknamige motie werd laat in het debat aangepast en geeft het college de opdracht mee om dezelfde groep huishoudens van het sociaal minimum zo snel mogelijk een energietoeslag van 500 euro toe te kennen. De tweede motie leek op veel steun in de raad te kunnen rekenen.

STIP, ChristenUnie en CDA kwamen met de motie Eerlijke compensatie energiekosten. De drie partijen willen dat studenten zonder energiecontract en aantoonbaar gestegen energiekosten een beroep kunnen doen op de bijzondere bijstandsregeling die het college opstelt. In de motie Aanvullende energietoeslag voor lage inkomens vroeg Hart voor Delft aan het college te onderzoeken of de aanvullende 500 euro pas gekeerd kan worden, nadat bewijs van een stijgende energierekening is overlegd. De motie werd ingetrokken, nadat wethouder Gooijer duidelijk had gemaakt dat een individuele toets niet mogelijk is, omdat de energietoeslag een categoriale regeling is.  

In de komende extra raadsvergadering praat de raad alleen verder over de energietoeslag. De overige agendapunten handelde de raad donderdagavond wel af.

Subsidieverordening

Unaniem stemde de raad in met het voorstel Vaststellen Algemene Subsidieverordening gemeente Delft 2022. Om de vier jaar wordt deze verordening geëvalueerd. Sinds 2018 werden kleine wijzigingen doorgevoerd. Nu er sprake is van grotere technische aanpassingen wordt de oude verordening vervangen door de nieuwe.

CDA, Hart voor Delft en ChristenUnie kregen de steun van de voltallige raad voor hun motie Subsidies voor duurzaamheid. Die motie roept het college onder meer op om bij de eerste actualisatie van de Subsidieregeling te bekijken of het mogelijk is ook subsidies specifiek voor Delftse huishoudens op te nemen om duurzaam gedrag te stimuleren. Daarnaast stemde een ruime meerderheid van de raad in met de motie Naar een open en transparant subsidieregister. PvdA en STIP stemden tegen deze motie van VVD, D66, CDA en Onafhankelijk Delft. Het college moet vanaf 2023 op de website van de gemeente een subsidieregister publiceren, waarin te zien is aan welke beleidsdoelstellingen en beleidsprogramma’s van de gemeente de subsidie bijdraagt.

Hotel Leeuwenbrug

Een fout in de bouwvergunning leidde in april dit jaar tot het stilleggen van de nieuw- en verbouwplannen van hotel Leeuwenbrug aan de Koornmarkt. De renovatie bleek zo ingrijpend dat er een uitgebreide vergunningprocedure gevolgd moet worden. Om de bouwvergunning te kunnen verlenen zou de raad een verklaring van geen bedenkingen moeten afgeven. In de raadsvergadering ging een nagenoeg unanieme raad akkoord met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Als er tijdens de komende inspraakperiode van zes weken geen zienswijzen worden ingediend, wordt de raad niet meer gevraagd om een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven. Het college kan in dat geval daarover zelf een besluit nemen. Via een amendement van ChristenUnie, STIP en PvdA stemde een bijna voltallige raad ermee in om op die manier de procedure te versnellen. Dat geldt overigens niet alleen voor deze vergunningprocedure, maar ook voor andere lopende vergunningaanvragen die voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet de raad nog passeren.

Verkeersregelsystemen

Op Hart voor Delft na gingen alle fracties akkoord met het voorstel Beheerplan Verkeersregelsystemen 2022-2025. Hierin staat hoe alle systemen die belangrijk zijn voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in de stad worden onderhouden. Het oorspronkelijke voorstel van het college werd aangepast via het amendement VRI’s ook digitaal veilig. Dit amendement van PvdA, ChristenUnie, STIP, GroenLinks en Volt werd gesteund door alle overige fracties in de raad.

Wethouder Frank van Vliet had in de commissievergadering al verzekerd dat informatiebeveiliging een belangrijk aandachtspunt is in het beheerplan en dat het ook wordt meegewogen in de aanbesteding van verkeersregelsystemen. Door digitale veiligheid nu als criterium mee te nemen bij de aanschaf moet inbreuk op de veiligheid van dergelijke systemen worden voorkomen.

Gevel tot gevel

In de wijken Voorhof, Buitenhof en Tanthof worden de komende jaren grote rioolwerkzaamheden uitgevoerd. Van het budget dat de raad daarvoor heeft gereserveerd wil het college zes miljoen euro gebruiken om de straten waar de riolering is gerenoveerd opnieuw in te richten. In het voorstel Gevel tot gevel werkzaamheden openbare ruimte schrijft het college dat daarbij invulling kan worden gegeven aan ruimte voor groen, sporten en ontmoeting, een openbare ruimte die goed toegankelijk en verkeersveilig. Door werk met werk te maken, krijgen straten een 30 km-inrichting.

De raad ging unaniem akkoord met het voorstel. Daarnaast werden vier moties ingediend. De motie Tijd voor actie op groen van STIP, D66 en CDA kreeg de steun van alle overige partijen in de raad. De motie vraagt het college om een uitvoeringsprogramma Groen Delft op te stellen en om dit uiterlijk in het derde kwartaal van 2023 voor te leggen aan de raad.

Unanieme steun was er ook voor de motie Participatie bij gevel-tot-gevel-aanpak. In deze motie van CDA, VVD, D66 en Onafhankelijk Delft staat de oproep aan het college om bewoners van de straten die van gevel tot gevel worden heringericht actief te betrekken bij de voorstellen voor die herinrichting van hun straat. Het college moet de raad jaarlijks gaan rapporteren over hoe participatie plaatsvond en welke resultaten zijn behaald.

De motie Besteed geld waar het aan besteed moet worden die werd ingediend door Hart voor Delft kreeg de steun van Onafhankelijk Delft, SP en VVD. De motie vroeg het college om het gevel-tot-gevel-werk te verrichten binnen de bestaande ambtelijke capaciteit en de bestemde 500.000 euro aan personeelskosten te gebruiken voor de herinrichting van de betreffende straten. Een meerderheid van de raadsfracties verwierp de motie.  Op STIP na stemde de voltallige raad wel in met de motie Nieuw perspectief op straat. De fracties van D66, VVD, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, CDA en Volt dienden de motie in. Het college moet binnen een jaar een nieuw perspectief voor de Delftse straten ontwerpen met daarin aandacht voor zaken als toegankelijkheid, biodiversiteit, kinderspel, veiligheid en ontmoeting.

Parkeeruren

De motie van de CDA-fractie Kosteloos verhogen parkeeruren mantelzorgers in schrijnende gevallen is door de gemeenteraad unaniem aangenomen. Door een wijziging in het Uitvoeringsbesluit Parkeren Delft 2020 zouden mantelzorgers vanaf 1 november niet langer gratis het aantal parkeeruren van 600, maximaal tweemaal per jaar, kosteloos kunnen verhogen met een extra 200 uur. Via de motie wordt die wijziging nu teruggedraaid en kunnen in schrijnende gevallen mantelzorgers hun parkeeruren gratis uitbreiden.

Hondenrenveld

De motie Hekwerk rond een beperkt aantal hondenrenvelden van PvdA en Onafhankelijk Delft en de motie Hond in nood van Hart voor Delft werden niet in stemming gebracht. Aanleiding voor beide moties was het verzoek van een bewoner om in Buitenhof-zuid een omheind hondenrenveld aan te leggen. Het college wees dat verzoek resoluut af. In de raadsvergadering wees wethouder Frank van Vliet erop dat in beide moties de dekking ontbrak en hij riep de raad op om in de begroting ruimte op te nemen voor soortgelijke individuele verzoeken uit de stad. Voor de indienende fracties was dat reden om hun moties in te trekken met de intentie om er bij de begrotingsbehandeling op terug te komen.

Benoemingen

Aan het begin van de vergadering ging de raad akkoord met het voorstel van de werkgeverscommissie van de raad om Gerard van Egmond te benoemen tot interim-raadsgriffier. Burgemeester Marja van Bijsterveldt werd door plaatsvervangend raadsvoorzitter Gerrit-Jan Valk namens de raad gelukgewenst met haar herbenoeming als burgemeester van Delft. De gemeenteraad droeg haar eind vorig jaar voor voor een nieuwe ambtsperiode van zes jaar.

Voorts ging de raad akkoord met het voorstel van het college over de verdeling van de diverse bestuursfuncties in de Metropoolregio en andere gemeenschappelijke regelingen waar Delft deel van uitmaakt. De raad stemde eveneens in met het presidiumvoorstel om de periode van de stadsbouwmeester te verlengen tot 1 mei 2023.

Hamerstukken

Via een klap met de voorzittershamer ging de raad akkoord met de voorstellen Vaststellen wijzigingen Huisvestingsverordening Delft 2019 inzake KOTA en Vaststellen verordening financiële en materiele gelijkstelling onderwijs gemeente Delft 2022.

Commissie zoekt naar rek in energietoeslag

9 september 2022 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen heeft de commissie op donderdag 8 september uitgebreid gesproken over het voorstel Aanvraagprocedure energietoeslag voor burgers met een laag inkomen. In het debat spraken veel fracties de vrees uit dat de toeslag en een extra aanvulling voor veel mensen niet voldoende zijn om de gestegen energiekosten te kunnen betalen.

Een inspreker die voor zijn moeder in Delft tevergeefs een aanvraag had ingediend, zei verbaasd te zijn dat de inkomensgrens van de bijstandsnorm in iedere gemeente verschillend is. Hij noemde onder meer Den Haag waar die grens op 130% van de bijstandsnorm is vastgesteld. De bijstandsnorm die Delft in het algemeen meestal hanteert, is 110%. Voor deze nieuwe regeling wil het college die direct instellen op 120%.

Prinsjesdag

Een huishouden dat moet rondkomen van een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kan van de gemeente 800 euro aan energietoeslag krijgen. Begin juli kondigde het kabinet aan dat dit bedrag wordt verhoogd naar 1300 euro. Wethouder Joëlle Gooijer maakte donderdagavond bekend dat Delftenaren die al 800 euro ontvingen de resterende toeslag van 500 euro eind dit jaar op hun rekening kunnen verwachten. Ook lichtte ze toe dat het college werkt aan een tweede voorstel. Omdat de toegekende toeslag voor sommige Delftenaren niet toereikend is, wil het college de individuele bijzondere bijstand openstellen voor de gestegen energiekosten. Gooijer sprak de hoop uit dat het kabinet op Prinsjesdag aankondigt daarvoor extra geld vrij te maken.

Studenten

Een grote groep Delftenaren die ondanks deze voorstellen in de kou blijft staan, zijn de studenten. Het kabinet adviseerde studentensteden om deze doelgroep uit te sluiten van de regeling. Het college wil de toeslag alleen beschikbaar stellen voor studenten met een eigen woning en een eigen energiecontract. STIP liet weten dat dat die fractie niet lekker zit. Volgens STIP wordt daarmee een onderscheid gemaakt tussen niet-studenten en studenten. De fractie van STIP zei de compensatie eerlijker te willen maken.

D66 sprak over moeilijke tijden en liet weten het eens te zijn met de verhoging naar de 120% bijstandsnorm. Ook D66 zei zich zorgen te maken over de studenten en ook over de betaalbaarheid van de toeslag die door het Rijk wordt gefinancierd.  Steeds meer mensen komen door de stijgende prijzen in de problemen stelde de SP vast. Volgens die partij zou het college moeten overwegen om de bijstandsnorm te verhogen naar 130%, omdat veel mensen die net buiten de boot vallen op korte termijn hulp nodig hebben.

Middeninkomens

Wat het CDA betreft is de voorgestelde norm van 120% prima. Die fractie wilde van de wethouder weten wat de gemeente gaat doen om iedereen te bereiken die recht op de toeslag heeft en hoe de gemeente gaat voorkomen dat ook de middeninkomens in de problemen komen. De VVD sprak eveneens haar bezorgdheid uit over de groep Delftenaren die de energierekening niet meer kunnen betalen. De VVD constateerde dat het Rijk geld beschikbaar stelt, maar dat lijkt net als bij andere extra gemeentelijke taken onvoldoende te zijn. De fractie van de VVD vroeg wethouder Gooijer met een overzicht te komen van die taken waar de gemeente onvoldoende geld van het Rijk voor krijgt.

Het ophogen van de bijstandsnorm naar 130% zou volgens Volt in Delft betekenen dat ongeveer 600 gezinnen extra geholpen zouden kunnen worden met een toeslag op de energiekosten. Volt vroeg naar de mogelijkheid om daar onderzoek naar te doen. Dat zou volgens Volt moeten kunnen als er tijdelijk extra ambtenaren worden ingezet. De ChristenUnie zei tevreden te zijn met het voorstel, maar het ook vreemd te vinden dat voor studenten andere voorwaarden gelden. Ook GroenLinks wees op de eisen waar studenten aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de toeslag. Studenten die met zijn vijven in een tochtig huis wonen, worden daardoor volgens GroenLinks niet bereikt.

Vreselijke keuze

Hart voor Delft vond dat andere fracties in het debat wel heel erg vaak hadden over studenten. Ze worden in een zielig hoekje gedrukt, aldus Hart voor Delft. Die fractie had liever gezien dat de regeling voor iedereen met een eigen woning tot 120% van de bijstandsnorm zou gelden. De PvdA wees op de vreselijke keuze waar steeds meer Delftenaren voor komen te staan: koken of stoken? De fractie liet weten blij te zijn met het voorstel, maar tegelijkertijd ook bang te zijn dat de maatregelen onvoldoende zijn.

Wethouder Gooijer beaamde dat de toeslag een druppel op de gloeiende plaat is. Van de verwachte 7000 Delftse huishoudens die recht hebben op de regeling heeft de helft tot nu toe een aanvraag ingediend. De wethouder zei dat daarvan 2100 aanvragen zijn toegekend. Ruim 700 aanvragen werden afgewezen, omdat ze boven de bijstandsnorm uitkomen of omdat het studenten zijn zonder eigen energiecontract.

Verzachten

De wethouder rekende de commissie voor dat het verder verhogen van de bijstandsnorm naar 130% de gemeente 1,6 miljoen euro exclusief studenten kost. Gooijer wees naar het Rijk dat aan de inkomens- en energiekostenknoppen kan draaien. De gemeente kan volgens wethouder Gooijer de effecten van de prijsstijgingen slechts verzachten. Daarnaast sprak ze de hoop uit dat het kabinet op Prinsjesdag aankondigt met extra geld over de brug te komen om een aanvullende regeling via de bijzondere bijstand mogelijk te maken.

STIP en Volt lieten aan het eind van het debat weten het voorstel mee terug te nemen naar hun fracties. STIP wil kijken of de gemeente meer kan betekenen voor studenten zonder eigen energiecontract. Dat betekent dat de gemeenteraad op donderdag 22 september verder praat over dit onderwerp.

Wijkversterkingsopgaven

De commissie boog zich in deze vergadering ook over de evaluatie en het vervolg van de pilot vijf wijkversterkingsopgaven Delft. In 2019 startte de gemeente in de wijken Kuijperwijk, Tanthof, Vrijenban, Voorhof en Buitenhof met wijkgerichte aanpak om samen met bewoners en instanties sociaalmaatschappelijke vraagstukken op te lossen. In 2021 werd de pilot geëvalueerd. De opbrengsten bleken volgens het college positief. Er kwamen mooie verbindingen en positieve energie tot stand; de manier van werken maakte verschil en er is zicht op wat er speelt in de wijken.

Eerder dat jaar moest de raad bij gebrek aan geld via het Herstelplan besluiten dat de pilot alleen wordt verlengd in de Voorhof (Poptahof) en Buitenhof NW (Reinier de Graafbuurt, Buitenhof Noord, Gillisbuurt en het Rode Dorp) wordt een meer programmatische aanpak voortgezet. Een vertegenwoordiger van de Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft gebruikte in de commissievergadering zijn inspreekminuten om duidelijk te maken teleurgesteld te zijn over dat besluit. Hij wees de commissie er onder meer op dat de afgelopen jaren heel veel aandacht uitging naar de vestiging van de scholen. Dat ging volgens hem ten koste van aandacht voor de vergrijzing en ouderenhuisvesting in de wijk. Hij sprak de wens uit dat de gemeente via het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid blijvend wil investeren in Tanthof.

Het kabinet presenteerde in juli van dit jaar dat programma. De doelstelling is om de leefbaarheid en veiligheid van de twintig meest kwetsbare gebieden in Nederland in vijftien tot twintig jaar op orde te brengen en het perspectief van de bewoners te verbeteren. Vooralsnog zegt het college in de wijken waar de pilot sinds 1 januari 2022 is gestopt te willen kijken hoe onderdelen van de pilot binnen de reguliere wijkaanpak een plek kunnen krijgen.

Diverse fracties, waaronder GroenLinks en Volt, vroegen wethouder Karin Schrederhof om de raad op de hoogte te houden van het vervolg van de meer lichtere wijkaanpak. ChristenUnie, D66, VVD, STIP en PvdA lieten weten het jammer te vinden dat de pilot niet kan worden voortgezet. Hart voor Delft stoorde zich aan foutjes in de evaluatie. Onafhankelijk Delft constateerde dat het geld altijd naar dezelfde wijken gaat.

De CDA-fractie vroeg de wethouder vooral te blijven zoeken naar extra geld van het Rijk om dat wellicht ook in andere wijken in te zetten. De fracties van SP en Volt vroegen de wethouder het complete onderzoek met de raad te delen. Wethouder Schrederhof beloofde dat te doen. Tevens garandeerde ze met rapportages over het vervolg van de pilot te komen, zodat de raad op de hoogte blijft van wat er in de wijken gebeurt. Geen van de fracties zag aan het eind van het debat aanleiding om dit onderwerp op de agenda van de komende raadsvergadering te zetten.

Hamerstukken

Aan het begin van de vergadering besloot de commissie dat de voorstellen Vaststellen wijzigingen huisvestingsverordening Delft 2019 inzake KOTA en Vaststellen verordening financiële en materiele gelijkstelling onderwijs gemeente Delft 2022 zonder verdere bespreking als hamerstuk konden worden toegevoegd aan de raadsagenda van donderdag 22 september.

Energietoeslag op agenda Sociaal Domein en Wonen

5 september 2022 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen bespreekt de commissie op donderdag 8 september onder meer het voorstel Aanvraagprocedure energietoeslag voor burgers met een laag inkomen. De vergadering begint om 19.30 uur.

De energiekosten zijn het afgelopen jaar fiks gestegen. Elke huishouden krijgt daarom een korting van 400 euro van het Rijk op de energiebelasting. Voor huishoudens met een laag inkomen heeft het Rijk een extra regeling aangekondigd. Zij kunnen 800 euro energietoeslag krijgen van de gemeente. Het Rijk heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld.

Het college stelt voor daarbij een inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm te hanteren. Dat is hoger dan de 110% die Delft gebruikt voor vrijwel alle regelingen in de bijzondere bijstand.

In deze vergadering behandelt de commissie ook het voorstel Wijzigingen huisvestingsverordening Delft 2019 inzake KOTA. KOTA betekent Kinderopvangtoeslagenaffaire. Dit voorstel maakt het mogelijk dat gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire eerder een nieuwe of passende woning vinden. In sommige gevallen zijn gedupeerden hun woning kwijtgeraakt, of is een relatie stukgelopen. Zij hebben behoefte aan woonruimte, of willen verhuizen om een nieuwe start te maken. Volgens de huidige verordening zijn dat geen urgente situaties. Om deze mensen te helpen wordt de verordening aangepast en kan aan gedupeerden urgentie worden verleend.

Een ander voorstel waar de commissie zich in deze vergadering over buigt, is het voorstel Vaststellen verordening financiële en materiele gelijkstelling onderwijs gemeente Delft 2022. Met deze verordening kan de gemeente een gericht aanvullend financieel beleid voeren met betrekking tot personeel en spullen die de scholen nodig hebben. De commissie eindigt de vergadering met de behandeling van Evaluatie en vervolg pilot vijf wijkversterkingsopgave in Delft.

Wanneer u tijdens het overlegdeel van de vergadering wilt inspreken op een van de agendapunten kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadszaal of thuis bekijken via de uitzending op de website van de gemeenteraad.

Agenda commissie Sociaal Domein en Wonen