Commissie Sociaal Domein en Wonen vergadert dinsdag

Commissie Sociaal Domein en Wonen vergadert dinsdag

22 april 2024 – De commissie Sociaal Domein en Wonen vergadert deze week niet zoals gebruikelijk op donderdag, maar wel op dinsdag 23 april. De oordeelsvormende vergadering wordt gehouden in de raadszaal en begint om 19.30 uur.

Op de agenda staan onder meer de bespreking van het voorstel Vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning Delft 2024. Om fouten te voorkomen wordt de huidige verordening niet aangepast, maar is gekozen voor een nieuwe verordening die gaat over de rechten en plichten van Delftenaren die WMO-ondersteuning krijgen. De nieuwe verordening moet door de gemeenteraad worden vastgesteld.

In deze vergadering overlegt de commissie ook over het voorstel Re-integratieverordening Participatiewet Delft 2023. De bestaande verordening uit 2015 moet vervangen worden, omdat de Participatiewet en enkele andere wetten gewijzigd zijn en om gelijk op te trekken met de regiogemeenten in de arbeidsmarktregio Haaglanden. De verordening heeft betrekking op het pakket aan regels en maatregelen om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.

Daarnaast bespreekt de commissie twee voorstellen die te maken hebben met wijzigingen van twee gemeenschappelijke regelingen: Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden en de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden.

Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen beide vergaderingen bijwonen in de raadszaal of thuis rechtstreeks of achteraf bekijken via de webcast die te vinden is op de website van de gemeenteraad.

Agenda en webcast commissie Sociaal Domein en Wonen

Masterplan Kop van de Buitenhof oogst positieve reacties

21 april 2024 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer is op donderdag 18 april in grote lijnen positief gereageerd op de voorstel Masterplan en grondexploitatie Kop van de Buitenhof.

De Kop van de Buitenhof bestaat uit de Reinier de Graaf- en Juniusbuurt. Voor dit deel van Delft zijn de afgelopen jaren plannen gemaakt voor de nieuwbouw voor twee scholen, een sporthal, een revalidatiecentrum en ongeveer 800 woningen met bijbehorende wijkvoorzieningen. Tenminste de helft van de nieuwe woningen moet betaalbaar zijn en 15 procent daarvan moeten sociale-huurwoningen worden.

Maar er gaat niet alleen gebouwd worden, ook de inrichting van de wijken, de wegen en de fiets- en wandelroutes gaan op de schop om dit deel van Delft beter aan te sluiten op de rest van de stad. In de plannen is ruim aandacht voor vergroening, ecologie, biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Debat

In het debat gaven de partijen vooral hun eigen wensen en aandachtspunten mee. Zo sprak STIP onder meer de wens uit om in de plannen ook ruimte voor cultuur op te nemen en om het nieuwe openbaar groen ook openbaar te houden. Dat punt werd ook door D66 gemaakt.

In het masterplan wordt ook gesproken over het afschalen van de Prinses Beatrixlaan. Daarmee wordt bedoeld dat onderzocht wordt of de snelheid op de Prinses Beatrixlaan omlaag kan en of het aantal rijstroken van vier naar twee kan, zodat de laan ook veiliger wordt voor overstekend langzaam verkeer. D66 had daarover graag meer in het masterplan gelezen. Wethouder Martina Huijsmans wees de commissie erop dat de raad over dit onderwerp eind dit jaar meer informatie krijgt.

Actieve plinten

De wethouder legde de ChristenUnie uit dat het streven om in Delft een woningaanbod van 30 procent sociale huur niet betekent dat er in elk project voor 30 procent aan sociale woningbouw moet bijkomen. In het masterplan wordt uitgegaan van 15 procent, omdat het huidige aanbod van sociale verhuur rond de 40 procent is. De ChristenUnie was niet helemaal overtuigd of met een dergelijk laag percentage in de toekomst het sociale woningaanbod in de toekomst wel op peil blijft. Daarnaast de ChristenUnie aandacht voor actieve plinten, geen blinde muren op de begane grond, maar open bedrijfsruimtes waar men naar binnen kan kijken die zorgen voor levendigheid in de wijk.

GroenLinks zei het belangrijk te vinden dat de gemeente het oude Rabo-kantoor aankoopt en om die ruimte in de wijk te benutten voor groen en water. GroenLinks wenst ook dat in de toekomst de Prinses Beatrixlaan gehalveerd wordt, want dat levert meer ruimte voor groen ook. Tevens pleitte GroenLinks voor het gelijkvloers maken van het Pierre van Hauweviaduct.

Gemeentelijk verhuurbedrijf

Ook Hart voor Delft liet weten positief te zijn, net als de SP. Maar van die fractie zouden er wel meer dan 800 woningen bijgebouwd mogen worden. Mensen met een laag inkomen kunnen er straks niet wonen, aldus de SP. Die fractie pleitte voor meer sociale woningen, bijvoorbeeld via een gemeentelijk verhuurbedrijf. De SP diende daar vorig jaar een motie over in die door de raad werd aangenomen. Dat plan zou in deze wijk volgens de SP goed uitgevoerd kunnen worden.

De PvdA reageerde ook positief, maar liet weten ook verbaasd te zijn dat in het masterplan niets staat over openbaar vervoer. Daarnaast zou de fractie graag zien dat het college de uitvoering van de plannen versneld en ook kijkt naar de noord-zuidverbinding in dit deel van Delft. De fractie van Onafhankelijk Delft sprak over een goed plan, maar uitte twijfels of er voldoende betaalbare woningen voor de middenklasse komen en of de gemeente wel genoeg geld heeft om het masterplan uit te voeren.

Verkeersinfarct

De CDA-fractie typeerde het masterplan als een mooie kwaliteitsimpuls voor dit deel van Delft. Net als de PvdA ziet het CDA graag voldoende ov-haltes terug. Het versmallen van de Prinses Beatrixlaan vraagt volgens het CDA om gedegen onderzoek, net als de invoering van betaald parkeren. De VVD zei erg positief over de upgrade voor dit gebied. De fractie was ook kritisch over de businesscase van het plan en het halveren van de Prinses Beatrixplan mag wat de VVD betreft niet tot een verkeersinfarct leiden.

Volt complimenteerde wethouder Huijsmans met het masterplan. De fractie had ook een paar kritische noten over karige percentage aan sociale woningbouw en de plek van die woningen in de wijk. Volt pleitte voor het verspreiden van de sociale huurwoningen in de wijk en niet voor het bouwen van sociale huur op een kluitje in het gebied. Daarnaast wil Volt dat bewoners worden betrokken bij het opstellen van de plannen.

Informatiebrief

Wethouder Huijsmans beloofde de commissie dat de gemeenteraad elk halfjaar een informatiebrief krijgt over de voortgang van het masterplan. De wethouder stelde de commissie gerust dat de financiële risico’s voor de gemeente beperkt zijn en dat er voldoende knoppen voor de gemeenteraad zijn om eventueel bij te sturen. De fracties van SP, Onafhankelijk Delft, D66, ChristenUnie en STIP gaven aan het eind van het debat te kennen dat ze dit onderwerp voor intern beraad in hun fracties gaan bespreken. Dat betekent dat dit voorstel en eventuele moties in de raadsvergadering op donderdag 16 mei verder worden besproken.

Klimaatneutraal

Delft is goed op weg om in 2050 klimaatneutraal te zijn, maar er is nog wel werk aan de winkel. Dat is de belangrijkste boodschap van het college aan de raad in het voorstel Routekaart Delft Klimaatneutraal 2050.  Deze routekaart geeft aan waar Delft nu staat in het terugdringen van de CO2-uitstoot en of de gemeente voldoende doet om de doelstellingen te halen. Er staan niet nieuwe plannen in, maar de routekaart kan periodiek wel geactualiseerd worden.

D66 verwacht van het college een jaarlijkse update en die fractie liet weten dat 2040 ook opgenomen zou moeten worden als tussendoel, want dat jaartal ontbreekt nu in de routekaart. Wat de SP betreft hoort ook DSM betrokken te worden in het klimaatneutraal maken van Delft, net zoals de TU Delft daarbij betrokken is. Wethouder Maaike Zwart liet weten dat er overleggen zijn met DSM, maar dat dat bedrijf vooral op rijksniveau wordt aangesproken op zijn klimaatdoelstellingen.

De CDA-fractie constateerde dat er weinig nieuws staat in de samengevoegde documenten, maar dat die samenvatting wel meer overzicht biedt. GroenLinks, STIP, ChristenUnie en PvdA deelde complimenten uit aan de wethouder en de makers van de routekaart die de raad helpt bij het krijgen van meer inzicht biedt. De VVD zei 100.000 euro wel veel geld te vinden voor het opstellen van de routekaart, maar die fractie zei ook tevreden te zijn met de informatiewaarde van het stuk.

Wat Volt betreft moet Delft de ambities hoger inzetten, omdat de beoogde doelstellingen voor 2050 makkelijk gehaald lijken te worden. Daarnaast wees Volt op het belang van handhaving bij bedrijven die zich niet aan de klimaatregels houden. Hart voor Delft zou graag zien dat de gemeente kleine stapjes neemt, aandacht heeft voor de betaalbaarheid van de klimaatmaatregelen en dat er snel iets wordt gedaan aan het weren van overlast gevende scooters in de binnenstad.

De fracties van Volt en PvdA zijn van plan om in de komende raadsvergadering op 16 mei een amendement of moties in te dienen. De raad stelt in die vergadering dit voorstel vast.

Openbaar vervoer

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer dat in deze regio wordt uitgevoerd door de RET, HTM en EBS. Deze vervoerders hebben hun plannen voor 2025 gepresenteerd en alle gemeenten uit de regio, waaronder Delft is gevraagd op die plannen te reageren.

Het Delftse college heeft behoorlijk pittige brief opgesteld, waarin in sterke bewoordingen wordt ingegaan op de plannen van de openbaar vervoerders die in grote lijnen niet overeenkomen met de Delftse wensen om de stad lokaal en regionaal bereikbaar te houden. Het college brengt onder meer de motie van afkeuring onder de aandacht die de raad aannam over het afschalen van tramlijn 19. Daarnaast wordt kritisch gereageerd op het minder laten rijden van diverse buslijnen en de bruikbaarheid van de Delfthopper. In de commissievergadering vulden de fracties hun eigen aandachtspunten toe aan de brief van het college die voor 10 mei naar de MRDH wordt gestuurd.

STIP kondigde aan moties te willen indienen om de bereikbaarheid van sportcomplexen en de busverbinding met Rotterdam in de avonduren te verbeteren. Wethouder Huijsmans liet weten de aandachtspunten van STIP en van andere fracties op te nemen in de brief, zodat die voor de deadline van 10 mei naar de metropoolregio kan worden gestuurd.

Blauwalg

Blauwalg in de grote plas van de Delftse Hout is al jarenlang een terugkerend probleem, waardoor zwemmen tijdens het zwemseizoen niet mogelijk is in de plas en zwemmers in Delft noodgedwongen hun verkoeling elders moeten zoeken. Sommigen doen dat illegaal in de Vliet of de Schie, terwijl dat gevaarlijk en verboden is.

Komend zwemseizoen wil de gemeente met het hoogheemraadschap en Deltares onderzoeken of de blauwalg in de Delftse Hout beperkt kan worden door te pompen zodat er meer zuurstof in het water komt. Daarnaast worden er langs het strand drie zakjesautomaten geplaatst voor de hondenbezitters, zodat uitwerpselen niet in het water terecht hoeven te komen.

De fracties van de VVD, Hart voor Delft, PvdA, D66 en Onafhankelijk Delft wezen allemaal op het belang van schoon en veilig zwemwater in Delft. De plas in de Delftse Hout is de enige plek in de stad waar in de zomer buiten gezwommen kan worden. Wethouder Frank van Vliet erkende dat het plaatsen van een tijdelijke pomp in het water nog niet de zekerheid geeft dat de blauwalg daarmee wegblijft uit het zwemwater van de Delftse Hout.

Hart voor Delft en VVD kondigen aan in de komende raadsvergadering moties in te dienen. De raad bespreekt dit onderwerp verder op donderdag 16 mei.

Deze week in de Stadskrant weer Raad in beeld

Raad in beeld is de titel van de pagina die een week na de reguliere vergadering van de gemeenteraad verschijnt.

Op deze pagina leest u onder meer welke besluiten de gemeenteraad heeft genomen, maakt u kennis met de fractievoorzitters en kunt u in de agenda zien welke vergaderingen er de komende weken op het programma staan.

Rinske Wessels – fractievoorzitter GroenLinks (FOTO: BAS KIJZERS)

Rinske Wessels volgde in 2017 uit nieuwsgierigheid de cursus Ja, ik wil in de raad. Ze meldde zich daarna al snel aan bij GroenLinks Delft. Ze was enkele jaren gemeenteraadslid en sinds 2022 is ze fractievoorzitter. Iedereen meekrijgen met de verduurzaming, daar werkt ze graag aan mee. Haar vurigste wens? Dat het warmtenet er komt.

Raad in beeld Stadskrant

Kop van de Buitenhof in Ruimte en Verkeer

15 april 2024 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer wordt op donderdag 18 april onder meer het voorstel Masterplan en grondexploitatie Kop van de Buitenhof besproken. De commissievergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.

De Kop van de Buitenhof bestaat uit de Reinier de Graaf- en Juniusbuurt. Voor dit deel van Delft zijn de afgelopen jaren plannen gemaakt voor de nieuwbouw voor twee scholen, een sporthal, een revalidatiecentrum en ongeveer 800 woningen met bijbehorende wijkvoorzieningen. Het is nu aan de raad om een besluit te nemen zodat de plannen de komende jaren uitgevoerd kunnen worden.

De commissie overlegt in deze vergadering verder over het voorstel Routekaart Delft klimaatneutraal 2050, de reactie op vervoerplannen openbaar vervoer 2025 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de brief van het college over het beperken van blauwalg in de grote plas van de Delftse Hout.

Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen beide vergaderingen bijwonen in de raadszaal of thuis rechtstreeks of achteraf bekijken via de webcast die te vinden is op de website van de gemeenteraad.

Uitvoerig debat Actieprogramma ruimtelijk economische visie

15 april 2024 – Het Actieprogramma ruimtelijk economische visie 2024-2026 heeft in de oordeelsvormende vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur op donderdag 11 april voor veel discussie en vragen gezorgd. Naast veel positieve opmerkingen waren er ook kritische geluiden.

Dit actieprogramma vloeit voort uit de Ruimtelijk economische visie 2030 die door de raad in maart 2018 werd vastgesteld. De visie biedt zicht op de ontwikkeling van de Delftse economie en de ruimtelijke impact daarvan op de stad. Via het Actieprogramma 2019-2022 werd gewerkt aan het creëren van 10.000 extra banen op alle niveaus plus de daarbij benodigde 100.000 vierkante meters extra bedrijfsruimte in de periode tot 2040.

Actielijnen

Omdat dit actieprogramma inmiddels is verlopen stelde het college een nieuw programma voor de periode 2024-2026 op. In het nieuwe programma heeft het college vier actielijnen uitgestippeld: sterk ecosysteem, ruimte om te ondernemen, mensen om te ondernemen en te werken en voorzieningen voor leefbare wijken.

De fracties van Volt, STIP, ChristenUnie en GroenLinks hadden om bespreking gevraagd om door te praten over de antwoorden van het college op schriftelijke vragen die de ChristenUnie en GroenLinks hadden gesteld.

Veel fracties gebruikten het debat om eigen accenten te leggen in het actieprogramma en aandacht te vragen voor onder meer de stadsverzorgende economie. Die term uit het actieprogramma verwijst naar de bedrijven en beroepen die noodzakelijk zijn voor het leefbaar houden van de stad, zoals bakkerijen, werkplaatsen, loodgieters en monteurs. Wat GroenLinks betreft moet voor die bedrijvigheid ruimte in de wijken, waaronder Delft-West, worden gevonden, omdat die bedrijven niet alleen voor werkgelegenheid zorgen, maar ook de sociale verbondenheid in een wijk versterken. De toekomst van Delft moet niet alleen worden bedacht, maar ook worden gemaakt, aldus GroenLinks.

Betaalbare bedrijfsruimte

In het actieprogramma verwerkte het college ook de opdracht van de raad om in Delft-West betaalbare bedrijfsruimte te vinden, te ontwikkelen en te behouden. Die opdracht verwoordden de fracties van D66, STIP, Hart voor Delft en GroenLinks vorig jaar juni in een motie die unaniem door de raad werd aangenomen. Dat er nu aandacht in het actieprogramma is voor de betaalbare bedrijfsruimte werd nagenoeg door alle fracties positief ontvangen, maar onder andere D66 wees erop dat het college de motie nog niet helemaal heeft uitgevoerd. Er moet onder meer nog met de corporaties gekeken worden naar de herontwikkeling van plinten in bestaande gebouwen.

Ook Volt wilde van wethouder Maaike Zwart weten, waarom er in het actieprogramma daarover weinig concrete plannen staan. De wethouder wees naar de verdere uitwerking van het actieprogramma en dat de raad daarover later wordt geïnformeerd. STIP was in elk geval tevreden met het programma dat er nu ligt. Economie mag wat STIP betreft vaker in de commissie besproken worden. Het belang van de economie zou STIP met een uitspraak van de raad in een motie willen markeren. STIP is ook van plan om in de komende raadsvergadering een motie in te dienen die het college vraagt om de voortgang van het actieprogramma aan de raad te rapporteren.

Eindhoven

De ChristenUnie had onder meer vragen over de onderlinge samenhang van de actielijnen in het programma. Daarnaast wees die fractie naar de regio Eindhoven, waar onderwijs, bedrijven en overheid erin geslaagd zijn om alle neuzen dezelfde richting op te laten kijken als het gaat om het stimuleren van de economie.

Wethouder Zwart lichtte onder meer toe dat met het realiseren van betaalbare bedrijvigheid onder meer is begonnen in het innovatiedistrict Delft. Voor andere plekken in de stad, in de wijken en nog te ontwikkelen delen zoals het Kabeldistrict en Schieoevers worden nog plannen uitgewerkt en daar moet ook nog geld worden gevonden. En niet alleen geld, maar ook economische ambtenaren met specifieke kennis zijn nodig en die zijn schaars. De wethouder benadrukte dat die ambtenaren nodig zijn om tot actie te komen.

China

Onafhankelijk Delft gaf als tip aan de wethouder om eens naar China te kijken. Daar worden bedrijfspanden van vier verdiepingen gebouwd, die op de begane grond een godsvermogen kosten voor de succesvolle bedrijven en hele goedkope ruimte bieden aan startende bedrijven op de vierde etage. Naar mate ze succesvoller worden, kunnen ze een verdieping zakken. Een interessant idee, zei de wethouder, die er ook op wees dat er wordt nagedacht in Delft over bedrijfsruimte in hogere dichtheden en een efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte.

Als het aan de VVD ligt, zet Delft vooral in op het verbeteren van het vestigingsklimaat voor ondernemers door de lasten voor hen te verlagen. Ook zou Delft volgens de VVD moeten werken aan een herkenbaar economisch profiel. Wethouder Zwart beloofde de VVD dat de raad meer inzicht krijgt in het soort banen en bedrijven die in Delft te vinden zijn.

Campagne

De CDA-fractie wees op de spanning tussen het realiseren van 10.000 extra banen en de ambitie om 15.000 extra woningen te bouwen in Delft plus de samenhang met verkeer en vervoer. In het actieprogramma had de fractie ook gelezen dat de bekendheid van Delft op het gebied van innovatie verspreid moet worden. Het CDA zei er geen voorstander van te zijn dat die zin een open eindje is voor een dure marketingcampagne. Maar zo’n campagne gaat er toch komen, liet wethouder Zwart weten. Voor het innovatiedistrict worden een merknaam en een logo bedacht. Dat is niet zo uitzonderlijk, vertelde de wethouder, omdat Delft daarin voorging door Eindhoven, Leiden en Wageningen.

Hart voor Delft pleitte voor geen woorden, maar daden en die fractie zette vraagtekens bij de betrokkenheid van ondernemers en ook de stadsbouwmeester. De SP omschreef het actieprogramma als vaag en veel. Delft is volgens de SP een stad die zich altijd heeft gericht op de binnenstad. Wat de SP betreft is het nu tijd om de bedrijvigheid in de wijken te ontwikkelen.

Maakindustrie

De PvdA vroeg onder meer aandacht voor de maakindustrie, de noodzaak voor de raad om via een voortgangsrapportage geïnformeerd te blijven en banen op de campus. Volt zou graag meer aandacht voor de nieuwe economie zien, waarin bedrijven iets teruggeven aan de maatschappij. Dat gebeurt volgens wethouder Zwart al volop in het innovatiedistrict waar bedrijven werken aan oplossingen voor bijvoorbeeld circulair en de energietransitie.

Aan het eind van het debat lieten PvdA, STIP, ChristenUnie, CDA, VVD, GroenLinks, Volt en Onafhankelijk Delft weten dit onderwerp mee terug nemen naar hun fractie. Dat betekent dat dit onderwerp en eventuele moties op de agenda van de raadsvergadering op donderdag 16 mei komen te staan.

Hamerstuk

De commissie besloot na een kort debat dat het voorstel Wijziging GR Regionale Belasting Groep als hamerstuk op de agenda van de komende raadsvergadering gezet kan worden. Dat betekent dat de raad dit voorstel niet verder bespreekt maar via een klap met de voorzittershamer vaststelt.

Toekomstvisie

Het voorstel Toekomstvisie religieus erfgoed Delft dat voor bespreking op de agenda van de commissie stond, is doorgeschoven naar een latere commissievergadering. Dat gebeurt op verzoek van CDA, Volt, Onafhankelijk Delft, ChristenUnie, Hart voor Delft, VVD en D66, zodat ze meer ruimte hebben om de visie te toeten bij de achterban en maatschappelijke partners.

Delfts Kwartiertje

Na de antwoorden van wethouder Joëlle Gooijer op vragen van STIP over jongerenparticipatie in Delft kondigde die fractie aan te gaan nadenken over een motie die in de eerstvolgende raadsvergadering kan worden ingediend.

Beeldvorming: schoon en veilig open zwemwater

15 april 2024 – Leden van de commissie Ruimte en Verkeer waren op donderdag 11 april op bezoek bij het Hoogheemraadschap van Delfland voor een beeldvormende bijeenkomst over Schoon en veilig open zwemwater in Delft. De bijeenkomst was ook toegankelijk voor belangstellenden, en die waren dan ook namens allerlei organisaties of zichzelf aanwezig.

De kennissessie werd geopend door hoogheemraad Stijn van Boxmeer met een korte introductie op wat het Hoogheemraadschap nu eigenlijk doet. Vervolgens gaven ambtenaren van het Hoogheemraadschap van Delfland, de provincie Zuid-Holland, en de gemeente Delft presentaties over verschillende onderwerpen gerelateerd aan open zwemwater.

De aanwezigen werden geïnformeerd over de rollen en bevoegdheden van de verschillende bestuurslagen op het gebied van open zwemwater, en de problematiek rondom blauwalg in de Delftse Hout. Daarnaast werden de raadsleden op de hoogte gebracht van de stand van zaken van twee onderzoeken die op dit moment worden uitgevoerd: één onderzoek naar de haalbaarheid van een buitenzwembad in Kerkpolder, en één naar de mogelijkheden voor open zwemwater in Delft.

Na de presentaties was er tijd om met de aanwezigen te reflecteren op de presentaties en de huidige stand van zaken. Zorgen waren er vooral over toezicht en handhaving op het zwemmen in de Schie -wat officieel geen zwemlocatie en zelfs verboden is- en over de blauwalg in de Delftse Hout. Daarnaast gaven raadsleden aan benieuwd te zijn naar andere mogelijkheden voor open zwemwater in Delft. Of hier mogelijkheden voor zijn zal duidelijk worden als de twee onderzoeken komend jaar naar de raad toe komen.

Commissie ziet meer evenwicht in terrassenbeleid

12 april 2024 – Nieuwe gesprekken met horecaondernemers én bewoners in de binnenstad hebben geleid tot een bijgesteld beleid voor de terrassen en terrasboten, waarmee op hoofdlijnen ook de commissie Economie, Financiën en Bestuur kan leven. Dat bleek tijdens de extra oordeelsvormende vergadering van deze commissie op woensdag 10 april.

De tweede participatieronde volgde op het kritische debat dat de commissie in november vorig jaar hield toen burgemeester Marja van Bijsterveldt als portefeuillehouder van het terrassen- en terrasbotenbeleid veel kritiek kreeg op de eerste versie van de beleidsplannen. Het college had de plannen naar de commissie gestuurd, om van de fracties te horen hoe zij over het nieuwe terrassen- en terrasbotenbeleid denken. De twee beleidsnota’s lagen op dit moment ook ter inzage, zodat alle belanghebbenden in de stad er op konden reageren.

Gastvrij

Die reacties waren niet mals. De voorgenomen wijzigingen in het beleid werden toen door diverse insprekers omschreven als de doodsteek voor de horeca in Delft. Ook woensdagavond kwamen zeven insprekende horecaondernemers op voor hun belangen en het belang van de stad om zo gastvrij mogelijk te zijn. Enkele ondernemers klaagden dat ze terrasruimte moeten inleveren of dat gasten in de wind moeten zitten, maar er klonken ook tevreden geluiden van de insprekers. De vertegenwoordiger van Delfia Batavorum liet weten dat de historische vereniging blij is dat in het herziene beleid in belangrijke mate tegemoet is gekomen aan de beleving en het behoud van de historische binnenstad. 

Gesprekken

De gesprekken die begin dit jaar met alle betrokkenen over het terrassenbeleid zijn gehouden, hebben voor diverse wijzigingen in dat beleid gezorgd. Er komt niet meer ruimte voor terrassen, maar de koek wordt wel iets anders verdeeld.  Zo kan het zijn dat zaken die nu geen terras hebben, daarvoor wel in aanmerking gaan komen. Grotendeels bepalend voor de nieuwe regels zijn veiligheid, vrije doorgang in de smalle straten en beeldkwaliteit.

De windschermen moesten aanvankelijk weg, maar die mogen in de zomer op de Markt blijven staan. Achter het stadhuis mogen windschermen het hele jaar staan, maar daar alleen nog aan de zijkanten. De ligtermijn voor de terrasboten wordt verschoven naar 1 april tot en met 31 oktober. Het maximaal aantal terrasboten is 20 geworden in plaats van de eerder voorgestelde achttien. Ook is de overgangsperiode naar het nieuwe beleid verlengd, net als de vergunningstermijn van drie naar vijf jaar. 

Debat

Om zoals D66 het verwoordde de nog bestaande pijnpunten bij de horecaondernemers te minimaliseren zochten diverse fracties binnen het herziene beleid naar mogelijkheden om de toegestane terrasruimte op te rekken. STIP stelde voor om de terrasboten het hele jaar in de grachten te laten liggen en om kadeterrassen bij de terrasboten toe te staan.

Burgemeester Van Bijsterveldt wees dat van de hand. In de winter liggen er geen boten, om de bewoners hun rust te gunnen en om onderhoud aan de kades mogelijk te maken. GroenLinks en PvdA waren content met de extra participatieronde na het commissiedebat in november. Volt daarentegen had die participatieronde in de vorm van co-creatie met bewoners liever in aanloop naar de eerste versie van het terrassenbeleid gezien. De burgemeester betwijfelde of dat voor het beleid veel verschil had gemaakt, omdat in dit vraagstuk heel veel belangen bij elkaar komen en niet iedereen tevredengesteld kan worden.

De CDA-fractie, die ook namens de ChristenUnie sprak, was blij met de betrokkenheid van de raad en de gelegenheid voor de commissie om het beleid bij te sturen. Daarnaast pleitte het CDA dat er voor bezoekers die niet per se op een terras willen zitten voldoende bankjes in de stad staan. De VVD zou graag zien dat in de lijst met uitzonderingsdagen ook de Bevrijdingsdag op 5 mei wordt opgenomen. Hart voor Delft zei nog een dubbel gevoel te hebben over het rommelige proces en de keuzes van het college in het beleid.

De SP constateerde tevreden dat het college creatief is omgegaan met de schaarse ruimte in de stad en citeerde Jules Deelder met de woorden: Binnen de perken zijn de mogelijkheden even onbeperkt als daarbuiten. Onafhankelijk Delft pleitte voor meer rolstoeltoegankelijke terrassen, waar rolstoelers ook aan een tafeltje kunnen zitten. De burgemeester beloofde dat punt onder de aandacht te brengen van de ondernemers.

Raadsvergadering

Om het nieuwe terrassen- en terrasbotenbeleid uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat de gemeenteraad besluiten neemt over de aangepaste Algemene Plaatselijke Verordening en de Verordening Openbaar Gemeentewater Delft. Diverse fracties kondigden aan in de raadsvergadering op donderdag 16 mei wellicht moties of amendementen in te dienen bij de bespreking van het terrassen- en terrasbotenbeleid en bij de vaststelling van de verordeningen.

Kijk in de wijk: Voordijkshoorn heeft veel gezichten

10 april 2024 – Het mag op de stenige plekken wel wat groener, de activiteiten in de wijk mogen bekender worden en eenrichtingsverkeer zou het in sommige smalle straten een stuk veiliger maken. Het zijn een paar ideeën van bewoners die raads- en commissieleden op dinsdag 9 april meekregen tijdens Kijk in de wijk. Deze keer in Voordijkshoorn.

Er werd niet alleen gekeken, er werd vooral ook veel gesproken, door bewoners, ondernemers en actievelingen die zich inzetten voor de wijk. In het bomvolle zaaltje van wijkcentrum De Parel, onder in de Vermeertoren vertelt de wijkregisseur dat de gemeente vorig jaar weer is gestart met de wijkregie. Een paar uur per week.

De bewoners komen naar hem toe met ideeën en wensen en de wijkregisseur ondersteunt. De wijkverbinder van Delft voor Elkaar legt uit hoe ze bewoners activeert in een wijk met veel gezichten. Op de tafels liggen folders van Doel Delfland. In de Van Adrichemstraat en Van Groenewegenstraat kan iedereen bij Doel Delfland binnenlopen voor activiteiten, dagbesteding, extra zorg of een maaltijd.

Seniorenhonk

In wijkcentrum De Parel gebeurt veel; activiteiten voor kinderen, samen eten. Buurtinitiatief Fantastisch Foreest zet veel op touw; Fantastisch Frozen met een ijsbaantje op het Foreestplein, politiekids, de Berenclub, burendag en vanaf 3 mei in het gezondheidscentrum in de Vermeertoren een seniorenhonk, waar ouderen terecht kunnen voor koffie, een luisterend oor en dingen doen waar ze zin in hebben. Waarom weten we dat niet? vraagt een van de bewoners in het zaaltje. Hij vraagt om een wijkblad, een wijkkrant. Daar wordt aan gewerkt, klinkt het.

Het praatje van de stadsbouwmeester wordt door een andere bewoner onderbroken. Hij wijst naar buiten, naar de Van Beresteynstraat. Let ook op de bomen, waarschuwt de bewoner. De stadsbouwmeester knikt. Hij kent de bomen. Die staan op omvallen, verzekert de bewoner hem, terwijl de stormachtige wind tegen de Vermeertoren beukt en er nog wat natgeregende raadsleden binnendruppelen. De Parel is het startpunt voor Kijk in de wijk.

Foreestplein

Langs twee wandelroutes en een fietsroute gaat iedereen de wijk in. Van de naoorlogse Kuyperwijk tot de nieuwbouw in de Harnaschpolder. Daartussen de Ecoduswijk met laagbouw uit de jaren ’90. En de Hoornse Hof van voor en na 2000. De horecaondernemer op het Foreestplein wil zijn familierestaurant het liefst verplaatsen en uitbreiden. Om zo meer aansluiting met het winkelcentrum te krijgen, vertelt hij, terwijl hij naar het zebrapad kijkt. Dat duurde twee jaar voordat het er lag. De supermarktondernemer wijst op de verkeersdrukte op en rond het plein. Voor zijn winkel wordt vooral geparkeerd door autobezitters die in de Hof van Delft moeten zijn. Daar moet betaald worden. Voor de supermarkt en in de rest van Voordijkshoorn is het parkeren gratis. De verkeersdrukte is groot. Ook op het plein. Wat de ondernemers betreft, zou eenrichtingsverkeer een hoop verkeersgedoe oplossen.

Smalle straten

Ook op andere plekken in de wijk klinkt de roep om eenrichtingsverkeer. De smalle straten staan vol auto’s. Er wordt gewezen op onoverzichtelijke situaties. Gevaarlijk voor fietsers en dat geldt niet alleen in het oude deel van de wijk. Ook bij de nieuwbouw aan de Glaskloksingel is het uitkijken geblazen, vertelt de bewoner die een fietser ‘in’ haar auto kreeg. De drempels liggen er op onlogische plekken. De uitritten van de woonerven zijn onoverzichtelijk en de fietsende jongen reed kijkend op zijn telefoon zo ‘in’ haar auto. De fietser was erg geschrokken en de auto had wat krassen, maar die is toch al oud, en de bruggen vertelt ze zijn prachtig, maar die leuningen belemmeren het uitzicht ook.

Groener

Op het Stanislas-terrein spreekt de organisator van Westerpop de wens uit dat de gemeente met een soort garantstelling komt voor het geval dat het tweejaarlijkse festival een keer niet kan doorgaan door extreem weer.  Bij de Stichting Pop Oefenruimten Delft wordt een kijkje genomen waar bands en muzikanten kunnen oefenen zonder burengerucht te veroorzaken en buurtinitiatief Groene Molen laat zien hoe de buurt groener en duurzamer gemaakt wordt.

Compassie

De buurtsportcoach is blij met het initiatief van de Lions Club om sportboxen aan te schaffen, waar op het plein de sportattributen in kunnen worden opgeslagen. Scheelt een hoop gesjouw met sportspullen. Bij het Apostolisch Genootschap wordt vol trots vertelt over de ruimte die wordt geboden voor bezinning en samenzijn en gesprekken over levensvragen. Het genootschap zegt op die manier te willen bijdragen aan een duurzame wereld waar mensen met compassie en solidair samenleven.

Nevel Nemas

Samenleven wordt ook gedaan aan de Tuindersvaart bij Nevel Nemas.  In deze woongemeenschap voor 55-plussers delen 45 bewoners in 34 woningen al ruim tien jaar lief en leed met elkaar. In hetzelfde complex is de Smaragd gevestigd. Daar wonen mensen met een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Ze krijgen hulp van beroepskrachten. Overlast door jongeren in de buurt en op het schoolplein van De Schatkaart hebben de aandacht van de buurtsportcoaches en de wijkagent.

Ruimtegebrek

De flatcoach van Vidomes in de Schuijlenburchstraat en Van Alkemadestraat licht toe hoe de flatcoaches bewoners helpen door wonen, zorg en welzijn te verbinden. Ook bewoners van de Van Alkemadestraat pleiten voor eenrichtingverkeer om onder meer de oversteek naar de speeltuin veiliger te maken. Aan de andere kant van de wijk wijst de voorzitter van Hockey- en Tennisclub Ring Pass op de centrale functie van zijn vereniging voor Delft en op het ruimtegebrek van de club. Het sportterrein werd in 1990 gebouwd voor 600 leden. De club telt inmiddels 1400 leden en die delen nog steeds twee kleedkamers en twee toiletten. Hoge nood dus bij Ring Pass.

Onderweg naar de Van Blommesteinstraat wijst een bewoner op de flats in de Meermanstraat. Ze verbaast zich dat die gesloopt gaan worden. Tenminste dat gerucht gaat. Dat zou al voor het einde van dit jaar moeten gebeuren. De flatbewoners zijn al aan het verkassen en dat gaat volgens de stadsbouwmeester in een verrassend snel tempo. Zonde, zegt de wijkbewoner, zou een mooie plek zijn voor iedereen die dringend woonruimte nodig; jongeren, woningzoekenden, asielzoekers, statushouders en daklozen.

Binnentuin

In de Van Blommesteinstraat is de historische binnentuin zelfs voor echte Delvenaren een verrassing. Nooit geweten dat hier zo’n prachtige tuin is en ik woon hier twee straten verderop, zegt een bewoner. De tuin is prachtig vertelt een bewoner van het complex maar er zijn ook zorgen. Over de aflopende erfpacht die het bijna onmogelijk maakt voor kopers om een hypotheek te krijgen en over de bereikbaarheid van de woningen. Het gebeurt nogal eens, vertelt een bewoner, dat er busjes worden geparkeerd die de doorgang voor scootmobielen en fietsers versperren. Een paaltje, liefst vandaag nog, zou een hoop hinder kunnen voorkomen, stelt ze voor.

Buurtkippenhok

De raads- en commissieleden nemen het mee. Op weg naar de laatste stop. In het inmiddels donkere Hof van Delftpark. In het Buurtkippenhok zitten de kippen inmiddels op stok. Het kippenhok is een initiatief van cateringbedrijf Firma van Buiten. Bij de Firma werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, de deelnemers krijgen begeleiding en een veilige werk- of stage-omgeving. Samen met vrijwilligers uit de buurt verzorgen de deelnemers de kippen en rapen ze de eitjes die vanuit kastjes worden verkocht. Een van de vrijwilligers vertelt enthousiast over de kippen, de deelnemers aan de dagbesteding en bezoekers die hij soms een kip in hun handen duwt. Als civiel ingenieur werkte hij over de hele wereld maar in het kippenhok heeft hij geleerd op tijd te komen. Zelfs als ik vijf minuten te laat ben, krijg ik dat te horen. Hij lacht. Het Buurtkippenhok verbindt de buurt en brengt kippen en mensen samen.

Terug in wijkcentrum De Parel maken de raads- en commissieleden de balans op. Voordijkshoorn blijkt een wijk te zijn die vol zit met verrassingen, ambities en initiatieven die hier en daar wel wat steun kunnen gebruiken.

Deze week Kijk in de wijk en tweemaal Economie, Financiën en Bestuur

8 april – Er komen drukke weken aan voor de leden van de gemeenteraad en voor de leden van de commissie Economie, Financiën en Bestuur. De raadsleden gaan op dinsdag 9 april op bezoek in Voordijkshoorn en de commissie Economie, Financiën en Bestuur houdt naast de reguliere vergadering op donderdag 11 april, een extra vergadering op woensdag 10 april.

Onder de noemer van Kijk in de Wijk neemt de raad aanstaande dinsdag van 17.00 tot 22.00 uur een kijkje in Voordijkshoorn. Langs diverse routes staan ontmoetingen met bewoners gepland om de raadsleden bij te praten over het reilen en zeilen in de wijk. Het programma is voor een groot deel samengesteld met bewoners die de afgelopen weken konden laten weten, waarover ze in gesprek willen met de raadsleden.

Programma Kijk in de wijk: Voordijkshoorn

De commissie Economie, Financiën en Bestuur houdt op woensdag 10 april, vanaf 20.30 uur, een extra vergadering over het terrassen- en terrasbotenbeleid. In samenhang met dit onderwerp bespreekt de commissie ook het voorstel Verordening Openbaar Gemeentewater Delft 2024. Die nieuwe verordening is nodig om het voorgestelde terrasbotenbeleid uit te kunnen voeren.

Agenda commissie Economie, Financiën en Bestuur 10 april

Een dag later, op donderdag 11 april, bespreekt de commissie Economie, Financiën en Bestuur vanaf 19.30 uur onder meer de voorstellen Actualisatie Algemene Plaatselijke Verordening, Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionale Belasting Groep en Toekomstvisie religieus erfgoed Delft.

De gemeentesecretaris komt de commissie bijpraten over de personele ontwikkelingen in de ambtelijke organisatie van Delft. Verder overlegt de commissie over het door het college opgestelde Actieprogramma Ruimtelijk-Economische Visie 2024-2026.

Agenda commissie Economie, Financiën en Bestuur 11 april

Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen beide vergaderingen bijwonen in de raadszaal of thuis rechtstreeks of achteraf bekijken via de webcast die te vinden is op de website van de gemeenteraad.

Oppositiemoties over fietssnelweg halen geen meerderheid

5 april 2024 – Het gebeurt niet vaak dat de coalitie- en oppositiepartijen over een onderwerp zo duidelijk van mening verschillen als over de aanleg van de Metropolitane Fietsroute Delft – Rotterdam Alexander en het fietsecoduct over de A13. In de raadsvergadering werden op donderdag 4 april de acht moties van oppositiepartijen bij dit onderwerp allemaal door de raad verworpen.

Voorafgaand aan de stemming hield de raad een uitvoerig debat dat zich toespitste op de rol van de raad in dit proces, de kosten en nut en noodzaak van het fietsecoduct en eigenlijk van het hele metropolitane fietspad.

Politiek issue

De aanleg van een 20 kilometer lange ‘snelweg’ voor fietsers van Delft via de polder van Pijnacker en Berkel naar Rotterdam Alexander werd pas een politiek issue in Delft, nadat een nipte meerderheid van de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp begin maart instemde met de aanleg van de fietsroute en het fietsecoduct over de A13.

In die gemeente was de gemeenteraad gevraagd om een besluit te nemen, maar in Delft was dat besluit (volgens het college) al in 2021 genomen als onderdeel van het Mobiliteitsprogramma Delft 2040 en waren de middelen al beschikbaar gesteld in de Programmabegroting. De oppositie hekelde net als in de commissievergadering ook weer de samenhang tussen de financiering van de aanleg van de Gelatinebrug over de Schie en de financiering van de aanleg van het fietsecoduct op de A13.

Voorstander

STIP, PvdA en GroenLinks toonden zich voorstander van de aanleg van de nieuwe fietsroute. STIP sprak over een verbetering van de milieuvriendelijke bereikbaarheid van Delft. De PvdA sprak de hoop uit dat met de aanleg van de fietsroute meer automobilisten de auto laten staan en de fiets pakken om naar Delft of Rotterdam te gaan. GroenLinks zei blij te zijn dat mede dankzij de amendementen die in Pijnacker-Nootdorp zijn aangenomen meer rekening gehouden wordt met biodiversiteit op deze nieuwe fietsroute.

Vanuit de oppositie klonk voornamelijk kritiek en treurnis en werd via de moties gevraagd om onder meer alternatieven te onderzoeken, een financieel plafond in te stellen en een volwaardig fietsecoduct aan te leggen. 

Onderzoek

De motie Onderzoek alternatieven voor Fietsecoduct A13 van CDA, VVD, Hart voor Delft, Onafhankelijk Delft, Volt en SP vroeg de raad samen met de Metropoolregio Den Haag Rotterdam onderzoek te doen naar alternatieve routes en de resultaten daarvan voor te leggen aan de raad. De meerderheid van coalitiepartijen ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA en STIP stemden tegen deze motie.

Dat gebeurde ook met de overige moties. VVD, CDA en Onafhankelijk Delft zagen hoe de ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, STIP en Volt tegen hun motie Geen cent meer voor het Fietsecoduct over de A13 stemden.  Diezelfde partijen stemden eveneens tegen de motie Een MER uitvoeren voor project fietsroute, meten is weten die werd ingediend door Onafhankelijk Delft. Die fractie kreeg ook niet voldoende partijen voor een meerderheid over de streep voor de motie Natuur heeft voorrang. ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, STIP en VVD stemden tegen.

Faunavoorziening

De motie Een volwaardige faunavoorziening over de A13 van Volt en Onafhankelijk Delft kreeg alleen de steun van CDA en SP en werd door een ruime raadsmeerderheid verworpen. Dat gebeurde tevens met de motie Kennisstad Delft bouwt Delft-Rotterdam Alexander fietsroute. Die motie van de SP werd door tegenstemmen van ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, STIP en Volt verworpen.

Rol van de gemeenteraad

De laatste twee moties die bij dit agendapunt werden verworpen, waren gericht op de rol van de gemeenteraad en de genomen besluiten in het verleden. Diverse fracties lieten in het debat weten heel veel moeite gedaan te hebben om aan informatie te komen uit het verleden om te herleiden wie, wanneer een besluit nam over de aanleg van de fietsroute en het fietsecoduct.

Wethouder Martina Huijsmans verwees net als de PvdA terug naar 2005 en ook naar de jaren 2009 en 2018 als momenten, waardoor via gelaagde raadsbesluiten dit project steeds meer vorm kreeg. Met andere woorden; de snelfietsroute kwam niet uit de lucht vallen.

De motie van Hart voor Delft met de titel Grote (infrastructurele) projecten zijn een raadsbevoegdheid werd door de meerderheid met tegenstemmen van de vijf coalitiepartijen verworpen. De Motie van treurnis betrokkenheid raad bij dossier Fietsecoduct die na de reactie van wethouder Huijsmans werd ingediend door CDA, VVD, Onafhankelijk Delft en Hart voor Delft kreeg de steun van de overige oppositiepartijen. De coalitiemeerderheid van ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA en STIP stemde tegen. Ook die motie werd verworpen.

Parkeernormen

Het college heeft besloten om de parkeernormen te maximeren en naar beneden bij te stellen bij nieuwbouw en verbouw van gebouwen. Voor bestaande gebouwen blijft de toegestane parkeerruimte hetzelfde. Voor autoparkeren geldt bijvoorbeeld de nieuwe norm dat bij nieuwe woningen een aantal parkeerplekken nooit hoger is dan één parkeerplaats per woning. Voor fietsparkeren blijft een minimumnorm; meer bouwen dan de norm mag.

In het raadsdebat over deze door het college vernieuwde Beleidsregels Parkeernomen ging een groot deel van de discussie over de rol van de raad als het gaat over de vraag wie moet die normen vaststellen; de raad of het college? Of allebei, zoals in de motie Wijzigen van parkeernormen is een raadsbevoegdheid werd voorgesteld door de fracties van VVD, CDA, Onafhankelijk Delft, Hart voor Delft en SP.

Bevoegd

Wethouder Frank van Vliet vond dat dat niet kan. Het college is in zijn optiek bevoegd om beleidsregels vast te stellen en daar kan de raad via moties iets van vinden, maar geen besluit over nemen.

GroenLinks, STIP en D66 dienden tijdens het debat daarop hun motie Vaststelling parkeernomen in die grotendeels gelijk was aan de motie van de oppositiepartijen, maar voorstelde om de beleidsregels parkeernormen voortaan eerst ter bespreking aan te bieden aan de raad, zodat het college er daarna een besluit over kan nemen.

Dat zou volgens de wethouder een werkbare procedure kunnen zijn die de raad vooraf de kans geeft een oordeel te geven over nieuwe parkeernormen.  Een kleine aanpassing in de motie van de VVD, CDA, Onafhankelijk Delft, Hart voor Delft en SP zorgde ervoor dat hun motie unaniem door de raad werd aanvaard. Het college wordt voortaan geacht de raad voorafgaand aan het collegebesluit de nieuwe parkeernormen ter beoordeling voor te leggen aan de raad. GroenLinks, STIP en D66 trokken hun motie in.

Parkeerbeleid

De motie Mobiliteit in balans van de ChristenUnie en STIP werd ingetrokken na de toezegging van wethouder Huijsmans dat de raad binnenkort het Monitoringsprogramma Mobiliteitsplan Delft ontvangt.

De SP diende vier moties als een meerkeuzemenu in om wijzigingen in het parkeerbeleid terug te draaien, te omarmen en in mindere of meerdere mate te wijzigen. Alle vier de moties werden verworpen, waaronder de motie Wij willen jouw auto niet. De SP stemde samen met de rest van de raadsfracties tegen de eigen motie, zodat die motie als die zeldzame unaniem verworpen motie de geschiedenis ingaat.

Hamerstukken

Bij de vaststelling van de hamerstukken lieten VVD en CDA aantekenen dat ze akkoord gaan met het voorstel Toekomstbestendigheid kinderboerderijen Delft – renovatie waterspeeltuinen dat de gemeente bijna vijf ton gaat kosten, maar dat zij liever hadden gezien dat dat bedrag uit het Fonds Delft 2040 kwam. Uit navraag door de fracties blijkt dat dit fonds het nog beschikbare geld al heeft bestemd voor andere opgaven in de stad. Het geld voor de renovatie van de waterspeeltuinen komt daarom uit de algemene middelen van de gemeente. 

Via een klap met de voorzittershamer ging de raad verder akkoord met de voorstellen: Voorkeursrecht Buitenhofdreef 2 (Rabobank), Herstelbesluit Schieoevers Noord (Kabeldistrict en Nieuwe Haven) en Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015.