Gemeenteraad stelt begroting 2021 vast

Gemeenteraad stelt begroting 2021 vast

6 november 2020 – Na een uitvoerig digitaal debat heeft de gemeenteraad op donderdag 5 november ingestemd met de programmabegroting 2021 – 2024, de belastingenverordeningen 2021 en de najaarsrapportage 2020.

Net als drie weken geleden tijdens de algemene beschouwingen vroegen de raadsfracties aandacht voor de verslechterde financiële situatie van de gemeente. Het lukte het college dit jaar niet om de begroting sluitend te krijgen. Desondanks hield het college tot tevredenheid van de coalitiepartijen GroenLinks, STIP, D66, VVD en PvdA vast aan de ingezette koers om Delft te versterken als een prettige, vitale, veilige en verbonden stad.

Dat het in 2021 niet lukt om de eindjes aan elkaar te knopen, komt volgens het college niet alleen door de coronacrisis. Er is volgens het college sprake van een stapeling van negatieve ontwikkelingen, waaronder rijksbezuinigingen en tekorten in het sociaal domein. Samen met andere gemeenten, de provincie Zuid-Holland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt het Delftse college de komende tijd de boodschap in Den Haag te blijven herhalen om met meer geld over de brug te komen. Donderdagavond maakte wethouder Stephan Brandligt bekend dat het college werkt aan een ombuigingspakket om het gat van zes miljoen euro in de begroting te dichten. Dat pakket met bezuinigingsvoorstellen krijgt de raad volgend voorjaar voor de behandeling van de Kadernota.

Eenendertig moties

Dat het college de raad vroeg akkoord te gaan met een niet-sluitende begroting omschreef grootste oppositiepartij CDA als een unicum. Onafhankelijk Delft zei te hopen op steun van het rijk. De SP wees in het debat op de noodzaak van een meer sociaal beleid onder meer op de woningmarkt en in de zorg. De ChristenUnie steunde het pleidooi van de coalitie om aan te kloppen bij het rijk. Stadsbelangen Delft zei niet gecharmeerd te zijn van de niet-sluitende begroting en Groep Stoelinga diende samen met Stadsbelangen Delft een motie van afkeuring in, omdat het college geen sluitende begroting had afgeleverd. De motie werd door een ruime raadsmeerderheid verworpen.

Het was één van de 31 moties, waarmee partijen in de raad richting wilden geven aan het beleid van dit college. STIP had de vooraf aangekondigde motie Welkom in Delft! niet ingediend. In totaal werden zeven moties ingetrokken, vijftien verworpen en negen aangenomen.

Ingetrokken

De ChristenUnie, GroenLinks en Onafhankelijk Delft trokken hun motie It takes a village in, nadat wethouder Hatte van der Woude liet weten geen bezwaar te hebben tegen om te onderzoeken of in Delft gestart kan worden met preventieve concepten, waarbij gebruik wordt gemaakt van krachtige gezinnen uit de buurt. Wethouder Bas Vollebregt beloofde VVD, D66 en CDA dat de raad bij de Kadernota een voorstel krijgt voor structurele dekking voor VAK. De drie fracties trokken de motie Andere dekking VAK na die toezegging in.  Dat deden VVD en CDA ook met de motie Actievere sturing op materialisatie potentieel concept OPEN. Vollebregt liet weten dat daaraan gewerkt wordt en dat de raad over een jaar een update kan verwachten.

De motie Van éénpersoonshuishouden naar meer persoonshuishoudens werd door Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga ingetrokken, nadat wethouder Brandligt had uitgelegd dat een dergelijke aanpassing ongunstig kan uitpakken voor bijvoorbeeld eenoudergezinnen die al krap bij kas zitten. De fracties van de ChristenUnie, PvdA en CDA besloten hun motie Een levend monument niet in stemming te brengen, na het voorstel van burgemeester Marja van Bijsterveldt om de gouden klinker af te stoffen en als blijk van waardering in te zetten voor Delftenaren die zorgen voor verbinding in de stad. De ChristenUnie zei de uitvoering daarvan scherp in de gaten te gaan houden. De motie Beperking effect stijging tarief OZB 2021 maatschappelijke organisaties werd ingetrokken door het CDA, omdat het volgens wethouder Brandligt niet mogelijk is om via de OZB onderscheid te maken tussen verschillende groepen.

Kijk hier voor alle stemuitslagen

Aangenomen

Met 20 stemmen voor en 19 stemmen tegen ging de raad met een minieme meerderheid akkoord met de motie Verhoging minimumloon naar 14 euro. De motie van SP, GroenLinks, PvdA, CDA en Onafhankelijk Delft werd gesteund door de ChristenUnie. De tegenstemmers omschreven het streven naar een hoger minimumloon als een zaak van de landelijke politiek. De motie draagt het college op om de wens van de raad om het wettelijk minimumloon te verhogen naar 14 euro per uur via een brief onder de aandacht brengen van de landelijke regering.

De motie Gehele inkoopkracht Maatschappelijk Verantwoord lnkopen van D66, GroenLinks en STIP kreeg de steun van alle fracties, behalve Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga. Het college moet het Delftse actieplan om maatschappelijk verantwoord in te kopen onder de aandacht brengen bij verbonden partijen en de gemeenschappelijke regelingen waar Delft deel van uitmaakt. Een ruime meerderheid van de raad ging ook akkoord met de motie Impuls op de duurzaamheidsdoelen. Deze motie van STIP, D66 en GroenLinks kreeg de steun van CDA, ChristenUnie en VVD. Het college moet de komende twee tot drie jaar onderzoeken hoe de Delftse duurzaamheidsambities gerealiseerd en versneld kunnen worden.

Op de PvdA-fractie en de fractie van GroenLinks na gingen alle andere fracties akkoord met de motie Schuldhulpverlening ZZP’ers en ondernemers die was ingediend door VVD, ChristenUnie, STIP en D66. De motie vraagt het college onder meer om ZZP’ers en ondernemers intensief te betreffen bij het ontwikkelen van het plan van aanpak schuldhulpverlening. Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga kregen de steun van de gehele raad voor hun motie Ondersteuning Delftse Horeca. Alle horecaondernemers hoeven over een periode van twee jaar geen precariobelasting te betalen voor hun terrassen en alle ondernemers hoeven over een periode van twee jaar geen reclamebelasting te betalen.

De motie De Delftse Hout en grote Plas goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers die Onafhankelijk Delft had ingediend, werd door een ruime meerderheid van de raad aangenomen. De fracties van Groep Stoelinga, Stadsbelangen Delft en VVD stemden tegen. Het college moet een parkeerplaats laten aanleggen die rolstoelgebruikers makkelijker toegang biedt tot het Delftse recreatiegebied. GroenLinks, ChristenUnie, PvdA en CDA hadden aan de steun van STIP voldoende om te zien dat de raad met een meerderheid van drie stemmen akkoord ging met de motie Delft gaat 4GobalGoals. De motie vraagt het college om Delft te laten aansluiten bij de VNG-campagne Gemeenten4GlobalGoals en de doelen voor duurzame ontwikkeling van de VN meer zichtbaar te maken in het beleid en in de stad.

Een ruime raadsmeerderheid ging ook akkoord met de motie Versterking gemeenschapszin door verenigingen. De motie van CDA, ChristenUnie, GroenLinks, Onafhankelijk Delft, PvdA en STIP kreeg de steun van de SP. D66, Groep Stoelinga, Stadsbelangen Delft en VVD stemden tegen. Het college moet volgens de motie onder meer bij het uitwerken van het beleid om de wijken te versterken informele organisaties zoals sport- en cultuurverenigingen betrekken. Daarnaast vraagt de motie onder meer financiële ondersteuning voor verenigingen die activiteiten houden die mensen samenbrengen en de gemeenschapszin uitbouwen.

Ook de motie Groenbeheer en Biodiversiteit van PvdA en ChristenUnie werd door een ruime meerderheid van de raad aanvaard. Die motie draagt het college onder meer op om bij de evaluatie en de actualisatie van de nota Groen aandacht te hebben voor ecologisch beheer en onderhoud.

Programmabegroting

De stemming over de Programmabegroting 2021-2024 resulteerde erin dat een ruime meerderheid van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, STIP en VVD akkoord ging. Groep Stoelinga, Onafhankelijk Delft, SP en Stadsbelangen Delft stemden tegen de begroting. De voorstellen Belastingverordeningen 2021 en Najaarsrapportage 2020 werden eveneens door een ruime raadsmeerderheid aangenomen. Alleen Onafhankelijk Delft stemde tegen deze voorstellen.

Benoeming

Aan het begin van de vergadering werd Wouter Labots benoemd tot commissielid. Hij volgt in de VVD-fractie Ivan Maassen op.

Raadsfracties over Programmabegroting 2021-2024

Bijna alle raadsfracties vroegen tijdens de (digitale) algemene beschouwingen op 15 oktober aandacht voor de verslechterde financiële situatie waarin de gemeente Delft zich op dit moment bevindt. Het is het college niet gelukt om de programmabegroting 2021-2024 financieel sluitend te krijgen. Hieronder vindt u de standpunten van de raadsfracties over de programmabegroting. 

Frank van Vliet, fractievoorzitter GroenLinks

Frank van Vliet, fractievoorzitter GroenLinks

‘Energie-armoede voorkomen’

Frank van Vliet: “De coronacrisis vraagt veel van ons allemaal en GroenLinks heeft diep respect voor alle mensen die de samenleving draaiende houden, van verpleger, tot pakketbezorger en tramchauffeur. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die ziek worden of hun inkomen verliezen. Voor die mensen moeten we er zijn!”

“Ondertussen verandert het klimaat en vermindert de biodiversiteit. Gemeente, ondernemers en inwoners kunnen dat alleen sámen stoppen. Daarom is het goed dat de gemeente extra geld vrijmaakt om wijken van het gas af te krijgen en inwoners te ondersteunen bij energiemaatregelen thuis. GroenLinks vraagt daarbij extra aandacht voor het voorkomen van energie-armoede. Iedereen moet mee kunnen komen met de energietransitie, ook mensen met een laag inkomen.”

“Delft gaat ook verder vergroenen. Goed zo, want mensen willen in een groene buurt wonen, een rondje kunnen lopen tussen mooie bomen met fijne schaduw. Groene ideeën vanuit de wijken verdienen maximale ondersteuning. Door meer in te zetten op schone mobiliteit en minder auto’s op straat, ontstaat ook meer ruimte voor groen in de straat. Samen met bewoners wordt het concreet.”

“Het benutten van de kracht van de stad ziet GroenLinks ook graag in de wijkcentra. Dat moeten nog meer de ontmoetingsplekken zijn vóór en van de wijk. Levendige wijkcentra zijn belangrijk, want teveel mensen voelen zich eenzaam.”

“Aan het Rijk zegt GroenLinks: geef ons niet alleen extra taken, maar ook het benodigde geld en de vrijheid om het op een goede, Delftse manier te regelen. Dat is nodig om financieel gezond aan de toekomst te bouwen.”

Matthijs Gouwerok, fractievoorzitter STIP

Matthijs Gouwerok, fractievoorzitter STIP

‘Blijven werken aan een sterke toekomst’

Matthijs Gouwerok: “STIP blijft werken aan een sterke toekomst voor Delft. Wij zijn daarom blij met de investeringen in de begroting die bijdragen aan onze stad op de korte en lange termijn. Er worden belangrijke stappen gezet op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit en de kenniseconomie. STIP heeft zich hier de afgelopen jaren hard voor ingezet. Hoewel er nog veel stappen te nemen zijn, is het mooi om te zien dat in deze begroting oog is voor alle Delftenaren, nu en in de toekomst.”

“Zo wordt er geïnvesteerd in duurzaamheid om Delft in 2050 energieneutraal te maken. Wat betreft STIP is dit een goed begin. Maar om de gestelde doelen te behalen, zullen er nog vele stappen gezet moeten worden. Hier zullen wij ons komende jaren hard voor blijven inzetten. Ook wordt er geïnvesteerd in de kenniseconomie. Daar is momenteel een tekort aan bedrijfsruimteruimte. Door de beoogde investeringen kunnen bijvoorbeeld innovatieve start-ups doorgroeien in Delft. Omdat de ruimte in de stad beperkt is en Delft de komende jaren zal groeien zetten we ook stappen naar een toekomstbestendige mobiliteit. Voorbeelden hiervan zijn de extra fietsenstalling op het station en mobiliteitshubs in de wijken.” 

“We zullen de komende jaren, versterkt door corona, voor allerlei uitdagingen staan. Daarnaast baren de tekorten op het sociaal domein grote zorgen. Een grote uitdaging is de groeiende problematiek omtrent eenzaamheid. STIP ziet een betere aansluiting van het cultuuraanbod in de wijken als een goede oplossing, zodat we elkaar kunnen blijven ontmoeten. Zo houden we Delft sterk, deze maanden, en ook in de toekomst.”

Christine Bel, fractievoorzitter D66

Christine Bel, fractievoorzitter D66

‘Werk aan een toekomst voorbij de crisis’

Christine Bel: “De coronacrisis raakt iedereen. Maar mensen kijken verschillend tegen de crisis en maatregelen aan. Dat maakt het niet makkelijker om gezamenlijk de crisis het hoofd te bieden en perspectief te houden op de toekomst. Het is jammer dat de begroting nog weinig zegt over de gevolgen van de coronacrisis en de visie op de samenleving zolang deze duurt. Tegelijkertijd moeten we ook voorbij de crisis denken en blijven investeren in de toekomst.”

“D66 stelt vast dat er in de begroting gelukkig ook belangrijke investeringen voor de toekomst staan. Investeringen in duurzame schoolgebouwen, een technisch mbo, toekomstbestendige banen op alle niveaus, in de energietransitie, mobiliteit en kwaliteit in de openbare ruimte.”

“Tegelijkertijd worden we als gemeente geconfronteerd met een structureel gat in de begroting. Hoewel D66 geen voorstander is van niet-sluitende begrotingen, moet de boodschap naar het Rijk helder zijn: zonder voldoende budget voor wettelijke taken kan de gemeente haar werk niet verantwoord doen. Dit leidt niet alleen tot tekorten, maar zorgt ervoor dat gemeenten voor de overige taken geen enkele sturingsmogelijkheid overhouden. Het kleedt de lokale democratie uit.”

“Delft kan niet wachten op het kabinet en moet dus op zoek naar mogelijkheden om het structurele gat te dichten. D66 wil de lasten niet op de Delftenaar afwentelen. Het woonlastenmandje wordt ook dit jaar alleen geïndexeerd. Om dit ook voor de toekomst te waarborgen, komt D66 samen met de VVD met een voorstel om de kwijtscheldingen onder te brengen bij het armoedebeleid.”

Rob van Woudenberg, fractievoorzitter CDA

Rob van Woudenberg, fractievoorzitter CDA

‘De samenleving weer centraal’

Rob van Woudenberg: “In ‘normale’ tijden vindt het CDA een sluitende begroting erg belangrijk. Meer geld uitgeven dan er binnenkomt, betekent problemen doorschuiven naar de volgende generatie. Maar we leven in een bijzondere periode. Daarom steunt het CDA het voorstel van het college om te blijven investeren in Delft, zonder de lasten te verhogen. Wij maken alleen wel enkele andere keuzes voor de investeringen.”

“In het sociaal domein kiest het CDA voor extra  budget voor jonge mensen, voor mensen die zorg behoeven en voor armoedebestrijding. Daarom willen wij investeren in passende dienstverlening, waarbij de Delftse inwoner en niet de zorgorganisatie centraal staat. Zodat wordt gewerkt mét mensen en niet over de hoofden van mensen heen.”

“Een goede woning is cruciaal voor een gezond leven en gaat eenzaamheid tegen. Om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, wil het CDA innovatieve woonvormen opzetten met inzet van technische innovaties.”

“Verenigingen zijn een broedplaats voor talentontwikkeling van jong en oud en van gemeenschapszin. In een tijd waarin het college nadenkt over een bijdrage van meer dan € 35 miljoen voor het Prinsenhof, wil het CDA juist investeren in onze eigen verenigingen. In sportverenigingen, maar vooral ook in muziek-, toneel – en kleinkunstverenigingen.”

“Mensen maken de samenleving en daarmee onze stad. Het is tijd voor een Delft waar niet de gemeente, maar de samenleving weer centraal staat. Alleen als we samen leven, zijn we als samenleving in staat om antwoorden te vinden op de grote problemen waar we momenteel mee kampen. Zo’n samenleving willen wij doorgeven aan de volgende generatie.”

Martin Stoelinga, fractievoorzitter Groep Stoelinga

Martin Stoelinga, fractievoorzitter Groep Stoelinga

‘College heeft zaakjes niet onder controle’

Martin Stoelinga: “Wij keuren deze niet sluitende begroting af. De uitgaven zijn € 6,5 miljoen hoger dan de inkomsten. Dat is nog nooit voorgekomen. Dit college heeft zijn zaakjes niet onder controle. De tering moet naar de nering gezet worden. Er moet veel meer bezuinigd worden dan nu het geval is. Bijvoorbeeld het prestigeproject van museum het Prinsenhof kan twee jaar uitgesteld worden. We denken dan ook dat de Provincie Zuid-Holland deze begroting zal afkeuren. Dat zou dan een mega-afgang voor Delft zijn. Dat is een onnodig risico daar er pas € 95 miljoen is bijgeschreven van de verkoop van Eneco.”

“Waar we wel mee kunnen leven is dat de woonlasten voor burgers gemiddeld met het inflatiepercentage van 1,7 procent zullen stijgen. De Avalex-kostenstijging van de afvalstoffenheffing met 3,1 procent is hoog en het gevolg van het dure en tegenvallende inzamelen van PMD. Maar dat hadden we al voorspeld.”

“We hebben de indruk dat de GroenLinks-wethouder financiën met slechte kaarten, politieke pokerspelletjes speelt met het Rijk. Dat is gedoemd te mislukken in coronatijd. Er is een robuust beleid nodig om onze financiën weer op orde te krijgen.”

Willy Tiekstra, fractievoorzitter PvdA

Willy Tiekstra, fractievoorzitter PvdA

‘Basis op orde en blijven investeren’

Willy Tiekstra: “De wereld is ingrijpend veranderd sinds Covid 19 ook ons land in zijn greep kreeg. De gevolgen zijn overal zichtbaar: in ons persoonlijke leven, op het werk, in de hele samenleving. De PvdA juicht het daarom toe dat het college in deze onzekere tijden koersvast blijft en de blik op de toekomst richt, zonder daarbij de gevolgen van de huidige crisis uit het oog te verliezen. Dat betekent: de basis, ook financieel, op orde hebben, maar ook blijven investeren. Wij zijn blij met de daarbij gemaakte keuzes, waardoor er extra wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van onze openbare ruimte, in verkeersveiligheid, sportvoorzieningen en de VAK, maar ook in de vestiging van een vmbo/mbo school in de nieuwe wijk Schieoevers.”

“De coronacrisis is ook een economische crisis, waardoor meer mensen in de schulden raken. De PvdA is dan ook blij dat in de begroting extra geld wordt vrijgemaakt voor schuldhulpverlening, onder andere voor zzp’ers en  ondernemers met financiële problemen. Ook is er extra inzet op hulp bij het vinden van een nieuwe baan en het wegwerken van onderwijsachterstanden, die door de tijdelijke sluiting van de scholen zijn ontstaan. En juist nu is het goed te weten dat de woonlasten voor de inwoners van Delft in 2021 niet stijgen.”

“Ooit komt er ook voor Delft een einde aan deze crisis. De PvdA gelooft in Delft als een stad waarin plaats is voor iedereen. Een stad dus, met goede voorzieningen, voldoende sociale woningen en betaalbaar vervoer. Daar zullen wij het college kritisch op blijven bevragen.”  

Lieke van Rossum, fractievoorzitter SP

Lieke van Rossum, fractievoorzitter SP

‘Niet concurreren, maar samenwerken’

Lieke van Rossum: “Er wordt veel gesproken over de coronamaatregelen. Het zorgsysteem piept en kraakt. De zorg heeft te weinig capaciteit, medewerkers zijn zowel overbelast als onderbetaald. Dan moeten wij niet naar elkaar wijzen maar naar de heersende politiek die dat veroorzaakt heeft. Want dit zijn directe gevolgen van het neoliberale bezuinigingsbeleid. Tijd dus voor flinke veranderingen in het systeem: geen concurrentie, maar samenwerking. In de zorg, maar ook in al die andere cruciale onderdelen van de maatschappij. De SP doet voorstellen om samen te werken aan verbetering van de Delftse zorg, onze inkomens, onze wijken en ons woningaanbod.”

“Iedereen zou een fatsoenlijk en betaalbaar dak boven zijn hoofd moeten hebben. Dat is niet zo. Lang niet meer iedereen kan in onze stad terecht. De gemeente wil 13.000 woningen bijbouwen in Delft, waarvan maar 1.000 (8 procent) sociale huurwoningen. Dat aantal moet omhoog naar minimaal een derde.”

“De gemeente moet aandringen bij de overheid op een minimumloon van € 14. Met dit bedrag kunnen mensen fatsoenlijk leven en het verkleint de kans op armoede sterk.”

“De corona-maatregelen zijn voor iedereen zwaar. Maar deze crisis legt ook haarfijn de ongelijkheid in Delft bloot. Uit onderzoek blijkt dat mensen die lagere inkomens hebben een grotere kans hebben om te overlijden aan corona. Deze gezondheidsongelijkheid moeten we keihard tegengaan. Wat de gemeente Delft in elk geval kan doen, is meer doen aan preventie en investeren in de geestelijke gezondheidszorg. De SP stelt voor om werk te maken van zowel extra begeleiding als opvang van verwarde personen.”

Dimitri van Rijn, fractievoorzitter VVD

Dimitri van Rijn, fractievoorzitter VVD

‘Werken aan een Delft voor iedereen’

Dimitri van Rijn: “We bevinden ons in een crisis van ongekende omvang. Meer dan ooit moeten wij ons inzetten om te beschermen wat waardevol is. Iedereen moet leveren én inleveren. Met deze begroting neemt het college zijn verantwoordelijkheid en zet stappen naar een nog mooier Delft.”

“Als VVD hebben wij hard gestreden voor banen, banen en banen, woningen bouwen voor iedereen, de kwaliteit van de openbare ruimte en sportinfrastructuur en voor het niet onnodig in de schulden jagen van Delftenaren. Goed nieuws: de woonlasten gaan, op inflatiecorrectie na, niet omhoog. De gemiddelde OZB-aanslag daalt. En door investeren in openbare ruimte en sportinfrastructuur kunnen we Delft groener, veiliger en beter bereikbaar maken. Werk is de beste sociale voorziening. Daarom willen we banen, voor denkers en doeners. In deze begroting wordt geïnvesteerd in ruimte voor maakindustrie. Geweldig dat Delft een nieuwe technische school krijgt voor vmbo en mbo. Hoogwaardig vakmanschap is hard nodig.”

“De VVD wil meer woningen voor starters, jonge gezinnen en ouderen. Wij zijn blij dat dit college werk maakt van meer goedkope en middeldure huur- en koopwoningen.”

“De stad, inclusief autobezitter en ondernemers, moet intensief betrokken worden bij de uitwerking van mobiliteitsoplossingen. De energietransitie vraagt een realistische en betaalbare aanpak. Wij willen als Volkspartij Voor een Duurzaam Delft de kar trekken en kritisch blijven op de haalbaarheid van de energiedoelstellingen.”

“In het sociaal domein moeten we scherpe keuzes maken. Wat ons betreft stoppen we met wat niet leidt tot aantoonbare resultaten. Zorg is bedoeld voor wie het echt nodig heeft. Dat vraagt maatwerk. Niets meer, niets minder.”

Joëlle Gooijer, fractievoorzitter ChristenUnie

Joëlle Gooijer, fractievoorzitter ChristenUnie

‘Aandacht voor wat echt telt’

Joëlle Gooijer: “Deze coronatijd is voor velen een tijd van verlies. Hoewel we de neiging hebben om te willen terugkeren naar het oude en vertrouwde, is het volgens de ChristenUnie nu de tijd om wissels om te zetten. Graag zouden we in de toekomst ruimte maken voor Zorg voor Elkaar, gaan we van een focus op economische Groei naar Bloei van de samenleving en maken we keuzes die goed zijn voor de schepping.”

“Zorg voor elkaar betekent onder andere dat we niet discussiëren over ‘het sociaal domein als kostenpost’ zonder de verhalen te kennen van onze jeugdigen in de jeugdzorg of de dakloze in de opvang. Een goede lokale journalistiek helpt daarbij.”

“De samenleving komt tot bloei als er een gezond evenwicht is tussen wonen, winkels, horeca en bedrijven, wanneer woningen geen winstfabrieken zijn als we mensen in de schulden nieuwe kansen bieden. Ook willen we dat er (vanuit de Enecomiljoenen) geld wordt vrijgemaakt om initiatieven te ondersteunen die verbinding tussen bevolkingsgroepen leggen en uitsluiting tegengaan.”

“Keuzes die goed zijn voor de schepping vragen extra investeringen; we steunen daarom het voorstel van het college om een deel van de Enecomiljoenen te bestemmen voor de noodzakelijke energietransitie en CO2-reductie.”

“Niet gecharmeerd zijn we het voorstel om het gratis ophalen van grofvuil te schrappen. Dit raakt mensen zonder auto onevenredig en zorgt voor meer illegale dumping naast vuilcontainers.”

“In de begrotingsraad zal de ChristenUnie voorstellen doen om in deze bijzondere tijd de wissels de goede kant op te zetten.”

Jolanda Gaal, fractievoorzitter Onafhankelijk Delft

Jolanda Gaal, fractievoorzitter Onafhankelijk Delft

‘Niet alles komt door corona!’

Jolanda Gaal: “Wij verheugden ons op een behoorlijke meevaller aangaande de Enecogelden en de begroting, welke zelfs een plus op de balans liet zien. Echter, corona trof ook ons mooie Delft en haar inwoners, ondernemers, zorgverleners en hulpen in de openbare ruimte. De horeca kreeg klap na klap. De inkomsten daalden en de kosten stegen, maar niet alles komt door corona! Het college sluit de begroting met een ernstig tekort. Dit mag niet voorkomen, zeker niet omdat wij nog een miljoenenschuld hebben aan de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Dit willen wij wel gezegd hebben.”

“Sporters nemen in aantallen toe, maar we zouden ook, gelet op de vergrijzing, graag een heel nieuw sportpark zien en dan wel één met een buitenzwembad.  Zomers worden steeds warmer. Veel bewoners die opgesloten zitten, zijn dan behoorlijk de klos. De plas in de Delftse Hout, juist altijd op de zomerse momenten met blauwalg, is een drama. Daarom willen wij zo graag een buitenzwembad of de plas laten baggeren, zodat daar gezwommen kan worden. Dit kost veel geld maar buitenrecreatiegebied is schaars en dát wat wij hebben, moeten wij optimaal benutten. Wij zijn nu druk met de gebiedsvisie, dus wij stellen dit zeker nog aan de orde.”

“Er zijn wijken in de stad zonder parkeerdruk. Toch moeten ook die wijken gaan meebetalen voor parkeren. Een soort collectieve schuld/boetedoening. Zo voelen inwoners dit. Onafhankelijk Delft ziet het meer als het uitmelken van inwoners. Sommige inwoners kunnen zich namelijk net een autootje veroorloven en moeten straks verplicht parkeren in de parkeergarages, een vergunning aanschaffen.”

Bram Stoop, fractievoorzitter Stadsbelangen

Bram Stoop, fractievoorzitter Stadsbelangen

‘Los het tekort op met Eneco-gelden’

Bram Stoop: “Stadsbelangen Delft kan niet akkoord gaan met een begroting die niet sluitend is. Het college presenteert een miljoenentekort, terwijl kortgeleden € 92 miljoen is ontvangen door de verkoop van Eneco aandelen. Geld dat van onze inwoners is. Het is de derde keer dat het college, waar Groen Links, PvdA, STIP en D66 al vanaf 1998 verantwoordelijk zijn, geen sluitende begroting kan leveren. Een brevet van onvermogen, vinden wij.”

“Het zou dit college sieren om het te verwachte tekort voor volgend jaar aan te vullen vanuit de Eneco-opbrengst. Groen Links-wethouder Brandligt heeft deze Eneco-gelden waarschijnlijk al gereserveerd voor de dure energietransitie die dit college erdoorheen wil drukken. Wij zijn hier faliekant op tegen. Een andere optie is dat investeringen, zoals de renovatie van het Prinsenhof  en versmalling Voorhofdreef of andere dure investeringen, voorlopig in de ijskast worden gezet. Dit heeft, gezien de huidige financiële situatie, nu even geen prioriteit, evenals de geldverslindende parkeertransitie. Je kunt geen geld blijven uitgeven als je een tekort hebt op te lossen.”

“In de afgelopen jaren zijn onze inwoners al geconfronteerd met forse bezuinigingen en verhogingen van de OZB. Delft is nog steeds één van de duurste steden in Nederland. Als je € 92 miljoen extra in kas hebt, is er geen sprake van een ernstig tekort. Wij willen niet dat onze inwoners in deze coronatijd extra worden belast. Los het tekort op met de opbrengst van Eneco-gelden en geef een positief signaal af aan onze inwoners.”

Raad maakt zich op voor begroting

2 november 2020 – De gemeenteraad van Delft stelt op donderdag 5 november tijdens de digitale raadsvergadering de Programmabegroting 2021-2024, de Belastingverordeningen 2021 en de Najaarsrapportage 2020 vast. De vergadering begint om 20.00 uur.

Bijna alle fracties vroegen tijdens de algemene beschouwingen op donderdag 15 oktober in de commissie Algemeen aandacht voor de verslechterde financiële situatie, waarin de gemeente Delft zich op dit moment bevindt.

In de programmabegroting stippelt het college ieder jaar de financiële plannen voor de komende vier jaar uit. Dat het in 2021 niet lukt om de eindjes aan elkaar te knopen, komt volgens het college niet alleen door de coronacrisis.

Er is volgens het college sprake van een stapeling van negatieve ontwikkelingen, waaronder rijksbezuinigingen en tekorten in het sociaal domein. Samen met andere gemeenten, de provincie Zuid-Holland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt het Delftse college de komende tijd de boodschap in Den Haag te blijven herhalen om met meer geld over de brug te komen.

De elf raadsfracties gaven in de vergadering van de commissie Algemeen hun kijk op de toekomst van Delft. Dat deden ze op zondag 1 november ook in de Stadskrant.

De raad kan aanstaande donderdag via amendementen, moties en richtinggevende uitspraken mogelijke wensen uiten tot bijsturing van het beleid. In aanloop naar de vergadering zijn door diverse fracties op 2 november vier moties voor een reactie voorgelegd aan het college.

Door de coronamaatregelen blijft de raadszaal ook op 5 november gesloten voor pers en publiek. De vergadering kan rechtstreeks worden bekeken via de webcast.

Agenda raadsvergadering

College biedt programmabegroting 2021-2024 aan

18 september 2020 – De gemeenteraad heeft de ontwerpprogrammabegroting 2021-2024 van het college ontvangen.

De begroting wordt op donderdag 15 oktober door de raad besproken in de commissie Algemeen. De fracties geven die avond vanaf 19.30 uur ook hun algemene beschouwingen.

De raadsbehandeling van de programmabegroting vindt plaats op donderdag 5 november.