Commissie wil make-over hotel Leeuwenbrug versnellen

2 september 2022 – Een fout in de bouwvergunning leidde in april dit jaar tot het stilleggen van de nieuw- en verbouwplannen van hotel Leeuwenbrug aan de Koornmarkt. De renovatie is zo ingrijpend dat er een uitgebreide vergunningprocedure gevolgd moet worden. In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer werd op donderdag 1 september gezocht naar de mogelijkheid om die procedure nog wat verder te versnellen.

Het zo snel mogelijk hervatten van de bouw was ook de wens die werd uitgesproken door de hoteleigenaar, een buurtbewoner en een bestuurslid van de naastgelegen synagoge. Achter het hotel is de voormalige Wilhelminaschool gesloopt en ligt nu een bouwput aan de Gasthuisplaats. Binnen het hotel is alles casco gestript. De eigenaar van het hotel wil in het nieuwe gebouw dat wordt toegevoegd aan het bestaande deel 31 appartementen maken voor gasten die daar gemiddeld een paar weken kunnen wonen. Hij noemde medewerkers van Ikea die in Delft een cursus volgen of mensen die door brand hun huis zijn kwijtgeraakt als voorbeeld. Ook de buurtbewoner en de vertegenwoordiger van de Stichting Behoud Synagoge Delft drongen er bij de commissie op aan om de vergunningprocedure te versnellen.

Om de bouwvergunning te kunnen verlenen dient de raad een verklaring van geen bedenkingen af te geven. In eerste instantie gaat dat nu om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Als de raad daarover een besluit heeft genomen, kunnen zes weken lang zienswijzen worden ingediend. Na die inspraakperiode wordt de definitieve verklaring van geen bedenkingen aan de raad gevraagd. Wethouder Martina Huijsmans zei te verwachten dat dat in december van dit jaar kan gebeuren.

In de commissie waren nagenoeg alle fracties het erover eens dat er snel een oplossing gevonden moet worden. Ook waren er kritische kanttekeningen. Het is niet de eerste keer dat een vergunningaanvraag hapert, omdat achteraf blijkt dat een uitgebreide procedure nodig was. CDA en Hart voor Delft wezen naar de watertoren aan het Kalverbos waar iets soortgelijks gebeurde.

Wethouder Huijsmans verzekerde D66 en GroenLinks dat de nieuwbouw van Leeuwenbrug geen gevolgen heeft voor de vergroening van de Gasthuisplaats. De SP maakte van de gelegenheid gebruik om te pleiten voor meer betaalbare woningen in Delft. Die fractie liet weten akkoord te gaan met het voorstel voor het afgeven van de ontwerpverklaring, maar ook een stop te willen op woonhotels. ChristenUnie en VVD deelden dat standpunt niet, omdat er volgens hen ook behoefte is aan tijdelijke woonruimte. 

Daarnaast vroegen diverse fracties, waaronder de PvdA, naar de mogelijkheid om de procedure te versnellen. Dat zou volgens wethouder Huijsmans kunnen als de raad via een amendement een volmacht aan het college geeft om de definitieve verklaring af te geven. De raad hoeft daar dan eind dit jaar niet meer over te vergaderen. De wethouder liet weten dat ze die mogelijkheid in het voorstel gaat opnemen. Alle fracties in de commissie kondigden aan in de raadsvergadering op donderdag 22 september hiervoor een amendement te willen indienen.  

Verkeersregelsystemen

In de commissie werd overwegend positief gereageerd op het voorstel Beheerplan Verkeersregelsystemen 2022-2025. Het is voor het eerst dat gemeente een plan maakt waarin staat hoe alle systemen die belangrijk zijn voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in de stad worden onderhouden. Het college wijst er in het voorstel ook op dat de jaarlijkse kosten 70.000 euro hoger uitvallen, omdat de systemen slimmer worden. Dat kost meer onderhoud.

In het debat werden diverse aandachtspunten naar voren gebracht. D66 plette voor meer groene golven voor fietsers. De PvdA vroeg wethouder Frank van Vliet in het beheerplan inkoopcriteria op te nemen. Die fractie wees op het gevaar dat slimme systemen gehackt kunnen worden en het zou ook onwenselijk zijn dat buitenlandse leveranciers kunnen ‘meekijken’. Ook GroenLinks wees daarop en vroeg net als STIP, Onafhankelijk Delft en ChristenUnie naar de informatiebeveiliging van dergelijke systemen. De VVD zei vooral benieuwd te zijn naar het financieel plaatje in de toekomst. De CDA-fractie zou willen dat de schoonmaakkosten van beplakte en met graffiti bespoten palen op de vervuiler worden verhaald.

Die wens van het CDA is volgens de wethouder moeilijk uitvoerbaar, omdat de dader lastig te achterhalen is. Van Vliet verzekerde de commissie dat informatiebeveiliging een belangrijk aandachtspunt is in het beheerplan en dat het ook wordt meegewogen in de aanbesteding van verkeersregelsystemen. De PvdA liet weten in de komende raadsvergadering met een amendement te komen over het opnemen van inkoopcriteria in het beheerplan.

Gevel tot gevel

In de wijken Voorhof, Buitenhof en Tanthof worden de komende jaren grote rioolwerkzaamheden uitgevoerd. Van het budget dat de raad daarvoor heeft gereserveerd wil het college zes miljoen euro gebruiken om de straten waar de riolering is gerenoveerd opnieuw in te richten. In het voorstel  Gevel tot gevel werkzaamheden openbare ruimte schrijft het college dat daarbij invulling kan worden gegeven aan ruimte voor groen, sporten en ontmoeting, een openbare ruimte die goed toegankelijk en verkeersveilig. Door werk met werk te maken, krijgen straten een 30 km-inrichting.

Bijna alle fracties lieten weten blij te zijn met dit voorstel. Het CDA las daarin dat het college voor de komende vier een half miljoen euro opzij heeft gezet om ambtelijke capaciteit vrij te maken voor de uitvoering van die plannen. Die kosten zouden wat het CDA vaker inzichtelijk gemaakt mogen worden. Die extra ambtelijke capaciteit is volgens wethouder Van Vliet onder meer nodig, omdat bewoners kunnen meepraten over de inrichting van hun straat of wijk.

Volt zou graag zien dat die participatie een stap verder gaat door een deel van het budget te laten beheren door bewoners of hen zelf in burgerberaden mee te laten beslissen over de vergroening en het onderhoud in hun buurt. Vragen waren er ook van de ChristenUnie en Hart voor Delft. De ChristenUnie wilde weten wat prioriteit heeft bij het aanpassen van straten; vergroening of verkeersveiligheid. Hart voor Delft vroeg de wethouder naar een meer specifieke invulling van de rioleringswerkzaamheden.

Ook de VVD-fractie vroeg de wethouder om een concreter plan. Die fractie noemde het volstrekt onduidelijk waar het extra bedrag aan besteed gaat worden. De VVD zei niet akkoord te kunnen gaan met het voorstel zonder een concreet plan. De SP sprak over een mooi plan. D66 zei behoefte te hebben aan een planning en ook STIP sloot zich bij die wens aan. GroenLinks benadrukte het belang van participatie en noemde de ideeën van Volt interessant.

In zijn reactie op het debat wees wethouder Van Vliet erop dat de raad de middelen al heeft vastgesteld. Door een deel van dat bedrag toe te wijzen aan de herinrichting van straten kan de gemeente volgens de wethouder net wat extra’s doen. Hij wees D66 op de Groenvisie en het Beleid Openbare Ruimte die vernieuwd worden en waarin wordt vastgelegd wat de kaders zijn voor de inrichting van de openbare ruimte. De VVD kreeg te horen dat met de werkzaamheden begonnen wordt in Voorhof en dat in het najaar wordt gestart met de bewonersparticipatie.

Voor Hart voor Delft en de VVD was dat antwoord niet voldoende. Zij nemen het voorstel mee terug naar de fractie. Ook D66 liet weten nog behoefte te hebben aan fractieberaad over het voorstel. Dat betekent dat de raad in de vergadering op donderdag 22 september hierover verder praat.

Hondenrenveld

De resolute afwijzing door het college van het verzoek van een bewoner om in Buitenhof-zuid een omheind hondenrenveld aan te leggen, leidde in de commissievergadering tot een kort debat dat wellicht nog een staartje krijgt in de raadsvergadering.

Onafhankelijk Delft, ChristenUnie, Hart voor Delft en PvdA hadden de bewonersbrief op de agenda gezet. Onafhankelijk Delft vond het een goed idee om een hondenveldje te realiseren waar honden veilig kunnen rennen. De kosten voor een hek en het onderhouden zou de gemeente volgens die fractie kunnen terugverdienen door het veld te verhuren aan uitlaatdiensten. Hart voor Delft zei de reactie van het college een beetje kaal te vinden. Die fractie wees op de verdwenen hondenveldjes en op het uitdaagrecht voor bewoners als zij met een goed plan komen. De PvdA bestempelde het antwoord van het college als een beetje laf. Net als Hart voor Delft pleitte de PvdA voor de aanleg van een omheind veld met een prullenbak en poepzakjes.

Wethouder Van Vliet bleef bij zijn afwijzing. Hij wees Hart voor Delft erop dat het uitdaagrecht alleen geldt voor bestaand beleid en niet voor nieuwe investeringen. De wethouder legde uit dat het college een integrale afweging maakte en kiest voor een zo breed mogelijk gebruik van het groen in de stad.

De fractie van GroenLinks kon zich vinden in die uitleg, maar stelde voor om een deel van het grasveld te omheinen als hondenrenveld. De PvdA kondigde voor de komende raadsvergadering een motie voor hondenveldjes aan.

Delfts Kwartiertje

In het vragenkwartiertje van de commissie kondigde de CDA-fractie een motie aan, nadat ze geen bevredigend antwoord van wethouder Frank van Vliet kreeg op de vraag waarom mantelzorgers moeten gaan betalen voor extra parkeeruren. Volgens het CDA konden mantelzorgers dat voorheen kosteloos doen. Met een motie in de raadsvergadering op donderdag 22 september wil de fractie dat zo houden.