Gemeenteraad stelt Kadernota 2023 vast

30 juni 2023 – De gemeenteraad heeft in de vergadering op donderdag 29 juni de Kadernota 2023 vastgesteld. De kadernota geldt als opmaat voor de programmabegroting 2024-2027 die na de zomer wordt aangeboden aan de raad. De fracties in de gemeenteraad probeerden via twee amendementen en 29 moties richting mee te geven aan het beleid.

Dankzij eenmalige miljoenengiften van het Rijk valt er voor de gemeente Delft weer wat te besteden. De meerderheid van de raad stemde ermee in dat dat geld gebruikt gaat worden voor de energietransitie en de gebiedsgerichte programma’s Delft-West en Innovatiedistrict Delft. Daarnaast is met het vaststellen van de Kadernota 2023 bepaald dat in de komende begroting geld wordt vrijgemaakt voor de renovatie van museum Prinsenhof, de voorbereiding van de aanleg van de Gelatinebrug en het op orde brengen van het onderhoud van bijvoorbeeld speeltuinen in de stad.

Fundament

Wethouder Martina Huijsmans (financiën) lichtte toe dat met deze kadernota een fundament wordt gelegd om stevig te investeren in de stad en dat de gemeente financieel scherp aan de wind vaart, op het randje van wat financieel haalbaar is. Alle fracties, behalve Hart voor Delft en Onafhankelijk Delft, stemden voor de Kadernota 2023. Van de 29 ingediende moties werden aan het eind van het debat in de raad dertien moties ingetrokken en bij de stemming elf moties verworpen en vijf moties aangenomen.

Amendementen

De raadsmeerderheid stemde tegen het amendement Sluitende begroting dat was ingediend door Hart voor Delft en VVD. Een ruime meerderheid van de raad stemde voor het amendement Oprichting Delftse volwassenenfonds sport en cultuur. Dit amendement van Hart voor Delft, PvdA, GroenLinks en STIP stelt 351.000 euro beschikbaar om voor drie jaar een samenwerkingsovereenkomst met het Volwassenenfonds Sport & Cultuur mogelijk te maken. De VVD stemde als enige partij tegen.

Verworpen

De elf moties die geen meerderheid in de raad haalden, waren: Overgebleven geld in sport en cultuur ingediend door Hart voor Delft, Verbetering en vergroting Poptapark ingediend door D66, de SP-moties Een brug van gelatine kan geen succes worden, Zorgbuurthuis (SP en CDA), Incidenteel wordt structureel en Meer budget voor evenementen. Ook was er geen meerderheid voor de CDA-motie Stimuleer cultuurparticipatie door (eenzame) ouderen en de motie Een gastvrije stad heeft bebording op orde die het CDA en Hart voor Delft indienden. Onafhankelijk Delft kreeg onvoldoende vóórstemmen voor de moties Wees flexibel met flexwoningen voor starters en Jongeren en werk. De meerderheid van de raad ging ook niet akkoord met de motie Een impuls voor de lokale democratie van Volt.

Ingetrokken

De dertien moties waarover de raad niet stemde, werden door de indienende fracties veelal ingetrokken nadat de portefeuillehouders met toezeggingen over de brug waren gekomen. De belofte van wethouder Joëlle Gooijer dat ze met Delft voor Elkaar en andere organisaties in gesprek gaat over het opzetten van tienerwerk in de stad was voor Hart voor Delft voldoende om de motie Tijdig aan de slag met tieners in te trekken. Op de motie Houd Het Odensehuis De Linde open zegde wethouder Gooijer toe dat ze de gesprekken over de subsidie en het Odensehuis voortzet. Daarnaast verzekerde wethouder Karin Schrederhof Hart voor Delft bij de motie Stop met het vest-broekzak verhaal dat het beheer van de buurthuizen door Sportfondsen wordt meegenomen in een evaluatie.

VVD, Hart voor Delft en Onafhankelijk Delft trokken hun motie Breng de veiligheid terug in de Delftse wijk Voorhof in, nadat burgemeester Marja van Bijsterveldt had toegelicht dat ze in gesprek is met bewoners en ondernemers over het terugdringen van jongerenoverlast, dat de eerste maatregelen hun vruchten afwerpen en dat er vanuit de pot voor Delft-West meer activiteiten worden georganiseerd voor de jongeren in dit deel van Delft.

Van de zes moties die Onafhankelijk Delft had ingediend, trok die fractie na het debat in de raad en de reactie van het college er vier in. Wethouder Schrederhof legde Onafhankelijk Delft bij de motie Uitzonderingen bevestigen de regel uit dat het toepassen van maatwerk standaard beleid is in het WMO-beleid. Dezelfde wethouder verzekerde Onafhankelijk Delft ook dat de motie Kritisch op eigen taalgebruik en in gesprek met scholen reeds de aandacht en inzet heeft van de gemeente. Bij de motie Aanwijzingsborden broedseizoen liet wethouder Frank van Vliet weten geen voorstander te zijn van borden in de grachten, maar wel te willen kijken naar het mogelijk tijdelijk afsluiten van een enkele gracht voor het varend verkeer. De motie Verbod mes op zak trok Onafhankelijk Delft in, nadat burgemeester Van Bijsterveldt had uitgelegd dat er landelijk nieuwe wetgeving aankomt die een verbod op messen en steekwapens aanscherpt. Als de nieuwe wetgeving langer op zich laat wachten, wil de burgemeester dit onderwerp in het najaar met de raad bespreken.

De fracties van de ChristenUnie, CDA, D66 en STIP waren content met de toezegging van wethouder Van Vliet op de motie Indexering van subsidies conform Consumenten Prijsindex CBS. De wethouder had er geen bezwaar tegen in kaart te brengen wat het indexeren van cultuursubsidies betekent voor de komende begroting.

Volt trok vier van de vijf ingediende moties in na de reactie van het college. De moties Betrek de stad bij biodiversiteit en Advies aan de raad van de Stadsecoloog ter bevordering van natuurbehoud en vergroening werden ingetrokken omdat wethouder Van Vliet toelichtte dat biodiversiteit en vergroening belangrijke punten zijn in de komende Nota Groen. De raad buigt zich aan het eind van het jaar over die nota. Volt nam ook genoegen met de toezegging dat wethouder Van Vliet in 2024 een integraal huisvestingsplan cultuur laat opstellen. Daarmee voldoet hij deels aan de wens uit de motie Een integraal huisvestingsplan voor kunst, cultuur en bibliotheken voor Delft. De motie Investeren in een Europa-bekwame organisatie trok Volt in na de toelichting van wethouder Maaike Zwart dat de gemeente die bekwaamheid al in huis heeft en dat Europese subsidies de aandacht hebben.

Aangenomen

Vijf van de zeventien moties die door de indienende fracties in stemming werden gebracht, werden door de raad aanvaard. Een ruime raadsmeerderheid stemde in met de motie Gezondheidszorg in gevaar van Hart voor Delft, PvdA en STIP. D66, Onafhankelijk Delft en SP stemden tegen. De motie draagt het college onder meer op om er bij projectontwikkelaars op aan te dringen om gezondheidscentra op te nemen in plannen voor nieuwe en bestaande wijken en het opzetten van betaalbare gezondheidscentra en huisartsenpraktijken in Delft waar mogelijk te vergemakkelijken door waar mogelijk hulp te bieden.

De voltallige raad stemde in met de motie Betaalbare bedrijfsruimte Delft-West van D66, STIP en Hart voor Delft. Die motie vraagt het college onder meer een inventarisatie te maken van de beschikbare locaties in Delft-West die geschikt zijn voor (her-)ontwikkeling van betaalbare bedrijfsruimte. Met uitzondering van Onafhankelijk Delft en SP ging de raad ook akkoord met de motie Transformatie naar een Innovatiedistrict. Die motie van GroenLinks en STIP draagt het college op samen met de partners voor heldere tussendoelen te formuleren en een plan van aanpak te bedenken hoe de samenwerkingsovereenkomst kan worden verbreed naar andere partijen en de raad hierover eind 2023 te informeren en eens per jaar een overkoepelend beeld te geven van de samenhang tussen de diverse ontwikkelingen in het Innovatiedistrict.

Een ruime meerderheid van de raad, zonder Hart voor Delft en VVD, stemde in met de motie Armoede verder bestrijden die werd ingediend door GroenLinks, PvdA en ChristenUnie.  Het college moet bij de komende begroting de mogelijkheden inzichtelijk maken om minimaal 300.000 euro structureel te investeren in het versterken van de armoedeaanpak en een lobby starten naar het Rijk voor structurele middelen voor armoedebestrijding.

Unaniem ging de raad akkoord met de motie Toekomst voor de kinderboerderijen. Met deze motie van CDA, SP, Hart voor Delft, GroenLinks, Onafhankelijk Delft en D66 spreekt de raad uit dat stadsboerderij en waterspeeltuin BuytenDelft en kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof en hun betrokkenen van grote maatschappelijke waarde zijn voor Delftse inwoners en bezoekers. Het college moet in de komende begroting een voorstel doen voor meer structurele ondersteuning voor de exploitatie van beide Delftse kinderboerderijen.

Jaarstukken 2022

De gemeenteraad stemde unaniem in met het gewijzigd voorstel Jaarstukken 2022 en het voorstel Advies R&A-commissie bij de Jaarstukken 2022. De motie van het CDA Informeer raad over afgewezen voorstellen Fonds Delft 2040 kreeg naast de indienende fractie de steun van Hart voor Delft, Onafhankelijk Delft, SP en VVD. De meerderheid van de coalitiepartijen plus Volt stemde tegen de motie, die daarmee werd verworpen.

Zienswijzen

De voorstellen over de conceptzienswijzen op de ontwerpbegrotingen 2024 van de Gemeenschappelijke Regelingen GGD en VT Haaglanden, Afvalinzameling Avalex, Omgevingsdienst Haaglanden en de Regionale Belastinggroep werden unaniem door de raad aangenomen, net zoals de motie Indexering Gemeenschappelijke Regelingen. Deze motie van CDA, Hart voor Delft, VVD, Onafhankelijk Delft, ChristenUnie, SP en GroenLinks vraagt het college in aanloop naar de ontwerpbegroting van 2025 de besturen van de gemeenschappelijke regelingen onder meer te vragen om hun uitgaven en lokale bijdragen meer in lijn te brengen met de gemeentelijke begrotingsontwikkelingen.

Hamerstukken

Via een klap met de voorzittershamer stemde de raad in met de voorstellen over de conceptzienswijzen op de ontwerpbegrotingen voor 2024 van de gemeenschappelijke regelingen: Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden, Veiligheidsregio Haaglanden en de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering Delft-Rijswijk.