Raad akkoord met omgevingsplan TU Delft Campus Zuid

Raad akkoord met omgevingsplan TU Delft Campus Zuid

12 juli 2024 – In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces heeft de gemeenteraad op donderdag 11 juli onder meer ingestemd met het voorstel Crisis- en herstelwet (Chw) omgevingsplan TU Delft Campus Zuid. Dit plan maakt het mogelijk dat de TU aan de zuidrand van Delft het kennisecosysteem op Campus Zuid verder versterkt door nieuwe onderzoekscentra, onderwijsfaciliteiten en huisvesting voor techbedrijven te realiseren. De goedkeuring van de raad betekent ook dat honk- en softbalvereniging Blue Birds kan verhuizen naar de Thijsseweg.

Diverse fracties, waaronder SP, Volt, GroenLinks en STIP, reageerden een week eerder in de commissie Algemeen zeer kritisch op dit voorstel. Vooral, omdat er in het voorstel niks staat over de bouw van studentenwoningen op de campus en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer van Campus Zuid. Ook het gebrek aan betrokkenheid van de raad met de totstandkoming van dit plan kwam het college vanuit de raad op kritiek te staan.

SP en Volt deden via hun motie Bouw studentenwoningen op de Campus Zuid een poging om dit voorstel door het college aan te passen. De twee partijen wilden dat het college een nieuw voorstel zou maken, waarin alleen de verhuizing van Blue Birds zou staan. Wethouder Martina Huijsmans waarschuwde de raad dat dat niet alleen tot vertraging in de ontwikkelingen op de TU-campus zou leiden, maar wellicht ook tot een juridische procedure en een claim van de TU. SP en Volt kregen de steun van Hart voor Delft en Onafhankelijk Delft, maar de raadsmeerderheid stemde tegen de motie.

Een ruime meerderheid van de raad stemde wel in met de motie Campusplannen in goede banen. Deze motie werd ingediend door D66, STIP, CDA, VVD en GroenLinks. Alle fracties, op Hart voor Delft na, stemden vóór de motie.

Het college moet in de uitwerking van de overkoepelende ruimtelijke visie voor het Innovatie District Delft naast ruimte voor innovatieve bedrijvigheid ook aandacht schenken aan het toevoegen van studentenwoningen, het verlengen van het tramtracé, biodiversiteit en klimaatadaptief, participatie met de stad en een bruisende campus met voldoende voorzieningen zoals detailhandel.

GroenLinks deed met de motie Creëer lokaal draagvlak voor campusontwikkelingen een poging om de samenwerking en betrokkenheid van de gemeenteraad bij de ontwikkelingen op de campus te versterken. De motie werd door een kleine meerderheid via tegenstemmen van CDA, D66, Hart voor Delft, Onafhankelijk Delft, STIP en Volt verworpen.

De tegenstemmen van Hart voor Delft, VVD en SP verhinderden niet dat een ruime meerderheid van de raad akkoord ging met de motie van D66 Elke meter natuur telt. Daarbij gaat het om de natuur die moet wijken voor de honk- en softbalvelden aan de Thijsseweg. De motie verwacht van het college dat bij het maken van een compensatieplan voor het verdwenen groen expliciet wordt getoetst op ecologische en klimaatadaptieve waarden en dat er zoveel mogelijk wordt geprobeerd om aan de Thijsseweg net zoveel groen terug te brengen als dat er moet verdwijnen door de aanleg van de sportvelden.

De raad stemde unaniem in met het amendement van D66 en STIP om in het voorstel een meter meer voor innovatieve bedrijvigheid op te nemen. Dat betekent dat voor de bouwvlakken tussen Huismansingel, Van Amstelpark en Molengraaffsingel en tussen Huismansingel en Molengraaffsingel de maximum bouwhoogte wordt gewijzigd van 24 naar 25 meter. Het voorstel Crisis- en herstelwet omgevingsplan TU Delft Campus Zuid werd door een ruime meerderheid van de raad aangenomen. Hart voor Delft, Onafhankelijk Delft, SP en Volt stemden tegen.

Jaarwisseling

In deze raadsvergadering kwam net als vorige week in de commissie Algemeen de afgelopen en komende jaarwisseling ter sprake. De afgelopen oud- en nieuwviering werd ontsierd door ongeregeldheden bij de Lidl en de Debussyflat. Hulpverleners werden met zwaar vuurwerk bekogeld en de ME werd ingezet om de rust terug te brengen.

Uit de evaluatie die het college opstelde, blijkt dat naast de ordeverstoring door een groep jongeren in de Papsouwselaan, de Griegstraat en de Lidl de nacht van oud op nieuw verder relatief rustig verliep. De totale kosten voor de jaarwisseling stegen van ruim 60.000 euro in 2022 naar ruim 67.000 euro in 2023, maar het schadebedrag daalde van bijna 26.000 euro in 2022 naar bijna 20.000 euro in 2023.

Het college vroeg na de jaarwisseling aan de stad via het Delftse Internet Panel hoe de bewoners het liefst oud en nieuw vieren en daaruit blijkt dat ruim een kwart van de Delftenaren dat doet door vuurwerk af te steken. Ruim 44 procent steekt geen vuurwerk af, maar kijkt wel graag naar het vuurwerk van anderen en overige ruim 20 procent steekt geen vuurwerk af en kijkt ook niet naar het vuurwerk van anderen. Nagenoeg iedereen ervaart overlast van de harde knallen. 55 procent vindt een gemeentelijke vuurwerkshow een goed plan, terwijl ruim een derde van de Delftenaren dat juist een slecht plan vindt.

Zolang er geen landelijk vuurverbod is, is een alternatieve jaarwisseling in Delft volgens de onderzoekers nog niet aan de orde en luidt de conclusie dat het onderzoek vooral de verdeeldheid over de beleving en wensen over de oud- en nieuwviering blootlegt.

GroenLinks diende in de raadsvergadering de motie Van Oud naar Nieuw in om vanaf de komende jaarwisseling plekken in de stad aan te wijzen waar wel vuurwerk mag worden afgestoken en de rest van de stad als vuurwerkvrije zone aan te wijzen. De motie door geen enkele andere fractie gesteund en dus verworpen.

De motie Maak van de opsporing van illegaal vuurwerk een prioriteit werd door Hart voor Delft ingetrokken, nadat burgemeester Marja van Bijsterveldt had duidelijk gemaakt dat het aan capaciteit bij de politie ontbreekt om van het opsporen van verboden vuurwerk prioriteit te maken. Maar de burgemeester beloofde wel dat zij het probleem van illegaal vuurwerk in haar overleg met justitie en politie scherp onder de aandacht brengt.

Het stemde Hart voor Delft en de rest van de raad ook tevreden dat de burgemeester in de aanloop naar de jaarwisseling de raad gaat informeren over de preventieve acties die worden genomen en de repressieve acties die de burgemeester achter de hand heeft om de komende jaarwisseling rustig te laten verlopen. Daarnaast herhaalde Van Bijsterveldt dat in samenspraak met de wijkregisseurs wordt bekeken of er in twee of drie wijken of buurten de komende jaarwisseling kleine oud- en nieuwvieringen mogelijk zijn.

Met de motie Afschuw jaarwisseling 2023-2024 en steun preventieve maatregelen die werd ingediend door VVD, Onafhankelijk Delft en PvdA sprak een nipte meerderheid van de raad zijn steun uit voor het beleid van de burgemeester om alle middelen en instrumenten in te zetten die haar ter beschikking staan, zowel in preventieve als in repressieve vorm, die nodig zijn om de veiligheid en rust tijdens toekomstige jaarwisselingen te waarborgen. D66, GroenLinks en Hart voor Delft stemden tegen de motie.

Raadswissel

Aan het begin van de vergadering nam de gemeenteraad afscheid van VVD-raadslid Dimitri van Rijn. Zijn raadszetel is in de VVD-fractie overgenomen door Avinash Krishnasing die donderdagavond werd benoemd tot raadslid. Willem van der Linden werd namens de VVD-fractie geïnstalleerd als commissielid.

Hamerstukken

Via een klap met de voorzittershamer stemde de raad in deze vergadering in met de voorstellen: Tweede wijziging Legesverordening Delft 2024, Algemene Subsidieverordening gemeente Delft 2024, Vergaderschema 2025, Fractieverantwoordingen 2023, Reis- en verblijfskostenvergoeding raads- en commissieleden, Bestemmingsplan Flitsbezorging en Delftse Rekenkamerrapport Goed bedoeld.

Kijk de raadsvergadering terug

Commissie Algemeen buigt zich over dringende zaken

1 juli 2024 – In de laatste commissievergadering voor de zomervakantie worden doorgaans onderwerpen besproken die geen uitstel dulden om na de zomer in de verschillende vakcommissies aan bod te komen. Die onderwerpen staan daarom op de agenda van de commissie Algemeen die op donderdag 4 juli in de raadszaal in het stadhuis op de Markt wordt gehouden. De vergadering begint, eerder dan gebruikelijk, om 19.00 uur.

Een van de voorstellen waarover de gemeenteraad voor de zomervakantie een besluit over moet nemen is het voorstel Crisis- en herstelwet omgevingsplan TU Delft Campus Zuid. Dit plan maakt een aantal projecten van de TU Delft en de sportschuif van de gemeente mogelijk. Daarnaast omvat dit omgevingsplan ook de aanpak van de Huismansingel. Die herstructurering loopt volgens het college veel vertraging op als het bestemmingsplan niet voor de zomer wordt vastgesteld.

De fracties van ChristenUnie, GroenLinks, STIP, D66 en VVD hebben om bespreking van de collegebrief over de afgelopen jaarwisseling gevraagd. De agenderende fracties wilden niet tot na de zomer wachten, omdat het dan voor de gemeente te kort dag wordt om eventuele maatregelen te nemen voor de komende jaarwisseling.

In deze vergadering buigt de commissie zich ook over het raadsvoorstel Algemene subsidieverordening. Samen met de Subsidieregeling vormt de verordening het subsidiekader in Delft. Het college gaat over de subsidieregels. De raad moet het wettelijk kader via de verordening vaststellen.

De commissie heeft ook nog het rapport Goed Bedoeld van de Delftse Rekenkamer op de agenda staan. De rekenkamer onderzocht op welke manier het inkoop- en aanbestedingsbeleid van Delft bijdraagt aan de realisatie van de gemeentelijke doelen voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Leden van de rekenkamer lichtten het onderzoek toe. Dat doen ze vanaf 19.00 uur, waarna aansluitende de vergadering begint.

Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen beide vergaderingen bijwonen in de raadszaal of thuis rechtstreeks of achteraf bekijken via de webcast die te vinden is op de website van de gemeenteraad.

Agenda en webcast commissie Algemeen