Nog geen besluit over toekomst Theater de Veste

Nog geen besluit over toekomst Theater de Veste

14 juni 2024 – In de besluitvormende vergadering op donderdag 13 juni heeft de gemeenteraad geen besluit genomen over het voorstel Toekomst Theater de Veste. De raad is ermee akkoord gegaan dat het college met een reactie komt, omdat het huidige voorstel nog te veel vragen opriep.

In het ingetrokken voorstel sprak het college de voorkeur uit om Theater de Veste volledig te herbouwen op een toekomstige plek in of in de buurt van de binnenstad van Delft. Het nieuwe theater zou een grote zaal krijgen met 800 plaatsen en een multifunctionele zaal met vlakke vloer voor de kleinere voorstellingen.

Als de raad daar donderdagavond mee had kunnen instemmen, zou de komende jaren verder worden gewerkt aan een financiële strategie voor het investeringsbedrag en de dekking van de structurele lasten voor nieuwbouw. Daarna wilde het college vanaf 2028 bekijken of de nadere verkenning voor het project nieuwbouw Theater de Veste opgestart zou kunnen worden.

De VVD sprak in de raadsvergadering namens de oppositie- en coalitiepartijen die vier amendementen en drie moties hadden voorbereid dat de fracties daarmee kaders wilde meegeven aan het college. Wethouder Frank van Vliet beloofde de raad te reageren op alle gesprekken die over de toekomst van De Veste zijn gevoerd. Ook zei hij in te gaan op alle voorbereide amendementen en moties en alle uitgesproken zorgen mee te nemen.

Rietveld Theater

Een ruime meerderheid van de raad ging donderdagavond akkoord met het voorstel Scenario Rietveld Theater. De raad krijgt op basis van het Integraal Huisvestingsplan Cultuur eind dit jaar de keuze voorgelegd om het bestaande theatergebouw aan het Rietveld compleet te verbouwen of te stoppen met de verbouwplannen. Hart voor Delft en Onafhankelijk Delft stemden tegen het voorstel.

Deze twee fracties stemden ook tegen de motie Verbouwing Rietveld Theater die werd ingediend door D66, ChristenUnie en Volt. Die aangenomen motie geeft het college de opdracht om door te gaan met de verbouwplannen voor het Rietveld Theater en het integrale besluit daarover te nemen bij de besluitvorming over het Integraal Huisvestingsplan Cultuur. Het amendement Red het Rietveld Theater met respect voor de raad van de VVD kreeg de steun van Onafhankelijk Delft, maar de meerderheid van de overige fracties stemde tegen.

Evenementenkader

Het Evenementenkader Delft 2024 biedt de basis voor de subsidieregeling evenementen. De subsidieregeling is noodzakelijk om invulling te geven aan de eerdere noodpakketten die in de programmabegroting 2024-2027 structureel zijn gemaakt om de noodlijdende sector te ondersteunen. Die subsidieregeling kan echter pas ter besluitvorming worden voorgelegd, nadat het evenementenkader is vastgesteld. Dat kader stelde de raad donderdagavond met een ruime meerderheid vast. Hart voor Delft stemde als enige fractie tegen.

STIP, SP, PvdA en Volt kregen met de voorstemmen van D66 en GroenLinks een raadsmeerderheid achter zich voor de motie Verduurzamingsduwtje in de rug voor evenementen. Die motie draagt het college op om met evenementenorganisatoren om de tafel te zitten en te inventariseren wat er nodig is om, anders dan met subsidies, de evenementensector te helpen bijdragen aan de Delftse duurzaamheidsdoelen.

Afvalbeleidsplan

Na het uitvoerige commissiedebat over het voorstel Afvalbeleidsplan Grip op Delfts Afval 2025-2030 stond de raad opnieuw uitgebreid stil bij de plannen van het college het bestaande afvalbeleid voort te zetten en nieuwe maatregelen te gaan onderzoeken. De meerderheid van ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SP, STIP en Volt stemde voor het voorstel. De tegenstemmen kwamen van CDA, Hart voor Delft, Onafhankelijk Delft en VVD.

Uit de oppositie van de raad klonk de kritiek dat het beleidsplan geen verbeterstapjes, maar onderzoekstapjes bevat. Uit onderzoek van Royal Haskoning blijkt dat het eerder ingevoerde Nieuwe Inzamelen een positieve stap was, maar dat er ruimte is voor verbetering. Vooral keukenafval kan beter gescheiden worden, samen met papier, glas en textiel.

Door het bewoners zo makkelijk mogelijk te maken, is de verwachting dat zij hun afval beter gaan scheiden. Voor hoogbouwgebieden wordt onderzocht of nascheiden een betere optie is dan apart inzamelen van plastic en verpakkingen. Bij kleinschalige hoogbouw kan scheiden bij de bron nog steeds een haalbare optie zijn.

Daarnaast wil het college de mogelijk invoering van een recycletarief (resttarief oftewel diftar) onderzoeken, evenals een grofvuiltarief.  Er worden vernieuwingen voorgesteld, zoals perscontainers en slimme afvalbakken. Ook wordt onderzocht of verzamelcontainers voor restafval afsluitbaar kunnen zijn met elektronische toegangscontrole.

CDA, VVD en Hart voor Delft maakten duidelijk tegen de eventuele invoering van diftar te zijn, omdat dit gedifferentieerd betalen per afvalzak in geen enkele andere met Delft vergelijkbare gemeente is ingevoerd. Deze fracties verwachten dat dit systeem bewoners op hogere kosten jaagt en leidt tot het meer illegaal dumpen van afval.

Een amendement van CDA en ChristenUnie om als Delft zelf geen onderzoek te doen maar de raad op een later moment te informeren over onderzoeken naar een resttarief in vergelijkbare andere gemeenten werd door de raad unaniem aangenomen.  Het amendement Behoud Halen zonder te Betalen van VVD, Onafhankelijk Delft en CDA werd door de meerderheid van de raad via tegenstemmen van D66, GroenLinks, PvdA en STIP verworpen. Dat betekent dat het college naast een onderzoek naar het resttarief ook gaat bekijken wat het effect is van de eventuele invoering van een tarief voor het ophalen van grofvuil. Na deze onderzoeken komt het college met nieuwe voorstellen naar de raad.

CDA en VVD probeerden via hun motie Breng kosten twee systemen in beeld het college de kosten in kaart te laten brengen van het in stand houden van de inzameling van PMD-afval en de kosten wanneer Delft in zijn geheel zou overgaan op nascheiding van PMD. Die motie werd door de meerderheid van de coalitiepartijen plus Volt verworpen.

De meerderheid van de raad stemde wel in met de motie Betrekken van burgers en bedrijven bij afvalreductie van GroenLinks en Volt. Volgens die motie moet het college meer aandacht geven aan het verminderen van afval en daarbij bewoners en bedrijven meer betrekken. De raad verwacht van het college in het derde kwartaal van 2025 meer informatie over de voorgenomen participatiemethode. Ook stemde een ruime meerderheid van de raad, met uitzondering van Hart voor Delft en VVD, in met de motie Een eerlijk, draagkrachtig en solidair afvalbeleid. Die motie van ChristenUnie, CDA en D66 geeft het college de opdracht om bij de uitwerking van het afvalbeleid de principes van eerlijkheid, draagkracht en solidariteit expliciet te laten terugkomen, opdat de uitvoering goed doordacht wordt en de rekening billijk wordt verdeeld over inwoners ongeacht woonlocatie, woonsituatie en omvang van een meerpersoonshuishouden en levensfase.

Luchtkwaliteit

Met de luchtkwaliteit in Delft is het belabberd gesteld. In het rapport Luchtverontreiniging in de regio Haaglanden concludeert de GGD dat de gezondheidsschade door luchtvervuiling in de regio Haaglanden vergelijkbaar is met de schade veroorzaakt door het meeroken van vijf sigaretten per dag. Landelijk is dit gemiddeld 4,6 sigaretten per dag. Dat leidt ertoe dat inwoners van deze regio vroegtijdig overlijden: gemiddeld 375 dagen eerder dan wanneer zij schone lucht inademen. Landelijk is dit cijfer 341 dagen. Met name de kwaliteit van leven gaat daarbij achteruit.

Om het college sneller in actie te laten komen voor schonere lucht in Delft dienden D66, STIP, ChristenUnie, CDA, GroenLinks, SP en PvdA de motie Meer schone lucht voor betere gezondheid in. Wethouder Karin Schrederhof liet in haar reactie op de motie weten dat luchtkwaliteit binnen het college ook op andere terreinen dan het gezondheidsbeleid steeds meer aandacht krijgt en dat ook in de regio op dit gebied afspraken worden gemaakt. Met uitzondering van Hart voor Delft en VVD stemden alle raadsfracties voor de motie.

De raad verwacht van het college, op basis van de aanbevelingen van de GGD, binnenkort aan te geven welke acties om de luchtkwaliteit in Delft te verbeteren worden ondernomen en om in komende beleidsstukken over onder meer verkeer, energie en bouw concrete maatregelen en doelstellingen voor betere luchtkwaliteit op te nemen.

Persoonsgegevens

Bij de bespreking van het Convenant gemeente Delft en woningcorporaties over het ter beschikking stellen van persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen nam de raad twee moties aan. De motie Goede afspraken maken goede uitvoering van STIP, Onafhankelijk Delft, PvdA en Volt draagt het college op om onder meer in de werkafspraken met de woningcorporaties die toegang krijgen tot de persoonsgegevens van de gemeente een goede controle te borgen. Daarnaast moet het college over deze afspraken en procedures de raad nader informeren. De motie werd door alle fracties, met uitzondering van de VVD, gesteund.

De motie Een heldere focus in de aanpak van woonfraude van STIP en PvdA kreeg de steun van de raadsmeerderheid bestaande uit CDA, ChristenUnie, GroenLinks, Hart voor Delft, SP en Volt. D66, Onafhankelijk Delft en VVD stemden tegen. Die motie draagt het college onder meer op afspraken met woningcorporaties te maken over welke vormen van woonfraude zij prioriteren en welke niet. Daarnaast moet het college een aanpak afspreken per type woonfraude om te zorgen dat nette vormen van woningdelen of woningdelen als gevolg van het woningtekort niet onterecht worden benadeeld.

Sportverenigingen

Onder de noemer Handelingsperspectief gemeentelijke financiële ondersteuning opstallen sportverenigingen helpt de gemeente Delftse sportclubs financieel als het hen niet lukt om elders geld te vinden voor het verbouwen en verduurzamen van hun kantines, tribunes en kleed- en speelruimtes. De gemeente is nu bezig met Ring Pass en Blue Birds. Voor hun locaties is geld opgenomen in de Kadernota.

Wethouder Schrederhof legde uit dat met andere sportverenigingen die een opstalsubsidie aanvragen de situatie steeds per vereniging wordt bekeken. Als de gemeente met geld over de brug komt, wordt dat in de Kadernota opgenomen. De wethouder beloofde dat er in het najaar weer een voortgangsrapportage naar de raad wordt gestuurd en dat de Delftse Sportraad wordt geïnformeerd.

Daarmee omarmde ze de motie In samenspraak werken aan verbeterde sportkantines en -kleedkamers (opstallen) die werd ingediend door VVD, CDA, Hart voor Delft, D66, PvdA en SP. De motie werd unaniem aangenomen. Het college moet onder meer in overleg met de Sportraad en sportverenigingen om hen te informeren over de financiële steun die de gemeente kan bieden. Daarnaast verwacht de raad informatie over de voortgang van deze gesprekken en naar aanleiding daarvan eventueel een aangepaste subsidieregeling.

Aanwijzing

Raadslid Marcel Koelewijn (Hart voor Delft) is in deze vergadering aangewezen als plaatsvervangend lid van de Adviescommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Hamerstukken

De raad stemde via een klap met de voorzittershamer in met de voorstellen: Bestemmingsplan Gele Scheikunde, Verklaring van representativiteit van de Stichting Omroep Delft, Wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling MRDH in verband met gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen, inclusief toestemmingsbesluit en Nota grondprijzenbeleid Delft 2024-2028.

Kijk de raadsvergadering terug

Raadsagenda vol theater, scheikunde, afval, schone lucht en sport

10 juni 2024 – Bijna alle onderwerpen die de afgelopen weken in de commissievergaderingen zijn besproken, zijn door de fracties voor verdere bespreking toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering op donderdag 13 juni. Die vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.

De fracties van Volt, D66, STIP, Hart voor Delft, CDA, GroenLinks en ChristenUnie lieten na de commissiebehandeling weten dat ze moties overwegen bij het voorstel Toekomst Theater de Veste. Via dit voorstel vraagt het college de raad om akkoord te gaan met het voorgestelde voorkeursscenario: volledige nieuwbouw op een toekomstige plek in of in de buurt van de binnenstad van Delft. In dit scenario krijgt het theater een grote zaal met 800 plaatsen en een multifunctionele zaal met vlakke vloer voor de kleinere optredens. Tevens worden de toegankelijkheid en het binnenklimaat verbeterd.

In het voorstel Scenario analyse Rietveld 49 vraagt het college de raad akkoord te gaan om op basis van het Integraal Huisvestingsplan Cultuur eind dit jaar te kiezen voor een totale verbouwing van het bestaande theatergebouw of te stoppen met de verbouwplannen. Bij dit voorstel worden moties en of amendementen overwogen door SP, PvdA, VVD, CDA, D66, ChristenUnie, Onafhankelijk Delft en Volt.

Verder buigt de raad zich over het voorstel Evenementenkader Delft. Hart voor Delft en STIP hebben bij dit voorstel moties aangekondigd. D66 heeft een motie aangekondigd bij het voorstel Bestemmingsplan Gele Scheikunde. Ook bij het voorstel Afvalbeleidsplan Grip op Delfts Afval 2025-2030 zijn door veel fracties moties aangekondigd. Bij het GGD rapport Luchtkwaliteit Haaglanden – Voortgang Uitvoeringsprogramma Schone Lucht heeft D66 een motie aangekondigd.

STIP en Onafhankelijk Delft dienen wellicht een motie in bij het Convenant gemeente Delft en woningcorporaties over het delen van persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen. Verder wil de VVD en misschien ook D66 een motie indienen bij het Handelingsperspectief gemeentelijke financiële ondersteuning opstallen sportverenigingen.

Agenda en webcast raadsvergadering

Debat vol vragen over toekomst Theater de Veste

24 mei 2024 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur is op donderdag 23 mei uitvoerig gesproken over het voorstel Toekomst Theater de Veste.

Via dit voorstel vraagt het college de raad om akkoord te gaan met het voorgestelde voorkeursscenario: volledige nieuwbouw op een toekomstige plek in of in de buurt van de binnenstad van Delft. In dit scenario krijgt het theater een grote zaal met 800 plaatsen en een multifunctionele zaal met vlakke vloer voor de kleinere optredens. Tevens worden de toegankelijkheid en het binnenklimaat verbeterd.

Als de raad hiermee instemt, wordt de komende jaren verder gewerkt aan een financiële strategie voor zowel het investeringsbedrag als de dekking van de structurele lasten voor nieuwbouw. Vanaf 2028 gaat het college dan bekijken of de nadere verkenning voor het project nieuwbouw Theater de Veste opgestart kan worden.

Insprekers

Namens Cultuurhuis Delft en de Stichting Centrummanagement Delft hielden twee insprekers een warm pleidooi voor de bouw van een nieuw stadstheater. Ze pleitten beiden voor een nieuw theater, omdat het een plek is die mensen verbindt en een plek die de lokale economie versterkt. Hun wens om niet tot 2028 te wachten met de nadere verkenning vond bij diverse fracties in de commissie gehoor.

STIP zou liever vandaag dan morgen een nieuw theater in Delft zien, maar de fractie concludeerde zelf al dat dat niet haalbaar is. De partij steunt daarom het plan van het college om over vier jaar te beginnen met de verkennende fase. De SP onderstreepte het belang van cultuur voor de stad en stelde onder meer die cultuur het liefst verspreid over meerdere locaties in de stad te zien.

Duurkoop

De PvdA liet weten het voorstel van het college te steunen. Volgens de PvdA is het belangrijk dat het project na het akkoord van de raad niet stilligt tot 2028. GroenLInks herinnerde de commissie eraan dat het theater nog geen 30 jaar oud is en dat de raad indertijd koos voor goedkoop, wat nu duurkoop blijkt te zijn. Het college schat de kosten voor nieuwbouw op een bedrag tussen de 67 en 85 miljoen euro.  De financiering wordt volgens GroenLinks een zoektocht. De groei van Delft vraagt wat GroenLinks betreft om stevige investeringen, waarbij samenwerkingsverbanden nog hechter moeten worden om tot een goed plan te komen.

Hart voor Delft zei het volmondig eens te zijn met de standpunten van GroenLinks. Die fractie hoopt dat in 2035 de eerste voorstelling in het nieuwe theater is te zien. Daarom moet het college, volgens Hart voor Delft, niet wachten, maar nu al beginnen met het starten met de financiële strategie en de verkennende fase. D66 zette vraagtekens bij de financiële haalbaarheid van het voorkeursscenario voor nieuwbouw. De partij wees op het ravijnjaar 2026, waarin het Rijk met minder geld voor de gemeenten over de brug komt en het voornemen van het nieuwe kabinet om de btw op podiumkunsten flink te verhogen.

Geld van derden

De CDA-fractie sprak de hoop uit dat via fondsenwerving, geld van derden en een minimale inbreng van de gemeente een nieuw theater in Delft gebouwd kan worden. Het CDA zei geschrokken te zijn van de investeringsbedragen. Die kunnen volgens die partij leiden tot flinke bezuinigingen op andere culturele dossiers en hogere lasten voor de Delftenaren. De fractie herhaalde haar wens om nieuwbouw van het Delftse theater regionaal te bekijken en dan blijkt dat Delftenaren redelijk dichtbij naar grote theaters in de omgeving kunnen. Het CDA sprak de hoop uit dat er geld overblijft voor de overige cultuur in de stad.

Het is twee voor twaalf voor Theater de Veste constateerde Volt. Die fractie zei het voorstel en de onderbouwing van het college om de voorkeur voor nieuwbouw uit te spreken wel wat mager te vinden. Maar Volt drong er bij wethouder Frank van Vliet ook op aan om eerder dan 2028 te starten met de verkennende fase voor nieuwbouw.

Buikpijn

De investering in de cultuursector van misschien wel meer dan 90 miljoen bezorgt de ChristenUnie buikpijn. Volgens die fractie kan het niet zo zijn dat met publiek geld het culturele speelveld, waarop sommige culturele instellingen hun eigen broek moeten ophouden, verstoord wordt. Blijf met beide benen op de grond staan, klonk het advies van de ChristenUnie aan wethouder Van Vliet.

Dat Theater de Veste maar 30 jaar is meegegaan, is volgens Onafhankelijk Delft eigenlijk schandalig. De fractie zei sceptisch te zijn over de financiering, maar als er dan een nieuw theater moet komen, dan liefst op de huidige locatie, aldus Onafhankelijk Delft. Ook de VVD zei het belang van cultuur en het stadstheater te onderschrijven, maar nu al voorsorteren op nieuwbouw op de huidige locatie dat gaat de VVD te snel. Wethouder Van Vliet  zegde de VVD toe om de verkenning van het nieuwbouw scenario in samenhang te bezien met de rest van de cultuur portefeuille en te komen met een duidelijke prioriteitstelling gekoppeld aan het Integraal Huisvestigingsplan Cultuur. Daarnaast beloofde Van Vliet de VVD in de verdere verkenning duidelijk te maken hoe het selectiecriterium multifunctioneel zich verhoudt tot publieke instellingen met soortgelijke functies en hoe slim gecombineerd kan worden.

Menskracht

Wethouder Van Vliet legde uit dat die keuze nog niet is gemaakt. Het college heeft de voorkeur voor nieuwbouw op een plek in of bij de binnenstad. De wethouder stond – in zijn reactie op de vraag waarom het college niet meteen aan de slag gaat – stil bij het gebrek aan ambtenaren die de plannen voor een nieuw theater verder moeten uitwerken. Dat kost volgens de wethouder een leger aan kennis en menskracht die de gemeente op dit moment niet in huis heeft. Daarnaast wees Van Vliet op de vele andere grote opdrachten die de raad aan het college heeft gegeven.

De wethouder legde ook uit dat het college de komende jaren niet gaat stilzitten. Er wordt gewerkt aan een financiële strategie, een plan waarin staat hoe Delft de nieuwbouw van De Veste wil gaan betalen. En daarnaast krijgt de raad over een jaar een plan van het college over hoe het huidige theater nog even kan blijven draaien. De wethouder beloofde de commissie om op dat moment inzichtelijk te maken wat er nodig is aan ambtelijke capaciteit om dit project uit te voeren.

De fracties van Volt, D66, STIP, Hart voor Delft, CDA, GroenLinks en ChristenUnie kondigden moties aan.  De fracties denken dan aan aanscherping van het voorstel, het opnemen van betere kaders of het realiseren van voldoende ambtelijke capaciteit.  

Dat betekent dat dit voorstel over de toekomst van Theater de Veste verder wordt besproken in de raadsvergadering op donderdag 13 juni.

Evenementenkader

In overwegend positieve bewoordingen met hier en daar een kritische noot reageerde de commissie donderdagavond op het voorstel Evenementenkader Delft 2024. Dit evenementenkader biedt de basis voor de subsidieregeling evenementen. De subsidieregeling is noodzakelijk om invulling te geven aan de eerdere noodpakketten die in de programmabegroting 2024-2027 structureel zijn gemaakt om de noodlijdende sector te ondersteunen. Die subsidieregeling kan echter pas ter besluitvorming worden voorgelegd nadat het evenementenkader is vastgesteld.

Een vertegenwoordiger van de Cultuurtafel Delft gebruikte zijn inspreekminuten om de commissie aan te sporen te investeren in de huidige evenementen die in Delft worden gehouden.

Ook nieuwe initiatieven komen in aanmerking voor subsidie, maar uit het voorstel blijkt dat als het geld is verdeeld over de bestaande evenementen er nu voor de komende geen geld meer over is voor nieuwe evenementen. Nieuw in het evenementenkader zijn onder meer het subsidieplafond, de hogere subsidies die jaarlijks geïndexeerd worden en de meerjarige subsidies.

De VVD sprak over een deugdelijk financieel voorstel dat die fractie kan steunen. STIP had het over een stap in de goede richting. STIP liet weten in de komende raadsvergadering of bij de Kadernota te willen kijken naar de subsidiepot en naar de mogelijkheid om de Uitagenda breder onder de aandacht te brengen in de stad.

Hart voor Delft wil in de raadsvergadering op 13 juni een motie indienen om een selectiecommissie met bewoners te laten oordelen over de subsidieaanvragen die organisatoren uiterlijk 1 oktober ingediend moeten hebben. Wethouder Maaike Zwart legde uit dat die aanvragen zoals gebruikelijk ambtelijk worden behandeld.

Rietveld Theater

Uitstel van het besluit over de totale verbouwing van het Rietveld Theater aan Rietveld 49 noemde de inspreker namens het theater begrijpelijk maar niet wenselijk. Als het aan de vrijwilligers en gebruikers van het Rietveld Theater ligt, begint de verbouwing zo snel mogelijk en wordt niet gewacht op het Integraal Huisvestingsplan Cultuur.

In het voorstel Scenario analyse Rietveld 49 vraagt het college de raad akkoord te gaan om op basis van dat huisvestingsplan eind dit jaar te kiezen voor een totale verbouwing van het bestaande theatergebouw of te stoppen met de verbouwplannen.

Wat het college betreft vallen de scenario’s voor meer kostenbesparende verbouwingen, de verkoop van het gebouw en een plek elders in de binnenstad af. Maar in het debat waren de meningen daarover verdeeld. Zo pleitte de PvdA ervoor dat de gemeente toch nog eens buiten de binnenstad gaat kijken. Het Rietveld Theater huist nu tijdelijk in Hal 015 op Schieoevers en trekt daar redelijk wat publiek, maar volgens de inspreker grotendeels ander publiek dan de vaste bezoekers van het Rietveld Theater.

De VVD hekelde het feit dat in 2022 de raad 1,9 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor de verbouwing van het pand Rietveld 49. In het voorstel staat dat de gemeente nog eens 3,1 miljoen euro beschikbaar moet stellen om de totale verbouwing mogelijk te maken. Dat is volgens de VVD niet volgens de afspraak van het college met de raad. Ook Hart voor Delft en Onafhankelijk Delft toonden zich kritisch op de euro’s. Volgens Onafhankelijk Delft blijft alleen de optie mogelijk om te stoppen met de verbouwplannen, want Delft is geen rijke gemeente die extra miljoenen kan uitgeven.

Wethouder Van Vliet kreeg wel de steun van STIP en GroenLinks, waar andere partijen vooral vraagtekens zetten bij de gevolgen van het uitgestelde besluit voor het Rietveld Theater. De wethouder zei zich bewust te zijn van dat uitstel, maar hij legde de commissie ook voor dat het college met dit voorstel precies heeft gedaan waar de raad begin vorig jaar om vroeg, namelijk een vervolgtraject in kaart brengen om tot een integrale afweging te kunnen komen.

Voor veel fracties bleek de toelichting van de wethouder op de vele vragen niet voldoende. Volt, SP, D66, STIP en ChristenUnie sloten het debat af met de mededeling dat ze het voorstel voor intern beraad mee terugnemen naar hun fracties. CDA PvdA en VVD kondigden aan ze in de raadsvergadering op 13 juni bij dit voorstel wellicht een motie willen indienen over een mogelijk andere locatie buiten de binnenstad.   

Veel theater in Economie, Financiën en Bestuur

21 mei 2024 – De oordeelsvormende vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur staat op donderdag 23 mei voor een groot deel in het teken van cultuur. De vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.

In het overlegdeel van deze vergadering buigt de commissie zich onder meer over het voorstel Toekomstscenario’s Theater de Veste. Via dit voorstel vraagt het college de raad om akkoord te gaan met het voorgestelde voorkeurscenario: volledige nieuwbouw op een toekomstige locatie in of nabij de binnenstad van Delft. Bij dit scenario krijgt het theater een grote zaal met 800 plaatsen en een multifunctionele zaal met vlakke vloer voor de kleinere optredens. Tevens worden de toegankelijkheid en het binnenklimaat verbeterd.

Als de raad hiermee instemt, wordt de komende jaren verder gewerkt aan een financiële strategie voor zowel het investeringsbedrag als de dekking van de structurele lasten voor nieuwbouw. Vanaf 2028 gaat het college dan bekijken of de nadere verkenning voor het project nieuwbouw Theater de Veste opgestart kan worden.

De commissie bespreekt deze avond ook het voorstel Scenario’s Rietveld Theater. Het college heeft hierin zeven toekomstscenario’s voor het Rietveld Theater uitgewerkt. Deze variëren van niks doen (variant zeven) tot verbouwing van het totale pand (variant één). Dit laatste scenario komt het meest tegemoet aan het eerder opgestelde programma van eisen. De kosten voor deze variant bedragen rond de vijf miljoen euro.

Het college stelt de raad voor om scenario’s twee tot en met vijf af te laten vallen én te kiezen voor scenario zes: pas aan het einde van dit jaar bij het vaststellen van het Integraal huisvestingsplan een besluit te nemen over de varianten, niks doen of totaal verbouwen. In dit integraal huisvestingsplan wordt het hele culturele aanbod en al het cultureel vastgoed in beeld gebracht. De commissie wordt gevraagd over dit voorstel te adviseren, zodat de gemeenteraad een besluit kan nemen.

Daarnaast staat het voorstel Evenementenkader Delft 2024 op de agenda. Het evenementenkader biedt de basis voor de subsidieregeling evenementen. De subsidieregeling is noodzakelijk om invulling te geven aan de eerdere noodpakketten die in de programmabegroting 2024-2027 structureel zijn gemaakt om de noodlijdende sector te ondersteunen. De gemeenteraad moet eerst het evenementenkader vaststellen, voordat een besluit wordt genomen over de subsidieregeling voor evenementen. Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen beide vergaderingen bijwonen in de raadszaal of thuis rechtstreeks of achteraf bekijken via de webcast die te vinden is op de website van de gemeenteraad.

Agenda en webcast commissie Economie, Financiën en Bestuur