Nieuw vergaderjaar start met digitaal bestuur en Prinsenhof

Nieuw vergaderjaar start met digitaal bestuur en Prinsenhof

8 januari 2024 – De eerste oordeelsvormende vergadering van het nieuwe jaar wordt op donderdag 11 januari gehouden door de commissie Economie, Financiën en Bestuur. De vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.

De commissie bespreekt in deze vergadering onder meer het rekenkamerrapport Digitaal Bestuur in Delft. Voorafgaand aan het inhoudelijk debat houdt de Delftse Rekenkamer een presentatie over dit onderzoek naar digitalisering in de gemeente Delft.

Ook bespreekt de commissie het voorstel Definitief ontwerp en businesscaseproject Prinsenhof Delft. Het monumentale voormalige kloostercomplex, waarin Museum Prinsenhof Delft is gehuisvest, is eigendom van de gemeente en dringend toe aan functionele en technische verbeteringen om het complex in goede staat te houden, toekomstbestendig te maken en om in de toekomst goed als museum dienst te kunnen laten doen. Na de bespreking in de commissie is het aan de gemeenteraad om het definitief ontwerp en het uitvoeringsbudget vast te stellen.

Op verzoek van de fracties van Volt, SP en Hart voor Delft bespreekt de commissie de antwoorden van het college op schriftelijke vragen van Hart voor Delft over de verkoop van Mijnbouwstraat 120. Dit rijksmonument werd door de TU Delft verkocht aan Royal HaskoningDHV. Hart voor Delft zette onder meer vraagtekens bij kortingen op de huur van 130 parkeerplaatsen en op de plankosten.

Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadszaal of thuis rechtstreeks bekijken via de website van de gemeenteraad.

Agenda commissie Economie, Financiën en Bestuur

Partijen delen zorgen woningcrisis in debat over nieuwe woonvisie

1 december 2023 – In de commissie Sociaal Domein en Wonen is op donderdag 30 november urenlang gedebatteerd over het voorstel Goed wonen in Delft Woonvisie 2023 – 2028. In die visie staat hoe de gemeente met voldoende woningen en de juiste woning op de juiste plaats ervoor wil zorgen dat Delftenaren goed kunnen wonen.

De huidige woonvisie loopt dit jaar af en inmiddels verplicht de woningwet dat elke gemeente voor maximaal vijf jaar een woonvisie opstelt. Delft was daarom toe aan een nieuwe visie die ook als basis dient voor de prestatieafspraken tussen de woningbouwcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente. De nieuwe woonvisie kwam in overleg met de stad tot stand.

Insprekers

Het waren ook vertegenwoordigers van diverse instanties uit de stad die aan het begin van de vergadering donderdagavond als insprekers hun zegje deden over dit beleidsstuk en de plannen om de woningcrisis in Delft aan te pakken. Iedereen is het erover eens dat er meer woningen bijgebouwd moeten worden. Maar op de vragen wat voor woningen, voor wie en hoe dan hadden de insprekers verschillende opvattingen.

De Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting liet weten zich in Delft en omgeving met partners in te zetten voor het realiseren van studentenwoningen in leegstaande gebouwen. De stichting heeft sinds 2011 vier projecten waaronder Abtswoude Bloeit! en de studentenflat Aan ’t Verlaat gerealiseerd. In de woonvisie staat de ambitie dat Delft de komende jaren 3500 nieuwe studentenwoningen extra wil laten bouwen. De stichting hoopt dat dat voornamelijk onzelfstandige woonruimte wordt, waar studenten gemeenschappelijk kunnen wonen en leven.

Het overkoepelend orgaan van achttien studentenverenigingen in Delft, de VerenigingsRaad Delft, sprak dezelfde wens uit en riep de gemeente op om nog meer woonruimte voor studenten te realiseren, omdat de huidige plannen het tekort aan woonruimte voor deze groep niet oplossen. 

Vakbond FNV zei dat de gemeente vooral moet inzetten op passende en betaalbare woningen voor de lagere en een deel van de middeninkomens. Wat de FNV betreft, moet in de woonvisie worden aangescherpt dat er goedkopere woningen komen voor jongeren en starters, dat de sociale woningen van het gas af worden geholpen en dat er veel meer woningen met voorzieningen worden gebouwd voor senioren.

Collectief wonen Delft was ontevreden dat collectieve woonvormen in de woonvisie alleen zijn terug te vinden in de paragraaf over kwetsbare groepen. Volgens dit platform kunnen collectieve woonvormen in allerlei soorten en maten de komende jaren bijdragen aan het beter benutten van de beschikbare en toekomstige woonruimte. De inspreker hield de commissie voor dat de behoefte aan collectief wonen in Delft groot is en dat deze bewoners zeer betrokken zijn bij de manier waarop ze wonen en bij hun eigen woonomgeving.

Een vertegenwoordiger van de werkgroep (in oprichting) Voor een zorgvuldig en sociaal woningbeheer en Stichting Buurt- en Speeltuinwerk Geerweg pleitte voor het behoud van sociale huurwoningen voor de sociale markt. De liberalisering door eerst Vestia en nu Stedelink zorgt ervoor dat de sociale huurwoningen die vrijkomen voor een fiks hogere huur worden verhuurd als vrijesectorwoning. De werkgroep vindt dat in de Woonvisie dat probleem moet worden onderkend en dat de gemeente meer maatregelen moet nemen om de voorraad van sociale huurwoningen beter te beschermen.

Aandachtspunten

In het ruim drie uur durende debat gaven de fracties vooral hun eigen aandachtspunten mee aan wethouder Karin Schrederhof. Zo zou de gemeente locaties voor verzorgingshuizen moeten zorgen, aldus de PvdA. Bij collectief wonen moet volgens de PvdA ook gedacht worden aan de combi jongeren en ouderen. De PvdA zei ook de oproep van de stadsbouwmeester te ondersteunen om bij het oplossen van de woningnood ook te kijken naar creatieve woonoplossingen.

Sloopverbod

Als het aan de SP ligt, komen er in Delft geen dure koopwoningen en appartementen meer bij. De SP wil onder meer dat er meer sociale huurwoningen worden gebouwd, dat er een leegstandsverordening komt, dat er een sloopverbod wordt ingesteld en dat studentenwoningen alleen op het terrein van de TU Delft worden gebouwd. De ChristenUnie benadrukte het belang van onzelfstandige woonruimte, niet alleen voor studenten, maar ook voor starters en ouderen. In de woonvisie staat dat het mogelijk moet worden gemaakt dat mensen die nu onzelfstandig wonen, kunnen doorgroeien naar zelfstandige woonruimte. Maar dat is volgens de ChristenUnie te negatief gesteld. Volgens die fractie verdient onzelfstandig wonen een meer positieve benadering en moet die woonvorm worden bevorderd in de woonvisie. De ChristenUnie wil dat de gemeente in een groeiende stad ook de leefbaarheid in de gaten houdt en dat het aantal voorzieningen, zoals winkels, kerken en buurthuizen moet meegroeien met het aantal nieuwe woningen.

Tussenvorm

Hart voor Delft uitte onder meer zorgen over de blijvende betaalbaarheid van sociale huurwoningen. De fractie zei voorstander te zijn van collectieve woonvormen en pleitte voor een onderzoek naar een nieuwe tussenvorm voor senioren tussen langer thuis en het verpleeghuis. Om de doorstroming te bevorderen zouden ouderen die willen verhuizen volgens Hart voor Delft daarbij geholpen kunnen worden met een financieel duwtje in de rug. Hart voor Delft zou ook graag zien dat de leegstand eerder dan in 2025 wordt aangepakt. In Delft geldt nog geen registratieplicht van leegstaande panden. Het is volgens Hart voor Delft van essentieel belang dat er snel onderzoek wordt gedaan.

Gezinnen

Volt complimenteerde wethouder Schrederhof met een mooie woonvisie; mooie plaatjes, mooie thema’s, mooie plannen. Volt had niet alleen lof. Collectief wonen verdient veel meer aandacht in de woonvisie, aldus Volt. De fractie pleitte tevens voor minder dure koopwoningen en meer sociale huurwoningen. Ook in dure wijken moet volgens Volt het aandeel sociale huur naar 25 of 30%. Het CDA vroeg aandacht voor de Delftse gezinnen die nu geen woning meer kunnen vinden in Delft en uitwijken naar buurgemeenten en elders. Daarmee levert Delft volgens het CDA in aan leefbaarheid en economische slagkracht. Het CDA wil meer betaalbare woningen voor gezinnen, meer inzet op doorstroming en extra woningen voor senioren en meer woonruimte voor studenten op de campus en in de regio. Daarnaast zei de CDA-fractie dat verduurzaming als ambitie in de woonvisie sterker mag worden uitgesproken.

Onafhankelijk Delft wil dat de gemeente een zwartboek voor schimmelwoningen gaat opstellen en de leegstand aanpakt. Het Rijk moet volgens Onafhankelijk Delft met hulp over de brug komen en er moet in de visie van die fractie een eind komen aan de verkoop van sociale huurwoningen en de sloop van woningen in de Indische buurt. Onafhankelijk Delft vindt dat de TU studentenwoningen moet bouwen op de campus en dat de gemeente de eigen inwoners op één moet zetten in plaats van statushouders en studenten.

Groei

Ook GroenLinks zei in de woonvisie meer aandacht te willen voor collectieve woonvormen. Wat GroenLinks betreft moet er een gedegen afweging worden gemaakt of Delft met meer dan de geplande 15.000 extra woningen wil groeien. Die groei moet volgens GroenLinks gelijk opgaan met goede voorzieningen. GroenLinks vroeg ook aandacht voor verdichting en compact bouwen, het gebruik van de woningwet om te sturen op de particuliere woningmarkt en om samen met de regio te kijken naar het verkorten van de wachttijden voor woningzoekenden.

De VVD wil dat werkenden en gezinnen in Delft een woning kunnen vinden. Daarom moeten er volgens die fractie meer betaalbare koop- en middeldure huurwoningen bijkomen. Met de huidige plannen houdt het college in de ogen van de VVD de wespentaille in het Delftse woningaanbod in stand. De VVD rekende voor dat 41% van de nog te bouwen woningen in Delft studentenwoningen zijn. De 24% voorraad aan betaalbare koopwoningen moet volgens de VVD naar 30% en 12% voorraad aan middeldure huur is volgens de VVD ook veel te weinig.

Ontoereikend

STIP constateerde tevreden dat de woonvisie inzet op een groei van het aantal woningen in Delft voor jongeren, starters, ouderen en studenten.  STIP uitte zorgen over het kunnen realiseren van de ambitie om er in 2030 in Delft 3500 nieuwe studentenwoningen bij te hebben. Op de campus is dat aantal al bijgesteld van 1500 naar 1000 en huidige bouwplannen zijn volgens STIP ontoereikend om de ambitie uit de woonvisie waar te maken. STIP wil ook dat de bestaande woningvoorraad efficiënt wordt benut en dat de leegstand sneller dan gepland wordt aangepakt. In de woonmonitor wil STIP dat de diversiteit per wijk in beeld wordt gebracht.

Als het aan D66 ligt, moeten gezinnen in Delft meer kans maken op het vinden van een woning. Nu verlaten ze de stad, volgens D66. Daarom moet er worden bijgebouwd voor die doelgroep en moet de doorstroming op de woningmarkt worden gestimuleerd door alternatieve woonvormen voor ouderen te realiseren. D66 wil dat er meer ruimte komt voor creatieve oplossingen voor de woningnood. D66 zou ook graag zien dat er een soort meldpunt komt dat vraag en aanbod op de Delftse woningmarkt bij elkaar brengt.

Intensief overleg

Wethouder Schrederhof ging uitgebreid in op de inbreng en vragen van de fracties. Ze erkende dat het thema collectief wonen in de woonvisie te kort is gedaan en dat die woonvorm in de brede zin van het woord een extra paragraaf verdiend. Ook zei ze de oproep uit de commissie gehoord te hebben om eerder dan in 2025 te starten met een onderzoek naar leegstand in Delft. Over het verduurzamen van de sociale woningvoorraad wordt volgens de wethouder intensief overleg met de woningcorporaties gevoerd. Dat overleg met de corporaties heeft zij ook over het al dan niet vrijlaten van sociale huurwoningen voor de vrije sector. De wethouder verzekerde de commissie dat bij de groei van de stad ook de leefbaarheid en een groeiend aantal voorzieningen de aandacht hebben.

De seniorenmakelaar helpt volgens de wethouder bij de doorstroming op de woningmarkt en om gezinnen in Delft een kans te geven op het vinden van een woning wordt bijgebouwd en wordt de bestaande voorraad gezinswoningen behouden. Over het aantal nieuwe studentenwoningen zei Schrederhof dat dat cijfer schommelt. Er komt woonruimte voor studenten op de campus, in Schieoevers en Duwo kijkt naar mogelijkheden om compact voor studenten te bouwen. Wethouder Schrederhof wees de commissie erop dat 65% van de hele voorraad studentenwoningen onzelfstandig is. De wethouder benadrukte dat ze de verhouding zelfstandig/onzelfstandig in evenwicht wil houden.  

Moties

Aan het eind van het debat lieten nagenoeg alle partijen weten dat ze of het voorstel mee terug nemen voor intern fractieberaad of dat ze al bezig waren met het voorbereiden van moties en amendementen om de woonvisie aan te passen en bij te schaven. Dat betekent dat de gemeenteraad in de vergadering op donderdag 7 december verder praat over dit voorstel.

Initiatiefvoorstel

Meer middenhuurhuizen neerzetten voor mensen die net te veel verdienen om een sociale huurwoning te krijgen. Dat is in grote lijnen het doel van het initiatiefvoorstel dat de SP in samenwerking met andere partijen heeft aangeboden aan de raad onder de titel Delfts HuurProject Onze inzet voor middenhuur. Het voorstel vraagt de raad onder meer akkoord te gaan met het toewerken naar dit project, waarbij de gemeente onderzoekt op welke manier deze middenhuurwoningen op gemeentegrond gerealiseerd kunnen worden.

In de commissie werd overwegend positief gereageerd. D66, PvdA, GroenLinks en CDA lieten weten dat ze in de komende raadsvergadering akkoord gaan met dit voorstel van de SP. STIP en VVD gaven aan dat ze ook andere instrumenten dan alleen erfpacht willen laten onderzoeken om dit project van de grond te krijgen. STIP merkte daarbij ook op dat wat die fractie betreft de deskundigheid meer bij corporaties ligt dan bij de gemeente.

Hart voor Delft en Onafhankelijk Delft zouden graag zien dat de te realiseren woningen in het project alleen voor Delftenaren beschikbaar komen. De SP raadde beide fracties aan een amendement in te dienen. Wat de SP betreft zouden de woningen in het Delfts HuurProject ook beschikbaar moeten komen voor woningzoekenden uit andere plaatsen. De gemeenteraad praat op donderdag 7 december verder over dit initiatiefvoorstel.

Sociaal Domein en Wonen praat over jeugdhulp

5 september 2023 – De agenda van de eerste oordeelsvormende vergadering na het zomerreces van de commissie Sociaal Domein en Wonen is op donderdag 7 september meer dan goed gevuld. De vergadering wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt en begint om 19.30 uur.

De commissie bespreekt onder meer het voorstel Vaststelling verordening jeugdhulp gemeente Delft 2024, de raadsinformatiebrief Delftse jeugd(hulp) eerste kwartaal 2023 en de Protocol vocht- en schimmelaanpak woningcorporaties.

De fracties van D66, VVD, ChristenUnie en CDA hebben gevraagd om het jaarverslag 2022 van  Hospice en Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Delft te bespreken. De organisatie schrijft dat het verslag ook bedoeld is als noodkreet, omdat de hospice met vijf kamers te klein is voor Delft.

Volt, STIP en VVD hebben de brief van het college over domein-overstijgend samenwerken in de zorg op de agenda gezet en STIP, PvdA en CDA hebben gevraagd om bespreking in de commissie van het jaarverslag van de Delftse Adviescommissie Voorrangsbepaling 2022.

De fracties van STIP, PvdA, CDA en GroenLinks willen in de commissie praten over de reactie van het college op vragen van GroenLinks en PvdA over het antidiscriminatiebeleid van Delft.

Wanneer u tijdens het overlegdeel van de vergadering wilt inspreken op een van de agendapunten kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadszaal of thuis bekijken via de uitzending op de website van de gemeenteraad.

Agenda commissie Sociaal Domein en Wonen

Donderdag raadsdag, maar eerst dinsdag commissiedag

28 november 2022 – De raad heeft deze week twee vergaderingen op de agenda staan. De commissie Economie, Financiën en Bestuur vergadert op dinsdag 29 november vanaf 19.30 uur en de raadsvergadering wordt op donderdag 1 december vanaf 20.00 uur gehouden.

Commissievergadering

In de commissievergadering staat onder meer de bespreking van de Prioriteiten Lokaal Veiligheidsbeleid 2023-2026 op de agenda. De fracties van Hart voor Delft en CDA hebben aangegeven nog vragen te hebben over deze brief van het college. Via de brief geeft het college de prioriteiten weer die de basis vormen voor het lokaal veiligheidsbeleid begin volgend jaar naar de raad wordt gestuurd.

Onder voorbehoud van goedkeuring tijdens de procedurevergadering buigt de commissie zich in het overlegdeel van de vergadering zich over de collegebrief Voorlopig ontwerp Prinsenhof. Het voorontwerp werd afgelopen week tijdens een beeldvormende bijeenkomst aan de raad gepresenteerd. Wanneer u tijdens het overlegdeel van de vergadering wilt inspreken op een van de agendapunten kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie.

Agenda commissievergadering Economie, Financiën en Bestuur

Raadsvergadering

In de komende raadsvergadering nemen Ida de Boer en Rick van den Brink afscheid als raadslid. Zij verlaten de STIP-fractie om plaats te maken voor Lisanne Fung Fen Chung en Bo Verduijn. Daarnaast worden Jan Tilman namens STIP en Erwin Blink namens Volt benoemd tot commissielid.

De fractie van STIP heeft bij het agendapunt Beleidsregel Klimaatadaptief Bouwen bij nieuwbouw, gebiedsontwikkeling en herstructurering een motie aangekondigd. Bij het agendapunt Beleidsregel tijdelijke individuele bijzondere bijstand energiekosten 2022 gemeente Delft zijn moties aangekondigd door PvdA, ChristenUnie, STIP en CDA.

Agenda raadsvergadering

Uitzending

Belangstellenden kunnen beide vergaderingen bijwonen in de raadszaal of thuis bekijken via de uitzending op de website van de gemeenteraad.

Raad maakt zich op voor de begroting

7 november 2022 – De gemeenteraad van Delft stelt op donderdag 10 november de Programmabegroting 2023-2026, Belastingverordeningen 2023, Najaarsrapportage 2022 en de begrotingswijziging septembercirculaire 2022 vast. De raadsvergadering begint om 18.00 uur, omdat voorafgaand aan het begrotingsdebat de algemene beschouwingen worden gehouden.

Een voorproefje van die beschouwingen gaven de fractievoorzitters op zondag 6 november in de Stadskrant.

De raad kan aanstaande donderdag via amendementen, moties en richtinggevende uitspraken mogelijke wensen uiten tot bijsturing van het beleid.

In aanloop naar de vergadering zijn door diverse fracties moties en amendementen in concept voor een reactie voorgelegd aan het college.

Belangstellenden kunnen de raadsvergadering bijwonen in de raadszaal of thuis rechtstreeks bekijken via de webcast.

Agenda en uitzending raadsvergadering

Volle week met kaderbrief, coalitieakkoord en commissie

13 juni 2022 – Na de kennismakingsgesprekken die in de commissie Algemeen afgelopen week met de kandidaat-wethouders zijn gehouden, gaat het nieuwe college deze week toch echt aan de slag. Eerst houdt de commissie Algemeen op dinsdag 14 juni nog een vergadering over de Kaderbrief 2022.

Het vertrekkende college schrijft in deze brief dat deze kaderbrief beleidsarm is, omdat de nieuwe beleidskeuzes door het nieuwe college van b en w zijn opgenomen in het coalitieakkoord. De kaderbrief geeft echter wel een overzicht van de financiële mee- en tegenvallers en vormt samen met het coalitieakkoord de basis voor de Programmabegroting 2023-2026. Deze commissievergadering wordt gehouden in de raadszaal en begint om 20.00 uur.

Agenda commissie Algemeen 14 juni 2022

In de vergadering op woensdag 15 juni neemt de raad vanaf 20.00 uur afscheid van de vertrekkende wethouders Stephan Brandligt, Bas Vollebregt en Lennart Harpe. De nieuwe wethouders worden aansluitend geïnstalleerd en de raad gaat in debat over het coalitieakkoord.

Agenda raadsvergadering woensdag 15 juni 2022

De commissie Sociaal Domein en Wonen houdt op donderdag 16 juni vanaf 19.30 uur haar reguliere oordeelsvormende vergadering in de raadszaal. Op de agenda van de overlegvergadering staan onder meer de voorstellen: Indexatie prestatiesubsidie 2022 Stichting Perspektief, Verhoging studietoeslag studenten met medische beperking en Verordening Wet inburgering 2021 gemeente Delft.

Belangstellenden kunnen tijdens commissievergaderingen als inspreker hun zegje doen. Zij kunnen zich hiervoor tot op de dag van de vergadering 12.00 uur aanmelden bij de griffie. De vergaderingen zijn de regel openbaar en kunnen bijgewoond worden in de raadszaal. De vergaderingen kunnen ook via de website van de gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken.  

Agenda commissie Sociaal Domein en Wonen donderdag 16 juni 2022

Commissie praat verder over prestatieafspraken

19 april 2021 – De commissie Sociaal Domein en Wonen vervolgt op donderdag 22 april de bespreking van de  prestatieafspraken 2021. De digitale vergadering begint om 19.30 uur. De commissie besprak de afspraken die zijn gemaakt met de woningcorporaties en huurdersverenigingen in de vergadering op 18 februari. Na de eerste termijn concludeerde een aantal fracties dat dit onderwerp nog niet rijp was voor behandeling in de raad.

In deze vergadering buigt de commissie zich verder over het voorstel Maatregelverordening Participatiewet 2021, de tussenevaluatie Resultaatgericht Werken, het cliënt-ervaringsonderzoek Wmo over 2019 en het tweede bod van Delft voor nieuwe woningmarktafspraken in de regio Haaglanden.

Agenda commissie Sociaal Domein en Wonen

Vanwege de coronamaatregelen vinden alle vergaderingen digitaal plaats. Dat geldt ook voor het inspreken. Wanneer u wilt inspreken in een commissievergadering kunt u zich op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden via griffie@delft.nl.

Beeldvorming

De commissie Ruimte en Verkeer houdt op 15 april vanaf 19.30 uur een digitale beeldvormende bijeenkomst over de plannen voor de locatie van de voormalige Gabriëlschool aan de Teding van Berkhoutlaan.

De commissie Economie, Financiën en Bestuur houdt tegelijkertijd een digitaal beeldvormend gesprek met ondernemers over het herstel van de lokale economie. 

Belangstellenden kunnen deze bijeenkomsten als toehoorder digitaal bijwonen. Hiervoor kunt u zich aanmelden via griffie@delft.nl.

Evaluatie Heilige Land houdt fracties spiegel voor

18 februari 2021 – Het debat over de evaluatie van het verhuisproces van het Heilige Land heeft in de vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen op donderdag 18 februari bij diverse fracties voor behoorlijk wat zelfreflectie gezorgd.

De raad vroeg het college eind 2018 via een motie om het herhuisvestingsproject in het Heilige Land van Woonbron en het project van Vidomes in de Van der Goes- en Van Schuijlenburchstraat tegen het licht te houden. De onderzoekers hebben het proces aan de hand van gesprekken met de corporaties, deskundigen en de oud-bewoners van de planvorming tot de verhuizing naar een nieuwe woning in kaart gebracht. Uit het onderzoek komen diverse verbeterpunten voor de corporaties naar voren. Ook de rol van de gemeenteraad en de politiek blijft niet onbesproken, omdat die volgens sommige bewoners als vertragend en af en toe als polariserend werd ervaren.

GroenLinks omschreef de evaluatie als een goede reflectie over de rol van de raad. Die partij zei lessen te willen trekken en regels te willen afspreken voor de toekomst. Net als het CDA riep GroenLinks partijen op in dergelijke processen het eerlijke verhaal te vertellen aan bewoners. Volgens de CDA-fractie moet de raad zich de politieke inmenging bij beide projecten aantrekken en in het vervolg geen fata morgana’s creëren. Het eerlijke verhaal is volgens GroenLinks dat bewoners niet de stad zijn uitgejaagd. In de evaluatie blijkt dat 85% van de bewoners in Delft is blijven wonen.

Die opmerking was tegen het zere been van de SP, omdat die partij het opnam voor de bewoners in de sloopwoningen. De SP pleitte tijdens het proces voor behoud en renovatie van de woningen. In het debat bracht de SP onder meer naar voren dat door dergelijke projecten mensen nog steeds de stad moeten verlaten. Zonder die politieke inmenging waren dat volgens de SP misschien nog veel meer mensen geweest. D66 viel de SP bij door de fracties erop te wijzen dat door de motie van de SP, D66 en ChristenUnie het proces is geëvalueerd en dat juist politieke bemoeienis heeft geleid tot een goede evaluatie, die hopelijk leidt tot verbeteringen van toekomstige uitverhuisprocessen.

Nagenoeg alle fracties deelden de conclusie uit het rapport dat er veel verbeterd kan worden, onder meer in de communicatie met bewoners. Die moet duidelijker. Ook de suggestie dat een onafhankelijke bemiddelaar in dergelijke projecten een nuttige rol kan spelen werd onder meer door de ChristenUnie en VVD ondersteund.

Onafhankelijk Delft zei in het rapport zorgelijke, maar ook positieve dingen te lezen. Volgens Onafhankelijk Delft zou veel onzekerheid bij de bewoners kunnen worden weggenomen wanneer in een vroeg stadium bekend is dat er verschillende woningtypen terug worden gebouwd. STIP noemde de transparantie en communicatie in het proces essentieel en wees op het belang van duidelijke kaders in de participatie met bewoners. Ook D66 wees op het participatieproces. Die fractie verwacht dat er altijd een spanning is tussen transparant willen zijn en zekerheid willen bieden.

Groep Stoelinga sprak over een waardevol document en zei verrast te zijn door de hoge waardering die bewoners aan het proces gaven. Groep Stoelinga concludeerde dat de raad genoegen moest nemen met wat er is bereikt. De PvdA zei blij te zijn met de zorgvuldige evaluatie. In een dergelijk proces is timing van het moment waarop bewoners worden geïnformeerd volgens de PvdA essentieel. De PvdA had daarnaast liever gezien dat de rol van de raad duidelijker was geweest. De raad was in de ogen van de PvdA geen partij, maar wekte de indruk dat sloop van de woningen door politieke bemoeienis voorkomen kon worden, terwijl dat niet zo was.

Dat zeven van de 65 huishoudens in het Heilige Land de politieke bemoeienis als storend hebben ervaren, wees volgens de SP uit dat een meerderheid van de bewoners wel blij was met de aandacht uit de politiek. Volgens de SP werd pas echt rekening gehouden met hun belangen toen de sloop van de woningen onder een vergrootglas kwam te liggen en is het proces tot een goed einde gebracht door de acties die door die fractie werden gehouden. Daarbij stelde de SP vast dat het vooral de inzet van de bewoners was die de aandacht vestigde op hun herhuisvesting. Dat hebben ze volgens de SP zelf voor elkaar gekregen. De SP zei daarbij de bewoners te hebben geholpen met het verkrijgen van zeggenschap over hun eigen buurt.

GroenLinks stelde de commissie voor om het rapport ook te betrekken bij de nota Burgerparticipatie. Die nota wordt naar verwachting later dit jaar in een andere commissie besproken.

Schuldhulp

In de commissie is tevreden gereageerd op het voorstel Verordening beslistermijn schuldhulpverlening 2021 gemeente Delft en de nota Schuldhulpverlening voor ondernemers. De nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verplicht gemeenten om een verordening vast te stellen, waarin staat binnen welke termijn een besluit wordt genomen over het al dan niet verlenen van schuldhulp. Daarnaast moet de schuldhulp zo breed mogelijk toegankelijk worden gemaakt, zodat ZZP’ers en Mkb’ers er een beroep op kunnen doen. Wethouder Karin Schrederhof legde uit dat het de gemeente met de nieuwe aanpak wil voorkomen dat een faillissement van een bedrijf voor een ondernemer ook een persoonlijk faillissement wordt.

De wethouder kreeg van de fracties diverse aandachtspunten mee. De ChristenUnie vroeg de wethouder de beslistermijn van maximaal acht weken toch vooral zo kort mogelijk te houden, omdat het in sommige gevallen vier tot zes maanden kan duren voordat iemand schuldhulp krijgt. De VVD vroeg en kreeg de toezegging van de wethouder dat over twee jaar het beleid, dat voor drie jaar is ingezet, wordt geëvalueerd. Dan moet volgens de VVD ook goed gekeken worden naar de effecten van het beleid. STIP sloot zich daarbij aan. D66 had wat moeite met de structurele uitbreiding van het gemeentelijke apparaat met 1 fte. Die fractie betwijfelt of na de coronaperiode ondernemers over enkele jaren nog steeds behoefte hebben aan schuldhulpverlening. De PvdA wees er juist op dat door de steunpakketten die ondernemers vanwege corona nu ontvangen het moeilijk is in te schatten hoe hoog de financiële nood is als die steun ophoudt.

De SP benadrukte het belang van een zorgvuldige uitvoering door de Financiële Winkel en het CDA zei het appel van de ChristenUnie en PvdA te steunen om hulpvragers zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen. GroenLinks sprak haar teleurstelling uit dat het Rijk niet met meer geld over de brug is gekomen voor de uitvoering van deze wettelijk verplichte taak voor de gemeente.

Wethouder Schrederhof wees in een reactie op de inbreng van D66 dat er qua deskundigheid meer dan 1 fte is binnengehaald door de gemeente. Er wordt volgens de wethouder ook samengewerkt met ondernemersnetwerken. Ze beloofde de commissie in evaluatie over twee jaar de tevredenheid van ondernemers te peilen en de gemiddelde afhandelingstermijnen mee te nemen. Het voorstel is door de commissie als hamerstuk toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering op donderdag 4 maart.

Huisvestingsverordening

Het voornemen van het college om de bestaande huisvestingsverordening aan te scherpen is in de commissie met wisselende reacties ontvangen. De huisvestingsverordening is bedoeld om de schaarste op de woningmarkt te reguleren, zodat starters een kans maken en niet alle woningen worden opgekocht door beleggers die de panden vervolgens verkameren en verhuren. Vorig jaar stemde de raad ermee in dat het college met een aantal suggesties zou komen. De gewijzigde verordening ligt inmiddels ter inzage voor inspraak en ook de fracties konden er donderdag hun zienswijzen op geven.

GroenLinks, ChristenUnie, SP en STIP hadden dat van tevoren gedaan en ook aan het eind van het debat besloot de commissie de zienswijzen per mail af te handelen. De aanscherpingen die het college voorstelt omvatten onder meer het schrappen van de WOZ-grens van 265.000 euro. Door die grens op 0 te stellen, wordt omzetting volgens het college alleen nog in zeer uitzonderlijke gevallen vergund. Daarnaast wil het college met het invoeren van een woningvormingsvergunning naast verkamering ook verstudioïsering aan banden leggen.

STIP zei de toekomst somber in te zien. Die fractie vreest dat door de nieuwe regels studenten hun huis uit moeten als een nieuwe eigenaar een nieuwe vergunning moet aanvragen. Als die vergunning niet wordt afgegeven, staan de studenten op straat, stelde STIP. De verordening geeft volgens STIP een duidelijk signaal; de studenten moeten de stad uit en naar de campus. Volgens STIP verdienen studenten, net als starters en ouderen, een plek in de wijk. D66 en PvdA hekelden de kritiek van STIP en gaven aan dat het college een afgewogen verhaal heeft en dat het niet gaat om studentje pesten. Beide fracties lieten weten te kunnen instemmen met de voorgestelde aanscherpingen.

Het college wil de aangepaste verordening na de inspraakperiode zo snel mogelijk naar de raad sturen, zodat er in de raadsvergadering op 11 mei een besluit kan worden genomen.

DBS Belastingadviseurs

Op verzoek van de fracties Groep Stoelinga, Stadsbelangen Delft en D66 besprak de commissie ook de beantwoording door het college van de vragen die Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft hadden gesteld over de samenwerkingsovereenkomst tussen DBS Belastingadviseurs en de gemeente. De externe adviseur die de gemeente in de periode tussen 2009 en 2013 inhuurde, wordt beticht van oplichting.

De zaak kwam na één klacht bij de gemeente in 2017 aan het rollen en tientallen mensen deden daarna aangifte bij de politie. Bij de gemeente zijn er volgens wethouder Schrederhof na die ene klacht geen meldingen binnen gekomen. De boekhouder was door de gemeente in huis gehaald om mensen met weinig geld te helpen bij hun belastingaangifte. Dat wekte volgens Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft de indruk dat de man werkte voor de gemeente, omdat hij briefpapier, een e-mailadres en een gratis werkplek had in een kantoor van de gemeente. Alles wees er volgens beide fracties op dat de adviseur handelde namens de gemeente. Wethouder Schrederhof herhaalde in het debat dat er van een gezagsverhouding tussen DBS en de gemeente geen sprake was.

D66 sprak over een ernstige zaak. De fractie beaamde dat er formeel geen sprake was van gemeentelijke verantwoordelijkheid, maar D66 vroeg de wethouder wel hoe de gemeente lessen leert van deze kwestie. GroenLinks constateerde tevreden dat het college de zaken nu anders zou doen. De VVD wilde weten wat er is veranderd. De PvdA vroeg wat er is geleerd en de SP vroeg de wethouder hoe de slachtoffers geholpen kunnen worden door de gemeente.

Net als Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft acht het CDA de gemeente wel verantwoordelijk voor deze kwestie. Ook Onafhankelijk Delft wees op de gemeentelijke verantwoordelijkheid, omdat er in de ogen van die fractie mensen kapot zijn gemaakt. Wethouder Schrederhof herhaalde dat er van een gezagsrelatie geen sprake was geweest en dat de gemeente een klacht had ontvangen en daarop heeft gehandeld.

Stadsbelangen Delft kondigde aan met een notitie te komen die moet leiden tot meer inzicht in deze zaak. De fractie denkt daarbij aan een hoorzitting van de gemeenteraad.

Gemeenteraad stelt mobiliteitsprogramma vast

29 januari 2021 – In de vergadering op donderdag 28 januari heeft de gemeenteraad het Mobiliteitsprogramma Delft 2040 vastgesteld. Daar ging een uitgebreid debat aan vooraf, waarin de fracties via zes amendementen en vijf moties probeerden het programma in de gewenste vorm te kneden.

Het Mobiliteitsprogramma Delft 2040 is de opvolger van het Lokaal Verkeers- en Vervoersplan dat van 2005 tot en met 2020 het mobiliteitsbeleid bepaalde. Aan het huidige programma is sinds 2017 gewerkt. De gemeenteraad en de stad (147 zienswijzen) waren nauw betrokken bij de totstandkoming van het beleid dat onder meer streeft naar meer leefbaarheid en duurzaamheid en tegelijkertijd naar een betere bereikbaarheid. Concrete plannen zijn in dit programma nog niet opgenomen.

Wethouder Martina Huijsmans liet weten dat ze de uitvoeringsagenda met de eerste plannen voor de zomer naar de raad stuurt. Ze beloofde de raad dat de monitoring, indicatoren en ook een aandachtspunt als toegankelijkheid op dat moment nog volop besproken kunnen worden. Die toezeggingen zorgen ervoor dat de moties Van MPD naar Uitvoeringsplan met monitoring en prioritering (VVD, PvdA en CDA) en Iedereen in de openbare ruimte doet mee (D66, CDA, ChristenUnie en GroenLinks) door de indienende partijen werden ingetrokken.

De motie Verkeersregelinstallaties uitvoeren met regensensoren, zodat voetgangers en fietsers vaker groen krijgen bij slecht weer werd door een krappe meerderheid van de raad verworpen. SP en Onafhankelijk Delft kregen voor deze motie de steun van de ChristenUnie, STIP en VVD maar dat leverde niet voldoende stemmen op. Ook de fracties van CDA, ChristenUnie en Onafhankelijk Delft kregen onvoldoende steun voor hun motie Mobiliteitsplan Overgangsregeling Parkeren Autoluw plus. Die motie werd naast de indieners alleen door de SP gesteund.

De motie Samen met bewoners naar de ‘Straat van de Toekomst’ van STIP, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, D66 en CDA werd unaniem door de raad aangenomen.  Het college moet volgens deze motie de komende twee jaar op drie plekken in Delft aan de slag gaan met het concept Straat van de Toekomst. Dat concept omvat volgens de opstellers van de motie straten die de ruimte geven aan voetgangers, fietsers en groen en de ruimte geven aan bewoners met dezelfde visie die samen met de gemeente aan de slag willen om tot een aangepaste straatindeling te komen.

Via de ingediende moties vroegen de fracties vooral aandacht voor zaken die nog niet in het mobiliteitsprogramma waren opgenomen.  Diverse punten die al wel in het mobiliteitsprogramma stonden, maar voor verbetering vatbaar werden geacht zijn door de fracties via amendementen aangepast. De meerderheid van de raad ging akkoord met het amendement 30 in recreatiegebieden dat werd ingediend door GroenLinks, Onafhankelijk Delft, STIP en PvdA. De straten buiten de bebouwde kom van Delft in de Delftse Hout en richting Midden-Delfland moeten volgens dit amendement worden ingericht als fietsstraten met een maximale snelheid van 30 km/u.

Het amendement van CDA en Onafhankelijk Delft om de beoogde snelheidsverlaging op gebiedsontsluitingswegen te schrappen werd gesteund door de SP, maar de andere partijen stemden tegen. Dat amendement werd verworpen. STIP, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft kregen op het CDA na de steun van alle fracties voor hun amendement Experimenteren in de openbare ruimte. Dat amendement zorgt ervoor dat niet alleen in en rond de TU-campus geëxperimenteerd kan worden met innovatieve mobiliteitsoplossingen, maar dat dat in heel de stad kan en dat de gemeente daarbij ook het voortouw neemt.

Een ruime meerderheid van de raad ging ook akkoord met het amendement Toegankelijke openbare ruimte dat werd ingediend door de fracties van D66, CDA, ChristenUnie en GroenLinks. Door dit amendement is een extra alinea in het mobiliteitsprogramma opgenomen over de openbare ruimte die toegankelijk moet zijn voor diverse soorten beperkingen. Het amendement Groen voetgangersnetwerk voor Delft van GroenLinks, CDA, ChristenUnie en PvdA voegt in het mobiliteitsplan de ambitie toe om rond de binnenstad een groene wandelroute te realiseren. Dit amendement kreeg de steun van alle overige partijen, behalve Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft. GroenLinks en STIP wisten met hun amendement Toevoegingen aan het hoofdfietsnetwerk enkele ontbrekende routes aan het mobiliteitsprogramma toe te voegen. Alle fracties, behalve Stadsbelangen Delft, stemden voor dit amendement. Een ruime meerderheid van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, STIP en VVD stemde in met het voorstel Mobiliteitsprogramma Delft 2040.

Motie van wantrouwen

De scholenschuif in Tanthof was eerder deze maand in de commissie Sociaal Domein en Wonen goed voor een drie uur durend debat. De raad sprak er donderdagavond opnieuw ruim anderhalf uur over, omdat de fractie van de SP en Onafhankelijk Delft een motie van wantrouwen tegen de wethouders Hatte van der Woude en Karin Schrederhof hadden ingediend.

De motie werd aan het begin van de vergadering behandeld in een fel debat, waarin de SP populisme en politieke profilering werd verweten. De twee indieners van de motie trokken de integriteit van de wethouders in twijfel en verweten hen vooral dat ze de bewoners van Tanthof en de raad onvoldoende over het proces rond de scholenschuif hadden geïnformeerd.

Die kritiek werd door geen enkele andere fractie gedeeld. Ook de wethouders herkenden zich niet in de woorden van de SP. Onafhankelijk Delft liet weten veel waardering te hebben voor de wethouders maar hield tegelijkertijd vol dat ze beter konden vertrekken, omdat er onvoldoende geluisterd zou zijn naar de tegenstanders van de scholenschuif.

Diverse fracties, waaronder CDA, PvdA en Stadsbelangen Delft probeerden de SP duidelijk te maken dat er nog geen sprake is van een besluit en dat dat pas wordt genomen als de resultaten bekend zijn van de haalbaarheidsstudie voor de locatie kinderboerderij in Tanthof. Het behoud van de kindertuin en de kinderboerderij staat daarbij voorop, bevestigde wethouder Van der Woude nogmaals. Daarnaast herhaalden de wethouders dat er in de gesprekken met bewoners onbedoeld fouten zijn gemaakt en dat de informatie beter had gekund. Wethouder Van der Woude zegde na een uitvoerige toelichting toe dat ze de raad inzage gaat geven in het participatieproces in Tanthof. Ze liet de ChristenUnie en D66 weten dat bij een eventuele nieuwe school in Tanthof binnen het huidige parkeerbeleid de parkeernorm voor in- en uitstapplekken bij scholen rekbaar is. Wethouder Schrederhof bevestigde tegenover het CDA dat ouderenhuisvesting in Tanthof op de vrijgekomen plekken in de wijk prioriteit krijgt.

GroenLinks, CDA, Stadsbelangen Delft en D66 drongen er bij de SP op aan om de motie die in hun ogen veel te zwaar en onnodig was in te trekken. Dat gebeurde na een schorsing. De SP liet, mede namens Onafhankelijk Delft, weten dat het betoog van beide wethouders een sprankje vertrouwen had opgeleverd. De motie van wantrouwen werd ingetrokken.

Motie van afkeuring

Had wethouder Stephan Brandligt de raad eind vorig jaar wel of niet eerder moeten waarschuwen dat een niet-sluitende begroting altijd leidt tot preventief toezicht door de provincie? Om die vraag draaide het in het interpellatiedebat dat Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft hadden aangevraagd. Volgens die twee fracties was de wethouder te kort geschoten in het tijdig informeren van de raad over het preventief toezicht. Het college deed dat vlak voor het kerstreces, terwijl de wethouder al op 18 november had gesproken met de provincie en daarover had gemeld in de commissievergaderingen op 3 en 8 december.

Wethouder Brandligt legde uit dat het gesprek met de provincie niet ging over het voorkomen van het preventief toezicht, maar over de aanpak om te komen tot een herstelplan. Waar andere gemeenten het advies kregen van de provincie om hun financiële gaten bijvoorbeeld met de Eneco-gelden te dichten om toezicht te voorkomen, kreeg Delft volgens Brandligt het advies om de tijd te nemen voor een herstelplan waarmee de structurele financiële problemen worden opgelost. De wethouder beaamde ook dat hij met andere gemeenten bij het Rijk een statement wilde maken, omdat de regering met te weinig geld over de brug komt. Dat Delft als enige gemeente in Zuid-Holland een niet-sluitende begroting indiende, zorgde volgens Brandligt wel voor een signaal richting het Rijk.

Onafhankelijk Delft en de VVD konden waarderen dat Delft op die manier ballen had getoond. De CDA-fractie zei blij te zijn met de antwoorden van de wethouder, maar noemde het kwalijk dat de raad buitenspel was gezet, omdat de raad niet was geïnformeerd. GroenLinks zag dat anders. Volgens die fractie had de raad niks te kiezen en heeft de raad er niks aan om niet-reële opties voorgelegd te krijgen. STIP en D66 waren ook kritisch, maar zeiden ook vooruit te willen kijken om Delft weer zo snel mogelijk zijn zaakjes weer op orde te laten krijgen. De VVD en ChristenUnie dachten er net zo over. De PvdA was tevreden met de antwoorden van de wethouder en zei nog steeds achter het besluit te staan om een niet-sluitende begroting in te dienen.

De motie van afkeuring van Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft werd door een ruime raadsmeerderheid verworpen. Alleen de SP keurde net als de indieners van de motie het handelen van de wethouder af.

Referendumverordening

Het voorstel van het presidium om de Referendumverordening Delft te actualiseren is door een ruime meerderheid van de raad aanvaard. De VVD stemde tegen. Zij willen af van het referendum. Via een amendement van SP, Onafhankelijk Delft, GroenLinks en D66 is in de verordening opgenomen dat de voorgestelde geldigheidsdrempel van 25% wordt verlaagd naar 20%. Een amendement van Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga om die drempel te verlagen naar 15% haalde geen meerderheid.

D66 kondigde aan dat die partij samen met STIP werkt aan een voorstel om bewoners nauwer te betrekken bij de besluitvorming van de raad.

Houttuinenplein

Het voorstel van het college om een deel van de kwaliteitsgelden uit de grondexploitatie van Nieuw Delft te gebruiken om de openbare ruimte op en rond het Houttuinenplein mooier te maken werd door een meerderheid van de raad aangenomen. De fracties van CDA, CU stemden samen met de coalitiepartijen voor dit voorstel. De motie van Onafhankelijk Delft en SP om het geld te gebruiken voor de aanpak van de PFAS-problematiek kreeg geen steun van andere partijen en werd verworpen.

Businesspark

De raad maakte weinig woorden meer vuil over de gemeentelijke deelname aan de Stichting Businesspark Haaglanden. In de commissievergadering hadden de fracties hun wensen en bedenkingen al laten horen. Wethouder Bas Vollebregt herhaalde in de raadsvergadering dat de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp al sinds 2016 deel uitmaken van deze stichting. Delft wil samen met Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg nu ook toetreden om invloed te hebben op het vestigen van bedrijven en de werkgelegenheid in de regio. De wethouder verwacht dat de stichting een concrete bijdrage kan leveren aan bijvoorbeeld het vinden van bedrijfsruimte in de regio voor bedrijven die moeten of willen verhuizen.

Actuele motie

Ruim na middernacht besprak de raad de actuele motie van Onafhankelijk Delft om het college de mogelijkheid van een drive-thru-stemlokatie te laten onderzoeken. Burgemeester Marja van Bijsterveldt liet als portefeuillehouder weten dat Delft al beschikt over voldoende stemlokalen die geheel volgens de coronarichtlijnen worden ingericht. Het stemmen vanuit de auto was ook onderzocht maar daar zitten volgens de portefeuillehouder zoveel haken en ogen aan dat Delft daarvan afziet. Van Bijsterveldt wees onder meer op de kosten van ongeveer 10.000 euro en de privacy die in een drive-thru-stemlokaal erg ingewikkeld is.

Veel fracties spraken hun waardering uit voor het idee van Onafhankelijk Delft maar zeiden ook de argumentatie van de burgemeester te kunnen volgen. Onafhankelijk Delft concludeerde dat het college in feite de motie al had uitgevoerd en trok de motie in.

Commissielid

Aan het begin van de vergadering is Hamilcar Knops benoemd tot commissielid namens de CDA-fractie.

Hamerstukken

Via een klap van de voorzittershamer stelde de raad de nota Reserves, Voorzieningen en Investeringen vast en werd akkoord gegaan met het intrekken van zes verordeningen.

Commissie bespreekt ontwerpfase Prinsenhof

1 januari 2020 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur wordt op donderdag 7 januari het voorstel Van visie naar ontwerp Prinsenhof Delft: start Ontwerpfase besproken. De vergadering is digitaal en begint om 19.30 uur.

In dit voorstel vraagt het college aan de gemeenteraad onder meer om 3,7 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het maken van een voorontwerp en een definitief ontwerp voor het vernieuwde museum. Daarnaast wordt de raad onder meer gevraagd akkoord te gaan met het vaststellen van een financieel kader voor een maximaal investeringsbedrag van 37 miljoen euro.

Daarnaast bespreekt de commissie in deze vergadering de stand van zaken rondom het coronabeleid. Op verzoek van de fracties van ChristenUnie, GroenLinks, Groep Stoelinga, D66 en STIP wordt ook overlegd over de brief van het college over verduurzaming en lokale belastingen.

De fracties van CDA, ChristenUnie en PvdA hebben gevraagd om bespreking van de collegebrief over de versterking van de kwaliteit van de lokale journalistiek. Verder buigt de commissie zich over de aangepaste Referendumverordening 2020 en de collegebrief over de gemeentelijke deelname aan de Stichting Businesspark Haaglanden.

Als u op een van de onderwerpen wilt inspreken, kunt u dat tijdens de vergadering digitaal doen. U kunt zich tot op de dag van de vergadering voor 12.00 uur als inspreker aanmelden via griffie@delft.nl. Vanwege de coronamaatregelen blijft de publieke tribune in de raadszaal gesloten voor pers en publiek. De commissievergadering kan rechtstreeks via de webcast worden bekeken.

Agenda commissie Economie, Financiën en Bestuur