Gemeenteraad stelt begroting 2024 vast

Gemeenteraad stelt begroting 2024 vast

10 november 2023 – Na een uitgebreid debat heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraad op donderdag 9 november ingestemd met de Programmabegroting 2024-2027, de Belastingverordeningen 2024, de Najaarsrapportage 2023 en de Begrotingswijziging Septembercirculaire 2023.

Het besluitvormende begrotingsdebat was een vervolg op de oordeelsvormende vergadering van commissie Algemeen van donderdag 26 oktober.

De vergadering begon donderdag met de algemene beschouwingen. Hierbij gaven alle fracties hun visie op Delft voor de komende periode. Daarna volgde het debat met elkaar en het college. De avond werd afgesloten met de stemming over uiteindelijk zeventien amendementen en 27 moties.

Beschouwingen

In alle betogen van de fracties werd gereageerd op de plannen van het college om de komende jaren stevig te investeren in het versterken van de stad, onder meer via het programma Delft-West, het ontwikkelen van Schieoevers en het uitvoeren van eerder gemaakte plannen. Er klonken ook zorgen over het ravijnjaar 2026. In dat jaar belanden gemeenten tussen het oude systeem van bekostiging per inwoner door het Rijk en nieuwe financieringssysteem dat per 2027 van kracht wordt.

Hart voor Delft

Het wordt tijd dat het college het hoofd niet wegdraait voor de problemen in de stad. In de visie van Hart voor Delft moeten urgentie en prioriteit bepalend zijn voor het beleid. Wat Hart voor Delft betreft, moet de woningnood worden aangepakt en moet er een signaal naar Den Haag, omdat de gemeente vanaf 2026 minder geld van het Rijk krijgt. Van Hart voor Delft hoeft er geen geld naar het Prinsenhof en een extra brug over de Schie. Bewoners moeten meer betrokken worden bij de politiek en de raad moet meer te zeggen krijgen over het beleid in de wijken en ook het ouderenbeleid kan volgens Hart voor Delft beter. 

STIP

Na jarenlang plannen en visies maken, is het volgens STIP nu tijd voor actie. STIP sprak positief over de begroting en het voornemen van het college de plannen te gaan uitvoeren. Investeren in de stad, meer woningen bijbouwen en meer banen creëren. Doorpakken op warmte-uitvoeringsplannen en meer doen op gebied van cultuur. STIP sprak ook de zorg uit dat er minder geld van het Rijk naar Delft komt. STIP riep de andere partijen in de raad op om gezamenlijk de ambities voor Delft waar te maken. 

VVD

Delft moet volgens de VVD een betaalbare stad zijn, met een goed vestigingsklimaat voor ondernemers, voldoende betaalbare huur- en koopwoningen voor Delftenaren en een realistische energietransitie. Er wordt volgens de VVD structureel te veel geld uitgegeven en gaten worden met incidenteel geld gedicht. De VVD wil een financieel beleid dat is gericht op groei, welvaart en welzijn voor alle Delftenaren en geen stijging van de woonlasten. De VVD riep op tot samenwerking om Delft sterker en welvarender te maken.

D66

De oorlogssituatie in Gaza en de voelbare gevolgen daarvan in Delft, gaan D66 aan het hart.
D66 zei meer perspectief te willen bieden aan gezinnen, ouderen, studenten en jongeren.
Bouwen moet volgens D66 samengaan met ruimte voor lokaal ondernemerschap, ontmoetingsplekken en openbaar groen. De partij pleitte voorts voor goed onderwijs en om bestaande woningen en bedrijven verder te verduurzamen.

SP

Het veldje achter de Debussyflat als speelplek voor de kinderen noemde de SP als voorbeeld voor het betrekken van mensen bij de politiek en het gezamenlijk aanpakken van problemen. De SP zei geen pleisters te willen plakken, maar de ongelijkheid te willen aanpakken. De SP kiest daarbij voor fors investeren in de schooltandarts, buurthuizen, speeltuinen en een buitenzwembad. De torens van de Oude en Nieuwe Kerk moeten gratis worden voor Delftenaren en de gemeente moet volgens de SP geen geld stoppen in bedrijven, maar de belangen van bewoners vooropstellen.

GroenLinks

De gezamenlijke ideale wereld, samen streven we een ideaal na. GroenLinks blikte vooruit en hield de raad een spiegel voor. GroenLinks wees op mensen in armoede, jongeren op wachtlijsten voor betaalbare woningen en de klimaatverandering. Samen het vertrouwen terugwinnen van de mensen die het niet meer kunnen volgen of niet meer mee kunnen doen. Samen reflecteren en samen dromen over een toekomst. GroenLinks vroeg tevens aandacht voor de slachtoffers van onderdrukking en geweld en riep op om met elkaar te zoeken naar hoe we het met elkaar beter kunnen maken. 

CDA

In de beschouwingen van het CDA stonden rentmeesterschap, reflectie en rekenschap centraal. Als de verhoudingen in de wereld op scherp staan, is volgens het CDA rentmeesterschap, oftewel omzien naar elkaar, belangrijk. De overheid moet werken aan een sterke samenleving. Het CDA betoogde dat kritisch kijken naar het eigen handelen van de raad, via reflectie, kan leiden tot oplossingen. Volgens het CDA zou het gemeentebestuur ook rekenschap aan de stad moeten geven over zijn handelen en beleid. 

PvdA

Een ambitieuze begroting met stevige investeringen in de toekomst. Delftenaren willen volgens de PvdA een verhaal dat houvast biedt. Delft-West is volgens de PvdA zo’n verhaal dat is gericht op meer kansen voor bewoners en Schieoevers biedt meer werkgelegenheid op alle niveaus. Bij de energietransitie moeten mensen met hoge energiekosten volgens de PvdA prioriteit krijgen. Veel mensen komen niet meer rond, door een te duur huis of een te laag inkomen. De overheid moet wat de PvdA betreft een sociaal vangnet bieden en zorgen voor een gezonde leefomgeving en goede scholing. Voor zaken als armoedebestrijding is volgens de PvdA meer geld nodig uit Den Haag. Voorts zei de PvdA verder te werken aan de menselijke maat en riep de PvdA college en raad op aan de slag te gaan.

Onafhankelijk Delft

Onafhankelijk Delft zei somber te zijn over de financiële toekomst van Delft. Delft krijgt minder geld van het Rijk en de pot met incidenteel geld is op. Onafhankelijk Delft hekelde de lastenverhogingen voor de Delftenaren. Veel inwoners hebben het volgens Onafhankelijk Delft erg moeilijk. Ze krijgen geen hulp, maar moeten wel alles betalen. In Delft is het soms niet goed wonen, werken en recreëren, stelde Onafhankelijk Delft. De partij ziet liever geen Gelatinebrug, maar wel een overdekbaar buitenzwembad en een grote plas in de Delftse Hout zonder blauwalg.

ChristenUnie

Meer dan ooit is het belangrijk om te werken aan het wij in de stad, stelde de ChristenUnie. De overheid moet daarbij een bondgenoot van de bewoners zijn. Het programma Delft-West verdient volgens de ChristenUnie alle steun zonder andere wijken te verwaarlozen. Inwoners zijn geen klanten, aldus de ChristenUnie, de gemeente moet een dienstverlener zijn en geen financiële instelling of bank. De ChristenUnie moedigde raad en college aan om te doen wat goed is. 

Volt

Volt nam de raad in de beschouwingen mee naar het Delft van de toekomst, waar de inmiddels volwassen Aaron rondloopt in het Delft van 2050. De stad is volledig circulair. Hij ziet zijn oude buurmeisje dat hand in hand loopt met haar partner. Aaron ziet straten waar in de ene straat een skatebaan ligt en de andere een moestuin. Hij geniet van gezond kweekvlees in het restaurant en in het stadhuis werkt hij mee aan een burgerberaad. Volt riep de raad op te kiezen voor een mooie toekomst, want die toekomst begint morgen al.

Bekijk de algemene beschouwingen, het debat en de stemmingen terug

Raadsdebat

De begroting is structureel in evenwicht en de gemeente kan weer investeren in de stad en keuzes maken. Dat niet alle fracties het met die keuzes eens zijn, bleek uit het groot aantal amendementen en moties dat werd ingediend. Via zeventien amendementen en 36 moties probeerden fracties het beleid aan te scherpen en bij te sturen.

Ingetrokken moties

Van de 36 moties werden negen moties ingetrokken. STIP trok haar motie Brandbrief Rijk: bied gemeenten toekomstperspectief! in, omdat ze weinig steun voelde in de raad en een verworpen motie volgens STIP geen goed signaal naar Den Haag zou zijn. De motie Motiemarkt werd door het CDA ingetrokken, omdat die fractie na het debat in de raad en de reactie van het college het gevoel had dat die motie te vroeg kwam.  Onafhankelijk Delft trok de moties Buitensportlocaties:  aanpassen voor inclusief sporten, Samen sterk: zoek de verbinding met TU-Delft en met mede-indiener STIP Social return en transparantie in na toezeggingen van het college. De overige ingetrokken moties waren: Geef mensen met een beperking de ruimte (ChristenUnie, PvdA, VVD), Verkeersveilig fietsen (ChristenUnie), Cultuursubsidies realistisch indexeren (Volt, ChristenUnie) en Generatietoets in Delft in de toekomst (Volt, STIP).

Aangenomen amendementen

Alle zeventien ingediende amendementen werden in stemming gebracht. Twaalf amendementen werden verworpen en vijf amendementen werden aangenomen. Amendementen zijn voorstellen van fracties om de inhoud van een voorstel te wijzigen. Dit in tegenstelling tot moties, die zijn bedoeld om in de meeste gevallen het college via een opdracht of verzoek aan het werk te zetten.

Alle partijen op D66 en GroenLinks na stemden in met het amendement Geen Parkeertransitie in Delft-West (VVD, CDA, Onafhankelijk Delft, SP, Hart voor Delft). Unaniem ging de raad akkoord met de amendementen Vertel het eerlijke verhaal (VVD, CDA, Hart voor Delft, Onafhankelijk Delft, SP, Volt), Governancestructuur benoemen (CDA, VVD) en Werken voor Delft is leuk (CDA, VVD, SP, Hart voor Delft). Daarnaast stemde, op de VVD na, alle partijen in met het amendement Inclusievere gehandicapten parkeerplaats (GroenLinks, Volt, PvdA, ChristenUnie, STIP, Hart voor Delft, D66).

Aangenomen moties

Zestien van de 27 moties die aan het eind van de avond in stemming werden gebracht, werden door de raad verworpen. Het college gaat aan de slag met de opdrachten die raad meegaf in elf aangenomen moties.

De motie Spelen voor Elk Kind van Hart voor Delft en SP kreeg niet de steun van GroenLinks en VVD, maar wel van alle andere raadsfracties. De motie draagt het college onder meer op om in gesprek te gaan met de vier speeltuinverenigingen in Delft om via meer subsidies te komen tot meer inclusievere speeltuinen.

Onafhankelijk Delft stemde tegen de VVD-motie Kijk breder naar de mogelijkheden van open zwemwater in Delft. De rest van de raad ging akkoord met de motie die het opdraagt om in aanvulling op het onderzoek naar de locatie van Sportfondsenbad Kerkpolder een (compacte) verkenning te doen naar andere plekken waar gezwommen zou kunnen worden, zoals de Symbiobrug, op het terrein van TU Delft of ommuurd nabij de grote plas in de Delftse Hout. De raad verwacht daarna een voorstel voor een vervolgproces.

De motie Vervolg geven aan onderzoek slavernijverleden geeft het college onder meer de opdracht om samen met de raad, het Kwartiermakerscomité Slavernijverleden en andere betrokken inwoners te komen tot een voorstel wat Delft na de komma gaat doen en uiterlijk bij de Kadernota 2024 geld voor dit voorstel beschikbaar te stellen. De motie werd ingediend door D66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, CDA, Volt en STIP. Onafhankelijk Delft en Hart voor Delft stemden tegen de motie.

Twee moties met dezelfde titel Gemeenteraad voorop die werden ingediend door CDA, VVD en Onafhankelijk Delft geven het college de opdrachten mee om vanaf de programmabegroting 2025-2028 het programma Raad als eerste hoofdstuk in de begroting en verantwoordingscyclus weer te geven en om bij de start van de raadsperiode 2026-2030 met een voorstel te komen voor een programma-indeling volgens de financiële verordening.

Een ruime meerderheid van de raad stemde ook in met de motie Watertappunten in Delft. De VVD stemde als enige partij tegen. Het college moet volgens deze motie op minimaal vijf plekken in de stad een watertappunt realiseren, waarbij de nadruk ligt op plekken in wijken waar nog geen tappunten zijn of in de buurt zijn. Dat moet voor juni volgend jaar zijn gebeurd.

Met 20 stemmen voor (CDA, D66, Hart voor Delft, Onafhankelijk Delft, SP, Volt en VVD) en zeventien stemmen tegen (ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, STIP) stemde de raad in met de motie Betere bewegwijzering naar gemeentelijke openbare wc’s. De motie van Onafhankelijk Delft en D66 verwacht van het college dat de fysieke bewegwijzering naar de openbare toiletten in gemeentelijk beheer dusdanig wordt aangelegd dat iedereen ze kan vinden en er gebruik van kan maken.

Onafhankelijk Delft en D66 dienden ook samen de motie Betrouwbaar inlooploket in. De meerderheid van de raad steunde de motie die het college opdraagt te onderzoeken of de gemeente een loket kan openen dat rekening houdt met mensen die dakloos, analfabeet of straatarm zijn. Mensen zouden er zonder afspraak terecht moeten kunnen. CDA, D66, Hart voor Delft, PvdA, Onafhankelijk Delft, SP en VVD steunden de motie. ChristenUnie, GroenLinks, STIP en Volt stemden tegen.

Ook de derde gezamenlijke motie van Onafhankelijk Delft en D66 Delft diervriendelijke gemeente en zorgen voor morgen werd met steun van CDA, Hart voor Delft, PvdA, STIP en Volt door de raad aangenomen. De motie vraagt het college bij de Kadernota 2024 5.000 euro vrij te maken om dieren te helpen.

Hart voor Delft, SP en VVD stemden tegen maar de meerderheid van de overige raadsfracties was voor de motie Cultuur voor alle inwoners toegankelijk, bereikbaar en aantrekkelijk. De motie werd ingediend door ChristenUnie, Volt, STIP en GroenLinks. Het college moet onder meer concreet gaan benoemen wat de basisvoorziening van cultuur moet zijn en wat het voor de lange termijn gaat kosten om die basis op orde te houden.

Volt en GroenLinks kregen de steun van de raadsmeerderheid voor hun motie Met stadspartners inzetten op maatschappelijk opdrachtgeverschap voor cultuur. Het college moet het maatschappelijk opdrachtgeverschap bij die stadspartners aanmoedigen die profiteren van de culturele vraagstukken in hun sector. Daarnaast draagt de motie het college onder meer op bij de evaluatie van het cultuurkader ook de subsidiesystematiek te evalueren.

Voorstellen

De Programmabegroting 2024-2027 werd door een ruime meerderheid van de raad aangenomen; Hart voor Delft, Onafhankelijk Delft, SP en VVD stemden tegen. Ook de Belastingverordeningen 2024 kregen de steun van de raadsmeerderheid. Hart voor Delft stemde als enige partij tegen dat voorstel. De raad stemde unaniem in met de Najaarsrapportage 2023 en met het voorstel Begrotingswijziging Septembercirculaire 2023.

Gemeenteraad stelt begroting 2023 vast

11 november 2022 – Na een uitgebreid debat heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraadsleden op donderdag 10 november ingestemd met de Programmabegroting 2023-2026, de Belastingverordeningen 2023, de Najaarsrapportage 2022 en het voorstel Begrotingswijziging septembercirculaire 2022.

Het besluitvormende debat was een vervolg op de commissie Algemeen van donderdag 3 november.

De avond begon met de algemene beschouwingen.  Hierbij gaven alle fracties hun visie op Delft voor de komende periode. Daarna volgde het debat met elkaar en het college en de avond werd afgesloten met stemming over uiteindelijk 33 moties en 4 amendementen.

Beschouwingen

In alle betogen van de fracties klonken zorgen door over de groeiende inflatie en de stijgende energiekosten. Er waren ook optimistische woorden, want de begroting is structureel in evenwicht en daarmee lijkt er financieel weer wat te kiezen.

Hart voor Delft

Grootste oppositiepartij Hart voor Delft zei het tijd te vinden voor een stadsbrede aanpak en voor beleid waarin gedacht wordt vanuit en met de bewoners. De fractie had die wens vertaald in zestien eigen moties en diende daarnaast nog veertien moties met andere partijen in.

STIP

Grootste coalitiepartij STIP liet weten blij te zijn dat met beperkte middelen een goede begroting was opgesteld. STIP vergeleek het opstellen van de begroting met het maken van een voorstelling. Die voorstelling is nog lang niet afgelopen en moet volgens STIP ook structureel steeds beter worden om te eindigen in een staande ovatie.

VVD

De VVD constateerde als ex-coalitiepartij dat het huidige college zich vooral richt op uitvoering van plannen van het vorige college waar de VVD-fractie toen nog deel van uitmaakte. De VVD somde de vijf punten waaraan de oppositie zich had verbonden nog eens op: betaalbaar Delft, veilige en veerkrachtige wijken, banen op elk niveau, een energiezuinig en klimaatadaptief Delft en een bereikbaar Delft voor iedereen.

D66

De fractie van D66 liet weten niet bang voor verandering te zijn. Die partij wil onder meer investeren in een groene en gezonde stad. Daarnaast zei D66 het tijd te vinden om cultuur een prominentere plek te geven in de stad.

SP

Lang niet iedereen in Delft heeft een dak boven zijn hoofd of leeft in gezonde omstandigheden. De SP herinnerde de raadsleden eraan dat hun voorgangers om die reden in 1928 besloten dat Delft een rioleringsstelsel moest krijgen. Bijna 100 jaar later in 2022 zijn de omstandigheden voor veel Delftenaren ondanks de technische vooruitgang volgens de SP er niet beter op geworden. Grote problemen van wonen tot riolering tot zorg moet Delft , wat de SP betreft, collectief aanpakken aangepakt.

GroenLinks

GroenLinks gaf aan dat er veel optimisme is in de stad. Dat blijkt uit alle individuele Delftenaren die zich inzetten om de stad klimaatneutraler, mooier en beter te maken. Ga zo door luidde de oproep van GroenLinks, want niets doen is geen optie.

CDA

De CDA-fractie sprak over onzekere tijden en de rol van de lokale overheid daarin. Het CDA vindt dat de gemeente naast de Delftenaren moet staan en dat er sprake moet zijn van een verantwoordelijk en behoedzaam bestuur.

PvdA

Delft zijn we samen, stelde de PvdA. In haar beschouwingen hield de PvdA een pleidooi voor saamhorigheid en solidariteit. De gemeente is er volgens de PvdA voor iedereen, want Delft doen we samen.

Onafhankelijk Delft

Onafhankelijk Delft keek net als andere fracties tevreden terug op de raadsconferentie waarin coalitie- en oppositiepartijen met elkaar in gesprek gingen over wat hen bindt. Volgens Onafhankelijk Delft betekent dat: samen sterk en samen doelen bereiken.

ChristenUnie

Jongeren zoveel perspectief bieden dat ze van afhakers veranderen in aanhakers. Dat moet volgens de ChristenUnie het doel zijn van de gemeente. Bewoners niet als klant zien, maar als mens. In de toekomstvisie van de ChristenUnie zijn alle woningen in Delft in 2030 geïsoleerd, toont de gemeente compassie en is de gemeente zichtbaar voor alle bewoners.

Volt

In de allereerste beschouwingen van Volt kwamen de vijf uitdagingen naar voren die die fractie de komende jaren voor zich ziet; Delft weer in evenwicht brengen, kansengelijkheid vergroten, een transparante en betrouwbare overheid, de stad inclusiever maken en een nieuwe kijk op economie.

Bekijk de algemene beschouwingen terug

Raadsdebat

De begroting is structureel in evenwicht en na jaren van bezuinigen is er door incidentele meevallers van het Rijk in Delft weer wat te kiezen. De fracties maakten hier dankbaar gebruik van en dienden in totaal vier amendementen en 42 moties in om het beleid aan te scherpen en bij te sturen.

Ingetrokken

Van de 42 moties werden negen moties door de indienende fracties niet in stemming gebracht, nadat het college op een aantal van deze moties had laten weten de opdrachten en wensen van de indieners over te nemen. Bij de motie Limiet aan begeleiding door Delft voor Elkaar van Hart voor Delft, ChristenUnie en CDA liet de fractie van Hart voor Delft aantekenen dat die fractie later terug wil komen op dit onderwerp.

De overige ingetrokken moties waren: Licht in de duisternis bij tram en bushaltes (Onafhankelijk Delft, VVD), Dicht het lek in het autoluwplusgebied (Hart voor Delft, CDA), Lichte programmatische aanpak in vijf wijken (Hart voor Delft, VVD, Volt), Van actieplan naar stappenplan (Hart voor Delft, D66, ChristenUnie, STIP, PvdA, Volt, VVD), Help jongeren uit de schulden (STIP, ChristenUnie, D66, PvdA, Volt, CDA, Hart voor Delft), Wmo-indicatie voor onbepaalde tijd (Onafhankelijk Delft), Wildopvang zonder grenzen (Onafhankelijk Delft, Volt), ISO Delft (SP, Onafhankelijk Delft).

Verworpen

De meerderheid van de raad stemde niet in met tien van de 42 moties en verwierp twee van de vier ingediende amendementen. De motie Een omheinde hondenspeeltuin in Delft van PvdA, Hart voor Delft en Onafhankelijk Delft werd door de negentien tegenstemmen van ChristenUnie, D66, GroenLinks en STIP met één stem verschil door de raad verworpen.

Aangenomen amendementen

Via het aangenomen amendement Volwaardig onderzoek Delfts slavernijverleden dat D66, ChristenUnie, GroenLinks, STIP en Volt indienden, is in de begroting opgenomen dat voor cultureel erfgoed incidenteel nog eens 32.000 euro opzij wordt gezet om het voorgenomen onderzoek naar het Delftse slavernijverleden niet te beperken tot een kort feitenrelaas. Een raadsmeerderheid vindt dat het nog uit te voeren basisonderzoek in een tweede fase verder uitgediept moet worden.

Een ruime meerderheid van de raad stemde ook in met het amendement Middelen aanpak eenzaamheid. Met dit amendement van ChristenUnie, CDA, Onafhankelijk Delft, PvdA en Volt maakt de raad geld vrij om eenzaamheid onder Delftenaren te bestrijden door onder meer de lokale samenwerking tegen eenzaamheid uit te breiden om ook jongeren, gescheiden ouders, werklozen en mensen met een beperking te bereiken.

Aangenomen moties

Het college krijgt het de komende periode druk met de opdrachten die de raad heeft meegegeven in 23 aangenomen moties.

De motie Sterke lokale media van CDA, ChristenUnie, D66, Volt, VVD, Hart voor Delft, SP en Onafhankelijk geeft het college onder meer de opdracht om Omroep Delft naast de verwachte subsidie van ruim 82.000 euro in 2023 verder financieel te ondersteunen met 100.000 euro in 2023. GroenLinks en PvdA stemden als enige partijen tegen deze motie.

Voor het project Meemaakpodium van DOK moet het college volgens de motie Geef Delftenaren een podium eenmalig in 2023 50.000 euro uittrekken. Deze motie van ChristenUnie, PvdA, CDA, D66 en GroenLinks werd door alle partijen, behalve Hart voor Delft, aangenomen.

Het college moet ook gaan bekijken of het mogelijk is om een extern bureau in te schakelen dat op basis van no cure no pay nationale of Europese subsidies voor Delft kan binnenhalen. Die strekking staat in de motie Meer inzet op nationale en Europese subsidies die werd ingediend door Volt, CDA, Hart voor Delft, Onafhankelijk Delft, VVD, D66 en STIP. GroenLinks en PvdA stemden tegen.

De motie van het CDA Een regie voor groengebied Regiopark Buytenhout werd door de raad unaniem aanvaard. De motie vraagt het college in overleg te gaan met de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer over hoe en door wie de regierol voor Regiopark Buytenhout wordt opgepakt.

Een ruime raadsmeerderheid ging, ondanks de tegenstemmen van CDA en Hart voor Delft, ook akkoord met de motie Laat de Delftse popmotor weer draaien. Deze motie van STIP, D66, Volt, GroenLinks en PvdA draagt het college onder meer op om voor 2023 (en eventueel ook 2024 en 2025) van het te ontvangen extra Rijksgeld 50.000 euro in te zetten voor popprogrammering in Delft.

GroenLinks, PvdA en STIP stemden tegen maar de motie Regiotaxi van CDA, Hart voor Delft, Volt, VVD, Onafhankelijk Delft ChristenUnie, SP en D66 vraagt het college om het aantal ritten van de Regiotaxi niet terug te brengen. Ook moet het college de raad een onderzoek sturen over vervoer door vrijwilligers.

GroenLinks, STIP, PvdA, ChristenUnie, Onafhankelijk Delft, D66 en Hart voor Delft kregen voor hun motie Onderzoek zon op dak bij Delftse scholen voldoende ja-stemmen. Het college moet in 2023 onder meer met tien scholen in Delft onderzoeken of het mogelijk is om zonnepanelen te plaatsen op hun daken, zo mogelijk in combinatie met groen, wateropslag of recreatie.

De motie Achter de gevel tot achter de gevel – klimaatadaptieve tuinen roept het college onder meer op om in de buurten waar de gevel-tot-gevel-aanpak met participatie start, ook adviezen te geven over een klimaatadaptieve inrichting van tuinen. De motie van CDA, Volt, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie kreeg de steun van de hele raad op de SP en STIP na.

Het college moet ook aan de slag met het verminderen van restafval. De motie Minder afval, minder kosten vraagt het college verschillende opties in kaart te brengen die leiden tot minder afval en per scenario een inschatting te maken van de kostenbesparing. Hart voor Delft, Onafhankelijk Delft en SP stemden als enige fracties tegen deze motie van STIP, D66, Volt, ChristenUnie en VVD.

De raad wil graag vóór de Kadernota 2023 een overzicht van het college met mogelijke onderwerpen waar Delft extra eenmalig geld aan uit kan geven. De bedoeling is dat de raad dat dan kan gebruiken om een goede keus te maken over waar die tijdelijke extra middelen aan kunnen worden uitgegeven. Deze motie Handelingsperspectief incidentele middelen van GroenLinks, D66, Hart voor Delft, PvdA, Onafhankelijk Delft, CDA, VVD, Volt en STIP werd door alle fracties, op de SP na, gesteund.

Hart voor Delft en D66 kregen de steun van de raadsmeerderheid voor hun motie Leesbare begroting en jaarstukken. Alle partijen, behalve STIP, stemden voor de opdracht aan het college om de financiële stukken te verbeteren, waardoor bruikbaarheid en leesbaarheid verbeteren en de onderlinge relaties meer zichtbaar worden.

De raad stemde unaniem in met de motie Ondersteun de werkgroep gemeente, provincie en hoogheemraadschap. De motie van Hart voor Delft en PvdA vraagt het college onder meer om de vorming van deze werkgroep te omarmen en aan de werkgroep deel te nemen.

Op de PvdA na, stemden alle fracties ook in met de motie Werk maken van een duurzaam Delft; onze wijken als levend laboratorium. De motie van VVD, STIP, GroenLinks, Volt, Hart voor Delft, Onafhankelijk Delft, D66 en ChristenUnie draagt het college onder meer op om te bekijken of de innovaties van de TU een rol kunnen spelen bij alle duurzaamheidsopgaven in de stad.

De toezegging dat de mensen van Erfgoed begin volgend jaar starten met een informatiecampagne over het verduurzamen van monumentale panden in de binnenstad was voor GroenLinks en PvdA reden om de motie Ruimte voor zonnepanelen op monumentale panden en panden in beschermd stadsgezicht niet meer mee in te dienen. Toch kregen de indieners van de motie, VVD, D66, Hart voor Delft en CDA, voldoende steun uit de raad om de motie door het college te laten uitvoeren. Het college moet een voorstel uitwerken voor het versoepelen of volledig wegnemen van de welstandseisen voor zonnepanelen op monumentale panden of in het beschermd stadsgezicht.

De motie Bied theater De Veste duurzaam perspectief geeft het college onder meer de opdracht om ervoor te zorgen dat het theater opgenomen blijft in de vierjarige subsidiestructuur en dat de eenmalige subsidie van 200.000 euro extra wordt uitgekeerd. GroenLinks, PvdA en VVD stemden tegen de motie van Hart voor Delft, D66, Volt, ChristenUnie en SP. De raadsmeerderheid stemde voor.

Volt stemde als enige partij tegen de motie Haalbaarheidsonderzoek openluchtzwemwater Delft van D66, Hart voor Delft, STIP, GroenLinks, SP en Onafhankelijk Delft. De raad verwacht een voorstel van het college over de mogelijkheid voor een duurzame openluchtzwemfaciliteit in Delft.

De motie Gasthuisplaats wordt eindelijk groen die werd ingediend door D66, Hart voor Delft en STIP vraagt het college in samenwerking met omwonenden een plan voor de Gasthuisplaats op te stellen, met als kader een openbaar en groen park op de Gasthuisplaats. CDA, SP en VVD stemden tegen, de overige fracties stemden voor.

Het college moet ook een voorstel gaan uitwerken om schoolfruit mogelijk te maken. De motie Schoolfruit van D66, CDA, PvdA, ChristenUnie, Onafhankelijk Delft, Volt en Hart voor Delft wil dat de gemeente minstens een dag per week schoolfruit financiert voor basisscholen in Delft met ingang van het schooljaar 2023/2024. Alle partijen, behalve GroenLinks en VVD, stemden in met deze motie.

In overleg met tenminste vijf scholen moet het college volgens de motie Veilig op de fiets naar school via een pilot de onveilige punten in het verkeer in een straal van 100 meter om de school in kaart brengen en hierbij actief de leerlingen betrekken. De motie van D66, CDA, ChristenUnie, Onafhankelijk Delft, PvdA en Hart voor Delft kreeg, op STIP na, de steun van alle fracties.

De motie Lange termijn perspectief woonlasten draagt het college op om bij de Kadernota 2023 te komen met een langetermijnvisie op de ontwikkeling van het woonlastenmandje, waarbij recht wordt gedaan aan de motie Toeristen betalen mee aan Delft en eerder gemaakte afspraken. De motie van VVD, CDA, D66, Hart voor Delft, Onafhankelijk Delft, SP en Volt kreeg de steun van alle raadsleden.

Ook was er unanieme steun voor de motie Versnel de verduurzaming van de Delftse corporatiewoning. Deze motie van STIP, ChristenUnie, Hart voor Delft, PvdA, D66, CDA, Volt, VVD en SP draagt het college op om in de prestatieafspraken 2023 en bij het lokaal isolatieplan per corporatie met een tijdlijn te laten zien hoe snel ze opschieten met het uitfaseren van alle E-, F- en G-energielabels. Vanaf 2030 mogen corporaties geen woningen meer verhuren met die labels.

Het college moet vanaf februari 2023 het aantal energieklussers verdubbelen naar 6 fte. Dat en meer staat in de motie Meer energieklussers tegen energiearmoede die werd ingediend door D66, GroenLinks, Volt, ChristenUnie, PvdA, SP en VVD. De fractie van STIP stemde als enige in de raad tegen de motie.

De motie Breng zorg en ondersteuning nog meer terug de wijken in van VVD, CDA, Hart voor Delft, PvdA, GroenLinks, Onafhankelijk Delft en SP vraagt het college voor Delft-West een pilot uit te werken waarbij zorg- en hulpinstanties in de hoogst mogelijke frequentie aanwezig zijn in de wijk en te starten met een participatietraject met bewoners om helder te krijgen wat zij missen aan laagdrempelige toegang tot zorg en welzijn. De PvdA was tevreden met een toezegging van het college en stemde net als D66 en STIP tegen de motie, maar een meerderheid van de raad stemde er mee in.

Voorstellen

De Programmabegroting 2023 – 2026 werd door een ruime meerderheid van de raad aangenomen; Onafhankelijk Delft en SP stemden tegen. Ook de Belastingverordeningen 2023 kregen de steun van de raadsmeerderheid. Tegen dat voorstel stemden Hart voor Delft, Onafhankelijk Delft, VVD, CDA en SP, omdat hun eerdere amendementen om de afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelasting minder te verhogen, niet werden aangenomen.  De raad stemde unaniem in met de Najaarsrapportage 2022 en met het voorstel Begrotingswijziging Septembercirculaire 2022.

Fracties komen met wensenlijstjes in begrotingsdebat

4 november 2022 – In de vergadering van de commissie Algemeen hebben alle partijen op donderdag 3 november hun eigen accenten gezet bij de financiële taken, plannen en ambities van het college in de programmabegroting 2023-2026. De begroting is structureel in evenwicht en daarmee lijkt er weer wat te kiezen, maar in de betogen klonk ook de zorg door dat globale problemen de Delftenaren lokaal hard raken.

Burgemeester Marja van Bijsterveldt hield de commissie voor dat er zelden zoveel speelde in de stad en in de wereld; de oorlog in Oekraïne, de pandemie, klimaatverandering, groeiende armoede en een breed gevoel van onbehagen. Ze wees onder meer op de toenemende polarisatie en het belang van de lokale politiek om onderlinge tegenstellingen te overbruggen. In Delft deden de coalitie- en oppositiepartijen dat onlangs door in een raadsconferentie te kijken naar wat hen bindt.

Insprekers

Voorafgaand aan het debat gaven verschillende vertegenwoordigers van organisaties uit de stad in hun inspreekminuten duidelijk aan wat er anders moet in de begroting. De inspreker namens Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier liet weten tegen de voorgenomen verhoging van de parkeertarieven te zijn. De Stichting Delftse Carnaval Viering vroeg de commissie om financiële hulp. De stichting ontving nog nooit subsidie. Door het gebrek aan grote zalen en het afnemende ledental van carnavalsverenigingen wordt het volgens de insprekers steeds moeilijker om de optocht en het Delftse carnavalsfeest in stand te houden.

Stichting Westerpop wees de commissie op het beperkte budget voor evenementen. Dat wordt, ondanks de inflatie, in de begroting niet bij geplust. Er is een noodpakket, maar dat is volgens Westerpop niet voldoende om in Delft evenementen gezond te houden. De Stichting Pop Promotie Delft klopte donderdag aan bij de commissie met het verzoek om een meerjarig budget van bijna 57.000 euro per jaar.

STIP

STIP constateerde tevreden dat het financiële plaatje van de gemeente alleen zwarte cijfers laat zien. Dat blijft zo tot en met 2025 mede dankzij extra geld van het Rijk, maar wat er daarna gebeurt is nog onzeker. STIP pleitte ervoor om incidenteel geld te gebruiken voor zaken die structurele besparingen opleveren. Dat zou volgens STIP moeten kunnen met de gescheiden afvalinzameling. Hoe meer gescheiden afval wordt aangeboden aan de afvalverwerker hoe lager de kosten zijn voor bewoners. Ondernemers verdienen wat STIP betreft ook meer steun in deze absurde tijden. Zij kunnen volgens STIP geholpen worden met een verbeterde dienstverlening van de gemeente en meer informatie over ondersteunende maatregelen. STIP kondigde verder aan te werken aan moties om onder meer woningen sneller te verduurzamen, meer scenario’s terug te zien in het uitvoeringsprogramma circulariteit en een verbreding van de hulp aan jongeren met schulden. Daarnaast pleitte STIP voor meer geld voor de popsector in Delft.

Hart voor Delft

Urgentie en prioriteit moeten volgens Hart voor Delft bepalend zijn in de financiële keuzes van de gemeente. De fractie wees op de toenemende inflatie en de hoge energieprijzen. Pas na aandringen van andere partijen lichtte de fractie een tipje van de sluier op van wat Hart voor Delft urgent vindt of beter gezegd wat Hart voor Delft niet urgent vindt. Een onderzoek naar het Delftse slavernijverleden heeft wat Hart voor Delft geen urgentie en is ook niet uit te leggen aan de gewone Delftenaren. De fractie maakte duidelijk zestien moties voor te bereiden, waaronder onder andere over behoud geld voor wildopvang, compensatie van mensen met blokverwarming, het oprichten van een jeugdfonds en een openluchtzwembad. Hart voor Delft nodigde andere fracties uit om contact op te nemen om mee te werken aan de moties.

D66

Coalitiepartij D66 liet weten tevreden te zijn over de begroting. Met een incidenteel miljoenenoverschot ligt volgens D66 de uitdaging in het voor elkaar krijgen van meer balans in de structurele inkomsten. De fractie acht het onvermijdelijk dat de ozb in 2023 met 6% stijgt, omdat bevriezen volgend jaar een gat in de begroting zou slaan. D66 zei te willen kijken naar andere manieren om de woonlasten te drukken, zoals een korting op de afvalstoffenheffing. Daarnaast vroeg D66 aandacht onder meer aandacht voor gezonde voeding voor schoolkinderen, veilige schoolroutes en de mogelijke komst van een buitenzwembad in Delft. Tot slot wil de partij een motie voorbereiden over energieklussers die mensen helpen bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

CDA

De CDA-fractie deelde in haar betoog de zorgen over gezinnen uit de middengroep. Zij lijden volgens het CDA onder de toenemende inflatie en stijgende energiekosten. De fractie zei ook een lans te willen breken voor de lokale democratie en journalistiek door Omroep Delft meer support te willen bieden. Ook zei het CDA na te denken over het aanboren van alternatieve inkomstenbronnen. Samen met Volt bereidt het CDA een motie voor over het aanstellen van een subsidioloog. Die zou de gemeente kunnen bijstaan bij het binnenhalen van Europese subsidies. Wat het CDA betreft moet het regio-overleg over het groen in en buiten Delft worden verbeterd en moet er kritisch worden gekeken naar voldoende fietsenstallingen in de binnenstad.

VVD

Samenwerken met de Delftenaar centraal waren de zalvende woorden die de VVD sprak. De partij sprak ook waarderend over de raadsconferentie en benoemde vijf speerpunten die volgens de VVD een plek moeten krijgen in de begroting. Als het aan de VVD ligt, moeten de woonlasten voor de middeninkomens omlaag. Geld van het Rijk dat naar de gemeente komt, moet volgens de VVD worden gebruikt om die lasten te dempen. De gemeente zou ook meer gebruik moeten maken van geldstromen van derden en culturele instellingen moeten helpen bij het aanvragen van subsidies. De fractie uitte haar tevredenheid over het veiliger maken van wijken en de aanpak van ondermijning. Klimaatadaptatie en CO2-vermindering verdienen volgens de VVD realistische en duidelijke doelstellingen en bewoners in de binnenstad moeten betrokken worden bij de uitbreiding van het autoluwe gebied. Ook pleitte de VVD voor een koppeling tussen kennis en uitdagingen in de wijk door technische innovaties meer zichtbaar te maken in de wijken.

PvdA

Als een van de weinige partijen in de commissie besteedde de PvdA ook een paar woorden aan de Najaarsrapportage 2022 die op 10 november naast de begroting ook door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Door incidentele oorzaken is het resultaat op basis van de prognose in de najaarsrapportage ruim 9,5 miljoen euro positiever dan het begrotingssaldo na de Kaderbrief 2022. 2023 heeft volgens de PvdA alles in zich om een woelig jaar te worden als armoede bij veel mensen aan de deur klopt. De gemeente moet er met eigen regelingen en soms met hulp van maatschappelijke organisaties voor hen zijn. De PvdA had ook enkele aanvullingen op de begroting: extra geld voor DOK, een hondenrenveld, verbeteren van de toegankelijkheid in de stad, honger op school tegengaan en meer aandacht voor het gemeentelijk inkoopbeleid.

Onafhankelijk Delft

Samen maken we de stad stelde Onafhankelijk Delft vast en in die stad moet de menselijke maat terug met veilig zwemwater en parkeerautomaten die creditcards accepteren. De energiearmoede moet volgens Onafhankelijk Delft blijvend worden aangepakt en meer verlichting op straat zorgt voor meer veiligheid. De buurthuizen moeten wat Onafhankelijk Delft betreft langer open, er moet geld worden gereserveerd voor de opvang van dieren en de gemeente zou het carnavalsfeest als cultureel erfgoed mogen subsidiëren. Tot slot vroeg de fractie zich af of de gemeente meer vreugdevuren wil toestaan.

GroenLinks

De fractie van GroenLinks sprak over een turbulente tijd, waarin het een uitdaging is om samen beslissingen te nemen. GroenLinks zei op zoek te zijn naar een mechanisme waarbij de raad grip houdt op de inzet van incidentele middelen die beschikbaar zijn. Ook GroenLinks wees naar de najaarsrapportage. De fractie vroeg zich af hoe het kan dat de doelen zijn gehaald, terwijl de gemeente toch geld overhoudt. GroenLinks stelde daarnaast tevreden vast dat de speerpunten uit het coalitieakkoord een plek hebben gekregen in de begroting. De accenten die GroenLinks in de begroting wil zetten hebben betrekking op de wijken, armoede, kansarme jongeren en de mogelijkheid om schooldaken van zonnepanelen te voorzien.

SP

De begroting gaat over alles en gaat volgens de SP ook over alles wat Delftenaren direct raakt; van een dak boven je hoofd tot energietoeslag en van sportvereniging tot thuiszorg. De SP liet onder meer weten werk te willen maken van een buitenzwembad en meer betaalbare woningen door de oprichting van een gemeentelijk woningbouwbedrijf. Volgens de SP hangt het gebrek aan woningen in Delft ook samen met het groeiend aantal studenten. De SP wil een stop op studentenhotels en laten onderzoeken hoe die hotels de stad uitgewerkt kunnen worden. Daarnaast pleitte de SP voor een gemeentelijke projectorganisatie die het collectief isoleren van woningen gaat begeleiden. De gemeente zou daar volgens de SP via een fonds financieel aan bij moeten dragen, zodat de kosten voor bewoners betaalbaar blijven.

ChristenUnie

De ChristenUnie wees in haar betoog op de onmogelijkheid om tegelijk economische groei en verduurzaming te realiseren. Die twee zaken gaan volgens de ChristenUnie niet samen. In onzekere tijden hebben Delftenaren wat de ChristenUnie betreft steun nodig; om de hoge energieprijzen te kunnen betalen, maar ook om eenzaamheid tegen te gaan. De fractie mist in de begroting de middelen om eenzaamheid terug te dringen. Daarnaast vroeg de ChristenUnie aandacht voor jongeren met schulden. De fractie wil dat ook voor die groep voldoende geld in de begroting is gereserveerd, omdat die jongeren met veel dingen blijken af te haken in hun leven.

Volt

De internationale problemen worden volgens Volt in Delft gevoeld. Het vertrouwen in de politiek neemt af en er is volgens Volt een gebrek aan transparantie. Een transparante overheid kan wat Volt betreft niet zonder onafhankelijke lokale journalistiek. De fractie pleitte net als het CDA voor extra geld voor Omroep Delft. Daarnaast stelde Volt voor dat wijkbudgetten de betrokkenheid van bewoners kunnen vergroten. De fractie van Volt vindt ook dat bij het vergroten van de verkeersveiligheid integraal naar gebieden moet worden gekeken en dat de gemeente structureel moet inzetten op onder meer cultuur en dierenwelzijn. Volt hecht er verder belang aan dat Delft gebruik maakt van de oplossingen die Europa biedt.

College

De uitgebreide beantwoording van het college op de vele vragen van de commissie leverde vijf toezeggingen op. Wethouder Maaike Zwart liet weten dat ze in het uitvoeringsprogramma circulariteit diverse scenario’s gaat opnemen. Wethouder Frank van Vliet beloofde dat het college aan de slag gaat met het verankeren van toegankelijkheid in de openbare ruimte. Daarnaast gaat hij de Adviescommissie Omgevingskwaliteit informeren over de regels voor zonnepanelen op monumenten. Wethouder Karin Schrederhof gaat de mogelijkheid van een zwembad financieel afwegen via het programma sport en bewegen. Wethouder Joëlle Gooijer beloofde de commissie met een indicatie te komen van wat de bijzondere bijstand op 120% of 130% gaat kosten.

Raadsbehandeling

De gemeenteraad praat in de vergadering op donderdag 10 november verder over de programmabegroting. Die vergadering begint om 18.00 uur met de algemene beschouwingen. Aansluitend vindt die avond ook het besluitvormende debat plaats, waarin de partijen via moties, amendementen en richtinggevende uitspraken hun eigen accenten kunnen zetten op de financiële plannen van het college. 

Commissie Algemeen bespreekt programmabegroting

22 oktober 2021 – In een extra vergadering van de commissie Algemeen wordt op dinsdag 26 oktober vanaf 19.30 uur in de raadszaal de Programmabegroting 2022-2025 besproken.

Deze vergadering is een onderdeel van de begrotingsbehandeling die op donderdag 14 oktober begon met de algemene beschouwingen. Op 26 oktober gaan de fracties met elkaar in debat over de financiële plannen van het college.

Insprekers kunnen die avond aan het begin van de vergadering ook hun zegje doen. Zij kunnen zich tot op de dag van de vergadering 12.00 uur aanmelden via griffie@delft.nl.

De raadsbehandeling van de programmabegroting vindt plaats op donderdag 4 november. In deze vergadering kunnen partijen via moties, amendementen en richtinggevende uitspraken proberen het beleid bij te sturen. In die vergadering worden naast de begroting, ook de belastingverordeningen en de najaarsrapportage door de raad vastgesteld.

De publieke tribune is tijdens de vergaderingen in de raadszaal geopend, hetzij met een beperkt aantal stoelen. Voor bezoekers van de vergaderingen geldt: mensen die niet gevaccineerd zijn wordt geadviseerd een sneltest te doen voorafgaand aan de raadsvergadering. Mensen met klachten wordt gevraagd thuis te blijven of zich vooraf te laten testen.  En vanzelfsprekend wordt een ieder die corona heeft, gevraagd thuis te blijven. Belangstellenden kunnen de vergadering ook thuis rechtstreeks via de webcast bekijken.

Commissie Algemeen bespreekt begroting 2021

6 oktober 2020 – De begrotingsbehandeling vindt dit jaar plaats in een vergadering van de commissie Algemeen op donderdag 15 oktober. De commissievergadering begint die avond om 18.30 uur met een half uur voor insprekers, waarna de elf fracties hun algemene beschouwingen laten horen.

De commissie bespreekt in deze vergadering naast de Programmabegroting 2021-2024 ook de Najaarsrapportage 2020 (inclusief Tussentijds MeerjarenProgramma Grondontwikkeling; T-MPG) en de Belastingverordeningen 2021. Het afsluitende debat in de raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 5 november.

Inspreken

Aan het begin van de commissievergadering kunt u tussen 18.30 en 19.00 uur als inspreker reageren op de door het college voorgestelde begrotingsplannen. U kunt zich hiervoor tot dinsdag 13 oktober voor 12.00 uur aanmelden bij de griffie via griffie@delft.nl of telefonisch via (015) 260 2416.

In de raadsvergadering op donderdag 5 november neemt de gemeenteraad een besluit over de begroting. Die vergadering begint om 20.00 uur.

Agenda commissie Algemeen

Speciale webpagina begroting 2021-2024