Gemeenteraad stelt Kadernota 2023 vast

Gemeenteraad stelt Kadernota 2023 vast

30 juni 2023 – De gemeenteraad heeft in de vergadering op donderdag 29 juni de Kadernota 2023 vastgesteld. De kadernota geldt als opmaat voor de programmabegroting 2024-2027 die na de zomer wordt aangeboden aan de raad. De fracties in de gemeenteraad probeerden via twee amendementen en 29 moties richting mee te geven aan het beleid.

Dankzij eenmalige miljoenengiften van het Rijk valt er voor de gemeente Delft weer wat te besteden. De meerderheid van de raad stemde ermee in dat dat geld gebruikt gaat worden voor de energietransitie en de gebiedsgerichte programma’s Delft-West en Innovatiedistrict Delft. Daarnaast is met het vaststellen van de Kadernota 2023 bepaald dat in de komende begroting geld wordt vrijgemaakt voor de renovatie van museum Prinsenhof, de voorbereiding van de aanleg van de Gelatinebrug en het op orde brengen van het onderhoud van bijvoorbeeld speeltuinen in de stad.

Fundament

Wethouder Martina Huijsmans (financiën) lichtte toe dat met deze kadernota een fundament wordt gelegd om stevig te investeren in de stad en dat de gemeente financieel scherp aan de wind vaart, op het randje van wat financieel haalbaar is. Alle fracties, behalve Hart voor Delft en Onafhankelijk Delft, stemden voor de Kadernota 2023. Van de 29 ingediende moties werden aan het eind van het debat in de raad dertien moties ingetrokken en bij de stemming elf moties verworpen en vijf moties aangenomen.

Amendementen

De raadsmeerderheid stemde tegen het amendement Sluitende begroting dat was ingediend door Hart voor Delft en VVD. Een ruime meerderheid van de raad stemde voor het amendement Oprichting Delftse volwassenenfonds sport en cultuur. Dit amendement van Hart voor Delft, PvdA, GroenLinks en STIP stelt 351.000 euro beschikbaar om voor drie jaar een samenwerkingsovereenkomst met het Volwassenenfonds Sport & Cultuur mogelijk te maken. De VVD stemde als enige partij tegen.

Verworpen

De elf moties die geen meerderheid in de raad haalden, waren: Overgebleven geld in sport en cultuur ingediend door Hart voor Delft, Verbetering en vergroting Poptapark ingediend door D66, de SP-moties Een brug van gelatine kan geen succes worden, Zorgbuurthuis (SP en CDA), Incidenteel wordt structureel en Meer budget voor evenementen. Ook was er geen meerderheid voor de CDA-motie Stimuleer cultuurparticipatie door (eenzame) ouderen en de motie Een gastvrije stad heeft bebording op orde die het CDA en Hart voor Delft indienden. Onafhankelijk Delft kreeg onvoldoende vóórstemmen voor de moties Wees flexibel met flexwoningen voor starters en Jongeren en werk. De meerderheid van de raad ging ook niet akkoord met de motie Een impuls voor de lokale democratie van Volt.

Ingetrokken

De dertien moties waarover de raad niet stemde, werden door de indienende fracties veelal ingetrokken nadat de portefeuillehouders met toezeggingen over de brug waren gekomen. De belofte van wethouder Joëlle Gooijer dat ze met Delft voor Elkaar en andere organisaties in gesprek gaat over het opzetten van tienerwerk in de stad was voor Hart voor Delft voldoende om de motie Tijdig aan de slag met tieners in te trekken. Op de motie Houd Het Odensehuis De Linde open zegde wethouder Gooijer toe dat ze de gesprekken over de subsidie en het Odensehuis voortzet. Daarnaast verzekerde wethouder Karin Schrederhof Hart voor Delft bij de motie Stop met het vest-broekzak verhaal dat het beheer van de buurthuizen door Sportfondsen wordt meegenomen in een evaluatie.

VVD, Hart voor Delft en Onafhankelijk Delft trokken hun motie Breng de veiligheid terug in de Delftse wijk Voorhof in, nadat burgemeester Marja van Bijsterveldt had toegelicht dat ze in gesprek is met bewoners en ondernemers over het terugdringen van jongerenoverlast, dat de eerste maatregelen hun vruchten afwerpen en dat er vanuit de pot voor Delft-West meer activiteiten worden georganiseerd voor de jongeren in dit deel van Delft.

Van de zes moties die Onafhankelijk Delft had ingediend, trok die fractie na het debat in de raad en de reactie van het college er vier in. Wethouder Schrederhof legde Onafhankelijk Delft bij de motie Uitzonderingen bevestigen de regel uit dat het toepassen van maatwerk standaard beleid is in het WMO-beleid. Dezelfde wethouder verzekerde Onafhankelijk Delft ook dat de motie Kritisch op eigen taalgebruik en in gesprek met scholen reeds de aandacht en inzet heeft van de gemeente. Bij de motie Aanwijzingsborden broedseizoen liet wethouder Frank van Vliet weten geen voorstander te zijn van borden in de grachten, maar wel te willen kijken naar het mogelijk tijdelijk afsluiten van een enkele gracht voor het varend verkeer. De motie Verbod mes op zak trok Onafhankelijk Delft in, nadat burgemeester Van Bijsterveldt had uitgelegd dat er landelijk nieuwe wetgeving aankomt die een verbod op messen en steekwapens aanscherpt. Als de nieuwe wetgeving langer op zich laat wachten, wil de burgemeester dit onderwerp in het najaar met de raad bespreken.

De fracties van de ChristenUnie, CDA, D66 en STIP waren content met de toezegging van wethouder Van Vliet op de motie Indexering van subsidies conform Consumenten Prijsindex CBS. De wethouder had er geen bezwaar tegen in kaart te brengen wat het indexeren van cultuursubsidies betekent voor de komende begroting.

Volt trok vier van de vijf ingediende moties in na de reactie van het college. De moties Betrek de stad bij biodiversiteit en Advies aan de raad van de Stadsecoloog ter bevordering van natuurbehoud en vergroening werden ingetrokken omdat wethouder Van Vliet toelichtte dat biodiversiteit en vergroening belangrijke punten zijn in de komende Nota Groen. De raad buigt zich aan het eind van het jaar over die nota. Volt nam ook genoegen met de toezegging dat wethouder Van Vliet in 2024 een integraal huisvestingsplan cultuur laat opstellen. Daarmee voldoet hij deels aan de wens uit de motie Een integraal huisvestingsplan voor kunst, cultuur en bibliotheken voor Delft. De motie Investeren in een Europa-bekwame organisatie trok Volt in na de toelichting van wethouder Maaike Zwart dat de gemeente die bekwaamheid al in huis heeft en dat Europese subsidies de aandacht hebben.

Aangenomen

Vijf van de zeventien moties die door de indienende fracties in stemming werden gebracht, werden door de raad aanvaard. Een ruime raadsmeerderheid stemde in met de motie Gezondheidszorg in gevaar van Hart voor Delft, PvdA en STIP. D66, Onafhankelijk Delft en SP stemden tegen. De motie draagt het college onder meer op om er bij projectontwikkelaars op aan te dringen om gezondheidscentra op te nemen in plannen voor nieuwe en bestaande wijken en het opzetten van betaalbare gezondheidscentra en huisartsenpraktijken in Delft waar mogelijk te vergemakkelijken door waar mogelijk hulp te bieden.

De voltallige raad stemde in met de motie Betaalbare bedrijfsruimte Delft-West van D66, STIP en Hart voor Delft. Die motie vraagt het college onder meer een inventarisatie te maken van de beschikbare locaties in Delft-West die geschikt zijn voor (her-)ontwikkeling van betaalbare bedrijfsruimte. Met uitzondering van Onafhankelijk Delft en SP ging de raad ook akkoord met de motie Transformatie naar een Innovatiedistrict. Die motie van GroenLinks en STIP draagt het college op samen met de partners voor heldere tussendoelen te formuleren en een plan van aanpak te bedenken hoe de samenwerkingsovereenkomst kan worden verbreed naar andere partijen en de raad hierover eind 2023 te informeren en eens per jaar een overkoepelend beeld te geven van de samenhang tussen de diverse ontwikkelingen in het Innovatiedistrict.

Een ruime meerderheid van de raad, zonder Hart voor Delft en VVD, stemde in met de motie Armoede verder bestrijden die werd ingediend door GroenLinks, PvdA en ChristenUnie.  Het college moet bij de komende begroting de mogelijkheden inzichtelijk maken om minimaal 300.000 euro structureel te investeren in het versterken van de armoedeaanpak en een lobby starten naar het Rijk voor structurele middelen voor armoedebestrijding.

Unaniem ging de raad akkoord met de motie Toekomst voor de kinderboerderijen. Met deze motie van CDA, SP, Hart voor Delft, GroenLinks, Onafhankelijk Delft en D66 spreekt de raad uit dat stadsboerderij en waterspeeltuin BuytenDelft en kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof en hun betrokkenen van grote maatschappelijke waarde zijn voor Delftse inwoners en bezoekers. Het college moet in de komende begroting een voorstel doen voor meer structurele ondersteuning voor de exploitatie van beide Delftse kinderboerderijen.

Jaarstukken 2022

De gemeenteraad stemde unaniem in met het gewijzigd voorstel Jaarstukken 2022 en het voorstel Advies R&A-commissie bij de Jaarstukken 2022. De motie van het CDA Informeer raad over afgewezen voorstellen Fonds Delft 2040 kreeg naast de indienende fractie de steun van Hart voor Delft, Onafhankelijk Delft, SP en VVD. De meerderheid van de coalitiepartijen plus Volt stemde tegen de motie, die daarmee werd verworpen.

Zienswijzen

De voorstellen over de conceptzienswijzen op de ontwerpbegrotingen 2024 van de Gemeenschappelijke Regelingen GGD en VT Haaglanden, Afvalinzameling Avalex, Omgevingsdienst Haaglanden en de Regionale Belastinggroep werden unaniem door de raad aangenomen, net zoals de motie Indexering Gemeenschappelijke Regelingen. Deze motie van CDA, Hart voor Delft, VVD, Onafhankelijk Delft, ChristenUnie, SP en GroenLinks vraagt het college in aanloop naar de ontwerpbegroting van 2025 de besturen van de gemeenschappelijke regelingen onder meer te vragen om hun uitgaven en lokale bijdragen meer in lijn te brengen met de gemeentelijke begrotingsontwikkelingen.

Hamerstukken

Via een klap met de voorzittershamer stemde de raad in met de voorstellen over de conceptzienswijzen op de ontwerpbegrotingen voor 2024 van de gemeenschappelijke regelingen: Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden, Veiligheidsregio Haaglanden en de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering Delft-Rijswijk.

Drukke week met twee vergaderavonden

26 juni 2023 – De gemeenteraad staat een drukke week te wachten met twee vergaderavonden. Op dinsdag 27 juni komt de commissie Algemeen bij elkaar en op donderdag 29 juni vergadert de gemeenteraad. De commissievergadering begint om 19.30 uur, de raadsvergadering om 20.00 uur. Beide vergaderingen worden gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.

Omdat het zomerreces voor de deur staat en er geen tijd meer is voor de reguliere commissievergaderingen behandelt de commissie Algemeen onderwerpen die niet uitgesteld kunnen worden tot na de vakantie. In deze vergadering bespreekt de commissie onder meer de samenwerking tussen de gemeente Delft en TU Delft. De samenwerkingsovereenkomst is toe aan vernieuwing.

Daarnaast bespreekt de commissie de voorstellen Besteding Kwaliteitsgelden Nieuw Delft en Beheerplan Openbare Verlichting 2024-2027. Voorts staat het Plan van Aanpak Routekaart Delft Klimaatneutraal 2050 op de agenda.

Belangstellenden die hun zegje willen doen, kunnen dat doen in de commissievergadering. U kunt zich als inspreker tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie.

Agenda en webcast commissie Algemeen

In de raadsvergadering op donderdag 29 juni bespreekt de gemeenteraad de Kadernota 2023 en de Jaarstukken 2022. De kadernota geldt als opmaat voor de programmabegroting 2024-2027 die na de zomer wordt aangeboden aan de raad.

Agenda en webcast raadsvergadering

Fracties zetten eigen accenten in Kadernota

23 juni 2023 – In de vergadering van de commissie Algemeen is op donderdag 22 juni uitvoerig gesproken over de Kadernota 2023. Een kadernota die volgens het college in het teken staat van investeren in de stad en van aanpakken en uitvoeren voor alle Delftenaren. Nu er dankzij eenmalige miljoenengiften van het Rijk weer wat te besteden is, zagen de fracties kans om in de opmaat naar de nieuwe begroting alvast hun eigen richting mee te geven aan het beleid.

Het college zegt in de kadernota het beschikbare geld te willen gebruiken voor de energietransitie en de gebiedsgerichte programma’s Delft-West en Innovatiedistrict Delft. Daarnaast wil het college verder met de renovatie van museum Prinsenhof, de voorbereiding van de aanleg van de Gelatinebrug en het onderhoud van bijvoorbeeld speeltuinen in de stad. Het Rijk wil na 2026 het geld anders over de gemeenten verdelen, maar wat daarvan de consequenties zijn is nog steeds niet duidelijk. Daarover zegt het college samen met andere gemeenten in gesprek te blijven met het Rijk.

Lokroep

Met een lokroep voor de kunst en een noodkreet om meer financiële steun probeerden twee vertegenwoordigers van de Delftse cultuur- en evenementensector aan het begin van de vergadering duidelijk te maken dat de sector het zwaar heeft. Ook de Cultuurtafel Delft had in een brief aan de raad gevraagd om extra geld om de inflatie en stijgende kosten op te vangen en de basis van kunst en cultuur in Delft op orde te brengen.

Parkeertarief

Hun oproep vond tot zekere hoogte gehoor in de commissie. Hart voor Delft kondigde diverse moties aan, waaronder één voor een sport- en cultuurfonds voor volwassenen. Daarnaast vroeg die fractie aandacht voor de manier waarop door het college de eerder aangenomen moties zijn verwerkt in de kadernota. Het beter toegankelijk maken van de buurthuizen wordt volgens Hart voor Delft tenietgedaan als bij die buurthuizen het parkeertarief wordt verhoogd, waardoor ouderen niet meer naar de bingo kunnen.

Afvalstoffenheffing

STIP liet als grootste coalitiepartij weten achter de keuzes van het college te staan. Ook STIP zei te kiezen voor een duurzamer, innovatiever en levendiger Delft. Als het aan STIP ligt, wordt de energietransitie versneld en mag een verlaging van de afvalstoffenheffing niet betekenen dat het afvalbeleid financieel in de knel komt. STIP pleitte ook voor voldoende bedrijfsruimte en voldoende ondersteuning voor cultuur en de evenementensector.

Niet op orde

De VVD was kritisch en betichtte het college ervan de financiële huishouding niet op orde te hebben. De VVD vindt ook dat het college te veel bepaalt hoe Delftenaren moeten leven en dat alles wat leuk is wordt verboden. Het verder autoluw maken van de binnenstad moet volgens de VVD meer in samenspraak met bewoners en ondernemers. In de komende raadsvergadering op donderdag 29 juni wil de VVD diverse moties indienen, waaronder één voor meer cameratoezicht in De Hoven. Wat de VVD betreft zou de aandacht van het college meer gericht moeten zijn op realistisch ramen, veiligheid en het verlagen van de woonlasten.

Poptapark

D66 sprak over de stad met meer dan 100.000 individuele verhalen, van kansen en vervlogen dromen. D66 wil een upgrade voor het Poptapark en de fractie kondigde een initiatiefvoorstel aan om balkons te vergroenen en te verkoelen. De SP zei andere keuzes te maken dan het college. Die partij wil dat de gemeente het incidentele geld van het Rijk in een fonds voor structurele uitgaven stopt. Delft is geen dorp meer, betoogde de SP en dat betekent volgens die fractie dat de stad anders ingericht moet worden door bijvoorbeeld bibliotheken in de wijken en het theater uit de binnenstad.

Lef

GroenLinks zei tevreden te zijn met de uitwerking van lijnen en moties in de kadernota en het lef van het college om te investeren in een groene en sociale stad. Daarnaast gaf GroenLinks onder meer aan een vervolg te willen geven aan het onderzoek naar het slavernijverleden. De fractie wil tevens werk maken van het armoedebeleid, meer cultuur in Delft-West en het versterken van de samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen in het innovatiedistrict. De opgaven energietransitie, Delft-West en innovatiedistrict zijn volgens het CDA geen doelen, maar middelen om het doel omzien naar elkaar te bereiken. Delft is meer dan Delft-West, ook andere wijken verdienen volgens de CDA-fractie aandacht. Het CDA wil meer inzetten op ontmoetingsplekken en buurthuizen in de stad, het verenigingsleven en vrijwilligers, de kinderboerderijen en de gemeentelijke dienstverlening.

Armoedebeleid

Delft staat er ogenschijnlijk redelijk voor, concludeerde de PvdA. Net als de overige coalitiepartijen liet die fractie weten blij te zijn met de investeringen en de keuze van het college om bewoners te betrekken bij de uitvoering van plannen. Wat de PvdA betreft, moet het armoedebeleid veel individueler en moet de gemeente mensen met financiële problemen veel directer helpen. Onafhankelijk Delft vroeg onder meer aandacht voor de natuur en het onderhoud in de stad en hield een pleidooi voor een keiharde aanpak van reljeugd en tuig. Daarnaast zou er een vakopleiding moeten komen en zouden er voor Delftse jongeren, net als voor asielzoekers, flexwoningen in Delft gebouwd moeten worden. Onafhankelijk Delft kondigde diverse moties aan.

Algemeen belang

De ChristenUnie hield een beschouwing over het algemeen belang en rekening houden met de mensen die aan het kortste eind trekken. Volgens de ChristenUnie moet Delft naar een economie van genoeg, van groei naar bloei en moeten bewoners worden betrokken bij de besluitvorming. De ChristenUnie bepleitte een spaarpot, waarin het geld wordt gestopt dat wordt uitgegeven voor alle participatiemiddelen van de gemeente. Participatie moet volgens de ChristenUnie gaan over onderwerpen waar de raad zelf over gaat, zoals parkeren, verkeersveiligheid en cultuur. Daarnaast hield de ChristenUnie een pleidooi om de afvalstoffenheffing niet te verlagen, maar in plaats daarvan de kwijtscheldingsnorm te verhogen, zodat meer mensen daarvoor in aanmerking komen. Ook Volt pleitte voor meer bewonersparticipatie en betoogde dat er in de begroting een apart budget voor opgenomen moet worden. Daarnaast vroeg Volt onder meer aandacht voor een onafhankelijke stadsecoloog, circulair gemeentelijk vastgoed, Europese subsidies, een duurzame kijk op cultuur in de stad en gelijke kansen voor iedereen.

Reactie

In de reactie van het college op het debat in de commissie gingen burgemeester en wethouders uitvoerig in op de projecten die op dit moment in de stad worden uitgevoerd. Wethouder Martina Huijsmans (financiën) wees de commissie er onder meer op dat de plannen die in de vorige collegeperiode zijn gemaakt nu uitgevoerd gaan worden en dat dat kan dankzij de incidentele middelen van het Rijk. Deze week nog ontving Delft geld voor de woningbouwimpuls. Burgemeester Marja van Bijsterveldt lichtte toe dat de gemeente veel aandacht heeft voor inclusie en dat via het landelijke programma Leefbaarheid en Veiligheid beleid wordt gemaakt om jongeren gelijke kansen te bieden.

Essentieel

Wethouder Maaike Zwart noemde investeren in de energietransitie essentieel voor de stad en wethouder Frank van Vliet beloofde de commissie inzichtelijk te gaan maken welke kosten culturele instellingen gecompenseerd krijgen. Ook verzekerde hij dat het zoeken naar geld voor de renovatie van Museum Prinsenhof doorgaat en dat Museum van Marken subsidie krijgt voor het uitwerken van een plan om daadwerkelijk tot een museum te komen.

Lange adem

Wethouder Karin Schrederhof legde uit dat de extra aandacht voor Tanthof-west, Voorhof en Buitenhof gerechtvaardigd is, omdat de kansenongelijkheid daar het grootst is. Ze zei ervan verzekerd te zijn dat de inzet in die wijken ook zijn vruchten afwerpt voor de rest van de stad. Wethouder Joëlle Gooijer maakte onder meer duidelijk dat het programma Delft-West er een is van de lange adem en wel 20 jaar kan duren, maar dat er heel veel met bewoners samen wordt opgepakt. Ze vroeg de fracties daarom geduld om nog niet met allerlei participatieplannen te komen.

De besluitvormende vergadering over de Kadernota 2023 houdt de gemeenteraad op donderdag 29 juni. Via moties en amendementen kunnen de fracties de voorstellen van het college dan nog bijsturen, wijzigen of aanscherpen.

Jaarstukken 2022

De bespreking van de jaarstukken bleef beperkt tot een toelichting van de voorzitter van de commissie Rekening en Audit op het advies van de commissie bij de jaarstukken en de aankondiging van diverse moties door onder andere CDA, Hart voor Delft, Onafhankelijk Delft en Volt. Omdat het college geen spreektijd meer had, worden de vragen uit de commissie bij dit agendapunt schriftelijk beantwoord. De jaarstukken worden in de raadsvergadering op 29 juni verder besproken.

Zienswijzen

Aan het eind van de vergadering stond de commissie nog kort stil bij de conceptzienswijzen op de ontwerpbegrotingen voor 2024 van de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Delft deel van uitmaakt. De fracties van CDA, Volt en Hart voor Delft overwegen bij dit onderwerp in de komende raadsvergadering moties of amendementen in te dienen. Onafhankelijk Delft stelde voor om een beeldvormende bijeenkomst te houden over de samenwerking van Delft met Rijswijk. Daarover neemt de commissie Economie, Financiën en Bestuur na de zomer een besluit.

Kijk de vergadering terug

Commissie Algemeen buigt zich over Kadernota 2023

20 juni 2023 – In de oordeelsvormende vergadering op donderdag 22 juni bespreekt de commissie Algemeen de Kadernota 2023. De vergadering wordt gehouden in de raadszaal en begint om 19.30 uur.

Deze nota die ook wel kaderbrief wordt genoemd geldt als opmaat voor de programmabegroting 2024-2027 die na de zomer wordt aangeboden aan de raad. Naast de kadernota bespreekt de commissie in deze vergadering ook de jaarstukken 2022 en de zienswijze gemeenschappelijke regelingen.

Het college stelt in de kadernota dat er dankzij geld van het rijk weer wat ruimte is om te investeren in de stad en in de Delftenaren. De grootste opdrachten voor de gemeenten zijn volgens het college de energietransitie en de gebiedsgerichte programma’s Delft-West en Innovatiedistrict Delft. Het college wil ook verder met Museum Prinsenhof, de Gelatinebrug en het onderhoud van de stad.

De gemeenteraad stelt de jaarrekening en de kadernota vast in de besluitvormende vergadering op donderdag 29 juni. Die vergadering begint om 20.00 uur.

Belangstellenden die hun zegje over de kadernota willen doen, kunnen dat doen in de commissievergadering. U kunt zich als inspreker tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie.

Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadszaal of thuis bekijken via de uitzending op de website van de gemeenteraad.

Agenda commissie Algemeen