Fracties schaven en schrapen in begrotingsdebat

Fracties schaven en schrapen in begrotingsdebat

27 oktober 2021 – De Delftse raadsfracties hebben op dinsdag 26 oktober in de vergadering van de commissie Algemeen uitvoerig gedebatteerd over de Programmabegroting 2022-2025. Omdat de financiële situatie van Delft nog steeds niet rooskleurig is, valt er in de begroting weinig te schuiven met geld. Toch probeerden veel fracties, op zoek naar financiële ruimte, met schaven en schrapen de begrotingsvoorstellen enigszins bij te sturen.

Dat er voor de raad weinig te kiezen valt, komt ook doordat een deel van die keuzes al in het voorjaar is gemaakt bij de vaststelling van het Herstelplan 2021 en de kadernota. In de begroting voor 2022 is onder meer het extra geld verwerkt dat Delft van het Rijk krijgt voor de jeugdzorg. Dat is eenmalig en draagt nauwelijks bij aan financieel herstel. Het college stelt dat de voorgestelde keuzes gevolgen hebben voor onder meer het onderhoud van de openbare ruimte, de kwaliteit van voorzieningen in de stad en ook voor de woonlasten die de Delftenaren moeten opbrengen.

CDA

Net als bij de algemene beschouwingen op donderdag 14 oktober kwamen dinsdagavond de thema’s klimaat, wonen en cultuur vaak voorbij. Als het aan het CDA ligt, krijgen DOK en expositieruimte 38CC er wat geld bij en kan er bij museum Prinsenhof wat geld af. De fractie van het CDA wil het geld dat is bestemd voor de energietransitie en het klimaatplan alleen besteden aan het reduceren van de CO2-uitstoot. In het sociaal domein vroeg de CDA-fractie aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast pleitte het CDA voor het programma Muziek in de klas dat volgens het CDA kan bijdragen aan preventie en talentontwikkeling.

GroenLinks

GroenLinks constateerde tevreden dat het college in de begroting investeert in klimaatadaptatie en vergroening van de stad en niet kort op het armoedebeleid. Theater De Veste, DOK en 38CC moeten wat GroenLinks betreft voldoende steun krijgen om niet door hun hoeven te zakken. Op het gebied van de energietransitie wil GroenLinks de resterende Eneco-gelden besteden door de energieopgave te koppelen aan de wijkaanpak. Als voorbeeld gaf GroenLinks werkzoekenden die in hun eigen wijk woningen gaan isoleren. Binnen het sociaal domein vroeg GroenLinks het college goed te kijken naar de samenhang in bezuinigingen op maatvoorzieningen en Delft voor Elkaar. GroenLinks kondigde een motie aan om die samenhang in kaart te brengen.

STIP

Veel van de wensen die de fracties dinsdagavond lieten horen, worden de komende dagen vertaald in moties en amendementen. Eén amendement werd aangekondigd door STIP. Die fractie wil samen met de PvdA 15.000 euro vrijmaken in de begroting voor 38CC. Volgens STIP is dat bedrag voldoende om de expositieruimte 2022 door te laten komen. STIP wil net als GroenLinks de klimaatcrisis in de wijken aanpakken. STIP vroeg ook aandacht voor de studietoeslag voor studenten met een beperking. Samen met D66 wil STIP een aanvulling voor deze studenten op de studietoeslag.

D66

D66 constateerde dat er miljoenen naar museum Prinsenhof gaan en dat 38CC door het mislopen van een landelijke subsidie dreigt te verdwijnen. Ook D66 zou 38CC overeind willen houden. D66 zei zich ook zorgen te maken over de bezuinigingen bij bibliotheek DOK. De fractie vroeg het college met een overzicht te komen van wanneer welke keuzes onomkeerbaar zijn en wat de gevolgen daarvan zijn. D66 sloot zich bij STIP en GroenLinks aan om de energietransitie wijkgericht aan te pakken. De toeristenbelasting kan wat D66 betreft een stuk hoger en de belastingen mogen groener.

VVD

De VVD zei zich zorgen te maken of de financiële doelen uit het herstelplan en de kadernota in deze begroting wel worden gehaald. Als fracties met een motie komen om 38CC in stand te houden, wil de VVD die steunen, maar 38CC moet het dan volgens de VVD wel laten zien. De fractie zei verder onder meer verrast en verbaasd te zijn dat het Doelenplein autoluw wordt. De Eneco-gelden moeten volgens de VVD niet verjubeld worden maar besteed worden aan de leefbaarheid in de wijken. De VVD zei te balen van de OZB-verhoging en zich zorgen te maken over kostenontwikkeling in de riool- en afvalstoffenheffing. Binnen het sociaal domein pleitte de VVD voor een intensievere samenwerking tussen Delft voor Elkaar en Delft Support. De fractie vroeg het college eens te kijken naar de schuldhulpverlening voor ondernemers waar tot nu toe relatief weinig ondernemers een beroep op hebben gedaan.

SP

De SP had haar wensenlijst verpakt in een aantal voorstellen. De voorzieningen in de wijken moeten weer op orde, zoals bibliotheken. De SP wil onder meer laten onderzoeken of het schoolzwemmen heringevoerd kan worden en hoe groot de behoefte is aan buurthuizen in de wijken. De belasting voor bedrijven kan wat de SP betreft omhoog. Net zoals het minimumloon dat volgens de SP naar 14 euro per uur moet. Boven op de geplande bouw van nieuwe woningen moeten er volgens de SP 3000 nieuwe betaalbare huurwoningen bijkomen in Delft. De SP pleitte ook voor de invoering van de zelfbewoningsplicht in aanvulling op maatregelen tegen het verkameren van bestaande woningen.

PvdA

De PvdA liet weten graag mee te doen met de motie van GroenLinks om de energietransitie wijkgericht aan te pakken. Ook vroeg de PvdA aandacht voor de energiearmoede die voor veel Delftenaren steeds reëler dreigt te worden. Een andere dreiging ziet de PvdA in de vervoersarmoede, waarbij mensen in de knel komen wanneer ze geen eigen vervoer hebben of geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. De PvdA benadrukte in navolging van STIP dat er zeker sprake is van een cultuurcrisis in Delft.

Onafhankelijk Delft

In het betoog van Onafhankelijk Delft lag de nadruk op de pijn die de Delftenaren voelen door alle bezuinigingen. In de visie van Onafhankelijk Delft zijn er veel voorzieningen wegbezuinigd, is er wel geld voor grote bedrijven, maar moeten de bewoners steeds meer inleveren. Enkele punten waar de fractie aandacht voor vroeg waren het maaien, de bladeren op straat, parkeren en het Warmteplan. Onafhankelijk Delft sprak de wens uit dat het rijk bijspringt met extra geld.

ChristenUnie

Het was de ChristenUnie opgevallen dat het college in uitersten over de begroting sprak; aan de ene kant is er volgens het college zoveel moois in Delft en aan de andere kant is Delft een anorexiagemeente. In de begroting zouden volgens de ChristenUnie veel zichtbaarder moeten zijn welke global goals zijn gerealiseerd. Net als andere fracties ziet de ChristenUnie in de begroting weinig ruimte om met geld te schuiven. De ChristenUnie stelde daarom voor om ook te kijken naar het eventueel opschuiven of uitstellen van bestedingen. Zo hoeft de tramhalte in de Martinus Nijhofflaan van de ChristenUnie niet per se verplaatst te worden en kan uitstel van de herinrichting van de raadszaal over een paar jaar ook geld opleveren. De ChristenUnie pleitte daarnaast voor het vergroten van de betrokkenheid van bewoners bij het bestuur, voor de invoering van de zelfbewoningsplicht en voor de opvang van asielzoekers.

Hart voor Delft

Hart voor Delft adviseerde het college niet te bezuinigen op de coronasteun. Ook moet het college volgens Hart voor Delft duidelijk maken wat er met de 99 miljoen euro aan Eneco-gelden is gebeurd. Het percentage inhuur bij de gemeente moet wat Hart voor Delft betreft omlaag van 20 naar vijftien procent en het college moet duidelijk maken hoe het staat met de uitrol van het nieuwe inzamelen. Verder vroeg Hart voor Delft aandacht voor LHBTI in de sport en blauwalg in de Delftse Hout. Hart voor Delft pleitte ook voor een uitgebreide evaluatie van het welzijnswerk.

College

Wethouder Stephan Brandligt liet weten dat het college positief staat tegenover de wens van onder andere GroenLinks en STIP om de energietransitie wijkgericht aan te pakken. Een uitbreiding van de studietoeslag acht de wethouder niet waarschijnlijk, omdat gemeenten geen geld krijgen van het rijk om die taak uit te voeren. Het vergroenen van de belastingen staat volgens de wethouder op de agenda van de VNG. Wethouder Brandligt verzekerde Hart voor Delft dat er niet wordt bezuinigd op het coronabudget.

Geld weghalen bij museum Prinsenhof acht wethouder Bas Vollebregt niet verstandig, omdat het museum al te maken heeft met een taakstelling van twee ton. Voor 38CC ziet hij geen ruimte in de begroting en hij zei geen voorstander te zijn van een verhoging van de toeristenbelasting. Vollebregt noemde het te kort door de bocht om te denken dat dat tarief geen effect heeft op het aantal bezoekers dat naar Delft komt.

Wethouder Martina Huijsmans liet de VVD weten dat het autoluw maken van het Doelenplein past in eerder gepresenteerde plannen. Het uitstellen van bestedingen en naar achter schuiven van investeringen zei ze liever niet te doen, omdat dat de afgelopen jaren al zo vaak is gedaan.

Wethouder Lennart Harpe zegde het CDA toe te kijken naar de mogelijkheden om muziek in de klas aan te bieden aan de scholen via het geld uit het nationaal programma onderwijs. Dat geld wordt in overleg met de scholen verdeeld om een aantal achterstanden, waaronder het lerarentekort, weg te nemen. Een deel van het geld is ook bestemd voor taal- en cultuureducatie.

Wethouder Karin Schrederhof liet weten dat het college kijkt of de zelfbewoningsplicht een instrument is dat ook in Delft kan worden ingezet. De suggestie van de PvdA om de bijzondere bijstand te gebruiken in geval van energiearmoede omschreef de wethouder als lastig, omdat het ingewikkeld is en omdat de financiële ruimte ontbreekt. De wethouder zei met Hart voor Delft de wens te delen om het aantal externen bij de gemeente terug te dringen. Dat is volgens haar een arbeidsmarktprobleem.

Burgemeester Marja van Bijsterveldt zei dat het college hecht aan de wijkgerichte benadering, waar in de commissie ook over werd gesproken. Het idee van de SP om de mogelijkheid van veiligheidsposten in de wijken te onderzoeken zei ze liever terug te zien in de aanwezigheid van de wijkagenten. Die kennen volgens de burgemeester hun pappenheimers in de wijken en dragen bij aan een groeiend veiligheidsgevoel. Burgemeester Van Bijsterveldt betoogde andermaal dat het rijk met extra geld over de brug moet komen. Op het Binnenhof wonen geen mensen, die mensen wonen hier, aldus de burgemeester. Van Bijsterveldt zei namens het college dat het pijn doet dat de broekriem zover moet worden aangetrokken.

Raadsvergadering

Aan het slot van het debat lieten de fracties weten welke moties en amendementen ze tijdens de raadsvergadering op donderdag 4 november willen indienen. De Najaarsrapportage 2021 en het voorstel 17e Begrotingswijziging en effecten n.a.v. septembercirculaire 2021 worden in die vergadering als hamerstuk vastgesteld. Naast de begroting stelt de raad ook de voorstellen Instellen voorzieningen voor egalisatie exploitatie riolering, reiniging en omgevingsvergunningen en Belastingverordeningen 2022 vast. De raadsvergadering begint die avond om 20.00 uur.

Beschouwingen in teken van klimaat, wonen en cultuur

14 oktober 2021 – Bijna alle raadsfracties stonden op donderdag 14 oktober in hun algemene beschouwingen stil bij de moeilijke keuzes die het college naar eigen zeggen heeft gemaakt om de programmabegroting 2022-2025 sluitend te krijgen. Het college stelt in de begroting dat Delft in een lastige positie verkeert. De financiële middelen zijn schaars en dat maakt volgens het college scherpe financiële keuzes noodzakelijk.

Kijk de algemene beschouwingen terug

Een deel van die keuzes is door de raad al in het voorjaar bepaald bij de vaststelling van het Herstelplan 2021 om de vorige begroting rond te krijgen en de kadernota. In de nieuwe begroting is onder meer het extra geld verwerkt dat Delft van het Rijk krijgt voor de jeugdzorg. Dat is eenmalig en draagt nauwelijks bij aan financieel herstel. Het college stelt dat de voorgestelde keuzes gevolgen hebben voor onder meer het onderhoud van de openbare ruimte, de kwaliteit van voorzieningen in de stad en ook voor de woonlasten die de Delftenaren moeten opbrengen.

In hun algemene beschouwingen lieten de fractievoorzitters horen welke keuzes de gemeente volgens hun partij zou moeten maken.

CDA

CDA-fractievoorzitter Rob van Woudenberg gaf in zijn beschouwingen aan dat zijn partij andere keuzes maakt. Door jarenlang neoliberaal beleid en doorgeslagen marktdenken is de overheid volgens het CDA op meer afstand van de samenleving komen te staan. Van Woudenberg pleitte namens zijn fractie voor een gemeenschap waar mensen elkaar nodig hebben en de overheid adequaat hulp biedt aan mensen die in de knel zitten. Hij vroeg daarbij onder meer aandacht voor de woningmarkt, de culturele sector, talentontwikkeling in het verenigingsleven en het onderwijs.

GroenLinks

Klimaatverandering is een feit, citeerde GroenLinks-fractievoorzitter Frank van Vliet uit de programmabegroting. Tegelijkertijd zei hij dat zijn fractie ervan bewust is dat mensen aan de onderkant van de samenleving het moeilijk hebben. GroenLinks is daarom tevreden dat het college niet bezuinigt op de schuldhulpverlening. Volgens die fractie moet verbinding worden gezocht tussen de energietransitie in de wijken en opgaven zoals werkloosheid en eenzaamheid in die wijken. Van Vliet vroeg verder aandacht voor het opraken van de Eneco-gelden en de druk op de zorg en cultuur.

STIP

In de beschouwingen van STIP blikte fractievoorzitter Ida de Boer onder meer terug op de coronacrisis, die ondanks de toenemende polarisering, Delftenaren ook dichterbij elkaar heeft gebracht. De Boer sprak haar teleurstelling uit dat Delft nog steeds te maken heeft met financiële tekorten. STIP vindt het belangrijk dat raad en college blijven zoeken naar de balans tussen investeren in de toekomst en Delft betaalbaar houden. De fractievoorzitter van STIP sprak ook over de aanpak van de huidige klimaat-, woning- en cultuurcrisis. STIP wil dat die crises prioriteit krijgen.

D66

Fractievoorzitter Christine Bel stelde in de beschouwingen van D66 de durf om te dromen centraal, want bij gebrek aan dromen ligt de waan van de dag op de loer. Bel zei dat haar partij de ogen ook niet wil sluiten voor de werkelijkheid. De realiteit ziet er in Delft op sommige punten niet erg florissant uit. De fractievoorzitter gaf aan dat  haar fractie zorgen heeft over het onderwijs, de schuldenproblematiek, de woningmarkt, energiearmoede en cultuur. D66 sprak de wens uit dat de gemeente meer werk gaat maken van de klimaatadaptatie en de belastingen meer gaat vergroenen om zo van Delft een droomstad te maken.

VVD

Dimitri van Rijn deelde in zijn beschouwingen de visie van VVD op de grote uitdagingen waar Delft volgens die partij voor staat. De VVD wil onder meer banen en onderwijs op elk niveau en meer koopwoningen om de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren. Van Rijn vroeg de commissie om de autobezitter met respect te behandelen en delen van de stad alleen autoluw te maken als daar een goede reden voor is. De VVD-fractievoorzitter stipte ook de klimaatcrisis aan. Delft hoeft op het gebied van de energietransitie  wat de VVD betreft niet haantje de voorste te zijn. Tevens liet hij weten dat de VVD geschrokken is over de toenemende kosten in het sociaal domein.

SP

De gemeente heeft te weinig geld. De uitkering uit het Rijk is te laag en er zijn veel kosten gemaakt door de maatregelen rond corona. Maar dat is geen reden om in het wilde weg te bezuinigen op voorzieningen. Wie economische groei wil, zorgt dat mensen geld hebben om uit te geven in de stad. SP-fractievoorzitter Lieke van Rossum vroeg onder meer aandacht voor de betrokkenheid van de gemeente bij bewoners. Bewoners die zich vaak in de steek gelaten voelen door de gemeente. Van Rossum pleitte voor gratis voorzieningen in de wijken, zoals buurthuizen, een goede bibliotheek en de terugkeer van het schoolzwemmen. Daarnaast besteedde de SP-fractievoorzitter een groot deel van haar beschouwingen aan de woningcrisis en de oplossingen die de SP daarbij voor ogen heeft. Een van die oplossing is volgens de SP de zelfbewoningsplicht voor de kopers van een huis.

PvdA

In de beschouwingen van de PvdA sprak fractievoorzitter Willy Tiekstra de hoop uit dat er snel een nieuw kabinet komt met deelname van haar partij en GroenLinks. Wat de PvdA betreft moet in Delft voorkomen worden dat de sociale ongelijkheid, die ook door corona is versterkt, nog verder toeneemt. Tiekstra zei de investering van zes miljoen in meer groen in de wijken te steunen, maar ze riep het college ook op om oog te blijven houden voor de mensen. Ook vroeg ze namens de PvdA aandacht voor energiearmoede en vervoersarmoede. Om de crisis op de woningmarkt op te lossen moeten er volgens de PvdA niet alleen meer woningen, maar ook meer diverse woningen worden gebouwd, waarbij ook gekeken wordt naar nieuwe  woningconcepten en flexibele woonvormen.

Onafhankelijk Delft

Een jaar om snel te vergeten, sprak fractievoorzitter Jolanda Gaal van Onafhankelijk Delft. Gaal vertolkte de vragen van bewoners die willen weten waarom zij geen geld krijgen van de gemeente, terwijl ze steeds meer en meer moeten gaan betalen. Volgens Gaal leven er veel vragen in de stad en moet de begroting begrijpelijker en leesbaar voor bewoners worden. De fractievoorzitter zei ook veel zorgen in de stad te horen over hogere energiekosten, parkeren en onduidelijke subsidies. Wat Onafhankelijk Delft betreft moeten de buurthuizen weer terug naar de wijken.

ChristenUnie

Fractievoorzitter Bert van der Woerd van de ChristenUnie vroeg onder meer aandacht voor de voelbare kloof tussen arm en rijk in Delft. In kwesties als wonen, klimaat en energie gaat het volgens de ChristenUnie om solidariteit, niet om perfecte gelijkwaardigheid. Te lang is de verantwoordelijkheid voor klimaatbewuste actie neergelegd bij de individuele burger en de markt. Het lokale bestuur moet in de visie van de ChristenUnie het betrouwbare gezicht zijn van de overheid. Een betrouwbare overheid vraagt om een structureel gezonde financiële huishouding. Zo’n huishouding kost geld, zei Van der Woerd. Hij bepleitte dat sterke schouders de zware lasten dragen. De ChristenUnie zoekt daarom in de begroting financiële ruimte voor Kamers met Aandacht. Een initiatief om kwetsbare jongeren te helpen op weg naar zelfstandigheid, waarbij de gemeente bemiddelt tussen mensen die een kamer willen verhuren en jongeren die nog niet geheel zelfstandig kunnen wonen.

Hart voor Delft

Fractievoorzitter van Hart voor Delft, Bram Stoop, hekelde het financiële beleid van dit college. Stoop wees er onder meer op dat de laatste begroting in deze raadsperiode sluitend is gemaakt door te putten uit de reserves. Dat de woonlasten stijgen, valt volgens Hart voor Delft niet meer uit te leggen aan de bewoners. Stoop noemde dat onaanvaardbaar. Daarnaast vroeg de voorman van Hart voor Delft aandacht voor de afvalinzameling. Het nieuwe inzamelen is mislukt en moet volgens Hart voor Delft wijken voor na-scheiding. Voorts moet de gemeente het aantal tijdelijke krachten terugdringen door hen in vaste dienst te nemen en moet pas op de plaats gemaakt worden met de volgens Hart voor Delft geldverslindende klimaatambities. Hart voor Delft vroeg verder aandacht voor sport, blauwalg, een openluchtzwembad en een grondige evaluatie van het welzijnswerk.

College

Burgemeester Marja van Bijsterveldt stond in haar reactie kort stil bij het feit dat dit de laatste algemene beschouwingen van deze raadsperiode waren. De burgemeester sprak over een bewogen tijd met corona als dieptepunt, maar ook een tijd waarin veel tot stand is gebracht en waarin ambities bijgesteld moesten worden. Wethouder Stephan Brandligt beaamde dat het college geen optimistische begroting heeft gepresenteerd. Volgens de wethouder zit er veel pijn in, zijn er veel bezuinigingen en valt er aan lastenverzwaring niet te ontkomen.

Wethouder Bas Vollebregt weerlegde dat er sprake zou zijn van bezuinigingen op de coronasteun. Hij zei dat die reserve minder is geworden. Niet, omdat er is bezuinigd, maar er meer steun is gegeven. Wethouder Martina Huijsmans zei blij te zijn dat ze in de commissie veel draagvlak had gehoord voor de extra investering in de openbare ruimte.

Wethouder Lennart Harpe ging onder meer in op de tekorten in de jeugdzorg en de noodzaak dat het Rijk met een structurele oplossing komt. Van bij-plussen uit de reserves zal volgens de wethouder bij de uitvoering van de wet Inburgering geen sprake meer zijn. Wethouder Harpe verzekerde de commissie dat de gemeente daar niet meer geld aan gaat uitgeven dan wat het Rijk beschikbaar heeft gesteld. Wethouder Karin Schrederhof ging onder meer in op de opmerkingen die in de beschouwingen waren gemaakt over de woningcrisis en de woningnood onder starters en studenten. De wethouder liet weten dat onderzoek heeft uitgewezen dat bouwen voor alleen doorstroming op de markt onvoldoende is om starters een kans te bieden op de woningmarkt. Daarnaast zei ze de opvatting te delen dat corporaties moeten beginnen met het verduurzamen van hun woningvoorraad. Maar speelt volgens de wethouder het probleem dat de woningcorporaties te krap bij kas zitten.

Debat

Na het herfstreces volgt het debat over de begroting in de commissie Algemeen op dinsdag 26 oktober. Insprekers kunnen die avond ook hun zegje doen. Zij kunnen zich tot op de dag van de vergadering 12.00 uur aanmelden via griffie@delft.nl.

De raadsbehandeling van de programmabegroting vindt plaats op donderdag 4 november. In deze vergadering kunnen partijen via moties, amendementen en richtinggevende uitspraken proberen het beleid bij te sturen en stelt de gemeenteraad de begroting vast.

College biedt programmabegroting 2022-2025 aan

17 september 2021 – De gemeenteraad heeft de ontwerpprogrammabegroting 2022-2025 van het college ontvangen.

De begroting wordt op donderdag 14 oktober besproken in de vergadering van de commissie Algemeen. De fracties geven die avond vanaf 19.30 uur hun algemene beschouwingen.

De raadsbehandeling van de programmabegroting vindt plaats op donderdag 4 november.

Gemeenteraad stelt begroting 2021 vast

6 november 2020 – Na een uitvoerig digitaal debat heeft de gemeenteraad op donderdag 5 november ingestemd met de programmabegroting 2021 – 2024, de belastingenverordeningen 2021 en de najaarsrapportage 2020.

Net als drie weken geleden tijdens de algemene beschouwingen vroegen de raadsfracties aandacht voor de verslechterde financiële situatie van de gemeente. Het lukte het college dit jaar niet om de begroting sluitend te krijgen. Desondanks hield het college tot tevredenheid van de coalitiepartijen GroenLinks, STIP, D66, VVD en PvdA vast aan de ingezette koers om Delft te versterken als een prettige, vitale, veilige en verbonden stad.

Dat het in 2021 niet lukt om de eindjes aan elkaar te knopen, komt volgens het college niet alleen door de coronacrisis. Er is volgens het college sprake van een stapeling van negatieve ontwikkelingen, waaronder rijksbezuinigingen en tekorten in het sociaal domein. Samen met andere gemeenten, de provincie Zuid-Holland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt het Delftse college de komende tijd de boodschap in Den Haag te blijven herhalen om met meer geld over de brug te komen. Donderdagavond maakte wethouder Stephan Brandligt bekend dat het college werkt aan een ombuigingspakket om het gat van zes miljoen euro in de begroting te dichten. Dat pakket met bezuinigingsvoorstellen krijgt de raad volgend voorjaar voor de behandeling van de Kadernota.

Eenendertig moties

Dat het college de raad vroeg akkoord te gaan met een niet-sluitende begroting omschreef grootste oppositiepartij CDA als een unicum. Onafhankelijk Delft zei te hopen op steun van het rijk. De SP wees in het debat op de noodzaak van een meer sociaal beleid onder meer op de woningmarkt en in de zorg. De ChristenUnie steunde het pleidooi van de coalitie om aan te kloppen bij het rijk. Stadsbelangen Delft zei niet gecharmeerd te zijn van de niet-sluitende begroting en Groep Stoelinga diende samen met Stadsbelangen Delft een motie van afkeuring in, omdat het college geen sluitende begroting had afgeleverd. De motie werd door een ruime raadsmeerderheid verworpen.

Het was één van de 31 moties, waarmee partijen in de raad richting wilden geven aan het beleid van dit college. STIP had de vooraf aangekondigde motie Welkom in Delft! niet ingediend. In totaal werden zeven moties ingetrokken, vijftien verworpen en negen aangenomen.

Ingetrokken

De ChristenUnie, GroenLinks en Onafhankelijk Delft trokken hun motie It takes a village in, nadat wethouder Hatte van der Woude liet weten geen bezwaar te hebben tegen om te onderzoeken of in Delft gestart kan worden met preventieve concepten, waarbij gebruik wordt gemaakt van krachtige gezinnen uit de buurt. Wethouder Bas Vollebregt beloofde VVD, D66 en CDA dat de raad bij de Kadernota een voorstel krijgt voor structurele dekking voor VAK. De drie fracties trokken de motie Andere dekking VAK na die toezegging in.  Dat deden VVD en CDA ook met de motie Actievere sturing op materialisatie potentieel concept OPEN. Vollebregt liet weten dat daaraan gewerkt wordt en dat de raad over een jaar een update kan verwachten.

De motie Van éénpersoonshuishouden naar meer persoonshuishoudens werd door Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga ingetrokken, nadat wethouder Brandligt had uitgelegd dat een dergelijke aanpassing ongunstig kan uitpakken voor bijvoorbeeld eenoudergezinnen die al krap bij kas zitten. De fracties van de ChristenUnie, PvdA en CDA besloten hun motie Een levend monument niet in stemming te brengen, na het voorstel van burgemeester Marja van Bijsterveldt om de gouden klinker af te stoffen en als blijk van waardering in te zetten voor Delftenaren die zorgen voor verbinding in de stad. De ChristenUnie zei de uitvoering daarvan scherp in de gaten te gaan houden. De motie Beperking effect stijging tarief OZB 2021 maatschappelijke organisaties werd ingetrokken door het CDA, omdat het volgens wethouder Brandligt niet mogelijk is om via de OZB onderscheid te maken tussen verschillende groepen.

Kijk hier voor alle stemuitslagen

Aangenomen

Met 20 stemmen voor en 19 stemmen tegen ging de raad met een minieme meerderheid akkoord met de motie Verhoging minimumloon naar 14 euro. De motie van SP, GroenLinks, PvdA, CDA en Onafhankelijk Delft werd gesteund door de ChristenUnie. De tegenstemmers omschreven het streven naar een hoger minimumloon als een zaak van de landelijke politiek. De motie draagt het college op om de wens van de raad om het wettelijk minimumloon te verhogen naar 14 euro per uur via een brief onder de aandacht brengen van de landelijke regering.

De motie Gehele inkoopkracht Maatschappelijk Verantwoord lnkopen van D66, GroenLinks en STIP kreeg de steun van alle fracties, behalve Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga. Het college moet het Delftse actieplan om maatschappelijk verantwoord in te kopen onder de aandacht brengen bij verbonden partijen en de gemeenschappelijke regelingen waar Delft deel van uitmaakt. Een ruime meerderheid van de raad ging ook akkoord met de motie Impuls op de duurzaamheidsdoelen. Deze motie van STIP, D66 en GroenLinks kreeg de steun van CDA, ChristenUnie en VVD. Het college moet de komende twee tot drie jaar onderzoeken hoe de Delftse duurzaamheidsambities gerealiseerd en versneld kunnen worden.

Op de PvdA-fractie en de fractie van GroenLinks na gingen alle andere fracties akkoord met de motie Schuldhulpverlening ZZP’ers en ondernemers die was ingediend door VVD, ChristenUnie, STIP en D66. De motie vraagt het college onder meer om ZZP’ers en ondernemers intensief te betreffen bij het ontwikkelen van het plan van aanpak schuldhulpverlening. Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga kregen de steun van de gehele raad voor hun motie Ondersteuning Delftse Horeca. Alle horecaondernemers hoeven over een periode van twee jaar geen precariobelasting te betalen voor hun terrassen en alle ondernemers hoeven over een periode van twee jaar geen reclamebelasting te betalen.

De motie De Delftse Hout en grote Plas goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers die Onafhankelijk Delft had ingediend, werd door een ruime meerderheid van de raad aangenomen. De fracties van Groep Stoelinga, Stadsbelangen Delft en VVD stemden tegen. Het college moet een parkeerplaats laten aanleggen die rolstoelgebruikers makkelijker toegang biedt tot het Delftse recreatiegebied. GroenLinks, ChristenUnie, PvdA en CDA hadden aan de steun van STIP voldoende om te zien dat de raad met een meerderheid van drie stemmen akkoord ging met de motie Delft gaat 4GobalGoals. De motie vraagt het college om Delft te laten aansluiten bij de VNG-campagne Gemeenten4GlobalGoals en de doelen voor duurzame ontwikkeling van de VN meer zichtbaar te maken in het beleid en in de stad.

Een ruime raadsmeerderheid ging ook akkoord met de motie Versterking gemeenschapszin door verenigingen. De motie van CDA, ChristenUnie, GroenLinks, Onafhankelijk Delft, PvdA en STIP kreeg de steun van de SP. D66, Groep Stoelinga, Stadsbelangen Delft en VVD stemden tegen. Het college moet volgens de motie onder meer bij het uitwerken van het beleid om de wijken te versterken informele organisaties zoals sport- en cultuurverenigingen betrekken. Daarnaast vraagt de motie onder meer financiële ondersteuning voor verenigingen die activiteiten houden die mensen samenbrengen en de gemeenschapszin uitbouwen.

Ook de motie Groenbeheer en Biodiversiteit van PvdA en ChristenUnie werd door een ruime meerderheid van de raad aanvaard. Die motie draagt het college onder meer op om bij de evaluatie en de actualisatie van de nota Groen aandacht te hebben voor ecologisch beheer en onderhoud.

Programmabegroting

De stemming over de Programmabegroting 2021-2024 resulteerde erin dat een ruime meerderheid van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, STIP en VVD akkoord ging. Groep Stoelinga, Onafhankelijk Delft, SP en Stadsbelangen Delft stemden tegen de begroting. De voorstellen Belastingverordeningen 2021 en Najaarsrapportage 2020 werden eveneens door een ruime raadsmeerderheid aangenomen. Alleen Onafhankelijk Delft stemde tegen deze voorstellen.

Benoeming

Aan het begin van de vergadering werd Wouter Labots benoemd tot commissielid. Hij volgt in de VVD-fractie Ivan Maassen op.

Raadsfracties over Programmabegroting 2021-2024

Bijna alle raadsfracties vroegen tijdens de (digitale) algemene beschouwingen op 15 oktober aandacht voor de verslechterde financiële situatie waarin de gemeente Delft zich op dit moment bevindt. Het is het college niet gelukt om de programmabegroting 2021-2024 financieel sluitend te krijgen. Hieronder vindt u de standpunten van de raadsfracties over de programmabegroting. 

Frank van Vliet, fractievoorzitter GroenLinks

Frank van Vliet, fractievoorzitter GroenLinks

‘Energie-armoede voorkomen’

Frank van Vliet: “De coronacrisis vraagt veel van ons allemaal en GroenLinks heeft diep respect voor alle mensen die de samenleving draaiende houden, van verpleger, tot pakketbezorger en tramchauffeur. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die ziek worden of hun inkomen verliezen. Voor die mensen moeten we er zijn!”

“Ondertussen verandert het klimaat en vermindert de biodiversiteit. Gemeente, ondernemers en inwoners kunnen dat alleen sámen stoppen. Daarom is het goed dat de gemeente extra geld vrijmaakt om wijken van het gas af te krijgen en inwoners te ondersteunen bij energiemaatregelen thuis. GroenLinks vraagt daarbij extra aandacht voor het voorkomen van energie-armoede. Iedereen moet mee kunnen komen met de energietransitie, ook mensen met een laag inkomen.”

“Delft gaat ook verder vergroenen. Goed zo, want mensen willen in een groene buurt wonen, een rondje kunnen lopen tussen mooie bomen met fijne schaduw. Groene ideeën vanuit de wijken verdienen maximale ondersteuning. Door meer in te zetten op schone mobiliteit en minder auto’s op straat, ontstaat ook meer ruimte voor groen in de straat. Samen met bewoners wordt het concreet.”

“Het benutten van de kracht van de stad ziet GroenLinks ook graag in de wijkcentra. Dat moeten nog meer de ontmoetingsplekken zijn vóór en van de wijk. Levendige wijkcentra zijn belangrijk, want teveel mensen voelen zich eenzaam.”

“Aan het Rijk zegt GroenLinks: geef ons niet alleen extra taken, maar ook het benodigde geld en de vrijheid om het op een goede, Delftse manier te regelen. Dat is nodig om financieel gezond aan de toekomst te bouwen.”

Matthijs Gouwerok, fractievoorzitter STIP

Matthijs Gouwerok, fractievoorzitter STIP

‘Blijven werken aan een sterke toekomst’

Matthijs Gouwerok: “STIP blijft werken aan een sterke toekomst voor Delft. Wij zijn daarom blij met de investeringen in de begroting die bijdragen aan onze stad op de korte en lange termijn. Er worden belangrijke stappen gezet op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit en de kenniseconomie. STIP heeft zich hier de afgelopen jaren hard voor ingezet. Hoewel er nog veel stappen te nemen zijn, is het mooi om te zien dat in deze begroting oog is voor alle Delftenaren, nu en in de toekomst.”

“Zo wordt er geïnvesteerd in duurzaamheid om Delft in 2050 energieneutraal te maken. Wat betreft STIP is dit een goed begin. Maar om de gestelde doelen te behalen, zullen er nog vele stappen gezet moeten worden. Hier zullen wij ons komende jaren hard voor blijven inzetten. Ook wordt er geïnvesteerd in de kenniseconomie. Daar is momenteel een tekort aan bedrijfsruimteruimte. Door de beoogde investeringen kunnen bijvoorbeeld innovatieve start-ups doorgroeien in Delft. Omdat de ruimte in de stad beperkt is en Delft de komende jaren zal groeien zetten we ook stappen naar een toekomstbestendige mobiliteit. Voorbeelden hiervan zijn de extra fietsenstalling op het station en mobiliteitshubs in de wijken.” 

“We zullen de komende jaren, versterkt door corona, voor allerlei uitdagingen staan. Daarnaast baren de tekorten op het sociaal domein grote zorgen. Een grote uitdaging is de groeiende problematiek omtrent eenzaamheid. STIP ziet een betere aansluiting van het cultuuraanbod in de wijken als een goede oplossing, zodat we elkaar kunnen blijven ontmoeten. Zo houden we Delft sterk, deze maanden, en ook in de toekomst.”

Christine Bel, fractievoorzitter D66

Christine Bel, fractievoorzitter D66

‘Werk aan een toekomst voorbij de crisis’

Christine Bel: “De coronacrisis raakt iedereen. Maar mensen kijken verschillend tegen de crisis en maatregelen aan. Dat maakt het niet makkelijker om gezamenlijk de crisis het hoofd te bieden en perspectief te houden op de toekomst. Het is jammer dat de begroting nog weinig zegt over de gevolgen van de coronacrisis en de visie op de samenleving zolang deze duurt. Tegelijkertijd moeten we ook voorbij de crisis denken en blijven investeren in de toekomst.”

“D66 stelt vast dat er in de begroting gelukkig ook belangrijke investeringen voor de toekomst staan. Investeringen in duurzame schoolgebouwen, een technisch mbo, toekomstbestendige banen op alle niveaus, in de energietransitie, mobiliteit en kwaliteit in de openbare ruimte.”

“Tegelijkertijd worden we als gemeente geconfronteerd met een structureel gat in de begroting. Hoewel D66 geen voorstander is van niet-sluitende begrotingen, moet de boodschap naar het Rijk helder zijn: zonder voldoende budget voor wettelijke taken kan de gemeente haar werk niet verantwoord doen. Dit leidt niet alleen tot tekorten, maar zorgt ervoor dat gemeenten voor de overige taken geen enkele sturingsmogelijkheid overhouden. Het kleedt de lokale democratie uit.”

“Delft kan niet wachten op het kabinet en moet dus op zoek naar mogelijkheden om het structurele gat te dichten. D66 wil de lasten niet op de Delftenaar afwentelen. Het woonlastenmandje wordt ook dit jaar alleen geïndexeerd. Om dit ook voor de toekomst te waarborgen, komt D66 samen met de VVD met een voorstel om de kwijtscheldingen onder te brengen bij het armoedebeleid.”

Rob van Woudenberg, fractievoorzitter CDA

Rob van Woudenberg, fractievoorzitter CDA

‘De samenleving weer centraal’

Rob van Woudenberg: “In ‘normale’ tijden vindt het CDA een sluitende begroting erg belangrijk. Meer geld uitgeven dan er binnenkomt, betekent problemen doorschuiven naar de volgende generatie. Maar we leven in een bijzondere periode. Daarom steunt het CDA het voorstel van het college om te blijven investeren in Delft, zonder de lasten te verhogen. Wij maken alleen wel enkele andere keuzes voor de investeringen.”

“In het sociaal domein kiest het CDA voor extra  budget voor jonge mensen, voor mensen die zorg behoeven en voor armoedebestrijding. Daarom willen wij investeren in passende dienstverlening, waarbij de Delftse inwoner en niet de zorgorganisatie centraal staat. Zodat wordt gewerkt mét mensen en niet over de hoofden van mensen heen.”

“Een goede woning is cruciaal voor een gezond leven en gaat eenzaamheid tegen. Om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, wil het CDA innovatieve woonvormen opzetten met inzet van technische innovaties.”

“Verenigingen zijn een broedplaats voor talentontwikkeling van jong en oud en van gemeenschapszin. In een tijd waarin het college nadenkt over een bijdrage van meer dan € 35 miljoen voor het Prinsenhof, wil het CDA juist investeren in onze eigen verenigingen. In sportverenigingen, maar vooral ook in muziek-, toneel – en kleinkunstverenigingen.”

“Mensen maken de samenleving en daarmee onze stad. Het is tijd voor een Delft waar niet de gemeente, maar de samenleving weer centraal staat. Alleen als we samen leven, zijn we als samenleving in staat om antwoorden te vinden op de grote problemen waar we momenteel mee kampen. Zo’n samenleving willen wij doorgeven aan de volgende generatie.”

Martin Stoelinga, fractievoorzitter Groep Stoelinga

Martin Stoelinga, fractievoorzitter Groep Stoelinga

‘College heeft zaakjes niet onder controle’

Martin Stoelinga: “Wij keuren deze niet sluitende begroting af. De uitgaven zijn € 6,5 miljoen hoger dan de inkomsten. Dat is nog nooit voorgekomen. Dit college heeft zijn zaakjes niet onder controle. De tering moet naar de nering gezet worden. Er moet veel meer bezuinigd worden dan nu het geval is. Bijvoorbeeld het prestigeproject van museum het Prinsenhof kan twee jaar uitgesteld worden. We denken dan ook dat de Provincie Zuid-Holland deze begroting zal afkeuren. Dat zou dan een mega-afgang voor Delft zijn. Dat is een onnodig risico daar er pas € 95 miljoen is bijgeschreven van de verkoop van Eneco.”

“Waar we wel mee kunnen leven is dat de woonlasten voor burgers gemiddeld met het inflatiepercentage van 1,7 procent zullen stijgen. De Avalex-kostenstijging van de afvalstoffenheffing met 3,1 procent is hoog en het gevolg van het dure en tegenvallende inzamelen van PMD. Maar dat hadden we al voorspeld.”

“We hebben de indruk dat de GroenLinks-wethouder financiën met slechte kaarten, politieke pokerspelletjes speelt met het Rijk. Dat is gedoemd te mislukken in coronatijd. Er is een robuust beleid nodig om onze financiën weer op orde te krijgen.”

Willy Tiekstra, fractievoorzitter PvdA

Willy Tiekstra, fractievoorzitter PvdA

‘Basis op orde en blijven investeren’

Willy Tiekstra: “De wereld is ingrijpend veranderd sinds Covid 19 ook ons land in zijn greep kreeg. De gevolgen zijn overal zichtbaar: in ons persoonlijke leven, op het werk, in de hele samenleving. De PvdA juicht het daarom toe dat het college in deze onzekere tijden koersvast blijft en de blik op de toekomst richt, zonder daarbij de gevolgen van de huidige crisis uit het oog te verliezen. Dat betekent: de basis, ook financieel, op orde hebben, maar ook blijven investeren. Wij zijn blij met de daarbij gemaakte keuzes, waardoor er extra wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van onze openbare ruimte, in verkeersveiligheid, sportvoorzieningen en de VAK, maar ook in de vestiging van een vmbo/mbo school in de nieuwe wijk Schieoevers.”

“De coronacrisis is ook een economische crisis, waardoor meer mensen in de schulden raken. De PvdA is dan ook blij dat in de begroting extra geld wordt vrijgemaakt voor schuldhulpverlening, onder andere voor zzp’ers en  ondernemers met financiële problemen. Ook is er extra inzet op hulp bij het vinden van een nieuwe baan en het wegwerken van onderwijsachterstanden, die door de tijdelijke sluiting van de scholen zijn ontstaan. En juist nu is het goed te weten dat de woonlasten voor de inwoners van Delft in 2021 niet stijgen.”

“Ooit komt er ook voor Delft een einde aan deze crisis. De PvdA gelooft in Delft als een stad waarin plaats is voor iedereen. Een stad dus, met goede voorzieningen, voldoende sociale woningen en betaalbaar vervoer. Daar zullen wij het college kritisch op blijven bevragen.”  

Lieke van Rossum, fractievoorzitter SP

Lieke van Rossum, fractievoorzitter SP

‘Niet concurreren, maar samenwerken’

Lieke van Rossum: “Er wordt veel gesproken over de coronamaatregelen. Het zorgsysteem piept en kraakt. De zorg heeft te weinig capaciteit, medewerkers zijn zowel overbelast als onderbetaald. Dan moeten wij niet naar elkaar wijzen maar naar de heersende politiek die dat veroorzaakt heeft. Want dit zijn directe gevolgen van het neoliberale bezuinigingsbeleid. Tijd dus voor flinke veranderingen in het systeem: geen concurrentie, maar samenwerking. In de zorg, maar ook in al die andere cruciale onderdelen van de maatschappij. De SP doet voorstellen om samen te werken aan verbetering van de Delftse zorg, onze inkomens, onze wijken en ons woningaanbod.”

“Iedereen zou een fatsoenlijk en betaalbaar dak boven zijn hoofd moeten hebben. Dat is niet zo. Lang niet meer iedereen kan in onze stad terecht. De gemeente wil 13.000 woningen bijbouwen in Delft, waarvan maar 1.000 (8 procent) sociale huurwoningen. Dat aantal moet omhoog naar minimaal een derde.”

“De gemeente moet aandringen bij de overheid op een minimumloon van € 14. Met dit bedrag kunnen mensen fatsoenlijk leven en het verkleint de kans op armoede sterk.”

“De corona-maatregelen zijn voor iedereen zwaar. Maar deze crisis legt ook haarfijn de ongelijkheid in Delft bloot. Uit onderzoek blijkt dat mensen die lagere inkomens hebben een grotere kans hebben om te overlijden aan corona. Deze gezondheidsongelijkheid moeten we keihard tegengaan. Wat de gemeente Delft in elk geval kan doen, is meer doen aan preventie en investeren in de geestelijke gezondheidszorg. De SP stelt voor om werk te maken van zowel extra begeleiding als opvang van verwarde personen.”

Dimitri van Rijn, fractievoorzitter VVD

Dimitri van Rijn, fractievoorzitter VVD

‘Werken aan een Delft voor iedereen’

Dimitri van Rijn: “We bevinden ons in een crisis van ongekende omvang. Meer dan ooit moeten wij ons inzetten om te beschermen wat waardevol is. Iedereen moet leveren én inleveren. Met deze begroting neemt het college zijn verantwoordelijkheid en zet stappen naar een nog mooier Delft.”

“Als VVD hebben wij hard gestreden voor banen, banen en banen, woningen bouwen voor iedereen, de kwaliteit van de openbare ruimte en sportinfrastructuur en voor het niet onnodig in de schulden jagen van Delftenaren. Goed nieuws: de woonlasten gaan, op inflatiecorrectie na, niet omhoog. De gemiddelde OZB-aanslag daalt. En door investeren in openbare ruimte en sportinfrastructuur kunnen we Delft groener, veiliger en beter bereikbaar maken. Werk is de beste sociale voorziening. Daarom willen we banen, voor denkers en doeners. In deze begroting wordt geïnvesteerd in ruimte voor maakindustrie. Geweldig dat Delft een nieuwe technische school krijgt voor vmbo en mbo. Hoogwaardig vakmanschap is hard nodig.”

“De VVD wil meer woningen voor starters, jonge gezinnen en ouderen. Wij zijn blij dat dit college werk maakt van meer goedkope en middeldure huur- en koopwoningen.”

“De stad, inclusief autobezitter en ondernemers, moet intensief betrokken worden bij de uitwerking van mobiliteitsoplossingen. De energietransitie vraagt een realistische en betaalbare aanpak. Wij willen als Volkspartij Voor een Duurzaam Delft de kar trekken en kritisch blijven op de haalbaarheid van de energiedoelstellingen.”

“In het sociaal domein moeten we scherpe keuzes maken. Wat ons betreft stoppen we met wat niet leidt tot aantoonbare resultaten. Zorg is bedoeld voor wie het echt nodig heeft. Dat vraagt maatwerk. Niets meer, niets minder.”

Joëlle Gooijer, fractievoorzitter ChristenUnie

Joëlle Gooijer, fractievoorzitter ChristenUnie

‘Aandacht voor wat echt telt’

Joëlle Gooijer: “Deze coronatijd is voor velen een tijd van verlies. Hoewel we de neiging hebben om te willen terugkeren naar het oude en vertrouwde, is het volgens de ChristenUnie nu de tijd om wissels om te zetten. Graag zouden we in de toekomst ruimte maken voor Zorg voor Elkaar, gaan we van een focus op economische Groei naar Bloei van de samenleving en maken we keuzes die goed zijn voor de schepping.”

“Zorg voor elkaar betekent onder andere dat we niet discussiëren over ‘het sociaal domein als kostenpost’ zonder de verhalen te kennen van onze jeugdigen in de jeugdzorg of de dakloze in de opvang. Een goede lokale journalistiek helpt daarbij.”

“De samenleving komt tot bloei als er een gezond evenwicht is tussen wonen, winkels, horeca en bedrijven, wanneer woningen geen winstfabrieken zijn als we mensen in de schulden nieuwe kansen bieden. Ook willen we dat er (vanuit de Enecomiljoenen) geld wordt vrijgemaakt om initiatieven te ondersteunen die verbinding tussen bevolkingsgroepen leggen en uitsluiting tegengaan.”

“Keuzes die goed zijn voor de schepping vragen extra investeringen; we steunen daarom het voorstel van het college om een deel van de Enecomiljoenen te bestemmen voor de noodzakelijke energietransitie en CO2-reductie.”

“Niet gecharmeerd zijn we het voorstel om het gratis ophalen van grofvuil te schrappen. Dit raakt mensen zonder auto onevenredig en zorgt voor meer illegale dumping naast vuilcontainers.”

“In de begrotingsraad zal de ChristenUnie voorstellen doen om in deze bijzondere tijd de wissels de goede kant op te zetten.”

Jolanda Gaal, fractievoorzitter Onafhankelijk Delft

Jolanda Gaal, fractievoorzitter Onafhankelijk Delft

‘Niet alles komt door corona!’

Jolanda Gaal: “Wij verheugden ons op een behoorlijke meevaller aangaande de Enecogelden en de begroting, welke zelfs een plus op de balans liet zien. Echter, corona trof ook ons mooie Delft en haar inwoners, ondernemers, zorgverleners en hulpen in de openbare ruimte. De horeca kreeg klap na klap. De inkomsten daalden en de kosten stegen, maar niet alles komt door corona! Het college sluit de begroting met een ernstig tekort. Dit mag niet voorkomen, zeker niet omdat wij nog een miljoenenschuld hebben aan de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Dit willen wij wel gezegd hebben.”

“Sporters nemen in aantallen toe, maar we zouden ook, gelet op de vergrijzing, graag een heel nieuw sportpark zien en dan wel één met een buitenzwembad.  Zomers worden steeds warmer. Veel bewoners die opgesloten zitten, zijn dan behoorlijk de klos. De plas in de Delftse Hout, juist altijd op de zomerse momenten met blauwalg, is een drama. Daarom willen wij zo graag een buitenzwembad of de plas laten baggeren, zodat daar gezwommen kan worden. Dit kost veel geld maar buitenrecreatiegebied is schaars en dát wat wij hebben, moeten wij optimaal benutten. Wij zijn nu druk met de gebiedsvisie, dus wij stellen dit zeker nog aan de orde.”

“Er zijn wijken in de stad zonder parkeerdruk. Toch moeten ook die wijken gaan meebetalen voor parkeren. Een soort collectieve schuld/boetedoening. Zo voelen inwoners dit. Onafhankelijk Delft ziet het meer als het uitmelken van inwoners. Sommige inwoners kunnen zich namelijk net een autootje veroorloven en moeten straks verplicht parkeren in de parkeergarages, een vergunning aanschaffen.”

Bram Stoop, fractievoorzitter Stadsbelangen

Bram Stoop, fractievoorzitter Stadsbelangen

‘Los het tekort op met Eneco-gelden’

Bram Stoop: “Stadsbelangen Delft kan niet akkoord gaan met een begroting die niet sluitend is. Het college presenteert een miljoenentekort, terwijl kortgeleden € 92 miljoen is ontvangen door de verkoop van Eneco aandelen. Geld dat van onze inwoners is. Het is de derde keer dat het college, waar Groen Links, PvdA, STIP en D66 al vanaf 1998 verantwoordelijk zijn, geen sluitende begroting kan leveren. Een brevet van onvermogen, vinden wij.”

“Het zou dit college sieren om het te verwachte tekort voor volgend jaar aan te vullen vanuit de Eneco-opbrengst. Groen Links-wethouder Brandligt heeft deze Eneco-gelden waarschijnlijk al gereserveerd voor de dure energietransitie die dit college erdoorheen wil drukken. Wij zijn hier faliekant op tegen. Een andere optie is dat investeringen, zoals de renovatie van het Prinsenhof  en versmalling Voorhofdreef of andere dure investeringen, voorlopig in de ijskast worden gezet. Dit heeft, gezien de huidige financiële situatie, nu even geen prioriteit, evenals de geldverslindende parkeertransitie. Je kunt geen geld blijven uitgeven als je een tekort hebt op te lossen.”

“In de afgelopen jaren zijn onze inwoners al geconfronteerd met forse bezuinigingen en verhogingen van de OZB. Delft is nog steeds één van de duurste steden in Nederland. Als je € 92 miljoen extra in kas hebt, is er geen sprake van een ernstig tekort. Wij willen niet dat onze inwoners in deze coronatijd extra worden belast. Los het tekort op met de opbrengst van Eneco-gelden en geef een positief signaal af aan onze inwoners.”

Raad maakt zich op voor begroting

2 november 2020 – De gemeenteraad van Delft stelt op donderdag 5 november tijdens de digitale raadsvergadering de Programmabegroting 2021-2024, de Belastingverordeningen 2021 en de Najaarsrapportage 2020 vast. De vergadering begint om 20.00 uur.

Bijna alle fracties vroegen tijdens de algemene beschouwingen op donderdag 15 oktober in de commissie Algemeen aandacht voor de verslechterde financiële situatie, waarin de gemeente Delft zich op dit moment bevindt.

In de programmabegroting stippelt het college ieder jaar de financiële plannen voor de komende vier jaar uit. Dat het in 2021 niet lukt om de eindjes aan elkaar te knopen, komt volgens het college niet alleen door de coronacrisis.

Er is volgens het college sprake van een stapeling van negatieve ontwikkelingen, waaronder rijksbezuinigingen en tekorten in het sociaal domein. Samen met andere gemeenten, de provincie Zuid-Holland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt het Delftse college de komende tijd de boodschap in Den Haag te blijven herhalen om met meer geld over de brug te komen.

De elf raadsfracties gaven in de vergadering van de commissie Algemeen hun kijk op de toekomst van Delft. Dat deden ze op zondag 1 november ook in de Stadskrant.

De raad kan aanstaande donderdag via amendementen, moties en richtinggevende uitspraken mogelijke wensen uiten tot bijsturing van het beleid. In aanloop naar de vergadering zijn door diverse fracties op 2 november vier moties voor een reactie voorgelegd aan het college.

Door de coronamaatregelen blijft de raadszaal ook op 5 november gesloten voor pers en publiek. De vergadering kan rechtstreeks worden bekeken via de webcast.

Agenda raadsvergadering

Gat in begroting centraal in beschouwingen

16 oktober 2020 – Bijna alle raadsfracties hebben in hun digitale algemene beschouwingen op donderdag 15 oktober aandacht gevraagd voor de verslechterde financiële situatie, waarin de gemeente Delft zich op dit moment bevindt. Het is het college niet gelukt om de programmabegroting 2021-2024 financieel sluitend te krijgen. Desondanks wil het college tot tevredenheid van de coalitiepartijen naar eigen zeggen vasthouden aan de ingezette koers om Delft te versterken als een prettige, vitale, veilige en verbonden stad.

In de programmabegroting stippelt het college ieder jaar de financiële plannen voor de komende vier jaar uit. Dat het in 2021 niet lukt om de eindjes aan elkaar te knopen, komt volgens het college niet alleen door de coronacrisis. Er is volgens het college sprake van een stapeling van negatieve ontwikkelingen, waaronder rijksbezuinigingen en tekorten in het sociaal domein. Samen met andere gemeenten, de provincie Zuid-Holland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt het Delftse college de komende tijd de boodschap in Den Haag te blijven herhalen om met meer geld over de brug te komen.

De elf raadsfracties gaven donderdagavond in de vergadering van de commissie Algemeen hun kijk op de toekomst van Delft. De afrondende behandeling vindt plaats in de raadsvergadering op donderdag 5 november. De raad kan in die vergadering via amendementen, moties en richtinggevende uitspraken mogelijke wensen uitten tot bijsturing van het beleid.

Kijk de algemene beschouwingen terug

CDA

Het Delftsblauwe mondkapje van Royal Delft waarmee fractievoorzitter Rob van Woudenberg de beschouwingen van het CDA begon, stond volgens hem niet alleen symbool voor de beperkingen in deze coronatijd, maar ook voor de flexibiliteit waarmee ondernemers omgaan met de crisis.

Van Woudenberg sprak de steun van het CDA uit voor de keuze van het college om een niet sluitende begroting voor te leggen aan de raad. Hij deed daarbij een beroep op het college om te blijven lobbyen in Den Haag voor extra middelen en om in 2022 wel weer een sluitende begroting aan te bieden aan de raad.

De CDA-fractievoorzitter sprak zijn bezorgdheid uit over de stijgende afvalstoffenheffing en vroeg aandacht voor de thema’s zorg en wonen, communicatie met de stad, verenigingszin, sport en cultuur.  Wat het CDA betreft is het tijd voor een Delft waar de samenleving centraal staat, waar mensen naar elkaar omzien en waar gewerkt wordt aan inclusie.

GroenLinks

Fractievoorzitter van GroenLinks, Frank van Vliet, prees het college dat het wil investeren in de aanpak van de coronacrisis, de klimaatcrisis en de dalende biodiversiteit. Daarnaast wees hij naar de wijkcentra die volgens GroenLinks ontmoetingsplekken moeten zijn in de wijk. Van Vliet zei dat zijn fractie zich zorgen maakt over eenzaamheid onder de Delftenaren.

Als grootste coalitiepartij kon de fractievoorzitter van GroenLinks zich helemaal vinden in de keus van het college om de begroting niet sluitend te laten zijn. Van Vliet wees op het overgrote deel van de gemeenten dat met tekorten kampt. Meer taken van het rijk, zonder het geld dat nodig is om die taken op een verantwoorde manier uit te voeren. De fractievoorzitter somde op dat het daarbij niet alleen om tekorten in het sociaal domein gaat, maar ook om de omgevingswet, steeds meer eisen voor schoolgebouwen en negen ton voor door het Rijk verplichte nieuwe parkeerautomaten in Delft. Hij riep zijn collega’s van de andere landelijke partijen op om de financiële situatie waarin de gemeente verkeerd duidelijk voor het voetlicht bij hun Kamerleden te brengen. De stijgende afvalstoffenheffing blijft volgens GroenLinks binnen de perken en fractievoorzitter Van Vliet zei ook content te zijn dat het college meer aandacht in de begroting besteedt aan de global goals.

STIP

Ook STIP-fractievoorzitter Matthijs Gouwerok begon zijn beschouwingen met een verwijzing naar de coronacrisis. De crisis maakt volgens STIP duidelijk hoe sterk de inwoners van Delft op elkaar steunen en hoe de gemeente die kracht gebruikt om te blijven investeren in de toekomst van de stad.

Gouwerok stipte vijf thema’s uit de begroting aan; sociaal domein, duurzaamheid, kenniseconomie, cultuur en levendigheid en de verdichtingsopgave. In grote lijnen zei de fractievoorzitter van STIP zich goed te kunnen vinden in de financiële voorstellen van het college. STIP is tevreden met het actieplan om de kosten binnen het sociaal domein in balans te brengen.

De fractievoorzitter van STIP zei weinig terug te zien over verduurzaming in de begroting. Hij wees daarbij onder meer op Den Haag en Rotterdam die van plan zijn om de Eneco-opbrengsten te besteden aan duurzaamheidsdoelen. De voorman van STIP hield ook een pleidooi om de terrassen in de winter open te houden. En om wat extra geld in de gemeentekas te krijgen wil STIP bekijken hoe meer inwoners die dat nog niet hebben gedaan zich gaan inschrijven in Delft.

D66

Christine Bel, fractievoorzitter van D66, zei dat ze liever een ander verhaal had gehouden, omdat het nog steeds door de coronacrisis voor veel Delftenaren een moeilijke tijd is. Ze noemde het jammer dat de begroting niet meer ingaat op de gevolgen van de crisis en de blijvende veranderingen daarna. Dat is volgens de fractievoorzitter van D66 nodig; voorbij de crisis denken en investeren in de stad. Ze constateerde daarom tevreden dat het stadsbestuur niet op zijn handen is blijven zitten.

Investeren in onderwijs, banen voor iedereen en de openbare ruimte zijn voor D66 belangrijke speerpunten die ook terugkomen in de begroting. Ook Bel refereerde aan de taken die door het Rijk zijn overgedragen aan de gemeente, maar die door gebrek aan geld nauwelijks op een verantwoorde manier uitgevoerd kunnen worden.

Volgens D66 moet de gemeente ook zelf op zoek naar middelen. De fractievoorzitter kondigde aan dat ze dat via twee moties wil bewerkstelligen. Een motie gaat over het regionaal uitdragen van het actieplan voor maatschappelijk verantwoord inkopen en de andere motie (met de VVD) wil de kwijtschelding onderbrengen bij het armoedebeleid.

VVD

Een crisis van ongekende omvang. Zo omschreef VVD-fractievoorzitter Dimitri van Rijn de tijd waarin we leven. Hij noemde het lastig om welvaart te behouden en hij wees op de vrijheid van verantwoordelijkheid die niet mag verworden tot vrijblijvendheid. Van Rijn zei dat deze crisistijd, het moment was voor eenheid en verbinding tussen coalitie en oppositie. De begroting zet volgens de VVD-fractievoorzitter stappen naar een nog mooier Delft.

Hij zei trots te zijn op een college dat op stoom ligt; de woonlasten stijgen niet, er komen banen op ieder niveau, woningen voor iedereen en extra kwaliteitsimpulsen in de openbare ruimte en sportvoorzieningen. Van Rijn noemde ook de zorgen van de VVD, zoals de stijging van de afvalkosten, de bereikbaarheid van de stad en de energietransitie.

Delft moet als het gaat om het gat in de begroting volgens de VVD niet alleen naar Den Haag wijzen, maar ook zelf kritisch kijken waar het financieel minder of anders kan. De VVD richt daarbij de aandacht op de schuldhulpverlening en op de subsidie voor de VAK.

SP

SP-fractievoorzitter Lieke van Rossum begon haar beschouwingen met het mantra van het kabinet dat we alleen samen corona onder controle krijgen. De crisis heeft volgens de SP de ongelijkheid in de samenleving blootgelegd. In de visie van de SP moet niet alleen de coronacrisis samen worden bestreden, maar moet ook samen gewerkt worden aan verbeteringen in de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg.

De SP vindt, net als twee insprekers aan het begin van de vergadering, dat het minimumloon van 10 naar 14 euro per uur verhoogd moet worden. De fractie wil dat via een motie samen met GroenLinks onder de aandacht brengen.

Van Rossum zei ook dat de SP vindt dat de gemeente het geld uitgeeft aan verkeerde dingen, zoals anderhalf miljoen euro voor DSM. Dat geld moet, wat de SP betreft, terug naar de gemeente, omdat DSM bezig is om een zesde van het personeel te ontslaan. Tevens hield de fractievoorzitter van de SP het al vaker gehoorde pleidooi dat alle Delftenaren een betaalbaar dak boven hun hoofd moeten hebben.

PvdA

Ook PvdA-fractievoorzitter Willy Tiekstra ontkwam er niet aan te benoemen dat het coronavirus voor een ingrijpend andere wereld heeft gezorgd. Haar fractie juicht het toe dat het college koersvast blijft met de basis op orde en investeren in de toekomst van Delft. Ingrijpen in het sociaal domein kan volgens de PvdA niet uitblijven, maar de fractie plaatst vraagtekens bij het begrip versoberen. De fractievoorzitter zei dat alle Delftenaren moeten kunnen blijven rekenen op het zorgaanbod. De PvdA wil zowel in de jeugdzorg als in de Wmo inzetten op preventie zodat zware zorg of hulp niet meteen nodig is.

Wat volgens Tiekstra ook beter kan, is informatie over het activiteitenaanbod in de wijkcentra. Ze had er naar gezocht, maar kon het nergens vinden. Ze drong er bij het college op aan een tandje bij te zetten voor de schuldhulpverlening, het onderwijsachterstandenbeleid en het voortbestaan van de VAK.

Daarnaast pleitte de fractievoorzitter van de PvdA voor effectiever en duurzamer groenonderhoud en een versnelde aanpak om een eind te maken aan vervuilende brommers en scooters. Tiekstra wees ook op de maatschappelijke initiatieven en nieuwe diensten die de coronacrisis heeft opgeleverd en ze sprak de hoop uit dat er ooit een eind komt aan de crisis en dat de raad volgend jaar de beschouwingen in de raadszaal kan houden.

Onafhankelijk Delft

Fractievoorzitter Jolanda Gaal van Onafhankelijk Delft begon haar beschouwingen met een groot applaus voor alle mensen die de crisis het hoofd bieden. Delft leek volgens haar fractie financieel goed op weg. Op weg naar financieel herstel en op weg naar verlichting voor de bewoners. Maar daar was corona, constateerde Gaal. Ze zag alle mooie plannen voor de stad in duigen vallen en stelde vast dat het weer ouderwets puinruimen wordt.

Als het aan Onafhankelijk Delft ligt, worden de Eneco-gelden gebruikt om de inwoners van Delft tevreden te stellen. Gaal zei geen kunstwerk te willen, maar iets dat vult en mensen tevredenheid biedt.

De fractievoorzitter van Onafhankelijk Delft pleitte verder voor een hardere aanpak van jongerenoverlast. Keihard optreden tegen raddraaiers, betoogde Gaal, desnoods met een verplichte cursus of inzet in de wijk. Onafhankelijk Delft was positief over sporten in de openbare ruimte en vroeg daarnaast aandacht voor kwetsbare ouderen, de jeugdzorg, de Oostpoort en de huisvesting van jongeren, starters en ouderen. Gaal sprak haar tevredenheid uit over een nieuw schuldsaneringsplan.

ChristenUnie

De fractievoorzitter van de ChristenUnie, Joëlle Gooijer, zei de digital verbondenheid te voelen als een verlies, zoals zoveel mensen in de coronatijd verlies hebben ervaren. Een tijd die volgens haar ook voelt als de woestijn waar het volk van Israël veertig jaar in verbleef na het vertrek uit Egypte op weg naar het beloofde land. Ook toen werd gezocht naar perspectief en de ChristenUnie zocht ook naar nieuwe wissels in de begroting. Maar die zei Gooijer in de begroting niet tegen te komen.

Volgens de ChristenUnie gaat het college te veel uit van het spoor van eerst geld verdienen om daarna voorzieningen in stand te houden. De ChristenUnie pleitte voor een ander spoor, maar betoogde ook blij te zijn dat het college de global goals als kompas wil gebruiken.

De Eneco-gelden wil de ChristenUnie gebruiken om te investeren in de zorg voor elkaar en versterking van de samenleving. Fractievoorzitter Gooijer kondigde daarover een motie aan, want het is volgens haar tijd om cruciale wissels om te zetten.

Stadsbelangen Delft

Het college denkt met 2040 veel te ver vooruit. Zover vooruit plannen kan in de visie van Stadsbelangen Delft niet meer. Fractievoorzitter Bram Stoop zei dat het coronavirus bewezen heeft dat veel meer naar de korte termijn gekeken moet worden, omdat de toekomst te onzeker is. Stoop riep het college daarom op om terug te gaan naar de tekentafel en om terug te komen met een sluitende begroting.

De keuzes die Stadsbelangen Delft maakt zijn andere dan die van het college voor ogen heeft. De fractie van Bram Stoop wil een herijking van dure investeringen, de miljoeneninvestering in het Prinsenhof uitstellen, uitstel of afstel van de versmalling van de Voorhofdreef en niet langer vasthouden aan de bestemmingsreserves. Stadsbelangen Delft liet ook weten tegen parkeerregulering in de Wippolder te zijn.

Groep Stoelinga

Jan Peter de Wit las namens Groep Stoelinga GroenLinks de les. Links beleid doet volgens De Wit Delft de das om. Hij voorspelde dat de provincie de Delftse begroting gaat afkeuren, omdat die begroting niet reëel en niet structureel in evenwicht is.

Groep Stoelinga oordeelde dat het college bezig is met partijpolitiek door de niet sluitende begroting te gebruiken als een politiek pamflet, omdat Delft meer geld uit Den Haag wil. En dat terwijl Delft 99 miljoen krijgt van de opbrengst uit de aandelenverkoop van Eneco. Dat het college de helft van dat bedrag al heeft uitgedeeld, vindt Groep Stoelinga erg kwalijk. Dat geld is volgens Groep Stoelinga van iedereen en dus moet iedereen kunnen meepraten over de bestemming van de Eneco-gelden.

Bij monde van Jan Peter de Wit gaf Groep Stoelinga het college tot 5 november de tijd om met een sluitende begroting te komen. Als die begroting er niet komt, dient Groep Stoelinga die avond in de raadsvergadering een motie van afkeuring of wantrouwen in.

College

Door de leden van het college werd kort op de beschouwingen gereageerd. Wethouder Stephan Brandligt zei dat de begroting een gemengd beeld laat zien; een gat van 6,5 miljoen euro en beperkte woonlasten. Het tekort is naar zijn zeggen niet uniek. Gemeenten in heel Nederland lobbyen massaal in Den Haag om meer geld te krijgen. Het succes van dat gelobby is volgens wethouder Brandligt moeilijk in te schatten. Het college denkt ook aan bezuinigingen en wil daar ook de raad bij betrekken om te voorkomen dat de gemeente door de provincie vooraf onder toezicht wordt gesteld. Brandligt wees verder op het succes van Werkse! om mensen uit de bijstand te helpen aan werk.

Wethouder Bas Vollebregt sprak onder meer over de noodzaak om te investeren om Delft sterker uit de crisis te laten komen. Hij wees op de extra stappen die in de begroting worden gezet om bedrijven in Delft een plek te bieden, de extra investeringen in de wijk en de steun die wordt geboden aan ondernemers die het moeilijk hebben door de coronacrisis. De extra subsidie voor de VAK noemde hij noodzakelijk, omdat er anders over twee jaar geen VAK meer is. Voor de Oostpoort wordt een plan gemaakt. Wethouder Martina Huijsmans ging onder meer in op het mobiliteitsvraagstuk en het dilemma tussen snelheid en doorstroming. De stijging van de afvalstoffenheffing schreef ze toe aan allerlei zaken die door het Rijk zijn opgelegd en ze kondigde een ingewikkelde discussie aan over de corona-gerelateerde bezuinigingen en het in stand houden van een robuust openbaar vervoer.

Wethouder Hatte van der Woude lichtte de plannen toe om de stijgende kosten in de jeugdzorg op orde te brengen en ze zei blij te zijn met de steun voor het onderwijsbeleid. Bij het investeren in de wijken worden ook de verenigingen meegenomen, liet wethouder Karin Schrederhof weten. Volgens haar zet het college in op robuuste netwerken in de wijken. Daarnaast wees ze op de discussie met het Rijk over de Wmo en ze kondigde een verdere uitwerking van het sociaal domein aan.

Burgemeester Marja van Bijsterveldt haakte in haar reactie in op de vele opmerkingen van fracties over de coronacrisis en de impact die de crisis heeft op de Delftenaren. Van Bijsterveldt zei verdrietige horecaondernemers te hebben gesproken, maar ze ziet ook de veerkracht van Delftse ondernemers in deze crisistijd. Volgens de burgemeester is dit college stevig bezig met het heden en wordt ook gedacht aan de toekomst, niet om te vervallen in de oude economie, maar om werk te scheppen voor iedereen en in te zetten op initiatieven uit de gemeenschap. Van Bijsterveldt kondigde aan dat het college hoopt in de Kaderbrief, komend voorjaar, meer te kunnen zeggen over de tijd na corona. Bovendien liet ze weten dat college nadenkt over de mogelijkheid van winterterrassen en dat daarbij wordt gezocht naar een balans tussen de belangen van ondernemers en van bewoners.

Moties

Alle raadsfracties kondigden aan dat ze in de afrondende raadsvergadering op donderdag 5 november met moties komen.

Rondvraag

Aan het eind van de vergadering wilde Groep Stoelinga tijdens de rondvraag onder meer weten hoeveel corona-patiënten er in het Reinier de Graafziekenhuis liggen die van buitenlandse afkomst zijn. De burgemeester vertelde dat het Delftse ziekenhuis regulier acht bedden heeft op de intensive care. In april waren dat er 26, nu zijn er dat vier voor corona. De burgemeester wees op de volle verpleegafdelingen van de ziekenhuizen in Haaglanden, waardoor patiënten moeten worden verplaatst naar buiten de regio. Alleen voor spoedoperaties is er ruimte volgens de burgemeester. Van Bijsterveldt wilde niet ingaan op de afkomst van de patiënten. Ze zei dat daarover niet wordt gecommuniceerd en dat er alleen wordt gesproken over patiënten en mensen die zorg en aandacht nodig hebben, ongeacht hun achtergrond.

Commissie Algemeen bespreekt begroting 2021

6 oktober 2020 – De begrotingsbehandeling vindt dit jaar plaats in een vergadering van de commissie Algemeen op donderdag 15 oktober. De commissievergadering begint die avond om 18.30 uur met een half uur voor insprekers, waarna de elf fracties hun algemene beschouwingen laten horen.

De commissie bespreekt in deze vergadering naast de Programmabegroting 2021-2024 ook de Najaarsrapportage 2020 (inclusief Tussentijds MeerjarenProgramma Grondontwikkeling; T-MPG) en de Belastingverordeningen 2021. Het afsluitende debat in de raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 5 november.

Inspreken

Aan het begin van de commissievergadering kunt u tussen 18.30 en 19.00 uur als inspreker reageren op de door het college voorgestelde begrotingsplannen. U kunt zich hiervoor tot dinsdag 13 oktober voor 12.00 uur aanmelden bij de griffie via griffie@delft.nl of telefonisch via (015) 260 2416.

In de raadsvergadering op donderdag 5 november neemt de gemeenteraad een besluit over de begroting. Die vergadering begint om 20.00 uur.

Agenda commissie Algemeen

Speciale webpagina begroting 2021-2024

College biedt programmabegroting 2021-2024 aan

18 september 2020 – De gemeenteraad heeft de ontwerpprogrammabegroting 2021-2024 van het college ontvangen.

De begroting wordt op donderdag 15 oktober door de raad besproken in de commissie Algemeen. De fracties geven die avond vanaf 19.30 uur ook hun algemene beschouwingen.

De raadsbehandeling van de programmabegroting vindt plaats op donderdag 5 november.