Gemeenteraad stelt besluit energietoeslag uit

Gemeenteraad stelt besluit energietoeslag uit

23 september 2022 – De gemeenteraad heeft in de vergadering op donderdag 22 september nog geen besluit genomen over het voorstel Aanvraagprocedure energietoeslag voor burgers met een laag inkomen. Verschillende fracties probeerden via moties extra financiële steun te bieden aan de bewoners die de gestegen energiekosten niet meer kunnen betalen. Omdat het daarbij om een bedrag van tonnen gaat en de effecten van de rijksmaatregelen nog niet bekend zijn, wil wethouder Joëlle Gooijer de consequenties voor de gemeente de komende dagen op een rij zetten. Als dat is gebeurd, praat de raad in een extra vergadering verder over dit onderwerp.

De discussie in de raadsvergadering draaide grotendeels om de vraag wie in aanmerking zouden moeten komen voor financiële steun. De bijstandsnorm die Delft in het algemeen meestal hanteert, is 110%. Voor deze nieuwe regeling wil het college die norm direct instellen op 120%.

Een huishouden dat moet rondkomen van een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kan van de gemeente 800 euro aan energietoeslag krijgen. Begin juli kondigde het kabinet aan dat dit bedrag wordt verhoogd naar 1300 euro. Delftenaren die al 800 euro ontvingen kunnen de resterende toeslag van 500 euro eind dit jaar op hun rekening verwachten.

Daarnaast werkt het college aan een tweede voorstel. Omdat de toegekende toeslag voor sommige Delftenaren niet toereikend is, wil het college de individuele bijzondere bijstand openstellen voor de gestegen energiekosten. In haar reactie op ingediende moties zei wethouder Gooijer de financiële consequenties van het verder verruimen van de regeling nog niet te kunnen overzien. Ook is nog niet bekend wat het tijdens Prinsjesdag aangekondigde pakket aan financiële steun betekent voor de gemeente.

Volt, SP en Onafhankelijk Delft dienden twee moties in met dezelfde titel, maar met verschillende opdrachten aan het college. Volgens de ene motie Toekennen energietoeslag tot 130% moet het college zo snel mogelijk de energietoeslag toekennen aan huishoudens tussen de 120% en 130% van het sociaal minimum. De andere gelijknamige motie werd laat in het debat aangepast en geeft het college de opdracht mee om dezelfde groep huishoudens van het sociaal minimum zo snel mogelijk een energietoeslag van 500 euro toe te kennen. De tweede motie leek op veel steun in de raad te kunnen rekenen.

STIP, ChristenUnie en CDA kwamen met de motie Eerlijke compensatie energiekosten. De drie partijen willen dat studenten zonder energiecontract en aantoonbaar gestegen energiekosten een beroep kunnen doen op de bijzondere bijstandsregeling die het college opstelt. In de motie Aanvullende energietoeslag voor lage inkomens vroeg Hart voor Delft aan het college te onderzoeken of de aanvullende 500 euro pas gekeerd kan worden, nadat bewijs van een stijgende energierekening is overlegd. De motie werd ingetrokken, nadat wethouder Gooijer duidelijk had gemaakt dat een individuele toets niet mogelijk is, omdat de energietoeslag een categoriale regeling is.  

In de komende extra raadsvergadering praat de raad alleen verder over de energietoeslag. De overige agendapunten handelde de raad donderdagavond wel af.

Subsidieverordening

Unaniem stemde de raad in met het voorstel Vaststellen Algemene Subsidieverordening gemeente Delft 2022. Om de vier jaar wordt deze verordening geëvalueerd. Sinds 2018 werden kleine wijzigingen doorgevoerd. Nu er sprake is van grotere technische aanpassingen wordt de oude verordening vervangen door de nieuwe.

CDA, Hart voor Delft en ChristenUnie kregen de steun van de voltallige raad voor hun motie Subsidies voor duurzaamheid. Die motie roept het college onder meer op om bij de eerste actualisatie van de Subsidieregeling te bekijken of het mogelijk is ook subsidies specifiek voor Delftse huishoudens op te nemen om duurzaam gedrag te stimuleren. Daarnaast stemde een ruime meerderheid van de raad in met de motie Naar een open en transparant subsidieregister. PvdA en STIP stemden tegen deze motie van VVD, D66, CDA en Onafhankelijk Delft. Het college moet vanaf 2023 op de website van de gemeente een subsidieregister publiceren, waarin te zien is aan welke beleidsdoelstellingen en beleidsprogramma’s van de gemeente de subsidie bijdraagt.

Hotel Leeuwenbrug

Een fout in de bouwvergunning leidde in april dit jaar tot het stilleggen van de nieuw- en verbouwplannen van hotel Leeuwenbrug aan de Koornmarkt. De renovatie bleek zo ingrijpend dat er een uitgebreide vergunningprocedure gevolgd moet worden. Om de bouwvergunning te kunnen verlenen zou de raad een verklaring van geen bedenkingen moeten afgeven. In de raadsvergadering ging een nagenoeg unanieme raad akkoord met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Als er tijdens de komende inspraakperiode van zes weken geen zienswijzen worden ingediend, wordt de raad niet meer gevraagd om een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven. Het college kan in dat geval daarover zelf een besluit nemen. Via een amendement van ChristenUnie, STIP en PvdA stemde een bijna voltallige raad ermee in om op die manier de procedure te versnellen. Dat geldt overigens niet alleen voor deze vergunningprocedure, maar ook voor andere lopende vergunningaanvragen die voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet de raad nog passeren.

Verkeersregelsystemen

Op Hart voor Delft na gingen alle fracties akkoord met het voorstel Beheerplan Verkeersregelsystemen 2022-2025. Hierin staat hoe alle systemen die belangrijk zijn voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in de stad worden onderhouden. Het oorspronkelijke voorstel van het college werd aangepast via het amendement VRI’s ook digitaal veilig. Dit amendement van PvdA, ChristenUnie, STIP, GroenLinks en Volt werd gesteund door alle overige fracties in de raad.

Wethouder Frank van Vliet had in de commissievergadering al verzekerd dat informatiebeveiliging een belangrijk aandachtspunt is in het beheerplan en dat het ook wordt meegewogen in de aanbesteding van verkeersregelsystemen. Door digitale veiligheid nu als criterium mee te nemen bij de aanschaf moet inbreuk op de veiligheid van dergelijke systemen worden voorkomen.

Gevel tot gevel

In de wijken Voorhof, Buitenhof en Tanthof worden de komende jaren grote rioolwerkzaamheden uitgevoerd. Van het budget dat de raad daarvoor heeft gereserveerd wil het college zes miljoen euro gebruiken om de straten waar de riolering is gerenoveerd opnieuw in te richten. In het voorstel Gevel tot gevel werkzaamheden openbare ruimte schrijft het college dat daarbij invulling kan worden gegeven aan ruimte voor groen, sporten en ontmoeting, een openbare ruimte die goed toegankelijk en verkeersveilig. Door werk met werk te maken, krijgen straten een 30 km-inrichting.

De raad ging unaniem akkoord met het voorstel. Daarnaast werden vier moties ingediend. De motie Tijd voor actie op groen van STIP, D66 en CDA kreeg de steun van alle overige partijen in de raad. De motie vraagt het college om een uitvoeringsprogramma Groen Delft op te stellen en om dit uiterlijk in het derde kwartaal van 2023 voor te leggen aan de raad.

Unanieme steun was er ook voor de motie Participatie bij gevel-tot-gevel-aanpak. In deze motie van CDA, VVD, D66 en Onafhankelijk Delft staat de oproep aan het college om bewoners van de straten die van gevel tot gevel worden heringericht actief te betrekken bij de voorstellen voor die herinrichting van hun straat. Het college moet de raad jaarlijks gaan rapporteren over hoe participatie plaatsvond en welke resultaten zijn behaald.

De motie Besteed geld waar het aan besteed moet worden die werd ingediend door Hart voor Delft kreeg de steun van Onafhankelijk Delft, SP en VVD. De motie vroeg het college om het gevel-tot-gevel-werk te verrichten binnen de bestaande ambtelijke capaciteit en de bestemde 500.000 euro aan personeelskosten te gebruiken voor de herinrichting van de betreffende straten. Een meerderheid van de raadsfracties verwierp de motie.  Op STIP na stemde de voltallige raad wel in met de motie Nieuw perspectief op straat. De fracties van D66, VVD, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, CDA en Volt dienden de motie in. Het college moet binnen een jaar een nieuw perspectief voor de Delftse straten ontwerpen met daarin aandacht voor zaken als toegankelijkheid, biodiversiteit, kinderspel, veiligheid en ontmoeting.

Parkeeruren

De motie van de CDA-fractie Kosteloos verhogen parkeeruren mantelzorgers in schrijnende gevallen is door de gemeenteraad unaniem aangenomen. Door een wijziging in het Uitvoeringsbesluit Parkeren Delft 2020 zouden mantelzorgers vanaf 1 november niet langer gratis het aantal parkeeruren van 600, maximaal tweemaal per jaar, kosteloos kunnen verhogen met een extra 200 uur. Via de motie wordt die wijziging nu teruggedraaid en kunnen in schrijnende gevallen mantelzorgers hun parkeeruren gratis uitbreiden.

Hondenrenveld

De motie Hekwerk rond een beperkt aantal hondenrenvelden van PvdA en Onafhankelijk Delft en de motie Hond in nood van Hart voor Delft werden niet in stemming gebracht. Aanleiding voor beide moties was het verzoek van een bewoner om in Buitenhof-zuid een omheind hondenrenveld aan te leggen. Het college wees dat verzoek resoluut af. In de raadsvergadering wees wethouder Frank van Vliet erop dat in beide moties de dekking ontbrak en hij riep de raad op om in de begroting ruimte op te nemen voor soortgelijke individuele verzoeken uit de stad. Voor de indienende fracties was dat reden om hun moties in te trekken met de intentie om er bij de begrotingsbehandeling op terug te komen.

Benoemingen

Aan het begin van de vergadering ging de raad akkoord met het voorstel van de werkgeverscommissie van de raad om Gerard van Egmond te benoemen tot interim-raadsgriffier. Burgemeester Marja van Bijsterveldt werd door plaatsvervangend raadsvoorzitter Gerrit-Jan Valk namens de raad gelukgewenst met haar herbenoeming als burgemeester van Delft. De gemeenteraad droeg haar eind vorig jaar voor voor een nieuwe ambtsperiode van zes jaar.

Voorts ging de raad akkoord met het voorstel van het college over de verdeling van de diverse bestuursfuncties in de Metropoolregio en andere gemeenschappelijke regelingen waar Delft deel van uitmaakt. De raad stemde eveneens in met het presidiumvoorstel om de periode van de stadsbouwmeester te verlengen tot 1 mei 2023.

Hamerstukken

Via een klap met de voorzittershamer ging de raad akkoord met de voorstellen Vaststellen wijzigingen Huisvestingsverordening Delft 2019 inzake KOTA en Vaststellen verordening financiële en materiele gelijkstelling onderwijs gemeente Delft 2022.

Aangekondigde moties vullen raadsagenda

19 september 2022 – Veel onderwerpen die de afgelopen maand zijn besproken in de commissievergaderingen zijn door diverse fracties op de agenda van de raadsvergadering op donderdag 22 september gezet. Die fracties hebben moties en amendementen aangekondigd. De raadsvergadering begint om 20.00 uur.

Bij het voorstel Algemene Subsidieverordening gemeente Delft 2022 is door de CDA-fractie een motie aangekondigd. In de commissievergadering drong het CDA er bij de wethouder op aan om duurzaamheidssubsidies alleen te verstrekken aan mensen die het echt nodig hebben.

Alle fracties kondigden in de commissievergadering aan dat ze een amendement willen indienen bij het voorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Koornmarkt 16 (hotel Leeuwenbrug). Via een amendement zou de procedure om de bouw ter hervatten versneld kunnen worden.

Bij het voorstel Beheerplan Verkeersregelsystemen 2022- 2025 is door de PvdA een amendement aangekondigd. Die fractie drong in de commissievergadering aan op het opnemen van inkoopcriteria in het beheerplan. VVD, D66 en Hart voor Delft komen wellicht met moties bij het voorstel  Gevel tot gevel werkzaamheden openbare ruimte.

In het vragenkwartiertje van de commissie Ruimte en Verkeer kondigde de CDA-fractie een motie aan, nadat ze geen bevredigend antwoord van wethouder Frank van Vliet kreeg op de vraag waarom mantelzorgers moeten gaan betalen voor extra parkeeruren. Volgens het CDA konden mantelzorgers dat voorheen kosteloos doen. Met een motie in de raadsvergadering op donderdag 22 september wil de fractie dat zo houden. De VVD liet weten dit onderwerp mee terug te nemen naar de fractie.

De brief van een bewoner over de aanleg van een omheind hondenrenveld in Buitenhof Zuid staat op de raadsagenda, omdat de PvdA hierbij een motie wil indienen. De fracties van STIP, Volt en SP overwegen moties bij het voorstel Aanvraagprocedure energietoeslag voor burgers met een laag inkomen.

Belangstellenden kunnen de raadsvergadering bijwonen in de raadszaal of thuis bekijken via de website van de gemeenteraad.  

Agenda raadsvergadering

Commissie wil make-over hotel Leeuwenbrug versnellen

2 september 2022 – Een fout in de bouwvergunning leidde in april dit jaar tot het stilleggen van de nieuw- en verbouwplannen van hotel Leeuwenbrug aan de Koornmarkt. De renovatie is zo ingrijpend dat er een uitgebreide vergunningprocedure gevolgd moet worden. In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer werd op donderdag 1 september gezocht naar de mogelijkheid om die procedure nog wat verder te versnellen.

Het zo snel mogelijk hervatten van de bouw was ook de wens die werd uitgesproken door de hoteleigenaar, een buurtbewoner en een bestuurslid van de naastgelegen synagoge. Achter het hotel is de voormalige Wilhelminaschool gesloopt en ligt nu een bouwput aan de Gasthuisplaats. Binnen het hotel is alles casco gestript. De eigenaar van het hotel wil in het nieuwe gebouw dat wordt toegevoegd aan het bestaande deel 31 appartementen maken voor gasten die daar gemiddeld een paar weken kunnen wonen. Hij noemde medewerkers van Ikea die in Delft een cursus volgen of mensen die door brand hun huis zijn kwijtgeraakt als voorbeeld. Ook de buurtbewoner en de vertegenwoordiger van de Stichting Behoud Synagoge Delft drongen er bij de commissie op aan om de vergunningprocedure te versnellen.

Om de bouwvergunning te kunnen verlenen dient de raad een verklaring van geen bedenkingen af te geven. In eerste instantie gaat dat nu om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Als de raad daarover een besluit heeft genomen, kunnen zes weken lang zienswijzen worden ingediend. Na die inspraakperiode wordt de definitieve verklaring van geen bedenkingen aan de raad gevraagd. Wethouder Martina Huijsmans zei te verwachten dat dat in december van dit jaar kan gebeuren.

In de commissie waren nagenoeg alle fracties het erover eens dat er snel een oplossing gevonden moet worden. Ook waren er kritische kanttekeningen. Het is niet de eerste keer dat een vergunningaanvraag hapert, omdat achteraf blijkt dat een uitgebreide procedure nodig was. CDA en Hart voor Delft wezen naar de watertoren aan het Kalverbos waar iets soortgelijks gebeurde.

Wethouder Huijsmans verzekerde D66 en GroenLinks dat de nieuwbouw van Leeuwenbrug geen gevolgen heeft voor de vergroening van de Gasthuisplaats. De SP maakte van de gelegenheid gebruik om te pleiten voor meer betaalbare woningen in Delft. Die fractie liet weten akkoord te gaan met het voorstel voor het afgeven van de ontwerpverklaring, maar ook een stop te willen op woonhotels. ChristenUnie en VVD deelden dat standpunt niet, omdat er volgens hen ook behoefte is aan tijdelijke woonruimte. 

Daarnaast vroegen diverse fracties, waaronder de PvdA, naar de mogelijkheid om de procedure te versnellen. Dat zou volgens wethouder Huijsmans kunnen als de raad via een amendement een volmacht aan het college geeft om de definitieve verklaring af te geven. De raad hoeft daar dan eind dit jaar niet meer over te vergaderen. De wethouder liet weten dat ze die mogelijkheid in het voorstel gaat opnemen. Alle fracties in de commissie kondigden aan in de raadsvergadering op donderdag 22 september hiervoor een amendement te willen indienen.  

Verkeersregelsystemen

In de commissie werd overwegend positief gereageerd op het voorstel Beheerplan Verkeersregelsystemen 2022-2025. Het is voor het eerst dat gemeente een plan maakt waarin staat hoe alle systemen die belangrijk zijn voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in de stad worden onderhouden. Het college wijst er in het voorstel ook op dat de jaarlijkse kosten 70.000 euro hoger uitvallen, omdat de systemen slimmer worden. Dat kost meer onderhoud.

In het debat werden diverse aandachtspunten naar voren gebracht. D66 plette voor meer groene golven voor fietsers. De PvdA vroeg wethouder Frank van Vliet in het beheerplan inkoopcriteria op te nemen. Die fractie wees op het gevaar dat slimme systemen gehackt kunnen worden en het zou ook onwenselijk zijn dat buitenlandse leveranciers kunnen ‘meekijken’. Ook GroenLinks wees daarop en vroeg net als STIP, Onafhankelijk Delft en ChristenUnie naar de informatiebeveiliging van dergelijke systemen. De VVD zei vooral benieuwd te zijn naar het financieel plaatje in de toekomst. De CDA-fractie zou willen dat de schoonmaakkosten van beplakte en met graffiti bespoten palen op de vervuiler worden verhaald.

Die wens van het CDA is volgens de wethouder moeilijk uitvoerbaar, omdat de dader lastig te achterhalen is. Van Vliet verzekerde de commissie dat informatiebeveiliging een belangrijk aandachtspunt is in het beheerplan en dat het ook wordt meegewogen in de aanbesteding van verkeersregelsystemen. De PvdA liet weten in de komende raadsvergadering met een amendement te komen over het opnemen van inkoopcriteria in het beheerplan.

Gevel tot gevel

In de wijken Voorhof, Buitenhof en Tanthof worden de komende jaren grote rioolwerkzaamheden uitgevoerd. Van het budget dat de raad daarvoor heeft gereserveerd wil het college zes miljoen euro gebruiken om de straten waar de riolering is gerenoveerd opnieuw in te richten. In het voorstel  Gevel tot gevel werkzaamheden openbare ruimte schrijft het college dat daarbij invulling kan worden gegeven aan ruimte voor groen, sporten en ontmoeting, een openbare ruimte die goed toegankelijk en verkeersveilig. Door werk met werk te maken, krijgen straten een 30 km-inrichting.

Bijna alle fracties lieten weten blij te zijn met dit voorstel. Het CDA las daarin dat het college voor de komende vier een half miljoen euro opzij heeft gezet om ambtelijke capaciteit vrij te maken voor de uitvoering van die plannen. Die kosten zouden wat het CDA vaker inzichtelijk gemaakt mogen worden. Die extra ambtelijke capaciteit is volgens wethouder Van Vliet onder meer nodig, omdat bewoners kunnen meepraten over de inrichting van hun straat of wijk.

Volt zou graag zien dat die participatie een stap verder gaat door een deel van het budget te laten beheren door bewoners of hen zelf in burgerberaden mee te laten beslissen over de vergroening en het onderhoud in hun buurt. Vragen waren er ook van de ChristenUnie en Hart voor Delft. De ChristenUnie wilde weten wat prioriteit heeft bij het aanpassen van straten; vergroening of verkeersveiligheid. Hart voor Delft vroeg de wethouder naar een meer specifieke invulling van de rioleringswerkzaamheden.

Ook de VVD-fractie vroeg de wethouder om een concreter plan. Die fractie noemde het volstrekt onduidelijk waar het extra bedrag aan besteed gaat worden. De VVD zei niet akkoord te kunnen gaan met het voorstel zonder een concreet plan. De SP sprak over een mooi plan. D66 zei behoefte te hebben aan een planning en ook STIP sloot zich bij die wens aan. GroenLinks benadrukte het belang van participatie en noemde de ideeën van Volt interessant.

In zijn reactie op het debat wees wethouder Van Vliet erop dat de raad de middelen al heeft vastgesteld. Door een deel van dat bedrag toe te wijzen aan de herinrichting van straten kan de gemeente volgens de wethouder net wat extra’s doen. Hij wees D66 op de Groenvisie en het Beleid Openbare Ruimte die vernieuwd worden en waarin wordt vastgelegd wat de kaders zijn voor de inrichting van de openbare ruimte. De VVD kreeg te horen dat met de werkzaamheden begonnen wordt in Voorhof en dat in het najaar wordt gestart met de bewonersparticipatie.

Voor Hart voor Delft en de VVD was dat antwoord niet voldoende. Zij nemen het voorstel mee terug naar de fractie. Ook D66 liet weten nog behoefte te hebben aan fractieberaad over het voorstel. Dat betekent dat de raad in de vergadering op donderdag 22 september hierover verder praat.

Hondenrenveld

De resolute afwijzing door het college van het verzoek van een bewoner om in Buitenhof-zuid een omheind hondenrenveld aan te leggen, leidde in de commissievergadering tot een kort debat dat wellicht nog een staartje krijgt in de raadsvergadering.

Onafhankelijk Delft, ChristenUnie, Hart voor Delft en PvdA hadden de bewonersbrief op de agenda gezet. Onafhankelijk Delft vond het een goed idee om een hondenveldje te realiseren waar honden veilig kunnen rennen. De kosten voor een hek en het onderhouden zou de gemeente volgens die fractie kunnen terugverdienen door het veld te verhuren aan uitlaatdiensten. Hart voor Delft zei de reactie van het college een beetje kaal te vinden. Die fractie wees op de verdwenen hondenveldjes en op het uitdaagrecht voor bewoners als zij met een goed plan komen. De PvdA bestempelde het antwoord van het college als een beetje laf. Net als Hart voor Delft pleitte de PvdA voor de aanleg van een omheind veld met een prullenbak en poepzakjes.

Wethouder Van Vliet bleef bij zijn afwijzing. Hij wees Hart voor Delft erop dat het uitdaagrecht alleen geldt voor bestaand beleid en niet voor nieuwe investeringen. De wethouder legde uit dat het college een integrale afweging maakte en kiest voor een zo breed mogelijk gebruik van het groen in de stad.

De fractie van GroenLinks kon zich vinden in die uitleg, maar stelde voor om een deel van het grasveld te omheinen als hondenrenveld. De PvdA kondigde voor de komende raadsvergadering een motie voor hondenveldjes aan.

Delfts Kwartiertje

In het vragenkwartiertje van de commissie kondigde de CDA-fractie een motie aan, nadat ze geen bevredigend antwoord van wethouder Frank van Vliet kreeg op de vraag waarom mantelzorgers moeten gaan betalen voor extra parkeeruren. Volgens het CDA konden mantelzorgers dat voorheen kosteloos doen. Met een motie in de raadsvergadering op donderdag 22 september wil de fractie dat zo houden.

Verkeerslichten en honden in Ruimte en Verkeer

29 augustus 2022 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer bespreekt de commissie op donderdag 1 september vanaf 19.30 uur onder meer het voorstel Beheerplan Verkeersregelsystemen 2022-2025 Gemeente Delft.

Deze systemen omvatten niet alleen verkeerslichten, maar ook telpunten en parkeerrouteborden die laten zien hoeveel plekken er vrij zijn in de parkeergarages. Het is voor het eerst dat het college een beheerplan heeft laten opstellen, om de basis op orde te krijgen, om inzicht te krijgen in het areaal en in de financiering. Daaruit blijkt onder meer dat de jaarlijkse onderhoudskosten voor nieuwe slimme verkeersinstallaties hoger zijn dan voor de traditionele systemen. Die jaarlijkse aanvullende kosten bedragen 70.000 euro. Het college stelt voor om dat bedrag mee te nemen bij het opstellen van de nieuwe begroting.

De commissie bespreekt voorts het voorstel Gevel tot gevel werkzaamheden openbare ruimte. De raad heeft zes miljoen euro beschikbaar gesteld voor in de bestemmingsreserve voor het gevel tot gevel werken in de openbare ruimte. Met behulp van dit budget kan in de komende jaren (niet structureel) bij de grote rioolwerkzaamheden in onder andere Voorhof, Buitenhof en Tanthof openbare ruimte opgeknapt worden.

Het voorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Koornmarkt 16 is op het laatste moment aan de agenda toegevoegd. Voor de locatie Koornmarkt 16 is een omgevingsvergunning aangevraagd. Dit betreft het uitbreiden van het logiesgebouw Hotel Leeuwenbrug. Voorwaarde om de vergunning te kunnen verlenen is dat de raad een verklaring van geen bedenkingen voor het project afgeeft.

Op verzoek van de fracties van Onafhankelijk Delft, ChristenUnie, Hart voor Delft en PvdA behandelt de commissie ook een burgerbrief over de suggestie om in Buitenhof Zuid een omheind hondenrenveld aan te leggen.

Wanneer u tijdens het overlegdeel van de vergadering wilt inspreken op een van de agendapunten kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadszaal of thuis bekijken via de uitzending op de website van de gemeenteraad.

Agenda commissie Ruimte en Verkeer